Juni, Juli og August 2012 - Mariendal kirke

mariendalkirke.dk

Juni, Juli og August 2012 - Mariendal kirke

MARIENDAL KIRKE

JUNI – JULI – AUGUST 2012


STOR OPSTANDELSE – Og ikkE bLOT i PåSkEN

I de seneste måneder har et initiativ fra den nye kirkeminister

vakt stor opstandelse både i såkaldt ”kirkelige kredse” og i det

almindelige medielandskab. Det, jeg tænker på, er forslaget om

et ritual for vielse af personer af samme køn, også kaldet homovielser.

Af en eller anden grund har det for alvor kunnet sætte

sindene i kog.

Nogle af modstanderne har hævdet, at begrebet ægteskab er

forbeholdt personer af forskellige køn, fordi børnefødsler og

slægtens fortsættelse er med til at konstituere ægteskabet. Hvor

de har den definition fra, ved jeg ikke, måske fra en eller anden

før-kristen frugtbarhedskult. I hvert fald er der, så vidt jeg kan

se, ikke det ringeste belæg for den i Det Ny Testamente. Og

hvis man skulle føre det synspunkt ud i sin konsekvens, skulle

det jo heller ikke være tilladt at vie kvinder, som har fået deres

æggestokke fjernet, eller kvinder, som er ude over den fødedygtige

alder, eller kvinder og mænd, som af andre grunde ikke

kan eller ikke ønsker at få børn.

Den yderste højrefløj af folkekirken har argumenteret imod

forslaget med den begrundelse, at homoseksualitet er en synd,

og at kirken ikke kan velsigne synden (man fristes til at spørge,

om kirken så overhovedet kan velsigne noget eller nogen).

De henviser til nogle passager i Det Gamle Testamente (1.

Mosebog 19,5 samt 3. Mosebog 18,22 og 20,13) og til et par

citater fra Paulus’ breve i Det Ny Testamente (Romerbrevet

1,26-27; 1. Korintherbrev 6,9 og 1. Timotheusbrev 1,10), og

med fundamentalistisk skråsikkerhed slår de fast, at med disse

citater har Vorherre selv fordømt homoseksualitet, for – som

de siger – Bibelen er Guds ord. Så når de kæmper så indædt

imod en accept af homoseksualitet, så skyldes det skam ikke

deres egne fordomme og fobier – nej, de gør det på selveste

Vorherres vegne!

Nu er det altså kun fundamentalister, der kan finde på at hævde,

at Bibelen er Guds ord. Almindeligt fornuftigt tænkende godtfolk

og præster kunne aldrig drømme om at hævde det, og godt

det samme, for hvis Bibelen virkelig var Guds ord, så var den

Gamle et værre vrøvlehoved, eftersom Bibelen er fyldt med

faktuelle fejl, unøjagtigheder og selvmodsigelser.

Men hvis Bibelen ikke for et kristent menneske er det samme

som Guds ord, hvad er den så? Jo, den er et vidnesbyrd – eller

rettere en række forskellige vidnesbyrd – om Guds ord. For

Guds ord er ikke en bog eller nogle bogstaver på et stykke papir.

Guds ord er en person, Kristus, sådan som Bibelen sjovt

nok selv gør opmærksom på i indledningen til Johannesevangeliet,

hvor det hedder, at Gus ord blev kød og tog bolig iblandt

os – det hedder ikke, at Guds ord blev en bog eller bogstaver.

Derfor er Bibelen ikke i sig selv hellig, for den er ufuldkomne

menneskers ufuldkomne forsøg på at beskrive det hellige

(Kristus), hvad den tidligere nævnte Paulus tydeligvis også er

ganske klar over, når han om sin egen forkyndelse skriver til

menigheden i Korinth: ”Men denne skat har vi i lerkar, for at

den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores.” (2. Korintherbrev

4,7) Lerkarrene bruger han som et billede på menneskers

skrøbelige forsøg på at nærme sig noget, som vi i virkeligheden

aldrig kan få hold på. Over for den samme menighed

understreger Paulus i øvrigt, at enhver tolkning og tydning må

bestræbe sig på at finde den dybere og essentielle mening i et

udsagn og ikke standse op ved det udvendige og bogstavelige

indhold, ”for bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende.” (2.

Korintherbrev 3,6)

Så jeg vil anbefale de gode fundamentalister at læse noget mere

af den Paulus, som de er så ivrige efter at henvise til, når det

gælder ritualet om ægteskab imellem personer af samme køn.

Så vil de måske med tiden nå frem til, at skriftsteder – inklusiv

dem, der hentes fra Paulus’ breve – skal forstås i lyset af deres

sammenhæng med resten af Bibelen, i lyset af deres samtids

normer og moral og i lyset af de personer, som har skrevet dem,

og at man derfor ikke kan overføre dem uformidlet fra en historisk

og kulturel situation til en anden. Men hvis de fastholder

deres uformidlede og fundamentalistiske bibelsyn og gør alvor

af deres trussel om at forlade folkekirken på grund af den aktuelle

sag, så må tabet være til at bære. Selvfølgelig skal ingen

præst tvinges til at vie et par af samme køn, hvis han eller hun

ikke vil det – hvem ville i øvrigt bryde sig om at blive viet af

en præst, der kun gjorde det af tvang? Men på den anden side

vil det være helt urimeligt, hvis et højtråbende mindretal med

et fundamentalistisk og – efter min mening – forstenet bibelsyn

skal kujonere resten af folkekirkens medlemmer, hvis bibelsyn

– stadig efter min mening – har langt større eksistentiel og trosmæssig

sandhedsværdi.

Hvis man vil fastholde den uformidlede og bogstavtro bibeltolkning,

må man vel i øvrigt være konsekvent og føre den

igennem også på en række andre områder såsom synet på

dødsstraf, kvinders stilling, skilsmisse og slavehold, for blot

at nævne nogle få eksempler, og så vil det for alvor blive klart,

hvor absurd det er at ville overføre normer og værdier fra et

af oldtidens beduinsamfund ufordøjet til vor egen virkelighed.

I den aktuelle sag kunne man selvfølgelig vælge den lette løsning,

som nogle biskopper åbenbart har foreslået, nemlig at

man helt fjerner vielsesmyndigheden fra kirken. Så slipper kirken

for en penibel sag og en indre splid, men er det rimeligt at

ofre et ældgammelt bånd imellem folk og kirke på det alter, blot

for at de ”hellige” ikke skal blive fornærmede?

Et andet spørgsmål er, hvilket ritual, der skal gælde for vielse

af personer af samme køn. Der har været tale om at udforme et

såkaldt ”kønsneutralt” ritual, som skal kunne bruges til både

hetero- og homo-vielser. Der håber jeg ikke, at sagen ender.

For det første ligger ”kønsneutralt” ubehageligt tæt på ”kønsløst”.

For det andet kan jeg ikke se, at der er nogen grund til at

kamuflere eller fornægte forskelligheden, og jeg kan slet ikke

se, at der deri skulle ligge nogen anerkendelse eller ligestilling

for homoseksuelle. Ligestilling er ikke det samme som at

blande alt sammen til en ensartet, gråmeleret og småborgerlig

grød. Derimod mener jeg, at der bør udarbejdes to forskellige,

men ligeværdige ritualer, som passer lige netop til de personer,

de hver især gælder for. Efter mine begreber vil det være ægte

ligestilling.

Preben Ulstrup


gUDSTJENESTER

MAJ

Ons. 23. kl. 17.30

(følges af spisning og salmesangsaften)

Sandra Kastfelt

Søn. 27. kl. 10.30 (Pinsedag)

Preben Ulstrup

Man. 28. kl. 10.30 (2. pinsedag)

Birgitte Veit

JUNi

Lør. 2. kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste

Birgitte Veit

Søn. 3. kl. 10.30 (Trinitatis)

Birgitte Veit

Ons. 6. kl. 17.30

(følges af spisning, menigheds- og

årsmøder)

Preben Ulstrup

Søn. 10. kl. 10.30 (1. s. e. Trinitatis)

Birgitte Veit

Søn. 17. kl. 10.30 (2. s. e. Trinitatis)

Sandra Kastfelt

Søn. 24. kl. 10.30 (3. s. e. Trinitatis)

Birgitte Veit

kiRkE Og SOgN

JUNi

Onsdag den 6.

Efter gudstjenesten kl. 17.30 er der

spisning (20 kr.), og dernæst kl. 19.00

møde for menigheden, hvor Birgitte

Veit holder et kort foredrag om KIRKE

og STAT. Menighedsrådsformanden

fortæller om rådets arbejde. Herefter er

der årsmøder for henholdsvis Menighedsplejen

og Menighedssamfundet (se

nærmere på bagsiden af bladet).

Lørdag den 9. kl. 10-12

Indskrivning af konfirmander til konfirmationerne

den 28. april og 5. maj

2013. Indskrivningen foregår i kirkens

menighedshus (se nærmere på bagsiden

af bladet).

JULi

Søn. 1. kl. 10.30 (4. s. e. Trinitatis)

Sandra Kastfelt

Lør. 7. kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste

Sandra Kastfelt

Søn. 8. kl. 10.30 (5. s. e. Trinitatis)

Birgitte Veit

Søn. 15. kl. 10.30 (6. s. e.Trinitatis)

Preben Ulstrup

Søn. 22. kl. 10.30 (7. s. e. Trinitatis)

Preben Ulstrup

Søn. 29. kl. 10.30 (8. s. e. Trinitatis)

(følges af kirkekaffe)

Sandra Kastfelt

AUgUST

Lør. d. 4. kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste

Preben Ulstrup

Søn. d. 5. kl. 10.30 (9. s. e. Trinitatis)

Preben Ulstrup

Søn. d. 12. kl. 10.30 (10. s. e. Trinitatis)

Sandra Kastfelt

Søn. d. 19. kl. 10.30 (11. s. e. Trinitatis)

Birgitte Veit

Søn. d. 26. kl. 10.30 (12. s. e. Trinitatis)

(følges af kirkekaffe)

Preben Ulstrup

Fredag den 29. kl. 13.30-16.00

Udflugt til Højskoleforeningens grund

ved Damhussøen. Vi holder fast ved

denne tradition og tager med fælles

transport ud til pavillonen, hvor vi drikker

eftermiddagskaffe og går tur i haven

eller ved søen. Vi mødes ved kirken kl.

13.30. Tilmelding ikke nødvendig.

JULi

Søndag den 29.

Kirkekaffe efter højmessen kl. 10.30.

AUgUST

Onsdag den 15.

Lille Skovtur kl. 13.00 – 17.00

(se omtale på bagsiden af bladet).

Søndag den 26.

Kirkekaffe efter højmessen kl. 10.30.

MENigHEDSRåDSVALg

Vær med til at sætte præg på

din sognekirke

Har du lyst til at gøre en frivillig indsats

i vores samfund, kan det gøres på

mange måder.

Ved Menighedsrådsvalget til efteråret er

der mulighed for at være med til at gøre

en indsats for den danske folkekirke,

og helt konkret lyder opfordringen:

Bliv medlem af menighedsrådet i din

sognekirke.

Som medlem af rådet kan du vælge at

gå ind i det område, der især interesserer

dig blandt de mange opgaver, som

et menighedsråd har, - de er såvel administrative

som kirkelige. Det vil sige,

at rådet tager sig af alt, hvad der angår

personale og bygninger, og dermed

følger naturligt også et vist økonomisk

ansvar. Desuden tilrettelægger rådet i

samarbejde med kirkens præster det

kirkelige arbejde i sognet, d.v.s. alle de

mange aktiviteter, som finder sted ud

over selve gudstjenesterne.

Folkekirkens forhold er mere end nogensinde

på alles læber, og emnerne

er mange. Hvis du har en mening om,

hvad du vil med din kirke, så har du

nu en mulighed for at engagere dig

ved at stille op til valget. Rådets størrelse

afhænger af antallet af folkekirkemedlemmer

i sognet. I Mariendal Sogn

har menighedsrådet for tiden 13 valgte

medlemmer.

Valget finder sted tirs. 11. sept. 2012

Efter dispensation sker selve valget på

en ny måde, nemlig som et forsøg kaldet

”Valgforsamling med ventil”. Valget

foretages på selve mødet efter forudgående

orientering og debat, og resultatet

er valg af menighedsrådsmedlemmer

og stedfortrædere for den nye 4-årige

funktionsperiode. Ventilen består af en

mulighed for at begære et ordinært valg

gennemført ved at indgivelse af en kandidatliste

senest en uge efter afholdelse

af valgforsamlingen. Hvis det sker, bortfalder

resultatet af valgforsamlingen.

I offentlige medier, i lokalaviser, i kirkebladet

og ved opslag, vil valget i slutningen

af august blive bekendtgjort, så

det når bredt ud til så mange så muligt.

Men allerede nu skal en kraftig opfording

lyde til alle interesserede om at

deltage i valget og eventuelt også lade

sig opstille.

Vil du gerne sætte præg på din sognekirke

i de kommende år, så er chancen

der nu.


MENigHEDSMØDE Og åRSMØDER

Onsdag den 6. juni efter gudstjenesten kl. 17.30

Efter gudstjenesten kan et aftensmåltid købes for 20 kr.

Menighedsmøde samt årsmøde for Menighedsplejen og Menighedssamfundet

Sognepræst Birgitte Veit holder et kort foredrag med titlen: ”Kirke og stat”.

Formanden for menighedsrådet, Mette Høeberg, aflægger beretning om rådets arbejde i

det forløbne år og planerne for det kommende. Herefter aflægges beretning fra formændene

for Menighedsplejen og Menighedssamfundet. Sidste års regnskaber for de to foreninger

fremlægges, og der afholdes valg til bestyrelsen for Menighedssamfundet. Desuden

fremlægges forslag til nye vedtægter for begge foreninger.

Denne meddelelse udgør indkaldelsen til årsmøderne.

kONFiRMATiONER i FORåRET 2013

indskrivning lør. d. 9. juni kl. 10-12 i kirkens menighedshus, Nitivej 17

Man bedes medbringe dåbs- eller navneattest. Konfirmationsforberedelsen er for børn, der

efter sommerferien begynder i 8. klasse. For at blive konfirmeret skal man have fulgt undervisningsforløbet

og være døbt. Børn, der ikke er døbt, er velkomne, og de skal så døbes

inden konfirmationen.

Forberedelsesforløbet bliver således:

Der er fire temasøndage med koncentreret undervisning: 30. september, 25. november,

20. januar og 3. marts (noter det allerede nu i kalenderen!).

På disse fire søndage foregår undervisningen fra kl. 10.30 til kl. ca. 16.00 ved præsterne

Birgitte Veit og Sandra Kastfelt. En enkelt af søndagene vil indeholde en udflugt med bus.

Derudover består undervisningen i to sammenhængende, ugentlige timer, som begynder

lige efter juleferien i januar 2013.

Det er en forudsætning for konfirmationen, at man følger både de fire temasøndage og

den ugentlige undervisning i perioden fra januar frem til konfirmationen.

kONFiRMATiONSDATOER 2013

Søndag d. 28. april kl. 10.30

ved Sandra Kastfelt. Den ugentlige undervisning fra januar foregår tirsdag eftermiddage

efter skoletid.

Søndag d. 5. maj kl. 10.30

ved Birgitte Veit. Den ugentlige undervisning fra januar foregår torsdag eftermiddage efter

skoletid.

LiLLE SkOVTUR

til Rungstedlund

Onsdag den 15. august kl. 13.00–17.00

Deltagerne mødes ved kirken, hvorfra vi kl. 13.00 kører til Rungsted. På Karen Blixen

Museet på Rungstedlund bliver vi vist rundt i stuerne og hører om forfatteren og hendes liv.

Dernæst kaffebord på First Hotel Marina i Vedbæk. Forventet tilbagekomst til kirken kl. ca.

17.00. Pladserne er begrænset og tilmelding er nødvendig. Tilmelding kan tidligst ske ved

kirkekaffen den 29. juli og dernæst til kirkekontoret, så længe der er pladser.

Du kan altid blive opdateret på www.mariendalkirke.dk

ADRESSER

Mariendal kirke

Nitivej 17, 2000 Frederiksberg.

Sognepræst Sandra Kastfelt, Egernvej 29.

Træffes tirsd., onsd. og fredag kl. 10-11,

torsd. kl. 17-18 samt efter aftale.

Tlf. 3834 1717.

Sognepræst Preben Ulstrup, Solsortvej 69.

Træffes mand., onsd. og torsdag kl. 9-10,

tirsd. kl. 18-19 samt efter aftale.

Tlf. 3810 3916.

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed,

sognepræst Birgitte Veit, Egernvej 43.

Træffes tirsd., torsd. og fredag kl. 10-11,

ons. kl. 16-17 samt efter aftale.

Tlf. 3834 9972.

Kirkekontoret, Menighedshuset, Nitivej 17.

Kordegn Jens Christensen.

Træffes mandag-fredag kl. 10-13,

torsdag tillige kl. 16-18. – Lørdag lukket.

Tlf. 3810 7355 Fax 3810 7329.

Organist Svend Hvidtfelt Nielsen,

Nebbegårdsbakken 18, 2400 Kbh. NV.

Tlf. 3828 6486.

Kirketjeneren træffes som regel i kirken kl.

9-12 (ikke mandag).

Formand for menighedsrådet: Mette Høeberg,

Duevej 18, 2000 Frederiksberg.

Menighedsbørnehaven:

Kong Georgsvej 40, Tlf. 3886 6662.

kiRkELigE

HANDLiNgER

Dåb anmeldes til kirkekontoret.

Vielser. Dag og tid aftales med kirkekontoret.

Når papirerne er ordnet på rådhusets

ægteskabskontor (kl. 10-14 og torsdag kl.

16-18), afleveres prøvelsesattesten til kirkekontoret.

Begravelser. Dag og tid aftales med den

præst, der skal foretage begravelsen.

Sognets grænser følger kommunegrænsen og

mid ten af Falkonér Allé, Kong Georgs Vej,

Kron prinsesse Sofies Vej og Godthåbsvej.

FOTOgRAFERiNg

Fotografering og optagelse af video er ikke

tilladt under gudstjenester og kirkelige

handlinger i Mariendal Kirke. Man kan altid

få en aftale om fotografering i kirkerummet

umiddelbart efter en gudstjeneste eller kirkelig

handling.

Tryk & layout: Strandbygaard Grafisk a/s, Skjern.

Ansvarshavende redaktør

for dette kirkeblad: Preben Ulstrup

Forsideillustration:

Ferdinand Ahm Krag.

Næste kirkeblad udkommer

ultimo august

More magazines by this user
Similar magazines