28.07.2013 Views

FAXE · ROHOLTE · HYLLEHOLT SOGNE - Velkommen i Faxe Kirke

FAXE · ROHOLTE · HYLLEHOLT SOGNE - Velkommen i Faxe Kirke

FAXE · ROHOLTE · HYLLEHOLT SOGNE - Velkommen i Faxe Kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nyt FÆLLES<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

<strong>Kirke</strong>hilsen<br />

FORÅR <strong>·</strong> NR. 2 <strong>·</strong> 1. ÅRGANG <strong>·</strong> 1. MARTS – 1. JUNI 2013<br />

<strong>Kirke</strong>hilsen<br />

KIRKEBLAD<br />

<strong>FAXE</strong> <strong>·</strong> <strong>ROHOLTE</strong> <strong>·</strong> <strong>HYLLEHOLT</strong> <strong>SOGNE</strong><br />

1


<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

2<br />

INDHOLD<br />

PRÆSTEN HAR ORDET<br />

Af Carsten Ackermann 3<br />

<strong>FAXE</strong> SOGN<br />

Tak for hjælpen 4<br />

Sidste nyt på faxekirke.dk 4<br />

Konfirmationer 5<br />

Konfirmandindskrivning 5<br />

Minikonfirmander 5<br />

Pigekor og korskole 5<br />

Særlige gudstjenester 6<br />

Foredrag 7<br />

<strong>ROHOLTE</strong> SOGN<br />

Sangcafeerne 8<br />

Gladsaxe Kammerkor 8<br />

Nyt fra menighedsrådet 9<br />

Billedudstilling 9<br />

Skærtorsdag 10<br />

Påske 11<br />

Kr. Himmelfart 12<br />

Pinse og 2. pinsedag 12<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

Sogneindsamling 13<br />

Julekrybben 14<br />

Gudstjenester for børn 15<br />

Lørdagsdåb 15<br />

Foredrag 16<br />

Påsken 17<br />

Konfirmationer 18<br />

Kierkegaard 18<br />

Folkekirkens Skoletjeneste 19<br />

FORÅR <strong>·</strong> NR. 2 <strong>·</strong> 1. ÅRGANG <strong>·</strong> 1. MARTS – 1. JUNI 2013<br />

<strong>Kirke</strong>gårdsvandring 20<br />

2. pinsedag 21<br />

Gudstj. på Hylleholtcenteret 22<br />

Julehjælp 22<br />

Udvalg/ Hylleholt Menighedsråd 23<br />

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER<br />

Palmesøndag 24<br />

Tumlingesang i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong> 25<br />

Forårskoncerter m. Rokogo-koret 26<br />

Forårskoncert i <strong>Faxe</strong> kirke 27<br />

“Petite Messe Solennelle” 27<br />

FRA KIRKERNE<br />

<strong>Kirke</strong>lig vejviser <strong>Faxe</strong> 29<br />

<strong>Kirke</strong>lig vejviser Roholte 30<br />

<strong>Kirke</strong>lig vejviser Hylleholt 31<br />

Gudstjenesteliste 32<br />

<strong>Kirke</strong>hilsen<br />

Udgives af Menighedsrådene i<br />

<strong>Faxe</strong>, Roholte og Hylleholt Sogne.<br />

<strong>Kirke</strong>hilsen trykkes i 6000 eksemplarer og<br />

udkommer 4 gange årligt.<br />

1.marts, 1. juni og 1. sept. og 1. dec.<br />

Deadline: 1. maj 2013<br />

Forsidefoto: Carsten Ackermann<br />

Ansvarshavende redaktører:<br />

Claus Østenby, <strong>Faxe</strong>: faxoegaard@mail.dk<br />

Carsten Ackermann, Roholte: cac@km.dk<br />

Vera Bisp, Hylleholt: fambisp@hotmail.com<br />

Såfremt kirkebladet ikke modtages, bedes man<br />

henvende sig til ansv. redaktør i sognet.<br />

<strong>Faxe</strong> Bogtryk/Grafisk <strong>·</strong> 56 71 32 05


Set ud fra<br />

præstegårdsvinduet<br />

Her i vinter havde jeg et fantastisk skue lige ude<br />

foran min indkørsel på den anden side af vejen:<br />

et par meter inde på den sneklædte mark sad<br />

to musvåger og delte det, der var tilbage af en<br />

død hare. Delte og delte, det er måske så meget<br />

sagt: de sloges heftigt om måltidet, og på skift<br />

var den ene den stærkeste, der fik jaget den anden<br />

væk og tog et par lunser. På et tidspunkt var<br />

de i deres slåskamp kommet lidt væk fra ådslet,<br />

og huiiit! landede der en TREDJE musvåge, der<br />

havde siddet i en nøddebusk tæt ved og luret<br />

på en chance for at komme til. Nu var der tre<br />

rovfugle, der skændtes om, hvem der havde for-<br />

“ret” til det blodige måltid!<br />

Sammenligningen er lige til: vi er tre sogne, der<br />

har slået pengene sammen om at lave et nyt<br />

kirkeblad. Men det skal IKKE bruges til at “slås<br />

om maden”, sådan som musvågerne gjorde det!<br />

Tværtimod er det ønsket, at vi kan bruge hinanden<br />

og de tilbud, der er i hvert af sognene så<br />

vi når længere og bredere ud med vores tilbud.<br />

Prøv bare at se, hvad det er, der tilbydes inde<br />

i bladet: koncerter, mini-konfirmand-undervisning,<br />

sang-café, korsang, Skærtorsdagsspisning,<br />

gudstjeneste i det fri 2. pinsedag foruden<br />

tilbudslisten på bladets bagside med de mange<br />

gudstjenester hver eneste Søndag.<br />

Måske skal vi hellere sammenligne vores tre<br />

sognes bestræbelser på samarbejde med gløderne<br />

fra et bål: hvis man lægger tre stykker<br />

brænde rigtigt til rette er det en smal sag at få<br />

ild i det. Og hvis man samler gløderne i et bål<br />

kan man lettere holde en ild vedlige end hvis<br />

man spreder gløderne, hvilket vil have den stik<br />

modsatte effekt!<br />

Sammenlægning af de tre sognes blade i ét er en<br />

logisk følge af den almindelige tendens i sam-<br />

DE 3 <strong>SOGNE</strong><br />

fundet og også i vores sogne om at samarbejde<br />

og bruge de forskellige tilbud i nær-området. Vi<br />

er gået sammen i forsøget på at se, om det er<br />

noget der falder i smag, om bladet opfylder et<br />

behov og om det er en farbar vej fremover. Det<br />

er nemlig kun et forsøg, der løber i indeværende<br />

år. Derefter skal erfaringerne med forsøget<br />

samles op, hvorefter de tre råd beslutter sig for,<br />

om man skal gå videre med ét fællesblad eller<br />

det skal stoppe dér. Tiden vil vise det. Men som<br />

det ser ud nu er det et overflødighedshorn af<br />

tilbud om kirke på flere måder i trekantsområdet<br />

<strong>Faxe</strong>-Roholte-Hylleholt. God appetit!<br />

Carsten Ackermann<br />

3


4<br />

DE <strong>FAXE</strong> 3 <strong>SOGNE</strong> SOGN<br />

Afdækning af alteret<br />

Så er min orlov slut og jeg er tilbage efter 3 mdrs. “prædikenpause”. I skrivende<br />

stund er det ca. 5 ½ uge siden jeg igen trak præstekjolen på og der har ikke<br />

været mange ledige øjeblikke siden, men jeg nyder igen at kunne være præst i<br />

<strong>Faxe</strong> sogn og kirke.<br />

Men selvom min orlov er slut, så er mit projekt, der handlede om <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>s<br />

historie, ikke færdig. Det havde jeg heller ikke forventet, for der er meget andet<br />

og mere, der kan fortælles om <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong> end det jeg ved lige her og<br />

nu. Selvom jeg er blevet klogere, så regner jeg bestemt med at blive<br />

klogere endnu, både på kirke, kirkegård, præstegård og sogn.<br />

Som tidligere meddelt skal <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong> restaureres<br />

i løbet af 2014. Allerede nu er<br />

der en del forberedelser i gang. Bl.a. blev<br />

alterets bordplade for en kort stund fjernet<br />

i begyndelsen af januar, så man kunne<br />

se hvor stort alteret egentlig er.<br />

Tak for hjælpen – I skal nok høre fra mig<br />

På billedet ses arkitekterne<br />

Peter Bering og Tine Teglbjærg<br />

Foreløbig har jeg lovet at fortælle ved torsdagsklubbens møde i april<br />

– og jeg glæder mig til at dele nogle af mine oplevelser med jer, men<br />

inden da vil jeg gerne have lov til at sige tak til alle jer, der har fulgt<br />

med, kommet med bøger, billeder, postkort og gode historier. I skal<br />

nok høre meget mere fra mig!<br />

Kirsten Kjær Ohms<br />

Sidste nyt på www.faxekirke.dk<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong> har fået en ny hjemmeside med<br />

mange praktiske oplysninger. Mindre praktisk,<br />

men rigtig hyggelig, hvis man kan lide at<br />

følge med i livet i og omkring <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong> er<br />

rubrikken Sidste nyt, hvor små og store begivenheder<br />

lige får et billede og nogle ord med<br />

på vejen.


Konfirmationer<br />

Også i år er der en masse dejlige unge mennesker,<br />

der skal konfirmeres i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>.<br />

I skrivende stund regner vi med ca. 40 forventningsfulde<br />

konfirmander, der konfirmeres<br />

fordelt på 2 hold:<br />

St. Bededag fredag d. 26. april<br />

kl. 10.00 v/Carsten Ackermann<br />

kl. 12.00 v/Kirsten Kjær Ohms<br />

Vi håber på at kunne bringe billeder af konfirmandholdene<br />

i næste nr. af kirkebladet.<br />

Konfirmandindskrivning<br />

Der indskrives til konfirmandundervisning<br />

for de kommende 7. klasser onsdag d. 15.<br />

maj kl. 16.00-18.00.<br />

Klasserne fra Rolloskolen er endnu ikke fordelt<br />

mellem de 2 præster, men der vil blive<br />

omdelt information på skolen i god tid og<br />

annonceret i <strong>Faxe</strong>Bugten før indskrivningen.<br />

Desuden kan man orientere sig på vores<br />

hjemmeside: www.faxekirke.dk<br />

Bor den kommende konfirmand i sognet,<br />

men går på en anden skole end Rolloskolen,<br />

indskrives han eller hun hos en af præsterne<br />

og får plads på det ene eller det andet hold.<br />

De vordende konfirmander bedes ledsaget<br />

af forældre/værge. Dåbs-attest/navne-attest<br />

skal medbringes.<br />

Minikonfirmander –<br />

eller Vorherres forårsspirer<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> <strong>FAXE</strong> SOGN SOGN<br />

Der er mange tegn på at foråret nærmer sig;<br />

januar går jeg for eksempel gerne rundt og leder<br />

efter vintergækker og erantis, så snart der<br />

er snefrit nok. Et andet og sikrere tegn på at vi<br />

går mod lysere tider er minikonfirmandernes<br />

indtog i kirken. Fra midten af januar<br />

har der hver onsdag været en glad virvar<br />

af børnestemmer i kirke og sognehus,<br />

hvor vi sammen fortæller, undrer os og<br />

synger om kirke og Gud og meget<br />

andet, der hører livet til. Det er<br />

sjovt, men snart er det slut.<br />

Har man lyst til selv at<br />

opleve børnenes entusiasme,<br />

så er der<br />

mulighed for det<br />

ved familiegudstjenestenPalmesøndag<br />

kl. 12.30. Bagefter<br />

er der en festlig<br />

afslutning i sognehuset,<br />

hvor alle er meget<br />

velkomne.<br />

Pigekor<br />

og korskole i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong><br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>s Pigekor og Korskole øver hver<br />

onsdag i Sognehuset (Præstøvej 1A).<br />

Korskolen øver mellem 14.45 og 15.30 og<br />

Pigekoret mellem 15.30 og 17.00.<br />

Sæsonen er allerede godt i gang, men interesserede<br />

er velkomne til at kontakte<br />

kirkens organist, Lene Besser, på telefon:<br />

2332 3668 for yderligere oplysninger.<br />

5


<strong>FAXE</strong> SOGN<br />

Særlige gudstjenester<br />

i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong><br />

Perioden fra marts til april er – rent kirkemæssig<br />

– et overflødighedshorn af særlige gudstjenester:<br />

Søndag d. 24. marts kl. 10.30 og kl. 12.30<br />

6<br />

Palmesøndag<br />

Vi hører om Jesus’ indtog i Jerusalem. Ved familiegudstjenesten<br />

kl. 12.30 fortælles hele påskens<br />

dramatiske historie.<br />

Torsdag d. 28. marts kl. 10.30<br />

Skærtorsdag<br />

Vi hører om nadverens indstiftelse, aftenen før<br />

Jesus’ korsfæstelse og død.<br />

Fredag d. 29. marts kl. 10.30<br />

Langfredag<br />

Langfredag var en bitter dag… som der står i en<br />

salme… og det er rigtig nok. Jesus blev udleveret<br />

til rettergang, dømt til døden og hængt på et<br />

kors og døde.<br />

Søndag d. 31. marts kl. 10.30<br />

(Obs! Sommertid begynder)<br />

Påskedag<br />

Men skøn var påskemorgen!... fortsættes der<br />

i den salme, der lige før blev citeret - og det er<br />

ligeså rigtigt. Påskesøndag hører vi om det ubegribelige,<br />

det dejlige, det forunderlige, at den<br />

Jesus, der var død, nu atter lever.<br />

GUDSTJENESTER<br />

på Lindevejscenteret<br />

Hver 4. tirsdag i måneden undtagen<br />

i juli kl. 14.30-15.30 ved Carsten<br />

Ackermann.<br />

Mandag d. 1. april kl. 10.30<br />

2. påskedag<br />

To af Jesus’ disciple er på vej til Emmaus, udenfor<br />

Jerusalem, også de har hørt om Jesus’ opstandelse,<br />

men de tror ikke rigtigt på det, før<br />

en fremmed slår følge med dem og giver dem<br />

tro og håb på trods af død og mismod. Da han<br />

velsigner det aftensmåltid de deler med ham,<br />

genkender de ham som Jesus.<br />

St. Bededag d. 26. april kl. 10.00 og kl. 12.00<br />

Konfirmationer<br />

2 festlige gudstjenester, hvor forårets konfirmander<br />

får bekræftet dåbens løfter.<br />

Torsdag d. 9. maj kl. 10.30<br />

Kristi Himmelfartsdag<br />

Da Jesus var opstanden var han en tid sammen<br />

med sine disciple, men han hørte til i himlen.<br />

Inden han for til himmels gav han sine disciple<br />

til opgave at gå ud i verden og forkynde og<br />

døbe.<br />

Søndag d. 19. maj kl. 10.30<br />

Pinsedag<br />

Pinse kaldes også for kirkens fødselsdag. Disciplene<br />

var forsamlede, da Helligånden kom<br />

til dem og satte sig som ild på deres hoved. Opfyldt<br />

af Helligånden kunne disciplene gå ud og<br />

prædike evangeliet for alle folkeslag på deres<br />

eget tungemål. Således blev kirken født, som<br />

et fællesskab, der har sin begyndelse i Helligåndens<br />

brændende ild, der puster håb og tro og<br />

kærlighed ind i vores hjerter.<br />

Mandag d. 20. maj i Boesdal kl. 11.00<br />

2. pinsedag<br />

Igen i år samles sognene i Tryggevælde Provsti til<br />

en fælles pinsegudstjenste i det gamle kalkbrud,<br />

så vi sammen kan fejre Helligåndens komme.


FOREDRAG<br />

med Erik Hansen<br />

“På flugt for livet”<br />

<strong>Faxe</strong> Sognehus <strong>·</strong> Præstøvej 1, 4640 <strong>Faxe</strong><br />

Torsdag d. 7. marts 2013 kl.14<br />

Vi begynder med en sang, derefter foredrag<br />

ca 45 min. – 1 time.<br />

Erik Hansen har de senere år beskæftiget sig<br />

en del med flygtninge i de danske flygtningelejre<br />

– især børnefamilierne. Det er primært<br />

sket gennem Bedsteforældre for Asyl.<br />

Han har lært mange flygtninge personligt at<br />

kende, og er overbevist om, at de færreste<br />

danskere ved, hvad det er for rædsler som<br />

flygtningene er flygtet fra, og hvordan deres<br />

tilværelse i de danske asylcentre er. Erik<br />

Hansen tager i sit foredrag udgangspunkt<br />

i sine egne oplevelser som barn under anden<br />

verdenskrig. Derfra går han videre til at<br />

skildre nogle menneskeskæbner blandt nutidens<br />

flygtninge.<br />

Der vil blive serveret kaffe med brød til rimelige<br />

priser. <strong>Kirke</strong>ns organist deltager.<br />

<strong>FAXE</strong> SOGN<br />

FOREDRAG<br />

med Kirsten Kjær Ohms<br />

Den 11. april kl. 14-16 i <strong>Faxe</strong> Sognehus<br />

Sognepræst Kirsten Kjær Ohms holdt for nylig<br />

orlov i 3 mdr. for at fordybe sig i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>s<br />

historie. Planen er – med tiden – at skrive<br />

en opdateret udgave af jubilæumsskriftet om<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>.<br />

Kirsten understreger, at hun bestemt regner<br />

med at blive meget klogere endnu, men hun<br />

har allerede fundet djævle, kirkeur og andet<br />

gemt og glemt fra en mere eller mindre fjern<br />

fortid.<br />

Hun glæder sig til at fortælle og vise billeder<br />

ved torsdagsmødet d. 11. april kl. 14 -16.<br />

7


<strong>ROHOLTE</strong> SOGN<br />

8<br />

Gladsaxe Kammerkor<br />

bringer foråret til Roholte <strong>Kirke</strong><br />

Sangcafeerne<br />

i Roholte Sognehus fortsætter<br />

Alle er velkomne til at hygge sig i et sangfællesskab<br />

omkring højskolesangbogen og andre sange og<br />

salmer. Kaffe med et stk. brød koster 10 kr.<br />

Bente Schultz sidder ved klaveret.<br />

Vi synger flg. mandag formiddage kl.10-11.30.<br />

4. marts, 8. april, 6. maj<br />

Søndag d. 10. marts kl.15<br />

besøger Gladsaxe Kammerkor Roholte <strong>Kirke</strong>. Under ledelse af korets nye dirigent Jørgen<br />

Graven Nielsen synges et stort og farverigt program af komponisterne Svend S. Schultz,<br />

Rheinberger, Vaughan Williams, Lange-Müller, Petterson-Berger, La Cour og Alfven.


Billedudstillingen i Roholte Sognehus<br />

“Jeg maler billeder og har lyst til at vise dem frem. Derfor<br />

er jeg meget glad for at få lov til at hænge dem op<br />

i Roholte sognehus.”<br />

Udstillingen kan ses i forb.m. gudstjenester eller aktiviteter<br />

i Sognehuset eller efter aftale med graverne tlf.<br />

23623999<br />

Der er to tydelige motiver.<br />

Det ene har temaet Lysets Engel. Jeg er inspireret af<br />

lysets vidunderlige virkning på sindet ved solopgang,<br />

når mørket bliver jaget på flugt.<br />

Nyt fra menighedsrådet<br />

i Roholte<br />

Først vil vi gerne udtrykke en stor stor tak til det<br />

gamle menighedsråd for deres indsats gennem<br />

mange år! F.eks. er der opstillet et nyt orgel og<br />

en del af kirkerummet er blevet renoveret. Desuden<br />

er de mange opbyggede traditioner værd<br />

at holde i hævd.<br />

Også en stor tak til alle medarbejdere ved kirken<br />

og sognehuset for deres store imødekommenhed<br />

og positive velkomst!<br />

Det var vel med nogen tøven, at vi nye medlemmer<br />

sagde ja til at lade os opstille. For det første<br />

stoppede hele det gamle råd. For det andet er<br />

alt nyt lidt afskrækkende. Vi er nu så småt ved<br />

<strong>ROHOLTE</strong> SOGN<br />

Det andet tema er vinteren. Farverne er kølige og rene og trods det hvide meget farverige.<br />

Inspirationen er min nære omegn.<br />

De øvrige billeder er eksempler på, hvordan jeg bliver inspireret af ord og udtryk. Jeg maler<br />

både naturalistisk og abstrakt, somme tider på samme billede.<br />

Hvis du får lyst til at se flere billeder, så besøg mit hjemmeatelier og – galleri eller se min<br />

hjemmeside: www.bjerggaardens-galleri.dk<br />

Kontakt: Inger Brøndsted<br />

Stigbrovej 3 <strong>·</strong> 4652 Hårlev <strong>·</strong> Tlf: 56 28 66 53/ 20 25 7 29 <strong>·</strong> Mail: inger.brondsted@gmail.com<br />

at finde vore egne ben at stå på, godt hjulpet<br />

på vej af det gamle menighedsråd og præsterne.<br />

Jeg tror ikke, at nogen har fortrudt deres beslutning<br />

om at deltage i arbejdet. Vi møder mange<br />

nye positive og initiativrige mennesker. Det vil<br />

bestemt blive til fire gode år!<br />

Roholte Sogn har en stor og flot kirke, som vi<br />

skal værne om! Det er vort håb, at vi kan bidrage<br />

til, at alle fortsat vil få glæde af den smukke<br />

og hyggelige kirke. Vi vil bl.a. arbejde på at få<br />

resten af kirkerummet restaureret.<br />

Vort ønske er, at man kan føle sig velkommen i<br />

kirken og kan nyde kirken og omgivelserne. Vort<br />

mål er at Roholte Sogn fortsat kan have et rigt<br />

menighedsliv!<br />

Jørgen Fredslund <strong>·</strong> Formand<br />

9


<strong>ROHOLTE</strong> SOGN<br />

10<br />

SKÆRTORSDAG I <strong>ROHOLTE</strong> KIRKE<br />

Torsdag 28. marts<br />

Skærtorsdagsaften er efterhånden blevet en rigtig god tradition i Roholte <strong>Kirke</strong>.<br />

Vi starter med at spise sammen i Sognehuset omkring et festligt dækket bord:<br />

Lammesteg og for dem, som ikke bryder sig om lam, lidt flæskesteg. Vi gør det<br />

for at mindes Jesus og disciplene, som netop skærtorsdag aften spiste det sidste<br />

måltid sammen, inden Jesus blev taget til fange og dømt til døden på et kors.<br />

Det var ved dette måltid, at Jesus indstiftede nadveren. Vi gør det også for at dele<br />

måltidet med hinanden og få en god snak.<br />

Hvis man har lyst til at deltage i spisningen, så skal man tilmelde sig senest søndag<br />

24. marts til Carsten Ackermann, tlf. 56 72 50 84 eller mail cac@km.dk.<br />

Hvis nogen har lyst og overskud til at hjælpe lidt til med arrangementet, hører vi<br />

også gerne det.<br />

Det koster 50 kr at komme og spise med.<br />

Efter aftensmaden går vi sammen over i kirken, hvor lys, blomster og smuk musik<br />

møder os. Her fejrer vi en stemningsfuld gudstjeneste, hvor brød og vin fra<br />

bordet i Sognehuset indgår.<br />

Arne og Ina Andreasen, far og datter, spiller orgel og fløjte.<br />

Man kan selvfølgelig også vælge først at komme til gudstjenesten.<br />

Spisningen begynder kl 18.00. Gudstjenesten begynder kl 20.00.<br />

Tone Ackermann


PÅSKE<br />

Påsken er en velsignet tid på året!<br />

Påsken er den tid på året, hvor de allerfleste<br />

har fri i lidt længere tid og hvor vi rigtig prøver<br />

at stikke næsen uden for vinduet. Om man ikke<br />

skulle kunne slikke lidt sol allerede nu ? Sådan<br />

starter mangen en forårsforkølelse, fordi lyset<br />

og solens tilstedeværelse hypnotiserer os til at<br />

tro, at så, nu er det nok sommer! Mens havet<br />

omkring Danmark (vort moderlige hav) ligger<br />

og holder temperaturen en anelse koldere end<br />

man lige netop går og tror - og drømmer om.<br />

(Atjiuh!)<br />

Sommertid starter jo i år på selve Påskedag. Så<br />

mon ikke det betyder, at man også kan ligge<br />

lidt i havemøblerne, når vi nu sætter dem FREM<br />

(!!!)?<br />

Der er sikkert også mange der benytter påskeferien<br />

til at tage på tur ud i det blå – eller det<br />

grønne – for at lufte camping-udstyr eller for at<br />

åbne sommerhuset eller gøre sejlbåden i stand<br />

for den nye sæson.<br />

Vi, der er ansat ved kirken tager vores pæne tøj<br />

på og går i kirke!<br />

Og dér holder vi gudstjeneste sammen med og<br />

for en lille, forbløffet skare trofaste kirkegængere,<br />

der håndhæver den egentlige grund til, at<br />

alle har fri i Påsken, ved at gå i kirke og samtidig<br />

undrer sig over, hvor alle de andre er henne!?<br />

Hvorfor er kirken ikke fuld?<br />

For det var jo for at kunne gå i kirke, at man i<br />

første omgang fik indført alle de fridage!!!<br />

Påsken er den aller vigtigste højtid i kirkeåret.<br />

Det er dér, vi hører om Jesus, at han opstod fra<br />

de døde trediedagen efter sin korsfæstelse og<br />

død. Og han bød sine venner disciplene gå ud<br />

i al verden at forkynde det budskab, han havde<br />

givet dem: om syndernes forladelse og det evige<br />

liv. Og det gjorde de.<br />

Det er derfor, vi går i kirke. Det er derfor vi har<br />

fået fri. For at høre, at Guds kærlighed også<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> <strong>ROHOLTE</strong> SOGN<br />

gælder os. Og for at få at vide igen og igen, at<br />

Gud elsker os og tilgiver os og vil give os lod og<br />

del i det evige liv sammen med ham.<br />

Og når vi så har hørt det, så er der tid nok<br />

endda til sommerhus, liggestole, havevanding,<br />

båd-istandgørelse, pudse vinduer og bil, køreture,<br />

gå-ture m.m.<br />

Det ta´r kun en time at gå i kirke. Men vi vil så<br />

gerne ha´, at du kommer lidt oftere. Ses vi?<br />

Med glædelig påskehilsen<br />

Carsten Ackermann<br />

11


<strong>ROHOLTE</strong> SOGN<br />

12<br />

KR. HIMMELFART<br />

Nu med konfirmand!<br />

Da man indførte muligheden for frit skolevalg, betød<br />

det, at sognenes børn og unge rundt omkring<br />

blev splittet endnu mere op i forskellige skoler end<br />

tilfældet var før. Således også i Roholte sogn.<br />

Det er selvfølgelig forældrenes og børnenes valg,<br />

og de er i deres gode ret til det. Og der kan være<br />

særdeles gode grunde til, at det, at flytte skole, kan<br />

være en god ide, ja kan betyde et løft for den enkelte<br />

elev. Ikke et ondt ord om det!<br />

Men det har betydet, at vi ikke har haft konfirmationsforberedelse<br />

i Roholte præstegård - ej heller<br />

konfirmation i Roholte kirke – de sidste par år.<br />

Vi bruger godt nok også konfirmand-stuen til andre<br />

menighedsformål, men vi er mange, der synes,<br />

at det er rigtig sørgeligt og trist. Man kan til tider<br />

føle sig helt henført til Hammelen by og sogn, hvor<br />

rottefængeren jo havde bortført alle børnene (ja,<br />

undskyld sammenligningen, men sådan hedder eventyret<br />

altså!).<br />

Og vi er også nogle i menighedsrådet – både afgåede<br />

og nye medlemmer – og medarbejdere ved<br />

kirken, der savner den festlige markering af sognets<br />

unge til konfirmation Kr. Himmelfartsdag, hvilket<br />

var en af de største og festligste dage i hele kirkeåret!<br />

Heldigvis har jeg – som præst ansat i to sogne<br />

(Roholte og <strong>Faxe</strong>) – det privilegium at forberede<br />

og føre ét af de to hold i <strong>Faxe</strong> til konfirmation i<br />

<strong>Faxe</strong> kirke. Det glæder jeg mig over.<br />

Men det er stadig muligt at blive konfirmeret i Roholte<br />

kirke, hvis man er hjemmehørende i Roholte<br />

sogn og er undervist et andet sted men gerne vil<br />

konfirmeres i sin “egen” kirke Kr. Himmelfarts dag.<br />

I år er der én konfirmand fra Roholte sogn, der skal<br />

konfirmeres i Roholte kirke Kristi Himmelfartsdag.<br />

Det er vi flere, der glæder vi os over og til!<br />

Carsten Ackermann<br />

Pinse og 2. pinsedag i Boesdal<br />

Hååååld da helt fest nu!<br />

Jamen, det er lige hvad vi gør! For Pinse rimer<br />

på fest! – Nårh nej, ikke sådan bogstaveligt!<br />

Men Pinsen er Guds glædesfest over,<br />

at det hele ender godt alligevel! Jesus blev<br />

henrettet, ja, men han opstod fra de døde<br />

igen trediedagen efter. Og Jesus startede<br />

kirken ved at sætte sine disciple i gang med<br />

at sprede det gode budskab, at Gud er ikke<br />

længere vred. Og vi har fået vores synders<br />

forladelse – og del i evigt liv. Det er da noget!?<br />

Eller hvad ?<br />

Det er så stort, at vi fejrer det - ikke bare én<br />

dag men – to dage:<br />

Pinsesøndag fejrer vi i vores egen sognekirke,<br />

hvor vi skal høre om at Helligånden<br />

blæser på os alle sammen, så vi bliver fyldt<br />

med åndfuld glæde og beruselse over alt<br />

det gode, Gud gør for os og med os.<br />

2. pinsedag tager vi så ud i Boesdal kalkbrud<br />

for at mødes med alle de andre fra de<br />

andre sogne, der er lige så berusede som<br />

vi af glæde over Guds frelse og det evige liv<br />

og for at se og høre Guds ånd ånde på os<br />

med Guds ånde og Guds ord. De, der har<br />

været med før, ved, at som regel plejer Gud<br />

at ånde så kraftigt på os derude, at man<br />

skal holde godt fast på paraply, hat og paryk<br />

og andre løse genstande. Og vi kan selv<br />

komme til at erfare Guds ånd i vores indre,<br />

hvis vi synger med på salmerne, når vi tager<br />

del i nadveren, mens vi fyldes af det, der<br />

bliver sagt i prædikenen: at Gud vil os. Gud<br />

vil livet. Gud vil kærligheden og glæden. Og<br />

det står han fast på!<br />

Skal du med ?<br />

Hilsen, Carsten Ackermann.<br />

P.s. Husk Termokande, madpakke – og øl-<br />

oplukker.


Sogneindsamling 10. marts 2013<br />

Søndag den 10. marts har Hylleholt Sogn og Folkekirkens Nødhjælp brug<br />

for frivillige indsamlere til kampen mod sult.<br />

Udviklingshjælp nytter – og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der<br />

er stadig meget at tage fat på. En af de helt store udfordringer er sult. 870<br />

mio. mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et<br />

barn af sult. Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig<br />

forstærker sult alle andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids.<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

Den 10. marts 2013 vil Hylleholt Sogn og Folkekirkens Nødhjælp gøre en fælles indsats i kampen<br />

mod sult og sende indsamlere ud for at ringe på så mange døre i sognet som muligt.<br />

“Vi er med i Sogneindsamlingen igen for 12te gang, fordi det giver rigtig god mening. Dels vil vi gerne være<br />

med til at bekæmpe sulten i verden – og dels bliver kirken synlig på en helt særlig måde, når indsamlerne<br />

kommer rundt i hele sognet,” siger menighedsrådsformand Arne Skovbæk.<br />

VI MØDES I:<br />

Hylleholt Sognehus <strong>·</strong> Hovedgaden 15 <strong>·</strong> <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

Søndag d. 10. marts kl. 10, hvor rutekort og indsamlingsbøsser<br />

udleveres. Når indsamlerne kommer tilbage, er der<br />

varm kaffe/te og en sandwich.<br />

De frivillige indsamleres fælles indsats er afgørende for arbejdet med at bekæmpe sult: Sidste år<br />

samlede 20.000 indsamlere godt 15 mio. kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. I Hylleholt<br />

Sogn kom der 16.109 kr. i indsamlernes bøsser.<br />

Foto: Peter Høvring<br />

Derfor: Meld dig allerede nu som indsamler den 10. marts hos indsamlingsleder<br />

Rikke Olsen. Tilmelding på e-mail: amanda96@live.dk<br />

13


<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

14<br />

JULEKRYBBEN<br />

Så er det jul igen, så er det jul igen, og julen varer lige til påske...<br />

Da ikke alle havde mulighed for at beundre de flotte håndlavede dukker og hele krybbespillet<br />

i Hylleholt kirke i december måned, bringer vi - trods årstiden - et billede, der<br />

gengiver 9 fingernemme damers store og meget engagerede arbejde med oplæg og<br />

stor faglig dygtighed fra lærer Ulla Ackermann, Diakonissestiftelsen.<br />

Menighedsrådet og sognepræst Pia Heegaard Lorentzen sender en stor tak til: Anne-<br />

Marie Nielsen, Vibeke Hansen, Jette Rønne, Bente Bertram, Birthe Villa, Anita Jørgensen,<br />

Bente Nielsen, Bodil Hovmand og Marianne Carlberg.<br />

Stjernen, De Tre Vise Mænd og kamelen var også en del af januar måneds “Godnathistorie”,<br />

hvor de var rigtig gode til at illustrere den fortælling, som Pia Heegaard<br />

Lorentzen havde valgt.<br />

Vera Bisp


Gudstjenester for børn og deres forældre<br />

GODNATHISTORIER FOR BØRN<br />

Tirsdag den 12. marts og onsdag den 1. maj.<br />

Begge gange begynder vi kl. 17.00 i kirken med, at der bliver vist og fortalt for<br />

børnene.<br />

Bagefter spiser vi i fællesskab i Hylleholt Sognehus ca. kl. 17.30. Efter maden er der en<br />

aktivitet for børnene, mens forældrene kan nyde en kop kaffe. Vi slutter kl. 19.<br />

Der er tilmeldingsfrist en uge før til enten kirkekontoret eller sognepræsten og prisen<br />

er 10,-kr. pr. næse eller 30,- kr. for hele familien.<br />

LØRDAGSDÅB<br />

Der er mulighed for Lørdagsdåb<br />

for dem, der måtte ønske det:<br />

Lørdag den 11.maj kl. 10.30<br />

Pia Heegaard Lorentzen<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

15


<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

16<br />

FOREDRAG<br />

Menighedsrådet i samarbejde med Erindringsværkstedet<br />

Begge foredrag er i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, <strong>Faxe</strong> Ladeplads.<br />

Pris for foredrag, kaffe/te og kage er 40 kr. Alle er velkomne.<br />

<strong>Kirke</strong>bilen kan bestilles på <strong>Faxe</strong>bilernes Taxa tlf.: 56 71 44 55<br />

Den 14. marts kl. 14.00 – 16.00<br />

“NÅR PASTORATET ER EN VERDENSDEL” ved Frede Tramm<br />

Frede Tramm vil fortælle om de krævende, men også givende og oplevelsesrige måneder, hvor han<br />

og hans kone var vikarer som præstepar i Den Danske kirke i Australien.<br />

Fra 1. februar – 4. november 2012 har Frede Tramm virket som eneste præst i Den Danske <strong>Kirke</strong><br />

i Australien. Med danske menigheder i Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra og Perth kræver<br />

jobbet en udstrakt rejsevirksomhed (der er 3.300 km fra Sydney, hvor præsten har sin bopæl, til<br />

Perth). I konfirmandforberedelsen måtte moderne kommunikationsmidler som e-mail og Skype<br />

tages i anvendelse. Alle konfirmander mødtes dog én gang på en konfirmandlejr i Sydney, og at der<br />

virkelig var tale om velmotiverede konfirmander, fremgår af den kendsgerning, at 7 konfirmander<br />

kom med fly fra henholdsvis Perth, Melbourne og Brisbane.<br />

Australien er det eneste land, der udover at være en nation også er<br />

en ø og et kontinent.<br />

Siden 1770, hvor englænderen James Cook som den første<br />

europæer gjorde landgang på den mægtige ø, er folk<br />

fra alverdens lande strømmet dertil som immigranter,<br />

heriblandt også mange danskere. Men selv om de<br />

befinder sig “Down Under” på den modsatte side<br />

af kloden, oplever danskerne et stort behov for<br />

at kendes ved deres rødder. Dansk sprog, kultur,<br />

traditioner og ”hygge” er ikke noget, man uden<br />

videre kvitter. Så langt borte fra hjemegnen oplever<br />

mange, at Den Danske Folkekirke på stærk<br />

vis er et vigtig element i den mangfoldighed, det<br />

er at være dansk.<br />

Derfor yder danske immigranter i Australien en<br />

utrættelig indsats for at der findes en dansk kirke,<br />

hvor dansk-australiere og deres familier kan mødes<br />

til gudstjenester, kirkelige handlinger, foredrag og sociale<br />

events og hvor deres børn og unge kan blive fortrolige<br />

med dansk kultur og undervises i dansk. <strong>Kirke</strong>n har desuden et<br />

dansk bibliotek og en lille købmandsbod med danske specialiteter.<br />

(Forts. s.17)


Den Danske <strong>Kirke</strong> i Australien er et vigtig mødested<br />

for danske, der har boet i Australien i årtier<br />

og for de nye generationer såvel som for folk<br />

på kortere åremåls ophold, rygsæksrejsende og<br />

australiere med speciel interesse for Danmark.<br />

Den 11. april kl. 14.00 - 16.00<br />

MUSIKALSK FOREDRAG<br />

VED KLOKKEBLOMSTERNE<br />

Denne dag kommer der 10 musikere og spiller<br />

og fortæller om det, at spille på et originalt<br />

japansk håndklokkespil.<br />

Et festligt foredrag med indlagte fællessange.<br />

PÅSKEN<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

Påsken står for døren. Det er en tid, jeg glæder<br />

mig meget til, da påsken for kirken jo er<br />

årets største fest.<br />

For uden Jesu død og opstandelse ville vi heller<br />

ikke fejre fødslen julenat.<br />

Påsken indledes i Hylleholt kirke palmesøndag,<br />

søndag den 24. marts kl. 10.30 ved<br />

højmesse med nadver.<br />

Skærtorsdag, torsdag den 28. marts. Her<br />

fejrer vi nadverens indstiftelse, det gør vi ved<br />

at fejre gudstjeneste kl. 17, for derefter at gå<br />

over i Hylleholt Sognehus, hvor vi spiser et<br />

traditionelt påskemåltid i fællesskab.<br />

Prisen vil være 50,- og der er tilmeldingsfrist<br />

til kirkekontoret senest den 20. marts.<br />

Langfredag, den 29. marts kl. 10.30 er en<br />

“stille” gudstjeneste, uden nadver, hvor vi<br />

husker på Jesu død, men gør det i lyset af<br />

den opstandelse som vi jo heldigvis ved, ligger<br />

foran os påskedag.<br />

Påskedag er der festgudstjeneste hvor Kristi<br />

opstandelse fejres med glæde og sang<br />

søndag den 31. marts kl. 10.30.<br />

Anden påskedag mandag den 1. april kl.<br />

10.30.<br />

17


<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

18<br />

KIERKEGAARD<br />

I dette år er det 200 år siden Søren Kierkegaard<br />

blev født og det vil Hylleholt menighedsråd<br />

gerne fejre med tre foredrag om Kierkegaards<br />

liv og forfatterskab.<br />

Det første foredrag er i:<br />

Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15<br />

Tirsdag den 9. april kl. 19 – 21.<br />

Kierkegaard for begyndere – Introduktion<br />

til Søren Kierkegaards<br />

forfatterskab ved Preben Vive.<br />

Kierkegaard har skrevet om<br />

livet, og hvordan det leves.<br />

Om glæde og sorg. Om tro,<br />

håb og kærlighed. Om livets<br />

bestanddele og facetter. Om<br />

at være menneske. Og hans<br />

tanker lever stadig gennem hans<br />

fantastiske forfatterskab med sin<br />

dybe tankerigdom. Du vil blive indført<br />

i Søren Kierkegaards verden på en levende og<br />

tankevækkende måde, der måske giver dig lyst<br />

til selv at snuse til hans mange tanker eller lyst<br />

Konfirmander<br />

og konfirmationer<br />

Husk konfirmationsindskrivning tirsdag<br />

den 6. maj i Hylleholt Sognehus kl. 19.30:<br />

Hvis du bor i sognet og på nuværende tidspunkt<br />

går i 6. klasse, så er det denne aften du<br />

og dine forældre skal møde op<br />

for at blive tilmeldt konfirmation<br />

i 2014.<br />

Hvis du skal gå til<br />

konfirmationsforberedelse<br />

et andet<br />

til at fordybe dig i hans forfatterskab. Lad dig<br />

inspirere og bliv introduceret til Kierkegaards<br />

forfatterskab på en vedkommende og forståelig<br />

måde, så han er til at magte og til at komme<br />

igennem, selv for forudsætningsløse, men dog<br />

nysgerrige.<br />

Preben Vive holder foredrag om Søren Kierkegaards<br />

forfatterskab og liv og levned.<br />

Er teologisk Master i Søren Kierkegaard<br />

studier fra det Teologiske<br />

Fakultet i København. Siden 2009<br />

medlem af bestyrelsen for Søren<br />

Kierkegaard Selskabet. Er en rutineret<br />

foredragsholder, der formår<br />

at gøre Kierkegaards forfatterskab<br />

forståeligt.<br />

Foredragene er gratis og kræver ikke<br />

tilmelding.<br />

Venlig hilsen<br />

Hylleholt menighedsråd og<br />

sognepræst Pia Heegaard Lorentzen<br />

sted, men ønsker at blive konfirmeret ved Hylleholt<br />

kirke, så skal man også deltage denne aften.<br />

Ved mødet vil de blanketter, som formelt skal udfyldes,<br />

blive udleveret og der vil blive brugt tid på<br />

at fortælle, hvordan konfirmationsforberedelsen<br />

skal forløbe.<br />

Konfirmations datoerne for 2014 er fastlagt, det<br />

er lørdag den 3. maj , søndag den 4. maj og søndag<br />

den 21. september.<br />

Og hermed offentliggøres konfirmationsdatoerne<br />

for 2015: lørdag den 25. april, søndag den 26.<br />

april og søndag den 20. september.<br />

Venlig hilsen<br />

Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen


Folkekirkens Skoletjeneste<br />

Sidst i januar besøgte jeg 5. y på Hylleholt skole.<br />

5. klasserne har arbejdet med emnet “Udvalgte<br />

fortællinger fra Det gamle Testamente”, som de<br />

skulle genfortælle i billeder.<br />

Det var tydeligt, at grupperne havde lagt et stort<br />

arbejde i at gengive de 4 udvalgte fortællinger<br />

– det var fuldstændig som at se en professionel<br />

tegneserie og børnenes fortælling omkring<br />

“Noahs Ark” viste, at de havde forstået, hvorfor<br />

Gud lod Noah bygge dette skib, så alt verdens<br />

ondskab kunne dø og det hele starte på ny.<br />

Deres lærer Mette Sørensen roste materialet<br />

som let at læse og forstå – og i en god kvalitet,<br />

der så indbydende ud.<br />

Det er gratis for skolerne i <strong>Faxe</strong>, Stevns og Køge<br />

kommuner at få klassesæt om mange forskellige<br />

emner, inddelt aldersmæssigt og så det<br />

passer ind i klassens undervisning. Det er op<br />

til de enkelte lærere om de ønsker at tage imod<br />

tilbudet, som er udarbejdet af teolog Birgitte<br />

Krogh og lærer Sidsel Leth Svensson.<br />

Vera Bisp<br />

Tegningerne fra toppen:<br />

Jakob og Esau, Noahs Ark, Moses bliver født,<br />

Kain og Abel.<br />

5. y minus 3 fraværende elever<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

19


<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

20<br />

KIRKEGÅRDSVANDRING<br />

Lørdag den 11. maj <strong>·</strong> kl.13-15<br />

Hylleholt kirkegård er en have i konstant forandring,<br />

mange forskellige mennesker kommer<br />

på kirkegården enten for at besøge et gravsted<br />

eller bare for at nyde roen, der altid findes her<br />

og vi hører, at de finder glæde ved at se årstidernes<br />

skiften og årenes gang. Mange nyder<br />

også at gå stille rundt på kirkegården for at<br />

læse på gravstenene, for dér at lære lidt om<br />

vores kulturarv og lokalhistorie, som findes i<br />

rigt mål på kirkegården.<br />

Personalet på Hylleholt kirkegård gør et stort<br />

stykke arbejde for at vedligeholde området, og<br />

særligt deres grandækning op til jul får mange<br />

rosende ord og vækker glæde.<br />

Ligeledes har de pårørende taget godt imod<br />

de nye trækors.<br />

Vi hører dog også fra mange, at de er usikre<br />

på, hvilke muligheder der er for gravsteder og<br />

hvad priserne er.<br />

Hvis du har spørgsmål eller lyst til at høre mere<br />

om Hylleholt kirkegård, så kom med på kirkegårdsvandring<br />

lørdag den 11. maj fra kl. 13-<br />

15. Vi begynder ved sognehuset, her vil graver<br />

John Nielsen fortælle om de forskellige områder<br />

på kirkegården og besvare spørgsmål.<br />

Denne dag deltager også vores lokalhistoriker<br />

Arne Aasbjerg. Han fortæller om vores lokalhistorie,<br />

som der findes så mange vidnesbyrd om<br />

på kirkegården.<br />

Vi vandrer rundt på kirkegården i ca. 1 time og<br />

så er der en kop kaffe i sognehuset den efterfølgende<br />

time til snak og besvarelse af spørgsmål.<br />

Her kommer der ligeledes en meget forenklet<br />

forklaring af forholdene på Hylleholt kirkegård:<br />

For medlemmer af folkekirken er et gravsted<br />

gratis i fredningstiden, altså den periode som<br />

en grav skal være fredet, for kistegrave er det 30<br />

år og for urner er det 10 år.<br />

For personer der ikke er medlem af folkekirken,<br />

skal der betales en årlig leje i fredningsperioden.<br />

Betales ved erhvervelsen af gravstedet.


Når man går en tur på kirkegården, så vil man<br />

opleve at gravstederne kan se meget forskellige<br />

ud, altså have forskellige udtryk. Omkring<br />

kirken er gravstederne traditionelt anlagte med<br />

en lille hæk omkring, andre steder er der kun et<br />

felt i græsset, hvor der er plads til en lille sten,<br />

i et område af kirkegården er der gravsteder<br />

med stauder omkring, og så er der vores fællesgrav.<br />

Nogle af gravstedstyperne bliver automatisk<br />

passet af kirkegårdens personale, disse steder<br />

skal man betale for at personalet vedligeholder<br />

beplantningen, slår græsset, planter sommerblomster,<br />

lægger gran osv.<br />

Hvis man vælger sådan et gravsted, skal der<br />

betales et beløb for pasningen i fredningstiden,<br />

det gælder f.eks. også for fællesgraven, hvor<br />

kirkens personale sørger for at der ser pænt ud<br />

året rundt.<br />

Hvis man vælger et traditionelt gravsted, kan<br />

man selv vælge at vedligeholde det, dvs. sørge<br />

for at der ikke vokser ukrudt, og plante hvad<br />

man ønsker der skal vokse på gravstedet (inden<br />

for rammerne af kirkegårdens vedtægter).<br />

Hvis man ikke magter opgaven selv, kan man<br />

altid bestille kirkegårdens personale til at stå<br />

for vedligeholdelsen. Sådanne ydelser fra personalets<br />

side har en fast pris, som kan betales<br />

årligt eller for hele perioden.<br />

Så helt enkelt sagt: Det er gratis at have et traditionelt<br />

gravsted for medlemmer af folkekirken,<br />

hvis man selv sørger for at vedligeholde<br />

gravstedet.<br />

Dette var en meget forenklet forklaring af,<br />

hvad der koster penge i forbindelse med vores<br />

gravsteder på kirkegården og hvis du har lyst til<br />

at høre mere, så kom og gå med på kirkegårdsvandringen<br />

den 11.maj kl. 13-15.<br />

Graver John Nielsen og præst Pia H. Lorentzen<br />

2. pinsedag<br />

Mandag den 20. maj - 2. pinsedags gudstjeneste<br />

i Boesdal<br />

Traditionen tro bliver der også i år kaldt<br />

til friluftsgudstjeneste i det dejlige område<br />

ved det tidligere Boesdal Kalkbrud.<br />

Det endelige program er ikke tilsendt endnu,<br />

men de sogne der påtager sig at arrangere<br />

dagen, plejer altid at have udtænkt<br />

en linie, der går gennem gudstjenestens<br />

forløb sammen med musik og sang.<br />

Gudstjenesten begynder kl. 11, men man<br />

er velkommen til at komme lidt før og<br />

mange vil sikkert nyde den medbragte<br />

mad bagefter – med storslået udsigt til<br />

himmel og hav.<br />

Bommene til området lukkes kl. 16.<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

Ønsker nogen fra Hylleholt Sogn at benytte<br />

kirkebilen, skal man ringe til Sognepræst<br />

Pia Heegaard Lorentzen senest<br />

lørdag den 18. maj.<br />

21


<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

22<br />

Julehjælp<br />

Gudstjenester<br />

på Hylleholtcenteret<br />

27. marts: Påskegudstjeneste uden<br />

nadver med efterfølgende frokost, kun<br />

for centerets beboere. Kl.11.30 - 13.30<br />

25. april: Gudstjeneste m. nadver<br />

kl. 14.30 – 16.00 (<strong>Kirke</strong>bil)<br />

30. maj: Gudstjeneste m. nadver<br />

kl.14.30 – 16.00 (<strong>Kirke</strong>bil)<br />

Efter gudstjenesterne den 25. april<br />

og 30. maj vil vi som sædvanlig hygge<br />

os og synge danske sange.<br />

Kaffebordet koster 21.- kr., hvis man<br />

ikke bor på Hylleholtcenteret.<br />

KIRKEBILEN<br />

Kan bestilles hos Faksebilernes<br />

Taxi, tlf.: 56 71 44 55<br />

Menigheden ved Hylleholt <strong>Kirke</strong> har i mange år samlet ind til sognets julehjælp ved koncerter<br />

og ved enkelte gudstjenester i løbet af året. I det kirkeblad, der kommer op mod jul, har vi<br />

også i en række år indlagt et girokort, så flere kunne få mulighed for at sende et bidrag til julehjælpen.<br />

I forbindelse med kirkebladssamarbejdet og samarbejdet med uddelingen af bladet<br />

skete der det, at ikke alle i sognet fik et blad med indlagt girokort, og det beklager vi. Vi siger<br />

tak for de mange støttebeløb, vi har fået i årets løb og på giro, og vi siger også tak til Nordea<br />

Fonden, <strong>Faxe</strong> Rotary Klub og <strong>Faxe</strong> Inner Wheel, der har støttet julehjælpen i Hylleholt Sogn.<br />

Mange familier har det økonomisk svært, med et meget lille rådighedsbeløb, og derfor har<br />

menighedsrådet vedtaget, at vi selvfølgelig fortsætter med indsamlingen, så vi også kan give<br />

nogen støtte til næste jul.<br />

Arne Skovbæk, menighedsrådsformand


<strong>HYLLEHOLT</strong> MENIGHEDSRÅD<br />

Hylleholt menighedsråd har konstitueret sig og<br />

nedsat en række udvalg.<br />

Formand<br />

Arne Skovbæk, Folehaven 5, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

Næstformand<br />

Gertrud Tramm, Kissendrupvej 15, 4640 <strong>Faxe</strong><br />

Kasserer<br />

Sonja Olsen, Nyvænget 17, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

<strong>Kirke</strong>værge<br />

Bent Friis, Favrbyvej 27, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

Kontaktperson<br />

Bente Holm, Sommervej 3, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

Tilsynsførende med Sognehus<br />

Inger Christiansen, Slåenvej 32, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

Arne Dilling-Hansen, Gefionsvej 4,<br />

4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen er medlem<br />

af menighedsrådet.<br />

<strong>Kirke</strong>ns medarbejdere har valgt Kordegn<br />

Bodil Hovmand som medarbejder rep. af Mr.<br />

Menighedsrådets suppleanter er følgende:<br />

Frede Tramm, Kissendrupvej 15, 4640 <strong>Faxe</strong><br />

Githa Parkhøi, Vallebovej 6, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

Hanne Due Jensen, Slåenvej 28, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

Menighedsrådetsbyggesagkyndige fhv. murermester<br />

Niels Olsen, Gartnervej 25, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

<strong>Kirke</strong>bladsredaktør<br />

Vera Bisp, Favrbyvej 2, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

UDVALG<br />

Præstegårds- og <strong>Kirke</strong> og <strong>Kirke</strong>gårds-<br />

udvalg (det stående udv.):<br />

Arne Skovbæk, Gertrud Tramm,<br />

Arne Dilling-Hansen<br />

Valgudvalg:<br />

Gertrud Tramm (Formand),<br />

Arne Dilling-Hansen, Inger Christiansen<br />

Ansættelsesudvalg:<br />

Bente Holm(Formand), Arne Skovbæk,<br />

Gertrud Tramm<br />

Fællesudvalg med Roholte<br />

Menighedsråd:<br />

Pia Heegaard Lorentzen, Gertrud Tramm,<br />

Arne Dilling-Hansen<br />

Gudstjeneste og Aktivitetsudvalg:<br />

Gertrud Tramm, Inger Christiansen,<br />

Bodil Hovmand, Githa Parkhøi,<br />

Pia Heegaard Lorentzen<br />

Koncertudvalg:<br />

Svend Aage Jakobsen (“ Jakob”),<br />

William Wegge, Arne Dilling- Hansen,<br />

Inger Christiansen, Pia Heegaard Lorentzen<br />

<strong>Kirke</strong>bladsudvalg:<br />

Vera Bisp, Arne Skovbæk,<br />

Inger Christiansen<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

Valgt til sammen med kontaktperson<br />

Bente Holm at deltage i medarbejder-<br />

møder, Bent Friis.<br />

23


24<br />

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER<br />

PALMESØNDAG<br />

Mini-konfirmand-afslutning i Roholte kirke<br />

Palmesøndag er den søndag, vi mindes Jesu indtog i Jerusalem lige inden hans død.<br />

Han blev modtaget som en konge af folket, men få dage efter råbte de samme mennesker<br />

“Korsfæst ham”, fordi han ikke ville leve op til deres forventninger.<br />

De ville have han skulle bruge sine evner til at udrette undere som vejen til at løfte det<br />

romerske åg af deres skuldre og indføre et nyt storrige for Israel. De ville have, at han<br />

skulle bruge magt. Men Jesus kendte kun én magt: kærlighedens. Det var den, der<br />

førte Ham til kors og død, men også den der gjorde, at Han stod op igen af graven<br />

og gav menneskene evigt liv.<br />

Derfor er Palmesøndag en vigtig station på vejen frem mod opstandelse og herlighed.<br />

Vi markerer den i Roholte kirke ved at holde gudstjeneste sammen med mini-konfirmanderne<br />

fra Hylleholt skole og Marianne Carlberg, som derved afslutter deres<br />

forløb i foråret 2013.<br />

Carsten Ackermann


Tumlingesang<br />

i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong><br />

<strong>Faxe</strong>, Hylleholt og Roholte <strong>Kirke</strong> er gået<br />

sammen om at tilbyde babysalmesang og<br />

tumlingesalmesang. I det tidlige forår dannede<br />

Hylleholt <strong>Kirke</strong> rammen om babysalmesangen.<br />

Lige efter påske er det <strong>Faxe</strong><br />

<strong>Kirke</strong>s tur til at stå for tilbuddet til de lidt<br />

større: tumlingerne (de 1-3-årige). Musikpædagog<br />

Kirsten Pedersen, som nogle allerede<br />

vil kende fra babysalmesangsholdene i<br />

<strong>Faxe</strong> og Hylleholt, står for undervisningen –<br />

og der vil stadig være gode sange og rytmer<br />

for både små og store.<br />

Tumlingesalmesang (for de 1-3 årige) begynder<br />

tirsdag d. 2. april i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>.<br />

Der undervises normalt hver tirsdag frem til<br />

slutningen af maj. Undervisningen er gratis<br />

og vi gør opmærksom på, at både forældre<br />

og bedsteforældre er meget velkomne med<br />

tumlingerne.<br />

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER<br />

Tilmelding til <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>kontor på<br />

e-mail: sla@km.dk eller på tlf.:<br />

56 71 35 52.<br />

Vi skal have forælders og barns navn,<br />

adresse, tlf.nr. og fødselsdato på barnet.<br />

Børn fra <strong>Faxe</strong>, Hylleholt og Roholte<br />

sogne har fortrinsret.<br />

25


26<br />

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER<br />

FORÅRSKONCERTER MED ROKOGO-KORET<br />

I Hylleholt <strong>Kirke</strong> Søndag d.14. april kl. 16 og<br />

i Roholte <strong>Kirke</strong> onsdag d.17. april kl. 19<br />

Midt i den dejlige forårstid er Rokogokoret – som vanligt ved jul og forår – klar med en ny<br />

koncert. Som tidligere spænder repertoiret vidt fra små klassiske perler over smukke salmer<br />

og muntre sange til den rytmiske fanfare “Let the trumpet sound” af Natalie Sleeth.<br />

Der bliver også fællessange om foråret. “Må din vej gå dig i møde” synger koret til slut.<br />

Karin Louw akkompagnerer og Bente Schultz leder koret.


FORÅRSKONCERT I <strong>FAXE</strong> KIRKE<br />

Onsdag den 8. maj kl. 19.30<br />

JOANN TSENG<br />

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER<br />

Denne koncert har været tradition i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong> i snart mange år og er en af mulighederne<br />

for at høre vores lokale pigekor under ledelse af Lene Besser. Både<br />

kirkens korskole og pigekoret medvirker ved koncerten med dejlig forårsmusik.<br />

Derudover vil der som altid være en solist – i år bliver det oboisten, Joann Tseng<br />

– der også er lokalt kendt, idet hun ved siden af sin karriere som oboist er organist<br />

i Karise <strong>Kirke</strong>.<br />

Bemærk, at ugedagen for forårskoncerten dette år er onsdag! Vi<br />

glæder os til at se jer alle sammen til endnu et gratis musikalsk<br />

tilbud!<br />

TIL KONCERTERNE ER DER GRATIS ADGANG, og kirkebilen<br />

kører. Ønsker man at benytte denne, rettes henvendelse til <strong>Faxe</strong><br />

kirkekontor (tlf.: 56 71 35 52) senest kl. 12.00 sidste hverdag før<br />

koncerten.<br />

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER<br />

GIOACHINO ROSSINI: “Petite Messe Solennelle”<br />

Torsdag den 30. maj kl. 19.30 i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong><br />

Her er muligheden for at høre det populære værk, ”Petite Messe Solennelle” i<br />

sin helhed. Messen opføres af de to kammerkor, ”Cantemus” og ”Herlufsholm<br />

<strong>Kirke</strong>s Kammerkor” fra Næstved samt operasolisterne, Phillippa Cold, Stina<br />

Schmidt, Sune Hjerrild og Teit Kanstrup. Desuden medvirker Lene Besser (harmonium),<br />

Karsten Gyldendorf (piano) og Torben Schnedler (dirigent).<br />

CANTEMUS<br />

27


28<br />

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER<br />

God påske og pinse til alle i sognene!


<strong>Kirke</strong>lig vejviser <strong>FAXE</strong><br />

PRÆSTER I <strong>FAXE</strong>-<strong>ROHOLTE</strong> PASTORAT:<br />

Kirsten Kjær Ohms, sognepræst (kbf.)<br />

<strong>Kirke</strong>bogsfører og begravelsesmyndighed<br />

<strong>Faxe</strong> Præstegård<br />

<strong>Kirke</strong>torvet 7<br />

4640 <strong>Faxe</strong>.<br />

Tlf. 56 71 31 23.<br />

E-mail: kkoh@km.dk.<br />

Træffes bedst dagligt mellem kl. 10 og kl. 11. Fridag: Mandag.<br />

Carsten Ackermann, sognepræst<br />

Roholte præstegård, Roholtevej 30,<br />

4640 <strong>Faxe</strong>. Tlf. 56 72 50 84.<br />

Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12 samt man. kl. 18-19 og i øvrigt efter aftale.<br />

Fridag: Fredag<br />

KIRKEKONTORET:<br />

Kontor: Gammel Strandvej 1, 4640 <strong>Faxe</strong>.<br />

Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.30-13.00 samt torsdag kl. 15.30-18.00.<br />

KORDEGN: Stig Laursen<br />

Træffes på kirkekontoret. Tlf. 56 71 35 52. Fax 56 71 35 56<br />

E-mail: sla@km.dk<br />

KIRKEGÅRDSLEDER: Lone M. Kristensen<br />

Træffes på kirkegårdskontoret mandag- fredag kl. 11-12, Tlf. 56 71 35 52<br />

FØDSEL OG DØDSFALD:<br />

Anmeldes snarest muligt til kordegnen.<br />

Fødselsanmeldelse: Forældres dåbsattester og evt. vielsesattest medbringes.<br />

Dødsanmeldelse: Afdødes dåbsattest samt evt. vielsesattest medbringes.<br />

KIRKELIGE HANDLINGER:<br />

Ved dåb, vielse og begravelse: Henvendelse hos kordegn og hos præsten.<br />

Bemærk venligst, at når f.eks. dåb eller vielse er aftalt med præsten, skal man<br />

også henvende sig til kordegnekontore<br />

<strong>FAXE</strong> SOGN<br />

29


<strong>ROHOLTE</strong> SOGN<br />

30<br />

<strong>Kirke</strong>lig vejviser <strong>ROHOLTE</strong><br />

PRÆSTER I <strong>FAXE</strong>-<strong>ROHOLTE</strong> PASTORAT:<br />

Carsten Ackermann, sognepræst<br />

Roholte præstegård, Roholtevej 30,<br />

4640 <strong>Faxe</strong>. Tlf. 56 72 50 84.<br />

Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12 samt man. kl. 18-19 og i øvrigt efter aftale.<br />

Fridag: Fredag<br />

Kirsten Kjær Ohms, sognepræst<br />

(kbf. kirkebogsfører og begravelsesmyndighed)<br />

<strong>Faxe</strong> Præstegård, <strong>Kirke</strong>torvet 7, 4640 <strong>Faxe</strong>.<br />

Tlf. 56 71 31 23.<br />

E-mail: kkoh@km.dk<br />

Træffes bedst dagligt mellem kl. 10 og kl. 11. Fridag: Mandag<br />

KORDEGN:<br />

Stig Laursen<br />

KONTOR: Gl. Strandvej 1, 4640 <strong>Faxe</strong><br />

Tlf. 56 71 35 52. Fax 56 71 35 56<br />

Man.-fre. kl. 9.30-13.00<br />

Samt torsdag kl. 15.30-18.00<br />

GRAVER/KIRKEGÅRD:<br />

Rudy Jensen<br />

Tlf. 23 62 39 99. Tirsdag: Fridag<br />

ORGANIST:<br />

Bente Schultz<br />

Egemosevej 13, 4640 <strong>Faxe</strong>. Tlf. 56 72 52 86<br />

FØDSEL OG DØDSFALD:<br />

Anmeldes til Sognepræsten i <strong>Faxe</strong>.<br />

FØDSEL: Medbring forældres dåbsattest og evt. vielsesattest.<br />

DØDSFALD: Medbring afdødes dåbsattest og dødsattest samt evt. vielsesattest.<br />

KIRKELIG HANDLING:<br />

Aftales med den præst, der skal foretage handlingen.


<strong>Kirke</strong>lig vejviser <strong>HYLLEHOLT</strong><br />

MENIGHEDSRÅDSFORMAND<br />

Arne Skovbæk<br />

Folehaven 5, Ll. Elmue, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

Tlf.: 56 71 70 51 <strong>·</strong> e-mail: arsk@faxekommune.dk<br />

<strong>SOGNE</strong>PRÆST:<br />

Pia Heegaard Lorentzen<br />

Hylleholtvej 7, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

Tlf.: 56 71 60 83 <strong>·</strong> Mobil: 21 71 70 83<br />

e-mail: pihl@km.dk<br />

Fredag er fridag<br />

KIRKEVÆRGE:<br />

Bent Friis<br />

Favrbyvej 27, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

Tlf.: 56 71 71 86 Mobil: 21 34 97 03<br />

e-mail: bent.f@hotmail.com<br />

KIRKEKONTORET:<br />

Kordegn Bodil Hovmand<br />

Hylleholtvej 7, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

Mandag og onsdag fra kl. 9-13<br />

e-mail: boho@km.dk<br />

Tlf.: 56 71 60 83<br />

GRAVERKONTORET:<br />

Graver John Nielsen<br />

Hovedgaden 13 C, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

e-mail: hylleholt.graverkontor@mail.dk<br />

Tlf.: 56 71 72 86<br />

Fredag er fridag<br />

MENIGHEDSRÅDSMØDER I 2013:<br />

Alle er velkomne til at overvære menighedsrådets drøftelser, der finder<br />

sted i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, <strong>Faxe</strong> Ladeplads.<br />

I 2013 er møderne fastsat til: 28. januar, 18. februar, 11. marts, 22. april,<br />

27.maj, 17. juni, 2. september, 30. september, 28. oktober, 18. november.<br />

Møderne begynder kl. 19. E-mail: 7523@sogn.dk<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

OMDELING AF KIRKEBLADET:<br />

Det er aftalt med Svend Michelsen,<br />

FLI’s ungdomsafdeling, at de fortsætter<br />

med omdelingen af bladene<br />

foreløbig i 1. halvår af 2013.<br />

Skulle bladet udeblive i Hylleholt<br />

sogn bedes man kontakte<br />

Vera Bisp på tlf.: 56 71 62 30 eller<br />

mail: fambisp@hotmail.com<br />

31


GUDSTJENESTER<br />

Marts – Maj 2013<br />

SØNDAG I KIRKEÅRET DATO <strong>FAXE</strong> <strong>ROHOLTE</strong> <strong>HYLLEHOLT</strong><br />

MARTS<br />

3. Søn. i fasten 03/03 10.30 CA (KK) 14.00 CA 10.30 PLH (K)<br />

Midfaste 10/03 10.30 KKO (KK) 10.30 CA 10.30 PLH<br />

Maria Bebud. 17/03 09.00 KKO 10.30 KKO 14.00 PLH (K) ♥<br />

Palmesøndag 24/03 10.30 KKO (KK) 10.30 CA # 10.30 PHL<br />

Palmesøndag 24/03 12.30 KKO #<br />

Skærtorsdag 28/03 10.30 CA (KK) 20.00 CA * 17.00 PHL (K)<br />

Langfredag 29/03 10.30 KKO (KK) 10.30 CA 10.30 PHL<br />

Påskedag : Sommertid! 31/03 10.30 KKO (KK) 10.30 CA 10.30 PHL (K)<br />

APRIL<br />

2. påskedag 01/04 10.30 KKO (KK) 09.00 KKO 10.30 PHL<br />

1. Søndag efter påske 07/04 ingen 10.30 KKO 9.00 KKO (K)<br />

2. s. e. p. 14/04 10.30 CA (KK) 10.30 KKO (KK) 10.30 PHL<br />

Lørdag 20/04 10.30 PHL H<br />

3. s. e. p. 21/04 10.30 CA (KK) 09.00 CA 10.30 PHL H<br />

Torsdag 25/04 19.00 PHL<br />

Bededag 26/04 10.00 CA H 09.00 KKO (K) til nabosogne<br />

Bededag 26/04 12.00 KKO H (K) til nabosogne<br />

4. s. e. p. 28/04 10.30 KKO (KK) 10.30 CA 10.30 PHL<br />

MAJ<br />

5. s. e. p. 05/05 10.30 CA (KK) 10.30 KKO (KK) 10.30 PHL (K)<br />

Kristi Himmelfart 09/05 10.30 KKO (KK) 10.30 CA H 10.30 PHL<br />

6. s. e. p 12/05 10.30 CA (KK) 09.00 CA 10.30 PHL (K)<br />

Pinsedag 19/05 10.30 CA (KK) 10.30 KKO 10.30 PHL<br />

2. pinsedag – Boesdal 20/05 11.00 ¤ 11.00 ¤ 11.00 ¤<br />

Trinitatis søndag 26/05 09.00 KKO 10.30 KKO 10.30 PHL<br />

JUNI<br />

1. søndag e. trinitatis 02/06 10.30 KKO (KK) 10.30 CA (KK) 10.30 PHL (K)<br />

2. s. e. trin. 09/06 10.30 CA (KK) 10.30 KKO 10.30 PHL<br />

FORKORTELSER:<br />

KKO = Kirsten Kjær Ohms <strong>·</strong> CA = Carsten Ackermann <strong>·</strong> Pia Heegaard Lorentzen = PHL<br />

TEGN: * = Spisning i sognehuset <strong>·</strong> # = minikonf. afslutning <strong>·</strong> (K) = <strong>Kirke</strong>bil <strong>·</strong> (KK) = kirkekaffe<br />

☺ = Målrettet børn <strong>·</strong> ♥ = Gudstj. v. konfirmander <strong>·</strong> ¤= Fælles-gudstjeneste i Boesdal kalkbrud<br />

H = Konfirmation<br />

KIRKEBIL <strong>FAXE</strong>: I <strong>Faxe</strong> kører kirkebilen til hver gudstjeneste.<br />

Ring til <strong>Faxe</strong> kirkekontor på tlf. 56 71 35 52, lokal 10, inden sidste hverdag kl. 12.<br />

KIRKEBIL <strong>HYLLEHOLT</strong>: <strong>Kirke</strong>bilen bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf.: 56 71 44 55.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!