Vedligeholdelse af løvtræshegn - Plantning og Landskab

plantningoglandskab.dk

Vedligeholdelse af løvtræshegn - Plantning og Landskab

Vedligeholdelse

af løvtræshegn

Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Plantning & Landskab, Landsforeningen


Levende hegn skal vedligeholdes

Det danske kulturlandskab er de

fleste steder et hegnslandskab. Vi

kan i mange dele af landet glæde os

over et finmasket net af levende hegn

og små plantninger. Hegnslandskabet

er et resultat af mange års målrettet

plantningsarbejde – et fornemt eksempel

på landskabspleje.

Levende hegn som en afgrøde

For at få succes med etablering af nye

plantninger, er det afgørende at holde

dem fri for ukrudt de første 3-4 år. Plantningerne

vil herefter være i god vækst.

Vedligeholdelsen ved beskæring

og udtynding i de følgende år vil være

væsentlig mindre tidskrævende. Men

glem aldrig: levende hegn og småplantninger

er afgrøder, som skal passes

som alle andre afgrøder, ellers kan de

ikke opfylde deres formål.

Et hegn er oftest etableret med det

hovedformål at skabe læ, at modvirke

fygning og give markafgrøderne bedre

Ved enhver beskæring og udtynding

opstår der snitsår, som giver en vis

risiko for infektion. Be skæring bør derfor

tidligst påbegyndes i perioden lige

efter høst, og kan generelt fortsættes i

hele vinterhalv året.

Træerne har gode evner til at lukke

snitsår, men store sår er altid værre end

små sår. Man skal derfor altid begynde

at beskære hegnet, mens grenene er

vilkår. Men et levende hegn kan tjene

mange flere formål på én gang. Det kan

f.eks. også være opholds- og levested

for mange vilde planter og dyr, og desuden

være et smukt element i landskabet.

Anvisninger på vedligeholdelse

Manglende eller forkert vedligeholdelse

kan på få år ødelægge de fleste af

hegnets gode egenskaber og afkorte

dets levetid.

Derfor har Plant ning & Landskab,

Landsforeningen udsendt denne pjece.

Målet er at give anvisninger på, hvorledes

vedlige holdelsen skal gribes an

i de første 20 år, for at sikre en fortsat

god udvikling og vækst i hegnene.

Landsforeningen har også udarbejdet

en video, der viser hvordan vedligeholdelsen

foregår alt efter hegnets

alder. Videoen kan ses på Landsforeningens

hjemmeside, som har adressen

www.plantningoglandskab.dk.

Hvornår skal hegnet plejes?

2

tynde. Allerede når hegnet er 5-8 år

gammelt bør man foretage den første

beskæring.

Ved efterfølgende beskæringer ca.

hvert 3. år vil der altid kun være grene

af begrænset tykkelse. Det praktiske

arbejde med beskæringern bliver

derved meget overkommeligt og prisbilligt.


Sidebeskæring sikrer et tæt hegn

Efterhånden som plantningerne vokser

til, vil alle træerne forsøge at få

mest mulig plads og lys ved at danne

krone. Træernes kroner vil gøre hegnet

bredest for oven, og dermed skygge for

hegnets under etage.

Et tæt hegn i alle “etager”

Med en sidebeskæring sikres, at hegnet

får lodrette sider. Når de udhængen de

Afvikling af ammetræer

de fleste blandingshegn indgår der

I både hurtigtvoksende amme træer og

længelevende blivende træer og buske.

En af ammetræernes opgaver er at

beskytte de blivende arter ved at skabe

læ for dem. Derudover skal ammetræerne

– sammen med buskene – hurtigt

danne et lukket kronetag, og derved

hæmme ukrudtsvegetationen.

Opstamning skaber plads

I løbet af 5-8 år vil ammetræerne have

opfyldt første del af deres opgave,

og de vil være så brede og høje, at de

hæmmer buskenes og de blivende

træers vækst. Det vil derfor være nødvendigt

at opstamme og afvikle ammetræerne.

Opstamningen kan foretages

med økse, sav, høgenæb eller evt. med

en speciel oprisnings kniv.

Ammetræerne bør afvikles af 2-3

omgange. På de følgende sider

er det vist, hvorledes

grene fjernes, skaber man lys, plads

og vækstmuligheder til buskene og til

træernes lavtsiddende grene. Det giver

mulighed for at planterne kan udvikle

nye skud. På den måde sikres hegnet

en passende tæthed i alle “etager”, og

det er en fordel både for hegnet som lægiver

og for hegnets øvrige funktioner.

Sidebeskæring udføres lettest med

en traktormonteret klipper.

ammetræerne først opstammes, og

siden fjernes helt fra hegnet. Vi viser

også, hvordan de bliv ende træer

senere skal be skæres for at give den

nødvendige plads til de træer og buske,

der på sigt skal bære hegnet.

Formålet er en harmonisk vækst

De enkelte hegn kan udvikle sig meget

forskelligt, f.eks. pga. klima- og jordbundsforhold.

Den konkrete plejeindsats

skal derfor altid bygge på en

vurdering af hegnets tilstand.

Men formålet er altid det samme: at

skaffe lys og plads til de enkelte planter

for at sikre en harmonisk

vækst.


Ammetræerne stammes op

Ammetræ

Efter 5-8 år vil de hurtigtvoksende

ammetræer

ofte presse hegnets

blivende træer og buske

(markeret med rødt).

Ved vinterens opstamning

fjer nes de grene på

amme træerne, der generer

de blivende planter.

I det omfang de blivende

træer presser buskene

(markeret med rødt),

bliver de blivende træer

også beskåret.

Efter beskæringen vil

hegnet måske se lidt

tyndt ud, men hullerne

i hegnet vil blive luk ket

af de blivende buske

og træer i den følgende

sæson.

Busk

4

Blivende

træ

Blivende træ i

midterrækken


Ammetræerne fjernes

Når hegnet er 8-12 år,

kan halvdelen af ammetræerne

fjernes helt. De

resterende ammetræer

opstammes yderligere

(markeret med rødt).

De blivende træer og

buskene er nu så store,

at de uden problemer vil

kunne fylde pladsen ud

efter de fjernede eller

op stammede ammetræer

i den følgende sæson.

Afhængig af væksten

i hegnet, kan det og

være nødvendigt at beskære

de blivende træer.

Det kan bl.a. ske ved at

skære dem tilbage til én

stamme (markeret med

rødt).

Efter de blivende træer

er blevet beskåret, har

buskene igen fået plads

og lys til at udvikle sig.

Det sikrer, at hegnet og

fremover vil være tæt i

bunden.

5


De blivende træer udtyndes

Efter 10-15 år vil hegnet i

de fleste tilfælde kunne

undvære de resterende

amme træer, som derfor

kan fjernes helt (markeret

med rødt).

De blivende træer i midterrækken

er også vist på

denne tegning, hvor de er

markeret med blåt.

På samme tidspunkt

– eller måske nogle få

år senere – kan det være

aktuelt at ud tynde eller

beskære de blivende

træer (mar keret med

rødt). Udtyndingen skal

give plads til de blivende

træer og buske, der skal

bære hegnet i hele dets

levetid.

Ved udtynding af

blandings hegn skal

der tages artsmæssige

hensyn. Det gælder om

at bevare plantningens

artsrigdom og stabilitet

ved at fjerne de enkelte

arter ligeligt og jævnt.

Når træerne fjernes, skal

de saves af 10-20 cm

over jorden.

6


Hvordan ser ammetræerne ud?

Ammetræer er hurtigtvoksende træarter,

som har til opgave at fremme

de blivende arters vækst og hurtigt

danne et lukket kronetag.

Rød el (Alnus glutinosa)

Er anvendt som ammetræ overalt i

landet.

7

Som ammer anvendes oftest arter af el,

poppel og pil. De er her vist med både

sommer- og vinterbilleder sammen

med en kort beskrivelse.

Grå el (Alnus incana)

Benævnes ofte hvid el. Er anvendt som

ammetræ overalt i landet.

De unge grene har hårede årsskud og knopper.

Bladene er dobbelt savtakkede, ægformede

og spidse, undersiden er gråfiltet. Hver enkelt

hun-rakle (“kogle”) er uden stilk.

De unge grene er glatte, forsynet med

harpiksvorter, og de er noget klæbrige.

Bladene er enkelt-takkede, er ovale og

har lyse grøn underside. Hver enkelt

hun-rakle (kogle) er tydelig stilket.


Vestamerikansk Bal sam -

poppel (Populus trichocarpa)

Er anvendt som ammetræ i vind udsatte

områder, mest i Vestjylland.

Gråpil (Salix cinerea)

Er anvendt som ammetræ/-busk i vindudsatte

områder, mest i Vestjylland.

De unge grene er svagt kantede og

lidt hårede. Bladene er fra æg formede

til aflangt rudeform ede og har gullighvide

net rib bede undersider. Knopperne

er lange og vellugtende.

Grenene er lodne og knopperne er

dunede. Bladene er forholdsvis små,

grålodne på begge sider, lancetformede

og med vred en spids. De har

et tæt ribbe net på undersiden.

Andre “plejeforanstaltninger”

Det er måske nok en selvfølge, men vær alligevel opmærksom på at:

• træer og buske er følsomme over for en del af de midler, der anvendes til

ukrudtsbekæmpelse på markerne. Hold god afstand til hegnet, og gennemfør

altid sprøjtebehandling i roligt vejr og med nedsat tryk.

• heste, kreaturer og får kan hurtigt ødelægge en plantning. Sørg for god hegning.

• jordbehandling for tæt på hegnet kan give mekaniske skader på stam mer og

rødder. Hold en afstand på 50-100 cm fra stammerne. Den ubehandlede stribe

jord langs hegnet er ogaf uvurderlig betydning for den vilde flora og fauna.

Plantning & Landskab, Landsforeningen • Majsmarken 1 • 7190 Billund

Tlf.: 7660 2100 • e-mail: plant@plantningoglandskab.dk • www.plantningoglandskab.dk

DeltaComm

4. udgave, juli ’09

More magazines by this user
Similar magazines