28.07.2013 Views

Langenæs Kirke & Sogn - Sisu-Mbk

Langenæs Kirke & Sogn - Sisu-Mbk

Langenæs Kirke & Sogn - Sisu-Mbk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Juni Juli August 2012 Nr. 2 25. årgang

Langenæs Kirke & Sogn

Til samtlige husstande


Sommer

Allerede her i sommernummeret af

Langenæs Kirke & Sogn varmer vi op til til

efterårets menighedsrådsvalg. Der er bl.a.

en orientering om et forsøg til ny valgform,

menighedsrådet ved Langenæskirken har

vedtaget at deltage i. Læs om det og noter i

kalenderen tirsdag den 11. september, hvor

menighedsrådet vil holde et orienteringsmøde

om sit arbejde og afholde valget jvf.

den nye valgform.

Selv om der ikke sker så meget i Langenæskirken

i sommermånederne udover

ugens gudstjenester, så kan vi dog se frem

til en Skt. Hans fest og tre sommermøder

(om muligt i kirkens gårdhave) samt en

sogneudfl ugt i august. Læs mere om det

hele i bladet.

Vi ønsker alle i Langenæs sogn en god

sommer.

Med venlig hilsen redaktionen

Navne og adresser Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Århus C

Sognepræst

Niels Berthelsen

Rungstedvej 16, 8000

Århus C. Tlf.: 8614 7033,

E-mail: nbe@km.dk

Træffes ikke fredag

Sognepræst

Anne Ehlers

Dyrehavevej 41, 8000

Århus C. Tlf.: 8614 4358,

E-mail: aeh@km.dk

Tlf.: i kirken: 8614 4426

Træffes ikke mandag

Sygehuspræst

Kirsten Dalager Buur

Tlf.: 8622 6560

E-mail: kdb@km.dk

Tlf.: 3092 2481

Langenæsen

(Menighedsinstitution),

Langenæs Allé 54, 8000 Århus C.

Tlf.: 8713 8049. E-mail:

langenaes.alle54@bu.aarhus.dk

Kordegn

Jenny Thaysen Kjær

Kirkedammen 2.

Tlf.: 8614 7423, Fax: 8614 8345.

E-mail: jtkj@km.dk. Man.-tors.

9-12, ons. till. 16-18. Fre. lukket

Organist

Dorte Tilma

Tlf.: 2618 5345

E-mail: dorte@tilma.dk

Sogne medhjælper

Hanne Raabjerg

Tlf.: 2135 0727.

E-mail: hbr.langenaes@mail.dk

Langenæs Sogns Lokalarkiv

Grete Christensen (kontaktperson)

Tlf.: 8614 5946 eller 4086 9846

Der fi ndes foldere og brochurer om de

enkelte arrangementer i sognegårdens

forhal.

Du er altid velkommen til at kontakte de

ansatte i kirken for nærmere oplysninger.

Læs mere på www.langenaeskirken.dk

eller skriv til langenaeskirken@yahoo.com

for nyheder pr. e-mail.

Deadline

Stof til næste nummer af Langenæs Sogn

og Kirke sendes til Luise Faurholt i kirken

eller på mail: luisefaurholt@yahoo.dk

senest den 1. juli 2012.

Kirketjener

Verner Thomsen

E-mail:

vtlangenaes@mailme.dk

Tlf.: 8614 2577

og 5177 2077.

2. Kirketjener,

PR og kreativ medarbejder

Luise Faurholt

E-mail:

luisefaurholt@yahoo.dk

Menigheds råds formand

Inge Frydenlund

E-mail:

inge.frydenlund@stofanet.dk

Børnekorleder

Christine Toft Kristensen

Ansat i Langenæskirken

og Sankt Lukas Kirke


Kirken er (også), hvad du gør den til!

Den er der, kirkebygningen.

Den er der i livets højtider.

Den er der i årets højtider.

Den er der hver eneste

søndag.

Den er der i hverdagen.

Den er der for dig.

Den er der for alle.

... Men hvad taler man om i kirken? Hvad

sker der i den? Har kirke og kristendom

relevans i en moderne tid? Har det noget at

sige moderne mennesker?

Selvfølgelig! Så længe vi taler sammen om

de store spørgsmål i livet, om hvad det er

at være menneske, om tro og tvivl, om håb

og kærlighed, om liv og død – så længe har

kirke og kristendom noget at sige os alle.

Jeg plejer at sige til konfi rmanderne i begyndelsen

af undervisningsforløbet: ”Det

kan godt være, at kirken nok er helt ude i

randområdet af, hvad I plejer at tænke på

til daglig. I har så meget andet, I skal tage

jer af, for sådan er det at være ung. Men I

skal vide, at her i kirken kan man tale om

alt. Her fi ndes ikke forbudte eller dumme

spørgsmål!” (Men der fi ndes useriøse

spørgsmål – det er noget andet...).

I år er der valg til menighedsrådene ud

over hele landet. Nogle steder er der

forskellige lister, som stiller op, og derfor

skal der afholdes valg med stemmesedler.

Andre steder er der fredsvalg, fordi man

er gået sammen om en liste, og det er

tilfældet i Langenæskirken. Det afgørende

er, at der rundt omkring bliver ved med at

være mennesker, som ønsker at være med

til at præge og forme kirken ved at stille

spørgsmål til den og ved at tale om den.

For man kan sige nogenlunde det samme til

folk i menighedsrådene som til konfi rman-

der: Kom og vær med – også selv om det

med kirke og tro måske befi nder sig i periferien

af, hvad du ellers går og beskæftiger

dig med til daglig! Hvis du er almindeligt

engageret i tilværelsen og kan lide at være

med til at præge og udvikle væsentlige

aktiviteter, kunne det være en mulighed for

dig at gå ind i menighedsrådet.

I menighedsrådet er der højt til loftet! Der er

mange bolde i luften: sjove, fl yvske, skøre

idéer – og ind imellem ganske konkrete ting

som vedligeholdelse af kirke og sognegård.

Måske lyder et ord som budgetplanlægning

umiddelbart tørt; det er det lang fra, for det

handler om, hvordan vi prioriterer kirkens

økonomiske midler. Du kan være med til at

vælge, hvad der skal ske!

Planer for nærmeste fremtid

I de næste år vil der ske nødvendige og

spændende forandringer i kirkerummet,

fordi vi skal have forbedret lys- og lydforholdene.

Vi er i gang med at udvikle et godt

samarbejde med nabokirkerne Skt. Pauls

og Skt. Lukas kirker om undervisning af 3.

årgange i sognenes fem skoler. I forsommeren

2013 slår vi dørene op for højskoledage

fra fredag aften til søndag eftermiddag

med foredrag, koncert, gudstjenester,

workshops. Søndagens højmesse er ikke

den eneste mulighed for gudstjeneste, og

i Langenæskirken er vi hele tiden i gang

med at fi nde nye veje: det sidste nye er en

bevidst prioritering af børnegudstjenester

mindst seks gange om året.

Men meget andet og mere kan jo ske. Kirken

er, hvad vi gør den til. Vi mangler dine

spørgsmål, dine idéer og dit engagement.

Vi står på skuldrene af hinanden og bærer

det hele sammen – også i kirken.

Anne Ehlers

3


Sommercafé

3 onsdage i løbet af sommeren byder

Langenæskirken på sommercafé kl. 14

i dagligstuen eller gårdhaven. Vi satser

selvfølgelig på sol og dejligt vejr.

Der vil være kaffe, sang og hygge samt evt.

et let program, og en af onsdagene tager vi

på udfl ugt.

4

Kom og vær med:

11. juli

25. juli

8. august

Udfl ugt for menigheden

Sogneaften med

biskop Kjeld Holm

Biskop Kjeld Holm fortæller om ”Møde

med mennesker” – med baggrund i bogen

”Åbne døre”

Om bogen ”Åbne døre”:

Tag lidt Hans Edvard Nørregaard-Nielsen,

tilsæt

en skvæt Jens Smærup

Sørensen og rør så lidt

Marcel Pagnol i – så har

man tidsbilledet, tonen,

fornemmelsen, smagen

af biskop Kjeld Holms

erindringer, Åbne døre.

Der er varme og

ømhed, livsindsigt og glæde i

Holms møder med mennesker, der åbnede

deres døre for ham – fra landsbylæreren,

bedstemoren og den udkårne til professoren,

sognebarnet og politikeren. Åbne

døre tegner et stærkt billede af Danmark i

det 20. århundrede og er erindringskunst

på højt niveau!

Tirsdag den 18. september kl. 19.30.

Aftensang i kirken kl. 19.00.

Årets sommerudfl ugt søndag den 19. august. Turen går til Jelling Kro, hvor vi spiser

middagsmad. Derefter ser vi Jelling kirke og fl ere af de historiske steder i byen.

Eftermiddagskaffen nydes under vejs.

Udfl ugten begynder med gudstjeneste i Langenæskirken kl. 10.00

Vi kører samlet i bus fra Langenæskirken efter gudstjenesten.

Pris 200 kr. (incl. mad og 1 ”genstand”)

Der er begrænset plads på turen, så tilmelding er nødvendig senest 9. august på tlf.

21350727 eller 86147423.


Lys og lyd i Langenæskirken

Gennem mange år har menighedsråd og

ansatte ved Langenæskirken arbejdet med

idéer til at forbedre lys- og lydforholdene i

kirkerummet.

Efterklangen er blevet målt til at være under

en tredjedel af, hvad der er gældende i

de fl este kirker. Det kan forbedres teknisk.

Der er hårde kontraster med lys og mørke

i rummet ved pulpituret og i siderne, og

korområdet fremstår mørkt selv i dagslys.

6

Nogle af jer har bemærket, at de fem

vævede billeder er taget ned, og at vi har

fjernet stolene i korets sider. Det er et led

i et lille forsøg på at se, hvad der sker, når

man ændrer lidt ved det, der ”plejer” at

være. Alle kirker forandrer sig gennem

tiden, hvor noget kendt kommer ud og nyt

kommer ind.

Omsider er vi ved at få indkredset en

løsning for kirken, og når der foreligger et

endeligt dispositionsforslag, vil vi invitere

til en orientering om planerne, hvor kunstner

og arkitekt fremlægger deres tanker.

Årets konfi rmander fra Langenæskirken, 29. april 2012. Stående: Gabriel Varjao de Lima,

Malte Rothmann Lau, Tobias Nygård Bech, Christian Gaihed Madsen. Siddende: Frank Sjørring,

Isabella Lundberg Madsen, Simone Bilenberg Seliger, Bjørn Svansø og Anne Ehlers.


Forår i Langenæsen

Af dagtilbudsleder Jørgen Tingsgård

Påskeforberedelserne er vigtige i Langenæsen.

Børnene klipper og klistrer påskepynt,

som bliver hængt op på stuerne, så

det vrimler med påskekyllinger over alt!

I år malede børnene fi ne stregtegninger

på små lerpotter, som vi bagefter tog med

op til påskegudstjenesten i kirken den 28.

marts. Præsten i kirken gav hvert barn et

påskeliljeløg i deres potter, som børnene

fi k med hjem til deres familie lige før vi gik

på påskeferie. En rigtig hyggelig tradition

for børn og forældre.

I midten af marts var vi på vores fælles

skovtur med både vuggestue- og børnehavebørn.

Vi tog tidligt af sted, de største

på gåben og de mindste med bus eller i

klapvogne. Vi endte nede på den skønneste

eng i Marselisborgskoven ved Friheden

– en formiddag med blå himmel og

strålende solskin. Her stegte vi pølser og

brød på bål og legede på græsset og ved et

lille vandløb, hvor der var ”en heksehule”!

Det var nogle meget trætte børn fulde af

oplevelser, der kom hjem til Langenæsen

lige over middag.

Langenæsen er en lille selvejende institution

(beliggende på Langenæs Allé 54) med

45 børn i alderen fra 0 til 6 år. Institutionen

er oprindelig oprettet af Langenæskirken,

som vi stadig har et tæt forhold til, idet vi

går til børnegudstjeneste til påske, høst og

jul.

Langenæsen har en hjemmeside: www.

langenaesen.dk. Her kan interesserede

klikke ind og få grundig information om

vores daginstitution.


Jeg hader at tabe

Langenæs har i tidens løb fostret fl ere kendte idrætsudøvere, blandt andre Glenn Weiss

(verdensmester i sportsdans 1984 og 1985) og Helle Andersen (verdensmester i bowling

1991). Én sportsstjerne fra Langenæs lyser dog klarere end alle andre. Her fortæller bordtennislegenden

Claus Pedersen i en samtale med Niels Kjær om sin fantastiske karriere.

- Du er født i 1948, men er du egentlig barnefødt

Langenæs eller er du ”tilfl ytter”?

- Jeg er skam født og opvokset i Marselisgården

Langenæs, nærmere bestemt

på Søndre Ringgade 45. Og jeg har gået

på Læssøesgades Skole i 1950’erne og

-60’erne. Meget snart fl ytter jeg i øvrigt

tilbage til Søndre Ringgade 46. Så kan jeg

se hjem, og ringen er sluttet.

- Hvordan kom du i gang med at spille

bordtennis?

- Vores varmemester Marius Laursen (ansat

i AAB) havde i 1951 startet en bordtennisklub,

MBK, i kælderen i Marselisgården.

Her begyndte jeg selv at spille i slutningen

af 1950’erne. I begyndelsen var der ingen

træner. Vi spillede for sjov og for at være

sammen med vores kammerater. MBK blev

dog landskendt i 1959, da klubben højst

overraskende vandt DM i holdbordtennis.

- Og så begyndte din egen glorværdige

karriere. Jeg har kigget lidt i bøgerne og

talt mig frem til, at du har vundet 27 danske

seniormesterskaber, heraf 15 i single.

8

Den første DM-titel kom i hus i 1967, da du

kun var 18 år gammel, og den sidste i 1989,

da du var fyldt 40 år. Dertil kommer 357

spillede landskampe i perioden 1966-1990,

hvilket er fl ere end nogen anden dansk

sportsmand. Hvad ser du selv som højdepunkterne

i din lange karriere?

- Det første Danmarksmesterskab i 1967

var selvfølgelig noget helt særligt. Jeg var

som sagt kun 18 år gammel, og det hele

blev sendt direkte i TV, hvilket var usædvanligt

for bordtennissporten. Men jeg vil

sige, at det sidste mesterskab i 1989 også

står som noget ganske særligt. Andre

højdepunkter er naturligvis de mange

rejser med landsholdet og til internationale

turneringer. 1979 blev mit bedste år på

internationalt plan med en placering som

nr. 30 på verdensranglisten.

- Hvor længe fortsatte du med at træne i

Marselisgården på Langenæs?

- I 1970’erne begyndte Marselisgården at

blive et sølvbryllupskvarter, og det tyndede

ud i antallet af børn og unge. Først fl yttede

vi derfor til Frydenlund, og i 1980 sluttede

MBK sig sammen med Sisu og rykkede ind

i lokalerne på Skt. Annagades Skole. Selv

kom jeg i starten af 70’erne på et længere

træningsophold i Japan. Her fi k mit spil et

”løft”, og senere, da jeg spillede nogle år i

Tyskland, fi k jeg en stor rutine, takket være

de mange kampe. Sisu/MBK var og er dog

stadig ”min klub”, og i 1990 var jeg igen

med til at vinde DM for hold, ligesom vi

havde gjort i 1967.


- Claus, din karriere indtil 1990 er jo i sig

selv helt enestående, men det, der gør dig

til en legende, er, at du stadig i en alder af

63 år spiller bordtennis på et ganske højt

niveau. Du er dobbelt verdensmester (double)

og forsvarende Europamester (single)

i veteranbordtennis, men du er minsandten

også fast spiller på Sisu/MBK’s tophold i 1.

division. Her spiller du mod – og besejrer

– unge, dygtige bordtennisspillere, der

kunne være dine børn og måske endda

børnebørn. Hvordan bærer du dig ad? Hvor

henter du motivationen fra til at blive ved?

- Jeg elsker at konkurrere, og det er altså

sjovest at spille mod de unge. Veteranbordtennis

er OK, men det giver et større

”kick” at spille en vigtig seniorkamp i 1.

division. Jeg er stadig ”nervøs” for at tabe,

og det er nok den afgørende motivation

for mig. Jeg vil gerne holde mig i god form,

og det gør jeg ved at træne 3-4 gange om

ugen. Og så naturligvis ved at konkurrere,

først og fremmest i bordtennis, men også i

blandt andet tennis.

- Jeg har selv en søn, Silas på 8 år, der

spiller på Sisu/MBK’s puslingehold. Har

du her til sidst et godt råd til ham og hans

kammerater?

- Jeg vil råde dem til at træne lige så

meget, de har lyst til. Og når der kommer

nogle bolde, som de ikke kan returnere,

gælder det om at tænke: ”Hvorfor kan jeg

ikke? Hvordan gør jeg, så jeg kan?”

9


Danmarks længste bro over land

Ringgadebroen, 300 meter lang og 25 meter bred, forbinder Århus i nord- og sydgående

retning.

Den blev indviet torsdag den 1. juni 1938 med deltagelse af blandt andet daværende trafi kminister

Fisker og borgmester H.P. Christiensen.

Af Kim Lenler Nielsen, Langenæs Sogns Lokalarkiv.

Det var en stor dag for Århus, da Ringgadebroen

og hele Ringgadesystemet blev

indviet i sommeren 1938.

På et billede taget i forbindelse med

indvielsen og bragt i Aarhuus Stiftstidende

torsdag den 2. juni 1938, som blandt andet

viser trafi kministeren, borgmesteren, fl ere

af de daværende byrådsmedlemmer, der

tager de første skridt ud på den nye bro

fra den sydlige del, kan man derudover

se, at karreerne på Langenæs-siden ikke

er færdigbygget, og i dagens anledning er

Søndre Ringgade og Ringgadebroen prydet

med dannebrogsfl ag.

Projektet med anlæggelsen af det 6 kilometer

lang Ringgadeforløb og -broen havde

stået på igennem en årrække. Det var et af

datidens mange beskæftigelsesprojekter,

der blev sat i gang på grund af den store

arbejdsløshed i 1920´erne og 1930´erne.

Historien går helt tilbage til 1898, da professor

og kongelig bygningsinspektør Hack

Kampmann i samarbejde med generaldirektør

Christian Ambt udarbejdede en

byplan for det sydlige Århus.

Planen kom dog aldrig til udførelse, og

byrådet udskrev i 1919 en konkurrence for

en ny plan.

Det var arkitekt Klixbüll, der vandt denne,

og dermed var planen for den nuværende

indre Ringgade og Ringgadebroen lagt.

Selve arbejdet med anlæggelsen af Ring-

10

gadesystemet og -broen tog sin begyndelse

i 1926.

Århus Kommune kunne ikke gennemføre

projektet på egen hånd uden tilskud fra

Vejfonden.

Det på den tid imponerende anlæg stod i

4 millioner kr. for de bevilgende instanser,

hvoraf Ringgadebroen alene kostede 1,3

millioner kr.

Byrådet og statsbanerne enedes om at

fordele udgifterne ved anlæggelsen af

Ringgadebroen, som blev længere end

oprindelig planlagt på grund af sporområdets

bredde. Under broens buer løber ikke

mindre end 40 spor.

Ringgadebroen som stadigvæk er meget

smuk og også imponerende, er bygget af

ingeniørfi rmaet Wrigth, Kier og Thomsen.

Politimesteren i byen i 1938 Hoeck havde

indstillet til Justitsministeriet, at Ringgaden

skulle indføjes i hovedvej 10, der går fra

Kruså over Skanderborg, Århus, Randers til

Skagens Gren.

Det var meget fl otte anmeldelser, hele

vejforløbet fi k i tidens aviser.

Eksempelvis kunne man læse i Nationaltidende

fra juni 1938, at ”et af de fl otteste

Gadeanlæg i Danmark er Ringgade - Anlægget

i Jyllands Hovedstad Aarhus.”

I Aarhuus Stiftstidende den 4. april

1941 skildrer Vilhelm Hansen i en kronik

”Udenom Byen” en spadseretur langs


Ringgaden. Han undrer

sig over, ”at kun saa faa

har opdaget den nye Rute

udenom Byen med dens

storslaaede Udsigter,

baade ind over Byen og ud

over Landet.” Overlærer

Vilhelm Hansen kommer

fra nord og går mod syd

ad den dengang nyanlagte

Ringgade og beretter blandet

andet, da han når frem

til krydset Silkeborgvej og

Ringgaden, hvordan gaden

”hæver sig efterhaanden

op mod Danmarks længste Vejbro: Ringgadebroen.

Et interessant Stykke Ingeniørarbejde,

som enhver Aarhusianer burde

kende, Fra en Højde af ca. 40 Meter har vi

en ejendommelig Udsigt, som kun faa Byer,

maaske slet ingen, har Magen til.”

En anden kronik, som malerisk beskriver

den nyanlagte Ringgade, skrevet af

arkitekt Thyge Klemann ”Ringgaden rundt”

og bragt i Aarhuus Stiftstidende den 27.

november 1943, tager også sin begyndelse

fra Trøjborg i nord.

Oppe på Ringgadebroen står Thyge Klemann

og iagttager de forskellige togstammer

som passerer ind under broen. Herom

beretter han følgende: ”Fire forskellige

Banelinjer skiller sig ud af Skinnevirvaret

under Broen og fi nder hver sin afstukne

Bane. Mod Nord og Syd glider de lange

Togstammer mod Jyllands store og smaa

Stationer. Mod Vest piler Hammelbanens

Motortog af Sted, saa pudsigt alene.

Denne ene lille Vogn uden synlig Trækkraft

og dog saa væver. Ved Viby Nord (Vibenør

paa den stedlige Dialekt), udsender det sit

Indianerhyl og standser med et Ryk - som

skulde det hoppe af Skinnerne. At Toget

længst inde under Skrænten mod Langenæs

hedder ”Oddergrisen”, er vist ingen

Hemmelighed. Navnet giver Oplysning om

Rejsens Maal.”

Thyge Klemann beretter videre i kronikken:

”Vi gaar i Land paa Frederiksbjerg, hilses

af Tredivernes Skolepalads og de danske

Generalers Gader. Den sidste af de fem

Landevejsradier, den gamle Kongevej mod

Skanderborg, skærer Ringgaden midt på

Harald Jensens Plads, Byens anseligste

Torv, i Størrelse et Raadhus værdigt.”

Han går videre ad Søndre Ringgade, hvor

Klemann beskriver boligkvarterets linealgader

og bygningerne her som ”Monumentet

over en Generation af dygtige og

foretagsomme Haandværkeres Initiativ.

Hvert Hus, saa lig det er sin Nabo, rummer

dog en Mands hele Koncentration og

personlige Indsats.

På hjørnet af Aalborggade og Søndre Ringgade

står Klemann og ser ned ad Jyllands

Allé, hvor han meget smukt beskriver sit

udsyn herfra: ”Træer og Buske fra Hospitalsparken

hælder sig udover Stengærdet.

Gadebilledet lukkes helt af Havreballeskovens

Trækroner.”

At Ringgaden stadigvæk her i 2012 er en

vigtig trafi kåre for byen, kan ses ud fra

det antal biler 39.000 stk., der kører her på

et hverdagsdøgn, og på Harald Jensens

Plads er tallet 45.000 biler.

11


Ny kirketjener

Velkommen til ny kirketjener i Langenæskirken.

Den 29. februar begyndte Verner Thomsen

som kirketjener i Langenæskirken.

Verner er uddannet fritidspædagog, seneste

arbejdssted var som daglig leder af en

pædagogisk ledet legeplads i Skæring.

Verner har desuden gennemført et 3 måneders

praktikforløb i Ellevang Kirke, samt

som fast medhjælp for kirketjeneren ved

Risskov Kirke, på kirketjenerens ugentlige

fridag.

Verner er 55 år og bor i Århus N.

Vi byder Verner velkommen til Langenæskirken.

12

Menighedssrådet

Menighedsrådsvalg

2012

Der er valg til menighedsrådene i efteråret.

I den anledning har Kirkeministeriet

udbudt et forsøg, der går ud på, at der på

et offentligt møde i september allerede kan

opstilles og vælges et nyt menighedsråd.

Langenæskirken er gået med i et dette forsøg,

og menighedsrådet indkalder derfor til

valgforsamling

Tirsdag d. 11. september 2012 kl. 19.00

i sognegården i forbindelse med det lovpligtige

orienteringsmøde (se side 13).

Medlemmer af menighedsrådet vil på mødet

fortælle om menighedsrådets arbejde,

og valgbestyrelsen vil orientere nærmere

om det nye valgforsøg og svare på spørgsmål

angående valget.

Interesserer du dig for Folkekirken og har

lyst til at give dit besyv med og evt. indtræde

i Menighedsrådet så mød op og vær

med i valgforsamlingen.

Valgforsamlingen den 11. september vælger

de nye medlemmer og stedfortrædere

til det kommende menighedsråd. Der er

dog stadig den ventil, at indkommer der en

alternativ liste til valgbestyrelsen inden den

18. september, så udløser det et almindeligt

kampvalg i november til menighedsrådet.

Kirsten Gerdes

formand for Valgbestyrelsen


Menighedsrådet inviterer til:

Kirkebesøg og menighedsrådsvalg

Tirsdag den 11. september 2012 kl. fra kl. 17.00

Kom ind og se din kirke – fra tårn til kælder, fra orgel til kirkekontor.

Hvad laver kirkens ansatte? Er de der kun søndag formiddag?

Hvilke beføjelser, ansvar og kompetencer har et menighedsråd?

Hvad er der af arrangementer, som kunne have interesse for dig?

Går du rundt med en masse gode ideer og ønsker om, hvad der kan ske i Langenæskirken?

Fortæl os om det.

Eller læg dine ideer i kirkens hvide postkasse ved indgangen til kirkekontoret.

Vi serverer sandwich og frugt, samt øl og vand.

Orienteringsmøde og valg

Kl. 19.00 afholdes det lovpligtige orienteringsmøde. Der bliver redegjort for menighedsrådets

arbejde de sidste 4 år og for kommende opgaver i Langenæskirken.

Valgbestyrelsen vil i forlængelse af dette orientere om menighedsrådsvalget og afholde

valget jvf. den nye valgform.

Vi glæder os til at se dig

Menighedsrådet og ansatte i Langenæskirken

At være med i menighedsrådet – formanden fortæller:

Jeg har været med i menighedsrådet i 7 år, de første 4 år som menigt medlem, og de sidste

3 år som formand for Langenæs Menighedsråd.

At være med i Langenæs Menighedsråd betyder:

Du er med til at sætte dit fi ngeraftryk på de beslutninger, der vedrører kirkelivet og arbejdet

i sognet

Du arbejder sammen med Langenæskirkens dygtige og kreative personale.

Du er med til at tage vare på vore ældre i sognet.

Du bliver klædt på til opgaven af Århus Domprovsti og Landsforeningen af Menighedsråd,

straks efter valget arrangerer de informationsmøder om jobbet. Århus Domprovsti

fortsætter løbende med kurser i hele menighedsrådsperioden.

Nyheder fra Kirkeministeriet meddeles til dig via IT-skrivebordet.

Der kan opstå svære beslutninger, der skal tages stilling til, men der har du hjælp af jurister

fra Landsforeningen af Menighedsråd. De står parate til at hjælpe dig.

Der skal nok arbejdes, men jeg har haft en utrolig dejlig tid i Langenæs Menighedsråd, jeg

har mødt dejlige og inspirerende mennesker, mødt udfordringer, lært en masse, deltaget

i mange gode kurser, kort sagt jeg har fået en masse positive oplevelser, som jeg ikke vil

være foruden i dag. Inge Frydenlund

13


Langenæskirkens

arrangementer

Lørdag den 23. juni

Sankt Hans Aften på græsplænen

Grillen er klar kl. 19.00 og båltalen holdes

kl. 20.00.

Læs mere side 5

Onsdag den 11. juli

Kl. 14.00 Sommercafé. Læs mere side 4

Onsdag den 25. juli

Kl. 14.00 Sommercafé. Læs mere side 4

Onsdag den 8. august

Kl. 14.00 Sommercafé. Læs mere side 4

Søndag den 19. august

Kl. 11: Sommerudfl ugt. Læs mere side 4

Tirsdag den 11. september

Kirkebesøg og menighedsrådsvalg.

Kom ind og se din kirke – fra tårn til kælder,

fra orgel til kirkekontor - fra kl. 17.00

Hør desuden om menighedsrådets arbejde

og vær med til at vælge det nye menighedsråd.

Orientering og valg begynder kl.

19.00

Se mere side 12 og 13

Tirsdag den 18. september

Sogneaften med biskop Kjeld Holm:

Møde med mennesker

Læs mere s.4.

14

Tirsdag den 25. september

Fyraftensgudstjeneste kl. 17.30

Bagefter er der mulighed for at spise

aftensmad sammen i kirkens lokaler.

(Pris: 25,- kr. Gratis for børn.)

Umiddelbart efter vi har spist ser vi fi lmen

”Departures”

Se mere om denne fi lm på www.langenaeskirken.dk

og i næste kirkeblad

Kommende menighedrådsmøder

27. juni

29. august

Møderne begynder kl. 18.30 i Langenæs

Sognegård og er offentlige.

Læs mere på www.langenaeskirken.dk


Løbende arrangementer

Litteraturgruppe

Den første torsdag i måneden

kl. 14.00

Mødes ikke i juli og august.

Sykreds

Holder pause i juni og juli.

Langenæsklubben

Langenæsklubben holder

sommerferie og starter op

igen 3. september.

Langenæskirkens

besøgstjeneste

Ønsker du at besøge et andet

menneske eller har du

behov for besøg er du velkommen

til at henvende dig

til sognemedhjælper Hanne

Raabjerg. Tlf. 21350727, mail:

hbr.langenaes@mail.dk

Gudstjenester

i sognet

Juni

Tirsdag den 26. kl. 10.30

Plejeboligerne Augustenborggade

Tirsdag den 26. kl. 13.00

Plejeboligerne Husumvej

Onsdag den 27. kl. 15.00

Langenæshus

Arrangementer i nabosognene

Sct. Pauls Kirke

Åben familieudfl ugt til

Kattegatcentret i Grenå

Lørdag d. 9. juni 10-17

Pris: voksne 130,- børn 3-11: 75,-

tilmelding hos sognemedhjælper

Martin Frøkjær-Jensen, martin@

sctpauls.dk tlf. 22 34 78 32 efter

”først til mølle”.

Koncert

Per Passione

Onsdag den 13. juni kl. 19:30

Vokalmusik fra senrenæssancen

og den tidlige barok. Entre.

Koncert

For two to play

Onsdag den 25. juli kl. 19:30

Et program bestående af engelsk

renæssancemusik, italiensk bel

canto, dansk guldalder og ny

nordisk musik.

Entre

Nyt www.sctpauls.dk

Sct. Pauls kirke har fået ny hjemmeside!

Kig ind forbi på www.

sctpauls.dk og se de mange

spændende tilbud fra denne

kirke.

Juli

Ingen gudstjenester i juli

Skt. Lukas Kirke

Jazzgudstjeneste

Onsdag d. 18. juli kl. 22

Skt. Lukas Kirke gentager de

sidste to års succes med at kombinere

tanker, ord og toner i en

jazzgudstjeneste. Medvirkende

er de tre jazzmusikere Pojken

Flensborg (piano), Hans Mydtskov

(sax) og Torben Bjørnskov

(bas) og sognepræst Thomas

Nørager.

Jazzgudstjenesten er en del af

Aarhus Jazzfestival.

August

Tirsdag den 28. kl. 10.30

Plejeboligerne Augustenborggade

Tirsdag den 28. kl. 13.00

Plejeboligerne Husumvej

Onsdag den 29. kl. 15.00

Langenæshus

15


Juni

Søndag den 3. kl. 10.00

Ilse Jacobsen

Trinitatis søndag. Matt. 28,16-

20

Søndag den 10. kl. 10.00

Anne Ehlers

1. s.e. trinitatis. Luk. 12,13-21

Søndag den 17. kl. 10.00

Niels Berthelsen

2. s.e. trinitatis. Luk. 14,25-35

Søndag den 24. kl. 10.00

Anne Ehlers

3. s.e. trinitatis. Luk. 15,11-32

Gudstjenester

Juli

Søndag den 1. kl. 10.00

Niels Berthelsen

4. s.e. trinitatis. Matt. 5,43-48

Søndag den 8. kl. 10.00

Anne Ehlers

5. s.e. trinitatis. Matt. 16,13-26

Søndag den 15. kl. 10.00

Anne Ehlers

6. s.e. trinitatis. Matt. 19,16-26

Søndag den 22. kl. 10.00

Anne Ehlers

7. s.e. trinitatis. Matt. 10,24-31

Søndag den 29. kl. 10.00

Niels Berthelsen

8. s.e. trinitatis. Matt. 7,22-29

Kirkebil

Kører hver søndag efter følgende plan:

Augustenborggade 21A kl. 9.40, kører videre til nr. 23, 25 og 27.

Du kan ringe til kirkekontoret på tlf.: 8614 7423,

hvis du ønsker kirkebilen på andre tidspunkter

eller på en anden adresse.

August

Søndag den 5. kl. 10.00

Niels Berthelsen

9. s.e. trinitatis.

Søndag den 12. kl. 10.00

Niels Berthelsen

10. s.e. trinitatis. Matt. 11,16-24

Søndag den 19. kl. 10.00

Kirsten Dalager Buur

11. s.e. trinitatis. Luk. 7,36-50

Søndag den 26. kl. 10.00

Anne Ehlers

12. s.e. trinitatis. Matt. 12,31-42

Prædikantliste med forbehold for ændringer.

Hvad gør man ved:

Fødsel, dåb, navngivelse,

navneændring, konfi rmation,

vielse og dødsfald.

Henvendelse kan ske til

kirkekontoret tlf. 8614 7423.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!