KATALOG

kunstbib.dk

KATALOG

Konditioner.

1.

Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation efter

Auktionen i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes,

samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning,

og henligger samme for Køberens Regning og Risiko i enhver

Henseende.

2.

Udlevering af det Købte foregaar selve Auktionsdagen Kl.

3—6 fra Auktionslokalet, Gammel Mønt 2 & 4, Stuen (Colos-

seum).

Dersom det Købte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden

videre Varsel paany bortsælges for første Købers Regning enten

underhaanden eller ved Auktionen og er første Køber da pligtig

skadesløst at erstatte det deraf flydende Tab uden at have Adgang

til det mulige Overskud. Ejendomsretten over det Solgte

overgaar først til Køberen ved Købesummens fulde Erlæggelse.

Den, der byder for en anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist

til skadesløs Betaling.

3.

Betalingen, foruden Auktionsbudet 121 /2 pCt. af samme i

Auktionsomkostninger, erlægges til Undertegnede enten ved

Hammerslaget eller paa Anfordring, dog kan mig bekendte vederhæftige

Købere forvente 4 Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed kan

affordres de Bydende saavel under som efter Auktionen, til

hvilken som helst Tid, og stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring,

er det skyldige Beløb straks forfaldet til Betaling.

4.

De Købere, der ikke betale i rette Tid, have, hvad enten de

blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6°/0 p. a. fra Hammerslagets

Dato, indtil Betaling sker, samt alle Omkostninger skadesløst.

I Søgsmaalstilfælde er de pligtige — uden Hensyn til

hvor de bo eller opholde sig — at give Møde for Københavns

Forligskommission og Jurisdiktion efter Varsel som til indenbys

Boende, underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Retsplejelovens

Kap. 41 samt undergivne Udpantning efter Lov af

29. Marts 1873, § 1, Nr. 10 a, hvorhos de betale skadesløse Omkostninger,

derunder Sagfører og Inkassationssalær samt eventuelt

Befordringsudgifter.

Da Køberne har Lejlighed til ved Eftersynet at tage de til

Bortauktionering udstillede Genstande i Øjesyn, vil Reklamationer

efter Hammerslaget ikke blive taget tilfølge.

Tillægskonditioner forebeholdes.

København, i Oktober 1920.

H C. ROM, KBHVN.

G. E. Nøhrmann.

Gammel Mønt 2 & 4, Stuen

(Colosseum).

Herskabeligt Indbo

tilhørende Godsejer H. Selsbak m. fl. Rekvirenter

sælges

Mandag den 4. Oktober, Kl. 10,

og følgende Dage.

1 1 Nøddetr. Skrivebordsstol

2 1 Fodtøjsreol

3 1 Sofa, 2 Stole med Mekka

4- 1 malet Bord

5 1 Messing Hængelampe, elektr. Lys

6 1 Nodestativ

7 1 Messing Kaminforsats

8 1 Amagerhylde

9 1 Chaiselong med Mekka

10 1 Nøddetr. Dameskrivebord

11 3 hvidlakerede Barnesengs med Madr. (sep.)

12 1 hvidlakeret dobb. Klædeskab

13 1 Sofa, 3 Lænestole med Betræk

14 1 Divan

15 1 Pianobænk

16 1 Egetr. Søjlebord, 2 Stole

17 1 Salonmøblement, bestaaende af:

1 Sofa

1 Lænestol med rødt Damask

4 Stole

18 1 Messing Varmebækken

19 1 Egetr. Standkiste

20 1 Nøddetr. Pillespejl med høj Konsol

21 1 Mah. Spillebord

22 1 engelsk Herrecykle med Tilbehør

23 1 hvidlakeret Soveværelsesmøblement,

bestaaende af:

2 hvidlak. Senge med Spiral og Madrasser

1 do. Toiletmøbel

1 do. Klædeskab med Spejl

1 do. Servante med Marmoropsats

2 do. Sengeskabe med Marmorplader

1 do. Haandklædestativ

2 do. Stole

23a 1 fransk Bronce Uhr, Empire

23 b 1 Par kinesiske Lamper med Bronce

More magazines by this user
Similar magazines