Overskrift på forsiden med et billede

bl.dk

Overskrift på forsiden med et billede

1

Fælles administration

v/juridisk konsulent Claus Pedersen


2

Løsningsmuligheder

Generelle overvejelser


Overvejelser

Undersøgelsesfase

• Hvor befinder boligorganisationen sig som organisation?

• Hvilke udfordringer er der for boligorganisationen?

• Hvilke ønsker har boligorganisationen til fremtiden?

• Lokal forankring ?

• Selvstændighed ?

• Mulighed for indflydelse ?

• Del af større boligorganisation ?

Løsningsfase

• Hvilke muligheder foreligger?

• Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige muligheder?


Overvejelser

Beslutningsfase

• Øverste myndighed beslutter administrationsform, jf. NV § 6, stk. 3

(repræsentantskab) eller § 6, stk. 2 (generalforsamling)

• Egen administration eller fremmed administration

• Bestyrelsen beslutter, hvem der skal være fremtidig administrator. Jf.

NV § 13, stk. 1 (repræsentantskab) eller § 12, stk. 1

(generalforsamling)

• Evt. via udbud (ved ekstern administrator)


5

Løsningsmuligheder

Løsningsmuligheder

(fælles administration)


Løsningsmuligheder

• Etablering af ny administrationsorganisation eller optagelse

som medlem af administrationsorganisation

• Fusion mellem 2 eller flere boligorganisation

• Valg af anden administrator gennem udbud/EU-udbud


7

Løsningsmuligheder

Indgå i en administrationsorganisation


Administrationsorganisation

(uden boligafdelinger)


Beslutningsproces

• Vedtagelse af øverste myndighed i medlemsorganisationerne

(simpelt flertal)

• Vedtagelse stiftende repræsentantskabsmøde/gene-

ralforsamling i administrationsorganisationen (simpelt flertal)

• Godkendelse af kommune, jf. driftsbekendtgørelsen § 1, stk. 2


Beslutningsgrundlag

• Vedtægter for administrationsorganisationen

• Bekendtgørelse nr. 1297 af 15/12 2009 om normalvedtægter for en almen

administrationsorganisation

• Medlemskab beror aftale mellem organisationen og

medlemmerne”, jf. NV § 4, stk. 4

• Stiftelsesdokument

• Angivelse af medlemmer

• Evt. retningslinjer som medlemmerne er forpligtet til at følge i

administrationsorganisationen

• Om og hvorledes medlemsindskud er fastsat, reguleres, indbetales og udbetales.

• Øverste myndigheds og organisationsbestyrelsens sammensætning

• Ansættelse af direktion/forretningsfører

• Målsætninger og principper for administrationsorganisationens drift

• Fordeling af udgifter i administrationsorganisationen

• Procedure og betingelser ved optagelse af nye medlemmer

• Opsigelse/udtræden af administrationsorganisationen

• Hvorledes tvister løses mellem medlemmer af administrationsorganisationen


Beboerdemokrati

Øverste myndighed

• Øverste myndighed er et valgt repræsentantskab eller en

generalforsamling, jf. LAB § 10, stk. 1

• Repræsentantskab består af boligorganisationens bestyrelse og mindst 1

repræsentant for beboerne fra hver af medlemmernes bestyrelser, jf.

LAB § 11, stk. 2

• Generalforsamling består af medlemmerne, jf. NV § 6, stk. 1

Organisationsbestyrelsen

• Øverste myndighed vælger alle eller flertallet af bestyrelsens medlemmer.

Mindst halvdelen skal være beboerrepræsentanter i medlemmernes

bestyrelser, jf. LAB § 33, stk. 1


Konsekvenser

• Medlemsorganisationer forbliver selvstændige

• Eget beboerdemokrati

• ”Fælles” øverste myndighed og organisationsbestyrelse i

administrationsorganisationen

• Administrative medarbejdere flyttes fra ansættelse i

medlemsorganisationerne til administrationsorganisationen

• Evt. delt ansættelse i medlemsorganisationerne

• Ejendomsfunktionærer bibeholder ansættelse i

medlemsorganisationer

• Moms af ejendomsadministrationen


Optagelse som medlem

• Vejledende udtalelse af 9. december 2010 fra Konkurrence-

og Forbrugerstyrelsen

• Indgåelse af administrationsaftale med en administrations-

organisation uden forudgående udbud anset som in-house, da

hovedparten af boligorganisationens virksomhed udførtes

sammen med administrationsorganisationen, og boligorgani-

sationen som medlem/garant udøvede kontrol med admini-

strationsorganisationen som del af repræsentantskabet.


Fordele og ulemper

• Fordele

• Mulighed for stordriftsfordele

• Bedre rustet til at klare udfordringer

• Mulighed for fælles dispositionsfond og arbejdskapital (større fælles

økonomisk sikkerhed)

• ”Kompliceret” struktur: Flere repræsentantskaber og flere

organisationsbestyrelser

• Bevarer egen organisation

• Ulemper

• Moms af administrationsbidrag


15

Løsningsmuligheder

Fusion


Fusion


Fusion


Fusion


Løsningsmuligheder

• Videreførelse af en af boligorganisationerne

• Omdannelse af almen administrationsorganisation

• Stiftelse af ny boligorganisation

• Kræver kommunens godkendelse


Beslutningsproces

• Vedtagelse af øverste myndighed i boligorganisationerne

• Kvalificeret flertal (2/3 flertal og krav om antal fremmødte) hvis

boligorganisation opløses eller fusionen indebærer vedtægts-

ændring

• Simpelt flertal hvis boligorganisation er fortsættende og der ikke

er vedtægtsændring

• Kommune, Landsbyggefonden og Økonomistyrelsen orienteres

om fusionen, jf. driftsbekendtgørelsen § 102


Beslutningsgrundlag

• Vedtægter for den fortsættende boligorganisation

• Bekendtgørelse nr. 1299 af 15/12 2009 om normalvedtægter for en almen

boligorganisation

• Fusionsaftale

• Tidsplan og skæringsdag for fusion

• Baggrund/formål med fusion

• Hvem er fortsættende/”nye” boligorganisation

• Betingelser for en fusion

• Aktiver og passiver

• Hængepartier – igangværende/kommende renoveringsopgaver

• Forskelle i egenkapital

• Fusionens betydning for ansættelsesforhold

• Ventelister

• Repræsentantskabs og bestyrelses størrelse og sammensætning

• Overgangsordninger

• De bløde værdier

• Fusionsredegørelse fra revisor


Konsekvenser

• Kun én boligorganisation

• Kun én organisationsbestyrelse

• Den opløste boligorganisations afdelinger og midler indgår i

den sammenlagte boligorganisation.

• Afdelingerne bevarer deres selvstændige økonomiske status,

evt. med nyt afdelingsnr.

• Oprykningsret til alle lejligheder i hele den fusionerede

boligorganisation

• Ansættelsesforhold overføres fra den opløste til den

fortsættende boligorganisation

• En fusion er endelig – når boligorganisationer er sammenlagt,

er adskillelse ikke mulig


Fordele og ulemper

• Fordele

• Mulighed for stordriftsfordele

• Bedre rustet til at klare udfordringer

• Mere enkel struktur: Et repræsentantskab og en bestyrelse

• Større fælles økonomisk sikkerhed

• Beboere får oprykningsret til flere boliger

• Ingen moms

• Ulemper

• Nogle skal opgive sit navn

• Ingen fortrydelsesret

• Nogle bestyrelsesmedlemmer bliver overflødige


24

Løsningsmuligheder

Udbud af administrationen


Beslutningsproces

• Øverste myndighed beslutter administrationsform, jf. NV § 6, stk. 3

(repræsentantskab) eller § 6, stk. 2 (generalforsamling)

• Bestyrelsen beslutter, hvem der skal være fremtidig administrator,

evt. via udbud.

• Ekstern administration af boligorganisationer er en tjenesteydelse, og

hvis værdien af aftalen overstiger tærskelværdien i tilbudsloven eller

udbudsdirektivet skal administrationen udbydes med forudgående

annoncering eller i EU-udbud.

• Tærskelværdi annoncering: kr. 500.000 ekskl. moms

• Tærskelværdi EU-udbud: kr. 1.438.448 ekskl. moms


Beslutningsgrundlag

• Bestyrelsen er med til at fastlægge udbudskravene

• Tildeling: Økonomisk mest fordelagtigt tilbud eller laveste pris.


Fordele og ulemper

• Fordele

• Mulighed for billigst mulig administration

• Bedre rustet til at klare udfordringer

• Fastsætter selv krav til ydelse, kontraktbestemmelser m.v.

• Boligorganisation skal ikke selv være opsøgende for at finde

• Ulemper

mulige fremtidige samarbejdspartnere

• Moms af administrationsbidrag

• Der er ikke sikkerhed for billigst mulige administration

• Valg skal ske ud fra objektive kriterier

More magazines by this user
Similar magazines