Bilag 3.pdf - Gladsaxe Kommune

www2.gladsaxe.dk

Bilag 3.pdf - Gladsaxe Kommune

Forslag

gladsaxe.dk

Lokalplan 189

Krogshøjvej øst


Hvorfor lokalplan?

I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan

• når dele af kommuneplanen skal realiseres,

• når der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder,

herunder nedrivning af bygninger,

• og når forældede byplanvedtægter skal moderniseres.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan består af to dele - en redegørelse for planen og planens juridiske bestemmelser.

Formålet med redegørelsen er at orientere kommunens borgere og andre interesserede

om den planlagte udvikling.

I redegørelsen for planen beskrives de eksisterende forhold i området. Lokalplanens indhold

og dens forhold til den øvrige planlægning beskrives. Desuden forklares lokalplanens

retsvirkninger.

Den juridiske del indeholder de bestemmelser, der efter lokalplanens vedtagelse er bindende

for grundejerne og brugerne. Lokalplanens bestemmelser er udformet som paragraffer

og suppleret med kortbilag, og kommunen tinglyser lokalplanen på alle ejendomme

inden for planens område.

Indsigelsesfrist

For at sikre borgernes indsigt og medindflydelse i planlægningen fremlægges hermed et

forslag til lokalplan.

Forslaget er fremlagt i perioden 26.09.2006 - 21.11.2006.

Har De indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal De skrive til: Gladsaxe

Byråd, Rådhus Allé, 2860 Søborg eller pr. e-post: kommunen@gladsaxe.dk

Fristen for indsendelse af indsigelser og ændringsforslag er fastsat til den 21.11.2006.

Før en lokalplan vedtages endeligt, behandler byrådet de modtagne, skriftlige tilkendegivelser

og beslutter, i hvilket omfang ændringsforslag og indsigelser skal imødekommes i

den færdige lokalplan.

Byrådet bekendtgør herefter lokalplanens endelige vedtagelse i den lokale presse, og lokalplanens

bestemmelser tinglyses på de berørte ejendomme.

Eventuelle yderligere oplysninger om lokalplanforslaget kan fås ved henvendelse til:

Byplanafdelingen, Rådhuset, tlf. 3957 5044.


Redegørelse for forslag til lokalplan 189

Krogshøjvej øst i Bagsværd erhvervskvarter

Baggrund

Topdanmark Ejendomme A/S ønsker at nedrive tre eksisterende

bygninger på ejendommen Krogshøjvej 49-53 A og opføre

ny kontorbebyggelse med samme areal. Lokalplanområdet

ligger i det stationsnære område 6.E.2 i Bagsværd erhvervskvarter,

som i Kommuneplan 2005 er fastlagt anvendt

til arbejdskraftintensive virksomheder, hvilket giver mulighed

for kontorbyggeri i området. Området er omfattet af en lokalplan

fra 1986, der ikke giver mulighed for rent kontorbebyggelse,

men kun tillader opført eller indrettet kontorareal til

den enkelte virksomhed hørende administration.

De nuværende lokalplanbestemmelser muliggør ikke en

gennemførelse af projektet, og Byrådet har derfor vedtaget at

udarbejde en lokalplan, der muliggøre dette.

Lokalplanens område

Lokalplanområdet har en størrelse på ca. 5,6 ha og er beliggende

langs østsiden af Krogshøjvej i Bagsværd erhvervskvarter.

Område er delvis omgivet af anden erhvervsbebyggelse,

men grænser ligeledes op til boligbebyggelse, herunder Søndergård

Park. Der er et beplantningsbælte mellem erhvervsområdet

og de tilstødende boligområder, der er anlagt med

det formål at fungere som afskærmning og visuel adskillelse.

Den erhvervsmæssige anvendelse består i dag primært af

kontor- og serviceerhverv, og området anvendes overvejende

til kontorformål for Novo Nordisk. Bebyggelserne er overvejende

3 etagers kontorbebyggelse og fremtræder generelt i god

stand.

Området, herunder gadebilledet mod Krogshøjvej, har et

homogent grønt præg. Bebyggelserne, der ønskes nedrevet,

rummer ikke bevaringsværdier, og en fornyelse vil være med

til at skabe en mere harmonisk arkitektonisk sammenhæng

med de øvrige eksisterende bygninger.

Indhold

Lokalplanen fastlægger bestemmelser, som ændrer den eksisterende

anvendelse fra virksomheder inden for produktion

med tilknyttede kontorer og laboratorier til erhvervsformål,

kontor- og serviceerhverv med tilknyttet laboratorium. Områ-

Lokalplanens formål

Lokalplan 189 har til formål at modernisere planbestemmelserne

og give mulighed for etablering af bebyggelse

til kontor- og serviceerhverv i erhvervsområde i Bagsværd.

Lokalplanen muliggør endvidere aktiv brug af eksisterende

plantebælter mellem erhvervsområdet og de tilstødende

boligområder.

Plantebælte ved vejspærring på Gunnarsvej

3


Lokalplanens område

4

Krogshøjvej

Plantebælte bag bebyggelse nord for Gunnarsvej

Krogshøjvej 51-53A. Eksisterende bygninger der nedrives

det har status af randbebyggelse, og der fastsættes en maksimal

bebyggelsesprocent på 75 % og bygningshøjde på 12 m for

området, samt et minimumsudlæg til parkering i overenstemmelse

med kommuneplanens rammebestemmelser.

Byggelinierne i lokalplanområdet er afgrænset således, at de

overordnede træk i bebyggelsesstrukturen fastholdes.

For de eksisterende plantebælter fastlægges anvendelse, som

tillader delvis brug af områderne til parkering under forudsætning

af, at der inden for den resterende del af plantebæltet

etableres en 3 meter høj jordvold. Udtynding af beplantning

skal ske efter en af Byrådet godkendt beplantnings- og vedligeholdelsesplan.

Lokalplanens miljømæssige konsekvenser

Planændringerne har karakter af justeringer af de eksisterende

planbestemmelser og vurderes ikke at påvirke miljøet i væsentligt

omfang. Der fremlægges derfor ikke en miljørapport,

jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Trafik

Området må alene vejbetjenes fra Krogshøjvej, idet Gunnarsvej

er lukket for motordrevne køretøjer ved grænsen mellem

lokalplanens område og det tilstødende boligområde.

Parkeringsforhold

I kommuneplanens generelle rammebestemmelser fastsættes

en parkeringsnorm på 1 P-plads pr. 50 m² kontoretageareal.

Parkeringspladser i lokalplanområdet placeres hovedsageligt

imellem bygningerne. Lokalplanen muliggør udlæg og etablering

af parkering foran og bag bygningerne samt delvist i plantebælterne,

hvilket skal ske efter en samlet plan godkendt af

Byrådet.

Vejbyggelinie

Mod Krogshøjvej fastsættes vejbyggelinien til 10 m fra vejskel.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet er i kommunens varmeplanlægning udlagt

til forsyning med naturgas. Ved nybyggeri er der tilslutning til

denne form for kollektiv varmeforsyning.

Afvandingsforhold

Det er kommunens målsætning at fremme grundvandsdannelsen.

Der opfordres derfor til, at tagvand nedsives, såfremt

jordbunds- og forureningsforhold tillader det. Befæstede arealer

kan eksempelvis udføres som græsarmerede flader.

Nedsivning af regnvand fra veje og parkering, tagvand fra

større byggeri og erhvervsbygninger kræver tilladelse efter

miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Spildevand og evt. regnvand skal afledes til kommunens offentlige

spildevandssystem i overensstemmelse med kommu-


nens spildevandsplan. Det samlede afløb må ikke overstige

den vandmængde, der svarer til de gældende afløbskoefficienter.

Offentlig spildevandsledning

Der er på matriklerne 2 lu, 2 hm og 2 ii et servitutbælte med

en offentlig spildevandsledning. Der må ikke bygges eller

plantes større træer og buske på servitutbæltet, og de tinglyste

servitutter for spildevandsledningen skal overholdes.

Kommuneplan

Lokalplanens områder er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser

for enkeltområde 6.E.2. Lokalplanen respekterer

kommuneplanens rammebestemmelser.

Lokalplan

Lokalplanområdet har hidtil været omfattet af lokalplan 15.07,

tinglyst 27. februar 1986. Lokalplanen ophæves i sin helhed

ved vedtagelse af denne lokalplan.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme,

der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde,

der kan foregribe indholdet i den endelige plan.

Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod

udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende

lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte

som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag

er udløbet, kan Byrådet under visse forudsætninger give

tilladelse til udnyttelse af de omfattede ejendomme i overensstemmelse

med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil forslaget er

endeligt vedtaget, dog højst 1 år efter forslagets offentliggørelse.

Lokalplanens retsvirkninger

Efter Byrådets offentlige bekendtgørelse af lokalplanens vedtagelse

har lokalplanen retsvirkninger som beskrevet i § 14.


Enkeltområde 6.E.2

Betegnelse Nove Nordisk m.v.

Anvendelse Erhverv, kategori B

Maks. bebyggelsesprocent 75 (3 m³/m²)

Maks. bygningshøjde 12 m

Maks. antal etager 3

Min. grundstørrelse 5000 m²

Bevaringsbestemmelser Afskærmningsbælte

Andet Stationsnært område.

Krogshøjvej set fra syd

Krogshøjvej 41. Parkeringsplads med grønt udtryk

Randzonebestemmelse.

5


I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 883

af 18.08.2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2

nævnte område:

§ 1 Lokalplanens formål

Denne lokalplan har til formål:

• at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål, kontor-

og servicevirksomhed med tilknyttende laboratorier

• at sikre og modernisere bestemmelserne for plantebæltet

mod nærliggende boligområder

• at ophæve utidssvarende lokalplanbestemmelser

§ 2 Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet, som er beliggende i byzone, afgrænses

som vist på kortbilag 1.

2.2

Lokalplanområdet omfatter følgende matr. nr., alle af Bagsværd:

2a, 2hl, 2hm, 2ih, 2ii, 2ik, 2il, 2is, 2kz, 2kæ, 2lt, 2lu samt del af

18l.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til erhvervsformål i

form af kontor- og serviceerhverv med tilknyttende laboratorier.

3.2

Lokalplanområdet er underlagt randzonebestemmelse, hvorved

der kun må udøves og placeres funktioner, der højst medfører

ubetydelige miljøgener for de nærliggende boligbebyggelser.

Ved miljøgener forstås i denne sammenhæng støj, herunder

transportstøj, vibrationer samt lugt og andre emissioner.

6

Lokalplan 189

Krogshøjvej øst i Bagsværd erhvervskvarter

3.3

I lokalplanområdet som helhed må der ikke drives handel med

dagligvarer eller foregå anden form for detailhandel.

§ 4 Bebyggelsens omfang og placering

4.1

I lokalplanområdet må bebyggelsesprocenten for den enkelte

ejendom ikke overstige 75.

4.2

Bebyggelse skal placeres inden for de i § 8.2 fastlagte byggelinier,

dog kan mindre bygninger i højst én etage til overdækket

cykelparkering, varegård og lignende driftsformål placeres

uden for byggelinierne.

4.3

I lokalplanens område skal bebyggelsens længderetning generelt

være vinkelret i forhold til vejskel langs Krogshøjvej.

4.4

Bebyggelse skal opføres med facade i vejbyggelinien. Mindre

dele af facaden, der markerer en hovedindgang og særlige fællesfunktioner,

kan dog opføres tilbagetrukket fra vejbyggelinien.

§ 5 Bebyggelsens højde

5.1

Bebyggelse må højst opføres med 3 etager.

5.2

Bebyggelsens højde over terræn eller et godkendt niveauplan

må ikke overstige 12 m.

§ 6 Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1

Til facader og tage skal anvendes materialer og farver, som efter

Byrådets skøn sikrer en harmonisk helhedsvirkning af bebyggelsen

i området.

6.2

Ny bebyggelses arkitektoniske udformning skal godkendes af

Byrådet.


§ 7 Veje

Området må vejbetjenes alene fra Krogshøjvej, idet Gunnarsvej

er lukket for motordrevne køretøjer ved grænsen mellem

lokalplanens område og det tilstødende boligområde.

§ 8 Byggelinier og parkering

8.1

Mod Krogshøjvej fastsættes vejbyggelinien til 10 m fra vejskel.

8.2

Afstanden fra bygninger til naboskel og vejskel skal være

mindst 10 m. Der kan gives tilladelse til at bygge helt ud til

naboskellet, hvis det sker efter en af Byrådet godkendt fælles

bebyggelsesplan for flere grunde. Bebyggelsesplanen skal sikres

ved tinglysning på alle de pågældende grunde med bestemmelse

om, at den, der først bygger i skel, skal opføre muren

her som facademur efter Byrådets nærmere bestemmelse.

8.3

I området skal udlægges parkeringspladser i et omfang svarende

til mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til kontorformål.

Parkeringspladser skal ved terræn overvejende placeres

imellem bebyggelserne og kan etableres bag bygningerne eller

foran bygningerne ud mod Krogshøjvej, jf. § 8.5

8.4

På arealet mellem vejskel og vejbyggelinie samt arealet bag bebyggelserne

kan etableres parkering i et mindre omfang efter

en samlet plan godkendt af Byrådet.

8.5

Parkeringspladser på terræn skal ved træplantning m.v. sikres

en grøn karakter og skal anlægges i overensstemmelse med en

af Byrådet godkendt plan.

§ 9 Udstykning

Inden for lokalplanens område må ingen grunde udstykkes

med en mindre størrelse end 5000 m².

§ 10 Ubebyggede arealer og hegning

10.1

Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til parkering eller vej,

skal anlægges og vedligeholdes som grønne arealer, have og

park/skov.

10.2

Udendørs oplag må ikke finde sted.

10.3

Arealer mellem vejskel og byggelinie skal ved træplantning

m.v. sikres en grøn karakter. Eventuelt hegn mod vej skal principielt

placeres i byggelinien og udføres som trådhegn, le-vende

hegn eller lignende luftig konstruktion med en maksimal

højde på 1, 8 m. Hegning skal ved træplanting eller lignende

sikres en grøn karakter og skal placeres efter Byrådets nærmere

anvisning.

10.4

De eksisterende fastlagte plantebælter må ikke anvendes til

oplag og lignende, men kan delvist anvendes til parkering.

10.5

Plantebælterne kan delvist inddrages til parkering efter en af

Byrådet godkendt plan. Inddragelse af plantebæltet kan dog

maximalt ske i et omfang af 10 meter, og under forudsætning

af, at der inden for den resterende del af plantebæltet etableres

en 3 meter høj jordvold.

10.6

Beplantning og vedligeholdelse skal ske efter en af Byrådet

godkendt beplantnings- /plejeplan.

10.7

Eventuel hegning skal ske med trådhegn efter Byrådets nærmere

anvisning.

10.8

Ubebyggede arealer i øvrigt skal ved beplantning, befæstelse

og lignende gives et ryddeligt udtryk.

§ 11 Antenner og skiltning

Skiltning, reklamering og lignende samt opsætning af flagstænger

og pyloner må kun finde sted i begrænset omfang og

efter forskrifter i Designmanual for Gladsaxe Kommune.

Skiltning, reklamering og lignende samt opsætning af flagstænger

og pyloner må kun ske efter Byrådets godkendelse.

§ 12 Vilkår for ibrugtagen af ny bebyggelse

12.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet kollektiv

varmeforsyning, naturgas.

12.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt det fornødne

antal parkeringspladser i overensstemmelse med § 8.3.

7


12.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det ubebyggede areal

enten er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i

§ 10.3 og 10.4, eller der er stillet sikkerhed for, at dette vil finde

sted.

§ 13 Ophævelse af lokalplan

Lokalplan nr. 15.07, tinglyst den 27. februar 1986, ophæves i

sin helhed.

§ 14 Lokalplanens retsvirkninger

14.1

Ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, må kun udstykkes,

bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens

bestemmelser.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte

som hidtil, idet lokalplanen ikke medfører en ”handlepligt” i

form af krav om etablering af de anlæg, som planen muliggør.

14.2

Byrådet kan meddele dispensationer til mindre afvigelse fra

lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke

er i strid med principperne i planen.

Videregående afvigelser kan kun finde sted ved tilvejebringelse

af en ny lokalplan.

14.3

Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige

med lokalplanen, fortrænges af planen.

Således vedtaget af Gladsaxe Byråd, den 13. september 2006.

Karin Søjberg Holst

8

/

Marius Ibsen


22 26

9

Thorasminde

28 30 32

11

Laurentsvej

34

38-54

25

8

11

Krogshøjvej

33

6

Grushøj

35

10

9

Lokalplan 189

Kortbilag 1

39

27

41-49

30

A-C

Aslaksvej

5

51-53 55

3

3-1

Gladsaxe Kommune byplanafdelingen

6

57

28

3

6-2

32

8-4

8

27

36

2lt

29

41 45

38 42

44

18

2lu

2nb

Krogshøjvej

Smørmosevej

46

47

46 50

2is

49

48

51

6

60 62

16

64 66 28

53

31

2hm

2ih

53B

83A-G 81A-E

11

26

2mø

2ii

17

29

2ik

55

9

19

22

27

5

11

18

8

25

84

79A-G 77A-I

6

9

16A

16B 14

21 19

49

82

76 56

53 A

2il

Tordisvej

33

7

17

5

10

80-74

8

15

54 38 121

94 78

del af

18l

18

Gunnarsvej

113

110 96

126

36

Rotunden

24

101

112

89

144 128

6

11 9

77

35

70 72

22 16

19

65

66

67 63

115

4

103

1

61

7

67

91

38

14

64

79

164 146 55

166

88-90

69

BA 67

A

Bagsværd Hovedgade

Ibsvej

20

Huginsvej

14 10

Ketilsvej

8

5 3 1

2

62B-A

53-57

34

69

41

59

30

18 27

36

6

3

D

C

32

26 28

57

12 13

58A-G

45-43A

B

22 24

Frodesvej

43

18

18 20

29

1:3000

43


Thorasminde

Laurentsvej

Krogshøjvej

Grushøj

Lokalplan 189

Kortbilag 2

Aslaksvej

Gladsaxe Kommune byplanafdelingen

3

Krogshøjvej

Smørmosevej

Tordisvej

Gunnarsvej

Rotunden

Bagsværd Hovedgade

Ibsvej

Huginsvej

Ketilsvej

Frodesvej

AFSKÆRMNINGSBÆLTE

1:3000

More magazines by this user
Similar magazines