Aftale DR Foreningen Radiokassen Benyttelse af udgivne litterære ...

danskforfatterforening.dk

Aftale DR Foreningen Radiokassen Benyttelse af udgivne litterære ...

2010

Aftale

mellem

DR

og

Foreningen Radiokassen

om

Benyttelse af udgivne litterære værker i DR’s

udsendelsesvirksomhed mm.

Formateret


Præambel

Denne aftale er indgået efter, at parterne har været uden aftale siden 1. juni 2007 og efter at parterne

ved en retssag med dom afsagt af Københavns Byret den 17. december 2009 har fået afklaret

spørgsmålet om størrelsen af DR’s betaling for udsendelse af udgivne litterære værker på DAB i

perioden 1.september 2003 til 31. maj 2007. Forud for indgåelsen af denne aftale er endvidere gået

et langt forhandlingsforløb, hvor parterne indgående har drøftet aftalemodel og betalingstakster.

På denne baggrund og ud fra et synspunkt om, at begge parter ser fordele ved et fast samarbejde,

har parterne uden præjudice for fremtidige aftaler indgået denne aftale vedrørende udsendelse af

udgivne litterære værker i DR’s udsendelsesvirksomhed.

Aftalemodellen og de i aftalen fastsatte betalingstakster er aftalt under hensyntagen til de særlige

forhold, der gør sig gældende på forfatterområdet, herunder den årelange konflikt mellem parterne,

at forfatterområdet udgør et beskedent rettighedsområde i DR’s programvirksomhed samt at brug af

udgivne litterære værker i vid udstrækning sker på nye måder og i nye sammenhænge.

På grund af forfatternes rettighedsforhold kan DR ikke ved denne aftale erhverve rettigheder til on

demand tilrådighedsstillelse. Parterne er derfor enige om at forsætte drøftelserne med

Forlæggerforeningen og forlagene med henblik på DR’s erhvervelse af rettigheder til on demand

tilrådighedsstillelse af udgivne litterære værker.

1. Aftalens parter og rettigheder

Aftalen indgås mellem DR og Foreningen Radiokassen.

DR erhverver ret til:

• Udsendelse – alene eller i samarbejde med andre - af udgivne litterære værker. Retten

omfatter udsendelse på samtlige DR’s platforme uanset den anvendte

udsendelsesteknologi og via såvel nuværende som fremtidige fremførelsesformer,

herunder f.eks.

- Via DAB og DTT

- Genudsendelse af arkivstof

- Simulcast (samtidig udsendelse over f.eks. internettet)

- Udsendelse via satellit rettet mod danskere i udlandet.

Aftalen omfatter ikke on-demand tilrådighedsstillelse.

Parterne er enige om at tillægge aftalen aftalelicensvirkning i videst muligt omfang efter

Ophavsretslovens §§ 30 og 30a.

Ophavsretslovens undtagelsesbestemmelser finder anvendelse.


2. Vederlag

For DR’s udsendelse af udgivne litterære værker betaler DR efter følgende minuttakster, der regnes

pr. påbegyndt minut:

For fuldskalakanaler, dvs. FM-kanaler samt DR1 og DR2

Landsdækkende Prosa Live Lyrik Live Prosa Mekanisk Lyrik Mekanisk

246,25 kr. 499,24 kr. 123,12 kr. 249,61 kr.

Satsen for regionaludsendelse udgør 1/5 af vederlaget for landsdækkende udsendelse. Samtidig

udsendelse over flere regionalradioer vægtes maksimalt med udsendelse over en landsdækkende

kanal.

”Live” defineres som liveoplæsninger samt DR’s egenproduktioner indeholdende oplæsninger af

udgivne litterære værker, uanset om der herved sker liveoplæsning.

”Mekanisk” defineres som oplæsninger af udgivne litterære værker, som er optaget forud for DRs

erhvervelse af den pågældende produktion.

For specialiserede kanaler, dvs. DAB og DTT- kanaler, som ikke samtidig sendes på FM, DR1 eller

DR2.

Prosa Live Lyrik Live Prosa Mekanisk Lyrik Mekanisk

40 kr. 80 kr. 20 kr. 40 kr.

Taksterne i denne aftale omfatter ret til samsending (samtidig og uændret udsendelse) på DR’s

øvrige platforme, herunder simulcast på Internettet.

Ovennævnte takster indeksreguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset. Regulering sker

første gang 1. januar 2012 på grundlag af udviklingen i nettoprisindekset fra 1. maj 2010 til 1.

oktober 2011 og herefter 1 gang årligt, hver den 1. januar, ud fra udviklingen i nettoprisindekset fra

1. oktober to år før reguleringsåret til 1. oktober året før reguleringsåret.

De ovenfor aftalte takster omfatter ret til 1 (en) genudsendelse indenfor 7 (syv) dage på samme

platform som den, hvorpå førstegangsudsendelsen fandt sted.

Ved brug af oversatte værker skal vederlaget fordeles med 50% til forfatteren og 50% til

oversætteren.

Når den samlede lytning på DR’s DAB-kanaler udgør over 50 % af den samlede lytning til DR’s

radiokanaler og i en sammenhængende periode på 6 måneder har ligget på over 50 % genforhandles

taksterne for udsendelse på DAB. Dog genforhandles taksterne under alle omstændigheder med


virkning pr. det tidspunkt, DR ikke længere sender på FM, og aftalen ophører pr. dette tidspunkt,

hvis et forhandlingsresultat ikke kan opnås.

Taksterne for udsendelse af udgivne litterære værker på DTT-kanaler, der ikke samtidig sendes på

DR1 eller DR2 (specialkanaler), ændres til taksterne for fuldskalakanaler, når den pågældende

specialkanalens share overstiger 5,5 % - opgjort gennemsnitligt over en sammenhængende periode

på 6 måneder. Ved en share for tv-kanaler forstås den andel af den totale seertid, som kanalen har i

et givet kalenderår. En tv-kanals share er således lig (kanals seertid/total seertid) x 100, hvor den

totale seertid beregnes på grundlag af alle kanaler, som danskerne kan modtage. Alle danskere på 3

år eller derover indgår i beregningen af sharen.

3. Rapportering

DR skal foretage systematisk registrering af alt udsendt litteratur i henhold til denne aftale med

angivelse af udsendelsesdato og -tidspunkt, udsendelseskanal, varighed af værksudnyttelse,

eventuelle samsendinger, forfatter, værkstitel og oversætter samt om det udsendte er prosa eller

lyrik. Hvis der er tale om mekanisk gengivelse skal dette også oplyses.

DR forestår besvarelser af alle henvendelser fra rettighedshavere vedrørende udsendelser,

registreringer, tariffer, udbetalingstidspunkter m.v.

4. Administration

Administrationen af fordelingen af vederlag forbliver hos DR. DR er forpligtet til at udbetale

vederlag direkte til den enkelte rettighedshaver. Vederlæggelse for udsendelsesbrug på baggrund af

DRs registreringer skal ske inden 6 uger efter udgangen af det kvartal, hvor udsendelsen har fundet

sted, dog tidligst 6 uger efter den ordinære, månedlige rapporteringskørsel for den måned, hvori

udsendelsen har fundet sted. Den månedlige rapporteringskørsel finder sted ca. den 25. i hver

måned. De vederlag, der ikke kan findes modtagere til, samles på en særskilt konto og udbetales til

Foreningen Radiokassen en gang om året.

5. Foreningen Radiokassens kontrol

DR fører intern kontrol for at sikre, at al anvendt litteratur bliver registreret i DR for hver enkelt

rettighedshavers vedkommende.

Foreningen Radiokassen og dennes registrerede eller statsautoriserede revisor skal efter anmodning

og med passende varsel have adgang til alle relevante data vedrørende registrering og udbetalinger

(herunder fuldstændig fortegnelse indeholdende alle oplysninger om udbetalinger til

rettighedshaverne). Foreningen Radiokassen modtager endvidere kopi af henvendelser fra

ophavsmænd vedrørende DR’s anvendelse af deres værker.


DR skal give Foreningen Radiokassen navn på mindst en kontaktperson, til hvem Foreningen

Radiokassen kan henvende sig med spørgsmål og påpege eventuelle fejl eller uklarheder i

registreringsdata eller i udbetalinger.

Fejl i registreringer og udbetalinger skal rettes hurtigst muligt. Såfremt der gentagne gange opstår

fejl i registreringer og udbetalinger, tages spørgsmålet op mellem parterne.

Til dækning af omkostningerne forbundet med Foreningen Radiokassens kontrol efter denne

bestemmelse betaler DR i de første 2 år aftalen løber op til 25.000 kr. pr. år, hvorefter DR betaler op

til 25.000 kr. for hver 2-årig periode aftalen løber. Den første periode regnes fra aftalens

ikrafttræden. Beløbet betales alene i det omfang, Foreningen Radiokassen dokumenterer at have

haft udgifter til registrerede eller statsautoriserede revisor til udøvelse af kontrolfunktionen indenfor

beløbsgrænsen i perioden og afregnes en gang årligt hver den 1. maj. Overstiger Foreningen

Radiokassens udgifter til kontrol beløbet på 25.000 kr. afholdes udgifterne herudover af Foreningen

Radiokassen. Beløbet indeksreguleres hver den 1. maj med udviklingen i nettoprisindekset fra 1.

maj året før reguleringsåret til 1. maj i reguleringsåret, første gang 1. maj 2011.

Aftalen træder i kraft den 1. maj 2010.

6. Ikrafttræden og opsigelse

Aftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 6 måneder til ophør ved udgangen af en

måned, dog tidligst 1. januar 2011.

Opsigelse skal ske ved anbefalet brev og har virkning fra det tidspunkt, hvor opsigelsen er kommet

frem.

-o0o-

København, den 2010 København, den 2010

_______________________ ________________________

DR Foreningen Radiokassen

More magazines by this user
Similar magazines