Kvæg Nyt nr. 21 - 2010 - Videncentret for Landbrug

vfl.dk

Kvæg Nyt nr. 21 - 2010 - Videncentret for Landbrug

Ny bekendtgørelse

om smittebeskyttelse

Hvilke besætninger, der skal

lave smittebeskyttelsesplaner,

baseres ikke længere på antal

dyreenheder og CHR-numre,

men på det reelle antal dyr og

CVR-nummer.

Bekendtgørelsen om smittebeskyttelse

i store kvægbesætninger er

blevet revideret. Bekendtgørelsen

gælder nu for bedrifter, hvor antallet

af dyr, ejet af den samme person eller

virksomhed, overstiger 380 køer, 1.500

kvier eller 3.000 slagtekalve. Det er

altså ikke længere antallet af dyreen-

Handyrpræmier

Fra og med 2011 er der foretaget

nogle få ændringer i handyrpæmieordningen.

Fra den 1. januar 2011 regnes holdeperioden

først fra den dag dyret er registreret

i CHR og ikke fra indgangstidspunktet

på bedriften. Dyret skal efter

registreringen i CHR herefter være

mindst 2 mdr. og 1 dag på bedriften

før slagtning/levende eksport for at

være præmieberettiget. FødevareErhverv

oplyser, at den dokumenterede

indgangsdato i RYK i tvivlstilfælde

kan anvendes.

Ændringen har kun betydning

for de producenter, der opfeder

handyrene en kort periode på bedriften

inden de sendes til slagtning.

Stude skal registres særskilt

Producenter af stude skal endvidere

være opmærksom på, at Fødevare-

Erhverv ligeledes fra og med 2011

kræver, at det skal fremgå af CHR, om

der er tale om en tyr eller en stud, for

at dyret kan få præmie samt undgå

heder, der afgør, om man er omfattet

af bekendtgørelsen, men det reelle

antal af dyr, man ejer. Det betyder

også, at en mælkeproducent, som

ejer flere besætninger med forskellig

geografisk beliggenhed, er omfattet

af reglerne, hvis det samlede antal

dyr er større eller lig med ovenstående

antal. Dermed er det ikke længere

antallet af dyr inden for et CHRnummer,

som er afgørende. Ifølge

kvægfagdyrlæge Erling Kristensen,

Videncentret for Landbrug, Kvæg, er

der god fornuft i de nye ændringer:

”I langt de fleste tilfælde er der jo

tale om den samme enhed i forhold

sanktion. Ændring af dyret fra tyr til

stud skal fra hændelsen registres senest

tre dage efter i besætningsregisteret

(staldregistreringsblokken) og

senest syv dage efter i CHR.

Disse ændringer og også oplysninger

om fællesskema og producentskifte

vil kunne findes på FødevareErhvervs

hjemmeside via følgende

link: http://ferv.fvm.dk/Default.

aspx?ID=38870&PID=228501&year=&Ne

wsID=8028

Præmiebeløb for 2010

Der er slagtet lidt færre handyr i 2010

end i 2011. Det bevirker en mindre

overskridelse af budgetloftet for 2010

end i 2009. Grundpræmiebeløbet vil

efter foreløbige tal blive reduceret

med ca. 11,5 pct. i 2010 mod 12,67 pct. i

2009. En tyrepræmie vil herefter blive

på ca. 1.038 kr. og en studepræmie på

ca. 741 kr. Efter fradrag af graduering

på 8 pct. vil beløbene herefter være af

stort set samme størrelsesorden som

i 2009, da gradueringsprocenten da

var på 7.

/K.B. Lind Pedersen

Mangelfuld ekstern smittebeskyttelse

og overtrædelse af retningslinjerne

ved import betyder,

at en sønderjysk besætning

nu er gennemsmittet med BVD.

Kvæg Nyt udgives af Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, 8200 Århus N, T +45 8740 5000, F +45 8740 5010 Redaktion Gitte Grønbæk (ansv.), gig@vfl.dk, Lone Sylvest Søgaard, lss@vfl.

dk (red), Kirsten Marstal, kfm@vfl.dk, Trine Barrett, trb@vfl.dk, K.B. Lind Pedersen, klp@lf.dk Layout og produktion Inger Camilla Fabricius, icf@vfl.dk, Chr. E. Christensen, cec@vfl.dk Grafik Henrik Svith, hrs@vfl.dk Foto Jens Tønnesen,

Dansk Landbrugs Medier Tryk GP-TRYK A/S, Grenaa Annoncesalg Trine Barrett, tlf 8740 5253, trb@vfl.dk Abonnement og adresseændringer Brita Jensen, tlf. 8740 5251, brj@vfl.dk Oplag 6. 900 hver 14. dag Indholdet af Kvæg Nyt

gengives med kildeangivelse Indlagte reklameindstik afspejler ikke nødvendigvis Landbrug & Fødevarer, Kvægs holdning til de annoncerede produkter ISSN 1904-3597.

4 | Kvæg Nyt nr. 01/11

til smitte, fordi det er de samme mennesker,

der passer dyrene – og de

samme maskiner og redskaber, som

bruges,” forklarer han.

Ansvaret er landmandens

Det er fortsat den ansvarlige for besætningen,

der også har ansvaret

for, at smittebeskyttelsesplanen udarbejdes

og godkendes af Fødevarestyrelsen.

Udarbejdelsen bør ske i

samarbejde mellem den besætningsansvarlige

og hans dyrlæge eller

konsulent.

Smittebeskyttelsesplanen skal

sikre, at indretning og drift af den

samlede besætning er grundigt gennemtænkt,

så man reducerer risikoen

for at få smitsomme husdyrsygdomme

ind i besætningen. Planen skal

godkendes og underskrives af besæt-

En besætning ved Ribe er blevet

konstateret positiv for BVD. Ved smitteopsporing

har det vist sig, at smitten

er blevet indført ved import af

lakterende og drægtige dyr i februar

sidste år. Dyrene blev sat direkte ind

i besætningen uden anvendelse af

karantænestald.

Ingen erstatning

Ifølge dyrlæge Kaspar Krogh, Videncentret

for Landbrug, Kvæg har besætningsejeren

undladt at overholde

de retningslinjer, som Videncentret

anbefaler i forbindelse med import.

Derfor får han ingen erstatning.

”Helt overordnet bør man undlade

at importere dyr til levebrug, fordi det

udgør den største risiko for at få smitsomme

kvægsygdomme ind i landet,”

forklarer Kasper Krogh. Vælger man at

gøre det alligevel, bør man isolere de

indførte dyr i en tom stald og få dem

ningsdyrlægen, inden den sendes til

godkendelse hos Fødevarestyrelsen.

Smittebeskyttelsesplaner skal ajourføres

årligt, og ved større ændringer i

bedriften skal der ske en fornyet godkendelse.

Sanktioner på vej

Der er endnu ingen bødepraksis på

området. Det forventes, at Fødevarestyrelsen

i løbet af foråret vil politianmelde

besætninger, som er omfattet

af bekendtgørelsen, men som ikke

har smittebeskyttelsesplanen på

plads, med henblik på at afklare bødeniveauet.

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.

aspx?id=134545

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.

aspx?id=134628

/Kirsten Marstal

Besætning smittet med BVD

på grund af import

blodprøvet for bl.a. BVD efter tre uger.

Sat under offentligt tilsyn

Besætningen er nu sat under offentligt

tilsyn, og ejeren har i fællesskab

med sin praktiserende dyrlæge og

Kaspar Krogh udarbejdet en handlingsplan

for sanering. En BVD-sanering

tager minimum 12 måneder.

/Kirsten Marstal

Prisstigning på

kvalitetsrådgivningen

L & F, Kvægs bestyrelse har godkendt

følgende priser for kvalitetsrådgivningen

i 2011:

Startgebyr kr. 700.

Timepris kr. 700 (afregnes pr. påbegyndt

kvarter).

Timepris for forberedelse og rapportudarbejdelse

kr. 700 kr. (afregnes pr. påbegyndt

kvarter).

Såfremt et besøg, inklusiv forberedelse

og udarbejdelse af rapport, overstiger

fem timer, udløses en rabat på kr. 100 pr.

time. Denne rabat ydes, uanset om dele

af besøget betales af mejeriet.

/Iben Strøm

More magazines by this user
Similar magazines