Referat af repræsentantskabsmødet 2003

gl.bridge.dk

Referat af repræsentantskabsmødet 2003

Referat fra

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde

lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter

Deltagerliste:

Repræsentantskabet:

København: Kasper Jacobsen, Ulrik Zeeberg, Preben Thaarup for Ulla Koch

Nordsjælland: Ole Larsen, Finn Caspersen, Henrik Lyng

Østsjælland: Rolf Petersen

Vestsjælland: Arne Rosenkilde

Storstrøm: Knud Erik Vedsted

Bornholm: Merethe Koefoed

Nordjylland: Anton Pedersen, Lars Grinsted

Østjylland: Carl Erik Engelbrechtsen, Wladimir Sidorenco

Vestjylland: Poul Bo Madsen

Sydjylland: Knud-Erik Lindegaard , Hans Chr. Nielsen

Fyn: Knud Just, Preben Mohr

Hovedbestyrelsen:

Knud-Aage Boesgaard

Jørgen Priess

Else Tams

Torben Erlandsson

(afbud fra Søren Fischer, Ole Raulund og Karsten Munch)

Sekretariatet: Kristen Klausen

Inge Keith Hansen

Øvrige: Peter Lilholt

Peter Westrup, UK

Ib Lundby, Dansk Bridge

Knud-Aage Boesgaard bød velkommen og konstaterede ved navneopråb, at alle

indbudte var til stede. Herefter blev mødet afviklet i henhold til den fastsatte dagsorden.

1. Valg af dirigent

Hovedbestyrelsen foreslog Peter Lilholt, der blev valgt med akklamation. Lilholt

konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt jf. vedtægterne

(almanakken og DB april). Han gav herefter ordet til formanden.


2. Beretning

Boesgaard indledte med at bede forsamlingen om at mindes de bridgespillere, vi i

sæsonens løb har måttet tage afsked med, herunder bridgenavne som Bess

Lyngse, Gert Lenk og P. Arne Jørgensen. De afdøde blev mindet med 1 minuts

stilhed.

Boesgaard knyttede herefter nogle supplerende kommentarer til den udsendte

beretning. Hancauserede lidt omkring medaljeoverrækkelserne i årets løb

(omstødelse af placering og glemtemedaljer). Slutspillet på internettet såvel som i

ramasalen var en kæmpe succes. Der ligger store muligheder foran os.

Forslag til vedtægtsændringer blev nævnt som en nødvendighed for DBF og

dermed for HB. Vi kan ikke fortsat leve med vedtægter, som har vist sig at være

utilstrækkelige. Bl.a. har civilretten gjort os opmærksom på, at vi skal have en

appelmulighed genindført i vore vedtægter.

Jannerstens sagsanlæg mod DBF i forbindelse med produktion af meldingskort

tager vi med ophøjet ro efter vores advokats orientering. Alle DBFs klubber bør

dog støtte Bridgeforlaget i Asminderød i vores sag mod Jannersten.

Internationalt kan nævneværdige bedrifter primært henføres til ungdommen – guld

ved universitets-VM og sølv ved junior EM samt bronze ved senior EM. Damernes

7. plads ved EM bør dog også fremhæves.

Det udvidede Midtvejsmøde – denne gang kaldet Fremtidsværksted II – var en

bastant succes,hvor mange positive bemærkninger (også kritiske) var med til at

danne et billede af DBFs problem- og indsatsområder. Synd at enkelte distrikter

udeblev fra dette fremtidsorienterende møde med distrikternes funktion som

fokusområde.

Om fremtiden: Der indføres fra 2003-04 en ekstra runde i pokalturneringen, så

taberne i 1. og 2.runde får en ekstra kamp og derved en chance for at blive

pokalmestre.

Den danske mesterskabs uge – DM ugen – indføres for sæsonen 2004-05 og

afholdes i Vingsted-centret ved Vejle. I utroligt skønne omgivelser og under Knud-

Erik Lindegaards ledelse er forberedelserne i fuld gang. DBF har reserveret

Vingstedcentret i uge 28 frem til og med 2010.

Intern synlighed skal styrkes ved bl.a. bedre kommunikation DBF/Distrikt/

Distrikt/klubber/medlemmer.

Strategier hertil: Bridge i samfundets bevidsthed.

Sørge for gode oplevelser på alle niveauer.

Klubberne skal udvikles og serviceres via distrikterne.

Markedsføring af bridgen med fokus på klubberne.

Eliten skal udvikles med krav om resultater.

Udvikling: Skal være på såvel kort som langt sig med udpegede ansvarlige.

Fase 1: Accept af strategi. Udvikle brand/idegrundlag.

Fase 2: Udvikle klubberne via service og klubånd med distrikterne som

hjælpere. Udvikle den centrale ledelse samt resten af organisationen.

Udvikle eliten.


Fase 3: Bred markedsføring af klubbridgen

Fase 4: Medlemsrekruttering til DBF’s klubber

Fase 5: Udvikling af eliten

Boesgaard nævnte at DBF skal op i omdrejninger – er DBF og HB

forandringsvillige – formanden svarede selv: JA, HB og DBF er forandringsvillige,

og vi vil fremad, skabe vækst og ikke mindst vække begejstring og indfange

ildsjæle til løsning af alle typer opgaver i fælles begejstring med DBF og HB.

Formanden afsluttede beretningen med at rette en stor tak til alle kendte og skjulte

ildsjæle, hvorefter beretningen blev udlagt til debat.

Wladimir Sidorenco (ØJ) efterlyste synlige resultater og et defineret ”produkt” fra

Visionskomiteen.

Svar: Pjecerne om Sponsorer, Pressekontakt, Klub Nyt og beslutningsforslag til

repræsentantskabet samt etablering af projektpulje er det mere synlige, dog

mangler vi en eksakt definition af det ”produkt” vi ønsker at ”sælge”.

Knud-Erik Lindegaard (SJ) ønsker ikke fremover et udvidet Midtvejsmøde og bad

Visionskomiteen om at udlevere et antal forslag til fremskridt, hvorefter

distrikterne selv kunne plukke efter behov ogformåen.

Klubkonsulenterne bør benyttes noget mere.

Svar: Vi vil sikkert invitere til flere udvidede Midtvejsmøder på baggrund af

seneste opnåede udbytte.

Dog vil det etablerede Midtvejsmøde fremover blive søgt afholdt i fuldt omfang.

Ideen med Visionskomiteen er bl.a. at søge at koordinere de forskellige

indsatsområder, for at få størst muligt udbytte af indsatsen.

Klubkonsulenterne laver ikke opsøgende arbejde, de afventer forespørgsler fra

klubberne.

Knud Just (Fyn) ønskede Visionskomiteen nedlagt, når dens arbejde var afsluttet.

Svar: Det er småligt ikke at ville yde lidt penge og knofedt på at bevæge sig fra at

væresagsbehandler og lave det samme år efter år. Der er i budgettet sat penge af til

Visionskomiteens fortsatte arbejde. En forening som DBF bør altid have blikket

rettet fremad.

Preben Thaarup (Kbh.) spurgte om årsagen til at vedtægtsændringerne ikke var lagt

ud på DBFs hjemmeside – var det ikke en fejl?

Svar: Det er proceduren gennem utallige år, at sende materiale som vedtægtsændringer

ud til distrikterne til drøftelse på deres generalforsamlinger, for at

distrikternes repræsentanter herefter kan blive forsynet med distriktets holdninger.

Der er derfor ikke sket nogen fejl fra DBFs side.

Der har på Netbridge været en livlig debat mellem nogle få medlemmer om

indholdet af vedtægtsændringerne. Belært af disse indlæg vil DBF i fremtiden søge

hjemmesiden brugt mere dynamisk – også for at vise DBFs åbenhed.

Rolf Petersen (ØS) mente at vedtægtsændringerne indeholdt for meget jura og at

Midtvejsmødethavde for lidt tid til at bearbejde indholdet.


I øvrigt henviste RP til en DIF rapport, som viste, at klubber ikke ønsker

indblanding fra deres organisation. RP stillede også spørgsmål ved, om der blev

arbejdet nok for bredden.

Svar: Midtvejsmøderne vil blive ”opgraderet”, hvis det modsatte skulle være sket i

2003. Der arbejdes i allerhøjeste grad for bredden – og primært for bredden. Langt

de fleste kræfter lægges her, men synliggørelsen heraf lader måske noget tilbage at

ønske. Det er måske her, der skal sættes ind.

Knud Erik Vedsted (St. Str.) mener DBFs hjemmeside skal bruges meget mere til

kommunikation – og siden trænger til en brush up

KEV oplyste at Klub Nyt vakte større interesse end Almanakken – brug Almanak

pengene til forbedring af hjemmesiden.

Svar: Vi efterlyser hjælp til udbygning af vores hjemmeside – en decideret WEBmaster.

Visse afsnit fra Almanakken kunne evt. med fordel flyttes fra Almanakken

til hjemmesiden, men Almanakkens afskaffelse tror vi ikke på indenfor et kortere

åremål.

H.C.Nielsen og Knud-Erik Lindegaard (begge SJ) gav udtryk for, at almanakken

ikke måtte afskaffes og K-EL gav udtryk for stolthed over at DBF udgiver

Almanakken, hvilket ikke mange forbund er i stand til at fremvise. Det er en flot

dokumentation for forbundets organisation.

Knud Just (Fyn) fandt at Grenå var et dårligt valg for Midtvejsmødet i år.

Svar: Grenå Vandrerhjem var yderst velegnet for det udvidede Midtvejsmøde og

tillige med billigt.

Finn Caspersen (NS) roste beretningen og den under beretningen foreslåede

”køreplan” for Visionskomiteens arbejder. FC mangler en løsning på, at mange

starter på bridge for så efter nogle år at forlade bridgen igen. FC efterlyste

ligeledes en oprigtig vilje blandt alle organisationsfolk og ildsjæle til fællesskab

og samarbejde. FC slog til lyd for, at al kritik var velkommen, hvis det blev fulgt

op med et tilbud om at hjælpe med at afhjælpe kritikken.

Svar: HB er meget enig i FCs betragtninger og påpeger, der er lavet køreplan for

Visionskomiteens arbejde. HB efterlyser succeshistorier såvel for at lære, men også

for at begejstre.

HB afventer med spænding det Nordsjællandske og Nordjyske projekts

gennemførelse.

Ulrik Zeeberg (Kbh.) roste beslutningsforslaget med de 5 prioriterede punkter og

tilkendegav sin støtte.

Wladimir Sidorenco (ØJ) mente, at det efter 2 års arbejde i Visionskomiteen, var på

tide, der blev iværksat nogle ting.

Ole Vinberg Larsen (NS) efterlyste i samme forbindelse nogle milestones og en

horisont for VKs arbejde.

Svar: HB støtter fuldt og helt VKs arbejde, herunder analysedelen, som en

nødvendighed for athave grundlaget for kommende tiltag i orden. Her-og-nu tiltag

skal dog ikke bremses, hvis der opstår gode ideer til sådanne.


Arne Rosenkilde (VS) fremførte, at man i Vestsjælland havde en meget tæt dialog

mellem distrikter og klubber – kun 4 klubber deltog f. eks. Ikke i VSs

generalforsamling.

Herefter blev beretningen godkendt, herunder HBs køreplan, indstillet af

Visionskomiteen.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

Boesgaard gennemgik (i Karsten Munchs fravær) regnskabet i hovedtræk og

bemærkede, at dettevar et nul-resultat, men at et sådant efter hans opfattelse kunne

svinge med op til +/÷100.000 kr.

Wladimir Sidorenco (ØJ) spurgte om ikke Sekretariatets og Forlagets huslejer var

sat for højt (og derved udviste et for pænt resultat for Asminderød bygningerne/

referenten).

Svar: Lejemålene er for ½ år siden vurderet af en sagkyndig i forbindelse med en

omprioritering, og beskeden var, at huslejen måske lå lidt for lavt i forhold til

sammenlignelige lejemål i området – uden der dog kunne gøres indvendinger

herimod.

Boesgaard oplyste herunder, at han fra en ejendomskyndig havde hørt en

bemærkning om, at DBF har gjort en absolut god investering.

Kasper Jacobsen (Kbh.) spurgte til DBFs likviditet sluttende af med at tilbyde at

lave et likviditets budget sammen med bogholderen.

Wladimir Sidorenco (ØJ) spurgte om EDB udgifterne fortsat ville have samme

størrelsesorden.

Svar: Budgettet for 2003 vil blive overholdt. Herudover vil vi omlægge alle filer

fra paradox til interbase, hvilket vil koste ca. 150.000. Dette beløb forventes tjent

hjem over 2-3 år, da de mangeserviceopkald til DBF og programmøren vil kunne

reduceres med ca. 80 %. Hertil kommer reduktion af irritationerne hos brugerne.

Dette beløb forventes dækket af salg af software til Norsk Bridgeforbund.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Indkomne forslag

Der var forslag om mindre ændringer til § 5 stk. 10, 7 stk. 3, 9 stk. 2, 11 stk. 3, 15

stk. 1 og 19 blev vedtaget med mere end 2/3 flertal (mindst 13).

Forslag om mindre ændringer til §5 stk. 4 og §5 stk. 5 blev ligeledes vedtaget –

dog med små justeringer.

Ændringsforslag til §15 stk. 1 om udgivelse af Almanakken i såvel papirform som

elektronisk blev trukket tilbage, da dette allerede sker i dag.

Disse forslag var ind ivet af hhv. Distrikt Fyn og HB.

Under debatten om hvorvidt juniorspillerne skal have en eller anden tilknytning til

DBF for at være spilleberettiget i juniorturneringerne, gav Ole Vinberg Larsen

(NS) udtryk for, at juniorerne burde spille gratis.


Der er oprettet en juniorklub direkte under DBF udenom distriktsinddelingen. Det

koster 100 kr. at være medlem og eneste rettighed er, at man får DB og er

spilleberettiget i juniorturneringerne.

Knud-Erik Lindegaard (SJ) og Poul Bo Madsen (VJ) støttede denne ordning. PBM

drog en parallel til DM for begyndere, hvor alle deltagere også skal være medlem

af DBF eller være registreret som potentielt medlem.

Else Tams (HB) sluttede af med at konstatere at såvel distrikter som klubber har

adgang til DBFs medlemsdatabase, hvorved medlemskab er rimeligt let at

kontrollere.

Herefter overlod Peter Lilholt som aftalt dirigentjobbet til Knud-Aage Boesgaard,

der gav PL ordet, for at PL kunne redegøre for den opgave, han var blevet stillet af

HB, og for at han kunne redegøre for indholdet og omfanget af ændringerne til

§13 og 14.

Peter Lilholt gav en meget grundig forklaring på ordvalget i forslag til §13 og 14

med relation til civilrettens tolkning af ordvalg. F.eks. er loyal/illoyal behandlet af

civilretten så tilstrækkeligt hyppigt, at der er domspraksis, der understøtter en

gradbøjning af udtrykkene, hvilket har været vigtigt i ordvalget i ændringsforslaget.

HBs opgave til PL har været at tilrette § 13 og 14 således, at DBF ikke en anden

gang vil tabe – helt eller delvis – en sag ved civilretten, fordi DBFs vedtægter er

utilstrækkelige. Dette har Bridgenævnet med PL som drivhjul taget dybt seriøst.

Herefter blev der åbnet for debat.

Preben Thaarup (Kbh.) gav udtryk for at han helst så § 13 og 14 fra vedtægterne

for 3-4 år siden genindført.

Knud Just (Fyn) mente ikke HB burde reagere med vedtægtsændringer pga. af en

enkelt sag ved civilretten.

Svar: HB fastholder sit ønske om, at få indført ordentlige og velfungerende

vedtægter, hvor også appelmuligheden er inkluderet.

Finn Caspersen (NS) spurgte til §14.5.2 om HBs mulighed for idømmelse af

yderligere straf ikkeskulle ændres til også at give mulighed for nedsættelse af straf.

Svar: I juristsprog betyder formuleringen, at en nedsættelse også kan komme på

tale.

Preben Thaarup (Kbh.) fremsatte ændringsforslag til §13.1 og 13.2.c, idet han

ønskede loyalt hhv illoyalt udskiftet med demokratisk hhv. udemokratisk.

Forsamlingen gav udtryk for umuligheden heraf, idet en loyal beslutning godt

kunne være udemokratisk og omvendt.

Wladimir Sidorenco (ØJ) fremsatte ændringsforslag til §13.2.b. Han ønskede

ordene bridgespillerog privatperson fjernet, idet han mente, at det var tilstrækkeligt

med teksten i §13 stk.2.

Det var der en vis forståelse for, men et eksempel anskueliggjorde, at det kunne

være praktisk at bibeholde den oprindelige tekst.

De 3 ændringsforslag blev sat under afstemning og blev alle forkastet.


Dirigenten (Boesgaard) spurgte om der var flere ændringsforslag, inden han satte

HBs forslag til afstemning. Da det ikke var tilfældet udover rettelse af en skrivefejl

i § 14 .4.1, hvor kredsbestyrelse genindføres, blev HBs forslag sat under

afstemning med det resultat at 16 stemte for, 2 undlod at stemme og 1 stemte imod.

Forslaget blev således vedtaget.

Belært af den megen omtale af disse vedtægtsændringer og i særdeleshed pga. at to

af bidragsyderne til diskussionen er to af DBFs betroede udvalgsmedlemmer, Jens

Brix Christiansen og Jesper Dybdal, har HB pålagt sig selv i Klubhåndbogen at

indsætte et afsnit som tillæg til vedtægterne, der forklarer nogle af de juridiske

vendinger, der kan forekomme lægmand uklare – sammen med de til vedtægterne

tilknyttede bemærkninger.

Herefter nedlagde Boesgaard sit hverv som midlertidig dirigent og Lilholt

genoptog dirigenthvervet.

5. Fastsættelse af kontingent

HB foreslår en stigning på 5 kr., hvor der sidste år blev budgetteret med 10 kr.

En stigning på 5 kr. til 175,00 blev vedtaget.

6. Revision af kalenderårets budget

Budgettet for resten af 2003 blev ikke genstand for bemærkninger.

7. Fremlæggelse af budgettet for næste år

Budgettet for 2004 blev taget til efterretning.

8. Fastlæggelse af antal HB medlemmer

HB foreslog en udvidelse fra 7 til 8, hvilket blev vedtaget.

9. Valg af formand og næstformand

Formanden, Knud-Aage Boesgaard, er på valg og han er villig til genvalg.

Boesgaard blev valgt med akklamation.

Jørgen Priess som næstformand var ikke på valg.

10.Valg af yderligere medlemmer til Hovedbestyrelsen

Karsten Munch, Else Tams, Ole Raulund, Søren Fischer og Torben Erlandsson er

på valg.

Ole Raulund ønsker ikke at modtage genvalg. De øvrige er villige til at modtage

genvalg.

HB foreslog endvidere Peter Westrup og Lars Grinsted som nyvalgte.

Repræsentanterne fulgte HBs indstilling med akklamation.

11.Valg af professionel revisor

Kurt Hansen er villig til genvalg og blev valgt.


12.Valg af kritisk revisor

Merethe Koefoed er på valg og er villig til at modtage genvalg.

Merethe Koefoed blev valgt med akklamation.

13.Eventuelt

Knud Just (Fyn) mente vi betalte for meget for revisions- og regnskabsarbejdet. Et

alternativt tilbud burde indhentes.

Svar: Sekretariatet vil se på, om noget af arbejdet kan overtages af den nye

bogholder og evt. indhente alternative tilbud.

Ib Lundby (DB) præsenterede et power point indlæg med fokus på

medlemssituationen i DBF.

Det fremgik heraf klart at de professionelle klubber er i vækst, hvorimod de

traditionelle klubber går tilbage. Mange traditionelle klubber har retning mod en

udslettelse i løbet af få år, pga. manglende tilgang. Der skal skabes tilvækst, hvilket

kun kan ske ved at trække uorganiserede spillere ind i vore klubber eller ved at

udklække nye spillere via undervisning. Det sociale samvær, klubånd er ligeledes

vigtigt, blot for at beholde sine medlemmer.

Ibs indlæg var så rammende, at det vil blive gentaget i Dansk Bridge sept.

nummeret.

Knud Just (Fyn) bad om fremover at få tilsendt Distrikt Fyns medlemstal pr. 31.12.

Svar: Det kan KJ allerede i dag selv gøre via klubsystemet, så det gør han selv.

Finn Caspersen (NS) har udarbejdet sit eget mere vidtgående forslag til et rating

system.

Sekretariatet har fået en kopi af foreløbigt materiale. Sekr. orienterer MP komiteen.

Der blev udtrykt ønske om, at alle distriktsbestyrelsesmedlemmer får tilsendt et

eksemplar af Klub-Nyt, hvilket Sekr. lovede at gøre i såvel papir som elektronisk

form.

Det blev endvidere vedtaget, at alle distriktsbestyrelses medlemmer skal inviteres

til Asminderøden weekend for at få en fornemmelse af, hvad Sekretariatet kan gøre

for distrikterne i deres arbejde for klubberne.

Under eventuelt blev Top 10 i kampen om guldpokalen offentliggjort:

1. Morten Lund Madsen 128 MP

2. Lars Lund Madsen 128 MP

3. Jens Auken 126 MP

4. Lars Blakset 116 MP

5. Mathias Bruun 115 MP

6. Lauge Schäffer 110 MP

7. Niels Mønsted 108 MP

8. Jørgen Cilleborg Hansen 98 MP

9. Hans Chr. Nielsen 82 MP

10.Henrik Iversen 75 MP


Bronzepokalen blev vundet af Per Bredlund med 2268 bronzepoints. Bredlund har

tidligere vundet, men vi har udsat en ny pokal, hvorefter tidligere vindere igen har

chancen for en inskription.

Herefter blev der trukket lod om 10 præmier blandt klubbernes bronzetopscorere.

Vinderne offentliggøres i DB.

Hermed bekendtgjorde Lilholt, at generalforsamlingen var afsluttet, og Boesgaard

takkede til slut Lilholt for den glimrende indsats som såvel dirigent og som

rådgiver for repræsentantskabet.

4. juli 2003

Kristen Klausen

More magazines by this user
Similar magazines