28.07.2013 Views

Referat af repræsentantskabsmødet 2003

Referat af repræsentantskabsmødet 2003

Referat af repræsentantskabsmødet 2003

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Referat</strong> fra<br />

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde<br />

lørdag den 14. juni <strong>2003</strong> i Middelfart Kursuscenter<br />

Deltagerliste:<br />

Repræsentantskabet:<br />

København: Kasper Jacobsen, Ulrik Zeeberg, Preben Thaarup for Ulla Koch<br />

Nordsjælland: Ole Larsen, Finn Caspersen, Henrik Lyng<br />

Østsjælland: Rolf Petersen<br />

Vestsjælland: Arne Rosenkilde<br />

Storstrøm: Knud Erik Vedsted<br />

Bornholm: Merethe Koefoed<br />

Nordjylland: Anton Pedersen, Lars Grinsted<br />

Østjylland: Carl Erik Engelbrechtsen, Wladimir Sidorenco<br />

Vestjylland: Poul Bo Madsen<br />

Sydjylland: Knud-Erik Lindegaard , Hans Chr. Nielsen<br />

Fyn: Knud Just, Preben Mohr<br />

Hovedbestyrelsen:<br />

Knud-Aage Boesgaard<br />

Jørgen Priess<br />

Else Tams<br />

Torben Erlandsson<br />

(<strong>af</strong>bud fra Søren Fischer, Ole Raulund og Karsten Munch)<br />

Sekretariatet: Kristen Klausen<br />

Inge Keith Hansen<br />

Øvrige: Peter Lilholt<br />

Peter Westrup, UK<br />

Ib Lundby, Dansk Bridge<br />

Knud-Aage Boesgaard bød velkommen og konstaterede ved navneopråb, at alle<br />

indbudte var til stede. Herefter blev mødet <strong>af</strong>viklet i henhold til den fastsatte dagsorden.<br />

1. Valg <strong>af</strong> dirigent<br />

Hovedbestyrelsen foreslog Peter Lilholt, der blev valgt med akklamation. Lilholt<br />

konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt jf. vedtægterne<br />

(almanakken og DB april). Han gav herefter ordet til formanden.


2. Beretning<br />

Boesgaard indledte med at bede forsamlingen om at mindes de bridgespillere, vi i<br />

sæsonens løb har måttet tage <strong>af</strong>sked med, herunder bridgenavne som Bess<br />

Lyngse, Gert Lenk og P. Arne Jørgensen. De <strong>af</strong>døde blev mindet med 1 minuts<br />

stilhed.<br />

Boesgaard knyttede herefter nogle supplerende kommentarer til den udsendte<br />

beretning. Hancauserede lidt omkring medaljeoverrækkelserne i årets løb<br />

(omstødelse <strong>af</strong> placering og glemtemedaljer). Slutspillet på internettet såvel som i<br />

ramasalen var en kæmpe succes. Der ligger store muligheder foran os.<br />

Forslag til vedtægtsændringer blev nævnt som en nødvendighed for DBF og<br />

dermed for HB. Vi kan ikke fortsat leve med vedtægter, som har vist sig at være<br />

utilstrækkelige. Bl.a. har civilretten gjort os opmærksom på, at vi skal have en<br />

appelmulighed genindført i vore vedtægter.<br />

Jannerstens sagsanlæg mod DBF i forbindelse med produktion <strong>af</strong> meldingskort<br />

tager vi med ophøjet ro efter vores advokats orientering. Alle DBFs klubber bør<br />

dog støtte Bridgeforlaget i Asminderød i vores sag mod Jannersten.<br />

Internationalt kan nævneværdige bedrifter primært henføres til ungdommen – guld<br />

ved universitets-VM og sølv ved junior EM samt bronze ved senior EM. Damernes<br />

7. plads ved EM bør dog også fremhæves.<br />

Det udvidede Midtvejsmøde – denne gang kaldet Fremtidsværksted II – var en<br />

bastant succes,hvor mange positive bemærkninger (også kritiske) var med til at<br />

danne et billede <strong>af</strong> DBFs problem- og indsatsområder. Synd at enkelte distrikter<br />

udeblev fra dette fremtidsorienterende møde med distrikternes funktion som<br />

fokusområde.<br />

Om fremtiden: Der indføres fra <strong>2003</strong>-04 en ekstra runde i pokalturneringen, så<br />

taberne i 1. og 2.runde får en ekstra kamp og derved en chance for at blive<br />

pokalmestre.<br />

Den danske mesterskabs uge – DM ugen – indføres for sæsonen 2004-05 og<br />

<strong>af</strong>holdes i Vingsted-centret ved Vejle. I utroligt skønne omgivelser og under Knud-<br />

Erik Lindegaards ledelse er forberedelserne i fuld gang. DBF har reserveret<br />

Vingstedcentret i uge 28 frem til og med 2010.<br />

Intern synlighed skal styrkes ved bl.a. bedre kommunikation DBF/Distrikt/<br />

Distrikt/klubber/medlemmer.<br />

Strategier hertil: Bridge i samfundets bevidsthed.<br />

Sørge for gode oplevelser på alle niveauer.<br />

Klubberne skal udvikles og serviceres via distrikterne.<br />

Markedsføring <strong>af</strong> bridgen med fokus på klubberne.<br />

Eliten skal udvikles med krav om resultater.<br />

Udvikling: Skal være på såvel kort som langt sig med udpegede ansvarlige.<br />

Fase 1: Accept <strong>af</strong> strategi. Udvikle brand/idegrundlag.<br />

Fase 2: Udvikle klubberne via service og klubånd med distrikterne som<br />

hjælpere. Udvikle den centrale ledelse samt resten <strong>af</strong> organisationen.<br />

Udvikle eliten.


Fase 3: Bred markedsføring <strong>af</strong> klubbridgen<br />

Fase 4: Medlemsrekruttering til DBF’s klubber<br />

Fase 5: Udvikling <strong>af</strong> eliten<br />

Boesgaard nævnte at DBF skal op i omdrejninger – er DBF og HB<br />

forandringsvillige – formanden svarede selv: JA, HB og DBF er forandringsvillige,<br />

og vi vil fremad, skabe vækst og ikke mindst vække begejstring og indfange<br />

ildsjæle til løsning <strong>af</strong> alle typer opgaver i fælles begejstring med DBF og HB.<br />

Formanden <strong>af</strong>sluttede beretningen med at rette en stor tak til alle kendte og skjulte<br />

ildsjæle, hvorefter beretningen blev udlagt til debat.<br />

Wladimir Sidorenco (ØJ) efterlyste synlige resultater og et defineret ”produkt” fra<br />

Visionskomiteen.<br />

Svar: Pjecerne om Sponsorer, Pressekontakt, Klub Nyt og beslutningsforslag til<br />

repræsentantskabet samt etablering <strong>af</strong> projektpulje er det mere synlige, dog<br />

mangler vi en eksakt definition <strong>af</strong> det ”produkt” vi ønsker at ”sælge”.<br />

Knud-Erik Lindegaard (SJ) ønsker ikke fremover et udvidet Midtvejsmøde og bad<br />

Visionskomiteen om at udlevere et antal forslag til fremskridt, hvorefter<br />

distrikterne selv kunne plukke efter behov ogformåen.<br />

Klubkonsulenterne bør benyttes noget mere.<br />

Svar: Vi vil sikkert invitere til flere udvidede Midtvejsmøder på baggrund <strong>af</strong><br />

seneste opnåede udbytte.<br />

Dog vil det etablerede Midtvejsmøde fremover blive søgt <strong>af</strong>holdt i fuldt omfang.<br />

Ideen med Visionskomiteen er bl.a. at søge at koordinere de forskellige<br />

indsatsområder, for at få størst muligt udbytte <strong>af</strong> indsatsen.<br />

Klubkonsulenterne laver ikke opsøgende arbejde, de <strong>af</strong>venter forespørgsler fra<br />

klubberne.<br />

Knud Just (Fyn) ønskede Visionskomiteen nedlagt, når dens arbejde var <strong>af</strong>sluttet.<br />

Svar: Det er småligt ikke at ville yde lidt penge og knofedt på at bevæge sig fra at<br />

væresagsbehandler og lave det samme år efter år. Der er i budgettet sat penge <strong>af</strong> til<br />

Visionskomiteens fortsatte arbejde. En forening som DBF bør altid have blikket<br />

rettet fremad.<br />

Preben Thaarup (Kbh.) spurgte om årsagen til at vedtægtsændringerne ikke var lagt<br />

ud på DBFs hjemmeside – var det ikke en fejl?<br />

Svar: Det er proceduren gennem utallige år, at sende materiale som vedtægtsændringer<br />

ud til distrikterne til drøftelse på deres generalforsamlinger, for at<br />

distrikternes repræsentanter herefter kan blive forsynet med distriktets holdninger.<br />

Der er derfor ikke sket nogen fejl fra DBFs side.<br />

Der har på Netbridge været en livlig debat mellem nogle få medlemmer om<br />

indholdet <strong>af</strong> vedtægtsændringerne. Belært <strong>af</strong> disse indlæg vil DBF i fremtiden søge<br />

hjemmesiden brugt mere dynamisk – også for at vise DBFs åbenhed.<br />

Rolf Petersen (ØS) mente at vedtægtsændringerne indeholdt for meget jura og at<br />

Midtvejsmødethavde for lidt tid til at bearbejde indholdet.


I øvrigt henviste RP til en DIF rapport, som viste, at klubber ikke ønsker<br />

indblanding fra deres organisation. RP stillede også spørgsmål ved, om der blev<br />

arbejdet nok for bredden.<br />

Svar: Midtvejsmøderne vil blive ”opgraderet”, hvis det modsatte skulle være sket i<br />

<strong>2003</strong>. Der arbejdes i allerhøjeste grad for bredden – og primært for bredden. Langt<br />

de fleste kræfter lægges her, men synliggørelsen her<strong>af</strong> lader måske noget tilbage at<br />

ønske. Det er måske her, der skal sættes ind.<br />

Knud Erik Vedsted (St. Str.) mener DBFs hjemmeside skal bruges meget mere til<br />

kommunikation – og siden trænger til en brush up<br />

KEV oplyste at Klub Nyt vakte større interesse end Almanakken – brug Almanak<br />

pengene til forbedring <strong>af</strong> hjemmesiden.<br />

Svar: Vi efterlyser hjælp til udbygning <strong>af</strong> vores hjemmeside – en decideret WEBmaster.<br />

Visse <strong>af</strong>snit fra Almanakken kunne evt. med fordel flyttes fra Almanakken<br />

til hjemmesiden, men Almanakkens <strong>af</strong>sk<strong>af</strong>felse tror vi ikke på indenfor et kortere<br />

åremål.<br />

H.C.Nielsen og Knud-Erik Lindegaard (begge SJ) gav udtryk for, at almanakken<br />

ikke måtte <strong>af</strong>sk<strong>af</strong>fes og K-EL gav udtryk for stolthed over at DBF udgiver<br />

Almanakken, hvilket ikke mange forbund er i stand til at fremvise. Det er en flot<br />

dokumentation for forbundets organisation.<br />

Knud Just (Fyn) fandt at Grenå var et dårligt valg for Midtvejsmødet i år.<br />

Svar: Grenå Vandrerhjem var yderst velegnet for det udvidede Midtvejsmøde og<br />

tillige med billigt.<br />

Finn Caspersen (NS) roste beretningen og den under beretningen foreslåede<br />

”køreplan” for Visionskomiteens arbejder. FC mangler en løsning på, at mange<br />

starter på bridge for så efter nogle år at forlade bridgen igen. FC efterlyste<br />

ligeledes en oprigtig vilje blandt alle organisationsfolk og ildsjæle til fællesskab<br />

og samarbejde. FC slog til lyd for, at al kritik var velkommen, hvis det blev fulgt<br />

op med et tilbud om at hjælpe med at <strong>af</strong>hjælpe kritikken.<br />

Svar: HB er meget enig i FCs betragtninger og påpeger, der er lavet køreplan for<br />

Visionskomiteens arbejde. HB efterlyser succeshistorier såvel for at lære, men også<br />

for at begejstre.<br />

HB <strong>af</strong>venter med spænding det Nordsjællandske og Nordjyske projekts<br />

gennemførelse.<br />

Ulrik Zeeberg (Kbh.) roste beslutningsforslaget med de 5 prioriterede punkter og<br />

tilkendegav sin støtte.<br />

Wladimir Sidorenco (ØJ) mente, at det efter 2 års arbejde i Visionskomiteen, var på<br />

tide, der blev iværksat nogle ting.<br />

Ole Vinberg Larsen (NS) efterlyste i samme forbindelse nogle milestones og en<br />

horisont for VKs arbejde.<br />

Svar: HB støtter fuldt og helt VKs arbejde, herunder analysedelen, som en<br />

nødvendighed for athave grundlaget for kommende tiltag i orden. Her-og-nu tiltag<br />

skal dog ikke bremses, hvis der opstår gode ideer til sådanne.


Arne Rosenkilde (VS) fremførte, at man i Vestsjælland havde en meget tæt dialog<br />

mellem distrikter og klubber – kun 4 klubber deltog f. eks. Ikke i VSs<br />

generalforsamling.<br />

Herefter blev beretningen godkendt, herunder HBs køreplan, indstillet <strong>af</strong><br />

Visionskomiteen.<br />

3. Fremlæggelse og godkendelse <strong>af</strong> årsregnskab<br />

Boesgaard gennemgik (i Karsten Munchs fravær) regnskabet i hovedtræk og<br />

bemærkede, at dettevar et nul-resultat, men at et sådant efter hans opfattelse kunne<br />

svinge med op til +/÷100.000 kr.<br />

Wladimir Sidorenco (ØJ) spurgte om ikke Sekretariatets og Forlagets huslejer var<br />

sat for højt (og derved udviste et for pænt resultat for Asminderød bygningerne/<br />

referenten).<br />

Svar: Lejemålene er for ½ år siden vurderet <strong>af</strong> en sagkyndig i forbindelse med en<br />

omprioritering, og beskeden var, at huslejen måske lå lidt for lavt i forhold til<br />

sammenlignelige lejemål i området – uden der dog kunne gøres indvendinger<br />

herimod.<br />

Boesgaard oplyste herunder, at han fra en ejendomskyndig havde hørt en<br />

bemærkning om, at DBF har gjort en absolut god investering.<br />

Kasper Jacobsen (Kbh.) spurgte til DBFs likviditet sluttende <strong>af</strong> med at tilbyde at<br />

lave et likviditets budget sammen med bogholderen.<br />

Wladimir Sidorenco (ØJ) spurgte om EDB udgifterne fortsat ville have samme<br />

størrelsesorden.<br />

Svar: Budgettet for <strong>2003</strong> vil blive overholdt. Herudover vil vi omlægge alle filer<br />

fra paradox til interbase, hvilket vil koste ca. 150.000. Dette beløb forventes tjent<br />

hjem over 2-3 år, da de mangeserviceopkald til DBF og programmøren vil kunne<br />

reduceres med ca. 80 %. Hertil kommer reduktion <strong>af</strong> irritationerne hos brugerne.<br />

Dette beløb forventes dækket <strong>af</strong> salg <strong>af</strong> software til Norsk Bridgeforbund.<br />

Regnskabet blev herefter godkendt.<br />

4. Indkomne forslag<br />

Der var forslag om mindre ændringer til § 5 stk. 10, 7 stk. 3, 9 stk. 2, 11 stk. 3, 15<br />

stk. 1 og 19 blev vedtaget med mere end 2/3 flertal (mindst 13).<br />

Forslag om mindre ændringer til §5 stk. 4 og §5 stk. 5 blev ligeledes vedtaget –<br />

dog med små justeringer.<br />

Ændringsforslag til §15 stk. 1 om udgivelse <strong>af</strong> Almanakken i såvel papirform som<br />

elektronisk blev trukket tilbage, da dette allerede sker i dag.<br />

Disse forslag var ind ivet <strong>af</strong> hhv. Distrikt Fyn og HB.<br />

Under debatten om hvorvidt juniorspillerne skal have en eller anden tilknytning til<br />

DBF for at være spilleberettiget i juniorturneringerne, gav Ole Vinberg Larsen<br />

(NS) udtryk for, at juniorerne burde spille gratis.


Der er oprettet en juniorklub direkte under DBF udenom distriktsinddelingen. Det<br />

koster 100 kr. at være medlem og eneste rettighed er, at man får DB og er<br />

spilleberettiget i juniorturneringerne.<br />

Knud-Erik Lindegaard (SJ) og Poul Bo Madsen (VJ) støttede denne ordning. PBM<br />

drog en parallel til DM for begyndere, hvor alle deltagere også skal være medlem<br />

<strong>af</strong> DBF eller være registreret som potentielt medlem.<br />

Else Tams (HB) sluttede <strong>af</strong> med at konstatere at såvel distrikter som klubber har<br />

adgang til DBFs medlemsdatabase, hvorved medlemskab er rimeligt let at<br />

kontrollere.<br />

Herefter overlod Peter Lilholt som <strong>af</strong>talt dirigentjobbet til Knud-Aage Boesgaard,<br />

der gav PL ordet, for at PL kunne redegøre for den opgave, han var blevet stillet <strong>af</strong><br />

HB, og for at han kunne redegøre for indholdet og omfanget <strong>af</strong> ændringerne til<br />

§13 og 14.<br />

Peter Lilholt gav en meget grundig forklaring på ordvalget i forslag til §13 og 14<br />

med relation til civilrettens tolkning <strong>af</strong> ordvalg. F.eks. er loyal/illoyal behandlet <strong>af</strong><br />

civilretten så tilstrækkeligt hyppigt, at der er domspraksis, der understøtter en<br />

gradbøjning <strong>af</strong> udtrykkene, hvilket har været vigtigt i ordvalget i ændringsforslaget.<br />

HBs opgave til PL har været at tilrette § 13 og 14 således, at DBF ikke en anden<br />

gang vil tabe – helt eller delvis – en sag ved civilretten, fordi DBFs vedtægter er<br />

utilstrækkelige. Dette har Bridgenævnet med PL som drivhjul taget dybt seriøst.<br />

Herefter blev der åbnet for debat.<br />

Preben Thaarup (Kbh.) gav udtryk for at han helst så § 13 og 14 fra vedtægterne<br />

for 3-4 år siden genindført.<br />

Knud Just (Fyn) mente ikke HB burde reagere med vedtægtsændringer pga. <strong>af</strong> en<br />

enkelt sag ved civilretten.<br />

Svar: HB fastholder sit ønske om, at få indført ordentlige og velfungerende<br />

vedtægter, hvor også appelmuligheden er inkluderet.<br />

Finn Caspersen (NS) spurgte til §14.5.2 om HBs mulighed for idømmelse <strong>af</strong><br />

yderligere str<strong>af</strong> ikkeskulle ændres til også at give mulighed for nedsættelse <strong>af</strong> str<strong>af</strong>.<br />

Svar: I juristsprog betyder formuleringen, at en nedsættelse også kan komme på<br />

tale.<br />

Preben Thaarup (Kbh.) fremsatte ændringsforslag til §13.1 og 13.2.c, idet han<br />

ønskede loyalt hhv illoyalt udskiftet med demokratisk hhv. udemokratisk.<br />

Forsamlingen gav udtryk for umuligheden her<strong>af</strong>, idet en loyal beslutning godt<br />

kunne være udemokratisk og omvendt.<br />

Wladimir Sidorenco (ØJ) fremsatte ændringsforslag til §13.2.b. Han ønskede<br />

ordene bridgespillerog privatperson fjernet, idet han mente, at det var tilstrækkeligt<br />

med teksten i §13 stk.2.<br />

Det var der en vis forståelse for, men et eksempel anskueliggjorde, at det kunne<br />

være praktisk at bibeholde den oprindelige tekst.<br />

De 3 ændringsforslag blev sat under <strong>af</strong>stemning og blev alle forkastet.


Dirigenten (Boesgaard) spurgte om der var flere ændringsforslag, inden han satte<br />

HBs forslag til <strong>af</strong>stemning. Da det ikke var tilfældet udover rettelse <strong>af</strong> en skrivefejl<br />

i § 14 .4.1, hvor kredsbestyrelse genindføres, blev HBs forslag sat under<br />

<strong>af</strong>stemning med det resultat at 16 stemte for, 2 undlod at stemme og 1 stemte imod.<br />

Forslaget blev således vedtaget.<br />

Belært <strong>af</strong> den megen omtale <strong>af</strong> disse vedtægtsændringer og i særdeleshed pga. at to<br />

<strong>af</strong> bidragsyderne til diskussionen er to <strong>af</strong> DBFs betroede udvalgsmedlemmer, Jens<br />

Brix Christiansen og Jesper Dybdal, har HB pålagt sig selv i Klubhåndbogen at<br />

indsætte et <strong>af</strong>snit som tillæg til vedtægterne, der forklarer nogle <strong>af</strong> de juridiske<br />

vendinger, der kan forekomme lægmand uklare – sammen med de til vedtægterne<br />

tilknyttede bemærkninger.<br />

Herefter nedlagde Boesgaard sit hverv som midlertidig dirigent og Lilholt<br />

genoptog dirigenthvervet.<br />

5. Fastsættelse <strong>af</strong> kontingent<br />

HB foreslår en stigning på 5 kr., hvor der sidste år blev budgetteret med 10 kr.<br />

En stigning på 5 kr. til 175,00 blev vedtaget.<br />

6. Revision <strong>af</strong> kalenderårets budget<br />

Budgettet for resten <strong>af</strong> <strong>2003</strong> blev ikke genstand for bemærkninger.<br />

7. Fremlæggelse <strong>af</strong> budgettet for næste år<br />

Budgettet for 2004 blev taget til efterretning.<br />

8. Fastlæggelse <strong>af</strong> antal HB medlemmer<br />

HB foreslog en udvidelse fra 7 til 8, hvilket blev vedtaget.<br />

9. Valg <strong>af</strong> formand og næstformand<br />

Formanden, Knud-Aage Boesgaard, er på valg og han er villig til genvalg.<br />

Boesgaard blev valgt med akklamation.<br />

Jørgen Priess som næstformand var ikke på valg.<br />

10.Valg <strong>af</strong> yderligere medlemmer til Hovedbestyrelsen<br />

Karsten Munch, Else Tams, Ole Raulund, Søren Fischer og Torben Erlandsson er<br />

på valg.<br />

Ole Raulund ønsker ikke at modtage genvalg. De øvrige er villige til at modtage<br />

genvalg.<br />

HB foreslog endvidere Peter Westrup og Lars Grinsted som nyvalgte.<br />

Repræsentanterne fulgte HBs indstilling med akklamation.<br />

11.Valg <strong>af</strong> professionel revisor<br />

Kurt Hansen er villig til genvalg og blev valgt.


12.Valg <strong>af</strong> kritisk revisor<br />

Merethe Koefoed er på valg og er villig til at modtage genvalg.<br />

Merethe Koefoed blev valgt med akklamation.<br />

13.Eventuelt<br />

Knud Just (Fyn) mente vi betalte for meget for revisions- og regnskabsarbejdet. Et<br />

alternativt tilbud burde indhentes.<br />

Svar: Sekretariatet vil se på, om noget <strong>af</strong> arbejdet kan overtages <strong>af</strong> den nye<br />

bogholder og evt. indhente alternative tilbud.<br />

Ib Lundby (DB) præsenterede et power point indlæg med fokus på<br />

medlemssituationen i DBF.<br />

Det fremgik her<strong>af</strong> klart at de professionelle klubber er i vækst, hvorimod de<br />

traditionelle klubber går tilbage. Mange traditionelle klubber har retning mod en<br />

udslettelse i løbet <strong>af</strong> få år, pga. manglende tilgang. Der skal skabes tilvækst, hvilket<br />

kun kan ske ved at trække uorganiserede spillere ind i vore klubber eller ved at<br />

udklække nye spillere via undervisning. Det sociale samvær, klubånd er ligeledes<br />

vigtigt, blot for at beholde sine medlemmer.<br />

Ibs indlæg var så rammende, at det vil blive gentaget i Dansk Bridge sept.<br />

nummeret.<br />

Knud Just (Fyn) bad om fremover at få tilsendt Distrikt Fyns medlemstal pr. 31.12.<br />

Svar: Det kan KJ allerede i dag selv gøre via klubsystemet, så det gør han selv.<br />

Finn Caspersen (NS) har udarbejdet sit eget mere vidtgående forslag til et rating<br />

system.<br />

Sekretariatet har fået en kopi <strong>af</strong> foreløbigt materiale. Sekr. orienterer MP komiteen.<br />

Der blev udtrykt ønske om, at alle distriktsbestyrelsesmedlemmer får tilsendt et<br />

eksemplar <strong>af</strong> Klub-Nyt, hvilket Sekr. lovede at gøre i såvel papir som elektronisk<br />

form.<br />

Det blev endvidere vedtaget, at alle distriktsbestyrelses medlemmer skal inviteres<br />

til Asminderøden weekend for at få en fornemmelse <strong>af</strong>, hvad Sekretariatet kan gøre<br />

for distrikterne i deres arbejde for klubberne.<br />

Under eventuelt blev Top 10 i kampen om guldpokalen offentliggjort:<br />

1. Morten Lund Madsen 128 MP<br />

2. Lars Lund Madsen 128 MP<br />

3. Jens Auken 126 MP<br />

4. Lars Blakset 116 MP<br />

5. Mathias Bruun 115 MP<br />

6. Lauge Schäffer 110 MP<br />

7. Niels Mønsted 108 MP<br />

8. Jørgen Cilleborg Hansen 98 MP<br />

9. Hans Chr. Nielsen 82 MP<br />

10.Henrik Iversen 75 MP


Bronzepokalen blev vundet <strong>af</strong> Per Bredlund med 2268 bronzepoints. Bredlund har<br />

tidligere vundet, men vi har udsat en ny pokal, hvorefter tidligere vindere igen har<br />

chancen for en inskription.<br />

Herefter blev der trukket lod om 10 præmier blandt klubbernes bronzetopscorere.<br />

Vinderne offentliggøres i DB.<br />

Hermed bekendtgjorde Lilholt, at generalforsamlingen var <strong>af</strong>sluttet, og Boesgaard<br />

takkede til slut Lilholt for den glimrende indsats som såvel dirigent og som<br />

rådgiver for repræsentantskabet.<br />

4. juli <strong>2003</strong><br />

Kristen Klausen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!