Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

12

Parametre Program A Program B Program C

Fuld pakke: Udløb fra

dambrug, op- og nedstrøms

biofilter, afløb

sættefiskanlæg og

leveredamme

Grundvand (indtagsvand)

Returskylning biofiltre,

tømning slamkegler, afløb

slambassiner

Suspenderet stof (SS) x (x) x

Modificeret BI5 x (x) x

COD x (x) x

Total fosfor (P) x [x] x

Orthofosfat-P x x x

Total kvælstof (N) x [x] x

Nitrat-nitrit-N x x x

Ammonium-N x (x) x

Tabel 2 De vandkemiske parametre analyseret for i 1. måleår på Tvilho Dambrug. x i parentes

angiver at disse parametre, efter at være målt nogle gange, kun måles 2-3 gange om

året, hvis det viser sig at værdien konsekvent er under detektionsgrænsen. x i kantet parentes

angiver at total kvælstof henholdsvis total fosfor ikke måles hver gang, hvis der ikke er

signifikant forskel på totalen ift. de opløste fraktioner af kvælstof henholdsvis fosfor. BI5 er et

målt for let omsætteligt organisk stof (biologisk iltforbrug over 5 dage). COD er et mere omfattende

mål for organisk stof, nemlig et mål for det kemiske iltbehov til at omsætte det organiske

stof. Ammoniumkoncentrationen [NH4-N] omfatter også en lille mængde ammoniak (NH3-

N) som omdannes til ammonium under stofanalysen.

Ved de målepunkter, hvor der udtages vandkemiske prøver måles hver

14. dag ilt, temperatur og pH med håndholdte præcisionsinstrumenter,

som også anvendes ved kalibrering af de kontinuerte måleinstrumenter

for ilt, temperatur og pH.

2.3 Væsentlige vilkår

I henhold til dambrugets miljøgodkendelse af 22. juni 2004 må der i forsøgsperioden

anvendes 127,2 tons foder pr. år. Foderkvotienten må ikke

overstige 0,9 kg foder pr. produceret kg for konsumfisk samt 0,85 for

sættefisk og 0,7 for yngel. Der må maksimalt udfodres 500 kg foder pr.

døgn.

Miljøgodkendelsen angiver det maksimalt tilladelige vandforbrug til 17

l. pr sek. Vandet skal primært indvindes fra boringer, og må kun i nødstilfælde

indvindes fra det tilstødende vandløb Nørrebæk.

Udlederkravene, der i forsøgsperioden er fastlagt som en koncentrationsforøgelse

ift. til koncentrationen i dambrugets indløb, er:

• Suspenderet stof: 10,0 mg/l

• BI5: 7,0 mg/l

• Total fosfor: 0,5 mg/l

• Ammonium-N (NH4-N): 1,0 mg/l

• Total kvælstof: 6,0 mg/l

Det fremgår ikke klart af miljøgodkendelsen hvor mange m 2 plantelagune

fodertildelingen forudsætter, men det beskrives at der etableres ca.

1.800 m 2 plantelagune.

More magazines by this user
Similar magazines