Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

18

5 Vandflow i dambruget

5.1 Måling af vandflow

Vandflowet bliver registreret kontinuert (hvert 10 minut) 8 steder i dambruget

jf. tabel 1. Registreringen sker på alle målestederne ved hjælp af

elektromagnetiske flowmålere (vandure), der måler meget nøjagtigt med

en usikkerhed på mindre end 1 %. En del af flowmålerne har haft kortere

perioder, hvor data er gået tabt, enten på grund af kabelbrud, fejl i datakommunikationen

eller i selve måleren. I de pågældende perioder er dataserierne

rekonstrueret ved hjælp af interpolation og korrelation til de

øvrige målere. Problemerne har medført en mindre forøgelse af usikkerheden,

og en foreløbig vurdering er, at usikkerheden på flowdata er mellem

0 og 5 %.

Målested

Navn på målested Gennemsnitsflow

l/s

Samlet vandindtag 17,6

1 Vandindtag før leveringsdam 15,6

6 Returskyl sættefisk 1,9

2 Vandindtag til produktionsanlæg 13,4

4 Udløb produktionsanlæg 13,8

3 Indløb slambassin 0,4

5 Udløb klaret slam vand 0,6

7 Samlet tilløb til plantelagune (4+5+6) 16,3

10 Udløb plantelagune/dambrug 18,4

Tabel 4 Vandflow, gennemsnit ved målesteder på Tvilho Dambrug for 1. måleår i l/s.

Det samlede vandindtag har i gennemsnit for det første måleår været

17,6 l/s, hvilket er en smule over den tilladte mængde på 17 l/sek. Indtaget

sker fra 2 boringer, der er placeret i den østlige ende af dambruget.

Udløbet fra produktionsenhederne er lidt mindre end indløbet. Det

skyldes, at der bliver ført vand væk herfra i forbindelse med skylning af

filtre og tømning af slamkegler, og at der bliver brugt vand ved udfiskning

og sortering. Derudover vil eventuelle mindre utætheder i anlæggenes

bund og sider kunne medføre forskel mellem ind- og udløb til

produktionenhederne. Bunden af beluftningsbrøndene er ikke støbt, og

her vil der kunne ske ud eller indsivning. Dette formodes, at være årsag

til, at summen af 4, udløb fra produktionsanlæg og 3, indløb slambassin

(skyllevand), ikke helt svarer til 1, vandindtaget. Der er ikke målt internt

flow i produktionsnhederne da Tvilho Dambrug har et ekstensivt måleprogram

More magazines by this user
Similar magazines