Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

2

0 Sammenfatning

De samlede miljømæssige fordele ved modeldambrug er mangetallige,

som blandt andet oplistet vedrørende især uhindret faunapassage i

Dambrugsudvalgets rapport:

Vandløbet Dambruget

Fordele:

”Død å”-strækning fjernes

Øget vandføring i dambrugenes omløb

Påvirkning af opstemning opstrøms reduceres,

fjernes evt. helt

Naturlige variationer i vandløbets vandføring

opretholdes i omløbene

Indtrængen af naturlig fauna i dambrugene

reduceres

Passageproblemer ved dambrugenes

opstemninger og vandindtag, herunder

afgitring, indretning af faunapassage

(både op- og nedstrøms), opstemning

m.v. løses langt nemmere

Udledning af medicin og hjælpestoffer

reduceres

Maksimumskoncentrationer af medicin

og hjælpestoffer i vandløbene formindskes

Fald i vandløbets iltindhold nedstrøms

reduceres/undgås

Ulemper:

Ingen

Fordele:

Stabile produktionsforhold

Påvirkninger fra variationer i indløbsvandets

kvalitet reduceres eller elimineres

Øget effekt af renseforanstaltninger

Ved brug af drænvand/grundvand kan

opnås højere vandtemperaturer om vinteren

og lavere om sommeren

Bedre muligheder for styring af management

og produktionsmiljøet

Reduceret smittepres

Reduceret behov for anvendelse af medicin

og hjælpestoffer, herunder kalkning

Bedre arbejdsmiljø

Ulemper:

Højere energiforbrug pr. kilo produceret

fisk

Øget udledning af CO 2

Risiko for opbygning af skadelige ammoniakkoncentrationer

Øget behov for overvågning og styring af

driftsforholdene

Øget behov for backup-systemer: strøm,

iltforsyning, pumper m.v.

I denne statusrapport for Tvilho Dambrugs første driftsår som modeldambrug,

beskrives de opnåede resultater fra moniteringsprojektets måle-

og dokumentationsprogram, der har til formål at fremskaffe dokumentation

for dambrugenes rensning og udledning af næringsstoffer og

organisk stof. Konklusionerne er foreløbige og endelige konklusioner

kan først drages når begge måleårs resultater er behandlet.

Sammenligninger af resultater for de 8 modeldambrug sker i en særlig

rapport som udarbejdes primo 2007.

Produktionsforhold

Tvilho Dambrug har i perioden 25. april 2005 til 24. april 2006 anvendt

86,4 tons foder med en beregnet produktion på 103,5 tons fisk (inkl. døde).

Dette giver en samlet foderkvotient (alene baseret på tal i produktionsanlæggene)

på 0,835.

More magazines by this user
Similar magazines