Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

28

7 Overholdelse af udlederkrav

I miljøgodkendelsen for Tvilho Dambrug er der i den to-årige forsøgsperiode

opstillet nogle udlederkrav jf. kapitel 2.3, der er fastlagt som koncentrationsforøgelser

i forhold til dambrugets indløb (indtagsvandets

koncentrationer) (Ribe Amt, 2004). Ribe Amt har stillet krav om, at overholdelse

af udlederkravene foretages ved at anvende retningslinierne for

tilstandskontrol i den til enhver tid gældende danske standard for afløbskontrol

og statistisk kontrolberegning af afløbsdata, dvs. Dansk

Standard 2399 (Dansk Standard, 1999). Ribe Amt oplyser, at kontrol efter

Dansk Standard 2399 generelt anvendes i amtet ved udlederkontrol fra

dambrug. Imidlertid er DS 2399 beregnet til kontrol alene på udledninger,

dvs. hvor der ikke er en koncentration i indløb, hvor udledninger fra

dambrug bør foretages med udgangspunkt i forskellen i koncentrationen

hen over et dambrug dvs. på den koncentrationsforøgelse over dambruget,

jf. Bekendtgørelse for modeldambrug (2002) og anbefalingerne i faglig

rapport nr. 60 fra DMU om ”Afløbskontrol fra dambrug” (Larsen og

Svendsen, 1998). Endvidere bør kontrollen for f.eks. total kvælstof og total

fosfor gennemføres som en transportkontrol.

Amtet søger at tage højde for dette ved at tillade at koncentrationen i

indtagsvandet kan lægges oven i kravværdien ved beregning af udlederkontrollen,

men dette giver problemer ved selve den statistiske beregning

af, om udlederkravene er overholdt. Når dette beregnes efter DS

2399 kan det kun beregnes på den faktiske koncentration i udledningerne

og ikke på koncentrationsforskellen, fordi der i DS 2399 skal omregnes

til logaritmen af koncentrationen. Der kan ikke tages logaritmen af

negative koncentrationer, som opstår i de tilfælde hvor indløbskoncentrationen

er højere end den i udløbet fra dambruget. Endvidere er logaritmen

til differencen mellem to koncentrationer (dvs. log (a-b)) ikke det

samme som forskellen mellem logaritmen på de samme to tal (dvs. som

log(a) – log(b)). Det vurderes derfor ikke at være fagligt korrekt at anvende

DS2399 ved udlederkontrol på dambrug, som opererer med forskelskoncentrationer,

den bør alene anvendes, hvor der ikke opereres

med koncentrationer i indløbsvandet.

I tabel 6 er udlederkontrollen dels beregnet efter DS2399 og dels som

forudsat i Bekendtgørelse om modeldambrug (2002), dvs. efter Larsen og

Svendsen (1998). Det antages at sikkerheden for overholdelse af udlederkravene

skal være 95 % (sikkerheden for miljøet) som forudsat i Dambrugsbekendtgørelsen

og anbefalet i Pedersen et al. (2003). Sædvanligvis

regnes 95 % statistisk sikkerhed for at være temmelig høj.

More magazines by this user
Similar magazines