Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

30

8 Massebalancer

8.1 Produktionsbidrag

I følge den førte driftsjournal har foderforbruget i det første måleår været

på i alt 86,4 tons, hvilket er noget lavere end det tilladte foderforbrug

på 127,2 tons for en driftsperiode (52 uger). Det er opgjort at der er produceret

103,5 tons fisk (inkl. døde) dvs. en foderkoefficient på 0,835.

På baggrund af foderanalyser fra batches på Tvilho Dambrug, fordøjelighedsforsøg

og et antaget foderspild på 1 % er der beregnet produktionsbidrag

(dvs. det stofbidrag (mængde affaldsstoffer) som alene skyldes fiskeproduktionen)

for total kvælstof, total fosfor, BI5 og COD (tabel 7).

Produktionsbidrag NH4-N Total N Total P BI5 COD

I kilo 2.708 3.449 464 5.653 18.844

I kg pr. tons foder 31,2 39,9 5,3 66,0 220

I kg pr. tons fisk 26,2 33,3 4,4 55,1 184

Tabel 7 Beregnede produktionsbidrag for det første måleår på Tvilho Dambrug opgjort i

kg, kg pr. tons foder og kg. pr. tons produceret fisk.

8.2 Massebalancer

For at kunne beregne hvor meget stof der fjernes i forskellige dele af

dambruget er der beregnet, hvor store stofmængder der er tilført og afledt

forskellige steder på dambruget, så der kan beregnes massebalancer

hen over produktionsenhederne, plantelagunerne og over hele dambruget

m.v. En stofmængde er (fraset produktionsbidraget) beregnet ved at

gange en daglig vandmængde et givent målested med en tilhørende

døgnmiddelkoncentration. Vandmængderne måles som beskrevet i kapitel

2 kontinuert i en række målepunkter for hvilke der er beregnet en

døgnmiddel vandmængde. De døgnlige stofkoncentrationer er fundet

ved lineær interpolation mellem de målte døgnmiddelkoncentrationer

fra prøvetagning af vandkemiske prøver hver 14. dag. Stofmængderne

forskellige steder på dambruget fremgår af tabel 8.

De to kilder til stofinput er boringerne (indtagsvandet = I) og foder (produktionsbidraget

eller bidrag fra fiskeproduktionen = P). Produktionsbidraget

ses som et stofbidrag fra skylning af yngel, fra levérdamme og

de fire produktionsenheder, returskylning af biofiltre i produktionsanlægget

samt via de forøgede stofmængder der løber ud af produktionsanlægget

til plantelagunerne ift. indtagsvandet. Produktionsbidraget er

opgjort samlet for de fire produktionsanlæg og yngelanlægget.

Som omtalt i kapitel 5.3 tabes der lidt vand over produktionsenhederne

inkusiv levérdamme, mens der netto tilføres vand over plantelagunerne

via indsivning af dræn-/grundvand og periodisk tilstrømning fra en

bagkanal, således at der samlet det første tilføres dambruget 4 – 5 %

vand udover, hvad der måles via de to boringer. Denne afvigelse er kun

More magazines by this user
Similar magazines