Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

32

9 Rensegrader og stoffjernelse

9.1 Beregning af rensegrader

I dette kapitel beregnes stoffjernelsen over hele dambruget og over deldel-elementerne

i produktionsanlæg, plantelagune m.v. Rensegraden beregnes

ud fra to beregningsmetoder. Rensegraden RN for en given kemisk

variabel er bestemt ud fra anvisningen i Bekendtgørelsen for modeldambrug

(2002), som

RN (%) = ((P – UN) / P) * 100, hvor (1)

P = produktionsbidraget

UN = dambrugets nettoudledning, dvs. målte udledning UM minus I =

input fra indtagsvand (boringer).

Denne metode kan kaldes nettorensegraden, som svarer til at stoftilbageholdelsen

over hele dambruget SN for en given kemisk variabel bestemmes

i procent af produktionsbidraget P for det samme stof, dvs.

RN (%) = SN / P * 100

Endvidere beregnes en bruttorensegrad RB B hvor stoftilbageholdelsen

over dambruget SN

for en given kemisk variabel bestemmes i procent af

den samlede stoftilførsel dvs. ift. produktionsbidraget P plus stofbidraget

fra indtagsvand (I), dvs.

RB B (%) = (SN

/ (I + P)) * 100 (2)

Brug af ovenstående formel forudsætter at vandindtaget til dambruget

udgør mindre end eller lig med 10 % af vandløbets medianminimumsvandføring,

hvilket stort set er for Tvilho Dambrug ift. Nørrebækkens

medianminimumsvandføring som er skønnet til godt 150 l/s på strækningen

ved dambruget (Ribe Amt, 2004).

9.2 Rensegrader over hele dambruget

Målinger og beregninger for første det første måleår viser for Tvilho

Dambrug (tabel 9) at nettorensegraden (RN) har været 24 % for total

kvælstof (N), 64 % for total fosfor (P) og 85 % for organisk stof udtrykt

som BI5, hvilket er næsten lig med eller lidt højere end forudsætningerne

i jf. Bekendtgørelsen for modeldambrug (2002) for type III modeldambrug.

Bekendtgørelsen forudsætter rensegrader på henholdsvis 11 %, 60 % og

75 % for de tre kemiske variable for et type III modeldambrug uden mikrosigter.

For total kvælstof skal der til de 11 % dog tillægges, at plantelagunerne

forudsættes at fjerne 1 g N pr dag pr m 2, dvs. 365 g pr. m 2 pr.

år eller med de 1.375 m 2 plantelagune i Tvilho Dambrug (jf. kapitel 11)

502 kg total kvælstof pr. år. Omregnet svarer dette til at nettorensegra-

More magazines by this user
Similar magazines