Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

er netto rensegraden af produktionsbidraget højere i plantelagunerne (28

%) end i produktionsanlægget (15 %).

Sammenlignes stoffjernelsen med den aktuelle belastning fjerner plantelagunerne

en væsentlig højere andel af total kvælstof (19 %) end det er

tilfældet netto over produktionsanlægget (-3 %), mens den er noget højere

for øvrige stoffer over produktionsanlægget. Renseforanstaltningerne

i produktionsanlægget fjerner/omsætter ammonium, fosfor og organisk

stof og ligger opstrøms plantelagunerne, hvorfor disse naturligvis har en

mindre stofmængde at rense på. Da de samtidig modtager en del af stoffet

relativt nedstrøms vil kun en del af plantelagunerne kunne virke på

de tilførte stoffer.

Udtrykkes stoffjernelsen ift. overfladearealet i plantelagunerne fås 2 g N

pr. m 2 pr. døgn for total kvælstof, hvilket er over forudsætningen for

modeldambrugene på de 1,0 g pr. m 2 pr. døgn, som blev fastlagt efter

der på Døstrup Dambrug var målt mellem 0,9 og 1,4 g N pr. m 2 pr. døgn

(Fjorback et al., 2003). Den beskedne nettofjernelse af kvælstof andre steder

i dambruget medfører dog, at den samlede fjernelse af kvælstof ikke

er stor nok over hele dambruget. For ammonium-N, total fosfor og BI5

har stoffjernelsen pr. m 2 plantelagune også været højere end resultaterne

fra Døstrup Dambrug, som gav:

• 0,16 - 0,29 g NH4-N pr. m 2 plantelagune pr. døgn

• 0,03 – 0,07 g fosfor pr. m 2 plantelagune pr. døgn

• 1,8- 2,5 g BI5 pr. m 2 plantelagune pr. døgn

9.4 Sammenligning af stoftab over dambruget

I dette afsnit sættes summen af stoffjernelse forskellige steder på dambruget

til 100 % for direkte at kunne sammenligne stoffjernelsen over:

• Produktionsanlægget, hvor der henholdsvis er taget højde for

stoffjernelse med klaringsvandet (tabel 12) og ikke tages højde

for det (figur 16). Der er i denne statusrapport ikke lavet en opdeling

af, hvor meget stof der er fjernet i henholdsvis slamkegler

og i biofiltre.

• Plantelagunerne

• Til vandløbet, dvs. hvad der tilføres af stof til Nørrebækken ved

udløb fra dambruget

I tabel findes værdierne ved:

Samlet nettostoffjernelse = (PAs – KVs) + PLs + VLs, hvor (3)

PAs = stoffjernelse over produktionsanlægget brutto, dvs. uden kompensation

for stoftab fra slambassiner med klaringsvandet

KVs = stoffjernelse med klaringsvandet fra slambassinerne

37

More magazines by this user
Similar magazines