Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

12 Diskussion

I dette kapitel er der en kort diskussion omkring nogle væsentlige problemstillinger

omkring måleresultaterne for det første måleår ved Tvilho

Dambrug som supplerer den diskussion, der er i de enkelte kapitler i statusrapporten.

Det er ikke hensigten i statusrapporten at gå i dybden omkring

en række resultater, dette sker dels i den fælles årsrapport efter 1.

og 2. måleår for de otte modeldambrug og endvidere i den faglige samlerapport,

der skal afslutte måle- og dokumentationsprojektet for modeldambrug.

Der foretages heller ikke sammenligninger med resultaterne

fra de andre modeldambrug under forsøgsordningen.

Da der er tale om resultater fra ét måleår ud af to bør der ikke drages for

bastante konklusioner. Nogle resultater har et tilstrækkeligt sikkert

grundlag til at der kan laves konklusioner, andre er af mere foreløbig karakter.

Endvidere må det forventes at der i andet måleår sker en stabilisering

omkring driftsforhold, biofiltrenes funktion og plantedækningen i

plantelagunerne.

Vandforbrug, –flow og opholdstid

Der er i gennemsnit i det første måleår indtaget 17,6 l/s hvilket er en

anelse over det tilladelige vandforbrug på 17 l/s. Det interne vandflow

er estimeret til 200-300 l/s i hvert anlæg, og recirkuleringsgraden har

været 98-99 %. For et modeldambrug type III er forudsat en recirkuleringsgrad

på mindst 95 %. Vandforbruget er med ca. 5.400 l vand pr. kg

produceret fisk en faktor 8-10 lavere end i traditionelle gennemstrømningsanlæg.

I produktionsanlægget er der et mindre vandtab på omkring 1,5 l/s,

hvilket formentlig skyldes utætheder. Således er f.eks. bunde i beluftningsbrøndene

ikke støbt. Over plantelagunen er der derimod et beskedent

netto vandførsel på cirka 2 l/s, hvilket vurderes fortrinsvist at være

forårsaget af tilstrømning af overfladenært grundvand.

Den hydrauliske belastning af plantelagunerne på 0,012 l pr. m 2 plantelagune

er ca. halvdelen af den maksimalt tilladte belastning (Bekendtgørelse

om modeldambrug, 2002). Det vurderes ikke at være et problem ift. til

hovedparten af de omsætningsprocesser, der sker i plantelagunerne og

det vil kunne øge sedimentation af partikler. Såfremt plantevæksten er

beskeden vil langsomtflydende vand øge risikoen for en opblomstring af

trådalger, hvilket faktisk har været konstateret på Tvilho Dambrug i første

måleår.

Opholdstiden i det samlede produktionsanlæg har i gennemsnit været

26 timer og for hele dambruget 47 timer. Bekendtgørelsen for modeldambrug

(2002) forudsætter en opholdstid på mindst 18,5 timer i produktionsanlægget.

Med en opholdstid på 2 døgn vil man umiddelbart forvente at

hovedparten af let omsætteligt organisk stof (BI5) når at blive omsat

(Fjorback et al., 2003), ikke mindst ved højere temperaturer om sommeren

hvor også BI5-bidraget fra fiskeproduktionen er størst.

43

More magazines by this user
Similar magazines