Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

44

Foder og produktionsbidrag

Tvilho Dambrug har i første år af måle- og dokumentationsprogrammet

kun anvendt knap 70 % af dambrugets tilladte foderkvote. De opnåede

resultater skal ses i lyset heraf. Endvidere har det haft betydning for de

opnåede resultater, at der tidligt på sommeren 2005 var store sygdomsproblemer,

hvor næsten hele den stående bestand døde.

Produktionsbidraget er hovedkilden for stoftilførsel til dambruget, idet

stoftilførsel med indtagsvandet udgør fra omtrent 11-18 % for BI5, ammonium-N,

total fosfor og COD til cirka 32 % for total kvælstof i forhold

til den samlede stoftilførsel til Tvilho Dambrug.

Stofkoncentrationer

I de første måneder af 1. måleår er der ret varierende koncentrationer af

de kemiske variable i afløbet fra de fire produktionsenheder f.eks. for

ammonium-N og BI5. Dette afspejler til dels et varierende foderforbrug,

men antages også at afspejle indkøring af driftsrutinerne ift. f.eks. tømning

af slamkegler og returskylning af biofiltre, hvorved vandforbruget

hertil gradvist reduceres. Det afspejler også, at det tager tid for mikroorganismerne,

der bidrager til omsætningsprocesserne i biofiltrene at etablere

sig.

Koncentrationen i afløbet fra dambruget stabiliseres ligeledes i løbet af

de første måneder, både fordi foderforbruget stabiliseres og belastningen

af plantelagunerne dermed stabiliseres, og fordi der gradvist etableres

mere plantedække i disse. Ammonium-N koncentrationen nedstrøms

biofiltrene i de fire produktionsenheder har varieret en del gennem første

måleår. I sommerhalvåret var niveauet generelt højt, mellem 1 og 6

mg N/l, mens det i vinterhalvåret lå på 0,5-1 mg N/l. De høje sommer

ammoniumværdier indikerer, at der ikke altid har været tilstrækkelig

omsætning af ammonium til nitrat i dambrugets biofiltre.

Udlederkrav

Hvis man fokuserer på overholdelse af udlederkrav alene i relation til

kontrolværdier efter modeldambrugsbekendtgørelsens bestemmelser, så

er det kun kravet til ammonium-N, som er overskredet. Dette krav er

dog i miljøtilladelsen skærpet med en faktor tre ifh. til kravværdier til

andre forurenende stoffer og dambrugsbekendtgørelsens bestemmelser,

idet der ikke som for de andre kravværdier er kompenseret fuldt ud for

det reducerede vandforbrug på Tvilho Dambrug efter ombygning til

modeldambrug. Udledningen af total-fosfor ligger lige på grænsen af

udlederkravet, men er overholdt ved afrunding af kontrolværdien til en

decimal, som angivet i dambrugets miljøgodkendelse.

I forhold til miljøgodkendelsens krav om tilstandskontrol på koncentrationen

i afledningen fra dambruget overholdes disse for suspenderet stof

og BI5, mens der en overskridelse af kontrolkravet på ammonium på

godt 50% og for total kvælstof på godt 35 %, mens total fosfor ved nedrunding

til nærmeste decimal netop overholder overholde kravene.

Den omtalte beskedne nettovandtilførsel af indsivende grundvand over

plantelagunerne har ikke umiddelbart nogen betydning for overholdelse

More magazines by this user
Similar magazines