Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

46

Tvilho Dambrug har omtrent halveret den specifikke udledning af total-

N og total-P ved sammenligning med traditionelle dambrug, mens reduktion

i udledningen af organisk stof har været meget markant.

Stoffjernelse og rensegrader

Der er stor forskel på, hvor stor en del af de forskellige stoffer der tilføres

dambruget, som ender med at blive udledt til Nørbæk. Målingerne fra

det første måleår viser at 23 % af den samlede ammonium-N tilførsel løber

ud i vandløbet, mens det for total kvælstof er hele 84 %. Den procentuelle

udledning af organisk stof er 32 % mens 45 % af det tilførte fosfor

udledes til vandløbet. Den fosfor som udledes er for en stor del på opløst

og dermed biotilgængelig form.

De opnåede nettorensegrader (dvs. stoffjernelsen relateret til produktionsbidraget)

har været på 85 % for BI5 og 64 % for total-P, hvilket er over

de forudsatte værdier i modeldambrugsbekendtgørelsens krav til modeldambrug

type III uden mikrosigter (Bekendtgørelse for modeldambrug,

2002). For total-kvælstof har nettorensegraden med 24 % derimod været

noget under den forventede værdi som med 1.375 m 2 plantelagune er

forudsat til 32 %.

I produktionsanlægget fjernes 39-46 % af det samlede tilførte organiske

stof, selv når der er taget højde for det stof, der efterfølgende tabes med

klaringsvand fra slambedene. For ammonium-N fjernes 61 % af den tilførte

stofmængde, mens der ikke sker nogen fjernelse af total-N og total-

P. Derimod fjerner plantelagunen knap 20 % af det tilførte total-kvælstof,

mens den fjerner mellem 37 og 53 % af organisk stof, ammonium-N og

fosfor.

Plantelagunen har opfyldt forventninger og forudsætninger for fjernelse

af total-N, idet der er tilbageholdt 1,95 g N/m 2 ifh. til modeldambrugsbekendtgørelsens

forudsætning om tilbageholdelse af 1 g N/m 2. Dette til

trods for en beskeden plantedækning i første del af måleåret, og en generel

forventning om, at der fremover kan opnås væsentlig bedre kvælstoffjernelse

i lagunen.

Det klaringsvand, der tilløber plantelagunen fra dambrugets slambassiner

indeholder meget fosfor og letomsætteligt organisk stof (BI5) når tallene

ses i forhold til det bidrag, der kommer fra produktionsanlægget.

Endvidere tilfører klaringsvandet en større mængde ammonium til plantelagunerne.

Derfor bør man foretage indretnings- eller driftsmæssige

ændringer på Tvilho Dambrug således at stoftilbageholdelsen i slambassinerne

øges inden tilledning af klaringsvand til plantelagunerne.

Den samlede kvælstoffjernelse henover dambruget er lille i forhold til

fjernelsen af andre stoffer, hvilket bl.a. skyldes manglende fjernelse af total-N

i produktionsanlægget (kun 10 %). Idet fjernelsen af ammonium-N

i produktionsanlæggets slamfælder og biofiltre imidlertid er relativt høj

(77 %) tyder det på, at der godt nok sker en oxidation af ammonium til

nitrit/nitrat i produktionsanlægget, men at der ikke videre sker en tilfredsstillende

denitrifikation af nitrat til frit kvælstof, hvilket ville nedbringe

total-N koncentrationen. Disse forhold indikerer, at man bør fokusere

på biofiltrenes/anlæggets denitrifikationseffekt mhb. på at reducere

dambrugets udledning af total-N. Der har dog som nævnt også væ-

More magazines by this user
Similar magazines