Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

Nørrebæk, opstrøms

Nørrebæk, nedstrøms

Marts 2004 5 5

December 2004 5 6

April 2005 5 5

August 2005 5 7

September 2005 7 5

Februar 2006 5 5

Juni 2006 5 5

Idet målsætningen på både op- og nedstrømsstationen er 5, er der målsætningsopfyldelse

ved alle vandløbsbedømmelser.

Diskussion og primære udeståender

Der er tale om resultater fra 1. måleår, og der er behov for resultater fra

2. måleår før der kan drages endelig konklusioner. Nogle rensegrader og

udledningstal ser dog lovende ud, men der er især behov for yderligere

reduktion i udledningen af kvælstof og fosfor. Dette er især relevant i relation

til at man langt fra har udnyttet den fodermængde man har tilladelse

til på Tvilho Dambrug i forsøgsperioden (86,4 tons ifh. til 127,2

tons pr. år). Der har været driftsmæssige indkøringsproblemer og en del

fiskesygdom i sommeren 2005, hvilket har indvirket på dambrugets drift

og stofudledninger.

Resultaterne fra første måleår indikerer, at man skal tilstræbe at fjerne

mere kvælstof over dambruget, idet der i bekendtgørelsen for modeldambrug

for dambrug under forsøgsordningen er set bort fra kravet om

udlederneutralitet ift. kvælstof. Trods relativ høj ammonium-N fjernelse

over biofiltrene er der perioder med høje ammoniumkoncentrationer i

produktionsvandet. Tallene tyder på, at en del ammonium omdannes til

nitrat, men eftersom der tilsyneladende kun sker begrænset denitrificering

til frit kvælstof, bidrager dette til en for lille fjernelse af totalkvælstof

over hele dambruget.

Klaringsvand, som ledes fra slambassiner til plantelagunen indeholder

relativt meget fosfor og letomsætteligt organisk stof (BI5). Dette er uheldigt

eftersom disse stofmængder vil belaste plantelagunen og evt. blive

ledt til vandløbet i det omfang de ikke frarenses i plantelagunen. Stoftilbageholdelsen

i slambassinerne bør derfor blive bedre.

I første måleår har plantelagunen på Tvilho Dambrug ikke fungeret helt

tilfredsstillende, idet der bl.a. ikke har været tilstrækkelig plantedækning

til frarensning af forurenende stoffer. Der ses høje udledningstal fra

Tvilho dambrug i sommeren 2005, som kan skyldes at mængden af forurenende

stoffer fra fiskeproduktionen har været høj pga. stor udfodring,

samtidig med at plantelagunen har fremstået med kun lidt vegetation.

Ligeledes har lagunens kapacitet i første måleår ikke været udnyttet tilstrækkeligt,

idet hverken afløbet fra produktionsanlægget eller klaringsvandet

fra slambede har været tilledt helt opstrøms i plantelagunen.

Begge disse forhold er dog tilrettede nu, og i kombination med øget erfaring

omkring drift af det nye anlæg forventes disse forhold at bidrage til

forbedring af tallene i andet måleår.

5

More magazines by this user
Similar magazines