Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

6

1 Indledning

Som et af resultaterne fra det af fødevareministeriet nedsatte dambrugsudvalg

(Udvalget vedr. dambrugserhvervets udviklingsmuligheder)

blev der i dette udvalgs rapport, marts 2002 (Dambrugsudvalget, 2002),

peget på muligheden af etablering af mere ensartede type-dambrug eller

såkaldte modeldambrug.

Det ensartede koncept i modeldambrugene skulle muliggøre, at dokumentation

samt viden og erfaring indhentet herpå, kunne finde anvendelse

på andre modeldambrug af samme type, således at såvel drift som

sagsbehandling, tilladelser m.v. kunne smidiggøres.

I såvel sideløbende som efterfølgende arbejder (eks.: Pedersen P.B. et al.

2003; Svendsen, L.M. & Pedersen, P.B.; 2004) samt notater og Bekendtgørelser

(Bekendtgørelse om modeldambrug, 2002 og Bekendtgørelse om ændring

af bekendtgørelse om modeldambrug, 2004) er de nærmere specifikationer og

krav til modeldambrug blevet defineret og fastlagt.

Tre typer modeldambrug er beskrevet (type 1, 2 og 3), hvor der for type

2 og 3 er åbnet for en deltagelse under en 2-årig forsøgsordning, i hvilken

periode monitering af den resulterende miljømæssige effekt skulle

måles.

Ingen dambrug har ønsket ombygning til type 2 under forsøgsordningen,

mens 8 dambrug af type 3 blev udvalgt til deltagelse i denne. Tvilho

Dambrug er et af disse.

Det skal understreges, at listen over miljømæssige fordele ved modeldambrugsdrift

er lang, som opgjort i Dambrugsudvalgets rapport jvf.

nedenstående tabel.

Disse miljømæssige fordele opnås under alle omstændigheder ved etablering

af modeldambrug. Formålet med moniteringsprojektet er således

alene at udvikle og gennemføre et specificeret måleprogram for modeldambrug,

baseret på kravene om målinger i Miljøministeriets ”Bekendtgørelse

om modeldambrug (2002)” og ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

om modeldambrug (2004)”) for derigennem at fremskaffe den fornødne

dokumentation for dambrugenes rensning samlet og for de enkelte

renseforanstaltninger og for udledning af næringsstoffer og organisk

stof herunder for overholdelse af udlederkravene. Ifølge bekendtgørelse

skal DMU og DFU opstille et måleprogram, der skal tilvejebringe den

omtale dokumentation.

De 8 modeldambrug moniteres derfor løbende af DMU og DFU over en

2-årig driftsperiode. På nogle dambrug måles der over alle de forskellige

dele af dambruget, de såkaldte intensivt moniterede dambrug, mens der

på de andre måles samlet over produktionsanlægget, de såkaldte ekstensivt

moniterede dambrug, som Tvilho Dambrug hører til. Dette arbejde

er blevet udført på baggrund af bevilling fra Fødevareministeriets Direktorat

for FødevareErhverv via FIUF- midler, og er således støttet med 50

More magazines by this user
Similar magazines