Besøgsrappport_ny forside.indd - RoboCluster

robocluster.dk

Besøgsrappport_ny forside.indd - RoboCluster

BESØGS-

RAPPORT

Studietur til USA

- rapport udarbejdet af deltagerne

27. oktober til 4. november 2010


Kort om besøgsrapporten

Denne besøgsrapport er udarbejdet af deltagerne på en videnrejse til USA i perioden fra d. 27.

oktober til d. 4. november, som blev gennemført af MedicNet, RoboCluster på Syddansk Universitet.

Turen var arrangeret af Christian Klit Johansen og Conny Heidtmann, RoboCluster, og programmet

blev udarbejdet i tæt samarbejde med Johnny Killerup Pedersen og Jeanette Tynan, South Denmark

International, Phoenix, Arizona.

Formålet med turen var, at deltagerne fi k ny faglig viden inden for forskellige sundhedsteknologiske

områder med afsæt i robot- og automation og intelligente systemer - og at deltagerne fi k nye og re-

levante kontakter samt, at der blev skabt et forum for relationsskabelse, videndeling og networking.

Deltagerne var bredt sammensat – idet der var en eller fl ere repræsentanter fra:

Tre forskellige hospitaler, fra en projektorganisation for et nyt hospital, fra Teknologisk Institut og

fra Syddansk Universitet. Se deltagerliste bagerst.

Turen vekslede mellem oplæg fra besøgssteder, fra RoboCluster og fra Odense Universitetshospital.

Der har været besøg, hvor videnudveklingen foregik på dialog/diskussionsbasis. I planlægningen

af turen, har der været lagt vægt på, at deltagerne fi k præsenteret en bred vifte af forskellige

teknologier.

1


Torsdag d. 28. oktober 2010 - Washington

University of Maryland - Institute for Systems Research

Møde med:

Professor Satyandra Gupta og professor Jaydev Desai

Efter en introduktion af dansk robotteknologi og det danske sundhedsvæsen gav professor Gupta

en introduktion til nogle af de mange robotforskningsprojekter, som centeret arbejder med. Centret

er tværfagligt og spænder over stort set alle facetter af robotteknologi. En stor del af projekterne

var målrettet til rum- og militære anvendelser; herunder robotter, styring g og g

kommunikation med

specialer inden for:

• Ubemandede transportmidler

• Robotter til ekstreme miljøer

• Miniaturerobotter

• Medicinske robotter

• Samarbejdende og netværksbaserede robotter

På Medical Robotics lab fremviste professor Desai principper for styring og konstruktion af robotarme

med multiple bevægefunktioner til udvikling af kirurgisk udstyr – eksempelvis i det tilfælde,

hvor man indfører instrumenter til operationer ind gennem næse og svælg, og skal uden om

anatomiske forhindringer. Billedet øverst er et eksempel på denne type robotkonstruktion. Samme

type arm anvendes ligeledes i udviklingen af styrbare biopsinåle og RFA-nåle (Radiofrequency ablation)

med fl ere led. Udviklingen af nye nåle foregik i samarbejde med Baltimore General Hospital,

som er et off entligt hospital, hvor der også blev lavet kliniske test af dem.

Præcision og visuel kontrol over robotter til kirurgiske

indgreb og biopsier var centralt i forskningen. Man arbejdede

forskellige metoder (MRI-guidance,

AFM-guided tissue caracterisation) til præcist at allokere

og ramme svulster ved biopsier og neurokirurgiske

indgreb. Nederste billede viser en robot til præcisionsstyring

af en biopsinål. Robotten kan kobles

til MRI og AFM-billeder mv., og styres fra et kontrolrum

nær scanneren/patienten. Det giver lægen en

række praktiske fordele i udførslen af biopsien og et

blik ind i kroppen under udførslen.

Professor Gupta præsenterede desuden et forskningsprojekt om brugen af optisk manipulation af

celler (en slags optisk klemme eller pincet). Med optisk manipulation er der mulighed for at bearbejde

celler uden at skade dem. Det var uklart, hvorvidt dette udelukkende havde et forskningsmæssigt

sigte, eller om der også var kliniske muligheder i kikkerten.

Ud over medicinske robotter synes forskning i miniaturerobotter (antbots med teknologiske muligheder

til ex styring og indsprøjtning af medicin ol.) og samarbejdende robotter (i logistik og servicefunktioner)

at være relevante for dansk udvikling af danske behandlings- og plejefunktioner.

2


Dog var forskningen på disse områder endnu ikke tænkt eller målrettet disse typer anvendelser, og

havde formentlig endnu en del forskning foran sig.

Kontaktinformationer

Satyandra K. Gupta

Professor of Department of Mechanical Engineering and director of Maryland Robotics Center

E-Mail: skgupta@umd.edu

Phone: +1 (301) 405 5306

Jaydev P. Desai

Associate professor of Department of Mechanical Engineering

E-Mail: jaydev@umd.edu

Phone: +1 (301) 405 4427

University of Maryland

Department of Mechanical Engineering

College Park, Maryland 20742

Websites: http://rams.umd.edu/

www.umd.edu

John Hopkins University

Møde hos Center for Computer-Integrated Surgical Systems and Technology med:

Prof. Louis L. Whitcomb Center direktør

Prof. Gregory D. Hager Dynamisk Interaction

Prof. Iulian Iordachita MRI Guided Prostate Intervention

Prof. Peter Kazanzides Surgical and Interventional Robotics

Prof. Russell H. Taylor Surgical and Interventional Robotics

Allison M Okamura Surgical and Interventional Robotics – deltog ikke i mødet, men er en

nyttig reference.

Louis Whitcomb havde sat en agenda, der afspejlede, hvad centeret beskæftiger sig med.

Louis Whitcomb er professor og aktiv forsker inden for Medicinsk Interventional Technologi. Han

leder centeret, vi besøgte, og bruger det meste af sin tid på den opgave. Han arbejder dog også på

at etablere fi nansiering af dét, centeret beskæftiger sig med. Han siger selv, at hans vigtigste opgave

næsten er at holde sig væk fra projekter, der er etableret og fi nansieret (hvis han ikke selv er

aktiv i projektet).

Christian Klit Johansen præsenterede RoboCluster, og hvordan Health Care er organiseret i Danmark.

Lidt spændende var det, at de fem professorer var enige om, at Danmark er foran i Health Care

i forhold til USA. Det kan være lidt svært at defi nere, hvad det vil sige at være foran, men elektroniske

patientjournaler er ikke så udbredt i USA som i Danmark, og det er betydeligt vanskeligere gøre

teknologiske landevindinger bredt tilgængelige i USA end i Danmark.

At to japanske virksomheder har slået sig ned i Danmark for at etablere udviklingsafdelinger kan

være et tegn på, at de fem professorer faktisk har ret.

3


Professor Gregory Hager beskæftiger

sig med dynamisk interaktion og sensorer.

Han er optaget af det humane - Machine

inter-face og sensorer, herunder billeddannelse.

Pill Cam er endoskopi til diagnosticering

af Crohn’s disease, der handler om gastrointestinal

infl ammation / betændelses

tilstand i tarmsystemet. Kameraet har

mulighed for

at lagre fem mio. billeder. For at håndtere

den store mængde billeder, har de udviklet

et semiautomatisk analysesystem. Hager

har også ”leget” med 3D ultralydsbilleder,

der har den fordel, at man kan låse billedet til et image af f.eks. et operationsfelt.

Systemet kan også bruges til opkvalifi cering af kirurger og i forbindelse med brugen af Da Vinci

operationsrobotten.

Professor Iulian Iordachita beskæftiger sig med dynamiske kraftsensorer. De kan bruges i

forbindelse med øjenoperationer – robotpenetrering i et øje, så man kan kontrollere robottens brug

af kræfter.

Man kan også styre en kroget ”blød” nål, så man kan styre uden om vigtige organer eller centre i

hjernen, som ikke må beskadiges.

Forskningen er på et tidligt stadie. Man ved ikke ret meget om hvilke kræfter, der er ok og hvilke, der

ikke er ok i forskellige sammenhænge.

Vi så i laboratoriet en blød nål med kroget spids bevæge sig i en silikonemasse, og det virker som

brugbart, når han og hans Ph.d.-studerende har fået styr på geometri og metode. Teknologien kan

f.eks. bruges i hjerner og andet væv til udtagning af biopsier.

Professor Louis Whitcomb fortalte om udviklingen af en rectal probe til brug for styring af nåle

og instrumenter i forbindelse med prostata-interventioner. Proben er MRI-kompatibel, og er forsynet

med fi ducial marks, således at dens 3D-position kan identifi ceres på MR-billederne.

Det er meget vanskeligt at skelne cancer-væv fra almindeligt væv i prostata, så man famler lidt i

blinde og tager derfor helst en biopsi, før man begynder operation. Der er skrevet en artikel om

metoden, som er trykt i IEEE’s journal.

Professor Iulian Iordachita var med til udviklingen. Der er udtaget patent på dette udstyr: US 2006

0241 368.

Whitcomb advokerede desuden for en partnerskabsordning, som tilbydes til eksterne virksomheder

i løbet af denne måned. Tilbage i 2000 startede de et lignende program (”Affi liates”), som det nye

program er vokset ud af. Ved medlemskab kan virksomheder modtage sidste nyt om forskning i

centeret og samtidig blive inviteret til ”åbent hus” en gang om året.

4


På laboratoriet så vi forskellige eksperimenter, såsom 3D-billeder fra det indre øje, operationsinstrumenter

med indbyggede kraftsensorer, en meget fl eksibel nåletype med bøjet spids, fl ere

forskellige robotter og instrumenter med indbygget kompensation for rystelser.

Centeret råder over en:

• Da Vinci-robot, som de har et hold Ph.d.-studerende til at udvikle og teste et oplæringspro

gram til.

• Robodoc-robot, som de lige har fået. Det er sidste nye model, og Peter Kazanzides har selv

skrevet softwaren til den. Robodoc er i modsætning til operationsrobotten Caspar en fysisk

stor medicinsk operationsrobot.

• JR3-robot med infrarød positionsstyring. Den har været brugt til fj ernelse af hjernetumorer,

der kan fj ernes gennem næsen. På laboratoriet virkede det fornuftigt, men på et kadaver var

det en fi asko.

JR3 RoboDoc

Flere fi k lejlighed til at prøve Da Vinci-robotten, men Robodoc blev ikke demonstreret - kun beskrevet

af professor Peter Kazanzides.

Professor Russell H. Taylor havde kun lidt tid, men inviterede OUH Odense Universitetshospital

til at sende sin Caspar-robot (har samme software som Robodoc) til Johns Hopkins sammen med

brugerne for at skifte software og lære brugen af systemet. Dette ville vare i 3 til 4 måneder.

Professor Louis Whitcomb betegnede professor Russell H. Taylor som opfi nderen af den kirurgiske

robot.

Vi fi k lejlighed til at tale med fl ere Ph.d.-studerende om deres arbejde.

6


Opsummering

Der er ingen tvivl om, at centeret på Johns Hopkins er foran alle andre, når det drejer sig om

medicinsk brug af robotter. De har forsket på området siden 1998 og har udviklet en masse

tilstødende teknologier. De har en stor portefølge af patenter, og deres hjemmeside er spækket

med artikler og beskrivelser af næsten alt, hvad de foretager sig.

Centeret er meget åbent over for omgivelserne, hvilket kan være en fordel for dem, der har interesse

i deres teknologier. Nogle ville mene, at det er de nødt til for at få fi nansieret deres forskning,

men det bliver det jo ikke mindre fordelagtigt af for os andre ikke-bidragsydere.

Kontaktinformation

Louis L. Whitcomb

Professor of the Department of Mechanical Engineering and Depart of Computer Science, and director

of the Laboratory for Computational Sensing & Robotics.

E-Mail: llw@jhu.edu

Phone: +1 (410) 516 6724

Johns Hopkins University

3400 North Charles Street

Baltimore, MD 21218

Websites: http://lcsr.jhu.edu

www.jhu.edu

7


Fredag den 29. oktober 2010 - Washington

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)

Møde med:

Marcy Opstal AHRQ - Center for Quality Improvement and Patient Safety

Kerm Henriksen AHRQ - Center for Quality Improvement and Patient Safety

Elise Berliner AHRQ - Center for Outcomes and Evidence

Elisabeth Kato AHRQ - Center for Outcomes and Evidence

Mary Nix AHRQ - Center for Outcomes and Evidence

Agendaen for mødet bestod af en introduktion af både AHRQ’s repræsentanter og de besøgende

fra Danmark, en præsentation af det danske sundhedsvæsen samt en generel diskussion.

AHRQ er et føderalt agency, hvis overordnede mission er at sørge for healthcare til alle amerikanere.

Deres årlige budget er lige blevet forøget med 300 millioner til 610 millioner USD, hvilket dog er

skåret drastisk i løbet af de seneste år grundet den økonomiske situation i USA.

Den fælles diskussion på mødet tog udgangspunkt i forskelle og ligheder imellem det amerikanske

og danske sundhedsvæsen.

De amerikanske udfordringer på ældre-området er meget lig de danske. Folk lever længere og

kræver derfor mere støtte og fl ere hjælpemidler i deres hjem. Deres største bekymring er, at private

hjem ikke er designet og indrettet på samme måde som et moderne hospital.Så spørgsmålet er,

hvordan kan overgangen ske på en bedre måde, så forskellen ikke er så drastisk for patienten?

Der blev desuden henvist til en artikel omhandlende ovenstående:

”The Human Factors of Home Health Care: A Conceptual Model for Examining Safety and Quality

Concerns” af Kerm Henriksen, Anjali Joseph & Teresa Zayas-Cabán, Journal Patient Safety, December

2009, 5(4):229-236.

Artiklens primære fokus er, hvordan man kan evaluere og vurdere øget livskvalitet.

FDA (det amerikanske agency, som godkender medicinske produkter) står udelukkende for at godkende

produkter for kommercialisering på det amerikanske marked, men tager ikke stilling til, hvem

der skal købe og betale for produktet.

Udfordringen hos AHRQ er blandt andet, at det er meget vanskeligt at argumentere for og videnskabeligt

at bevise en sammenligning af eksisterende produkter og hjælpemidler. I det amerikanske

system er det desuden særdeles svært at indsamle data om produkter på grund af de mange

lovmæssige reguleringer. Mange krav skal opfyldes, og det kræver en del administrativt arbejde.

Derfor bliver mange studier på forhånd ofte opgivet at gennemføre. Dog bør det nævnes, at klinisk

personale, grundet de mange krav, udfører studier netop med fokus på at sikre kvalitet af evaluering.

I øjeblikket arbejder AHRQ blandt andet med patienter med slagtilfælde, og som efterfølgende har

fået mén deraf. AHRQ’s repræsentanter udtrykte stor bekymring over det såkaldte ”scientifi c point

of view”, hvor fokus er på det overordnede perspektiv og ikke på de enkelte dele. Dette forårsager

store mangler og frustrationer.

8


Der fi ndes mange innovative produkter til denne type patienter, men de færreste produkter er innovative

angående implementering. Teknologien kan i sig selv være fantastisk, men hvis introduktionen

og implementeringen er kompliceret og mangelfuld, vil produktet sandsynligvis ikke overleve

længe på det amerikanske marked.

AHRQ arbejder desuden med practice based evaluation studies, og samarbejder i den forbindelse

med ECRI Institute (se besøgsreferat på næste side). På AHRQ’s hjemmeside kan der læses meget

mere om projekter, visioner og målsætninger for AHRQ.

Kontaktinformation

Marcy Opstal

Health Scientist Administrator.

Phone: +1 (301) 427 1924.

E-Mail: marcy.opstal@ahrq.hhs.gov

Agency for Healthcare Research and Quality

540 Gaither Road

Rockville, MD 20850.

Website: www.ahrq.gov

ECRI Institute

Møde med:

Jeff rey Lerner President and Chief Executive Offi cer

James P. Keller Jr., M.S., Vice President of Health Technology

Evaluation and Safety

Tony Montagnolo Executive Vice President and Chief Operat

ing Offi cer

ECRI Institute er en non-profi t organisation, hvis primære

formål er at forbedre sikkerhed omkring healthcare, kvalitet

og risk management. ECRI evaluerer medicinsk teknologi ved

fysiske tests og evalueringer. Endvidere leverer de konsulent-

og analyseydelser, og disse undersøgelser bliver siden hen publiceret

på deres interne database. Eksterne fi rmaer kan betale

for at blive medlem og dermed få adgang til samtlige data i

databasen.

Kilde: www.ecri.org

ECRI har eksisteret i 43 år og har 350 ansatte på hovedkontoret. Der fi ndes desuden kontorer i

England (for det europæiske marked), Malaysia (for det asiatiske marked) og Dubai (for det mellemøstlige

marked), men alle undersøgelser fi nder sted på sitet i USA. De pryder sig selv ved at

være neutrale og uden interessekonfl ikter – alle ansatte hos ECRI har en klausul omkring interessekonfl

ikter i deres kontrakt, således at ingen må være ansat hos ECRI og samtidig eje aktier hos de

selskaber, hvis produkter analyseres.

ECRI udfører i gennemsnit en evaluering pr. måned i deres in-house evidence based practice center.

Her udføres kliniske tests, som blandt andet skaber grundlag for føderale agency’s rådgivninger

samt information omkring produktsikkerhed.

ECRI rådgiver for tiden lokale hospitaler omkring hvilke teknologier, de bør investere i – både i

forbindelse med nybyggeri og udvidelse/renovation.

9


Telemedicin, set fra deres perspektiv, eksisterer mest i fængsler og fj ernt beliggende medicinske

centre. Det er meget få steder, hvor blodmålingsapperater/PDA’er benyttes via telemedicin. ECRI

har ikke beskæftiget sig med telemedicin – endnu.

Philips har udviklet ”Remote Intensive Care”, som overvåger fl ere patienters status på eksempelvis

en hospitalsgang.

Christiana Medical Center i Newark, Delaware, (http://www.christianacare.org/body.cfm?id=530) er

i gang med at få denne teknologi afprøvet og implementeret.

Kontaktinformation

Jeff rey C. Lerner

Ph.D., President and Chief Executive Offi cer

Tel +1 (610) 825-6000 ext.5142

jlerner@ecri.org

James P. Keller

Jr., M.S., Vice President of Health Technology Evaluation and Safety

Tel +1(610)825-6000 ext.5279

jkeller@ecri.org

Anthony J. Montagnolo

M.S., Executive Vice President and Chief Operating Offi cer

executiveadmins@ecri.org

ECRI Institute

5200 Butler Pike

Plymouth Meeting, PA 19462-1298

Telefon: +1 (610) 825 6000

E-Mail: info@ecri.org

Website: www.ecri.org

10


Mandag den 1. november 2010 - Phoenix

Mayo Clinic

Besøg på Mayo Clinic. Mayo Clinic har to afdelinger i Phoenix – en afdeling i Scottsdale og afdelingen

the Mayo Clinic Hospital and the Mayo Clinic Specialty Building i det nordlige Phoenix, som vi besøgte.

Møde med:

Javier Magrina M.D. Professor of Obstetrics-Gynecology, College of Medicine.

Ved ankomsten til Mayo Clinic tidligt om morgenen

modtog vi nogle generelle informationer

fra Sheila A. Collins (Administrator, ASU Samarbejde)

på Mayo Clinic. Afdelingen i Phoenix blev

bygget for 11 år siden. Mayo Clinics forsøger på

at indarbejde et særlig “healing environment”

/ “helbredende miljø” ved at imødekomme patienternes

behov bedst muligt (fx “healing

garden”, ”healing architecture” etc.). .). De har et

kontor, der udelukkende beskæftiger sig med

patientlogistik på hospitalet.

Professor Javier Magrina havde dedikeret omkring

en time af sin tid til at afl ægge rapport om sine erfaringer i brugen af Da Vinci-robotten i relation

til gynækologisk kirurgi. Endvidere gav han os nogle baggrundsoplysninger om udviklingen af

Da Vinci, hvor han synes at have været aktivt involveret.

I 1977 blev en prototype af en stemmeaktiveret robot til laparoskopi udviklet for første gang - kaldet

ISAP. Virksomheden gik tilsyneladende konkurs senere.

I 2004 lancerede Intuitive Surgical Da Vinci robotten. Systemerne koster ca. 1.500.000 US $ plus

vedligeholdelse. Da Vinci er blevet konstateret utilstrækkelig af mange kirurgiske discipliner - delvis

på grund af begrænset adgang til den øverste del af thorax.

Anvendelsen af Da Vinci-robotten er udbredt inden for især kirurgi ved prostatacancer samt inden

for gynækologi, hvor hysterektomier (fj ernelse af livmoderen) er fremherskende.

Bortset fra en reduktion af blodtab, kortere indlæggelsestid, færre smerter, hurtigere tilbagevenden

til arbejde, så ligger fordelene ved anvendelse af Da Vinci-robotten hovedsageligt i en

bedre brugervenlighed og kortere oplæringstid for kirurgen sammenlignet med den traditionelle

laparoskopiske kirurgi.

På den anden side, kunne der ikke påvises et bedre resultat ved brug af Da Vinci-robotten end ved

brug af almindelig laparoskopi, når sammenligningen blev gennemført på operationer udført af

erfarne kirurger.

Dog kan mindre erfarne kirurger præstere bedre kirurgiske resultater efter kortere oplæringstid ved

brug af operationsrobotten end ved brug af laparoskopi.

Dette skyldes først og fremmest det faktum, at håndteringen af Da Vinci-robottens kirurgiske værktøj

ikke kræver, at kirurgen skal bytte om på venstre og højre, som det er tilfældet ved almindelig

laparoskopi. Endvidere kan kirurgen se operationsfeltet forstørret i 3D.

12


Det overordnede mål er på sigt at erstatte åben laparotomi helt med robotkirurgi. I USA gennemføres

i øjeblikket ca. 40 % af alle hysterektomier (fj ernelse af livmoder), ca. 15 % af sacrocolpopexies

(underlivs operation), og ca. 60 % af prostatectomier (fj ernelse af prostata) med Da Vinci-robotter.

Da Vinci-robotten er opkaldt efter den italienske maler og opfi nder Loenardo Da Vinci, som skrev en

bog om mekanik i 1495, som var forsvundet længe indtil den atter blev fundet på et bibliotek i Madrid

i 1995. I Iowa blev der bygget en robot til brug i rummet baseret på Da Vinci’s tanker, men dette

projekt slog tilsyneladende aldrig an. Intuitive Surgical fi k efterfølgende navnet derfra.

Nuværende og fremtidige udfordringer for Da Vinci-robotten:

• Kirurgiske robotter vil blive meget mindre og mere fl eksible

• Kollision af robotarme skal undgås automatisk. (Fly Zone teknologi - Kazenzides nævnte på

Johns Hopkins, at det ikke er et specielt veludviklet område.

• I fremtiden vil robotkirurgi kun forårsage ét snit eller måske ingen snit overhovedet dvs. der

vil på sigt anvendes metoder, der tillader fj ernelse af organer gennem naturlige åbninger i

kroppen, f.eks. fj ernelse af blindtarmen gennem munden, galdeblærer gennem skeden, hvor

ved man undgår sårhelingsproblemer, smerter, blødning og ar-dannelse

• Fiksering af Da Vinci-robotten til loftet vil give mulighed for at fl ytte patienten under operatio-

nen, og giver dermed adgang til at kunne nå andre områder af kroppen

• En simuleringsenhed - “MIMIC” - vil gøre det muligt at uddanne læger hurtigere. MIMIC er

ifølge Javier den eneste (velfungerende) robotsimulator på markedet i dag

• Fusion af real-time billeder med diagnostiske billeder vil give mulighed for mere præcis tumor-

fj ernelse

• Et mikrometer i real-tid billede samt 3D-billedbehandling kunne tilføjes og ville forbedre

kirur- gens muligheder for at vurdere størrelsen af en tumor

• Suturering (syning af operationssår) ved hjælp af robotsystemer skal indarbejdes i Da Vinci-

robotten.

• Der blev forsket i automatisk hysterectomi ved hjælp af Da Vinci-robotten

Møde med:

Dwight D. Channer Program Manager

Dwight Channer præsenterede en telemedicin-robot

for os, som er den første

tele-stroke netbaserede robot i Arizona.

Robotten er en 2-vejs audio-videoplatform

til hurtig telemedicinsk diagnostik

hos patienter med slagtilfælde.

Udstyret har indtil vdere været implementeret

på syv mindre sygehuse,

der ikke har specialister ansat til at

modtage patienter med slagtilfælde. De

kan kommunikere direkte med de 3 Mayo

klinikker i USA, og især vil de patienter,

der bor langt fra specialiserede centre, således d være i stand t d til at t få en meget t hhurtigere ti specialist i li t

behandling i tilfælde af et slagtilfælde.

13


Patienten kan kommunikere med specialisten i neurologi via udstyret og give alle de diagnostiske

oplysninger plus elektronisk overførte data om blodtryk mv. således, at specialisten kan stille en

diagnose og hurtig behandling kan etableres.

Udover den hurtige diagnosticering og dermed også hurtige behandling, så er der store sundheds-

økonomiske perspektiver i at anvende denne form for teknologi.

Endvidere er det planen at overføre denne form for telemedicin til smart phones eller iPods for at

imødegå behovene blandt personer i risikogrupper.

Møde med:

Brian J. Killion Program Manager

Vi kom på rundtur i det nybyggede simulationscenter

(SC) på Mayo Clinic. SC blev

til som en sidegevinst i forbindelse med,

at der var behov for en ekstra etage

til patientpleje. Den øverste etage var

tidligere blevet anvendt til logistik, men

det blev besluttet at anvende den til et

simulationscenter, som primært er fi nansieret

via privat funding og donationer.

SC simulerer næsten alle hospitalsprocesser

/ procedurer så nøjagtigt som

muligt – herunder også procedurer på patientstuer

og i badeværelser. SC bestod

af en sengestue, to traume-/operations-stuer, badeværelse, gangareal og depotrum. Alt hvad der

skal anvendes til diagnostik og kirurgi er organiseret i et hurtigt adgangsgivende farvekodet system.

Det overordnede fokus er på patientsimulatorerne, som er meget vellignende og udstyret med

en bred vifte af funktioner, som får dem til at virke så realistiske som muligt, så de kan simulere

åndenød, svedeture, tårer, hævelser osv. Simulatorerne kan programmeres til bestemte sygdomsmønstre

samt til at reagere på en behandling. Disse funktioner af simulatorerne kan enten være

forprogrammerede eller fj ernstyrede, alt efter hvordan lægens arbejde med simulatoren forløber.

Aktiv simulation er også mulig fra kontrolrummet, som er placeret i forbindelse med de to traumerum

og sengestuen. Herfra kan programmører mv. aktivt styre, hvordan ”dummies” skal reagere på

den behandling, der bliver givet.

Det er svært at sige i hvilket omfang, komplekse operationer kan trænes på disse simulatorer, men

de fortalte os om et forløb, hvor et hold læger først havde trænet et vanskeligt indgreb på simulatoren

og derefter med held gennemførte det på patienten.

Træningen med simulatorerne er målrettet til forskellige grupper, både erfarne læger og læger under

uddannelse, samt grupper til uden for hospitalet, der har brug for at lære at håndtere patienter

i forskellige akutte situationer f. eks. slagtilfælde / diabetes / epilepsi mv. Dette kunne eksempelvis

være brandvæsen, ambulanceførere og rengøringspersonale (sidstnævnte træner best practice for

rengøring af kliniske rum).

14


Kontaktinformation

Dwight D. Channer

Program Manager, Stroke telemedicine

Department of Neurology, AZ Mayo Clinic Hospital.

Telephone: +1 (480) 301 9145

E-mail: channer.dwight@mayo.edu

Brian J. Killion

Program Manager

Multidisciplinary Simulation Center, Mayo Clinic

Telephone: +1 (480) 342 3263

E-mail: killion.brian@mayo.edu

Mayo Clinic

5777 East Mayo Boulevard

Phoenix, Arizona 85054.

15


Arizona State University - Sky Song

Rundvisning ved:

Janice Kleinwort Director Economic Aff airs, ASU Sky Song

Præsentation af ”kuvøse”-organisation i ASU Sky

Song, hvor virksomheder har mulighed for at leje

et kontor eller bare et bord forholdsvist billigt med

henblik på at etablere en ny virksomhed. Den fi nansielle

krise har dog reduceret antallet af nyetablerede

virksomheder. Ikke desto mindre har den

danske virksomhed Team Online fra Odense netop

besluttet at leje et kontor i Sky Song for at starte

deres aktiviteter i Phoenix.

Christian Klit Johansen, RoboCluster, gav en

præsentation af RoboCluster og om teknologiudvikling

inden for den danske sundhedssektor. Christian Maegaard, Odense Universitetshospital, gav

et oplæg om automatisering i den danske sundhedssektor.

Møde med:

Phil Dowd PhD, director of Intellectual Assets, Physical Sciences, Arizona Technology

Enter prises working with developing health plays.

Jeremy W. Burdon PhD, director of Intellectual Assets, Life Sciences and Patent Agent, busy with

Technology Transfer

John Mitchell Director of Corporate Engagement, Arizona State University

Kontaktinformation

Janice Kleinwort

Director Economic Aff airs

E-Mail: janice.kleinwort@asu.edu

Tlf. 480 884-1674

Jeremy W Burdon

PhD, Director of Intellectual Assets

E-mail: jburdon@azte.com

Tlf. 480 884-1994

ASU SkySong

1475 N Scottsdale Rd, Suite 200

Scottsdale, AZ 85257-3538

http://skysong.asu.edu

17


Herberger Institute for Design and the Arts - Arizona State University

Møde med:

James Shraiky Director for ASU Healthcare Initiatives, Assistant Professor of Herberger Institute

for Design and the Arts, Arizona State University

Janet Holston Director, Assistant Dean for Applied Research

Præsentation af Healthcare Design Initiatives

Herberger Institute for Design and the Arts blev etableret i april 2009 på Arizona State University.

Instituttet er hjemsted for en række kreative studieretninger baseret på en høj grad af tværfaglighed

mellem disciplinerne arkitektur, landskabsarkitektur, design, kunst, medier, musik, teater, dans

og fi lm.

Healthcare Design Initiatives er et studie- og forskningsmiljø, hvis overordnede vision er, at design

har potentiale til at løse nogle af de grundlæggende udfordringer i den amerikanske sundhedssektor.

Healthcare Design Initiative fokuserer således på optimering af serviceydelser, fysiske rammer,

processer mv. ved hjælp af designbaserede metoder.

James Shraiky, som er leder af Healthcare Design Initiatives fortæller, at der pt. især er fokus på

forebyggelse modsat behandling. Den forebyggende indsats er specielt målrettet de følgende identifi

cerede ’5 wicked problems’, som hvert år slår mange amerikanere ihjel:

• Hjertesygdomme

• Cancer

• Diabetes

• Overvægt

• Trauma

James Shraiky fortæller, at problemet

efter hans mening ofte bunder i manglende

MOTIVATION. En del projekter

under Healthcare Design Initiatives tager

således udgangspunkt i, hvordan design

kan motivere folk til at foretage bedre

livstilsvalg, herunder eksempelvis dyrke

mere motion og spise sundere, samt

hvordan farver kan påvirke sundhed og en

helingsproces i eksempelvis et hospital.

Instituttet arbejder desuden med aktiv

bevægelse hos børn ved hjælp af arkitektur,

kaldet ”The Fun Theory”.

Healthcare Design Initiative arbejder blandt meget andet med ’healing experience design’, som

sigter på at dokumentere, at patientens positive oplevelser på rejsen gennem sundhedssystemet

har en helbredende eff ekt.

James henviser desuden til en bog og DVD kaldet ”Healing Spaces”, som omhandler og dokumenterer

netop det, instituttet arbejder med. Det bliver desuden nævnt, at det engelske sundhedssystem

(NHS) er – ifølge James – fantastisk ved deres evicence based methods, og er værd at kigge

nærmere på og lade sig inspirere af.

18


Kontaktinformation

James Shraiky

Director for ASU Healthcare Initiatives, Assistant Professor of Herberger Institute for Design and

the Arts, Arizona State University

E-mail: jshraiky@asu.edu

Tlf. 480 965 8965

Janet Holston

Director, Assistant Dean for Applied Research

E-mail: janet.holston@asu.edu

Tlf. 480 727 0478 (landline) og 480 789 3166 (cell).

Herberger Institute for Design and the Arts, Arizona State University

PO Box 872105

Tempe

AZ 85287-2105

http://herbergerinstitute.asu.edu

Tirsdag d. 2. november 2010 – Phoenix

ASU College of Technology and Innovation, Tempe Campus

Møde med:

Tom Sugar Professor, The Department of Engineering at the College of Technology and In-

novation, Arizona State University

Thierry Flaven Ekspert i elektronik

Tom Sugar præsenterede en benprotese, som kan anvendes til amputerede,

der stadig har knæet i behold. Protesen forbindes til knæets

bevægelse / lårets muskler og får impulser derfra. Udover den fysiske

bevægelse såsom at gå, klatre og hoppe så genererer protesen sin egen

energi i forbindelse med den fysiske aktivitet. Det betyder, at der kræves

mindre energi udefra og protesen kan holde strøm i længere tid.

Protesen er tung at have på benet, når den ikke er tilsluttet, men når den

er tændt, er det let at gå med den. Begrænsningerne ved protesen er, at

den ikke kan gå sidelæns og baglæns samt tidsbegrænsningen i batteriet.

Det er meget let for patienter, der er amputerede og vant til at gå med

en almindelig protese at lære at gå med denne type protese. Til gengæld

er det vanskeligt for dem at vænne sig til at gå med deres almindelige

protese efterfølgende. Der blev endvidere arbejdet med en anden type

protese, som især blev anvendt til patienter med slagtilfælde.

Kontaktinformation

Thomas G Sugar

Ph.D. P.E., Associate Professor

thomas.sugar@asu.edu

Tlf.: (480)727-1127

20


ASU Biomechatronics Lab

Besøg på fakultet med fokus på robot- og sundhedsteknologi

På ASU Biomechatronics Lab, som åbnede i foråret 2009, har de fokus på at udvikle en kunstig hånd

og på samspillet mellem den kunstige hånd og menneskets funktioner. Først havde vi et oplæg af

Christian Klit Johansen fra RoboCluster efterfulgt af oplæg af en række studerende, der alle arbejdede

på forskellige projekter for at fremme ovennævnte proces.

Ryan Manis arbejdede på en 3 fi nger greb robothånd, Ruben Ponce Wong arbejdede med ”Tctile

sensors”, der måler vibrationen og den samlede styrke, som armen bruger. Der var endvidere oplæg

af Keven Bair, som arbejde med et projekt omkring design og kontrol af robothånden, og sidst havde

vi et oplæg af Stephanie Naufel som arbejdede med en robothånd og dens sensor feedback.

Deres samlede forskningsområde består af undersøgelser omkring mønster ved greb og refl eksgreb

og den feedback, der er mellem menneske og robotarm.

Kontaktinformation

Veronica J. Santos

Assistant Professor, Department of Mechanical and Aerospace Engineering.

E-mail: veronica.santos@asu.edu

Tlf. 480 965-3207

ASU Biomechatronics Lab

Engineering Center

E-Wing, Room 116,

Tempe, AZ 85287-6106

Tlf. 480-727-8278

http://biomechatronics.engineering.asu.edu/

21


Besøg i Sun City

Møde med:

Paul Herrmann Executive Director, Sun City

Med et indbyggertal på 40.000 + er Sun City det første og største samfund i USA, som udelukkende

er designet for aktive ældre, som har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Sun City blev grundlagt i 1960 af Dell Webb, som var en amerikansk byggematador. Visionen var at

bygge en by for ældre, som kunne danne rammerne om et otium i perfekt vejr hele året. Sun City

er således lokaliseret ½ times kørsel fra Phoenix downtown, hvor der er over 312 solskinsdage om

året. Sun City har været model for andre samfund reserveret for ældre i andre dele af USA og verden.

For at kunne købe og bo i et af Sun City’s mere end 26.000 huse, skal mindst ét medlem på bopælen

være 55 år eller ældre. Øvrige beboere i hjemmet skal være 19 år eller ældre. Det er ikke tilladt for

børn at bo permanent i Sun City – der kan dog opnås tilladelse til ophold på maks. 3 mdr. Gennemsnitsalderen

er pt. ca. 73 år.

Sun Cityer etableret som et rent privat initiativ uden off entlig involvering, og byen er fortsat selvstyrende.

Grundejerforeningen (Home Owners Association) fungerer som et bindeled til de offentlige

myndigheder. Skatten er forholdsvist lav, idet der bl.a. af demografi ske årsager ikke betales

skoleskat. Der er dermed ingen borgmester eller byråd i Sun City.

Sun City tilbyder ikke plejeservices som en del af konceptet. Beboerne må derfor tilkøbe pleje ’a la

carte’ fra kommercielle udbydere heraf.

Bebyggelsen i Sun City bærer præg af at være opført i 1960’erne. Enkelte af de oprindelige aktivitetscentre

er dog blevet revet ned og i stedet er der opført nyt indeholdende fi tness center mv. I

det hele taget er der rigelige rekreative muligheder, bl.a. er der på området hele 8 golfb aner, bowlingcentre,

fl ere swimmingpools, biblioteker mv.

Kontaktinformation

Paul Herrmann

Executive Director, Sun City

E-mail: scvc@suncityaz.org

Tlf. 623 977-5000

Sun City Visitors Center

16824 N 99th Avenue

Sun City, AZ 85351

Tlf. 623 977-5000

http://www.suncityaz.org

22


Kontaktinformationer

Jaydev P. Desai

Associate Professor

Satyandra K. Gupta

Professor, Director

Jeff rey A. Coriale

Director

Louis L. Whitcomb

Ph.D., professor, director

Iulian Iordachita, Ph.D.,

Assistant Research Professor

Marcy G. Opstal

M.P.H., Health Scientist Admin.

Elise Berliner

Kerm Henriksen

Elisabeth Kato

Mary Nix

Chuck Shih

Jeff rey C. Lerner

Ph.D., MS, Chief Operating Offi

cer and Executive Vice President

jaydev@umd.edu

skgupta@umd.edu

coriale@umd.edu

llw@jhu.edu

iordachita@jhu.edu

marcy.opstal@ahrq.hhs.gov

elise.berliner@ahrq.hhs.gov

kerm.henriksen@ahrq.hhs.gov

elisabeth.kato@ahrq.hhs.gov

mary.nix@AHRQ.HHS.gov

chuck.shih@ahrq.hhs.gov

jlerner@ecri.org

University of Maryland

Department of Mechanical Engineering

University of Maryland

Department of Mechanical Engineering

Maryland Robotics Center

University of Maryland

Institute for Systems Research

of External Relations

Johns Hopkins University

Department of Mechanical Engineering

and Department Computer

Science Laboratory of Computational

Sensing & Robotics

Johns Hopkins University

Center for Computer-Integrated Surgical

Systems and Technology

Laboratory for Computational Sciences

and Robotics

The Agency for Healthcare Research

and Quality

The Agency for Healthcare Research

and Quality

The Agency for Healthcare Research

and Quality

The Agency for Healthcare Research

and Quality

The Agency for Healthcare Research

and Quality

The Agency for Healthcare Research

and Quality

Institute – ECRI

The Discipline of Science. The Integrity

of Independence

23


James P. Keller

Jr., M.S. Vice President

Anthony J. Montagnolo

MS Chief Operating Offi cer and

Executive Vice President

Sheila Collins

Brian Killion

Program Manager

Dwight D. Channer

Program Manager

Janice Kleinwort

Director, Economic Aff airs

Veronica J. Santos

Assistant Professor

Thomas G Sugar

Ph.D. P.E., Associate Professor

Winslow Burleson

Assistant Professor og Human

Computer Interaction

Janet Holston

Assistant Dean for Applied

Research, Director

James Shraiky

Assistant Professor, director

Almut Kalz

Projektleder

Jesper Lakman

Projektleder

jkeller@ecri.org

amontagnolo@ecri.org

collins.sheila@mayo.edu

killion.brian@mayo.edu

channer.dwight@mayo.edu

janice.kleinwort@asu.edu

veronica.santos@asu.edu

thomas.sugar@asu.edu

winslow.burleson@asu.edu

janet.holston@asu.edu

jshraiky@asu.edu

almut.kalz@uksh-kiel.de

jesper.lakman@ouh.

regionsyddanmark.dk

ECRI – Health Technology Evaluation

and Safety

Institute – ECRI

The Discipline of Science. The Integrity

of Independence

Mayo Clinic

Mayo Clinic

Phoenix Campus

Simulation Center

Mayo Clinic

Stroke Telemedicine, Department of

Neurology

Arizona State University SkySong

Offi ce of Knowledge Enterprise

Development

Arizona State University

Department of Mechanical and

Aerospace Engineering

Arizona State University,

College of Technology and Innovation

Arizona State University

School of Computing, Informatics

and Decision Systems, Engineering

Arizona State University

Herberger Institute for Design and

the Arts

Arizona State University

Herberger Institute for Design and

the Arts

Healthcare Design Initiatives

Universitätsklinikum Schleswig-

Holstein, Campus Kiel

OUH - Odense Universitetshospital

Center for Anvendt Klinisk Innovation,

Forskning & MTV Afdelingen,

Udviklingsstaben

24


Palle Møldrup

Projektleder

Pernille Mejer Højholt

Projektleder

Isabelle Bossen Nielsen

Projektleder

Henrik Vejen Kristensen

Konsulent

Christian Ulrik Maegaard

Logistikkoordinator, Klinisk

Logistik

Christian Klit Johansen

Projektleder

Conny Heidtmann

Projektleder
Vi investerer i din fremtid

palle.moeldrup@ouh.

regionsyddanmark.dk

pemeh@rn.dk

isabelle.bossen.nielsen@bbh.

regionh.dk

hvk@teknologisk.dk

christian.maegaard@ouh.

regionsyddanmark.dk

ckj@robocluster.dk

conny.heidtmann@robocluster.

dk

OUH - Odense Universitetshospital

Center for Anvendt Klinisk Innovation,

Forskning & MTV Afdelingen,

Udviklingsstaben

Aalborg Sygehus, Århus Universitets-

hospital

Bispebjerg Hospital

Teknologisk Institut, Center for

Arbejdsliv

Odense Universitetshospital, Facilities

Management

RoboCluster, TEK Momentum - Syddansk

Universitet

RoboCluster, Mærsk Mc-Kinney

Møller Instituttet - Syddansk Universitet

25

More magazines by this user
Similar magazines