ÆRØ!

pageflip.dk

ÆRØ!

ÆRØ

GUIDE

2012


annonce_guide_DK_2010_TRYK.pdf 1 03/01/11 12.53

VELKOMMEN TIL

DEJLIGE ÆRØ

-MED PLADS TIL

ET HELT LIV

Man mærker det fra første øjeblik, man

sætter foden herovre. Ærø er noget helt

specielt. Hos mange hænger følelsen ved,

længe efter at man er kommet hjem, og

man bliver nødt til at komme igen og igen.

Ikke alle lader sig nøje med det gode liv på

Ærø i ferierne, og vælger at flytte hertil

permanent. På Ærø kan de fleste købe sig

et skønt hus og måske en sejlbåd, så man

kan nyde de betagende farvande omkring

øen, der er en skatkiste af frodige strandenge,

skjulte nor og idylliske bugter.

KONTAKT

Bosætningskonsulenten på

tlf. 2124-7935 eller send en mail til

post@arre.dk, og få mere at vide.

Ærø summer af liv året rundt

Ærø har både iværksættermiljø, et driftigt erhvervsliv, gode

børnepasningsmuligheder, skoler og masser af kultur- og fritidsaktiviteter.

Hvis man har lyst til en varm espresso efter en frisk tur

i havkajak, fitness eller tennis - eller hvis man vil til koncert eller

en tur i biografen, så er det blot at gøre det. Ærø har det hele.

Vi har gjort det nemmere for vores tilflyttere

For jer, der flytter til Ærø – og for jer, der stadig

overvejer det, står vores bosætningskonsulent klar

med praktisk vejledning og gode råd, som skal sikre

en blød landing til et nyt og bedre liv på Ærø.

Med venlig hilsen

Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE


Årets gang

på øen

Den største attraktion på Ærø er naturen i sig

selv. Kombinationen af blide strandlinjer mod

Det sydfynske Øhav og mere vilde og forrevne

kyststrækninger mod Østersøen, med

de bølgende bakker, de inddæmmede nor og

den imponerende flora er ganske unik – naturen

har et nyt ansigt hver dag året rundt!

Klimaet

Det er ikke uden grund, at man kalder øerne

i Det sydfynske Øhav for Sydhavsøerne. Klimaet

i det Sydfynske er særligt mildt.

Ærø hører til de steder i Danmark, der er

begunstiget af flest solskinstimer om året.

Således er det ikke usædvanligt at finde

planter i de ærøske haver, der normalt ikke

burde kunne overleve i Danmark.

Går man f.eks. en tur langs Molestien i

Ærøskøbing vil man i byens haver helt sik -

kert opdage tropiske planter og blomster og

bemærke at normale haveplanter oftest udvikler

en helt bemærkelsesværdig størrelse

og frodighed.

Foråret

Foråret på Ærø kommer gerne meget pludseligt.

Nærmest som en eksplosion springer

blomsterne ud og øen forvandler sig til en

farvesymfoni af blomstrende buske og

frugt træer afbrudt af saftige grønne marker

og det blå hav. Det er ligesom om øen våg -

ner af vinterdvalen.

Butikker, cafeer og re stau ranter åbner for

sæsonen og de først lystbåde og store

træskibe besøger hav nene.

Sommeren

Sommeren er den livligste tid på øen. Blomstrende

stokroser pynter de gamle huse. Det

er festivaltid, hvor byer og havne summer af

mennesker og musik. Gallerier og gårdbutikker

holder åbent og overalt møder man

cyklister, der udforsker øen på to hjul. Badehusene

bruges flittigt og der er masser af liv

på strandene. Kendetegnende for Ærø er dog,

at man altid kan finde en fredelig plads på øen

ÆRØ GUIDE 2012 5

og heller ikke de mange gæster på øen kan

forstyrre den karakteristiske ro.

Efteråret

Sidst i september bliver der stille på Ærø. Man

kan oftest stadigvæk nyde de milde dage i

haven, ja endda tage sige en dukkert. Bla -

dene skifter farve og æbletræerne bugner

med frugt. Naturen inviterer til lange gåture

langs mark og hav. Det er ligesom om roen

sænker sig over hele øen – man slapper af!

Vinteren

Det opvarmede havvand bevirker, at vinteren

gerne sætter meget sent ind.

Byerne pyntes op til jul og overalt holdes

julemar keder, koncerter og mange andre

spæn dende aktiviteter.

Der er igen liv i ga derne, man drikker gløgg

og spiser æble skiver, og den festlige belysning

gør jule shopping på Ærø til noget

helt specielt.


6 ÆRØ GUIDE 2012

Marstal -

maritime traditioner

Marstal er Ærøs største by, og dens lange

maritime historie ses overalt.

Gennem århundreder har Marstalskibe

sejlet på verdenshavene, og den dag i dag

viser Marstalcoastere fortsat flaget rundt

omkring på kloden.

Søfarten er stadig byens livsnerve med

værfter, rederier og ikke mindst Naviga -

tions skolen, som gennem mere end hundrede

år har uddannet navigatører til den

danske handelsflåde.

Marstal er en hyggelig by med stræder og

smalle gader.

Det mangesidede forretnings liv byder gæsterne

velkommen, ligesom re stauranter og

cafeer indbyder til hygge. Langs havnen fin -

der man et charme ren de miljø med joller,

fiskegarn, lystbåde og coastere.

Den lange havnemole med den flotte,

gamle kalkovn giver læ for østenvinden,

bygget til formålet af byens søfolk fra 1825

til 1841 og udbygget et par gange se nere.

Marstal Søfartsmuseum giver et leven de

indtryk af byen og søfarten. Besøg også

den smukke kirke fra 1738.

Campingpladsen, vandrerhjemmet og

ho tellerne byder på gode overnatnings -

mu ligheder for byens gæster, og badelivet

ud folder sig ved stranden på Eriks Hale

med de yndige badehuse og det friske hav.


I Marstal Havn, i forbindelse med molen, ligger Frede -

riksøen. I daglig tale kaldes den for Kalkovnen. Øen

blev brugt som reparationssted for skibe, indtil den

i 1863 blev lejet ud til kalk brænderi. Den imponerende

kampestensmole ved øen blev fra 1825 opført

af lokale beboere og søfolk på frivillig basis.

ÆRØ GUIDE 2012 7


8 ÆRØ GUIDE 2012

Eventyrbyen

Ærøskøbing

Midt på Ærøs nordkyst ligger Ærøskøbing –

Danmarks vel nok bedst bevarede 1700tals

by. Byen stammer fra tidlige middel -

alder og har for nylig fejret sit 750 års ju bi -

læum. Mange af byens huse er total fredede,

og byen er som helhed underkastet en

bevaringsplan, der angiver retningslinier for

byens udvikling, og hvad der kan byg ges.

Kogehuset. Grundet den store respekt for brandfare

og en forordning af 1787 med forbud om at bruge

åben ild om bord på træskibe, opførte man på havnene

kogehuse. I 1810 betalte »die Brückenkasse«

for et kogehus på havnen i Ærøskøbing for enden af

højbroen. For at sikre vedligeholdelsen måtte fremmede

skibe betale for brugen af det. Kogehusets

oprindelige funktion ophørte omkring 1860. Fiskerne

anvendte det herefter til begkogning af deres garn. I

1850’erne fik huset en kvist hvor man tændte et lille

havne- og ledefyr, der skulle gelejde skibe sikkert

ind i Ærøskøbing Havn. I dag opfylder kogehuset

igen lidt af sin gamle funktion, idet det bruges som

grillhytte.

Byens museer fortæller om århundre der -

ne som købstad, hvor søfart og handel var

de erhverv, man levede af udover landbruget

i baglandet. Ærøskøbing Kirke, lige ved torvet,

er den tredje på stedet, og på selve

torvet findes de gamle bypumper, som indtil

1952 forsynede byen med vand. Den gamle

havn er udvidet med en lystbådehavn, og

badestranden Vesterstrand med de farve -

strålende små badehuse ligger kun få minutters

gang fra byen og havnen. Cam ping -

pladsen, vandrerhjemmet, pen sionater og

ho teller byder på gode over nat nings mu lig -

heder for de mange gæster i byen.

Ærøskøbing fremtræder med sine top -

pede brosten, stokroser og små, velholdte

huse med mange pudsige detaljer som en

ren idyl. I rejsehåndbøger fra ind- og udland

om tales den som Eventyrbyen. Man skal

imid lertid ikke glemme, at der bag byens

idylliske facade findes en velfungerende by,

der gennem mange hundrede år har løst

skiftende generationers boligbehov. Det


skete rationelt og øko nomisk, styret af de

naturgivne vilkår – i dag kalder vi det bære -

dygtigt. Helt på samme måde som tilfældet

var i alle landets øvrige byer. Blandt dem

resterer i dag kun Ærøskø bing.

På Turistbureauet sæl ges et smukt, informativt

hæfte om byen – ud givet i an ledning

af, at Ærøs købing i 2002 blev tildelt den

for nemme Europa Nostra pris for be va ring

af euro pæisk kulturarv. Her rede gøres for

byens struktur og det, der gør husene

ka rak te ristiske. Gade for løbene og husenes

konstruktion og detaljering be skrives, og

der fortælles om de beva rings bestræbelser,

der gennem man ge år har ført til, at byen

i dag fremtræder så hel og uspoleret.

Det er værd at bemærke, at Europa No -

stra prisen blev givet – ikke på grund af

Ærøs købings bevaringstilstand som sådan

– men for den bagvedliggende folkelige

indsats for bevaring. Ærøskøbing by de -

monstrerer et forbilledligt initiativ taget på

demokratisk vis af byens indbyggere for at

bevare den middelalderlige bymæssige

helhed intakt, lyder dommerkomiteens begrundelse

for prisen. Byen kan ses som et

monument over fortiden, men samtidig er

den en vigtig model for nutidigt boligbyggeri

– fordi den udtrykker mange ge nerationers

opsamlede erfaring og viden om

hus- og bybygning.

ÆRØ GUIDE 2012 9


10 ÆRØ GUIDE 2012

Hyggelige

Søby

Omgivet af noget af Ærøs mest spændende

natur finder man Søby, som danner centrum

for øens nordvestlige del. Den driftige erhvervs-

og handelsby er især kendt for øens

største og fremgangsrige arbejdsplads,

Søby Værft, der stolt kan se tilbage på 75

års historie. Omdrejningspunktet i byen er

havnen, der hilser gæster fra vandvejen vel -

kommen med sine smukke gamle fyrtårne.

Her har Ærøs fiskerflåde hjemme og herfra

udgår de to færgeruter til henholdsvis

Fyns hav på Als og Faaborg på Fyn. Lyst -

sej lerne kan glæde sig over en moderne

ma rina med pragtfuld udsigt ud over Det

sydfynske Øhav.

Søby kan foruden restaurant, bodega,

supermarked og forskellige hyggesteder

byde på sommeraktiviteter som minigolf

samt en centralt beliggende badestrand.

Golfentusiaster kan få kilometer uden for

Søby finde udfordringer i en af Nordeuropas

mest attraktive seaside golfbaner og for

havørredfiskere er området et sandt eldorado.

Den årlige havnefest og Single Folk

Festival bringer liv og musik til byen og er

altid en hyggelig oplevelse.

Går man på opdagelse i Søby fornemmer

man stadigvæk rigtig landsbystemning med

bindingsværkshuse i skøn blandet forening

med nyere bebyggelse. Et af de ældste

bygningsværker er den smukke kirke fra

1745, og Søby Mølle fra 1881 betragtes i dag

som byens vartegn. En møllefond, har ved

hjælp af mange bidrag, nu restaureret den

smukke stråtækte mølle.

Søby er udgangspunkt til pragtfulde na -

turoplevelser. Straks i udkanten af byen fin -

der man Låddenbjerg Plantage, der græn ser

op mod det store og særprægede naturområde

Vitsø og indbyder til dejlige vandreture.

Der er heller ikke langt til Skjoldnæs Fyr

og næbbet med fuglereservat og badestrand.

Med ferielejligheder, Bed & Breakfast

og en naturskøn beliggende campingp

lads er der også mulighed for et længerevarende

op hold i hyggelige Søby.

Landsbyerne

Landsbyerne på Ærø ligger som perler på

en snor langs hovedvejen. Kør ind gennem

landsbygaderne og nyd den uforstyrrede

idyl.

Køer, heste og får græsser på de frodige

marker, som med diger og levende hegn

omkranser de små, velholdte huse og går -

de. Haver med blomster og frugttræer støder

op til bygaden, og i gadekæret trives

ænder og andet dyreliv.

Bregninge, Tranderup, Rise, og Ommel

har deres egne smukke kirker, hvor Bregninge

Kirke er den eneste vejkirke på Ærø,

og her er der hele sommerperioden guidet

rundvisning.

Bregninge kendetegnes i øvrigt ved at

være den anden længste landsby i Danmark,

og her er samlet en lille perlerække af

spændende udflugtsmål. Bl.a. har flere

kunstnere slået sig ned i byen med galleri

og åbne værksteder med keramik og smykker.

Landskendt fra TV2 er den økologiske

cafe i Bregninge med værelser og spisested

og Bregninge har også en stor anderledes

gårdbutik, der har åbent hele året. Desuden

er der primitive teltpladser ved stranden og

mulighed for turistridning.

Bregninge blev af Landdistrikternes Fællesråd

i 2010 udnævnt til den første »Blomstrende

Landsby« i Danmark.

Følger man Øhavsstien, fra Søby eller

Ærøskøbing ender man i et knudepunkt på

Vester Bregningemark, hvor Ærø naturpark

ligger i et af Ærøs smukkeste landskaber.

Vindeballe, Dunkær og Ommel har flotte

hyggelige kroer.

De mange landsbyer har deres egen

uspolerede idyl, og Skovby har i tillæg sin

egen seværdighed, nemlig Skovbystenen.

Stenen menes at være fra et sted mellem

1100 og 1400 og blev fundet i 1994, stenen

står i dag på »Den grønne Trekant«, ved

indkørslen til byen.

Landsbyen Ommel har to hyggelige

havne – Kleven og Strandbyen – begge

stemningsfyldte, lokale havnemiljøer med

små både.


ÆRØ GUIDE 2012 11

De ærøske

kirker

Ærø har 7 kirker med hver deres særpræg.

Det maritime islæt ses tydeligt i flere af

kirkerne. Rise Kirke er Ærøs ældste med en historie,

som strækker sig tilbage til 1100-tallet.

I flere af kirkerne er de gamle kalkmalerier afdækket,

og her står du ansigt til ansigt med

svundne tiders kirkekunst og religions opfattelse.

Et særkende ved Rise, Tranderup og

Bregninge kirker er de runde kirke gårde.

Se specialbrochure om kirker. Den fås på

turistbureauet.

Sankt Alberts Kirke

Ved Vejsnæs Nakke ses sporene af Sankt

Alberts Kirke (oprindeligt opført som fæstningsværk).

Det genskabte anlæg måler ca.

60x30 m og består af en op til 3 m dyb grav og

et kraftigt voldanlæg til forsvarsbrug. Dateringen

af anlægget formodes at være vikingetid

omkring år 1000. I 1300-tallet omdannedes

anlægget, idet der blev opført en

betydelig kirke på stedet. Rundt om kirken er

afdækket et halvt hund rede grave, hvoraf

mange er børnegrave. Øvrige fund er bl.a. et

stort antal mønter, der daterer kirkens anvendelsestid

fra midten af 1300-tallet og

frem til reformationen i 1536. Herefter blev

kirken lukket og efterhånden nedbrudt. Bog

kan købes på Ærø Museum.

Kirkernes

åbningstider

MARSTAL KIRKE:

1/4-1/10 fra solopringning til

solnedringning.

Aftensang hver tirsdag kl. 19.30

i skolernes sommerferie.

OMMEL KIRKE:

Henvendelse til præst eller kirketjener.

RISE KIRKE:

08.00-16.00 – hele året

ÆRØSKØBING KIRKE:

08.00-16.00 – hele året

TRANDERUP KIRKE:

08.00-16.00 – hele året

BREGNINGE KIRKE:

08.00-16.00 – hele året

Tilbud om rundvisning ved kirkeværter

hver dag i skolernes sommerferie

kl. 12.00-16.00.

SØBY KIRKE:

08.00-16.00 – hele året


12 ÆRØ GUIDE 2012

På opdagelse

i det åbne land

Skjoldnæs Fyr og

Næbbet

På nordspidsen af Ærø står et af landets

smukkeste fyr, Skjoldnæs Fyr. Det blev

bygget i 1881 som en 22 meter høj, rund

bygning opført i granit.

En trappe med 57 trin fører op til

vagtrummet. Lanternen er fyrtårnets centrale

del og er ualmindelig velholdt og fuldstændig

intakt fra fyrets opførelse. Fra

rundgangen øverst på tårnet har man i klart

vejr en storslået udsigt over Østersøen,

Lillebælt og Det sydfynske Øhav. Mod syd

skimtes Tyskland. Mod vest ligger Als, og

mod nord ses Lyø, Bjørnø og Avernakø med

Fåborg og Svanninge Bakker i baggrunden.

At Skjoldnæs fyr blev et af Danmarks

mest imponerende fyrtårne har en forklaring.

Efter nederlaget i 1864 fra Slesvig blev

Ærø underlagt Svendborg Amt. Traditionen

fortæller, at man derfor ville bygge et imponerende

fyr, der kunne ses helt til Kiel

som en hilsen til vore tabte venner og fa -

milie.

Der er adgang til fyret fra solopgang til

solnedgang mod en beskeden entré. Om -

kring fyret har man anlagt en af Europas

smukkest beliggende seaside golfbaner.

Det spændende naturområde »Næbbet«

strækker sig 300 meter ud fra den lave klint

på nordsiden mod Det sydfynske Øhav.

Biologisk set er det et af Ærøs vigtigste og

mest interessante områder for fugle- og

planteinteresserede med stor rekreativ

værdi. Samtidigt regnes det for et af de

store lystfisker-eldoradoer i Fyns Amt.

Næbbets landskab, der består af aflej -

ringer, lå ubeskadiget indtil man omkring

1890 byggede Kielerkanalen. Da begyndte

man her på råstofudvindingen, og efter 2.

verdenskrig blev der brug for materialer til

genopbygning af de nordtyske byer. Store

gravemaskiner ændrede i løbet af ganske få

år stedet til et næsten goldt månelandskab

med masser af kratere, der fyldtes med

vand. Først omkring 1975 blev grusgravningen

forbudt. Sådan opstod nye biotoper.

Blishøns, svaner, ænder og vadefugle

raster, fouragerer og yngler i stigende takt.

Og dagligt ses store flokke af rastende

skarver, som står yderst på Næbspidsen og

med udbredte vinger tørrer fjerdragten. Selv

den sjældne lille dværgterne er blevet observeret

på Næbbet.

Plantevæksten er præget af den salt -

holdige bund og domineres af græsser,

halvgræsser og star. Langs strandvolden

ses store klynger af strandkål, og længst

væk fra havet ses et større område dækket

af rød hestehov. Almindelige strandplanter

som strandsennep, -arve, -gåsefod, -ræddike

og mælde ses spredt langs kystlinien.

Og her vokser også den fredede strandmandstro.

Småbuske og dværgtræer som

pil og hvidtjørn langs skrænterne og voldene

ved vandhullerne nær land er med til at

camouflere en del af de skader, der er sket

mod naturen. Ved vandhullerne finder man

også tagrør og dunhammer.

Søby Volde og Vitsø

Voldstedet ved Søbygård fortæller med sine

imponerende dimensioner at der her engang

har ligget en kongelig fæstning. Det

menes at være anlagt af Kong Niels i det 12.

århundrede for at beskytte Ærø mod overfald

fra venderne. Placeringen var ideel, idet

man havde en fremragende udsigt ud over

havet og øen, og skibene lå sikkert i havn

ved foden af voldene. For tilbage i middel -

alderen lå forsvarsværket for enden af en

fjordarm, der var omgivet af enorme strandvolde,

opstået ved aflejringer fra havet. Fjord -

armen blev afskåret fra havet og Vitsø Nor

opstod.

I 1700 tallet gjorde man det første forsøg

på at indvinde land ved at bygge videre på

den naturlige dæmning og pumpe vandet

væk. Det var en af de første inddæmninger i

Danmark og man tørlagde 11 ha eng. Hele

tørlægningen foregik i 1871, men blev året

efter ødelagt af stormfloden. Først i 1964

foretog man en effektiv afvanding. Mange af

de sjældne engplanter forsvandt da man

begyndte at dyrke jorden og manglende

kvæggræsning førte til ny vegetation. Vitsø


Nor var oprindelig en fjordarm med strandenge

i kanten, som havde direkte for bindelse

til havet. Et »nor« er betegnelsen for en lille

bugt eller sø med forbindelse til havet. I jorden

finder man muslingeskaller der fortæller,

at her var der tidligere hav bund.

Havstrømningerne aflejrede i tidens løb et

større strandvoldssystem langs kysten, så

noret blev til en sø. Grus og sten fra strandvoldene

blev brugt til veje og til byggeri. Efter

at der i 1964 blev installeret elektrisk pumpe,

blev det muligt at afvande området i en

sådan grad, at jorden kunne opdyrkes.

I 2009 blev der etableret et stort sammenhængende

naturområde på 150 ha

med en ny ca. 52 ha stor sø omgivet af

strandenge og ferske enge. I søen er der

anlagt 3 fugleøer for at beskytte ynglende

fugle mod rovdyr. Hovedparten af området

ejes af Aage V. Jensens Naturfond, og det er

fredet. Fra P-pladsen ved Søbygård og Ppladsen

i Vorbjerg Skov, som er ejet af

Naturstyrelsen, kan man følge trampestier

rundt om søen. Nogle af stierne indgår i det

sammenhængende stisystem, Øhavsstien,

som er tydeligt afmærket med blå skilte på

træpæle.

Voderup Klint

Et af de smukkeste steder på Ærø er Vo de -

rup Klint, og det er et område, man absolut

ikke må snyde sig selv for at opleve. Et

unikt panorama åbenbarer sig og får den

besøgende til aldrig at glemme stedet.

Klinten er 33 meter høj og består af flere

kilometer lange trappeformede skredterrasser,

der som kæmpemæssige trappetrin

forbinder havet og den høje ø.

Udskridningerne i terrasser skyldes de

jordlag, som klinterne er opbygget af. Ved

foden af klinterne kan man se et lerlag, der

er aflejret i den sidste mellemistid. Leret er

så fint og plastisk, at vand ikke kan trænge

igennem. Oven over leret er aflejret et gi gantisk

sandlag. Hvis nedbøren er stor flere år i

træk, bliver dette 30 meter tykke sandlag

så tungt, at leret kommer til at fungere

som et glideplan for de overliggende lag.

Landskabsblokke på flere hundrede meters

længde kan da skride ned mod kysten på én

gang. Et eksempel er en mark med køer, der

for 40 år siden efter sigende pludselig sank

14 meter. Køerne skal ifølge beretningen

have moret sig gevaldigt over rutcheturen.

ÆRØ GUIDE 2012 13

Det, at Ærø er omgivet af hav og ligger

sydligt og med lidt flere solskinstimer end

normalt i Danmark, betyder, at gennemsnitst

emperaturen her ligger over resten af

landets. Og Voderup Klint vender mod syd,

hvilket giver stedet enestående muligheder

for et rigt og varieret dyre- og planteliv. Om -

rådet er fredet og ejes af Naturstyrelsen.

Pak en frokostkurv og gå hen langs en af

terrasserne. Man behøver ikke gå særlig

langt, før man har en plet helt for sig selv.

Og det vel at mærke i noget af Danmarks

smukkeste natur.

Gråsten Nor

som besøgsmål

Ærø var indtil 1856 egentlig 2 øer, der blev

forbundet af en 3 m stenrevle, et såkaldt

»Drej«.

Mellem de 2 øer, Vest-Ærø og Lille-Ærø,

var et stort, fladvandet farvand, Gråsten

Nor, der var opkaldt efter den store hertugelige

gård, der lå på den vestlige ende af

Drejet. I 1856 blev der bygget en dæmning

mellem de to øer i norets nordlige ende mel -

lem Kragnæs og Grønnæs. Det var øens

læge, dr. Biering, der stod for projektet, og

ved hjælp af 2 pumpemøller var hele området

tørlagt i løbet af 24 år.

Planen var at anvende det nyvundne land

til græsning og marker, og det blev til mere

end 700 tønder land nyt landbrugsområde.

Det blev især høslæt og græsningen, der fik

betydning og som stadig er hovedfunktionen

med området. Det er det største sammenhængende

engareal i det fynske om -

råde.

Gråsten Nor er et besøg værd for naturinteresserede.

Græsningsengene byder på

et stort antal dyr og planter med stor

forskellighed efter hvilken årstid man kommer.

Om vinteren er vandhullerne og havet

fristed for mange danske arter af andefugle.


14 ÆRØ GUIDE 2012

Når foråret og yngletiden kommer, bliver

flere af dem i området, og på dette tids -

punkt får de besøg af en variation af vadefugle

der er på vej nordpå og her har et af

deres vigtige fourageringssteder. Nogle af

dem bliver sommeren over. Det gælder bl.a.

vibe og strandskade, men også stor regnspove

er en hyppig gæst. Nogle år kan man

tillige først på natten være heldig at høre

den lille hønsefugl engsnarren på de vidtstrakte

græsningsenge.

Langs kanten til noret vil man om foråret

og forsommeren kunne opleve en koncert

af kvidrende og syngende sangfugle i krat,

hegn og småskove. Mangfoldigheden er

stor. Af rovfugle ses bl.a. tårnfalken, der har

rugekasse på hangaren ved flyvepladsen,

musvåge og ind imellem er også rørhøgen

gæst i området.

Af planterne er den smukke og fredede

majgøgeurt nok den mest iøjnefaldende.

Den findes mange steder spredt i området,

Birkholm

Øen Birkholm ligger midt i Det sydfynske

Øhav. Øen er blot 96 ha stor og ganske

flad – Birkholms højeste punkt hæver sig

således kun 1,8 meter over havet. Øen er

præget af smukke, gamle gårde, badestrande

og gode fiskemuligheder.

Birk holm er en af de mindste beboede

danske småøer. Birkholm hører under

Ærø Kommune. Birkholm besejles to

gange dag ligt fra Marstal med en moderne

postbåd.

Af hensyn til digerne og vildtet, henstilles

det til besøgende på øen at holde

sig på veje og stier og være opmærksomme

på, at hunde bør holdes i snor.

Ærøs fortid og historie

Overalt på Ærø findes spændende old tidsspor.

Kæmpehøje, jættestuer og stendysser

vidner om vore forfædres tilstedeværelse gennem

mere end titusin de år. Af nyere historie er

specielt tiden under hertugdømmerne interessant.

Perioden strak te sig fra 1300-tallet og

frem til 1864, og undervejs var Ærø henholdsvis

samlet og delt i en række enklaver.

Ærø lå uden for det danske kongeriges

toldmure, og der var skabt grundlag for et

blomstrende smugleri, som var leve vejen for

en lang række ærøboer.

I 1750 samles Ærø til én administrativ enhed.

En mindesten ved Olde Mølle markerer

samlingen.

Ved denne samling tog man af prak tiske

hensyn den gamle Jyske Lov fra 1241 i anvendelse,

og den dag i dag er visse af bestemmelserne

i loven fortsat gældende på

Ærø.

men specielt på en eng mellem Norvejen og

Drejskoven er den uhyre talrig. Der er på

bare 1 ha en bestand på mere end 75.000

blomstrende eksemplarer, – formentlig landets

største samlede bestand af maj gøgeurt.

Den blomstrer i sidste halvdel af maj. En

anden sjælden plante er den udrydningstruede

engensian der er en lille sart plante,

Af nutidshistorie er kampen for overlevel -

se som udkantsområde et af de vigtigste

elementer. Ærøboernes sammenhold i den -

der kan findes nær P-pladsen ved flyvepladsen.

Den er omfattet af internationale

beskyttelsesbestemmelser, men derfor kan

man jo godt nyde synet af den og tage et

foto af den. Den blomstrer så sent som fra

midten af august og til sidst i september.

Området ved parkeringspladsen på flyvepladsen

er i det hele taget særdeles arts -

rigt. Man kan inden for 50 x 50 m finde over

20 forskellige græsarter, og man kan finde

bl. a. øjentrøst, tusindgylden, knudefirling,

vild hør, hundesalat, markrødtop, jordbær -

kløver og trævlekrone.

Der er i noret afmærket en vandresti på

ca. 8 km længde. Man behøver naturligvis

ikke at gå hele turen rundt, og der er flere

steder man kan starte. Mange starter ved

flyvepladsen, andre fra P-pladsen ved toiletbygningen

på Drejet. Her er der opsat informationstavler

på bygningen ligesom der

er anbragt en gul kasse med foldere der informerer

om turen.

ne henseende kom specielt tydeligt til udtryk

i år 2000, hvor en folkebevæ gelse fik reddet

Marstal Navigationsskole fra lukning.


Ærø - vandrerøen

i Det sydfynske Øhav

Ønsker man en Aktiv Ferie med masser af

motion, frisk luft i smukke omgivelser med

fantastiske udsyn til Det sydfynske Øhav

og Østersøen så er Ærø lige sagen. Øen er

stor og varieret nok til at give udfordringer

for selv kræsne vandrere og lille nok til at

kunne gennemtraves til fods på en lille uge.

Men har du blot en enkelt dag eller nogle få

timer til din rådighed med vandreskoene

på, så er der også et utal af muligheder.

Her er lidt af hvad Ærø byder den vandrende

gæst:

Øhavsstien

Den 200 km lange Øhavssti tager sin be -

gyndelse i Søby på Ærø og slutter i Fal sled

på Sydvestfyn. Stien omkranser det smukke

Sydfynske Øhav. Ærø kan lokke med

pragtfulde 36 km af denne natursti.

Stien tager på Ærø sit udgangspunkt i

Søby, går gennem Vitsø og videre forbi det

historiske voldanlæg ved Søbygaard. Der fra

forløber stien i kuperet terræn gennem det

flotte område ved Ærø Naturpark og fort -

sæt ter over Borgnæs til idylliske Ærøs kø bing.

Fra Ærøskøbing fortsætter stien langs vandet

en rum tid inden den snor sig op over

bakkerne til Stokkeby, derfra videre af historiske

stier til Lille Rise, ned gennem mosen

og videre ud i Gråsten Nor. Den sidste del af

turen forløber gennem Kragnæs, videre af

en gammel kirkesti forbi Ommel Kirke og

slutter i skipperbyen Marstal.

Sporet ved Gråsten Nor

Den afmærkede vandrerute er 8 km lang og

fører vandreren gennem det største sam-

menhængende engareal i det fynske område.

Gråsten Nor er et inddæmmet havområde

der nu giver basis for en varieret og

spændende natur. Her finder man om for -

året mere end 75.000 af den fredede maj -

gøgeurt, her ses både springfrø og grøn frø,

her er hundreder af ynglende fugle, og forår

og efterår er noret en vigtig rasteplads for

utallige trækfugle.

Vitsø og Søbygaard

Med udgangspunkt ved Laaddenbjerg plantage

lige uden for Søby går der en herlig

van dresti gennem det inddæmmede om råde

Vitsø videre til Hertug Hans’ jagt slot

Søby gaard med det imponerende voldanlæg.

Nyd om foråret de mange rugende

grågæs og andre fugle i det inddæmmede

område, gå en tur ned til stranden og nyd

udsigten over Østersøen til Als og Tyskland.

Ærø Naturpark

Ærø Naturpark er stiftet af 3 private lods -

ejere og Ærø Kommune og er nu under forvandling

fra dyrket jord til oprindeligt naturligt

område, hvor køer og heste sørger for

nødvendig afgræsning.

Nyd det varierede fugleliv og lyden af de

sjældne klokkefrøer. Området er indhegnet

men der er en klar markeret sti med indgange

til området.

Kom ind på turistkontoret og få kort og

informationer, også om hvordan vandre -

turene kan kombineres med de lokale busruter.

Vi kan også give gode tips om overnatnings-

og spisesteder beliggende på og

i nærheden af de forskellige vandreruter.

ÆRØ GUIDE 2012 15

Museernes

åbningstid og entré

Ærø Museum

ÆRØ MUSEUM

Brogade 3-5, 5970 Ærøskøbing, tlf. 62 52 29 50

Kulturhistorisk museum. Købstads-, søfarts- og

bondekultur.

Nyanlagt haveanlæg fra 1920.

Indtil 30. marts, hverdage 10-13

31. marts – 24. juni, 11-15

25. juni – 31. aug., 10-16, lørdag og søndag 11-15

1. sept. – 20. okt., 11-15

Fra 21. okt., hverdage 10-13

Rundvisning efter aftale.

Fra 3. juli til 9. august rundvisning hver onsdag kl. 13.

Entré: voksne kr. 30,- / børn under 18 år gratis

Mulighed for fællesbillet og grupperabat.

HAMMERICHS HUS

Gyden 22, 5970 Ærøskøbing, tlf. 62 52 29 50

Billedhugger Gunnar Hammerichs samling

af antikviteter fra Ærø og Sønderjylland, bl.a. 3000

hollandske fliser.

17. maj – 17. august, 12-16

Uden for sæsonen åbnes efter aftale med

Ærø Museum, 62 52 29 50.

Rundvisning efter aftale.

Fra 3. juli til 9. august rundvisning hver tirsdag og

torsdag kl. 13.

Entré: voksne kr. 30,- / børn under 18 år gratis

Mulighed for fællesbillet og grupperabat.

FLASKE-PETERS SAMLING

Smedegade 22, 5970 Ærøskøbing, tlf. 62 52 29 51

Flaske-Peters flaske- og modelskibe udstillet i

byens gamle fattiggård.

Her findes også Ærø Sygehusmuseum –

Av! - for et sygehus

Indtil 30. marts, tirsdag-fredag 13-15

31. marts – 24. juni, 10-16

25. juni – 10. august, 10-17

11. aug. – 21. okt., 10-16

Fra 22. okt., hverdage 13-15

Rundvisning efter aftale.

Fra 3. juli til 9. august er der rundvisning hver tirsdag

og torsdag kl. 11

Entré: voksne kr. 40,- / børn under 18 år gratis

Mulighed for fællesbillet og grupperabat.

SØBYGAARD

Søbygaardsvej, 5985 Søby Ærø, tlf. 62 58 16 76

Hertug Hans den Yngres herregård fra 1580

med rekonstrueret vindebro.

Indtil 30. marts åbnes efter aftale med Ærø Museum,

tlf. 62 52 29 50

31. marts – 3. juni, 10-16

4. juni – 31. aug., 10-17

1. sep. – 21. okt., 11-16

Rundvisning efter aftale.

Fra 3. juli til 9. august rundvisning hver tirsdag og

torsdag kl. 15

Entré: voksne kr. 50,- / børn under 18 år gratis; Kys

Frøen børn kr. 20

Mulighed for grupperabat.

Marstal Søfartsmuseum

Prinsensgade 1, 5960 Marstal. Tlf. 62 53 23 31

Vinter (1. nov. - 1. maj) mand.-fred. 10.00-16.00

lørd. 11.00-15.00

Maj, sept. og okt. alle dage 10.00-16.00

Juni alle dage 9.00-17.00

Juli og august alle dage 9.00-18.00

Påskedagene 11.00-15.00

I juli og aug. rundvisning tirsd., onsd. og

torsd. kl. 11.00.

Entré:

Voksne 55 kr. – grupper 40 kr.

Pens./Studerende 50 kr. – grupper 35 kr.

Børn op til 17 år gratis


16 ÆRØ GUIDE 2012

Ærø-oplevelser i

historisk perspektiv

Ærø Museum

Museet har til huse i den gamle Landfogedgård i Brogade i Ærøs -

købing. Det er øens lokale kulturhistoriske museum, som rummer

samlinger fra købstads-, søfarts- og landbomiljø – herunder en

enestående dragtsamling. Købstaden anno 1862 ses i model. I

gårdhaven findes et gammelt das og et sandhus. Museumshaven

er en rekonstruktion fra 1920’erne. I Riddersalen er der skiftende

særudstillinger.

Søbygaard (Protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim)

Herregårdsanlægget er bygget af hertug Hans den Yngre i 1580.

Både det lille jagtslot og avlsbygningerne er anlagt på øer, om kranset

af høje stensætninger. Over voldgraven er vindebroen kon strueret

i stolpehullerne på hertug Hans’ oprindelige bro. Herre gården

er nabo til et middelalderligt voldsted fra 1100-tallet. Stedet emmer

af historie – har også sin »hvide dame« – og vidner om Ærøs fortid

under hertugdømmerne.

Tyve års restaureringsarbejde er for bygningernes vedkommende

tilendebragt. I avlsbygningerne er der café, administration,

aktivitetscentret »Kys Frøen« samt udstillings- og koncertsal med

klassiske koncerter på højt niveau. I Slottet er der skiftende

særudstillinger i sommerperioden.

Hammerichs Hus

Et af Ærøskøbings velbevarede

1700-tals bindingsværkshuse

med oprindelige

skillevægge, snævre trapper

og gammelt ildsted be -

varet. Huset er indrettet af

billedhugger Gunnar Ham -

merich (1893-1977) og rummer

en fin samling af an ti kviteter, bl.a. 3000 hollandske fliser,

Kellinghusen fajancer og andet husgeråd fra 1600-1800 tallets

Sønderjylland og Sydfynske Øhav.

Gunnar Hammerich var igen nem mange år ivrig forkæmper for det

bevaringsværdige miljø i den gamle købstad, som har skaffet

byen den fornemme Europa Nostra Pris i 2003. Hans kunstneriske

virke fremgår af flere mindesmærker på øen.

Flaske-Peters Samling

Flaske- og modelskibssamlingen

har været udstillet i Ærøs -

købings tidlige re fattiggård

siden 1943. Samlingen rummer

over 100 år gamle flaske -

skibe og er den ældste i

ver den. Flaske-Peter (1873-

1960) nåede at bygge mere

end 1700 flaskeskibe og 50

store mo delskibe.

Omkring 500 stk. ses i samlingen

med hans selv gjorte

gravkors med syv flaske skibe

indbygget – et for hvert af de

syv verdenshave.

Den nyerhvervede Amerika-samling med den berømte dykkerflaske

ses i en ander ledes spændende opstilling.

I en særskilt bygning fortælles med udstillingen »AV! – for et sygehus«

meget levende om øens mere end 100-årige sygehus.

AV!


Søbygaards

restaurering

Fra 1991 til 1994 erhvervede Den Selv ejende

Institution Søbygaard den stærkt

forfaldne herregård, opført i 1580. I første

omgang var det hovedbygningen, slottet,

og derefter avlsbygningerne med tilhø -

rende jord. Der var nok at tage fat på!

Økonomisk var det en enorm opgave,

som kun har ladet sig gennemføre takket

være velvillig støtte fra en lang række offentlige

instanser og private fonde igennem

årene. Viljen til støtte skal ses i lyset

af, at man fra de involverede myndigheders

side anser hertug Hans den Yngres

Søbygaard for at være en af de virkelig historisk

værdifulde gårde i Danmark, fordi

hele anlægget – især avlsgården og kælderen

under slottet – er uspoleret i sit oprindelige

hovedtræk.

Slottet var nærmest en ruin, da restaureringen

blev påbegyndt i 1992. Efter seks

års arbejde funklede hovedhuset igen. I

slutningen af 1960’erne tog man fat på at

opføre salen og fortsatte med resten af

østre længe, hvor der blev indrettet café,

køkken, toiletter m.m. Efter færdiggørelse i

2002 rykkede man over til den gamle svinestald

ved indgangen til går den. Huset

blev hurtigt færdigt, så det fremover kunne

fungere som frokoststue og møderum for

det fortsatte restaureringsarbejde. Samtidig

tog man fat på forvalterboligen på

modsatte side af indgan gen, og efter fem

år var også denne bygning klar til at blive

taget i brug. Den rum mer i dag billetindgang,

museumsbutik, aktivitetscenter Kys

Frøen, kontorer og lager.

Med den store donation fra A. P. Møller

Fonden i 2008 kom restaureringen til at gå

stærkt med nordre længe, laden, som

omkring 1750 var blevet genopført efter

at være væltet under en storm. Pengene

rakte til en fortsættelse af vestre længe og

ÆRØ GUIDE 2012 17

hovedindgangen blev igen en overdækket

port – med tag af strå.

Samtidig – og over en tiårig periode – er

Søbygaards stensatte banker blevet restaureret,

og en ny vindebro er blevet

genopført i stolpehullerne på hertugens

oprindelige bro.

Efter 20 års arbejde mangler i dag kun

en enkelt lille bygning og udenomsarealer

at blive renoveret. Fordums storhed lader

sig igen ane!

ÆRØS LANDSFANE. Ærø har sin egen fane, der stammer fra hertug Christian, som var Ærøs hertug fra 1622 til 1633.

Fanen er beskrevet i boopgørelsen efter ham. Der står, at den var viklet om en stang, og fanens mål var 2,87 m x

2,81 m efter omregning fra lybske alen. Fanen var guldgul, søgrøn og livfarvet i 9 striber. Det trestribede Ærøflag

dukkede op omkring 1960 – en moderne udgave. I 1600-tallet havde flag almindeligvis flere striber. En rekonstruktion

af den gamle fane kan ses på Søbygaard.


18 ÆRØ GUIDE 2012

Marstal

Søfartsmuseum

Marstal Søfartsmuseum er en saltvandsmættet

oplevelse for landkrabber og sø -

folk. Her leveres Ærø-opholdets saltvandsindsprøjtning.

Du finder fartøjer, kahytter

og større grej fra skibene. Man kan gå om -

bord på et sejlskibsdæk, hvor den oprindelige

kabys fra skonnerten BONAVISTA indgår,

og komme ind i et originalt styrehus fra

M/S DORA og ned i skibets kahytter. Sø -

gang og motorlyde hensætter dig til søens

verden. Blandt de 250 skibsmodeller og

panoramaer findes eksemplarer fra de før -

ste sejlskibstyper op til moderne coastere

og færger. Der er et bådebyggeri sammen

med bådmotorer bl.a. en samling Marstal -

motorer.

På museet findes et hav af forunderlige

sa ger hjembragt af søfolkene fra deres

færd på De Syv Have fra eksotiske steder

og fra kolde polaregne. Her er sømands -

koner i gam le dragter i stuemiljøer med

Kel ling husenfajance, og sager fremstillet

på fri vagten ombord bl.a. spadserestokke,

fremstillet af rygraden fra hajer. Ligeledes

er der skiftende særudstillinger.

I gården er anlagt en jollehavn, hvor børnene

kan gå om bord i både, bjærge ankeret,

lægge åre ud og »tage på langfart« eller

gå til vejrs i en skibsmast. Afsæt god tid til

besøget!

Mads Boyes Flaskeskibssamling

Søfartsmuseet har en armada af flaskeskibe.

Heraf er de godt 100 udført af Mads

Boye i tro kopi af tidligere tiders sejlskibe.

Minutiøst udført til mindste detalje er også

Flemming Frederiksens flaskemodeller, der

også omfatter coastere og færge.

Lorens Hansens modelskibssamling

Sømand og beslagsmed Lorens Hansen

var en modelbygger af de helt suveræne.

42 af resultaterne kan ses i udstillingerne

fra joller over lystsejlere til den femmastede

bark skoleskibet KØBENHAVN, der forsvandt

i 1928 med 60 mand om bord. Nævne vær -

dig er også kongeskibet DANNEBROG og pa -

noramamodel af H. C. Christensens Skibs -

værft anno 1900.

J. E. C. Rasmussen

marine- og grønlandsmaler

I Søfartsmuseets nordøstlige fløj findes tre

rum med en omfattende samling malerier

af en af landets store guldaldermalere, J. E.

C. Rasmussen, bedst kendt fra sine sø -

styk ker og grønlandsstykker. Flere af Ras -

mussens malerier er stærkt realistiske, til

tider etnografiske. Kunstmaleren omkom

på Nord atlanten på vej hjem til Marstal fra

Grøn land i 1893.

Forfatteren Carsten Jensen har be skrevet

kunstmaleren i romanen »Sidste rejse«

– en roman, der følger i kølvandet af storromanen

Vi, de druknede, der skildrer

Marstalsøfolkene i flere generationer. Bag -

grundshistorien er beskrevet i bogen Vi sej -

lede bare af historikeren Karsten Herman -

sen og Carsten Jensen. I bogen er gengi -

vet en del Rasmussen-værker.

Nyheder:

Nyopsat udstilling om den ærøske færgefart

med oprindeligt dækshus, der har fungeret

som rygesalon for 1. klasses passa -

gerer om bord på dampfærgen Bagenkop,

der oprindelig hed Ærø.

Desuden nyindrettet loftsetage med sejlmagerloft

og riggergrej samt reberbane.


Eriksens Plads

– en søgrøn kulturarv i Marstal

Danmark er en søfartsnation af international

karat. Dansk søfart – fra vikingeskibene

over skonnerterne (»Havets Grå -

spurve«) til de mærskblå containerskibe –

er velkendt herhjemme og world wide.

Dansk søfart står for 10% af verdens sø -

transport. Danske søfolk er efterspurgte i

såvel danske som andre nationers skibe,

derfor er der reelt ingen arbejdsløshed

blandt danske navigatører og danske maskinfolk

– faktisk kun 2% hos begge kategorier.

Det er der nok ikke så mange

landbaserede folk, der er klar over. – I det

hele taget er der behov for formidling om

det Blå Danmark og dets historie. Historien

kan du finde på Marstal Søfarts -

mu seum med tilknyttede værftsområde

Erik sens Plads. Måske får du her igennem

blod på tanden til at afprøve sø mands livet

– hvem har ikke drømt sig ud på bølgen

den blå?

Hvis du vil gøre noget ved det – og ikke

bare lade det blive ved drømmen – kan du

indhente oplysninger på Marstal Navigationsskole

og Blå HF om din eventuelle

fremtidige tilværelse som styrmand og

skibsfører.

Danmark er en søfartsnation – det hav -

vendte og søgående Danmark er en del af

vores identitet, en væsentlig del af den

danske folkesjæl. Danske skibe sejler verdenshavene

tynde, som de har gjort det i

århundreder. Søfolkene og skibene har

gjort og gør Danmark kendt. Søfarten er

en væsentlig og en spændende del af

vores historie – en hel del af denne historie

er indsamlet på søfartsmuseerne, hvor

den udstilles og formidles. I sagens natur

er sejlskibstidens fartøjer stort set væk

alle sammen, det samme er tilfældet med

de første coastere. Enkelte af disse skibe

har dog overlevet og dem må vi tage vare

på, hvis ikke de skal forsvinde for stedse.

Mor Danmark har en hel naturlig opgave

til at bevare et repræsentativt udsnit af

den sejlende kulturarv og så sandelig

også tilknyttede havneafsnit i så oprindelig

og funktionsdygtig udgave som vel

muligt. Det kræver en indsats.

Denne indsats skrues der nu op for i

Marstal, idet A. P. Møller og Hustru Chastine

Mc-Kinney Møllers Fond til almene

Formaal har doneret et anseeligt beløb til

Marstal Søfartsmuseum til erhvervelse og

gennemgribende istandsættelse af Erik

Eriksens Træskibsværft med værkstedshal,

skure og et mindre beddingsanlæg på

Marstal Havn. Værftet ligger på et område

kaldet for Eriksens Plads, klos op af museet.

Her er betingelserne for maritime

udfoldelser i høj grad til stede. Ved broen

ligger træjoller tilhørende medlemmer af

Maritimt Center Ærø, der er en af Søfarts -

museets samarbejdspartnere.

I læ af Marstals imponerende havnemole

ligger byens skibsbygningspladser

herunder Eriksens Plads, der har været i

brug som sådan fra 1855. Det er dette

havneafsnit, der nu er ydet økonomiske

midler til at tage hånd om.

Igangværende restaureringsprojekt af

skonnerten BONAVISTA foregår netop her

på pladsen, og det har påkaldt stor interesse

og opmærksomhed omkring stedets

kvaliteter. Som ansvarlig vogter af den

maritime kulturarv går Søfartsmuseet med

denne fornemme donation helt frem til kaj -

kanten og om bord på skibe langs kaj

med pulserende havneerhverv som velsete

naboaktiviteter.

Eriksen Plads-området har rødder tilbage

til dansk sejlskibsfarts guldalder og

er et af Marstal Havns arnesteder for træ -

skibsbygning. Mere end et dusin skibsbyggerier

har fra denne plads gennem

årene sat skibe i søen både til nærfarten

og langfart. Af disse eksisterer fortsat 6

ÆRØ GUIDE 2012 19

bl.a. skonnerterne BIEN og ARON, bygget

af L. J. Bager i henholdsvis 1898 og1906

og tremastskonnert MARILYN ANNE, bygget

af Erik Eriksen i 1919 til newfoundlandsfarten

som FREM. Skonnert BONAVISTA, der

i disse år restaureres på Eriksens Plads af

Ebbes Bådebyggeri, og tremastskonnert

FULTON er bygget på en af havnens andre

skibsbygningspladser af skibsbygmester

Chr. Ludvig Johansen i henholdsvis 1914

og 1915. Der har været flere havnepladser,

og der har været rift om dem. På et

tidspunkt var der ikke færre end 8 sam -

tidige værfter ved Marstal Havn samt bådebyggerier

og andre havnerelaterede

virksomheder.

BONAVISTA, der gennem de sidste 4 år er

blevet restaureret på Eriksens Plads af

Ebbes Bådebyggeri, glider atter i søen

Pinselørdag 2012 og ligger herefter ved

kaj for fortsat restaurering.

Eriksens Plads er et af de grønne åndehuller,

som Marstal Havn er velsignet

med. Her er frit tilgængeligt og på tider er

der åbent ind til værftshal på pladsen,

hvor både restaureres. Du er velkommen

på pladsen hvor du kan indånde havneliv.

Naturligvis færdes du på eget ansvar, som

det er tilfældet på havne og kyster i al almindelighed.


20 ÆRØ GUIDE 2012

Søfart

Havet har altid været af fundamental betydning

for Ærøboerne. Øens første indbyggere har

ernæret sig som jægere og fiskere. Fiskeriet fortsatte

op gennem årene og drives fortsat fra øens

havne. Skibsfarten kom imidlertid stærkt frem og

blev af overordentlig stor betydning fra 1700-tallet,

hvor de lokale fragtskibe, hovedsagelig den

étmastede jagt, sejlede med øens og nabo øer -

nes landbrugsprodukter til købstads havne i de

nære farvande. Fra midten af 1800-tallet begyndte

man at gå på de længere farter, og flåderne

fik vokseværk. Større skibstyper dominerede

nu, og specielt Marstalflåden voksede

eksplosivt og nåede i 1890’erne op på et antal af

knap 350 fragtskibe, der blev betjent af 8 skibs -

værfter i hjembyen.

Overgangen fra sejl til damp og motor kræ -

vede nye former for organisation og fordrede en

større økonomi, og antallet af skibe i de store

sejlskibscentre reduceredes. Samtidig høstede

verdens krigene voldsomt blandt søens folk, der

betalte en dyr told. Øen mistede omkring 150

søfolk og et halvt hundrede skibe under de to

krige.

Ærø er fortsat stærkt præget af søfart. I Mar -

stal og Søby domineres havnelivet af værftsaktiviteter

og erhvervsfiskeri og andre tilknyttede

erhverv. I Ærøskøbing er et restaureringsværft

un der etablering. Marstal Navigationsskoles

mar kante bygninger er ramme om en søfartsuddannelse

af national betydning – hertil er des -

uden knyttet HF Søfarts-uddannelse. Ligeledes er

der shippingvirksomheder og rederier. De ærø -

ske havne hører til Danmarks bedst besøgte hvad

lystsejlere og charterskonnerter angår. Ud over

de tre større havne kan man anløbe de to små

idylliske havne ved Ommel henholdsvis i Kleven

og ved Strandbyen.

De gemte perler

Havnene i Marstal, Ærøskøbing og Søby er

velkendte og blandt landets absolut mest

populære destinationer for lystsejlere fra

både ind- og udland. Men Ærø har også et

par maritime perler, der ikke er så kendte:

Kleven og Strandby Havne, begge havne for

landsbyen Ommel, begge med charme, mil -

jø og historie. Kleven Havn er den stør ste af

havnene med gode muligheder for gæste -

sejlere og faciliteter som vand og toilet. Allerede

ved anduvning af havnen mø der man

minder fra havnens storhedstid som vinteroplæggerplads

for en del af den ærøske

skonnertflåde, nemlig de store stenkar, der

naturligvis markerer sejlrenden, men hvis

formål var at bremse isdriften og dermed

beskytte de oplagte skibe. I land ser man

andre minder fra havnens glansperiode,

blandt andet en svedekiste, hvor man ved

hjælp af damp gjorde planker bøjelige så

de nemmere kunne mon teres på skibenes

yderbeklædninger og smukt følge skibets

facon. Og man behøver ikke at have et skib

for at nyde Kleven Havns maritime miljø;

havnen er også et populært mål på en cykelferie

på Ærø. Her er borde og bænke til at

nyde frokosten ved, her er en primitiv campingplads,

hvor man kan slå sit telt op og

nyde en nat med en let brise og mågernes

skrig som eneste lyde. Kleven Bådelaug er

nu ejer af havnen og gør et stort arbejde

med at vedligeholde og modernisere havnen

med respekt for havnens historie. Læs

mere om havnens storhedstid, både som

skonnert havn og som base for smugleri på

www.klevenhavn.dk


Skoleøen Ærø

Ærø er en dejlig ferieø, men Ærø er også en

rigtig skoleø; på Ærø finder man Marstal

Navigationsskole, førende i Danmark når

det gælder uddannelsen af navigatører til

den danske handelsflåde, førende i Danmark

når det gælder specialkurser og elearning

indenfor maritime emner. Som nabo

til navigationsskolen ligger VUC med HF i

almene fag og Blå HF der forbereder ele -

verne til en maritim uddannelse.

Ærø har to efterskoler, Østersøens Idræts -

efterskole i Marstal, en efterskole med 10.

klasses fag og med speciel fokus på idræt,

sport og maritime interesser og Ærø Efterskole

i landsbyen Tranderup, en prøvefri

efterskole for unge med lyst til praktisk arbejde.

På øen findes verdens mindste landbrugsskole,

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole.

Her uddannes elever med boglige

vanskeligheder til en fremtid i dansk

landbrug.

Helvegsminde, en skole for unge med

særlige behov for undervisning og træning.

Kunst høj skolen på Ærø, en højskole med

fokus på samtidskunst.

Flere oplysninger om skolerne på Ærø kan

fås ved at kontakte øens turistkontor.

Udvid din ferie til hele året, tag på skole på

Ærø. Men vær tidligt ude, der er rift om

pladserne på alle skoler.

Ærøske traditioner

Af museumsleder Karen Margrethe Fabricius

Helligtrekonger og Fastelavn

Traditioner lever i bedste velgående på Ærø. På

den vestlige del af Ærø fejrer man Hellig trekon -

ge r. Som en afslutning på julen bliver 3-4 dage og

nætter omkring den 6. januar brugt til at »gå ud -

klædt«.

Traditionen blev for næsten 150 år siden ført til

øen af en skræddersvend fra Bregninge, som

hentede ideen på Als. Da gamle Maren i Leby

skyldte ham penge, formummede han sig og

havde nær skræmt livet af hende, da hun troede,

at det var fanden selv!

Siden dengang har mange andre fået smag for

at gå maskeret til Helligtrekonger. Skikken lever

stadig. Mange hjem på den vestlige del af Ærø

har skabe og skrin fyldt med »udklædttøj«, som

kun er i brug denne ene gang om året. Hvis man

ikke lige har »stadstøjet« ved hånden, kan man

bruge hvad som helst, bare man forklæder sig til

ukendelighed. For eksempel gemmer der sig ofte

en ung mand bag den gamle konemaske. Med

fistelstemme drager man fra hus til hus og driver

gæk med folk.

Identiteten skal helst ikke afsløres. Hver da -

gens grænser må i et vist omfang overskrides,

men det er antydningens kunst, der er vigtig, og

hverdagen er et væsentligt element. Man skal

have et emne at starte snakken på, når man kommer

på besøg i hjemmene, og opfindsomheden

blomstrer disse aftener. Det kan være æbleskivefrø.

Jo, frøene skal sås sidst i september for at nå

at komme op til jul! Samtidig fremvises store

medbragte æbleskiver. Andre muntrer sig med

demonstration af en til lejligheden opfundet

evighedsmaskine.

ÆRØ GUIDE 2012 21

Udklædterne kigger efter lys over hoveddøren.

Dér er man ventet, og værterne er sammen med

evt. gæster klar til at tage imod og gå med på

spøgen. Værterne er en lige så væsentlig del af

spillet som de maskerede. Sugerør har man med

i lommen, og i aftenens løb kan det nå at blive til

mange små eller store glas.

Når udklædterne har forladt de gæstfrie

værter, starter gætterierne om, hvem der gemte

sig bag masken. De rigtig garvede kommer

måske to gange i løbet af aftenen i forskellig for -

klædning.

I Ærøskøbing og Marstal kendes masketraditionen

også, men her foregår udklædningen

faste lavnsmandag. Børnene går på besøg om

dagen og de voksne om aftenen. Der er ikke den

store forskel i måden, masketraditionen bliver

udført på til Helligtrekonger og Fastelavn, dog

med den undtagelse at i Marstal skal maskerne

falde og identiteten tilkendegives, inden man forlader

huset igen.

Hvis du som udenforstående har lyst til at være

med i dette meget lokalbetonede spil, kan du

vælge at se maskerne på de offentlige steder,

som averterer med maskebal.

Påske

Påskelørdag er en af årets vigtigste dage, for da

koges der æg på stranden. Hvis du kommer til

Ærø på denne dag, skal du ikke blive forundret,

hvis du ikke møder mennesker i byernes gader –

de er alle sammen på stranden. I Ærøskøbing

holder museerne lukket – en af årets få dage –

med et skilt på døren: Vi koger æg!

I hundredvis samles man øen rundt i større og

mindre skarer. Det er ikke kun lokalbefolkningen,

der er med på stranden. Udenøs venner og be -

kendte valfarter hertil i stor stil år efter år.

Hvor gammel er denne tradition? Ja, den ken -

des tilbage til omkring år 1900, hvor de ældre

børn gik rundt til gårdene påskelørdag, sang for

beboerne og fik æg, som de tog med til stranden

og kogte i havvand.

I dag fordeler deltagerne sig over hele stranden

i små og store grupper omkring bålet, ofte

med tre generationer i et selskab. Der koges æg,

ristes pølser og skylles ned med håndbajere. De

venskaber, der på denne måde bliver grundlagt i

de unge år, holder ofte livet ud – måske kun

omkring denne ene tradition. Alle er lige i flokken

– også borgmesteren. Denne dag må man gerne

blive snavset og skeje ud. Vejret er ingen hindring.

Hvis det er blæsende, finder man læ. Selv

i snevejr koger man æg.


22 ÆRØ GUIDE 2012

Aktiv

ferie

Havkajak

At sejle havkajak er en helt særlig oplevelse

og faktisk ikke så vanskeligt at lære. Spe -

cielt Det sydfynske Øhav er et af Danmarks

mest attraktive farvande, hvor øhavets

mange øer og holme samt en enestående

Så til søs...

Det sydfynske Øhav er Danmarks maritime centrum. Her har

det siden fordums tid emmet af aktivitet på sundet, det være

sig smakker, paket skibe og skonnerter der har sejlet folk og

fæ, varer, post og kvæg til og fra. I dag er det alt sammen

historie men sundet er stadigvæk omdrejningspunkt for aktiviteter.

Maritimt Center arrangerer traditionen tro billet-sejlture med

paketskibet MJØLNER fra Ærø. Fra Marstal og Ærøskøbing er

der en tur ud til en ø i nærheden. F.eks. er der i år fra Marstal

en tur til Strynø. Turen er af 4 timers varighed og ophold derovre

er betinget af vind og vejrforholdene.

Fra Marstal sejles der flg. ture med paketskibet Mjølner:

Tirsdage 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 31/7, 7/8

Torsdage 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 2/8, 9/8

Kl. 10.00 til 14.00 Ø tur til Strynø voksen/270 kr. børn/170 kr.

Kl. 19.00 til 21.00 Solnedgangstur voksen/170 kr. børn/120 kr.

Fra Ærøskøbing sejles der flg. ture med

paketskibet MjølneR:

Onsdage 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 1/8, 8/8

Kl. 10.00 til 14.00 Ø tur til Drejø voksen/270 kr. børn/170 kr.

Kl. 19.00 til 21.00 Solnedgangstur voksen/170 kr. børn/120 kr.

Har I mere end 1 barn, kommer det ene barn gratis med på

sejlturen. Billetter kan købes direkte på

www.maritimcenter.dk eller på de lokale turistbureauer.

Forbehold for ændringer.

natur indbyder til eventyr i havkajak. Det lavvandede

farvand med de små øsamfund,

som hver især har bevaret deres særegne

charme, og hvor tid og mennesker har skabt

små individuelle kultursamfund.

Havkajak Center Marstal arrangerer dags- og

ugekurser, hvor du introduceres til hav -

kajakken og tager på guidede ture ud i

Øhavet. Du er hele tiden under vejledning af

kyndige instruktører, og der er alt udstyr til

rådighed.

www.havkajakcenter-marstal.dk,

tlf. 50 21 94 60

Windsurfing og

Kitesurfing

Ærø byder hele året rundt på

fremragende muligheder for

windsurfere uanset om man er

garvet eller nybegynder. Der er

aldrig langt til et egnet surfsted.

Kitesurfere finder specielt i

Marstal i det lille hav ved Eriks

Hale de bedste betingelser for

en aktiv ferie.

Skonnerten FYLLA

Både turister, besøgende og fastboende på Ærø kan

glæde sig over synet af den smukke skonnert FYLLA

og dens hvide sejl. Skonnerten FYLLA har basishavn

i Ærøskøbing og kan gennem hele sommerperioden

ses i havnene og i havet omkring Ærø.

Læs om FYLLA på havnen i Ærøskøbing

FYLLA er bygget i 1922 og har en lang historie bag

sig i Nord- og Østersøen og som fryseskib på Grønland,

med enkelte afstikkere til Canada. I 1982 blev

FYLLA – efter to års restaurering – sejlende lejrskole -

skib for Fyns Amt. Rederiet Fylla – en del af Udviklingsfonden

i Ærøskøbing – har med stor en -

tusiasme overtaget roret efter, at Fyns Amt blev

nedlagt. FYLLA sejler stadig med lejrskoler og institutioner

fra hele landet – men private kan også leje

sig ind til uge-, weekend- eller dagssejladser. På

Ærøs købing Havn er der et oplysningsskilt med flere

informationer om skonnerten FYLLA, ligesom der er

et skilt, der beskri ver M/S VITO, som Udviklingsfonden

restaurerer i samarbejde med Skibsbeva ringsfon

den. På FYLLAS hjemmeside (www.skonnerten

fylla.dk) er der billeder fra FYLLAS fortid – bl.a. fra sej -

lads på Grønland.

Samarbejde på tværs af øhavet

Også i sæsonen 2012 vil rederiet i samarbejde med

den tværkommunale udviklingsorganisation Naturturisme

og 5 turist-aktører i Det sydfynske Øhav

sørge for, at skolebørn og andre gæster får mulighed

for at opleve hav, øer og byer fra FYLLAS dæk.

De fem turistaktører er Marstal Vandrerhjem, Trente

Mølle ved Faaborg, Skovsgaard Gods på Langeland,

Danhostel Svendborg og Smakkecentret på

Strynø.

Udviklingsfonden

Som ovenfor nævnt er Rederiet Fylla, der driver

skonnerten FYLLA, en del af Udviklingsfonden. Udviklingsfonden

er en socialøkonomisk virksomhed,

der arbejder med en række projekter på Ærøskø -

bing Havn og i Ærøskøbing by i samarbejde med

bl.a. Ærøskøbing Byhistoriske Forening, Ærø mu -

seer og Ærø Turist- og Erhvervsforening.

Gæster fra FYLLA til Villa Blomberg

Udviklingsfonden har overtaget det gl. vandrerhjem

i Ærøskøbing, hvor både gæster fra FYLLA, lejrskoler

og almindelige turister kan overnatte til en rimelig

pris – og med den smukkeste udsigt over Det sydfynske

Øhav. Det tidligere vandrerhjem hedder nu

Villa Blomberg og drives som del af Helvegsminde

(www.helvegsminde.dk) – et uddannelsessted for

bogligt svage unge mellem 18-25 år. Man kan læse

mere om Udviklingsfondens projekter på www.

udviklingsfonden.dk.

Find FYLLAS position

På Fyllas hjemmeside kan man se, hvor skonnerten

befinder sig. Der er installeret en GPS-sender ombord,

så når man klikker på et link på hjemmesiden,

viser en rød prik på Danmarkskortet Fyllas place ring.

Hvis der er brug for smukke og anderledes rammer

for firmaudflugter, receptioner, teambuilding,

møder eller familiefester, så er rederiet Fylla klar

med et tilbud!

Kontakt

REDERIET FYLLA

Smedevejen 15, 5970 Ærøskøbing. Tlf. 62 52 12 22

www.skonnertenfylla.dk


Cykling

Ærø er som skabt til cykelferie. Landskabet er varieret og øen har en passende størrelse, så afstan -

dene aldrig bliver for lange. Cykelruterne 90, 91 og 92 snor sig 60 km langs med Ærøs kyster, og man

bjergtages af de stor slåede panoramaer, der åbenbares undervejs.

Stop op ved de små vejboder, hvor man kan for syne sig med det, Ærøs natur frembringer eller kig

indenfor i de mange gallerier rundt omkring på øen. Detaljeret cykelkort kan kø bes på turistbureauerne.

For en anderledes cykeloplevelse på Ærø, check på www.bike-erria.dk. Her finder du anvisninger til

køb af en cykelguide med 5 forskellige ture, som tager dig på kryds og tværs af Ærø med gode beskri -

velser og historier relateret til de steder, som turene fører dig forbi.

Lystfiskeri

Ærø giver med sine varierede kyster og 80 km kystlinje gode betingelser for lystfiskeri efter havørred,

torsk, hornfisk og fladfisk. Øen byder på en smuk og afveks lende natur med masser af plads til lystfiskeren.

For Ærøs vedkommende er det svært at fremhæve den ene plads frem for den anden, da det en

stor del af året er muligt at fiske overalt fra kysterne. For ek sempel er Ærøs sydvestlige side faktisk

en lang fiskeplads kun afbrudt af større eller mindre sandområder.

Ærø Sportsfisker forening har hvert år siden 1979 ud sat 1- og 2-års havørreder direkte fra kysten.

Disse udsætninger er med vir ken de til det nu meget fine kystfiskeri efter hav ørred, som finder sted på

Ærø.

På turistbureauerne kan man erhverve bogen »117 fine fynske fiskepladser« samt det lovpligtige

fisketegn.

ÆRØ GUIDE 2012 23

Aktiviteter

BOWLING

Ærø Bowling Center

Statene 42, Ærøskøbing

Tlf. 62 52 23 06

MOTIONSCENTER

v/Ærø Bowling Center

Statene 42, Ærøskøbing

Tlf. 62 52 28 10 / 22 59 05 34

RIDNING PÅ ÆRØ

Ærø Ridecenter

Vråvejen 16, Ærøskøbing

Tlf. 40 45 59 70

Elisabeth Ottesen

Tværbymark 6, Bregninge

Tlf. 62 58 18 00 / 29 42 05 91

Heste og ponyer. Udlejning

Palle Friis

Vesterskovsvej 20, Marstal

Tlf. 50 40 32 54

Islandske heste.

Udlejning eller guidet tur

Kit Foged

Voderup 37, Voderup

Tlf. 50 88 12 19 / 24 63 18 12

Irish Cob / Sigøjnerheste. Udlejning

MINIGOLF

Ærøskøbing, Havnen

Tlf. 62 52 25 52

Sommer

Søby, Havnevejen 2

Tlf. 40 33 91 14

Sommer

CYKELUDLEJNING – hele året

Pilebækkens Cykler

Pilebækken 11, Ærøskøbing

Tlf. 62 52 11 10

Nørremarks Cykelforretning

Møllevejen 77, Marstal

Tlf. 62 53 14 77

Søby Cykeludlejning

Havnevejen 2, Søby

Tlf. 62 58 14 60

RUNDFLYVNING

Ærø Flyveplads / Starling Air

Tlf. 62 53 33 94

SEJLTUR TIL BIRKHOLM

Birkholmruten

Tlf. 29 67 79 70

Sejlplan og priser:

www.birkholm-beboerforening.dk

LEGEPLADS

Ærøskøbing Naturlegeplads

Ærøskøbing Lystbådehavn

Marstal Lystbådehavn

Marstal, hj. af Søvænget/Toftevænget

ÆRØ GOLFKLUB

Skjoldnæsvej 8, Søby

Tlf. 62 52 23 63

www.aeroegolf.dk

HAVKAJAK

Havkajak Center Marstal

Taget 4 (ved Østersøvej) Marstal

Tlf. 50 21 94 60

www.havkajakcenter-marstal.dk

havkajak.center.marstal@gmail.com

UNDERVANDS-SAFARI

Borgnæsvej 29, Borgnæs

Tlf. 62 52 16 08 / 20 77 42 87


24 ÆRØ GUIDE 2012

Golf

på Ærø

Ved Skjoldnæs Fyr på Ærø finder du en

unik, højtliggende seasidebane, der er omkranset

af Det sydfynske Øhav på tre sider.

Fyrtårnet står som et vartegn for golfklubben,

der har klublokaler i den gamle fyr mesterbolig.

18-hulsbanen har en udsigt, der kan tage

pusten fra de fleste: Skrænter, diger, vind og

en fantastisk udsigt til Øhavet.

Bag digerne og i de bløde slugter mødes

du af venlige og overkommelige huller. Langs skrænterne og på de høje partier har

du lidt sværere huller. Du har seaside, indland

og højslette. På én gang kuperet og

jævnt, åbent og afbrudt, kultiveret og vildt.

Glæd dig til en bane, der er spændende

uden at være urimeligt fysisk og teknisk anstrengende.

En højtliggende seaside bane,

omkranset af hav til 3 sider (200° rundt). Det

er en oplevelse, som er en fornøjelse at dele

med andre.

Gæstespillere er meget velkomne – også

større grupper og vi tilbyder gerne gunstart.

9-hulsbanen er åben for alle.

Banen fletter sig ind i den store bane på

den nordlige side af vejen. Her findes 8 par-

3 huller og et par-4 hul. En god udfordring

og dejlig naturoplevelse for alle, der har lyst

til at prøve kræfter med golfspillet.

Ærø Golf Klub er åben alle dage fra solopgang

til solnedgang.

ÆRØ GOLF KLUB

Skjoldnæsvej 8, 5985 Søby

Tfl: 62 52 23 63

E-mail: info@aeroegolf.dk

www.aeroegolf.dk

Naturlegeplads »Lunden«

I efteråret 2005 fik Ærø en af landets første og

smukkest beliggende naturlegepladser. Den ligger

tæt på havnen i Ærøskøbing og lige ved vandrerhjemmet

og Natur- og Energiskolen. Legepladsen

er opført i en smuk park med nye og

spændende tiltag.

Pladsen er ikke kun forbeholdt børn, men appellerer

til alle aldersgrupper. Udover de spændende

legeredskaber er der mulighed for at familier

og grupper her kan finde en oase med stor

naturværdi, idet man har kombineret både skov,

strand og vand i et rekreativt område.

I »Lunden« findes et af Ærøs mest spændende

kunstværker i form af en »skibssætning«,

skabt af en af øens førende kunstnere, Ole Hartvig.

Værket må høre til et af Danmarks mest

spændende og særprægede legeredskaber.

»Lunden« er et besøg værd, og stedet bliver

flittigt benyttet til især familiefester (børnefødselsdage

o.l.)

Bålpladsen og de to træhytter giver mulighed

for at benytte stedet i al slags vejr.

Adgang til »Lunden« går fra havnen i Ærøskø -

bing, langs molen og stranden eller ved vandrerhjemmet

i Ærøskøbing.

Tag picnickurven med og nyd Ærøs stor -

slåede natur fra naturlegepladsen »Lunden«.

Ærø på fire poter

Ærø er som skabt for hundefolk. Her er dejlige

strande, marker og ingen trafik, så Fido rigtigt

kan komme ud og røre sig.

Også på Ærø gælder hundeloven, d.v.s. at i

byer og bymæssig bebyg gelse skal hunden

føres i snor. Når hunden går frit, skal ejeren

have fuld kon trol over sin hund.

I perioden 1. oktober – 31. april må hunde

løbe frit i strandkanten. Ærø har meget vildt,

husk det før du giver din hund lov til at gå uden

snor. Og efterlad aldrig din hund alene i et sommerhus.

Som en ekstra service for dig og din hund,

støder du i Ærøs byer på »Hømmeren« hvor du

gratis kan forsyne dig med hundeposer.


Vedvarende

energi

Ærø har målet at blive 100% forsynet med

Vedvarende Energi

I 1997 deltog Ærø i en konkurrence om at

blive Danmarks officielle vedvarende energiø.

Ærø vandt ikke konkurrencen, men be -

sluttede alligevel at sætte sig et mål om at

blive 80-100% forsynet med vedvarende

energi inden 2008. I dag bliver øen betragtet

som en af de førende vedvarende energiøer

i verden. Øen er derfor optaget i EU’s

sammenslutning af 100 samfund, der arbej

der for 100% vedvarende enrgi.

Priser

Initiativerne på øen har opnået en række

priser. I år 2000 modtog øen den danske

hæderspris: Danmarks Solby år 2000, blot

var det hele øen, der fik prisen. I starten af

2001 vandt øen den internationale pris –

»Energy Globe 2001«, og i slutningen af

samme år vandt øen EU s pris for bære -

dygtige samfund »Best Renewable Energy

Partnership in Isolated Communities«.

Solenergi

Øen har på nuværende tidspunkt opnået at

have 3,7 m2 solfangere opsat pr. indbygger.

– Dette er verdensrekorden for et lokalt område.

Marstal

fjernvarmeanlæg

Marstal solvarmeanlæg er Europas største

(samlet 18.365 m 2 ) og dækker 30 procent

af fjernvarmeforsyningen i Marstal by. Anlægget

har hele 3 varmtvandslagre som omfatter

ståltanklager (2.100 m 3 ) jordslangelager

(3.500 m 3 ) og et nyt dam-varme-lager

Vores Kunst

I den landsdækkende konkurrence om et

kunstværk til 1,6 million blev Ærø en af de

tre vindere med forslaget om kunst på en

af færgerne, et sejlende kunstværk til glæ -

de for både rejsende og tilskuere til rejsen

gennem det smukke sydfynske øhav.

Tre kunstnere blev udvalgt til at komme

med forslag til udsmykning af færgen og

alle tre forslag var en udenbords dekoration

af færgen. Kaspar Bonnén foreslog en

stor bølge med fragmenter af livets historie;

Ivan Andersen farverige linjer fra midtskibs

til stævn indflettet en række mari -

time symboler og kunstnerduoen Randi &

Katrine havde opfattet Ærøs selvbevidsthed

helt korrekt og foreslog malerisk at om -

(10.000 m3 ). Anlægget er under udvidelse til

dobbelt størrelse i 2012.

Hvis du gerne vil høre mere om anlægget,

så gå med på en rundvisning, som finder

sted i juli og første halvdel af august, hver

tirsdag kl. 14.00 og hver torsdag kl. 10.00.

Pris: voksne kr. 30,- / børn gratis.

Ærøskøbing

fjernvarmeanlæg

(Baseret på 100% vedvarende energiressourcer).

Ærøskøbing solvarmeanlæg (7.000

m 2 ) og ståltanklager (1.400 m 3 ) dækker 23%

af fjernvarmeforsyningen i Ærøskøbing by.

Den resterende varme produceres med en

halmkedel (3,2 MW) samt en træpillekedel

(1 MW).

Rise fjernvarmeanlæg

(Fuldautomatisk anlæg baseret 100% på

vedvarende energi ressourcer). Solvarmeanlægget

(3.600 m 2 ) med ståltanklager

(4.000 m 3 ) dækker 50% af fjernvarmeforsyningen.

Den resterende varme produ ceres

med et træpillekedel (800 kW).

danne Ærøfærgen til en atlanterhavsliner

med et visuelt kig ind i bugen på færgen.

Efter præsentation og diskussion på øen

blev Randi & Katrines forslag valgt ved en

F.P.

Vindmøller

ÆRØ GUIDE 2012 25

Siden begyndelsen af 1980’erne har vindmøllerne

indtaget en central plads i brugen

af vedvarende energi på Ærø. Allerede i

1985 blev Danmarks dengang største vindmøllepark

opført på Ærø, hvor der blev opstillet

11 vindmøller på hver 55 kW på Risemark.

Disse møller blev sammen med 6

andre ældre vindmøller taget ned i 2002,

hvor de blev erstattet af 3 store møller på

hver 2 MW. I 2011 kom der yderligere 3

møller op på hver 2 MW og i dag produce -

rer øens 6 vindmøller mere elektricitet end

der samlet bliver brugt på hele Ærø.

Et særkende for de ærøske vindmøller er,

at de er ejet og drevet af lokale vindmøllelaug.

Således ejer mere end 650 lokale anpartshavere

øens 6 vindmøller, svarende til

knap 10% af Ærøs befolkning.

afstemning, hvor alle ærøboer havde mulighed

for at stemme. Kunstværket vil være

klar til indvielse efter færgens næste dok -

ningsperiode i oktober 2012.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

95


26 ÆRØ GUIDE 2012

Blomstrende

kreativitet

Ærø Kunstforening blev stiftet i marts 2003.

Det er en meget aktiv og dynamisk forening,

som tilbyder sine medlemmer et fællesskab

omkring udstilling, ideudvikling og

formidling.

Siden stiftelsen har foreningen tiltrukket

175 medlemmer – udøvende kunstnere,

kunsthåndværkere og kunst- og kul tu r interesserede.

Foreningen står for flere store offentlige

udstillinger og arrangementer.

Således er den årligt tilbagevendende

Kunst på Havnen – i Værftsbygningen på

Ærøskøbing Havn – en publikumsmagnet,

og et fornemt udstillingsvindue for øens

skabende folk.

Øen har altid virket dragende på billedmennesker.

Som på Bornholm, Skagen og

i Odsherred er det først og fremmest lyset,

der drager.

Hvor du end er på øen, vil havet omkring

altid sikre, at lyset reflekteres og for stær -

kes, så konturerne skærpes, og far verne

mættes.

Nogle af øens skabende bruger naturen

direkte: sten, skaller, urter, træ. Andre in -

spireres til at arbejde i papir – med kul og

akvarel – lærred og oliemaling.

Nogle skaber skulpturer eller drejer leret

op i form. Fælles for alle på øen er, at vi lever

med klinter, næs, morænebakker, stenede

strande, sandstrande, strand enge, skrænter,

marsk, overdrev, skov og marker, som

stadig er hegnet i sten, så landet her på

øen endnu er småternet.

På Ærø er der åbne gallerier og værk ste

der overalt. Hvor der skiltes er gæster vel -

komne til at besøge de udøvende og se på

værker og arbejdsmetoder.

Små butikker sælger unika – tøj, smyk -

ker, hatte og billeder.

Og alle er velkomne til Ærø Kunstfor -

e nings mange arrangementer i løbet af året.

Yderligere information: www.kunstnerne.dk

Økologiske

livsværdier

Økologien er kommet

for at blive!

Der er mange på Ærø, der ønsker at passe

på den smukke natur, miljøet, grundvandet

og havet, som vi er en del af. I Foreningen

for Økologi på Ærø arbejder en gruppe aktive

folk for at Ærø fortsat skal være et sted,

hvor unge familier ønsker at bo for at give

deres børn den bedste opvækst.

Foreningen består af jordbrugere, økologiske

byggere med fokus på materialevalg

og vedvarende energiløsninger til opvarm -

ning af boliger og ikke mindst – bevidste

forbrugere!

Tankerne om økologi, bæredygtighed,

vedvarende energi, alternative og miljø -

venlige handlemåder er livsværdierne for

mange på Ærø.

Mere info på www.aeroe-oekologi.dk el.

Kivi La Boube tlf. 61 75 75 07


Velvære og sundhed

Sunde omgivelser er nøgleordet for et godt liv. Derfor har

mange traditionelle og alternative behandlere slået sig ned på

Ærø. For her passer rammerne til velvære og sundhed. Få lindring

for lidelser eller lad dig forkæle hos vores professionelle

behandlere. Vejen til et bedre liv begynder på Ærø.

Få brochuren over wellness- og behandlingstilbud på tu -

ristbureauerne.

Økologi på Ærø

SÆBERIET

Søby Nørremarksvej 3, 5985 Søby

Tlf. 62 58 19 59

inge_dahl@mail.tele.dk

www.saeberiet.dk

Gårdbutik og arbejdende værksteder

Ærø Sæbe og Ærø Urtesalt fremstillet

i eget værksted af gode ægte råvarer,

som er behandlet med omhu

Åbningstider:

Fra den 1. april til 22. oktober:

Mandag til torsdag kl. 10.00-15.30

I børnenes sommerferie:

Alle dage – på nær lørdag

kl. 10.00-16.00

Lav dine egne sæbefigurer:

Tirsdag og torsdag

kl. 10.00-13.00

Alle olier er økologiske.

Urter og krydderier er – så vidt det er

muligt – økologiske eller dyrket efter

økologiske principper.

KONGENSGADE 34

Kongensgade 34, 5960 Marstal

Tlf. 62 53 37 34

Restaurant, cafe og delikatesser.

Brunchbuffet hver lørdag-søndag.

Take-away.

SMAGERIET

Kirkestræde 6, 5960 Marstal

Tlf. 62 25 25 68

RESTAURANT EDITH

Kirkestræde 8, 5960 Marstal

Tlf. 62 25 25 69

DEN GRØNNE GREN

Vester Bregninge 17,

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 20 45

www.dengronnegren.dk

dgg@dengronnegren.dk

Café/restaurant med primært brug af

hjemmelavede og økologiske råvarer,

værelsesudlejning og butik med

økologiske produkter samt Fair Trade

brugsting.

Åbent maj-oktober.

Ø-BOLCHER

Øster Bregninge 35, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 25 73 36 09

www.øbolcher.dk - mail@øbolcher.dk

Ø-Bolcher producerer håndlavede

økologiske bolcher af højeste kvalitet.

Åbent bolchekogeri og butik

Åbningstider: 15/6-15/8

Alle dage kl. 10.00-16.00

Resten af året: Når flaget er ude, eller

efter aftale.

Prøv selv: Mandag, onsdag og fredag

kl. 10.00-12.00 kan du, for et lille

beløb, lave din egen slikkepind eller

klippe dine egne bolcher.

BIERGAARD - SØBY LANDEVEJ 20

Johannes Hets & Dorit Lassen

Søby Landevej 20, 5985 Søby

Tlf. 33 21 11 11 / 41 48 68 95

6,5 ha økologisk naturområde ved

Vitsø med mulighed for at plukke/købe

frugt, vilde urter, urtete samt »Spis dit

ukrudt« vandreture.

Mulighed for rundvisning efter

telefonisk aftale.

ÆRØ GUIDE 2012 27

ALOTRIA

Statsautoriseret økologisk fårebrug

Linda og Alex Suszkiewicz

Øverste Skovbymark 16

5985 Søby Ærø

Tlf. 63 52 70 63

suszkiewicz@alotria.net

Besøgsgård med fokus på økologi,

natur og miljø. Vi har gotlandske pelsfår,

finuldsfår og danske landhøns.

»Økologisk skolegård«.

Alt efter årstiden sælger vi produkter

fra vore egne får.

Åbent efter aftale.

Se mere på www.alotria.net.

VESTERAAS

Nils & Maja Wenzel Ørum-Nielsen

Voderup 41, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 61 28 62 52 / 28 77 00 32

www.vesteraas.dk

På gården Vesteraas tilbydes ferie -

ophold og salg af økologisk kød fra

frilandskvæg.

Det er vores håb at vi med dette

pragtfulde sted kan anspore og inspirere

andre: til nye tanker, handlinger

og drømme.

Gårdens beliggenhed og naturkvaliteter

er en inspirerende ramme for formidling,

coaching, kursus og

ferieophold.

Vi tilbyder bed & nature ferieophold i

Stalden og Væksthuset.

Ferielejlighederne er fulde af

atmosfære, bygget i gode materialer

og er indrettet med sove- og spiseplads,

køkken, bad og egen have.

På Vesteraas kan du opleve en mosaik

af naturkvaliteter, som strand,

vandhuller, bækforløb, klint og fredede

enge. Her kan du snuppe en morgendukkert

eller en ørred, opleve gårdens

dyr, nyde frugt og bær, »jord til bord«

grøntsager, den vilde flora og fauna

og en solnedgang over Østersøen i

baghaven.

SUNDHEDSKLINIKKEN og

ØKoLogISK B&B HARMoNI - ÆRØ

Marijanne Meyer,

Vejsnæs 2, 5970 Ærøskøbing.

Tlf. 61 75 48 84.

www. sundhedsklinikken-aeroe.dk og

www.harmoni-aeroe.dk

Klinik for alternativ behandling, afslapnings-massage

med naturolier,

klassisk homøopathi, meditation,

åben Tai-Chi træning hver onsdag og

torsdag kl. 10.00-11.00 i dufthaven.

Maden laves økologisk og med

ø-produkter.


28 ÆRØ GUIDE 2012

Festivaler, koncerter, by- og sportsfester

sommeren igennem

Ærø er en festival-ø!

I 2012 er der ikke mindre end fire,

vidt forskellige af slagsen: Harmonikafestivalen

i Marstal, hvor harmonika

spillere fra ind- og udland

mødes, Single Folk Festivalen i Søby,

hvor vægten er lagt på hyggen

og nærheden. International klassisk

Sensommer med koncerter på Søbygaard

samt opera i Marstal med topnavne

byder på store oplevelser. –

Ærø Jazzfestival tager hæderkrone -

de ærø ske jazztraditioner op med

fokus på dansk og international jazz

af høj kvalitet.

Se datoer for by- og sportsfester i

begivenhedskalenderen på side 31.

Ærø Harmonikafestival, Marstal

Den 1., 2. og 3. juni 2012

De, der har været her før, kender den gode stemning og de hyggelige

om givelser i den gamle søfartsby.

Det internationale program omfatter harmonikaspillere fra Dan -

mark, Sverige, Norge, Tyskland m.m. – harmonikaorkestre, grupper

og solister på højt niveau.

Rammerne for træffet vil være i området omkring Sejlklubben,

30 m fra lystbådehavnen. Herfra er der udsigt til en del af havnen

med den 1,2 km lange kampestensmole, en del af Det syd fynske

Øhav, Ristinge Klinter på Lange land og Øster søen. Ud over den

flotte udsigt kan det nævnes, at lige op ad spillestederne findes to

grønne områder med bænke/borde, fiskehuse, garn tørrepladser

samt 10 broer for lystsejlere og fiskejoller. Der er kun 500 m til

badestranden, skovområde og byens centrum. Vi er sikker på at

træffets rammer vil virke indbydende til en masse spontan »buskspil«

– så publikum får en ekstra musikalsk dimension.

BEMÆRK: Fri entré.

Single Folk Festival, Søby

Den 27. juli til 29. juli 2012

Ærø Single Folk Festival startede i år 2000.

Idéen var at skabe noget liv i Søby og gøre

opmærksom på den sydfynske ø, Ærø.

Man valgte at kalde det for en single fe stival,

selvom det er for alle, da det er nemmere

for enlige at deltage, når man ved, der

er ligestillede. Iøvrigt er det den eneste sing -

le festival i Danmark. Festivalen star tede med

folkemusik, men publikum øn skede danse -

musik om aftenen, så der er noget for en -

hver smag. Musiker ne kommer langvejs fra,

men der er også indslag og musik fra Ærø.

Ærø catering og lokale forretninger har fra

starten støttet ideen, og der er siden kommet

støtte fra flere andre, bl.a. Rise Sparekasse,

Søby Værft, Nordea Fonden og Ærø

Brand Fonden.


Ærø Jazzfestival,

Ærøskøbing

I uge 31 afholdes Ærø Jazzfestival for 10. gang, siden foreningen

»Ærø Jazzfestival« i 2003 genoplivede Ærøs tradition for jazz om

sommeren. Arrangementet består af mere end 40 koncerter. Koncerterne

finder sted rundt omkring i Ærøskøbing, i Marstal samt på

Rise Bryggeri.

Ærø Jazzfestivals omdrejningspunkt er Værftet på havnen i Ærøs -

købing, lige ved færgelejet. Her er der musik fra først på eftermiddagen

til kl. 02, hvor der hver nat afsluttes med Night Jam. Alle kon -

certerne på Værftet, på Rise Bryggeri, på Cafe Aroma og på Cafe

Kongensgade 34 er gratis. Udover disse afholdes betalingskoncerter

på det legendariske jazzspillested Andelen og på Badehotel Ærø.

Jazz og Ærø har i mere end en generation hørt sammen. Lige

siden familien Sørensen overtog den gamle foderstofforretning i

Ærøskøbing i begyndelsen af firserne, er der blevet spillet jazz på

Andelen. Her har en stor del af danske jazz berømtheder optrådt:

NHØP, Palle Mikkelborg, Thomas Clausen, Marilyn Mazur, Carsten

Dahl, Alex Riel, Helena Davis, Niels Lan Doky, Jan Harbeck, Niels

Oldin og mange, mange flere.

Ærø Jazzfestival spænder vidt:

2-3 koncerter, med et par hundrede tilskuere, på Badehotel Ærø.

Disse koncerter præsenterer kunstnere inden for jazzen, der har en

bred folkelig appeal.

En række koncerter på Andelen med nogle af de førende musikere

inden for dansk/international jazz. Begivenheder på restauranterne

i Marstal, Ærøskøbing og på Værftet formidler Jazz musik

i mange forskellige genre. Men mest af den »glade« slags. På Værftet

afholdes 2 børnejazzkoncerter for de yngste.

I de seneste år har vi skabt fænomenet »Ung Scene«, der spiller

skæv og vild New Jazz.

Koncerterne vil fra februar være annonceret på vores hjemmeside,

www.jazzisland.dk. Her er det også muligt at købe billetter.

Det trykte program udkommer midt i juli måned.

I tilknytning til Ærø Jazzfestival afholdes et Jazzkursus, hvor

lærere og elever ivrigt tager del i festivalen

Ærø Jazzfestival er en foreningsdrevet festival, støttet af indenog

udenøs fonde, men ikke mindst af det lokale erhvervsliv.

ÆRØ GUIDE 2012 29

Puccinis opera »Madame Butterfly«

i Marstal

Lørdag den 30. juni kl. 20 og søndag den 1. juli kl. 15 opføres Puccini-operaen

»Madame Butterfly« i Ebbes Bådebyggeri, som ved

de tre tidligere operaforestillinger har vist sig at være et usædvanligt

godt sted at opføre akustisk musik.

»Madame Butterfly« hører til blandt de flestes operafavoritter, og

det er ikke uden grund. Den har nemlig en god og gribende historie,

som fortælles med en fantastisk musik.

Det hele handler om den amerikanske løjtnant Pinkerton, der indgår

et midlertidigt ægteskab med den 15-årige geisha Cio-Cio San,

som i modsætning til Pinkerton tager ægteskabet ganske alvorligt.

Den amerikanske konsul, Sharpless, advarer Pinkerton om, at det

kan forholde sig netop sådan, men Pinkerton må simpelthen have

fat i sin sommerfugl.

Madame Butterflys familie vender hende ryggen, medens hun

følger sin mand ved at konvertere til kristendommen, og da Pinkerton

forsvinder, venter Butterfly trofast på ham i de følgende tre

år.

En dag kommer Sharpless med brev fra Pinkerton. Butterfly bliver

ellevild af lykke og vil slet ikke høre, hvad der står i brevet, nemlig

at Pinkerton er på vej med sin amerikanske kone.

Da sandheden går op for Madame Butterfly, tager hun en svær

beslutning, som ikke skal afsløres her.

Titelpartiet synges af Anne Margrethe Dahl, Pinkerton synges af

Niels Jørgen Riis. Blandt de andre medvirkende kan nævnes Anders

Jakobsson og Christian Christiansen. Forestillingen er iscenesat

og instrueret af Guido Paevatalu, som selv synger rollen som

Sharpless. Musikken er arrangeret og ledet af Sven Skipper.

Billetter kan købes på Ærø Turistbureau (Tlf. 62 52 13 00 eller

post@arre.dk) og resten sælges ved indgangen. Der er to priskategorier.

A-billetter koster kr. 375,- og B-billetter koster kr. 325,-.


30 ÆRØ GUIDE 2012

Søbygaard afholder

klassiske koncerter på højt niveau

I sæsonen 2012 får det nyrestaurerede Søbygaard

igen besøg af tidens førende klassiske musikere.

Danske og internationale navne besøger øen, der

har fået ry for at tage hjerteligt og tak nemmeligt

imod den klassiske musik og dens udøvere. Søbygaard

har gennem de sidste tolv sæsoner fået et

medlevende og trofast stampublikum, og for besøgende

turister rummer koncertrækken en mulighed

for at få ekstraordinære og billige koncert -

oplevelser på højt niveau (120 kr. pr. billet).

Foråret bliver markeret med »kvintetten on demand« på Ærø, De

Fire Tenorer og Irene Hasager, som fandt sammen på initiativ af

netop den klassiske sensommer på Søbygaard i 2007.

Koncerterne i juli starter med den tyske, prisvindende baryton

Martin Hensel, der akkompagneres af det unge klavertalent Peter

Møllerhøj. Skuespilleren, Terese Damsholdt oversætter.

Pianisten Anne Øland genbesøger øen sammen med violinisten

Elisabeth Zeuten Schneider. Det var Anne Øland der i 2005 var med

til at udvælge Fazioliflyglet til Søbygaard. Det kaldes i dag et af landets

bedste.

Den armenske pianist Marianna Shiriyan spiller på Fazioliet i begyndelsen

af august. Sopranen, Nina Pavlovski synger arier og russiske

sange.

Søbygaards Venner har formået at samle de fire unge kvinder i

Nightingale Stringquartet og solocellisten fra Odense Symfoni -

orkester, Michaela Fukacova, til en kvintet med det formål at

præ sentere et af den klassiske musiks mesterværker, Schuberts

Stryge kvartet i C-dur.

To af landets bedste unge pianister Rikke Sandberg og Tanja Zapolski

mødes på Søbygaard.

Et af verdens bedste barokemsembler og dets kapelmester

kommer til Ærø i slutningen af august. Det er Concerto Copenhagen,

10 musikere med Lars Ulrik Mortensen, modtager af Sonnings

Musikpris, i spidsen. Helt barokt… og så spiller de endda

også for de ærøske børn formiddagen efter. Det bedste til de

voksne, men også til børnene!

Sæsonen afsluttes stemningsfuldt i september med en Candle

Light Concert for to fløjter og bas. Helene Simonsen, Helene Navasse

og Mads Vinding spiller.

For ikke at gøre ventetiden for lang afholdes i år et vinterjazz -

arrangement på Søbygaard. Thomas Clausen, piano, Chuck Israels,

bas og Karsten Bagge, trommer, præsenterer: »A tribute to Bill

Ewans«, søndag d. 12. februar kl. 15.00.

Alle sommerkoncerterne afholdes onsdage kl. 19.30.

Billetbestilling:

Ærø Museum tlf. 62 52 29 50 - info@arremus.dk - www.arremus.dk

Ærø Turistbureau: tlf. 62 52 13 00.

12.02. Thomas Clausen trio. »At tribute to Bill Ewans«. Kl. 15.00

23.05. De Fire Tenorer og Irene Hasager

18.07. Martin Hensel, baryton, Peter Møllerhøj, klaver, Terese Dams holt, skue-

spiller

25.07. Anne Øland, klaver, Elisabeth Zeuten Scheider, violin

01.08. Nina Pavlovski, sopran, Marianna Shiriyan, klaver

08.08. Michaelea Fukacova, cello og Nightingale Stringquartet

15.08. Rikke Sanberg, klaver, Tanja Zaploski, klaver

22.08. Concerto Copenhagen med Lars Ulrik Mortensen

23.08. Det bedste til børnene m. Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen

Kl. 10.00

19.09. Helene Simonsen, fløjte, Helene Navasse, fløjte og Mas Vinding, bas.

(Ret til ændringer forbeholdes)

»Kys Frøen« og kom

tættere på naturen

Oplevelsescentret »Kys Frøen« på Søbygaard forsyner børn og

voksne med udstyr til at gå på jagt efter eventyr og overras ke l ser i

naturen.

»Kys frøen« og find en skat. Eller et brev fra en bille? Et vanvittigt

væsen? Urter til vilde deller? »Kys Frøen« er et nyt koncept, hvor formålet

er at give børnefamilier en masse sjove og lærerige oplevelser

i naturen.

I Kys Frøen kan børn og voksne i ro og mag studere en række

tilbud om oplevelser i naturen eller kulturhistorien. En udstilling

præsenterer 9 forskellige aktiviteter, som familierne kan vælge

mellem. De kan låne alt det nødvendige udstyr – GPS til skattejagt,

lydoptager til fuglefløjt, net til udforskning af vandhullet, bue og pil til

gamle lege og meget mere – og snuppe en trykt vejledning, der

guider dem sikkert gennem aktiviteten.

– Godter fra grøftekanten – lav vilde pandekager.

– Fang fuglefløjt – optag fuglenes stemmer og find sangens ejer

på computeren.

– Heksetrix – tryghed og trivsel. Mon vilde planter kan værne mod

det onde?

– Skatte fra fortiden – med GPS på sightseeing i Danmarks fortid.

– Krible-krable-kravl i krattet – hvad skriver billerne egentlig under

barken?

– Vandhullets vanvittige væsner – tag på opdagelse i et helt andet

univers.

– Energi fra vind, vand og sol – lav din egen energi.

– Leg til alle tider – lev dig ind i hertugens tid i renæssancen.

– Snitte Snedkeri – lav håndværk og husflid med dit personlige snit.

»Kys Frøen« kan desværre ikke garantere en prins som belønning.

Det er heller ikke sikkert, at hele familien lever lykkeligt til sine dages

ende. Men risikoen for nogle fantastiske, fælles oplevelser i Søbygaards

historiske rammer er til stede.

»Kys Frøen« har samme åbningstider som Søbygaard.

Entré:

Voksne kr. 50,- (inkl. entré til udstillinger)

Børn under 18 år kr. 20,-


Begivenhedskalender 2012

JANUAR

21.01 Kl. 16.00. Marstal Kirke. Tore Bjørn Larsen, orgel, Karsten

Hermansen, sang, Marstal Kirkekor.

FEBRUAR

11.02-18.02 Aktivitetsuge i Garnshoppen, Bregninge.

Se www.aeroegaardbutik.dk

12.02 Kl. 15.00. Søbygaard. Thomas Clausen, piano. Chuck Israels, bas.

Karsten Bagge, trommer. »A tribute to Bill Ewans«.

23.02 Kl. 19.30. Marstal Kirke. Naja Monrad Hansen, sopran, og Karsten

Hermansen, orgel.

MARTS

10.03 Gospelworkshop med afsluttende gospelkoncert kl. 19.00 i

Rise Kirke. Deltagergebyr for gospelworkshop og gratis adgang til

koncerten.

31.03 kl. 15.00. Søbygaard. Fernisering. Kunstudstilling med Bente og

Bent Thurøe.

APRIL

01.04-21.04 Påskekonkurrence, Ærø Gårdbutik Uldgården, Bregninge.

19.04 Kl. 19.30. Karsten Hermansen, orgel.

MAJ

23.05 Kl. 19.30. Søbygaard. Forårskoncert. De Fire Tenorer med Irene

Hasager, klaver.

24.05 Kl. 19.30. Orgelkoncert med Mats Larsson i Tranderup Kirke.

Gratis adgang.

31.05 Kl. 19.30. Marstal Kirke. Odd Arne Halaas, sang og harmonika,

Reidar Dahle, guitar, og Tunnbybälgarna.

JUNI

01.06-03.06 Harmonikatræf på havnen i Marstal (v. Sejlklubben). Gratis entré.

01.06-03.06 Tuk-tuk Træf på Ærøskøbing Camping.

Se mere på http://trehjul.dk/3h/index.php/om-ape-paaero-traeffene/ape-pa-aero-2012.html

13.06 Kl. 19.30. Sommerkoncert med Øhavskoret i Tranderup Kirke.

Gratis adgang.

01.06-24.06 Uldgårdens fødselsdagskonkurrence, Ærø Gårdbutik, Bregninge

08.06 Ærø Gårdbutik Uldgårdens inspirationsopvisning kl. 16.00.

Se www.aeroegaardbutik.dk

14.06 Kl. 19.30. Marstal Kirke. Jonas Wiik, trompet, Karsten Hermansen,

orgel.

28.06-01.07 RSI Sommerfest, Rise Stadion.

29.06 Kl. 15.00. Søbygaard. Fernisering. Jubilæumsudstilling med Sven

Havsteen-Mikkelsen.

30.06 Kl. 20.00. Puccinis opera »Madame Butterfly« i

Ebbes Bådebyggeri, Marstal.

JULI

01.07 Kl. 15.00. Puccinis opera »Madame Butterfly« i

Ebbes Bådebyggeri, Marstal.

01.07-31.07 Sommerkonkurrence for børn og voksne, Ærø Gårdbutik

Uldgården, Bregninge.

01.07 Kl. 11.00-15.00. Søndagsåbent, Marstal i følgende butikker:

Alberte, Fru Nørgaard og Imerco.

04.07 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens bøger

v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris kr. 60 incl. kaffe og sødt. Tilmelding ikke nødvendig.

05.07-08.07 Søby Havnefest.

06.07 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens bøger

v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris kr. 60 incl. kaffe og sødt. Tilmelding ikke nødvendig.

08.07 Kl. 11.00-15.00. Søndagsåbent, Marstal i følgende butikker:

Alberte, Fru Nørgaard og Imerco.

10.07-13.07 Kl. 20.00. Ærø Festspil opfører Sebastian/Harris »Skatteøen«

på Søbygaard. Et musikalsk eventyr for hele familien frit efter

Robert Louis Stevenson.

11.07 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens bøger

v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris kr. 60 incl. kaffe og sødt. Tilmelding ikke nødvendig.

12.07 Kl. 19.30. Marstal Kirke. Christian Præstholm, orgel.

13.07 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens bøger

v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris kr. 60 incl. kaffe og sødt. Tilmelding ikke nødvendig.

13.07 Marstal By Night, »Western-tema«. Butikkerne har åbent til kl. 22.00.

12.07-15.07 Grollefest i Marstal v/ lystbådehavnen.

14.07 Kl. 14.00. Ærø Festspil opfører Sebastian/Harris »Skatteøen«

på Søbygaard. Et musikalsk eventyr for hele familien frit efter

Robert Louis Stevenson.

15.07 Kl. 11.00-15.00. Søndagsåbent, Marstal i følgende butikker:

Alberte, Fru Nørgaard og Imerco.

18.07 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens bøger

v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris kr. 60 incl. kaffe og sødt. Tilmelding ikke nødvendig.

18.07 Kl. 19.30. Søbygaard. Lied-aften. Martin Hensel, baryton.

Peter Møllerhøj, klaver. Terese Damsholt, skuespiller.

19.07-22.07 Eventyrfest, Torvet i Ærøskøbing.

Begivenhedskalenderen er så komplet som det er muligt inden trykstart. Se den aktuelle

kalender på Ærøportalen: www.aeroe.dk el. www.ærø.dk – Du kan også følge med i Ærø

Ugeavis - den ligger online på portalen.

20.07 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens bøger

v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris kr. 60 incl. kaffe og sødt. Tilmelding ikke nødvendig.

22.07 Kl. 11.00-15.00. Søndagsåbent, Marstal i følgende butikker:

Alberte, Fru Nørgaard og Imerco.

25.07 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens bøger

v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris kr. 60 incl. kaffe og sødt. Tilmelding ikke nødvendig.

25.07 Kl. 19.30. Søbygaard. Anne Øland, klaver. Elisabeth Zeuten

Schneider, violin.

26.07 Kl. 19.30. Marstal Kirke. Mats Larsson, orgel, Edda Meyer, sopran.

27.07 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens bøger

v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris kr. 60 incl. kaffe og sødt. Tilmelding ikke nødvendig.

27.07 Marstal By Night, »Pirat-tema«. Butikkerne har åbent til kl. 22.00.

27.07-29.07 Single Folk Festival, Søby.

29.07 Kl. 11.00-15.00. Søndagsåbent, Marstal i følgende butikker:

Alberte, Fru Nørgaard og Imerco.

29.07-04.08 Ærø Jazzfestival.

AUGUST

01.08 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens bøger

v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris kr. 60 incl. kaffe og sødt. Tilmelding ikke nødvendig.

01.08 Kl. 19.30. Søbygaard. Nina Pavlovski, sopran. Marianne Shiriyan,

klaver.

02.08 Kl. 19.30. Marstal Kirke. Rupert Gottfried Frieberger, orgel.

02.08 Kl. 09.00. Strandyoga ved Vesterstrand, Ærøskøbing.

02.08-04.08 Sommerfest i Ommel. Ommel Stadion.

03.08 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens bøger

v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris kr. 60 incl. kaffe og sødt. Tilmelding ikke nødvendig.

05.08 Kl. 11.00-15.00. Søndagsåbent, Marstal i følgende butikker:

Alberte, Fru Nørgaard og Imerco.

07.08 Kl. 19.00. Strandyoga ved Vesterstrand, Ærøskøbing.

08.08 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens bøger

v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris kr. 60 incl. kaffe og sødt. Tilmelding ikke nødvendig.

08.08 Kl. 19.30. Søbygaard. Michaela Fukacova med Nightingale String

Quartet. Schuberts strygekvintet med 2 celloer.

09.08 Kl. 09.00. Strandyoga ved Vesterstrand, Ærøskøbing.

10.08 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens bøger

v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris kr. 60 incl. kaffe og sødt. Tilmelding ikke nødvendig.

10.08-31.08 Ærødysten Gæt & Vind, Ærø Gårdbutik Uldgården, Bregninge.

12.08 Kl.12.00-16.00. Naturyogafest for hele familien med urtevandretur,

trampolinhoppeture, bål og mange tilbud om yoga i naturen. Søby

Landevej 20, økologisk gård. For mere info: www.yoga-aeroe.dk

eller tlf. 41 48 68 95.

14.08 Kl. 19.00. Strandyoga ved Vesterstrand, Ærøskøbing.

15.08 Kl. 19.30. Søbygaard. Rikke Sandberg, klaver. Tanja Zapolski,

klaver.

16.08 Kl. 09.00. Strandyoga ved Vesterstrand, Ærøskøbing.

21.08 Kl. 19.00. Strandyoga ved Vesterstrand, Ærøskøbing.

22.08 Kl. 19.30. Søbygaard. Concerto Copenhagen med modtager af

Sonnings Musikpris, Lars Ulrik Mortensen.

23.08 Kl. 09.00. Strandyoga ved Vesterstrand, Ærøskøbing.

23.08 Kl. 10.00. Søbygaard. Børnekoncert med Concerto Copenhagen

og med modtager af Sonnings Musikpris, Lars Ulrik Mortensen.

28.08 Kl. 19.00. Strandyoga ved Vesterstrand, Ærøskøbing.

SEPTEMBER

07.09-30.09 Sensommerkonkurrence, Ærø Gårdbutik Uldgården, Bregninge.

19.09 Kl. 19.30. Søbygaard. Candle Light. Helene Simonsen, fløjte.

Helene Navasse, fløjte. Mads Vinding, bas.

OKTOBER

05.10-21.10 Efterårsdyst, Ærø Gårdbutik Uldgården, Bregninge.

NOVEMBER

01.11 Uldgårdens modeshow, Sognegården kl. 19.00, Bregninge.

Billetter købes forud.

16.11 Uldgårdens julestue åbner, Bregninge.

DECEMBER

01.12-22.12 Julekonkurrence, Ærø Gårdbutik Uldgården, Bregninge.

15.12 Kl. 16.00. Marstal Kirke. Adventskoncert med Ærøkoret.

BEGIVENHEDER FORÅR/SOMMER/EFTERÅR

1. juni-1. september. SommerSkulpturSøby 2012: Udstillingen foregår rundt

om i bybilledet i Søby med værker af mere end 40 unge danske kunstnere

og kunststuderende. Udstillingsfolderen kan hentes på Søby Turistkontor.

Fra og med april til og med oktober: Besøgshave: Via Dolorosa, Pilgrimsog

meditationshave. Tværby 15 Bregninge, tlf. 32 52 72 15. Gratis adgang.


32 ÆRØ GUIDE 2012

D A N M A R K S F Ø R S T E B L O M S T R E N D E L A N D S B Y

Midt Midt på på Ærø Ærø ligger

Danmarks næstlængste

landsby

Bregninge med en en

perlerække af

charmerende charmerendeud

flugtsmål, udflugtsmål, som som er er

et besøg værd

11

10

8

9

7

7

2

1

6

4

3

5

Bregninge

1. Bregninge Kirke med den berømte

1. Bregninge Kirke med den berømaltertavle

og kalkmalerier.

5. Smykker og kunst med arbejdende

5. Ø-Bolscher. Håndlavet kvalitet.

værksted og galleri.

9.Turistridning. Mulighed for ridning

9. Artunique. Præsentation og salg

i naturen eller på bane.

2. Den Grønne Gren. Familievenlig

6. ClayFever Keramik. Arbejdende

10. Det mindste galleri i Danmark.

økologisk café m/værelser & butik. værksted og butik.

»I den gule telefonboks«.

3. Ærø Hestefysioterapi. Klinik for 7. B & B, Lystfiskerophold med fuld forplejning 11. Honninghuset med fristelser til

hestefysioterapi og osteopati for heste. samt Weekendophold på Stutteri Nutzhorn. den søde tand og smagen af Ærø

4. Ærøs store gårdbutik Uldgården 8. Artunique: Salg af antik

HUSK:

med et anderledes udvalg.

– textiler fra østen samt åben have.

Også gratis bus til Bregninge!

ClayFever Keramik

Arbejdende værksted og butik

med salg af keramik og

smykker.

Åben hele året når skiltet

er ude eller after aftale.

Tlf. 20 32 81 33.

Tværby 17,

5970 Ærøskøbing, Bregninge

www.clayfever.dk

Den Grønne Gren er velkendt for

sit gode og vel smagende køkken

med brug af hjemme lavede og

økologiske råvarer.

Familievenlig restaurant.

Ude og indendørs servering.

Sandwich, omelet, burger, lam, kylling,

pasta, expressokaffe, kage, is, Rise øl og

meget mere.

Rimelige priser.

Pizza bagt i stenovn hver fredag og søndag

Åbent maj - oktober

Vester Bregninge 17, 5970 Ærøskøbing. Tlf. 6258 2045

dgg@dengronnegren.dk · www.dengronnegren.dk

KØRSEL I IND- OG UDLAND

ÆRØ TURISTFART

Reberbanen 58 · 5960 Marstal

Bregninge Møllevej 3 · 5970 Ærøskøbing

TLF. 62 58 13 13


Nature

Denmark

Zizzi

Studio

Deluca

Besøg

ÆÆrøs

røs

3350

50

mm

store

gårdbutik

Bl.a.

mmed

ed

“ “alt al

l t i uld”

fra

egen ege

e n fabrik,

bbeklædning

eklædning

i

n

naturmaterialer, aturmaterialer,

ppraktisk

raktisk

t ttøj

ø j til t i l f ffærden

æ r d de

e n i

n nnaturen

a t ur e n s ssamt

a m

mt

t m

mange a

n

g

e

ggaveideer

aveideer

oog

g Ærø

specialiteter.

Facebook: Ærø Gårdbutik

Bregninge

Tværby 3

• BBregninge

regninge • TTlf.

lf.

6258

11400

400

3350

50

mm

anderledes anderled

e es

bbutik

utik

ÅBENT HELE

ÅRET ALLE UGE ENS DAGE

April/maj/ /j /juni & sep/okt/nov v/dec:

All Alle ddage kl

kl. 11 11-15, 15 TTorsdag d kl kl. kl 11 11-17 17

Juli & august: Januar/februar/marts:

Alle dage kl. 10-117

Alle dage e kl. 11-14,

. Torsdag kl. 11-17

Grupper altid også efter aftale

Shop Sh p også g onlin ne: www.aeroegaa .a g ardbutik.dk k.dk

ÆRØ GUIDE 2012 33

Arcopédico

Skechers

Shape

Ups

Micha

Long Island

Two Danes


Hotellet med idyllisk atmosfære

i centrum af Ærøskøbing...

Hotellets beliggenhed i Ærøskøbing midt på øen gør det til det ideelle

udgangspunkt for at udforske den storslåede natur på Ærø.

Badestrand inden for en gå-afstand på få minutter.

Hyggelige byture på de toppede brosten i en by med

velbevarede ældre huse, giver en helt enestående

oplevelse.

Vestergade 38 · DK-5970 Ærøskøbing · Ærø

Tlf.: +45 62 52 10 03 · Fax: +45 63 52 31 68

www.aeroehus.dk · E-mail: mail@aeroehus.dk

Vor målsætning er at give vore gæster en god og

positiv oplevelse under opholdet på Ærø, og vort

personale vil altid være klar til at servicere Dem samt

være behjælpelig i enhver situation.

Hotel »Ærøhus« tilbyder ophol

med pension, samt at afholde familiefes

og semi narer for op til 50 perso


d

ter, kurser

ner.

Hotel »Ærøhus« har 1. klasses

restaurant, hvor der bl.a. serveres

friske fisk (efter årstiden).

I Sommersæsonen serveres der på

terrassen foran hotellet samt i den

gamle hotelhave.

Vor specialitet er friskfangede

fladfisk med persille sauce.

Der tages forbehold for,

at vejret kan betyde manglende

landing af fangst.

Ærøhus Seaside m/ havudsigt

Nyd udsigten over vandet mod Svendborgsund fra lejligheden.

Smagsfuldt møbleret med Erik Jørgensen møbler.

Hotel Ærøhus udlejer værelser/lejligheder i meget høj standard beliggende ved Ærø

Marina. Indretning med 2, 4 eller 6 sovepladser pr. værelse/lejlighed, alle med egen indgang,

bad og toilet. Lejlighederne er topisoleret med gulvvarme overalt og indrettet i høj

kvalitet med bl.a. fladskærm, telefon og internetadgang samt sol-terrasse med el markiser.

Enkelte med vaskesøjle, sauna og stort spabad (Jacuzzi for 2 personer). Eksklusivt køkken

veludstyret med ovn, microvn, køl og frost samt opvaskemaskine. Udlejes på uge og dagsbasis

som lejlighed eller som værelse med hotelservice. 10 minutters gang til Ærøs bedste

badestrand, 5 minutter til centrum af den gamle historiske by Ærøskøbing.

Udlejes til lejere der værdsætter kvalitet – uden husdyr og tobaksrøg (røgdetektor).

Hotel »Ærøhus« kan tilbyde komfortable

værelser med bad og

toilet samt telefon.

Hotel værelser med egen terrasse,

beliggende i gammel, smuk hotelhave.

Værelser - Luxus.

Dauers Hus.


36 ÆRØ GUIDE 2012

DU KAN ROLIGT REGNE MED, AT IKKE TO

STYKKER ER ENS. FOR SÅDAN ER Ø-BOLCHER.

ÅBNINGSTIDER:

FRA D. 15/6 TIL D. 15/8 DAGLIG FRA 10-16.

RESTEN AF ÅRET: EFTER AFTALE ELLER NÅR F LAGET ER UDE.

LAV DIN EGEN SLIKPIND:

MANDAG, ONSDAG OG FREDAG KL. 10-12

Ø-BOLCHER, ØSTER BREGNINGE 35, 5970 ÆRØSKØBING, TLF. 25733609, ØBOLCHER.DK

EN LILLE VERDEN – FULD AF GODE OPLEVELSER

annonce 1.indd 1 16/12/11 09.51

Dyp selv

Dyp dine

egne lys

Man-fre

kl. 10-17

Lør kl. 10-12

Sæber, te og urtesalt

fremstillet i eget værksted

af gode, ægte råvarer

– behandlet med omhu

ÆRØ

Specialiteter

SÆBERIET

Søby Nørremarksvej 3 • 5985 Søby

Telefon +45 62 58 19 59

Vores butik er fyldt med

lækre specialiteter

fra Ærø!

Se vores fine gavekasse

Jørbækvej 4 · 5985 Søby

Tlf. 62 58 14 54

www.ærøshoppen.dk

Mail: aeroshoppen@gmail.com

Kys Frøen

- og kom tættere på naturen

Tag på opdagelse med familie og venner hos Øhavets

tre Kys Frøen centre. Her venter sjove og spændende

oplevelser, hvor I sammen skal udforske naturen.

Trente Mølle

Søbygaard

Skovsgaard

Skovsgaard

Kågårdsvej 12

Hennetved

5900 Rudkøbing

Tel. +45 6257 2666

www.skovgaardgods.dk

Åbningstider: Kys Frøen centrene er åbne fra påske til 21. oktober

www.kys-froen.dk

Åbningstider

Fraden1.apriltil22.oktober:

Mandag til torsdag 10:00-15:30

Søbygaard

Søbygaardsvej 2

5985 Søby Ærø

Tel. +45 6252 2950

www.arremus.dk

Ibørnenessommerferie:

Alle dage – på nær lørdag

10:00-16:00

Lav dine egne sæbefigurer:

Tirsdag og torsdag

10:00-13:00

Vi står for

udlejning af

Søbylyst.dk

eksklusive

ferielejligheder

Se annoncen

andet sted i guiden

I er på egen hånd og bestemmer selv tempoet.

Udstyr og vejledning guider jer sikkert gennem den

valgte aktivitet.

Prøv at “dykke” ned i vandhullets vanvittige verden

eller spis af grøftekantes godter.

Mulighederne er mange og hvert center tilbyder op

til 10 forskellige aktiviteter.

Trente Mølle

Trentevej 7

Ny Stenderup

5672 Broby

Tel. +45 6268 1979

www.trente.dk


Kunstig Guide 2012:PostkortÆrø 05/12/11 13:11 Side 1

ÆRØ GUIDE 2012 37

SOMMERSKULPTURSØBY

1.JUNI-1.SEPTEMBER

SKULPTURER ER UDSTILLET RUNDT OM I SØBY BYMIDTE OG PÅ SØBY HAVN

UDSTILLINGEN ER ARRANGERET AF KUNSTHØJSKOLEN PÅ ÆRØ

I SAMARBEJDE MED SØBY ERHVERVSFORENING

UDSTILLINGSFOLDEREN KAN HENTES PÅ TURISTKONTORET PÅ SØBY HAVN

UDSTILLINGSKATALOGET KAN KØBES PÅ TURISTKONTORET I ÆRØSKØBING OG I SØBY

HAR DU BRUG FOR EN OP/FORKLARING? RING FOR OMVISNING PÅ 62581660

ANN LOUISE ANDERSEN

ANDERSBONNESEN

SØREN THILO FUNDER

OLE HARTVIG

HENRIETTE HEISE

LISBETH HERMANSEN

FRANSJACOBI

STINE MARIE JACOBSEN

JACOB JESSEN

HEINE K. KLAUSEN

PETER NEUCHS

URSULA NISTRUP

ROLF NOWOTNY

LARSBENTPETERSEN

RENÉ SCHMIDT

ANDREASSCHULENBURG

CHARLOTTE THRANE

SAMT

FEM STUDERENDE FRA

DET KGL. DANSKE

KUNSTAKADEMI,

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI,

AKADEMIE DER BILDENDEN

KÜNSTE WIEN

OG

AFGANGSHOLDET 2011/12 FRA

KUNSTHØJSKOLEN PÅ ÆRØ

KUNST

HØJSKOLEN

ÆRØ

www.kunstaeroe.dk


38 ÆRØ GUIDE 2012

Vitsø Kunstskole,

Café og Galleri

Kreative sommer og weekendkurser i maleri

og kunstforståelse.

Galleriet: er åben fra 1. juni -1. sep. fra kl. 10-18.

Kunst-caféen: har åben i sommerferien fra kl. 14-18.

Mandag har vi lukket.

Mere information: www.vitsøkunstskole.dk

Søby Landevej 18, 5985 Søby, tlf. 57 80 20 46

E K S K L U S I V E F E R I E L E J L I G H E D E R

• Aktiv ferie

• Afslapning og velvære

• Ferie for hele familien

• Romantisk weekendophold

• Møder, Konferencer og Fester

• Company Days og Teambuilding

SØBYLYST · ØSTERBRO 2-4 · DK-5985 SØBY · ÆRØ

T. +45 62 58 11 20 · WWW.SOBYLYST.DK · INFO@SOBYLYST.DK

Søby Cykeludlejning

Hans Aage Pedersen

Havnevejen 2 · 5985 Søby

CYKLER MED TILBEHØR

UDLEJES.

DØGNÅBENT

TLF. 62 58 14 60

hansaage.pedersen@gmail.com

Yogastudio

Søby

Søby Landevej 20

Specielle korte tilbud for

feriegæster.

Yoga & Meditation også

i den dejlige natur.

Ring og hør mere

på tlf. 4148 6895

www.yoga-aeroe.info

Fragt- og vognmandsfirmaet

P. Pedersen & Søn ApS

TLF. 62 58 10 78

TLF. 40 43 60 78

DAGLI’BRUGSEN SØBY BYDER DEM

VELKOMMEN TIL ÆRØ

Nu også forhandler af KEMI-OILs produkter

bl.a. rensefortynder, cellulosefortynder, silikonefjerner,

acrylfortynder og acetone,

samt Vi afhentning kan tilbyde af spild alle idagligvarer hele landet. til ferien

Vi Nørrebro har også: 23 · ■5985 TIPS Søby og LOTTO

Telefon 62 58 10 78 · www.p-pedersen.dk

■ POSTBUTIK

Vognmand Karsten mobil 40 43 60 78

■ APOTEKSUDSALG

karsten@p-pedersen.dk

■ VAREUDBRINGNING

Dagli’Brugsen Søby ønsker Dem en god ferie.

»Fies Strik«

I nærheden af »Søbygård« finder

du »Fies Strik«. I den lille butik er

der et meget stort udvalg.

Af designere bl.a.:

Kastaniestrik

Vivian Høxbro

Christel Seyfarth

Design-Club

geilsk

Men ud over disse meget lækre

garner og modeller er her alt,

hvad hjertet kan begære hos en

strikkeglad: mange forskellige

garner, Knit Pro, knapper, færdigstrik,

tilbehør, hæklenåle

o.m.a. Ting, du måske ikke forventer

at finde på Ærø.

Fælles for butikken er kvalitet og

god service. – Du kan også få

hjælp, hvis du er gået i stå med

dit håndarbejde.

Her er altid et godt tilbud. F.eks.:

Arwetta strømpegarn

til kun . . . . . . . pr. nøgle. 24,-

Kom og lad dig friste af de

mange, skønne ting og nyd

udsigten ud over Vitsø.

Jeg glæder mig til at se dig.

»Fies Strik«

Fragt- og vognmandsfirmaet

Albertslykke 10, Søby

English spoken · Si parla l´italiano

P. Pedersen & Søn ApS

TLF. 62 58 10 78

Nu også forhandler af KEMI-OILs produkter

bl.a. rensefortynder, cellulosefortynder, silikonefjerner,

acrylfortynder og acetone,

samt afhentning af spild i hele landet.

Nørrebro 23 · 5985 Søby

Telefon 62 58 10 78 · www.p-pedersen.dk

Vognmand Karsten mobil 40 43 60 78

karsten@p-pedersen.dk

Nu også forhandler af KEMI-OIL’s produkter,

bl.a.: Rensefortynder, Cellulosefortynder, Silikonefjerner

Acrylfortynder og Acetone,

samt afhentning af spild i hele landet.

Nørrebro 23 · 5985 Søby

Telefon 40 43 60 78 · www.p-pedersen.dk

karsten@p-pedersen.dk

Åben

alle dage

kl. 8 00 -19 00

- også lørdag

og søndag.

DAGLI’ BRUGSEN SØBY

Langebro 13 · Søby · Tlf. 62 58 12 64


ÆRØ MØBLER A /S

Lerbækken 5 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 99

Vestergade 10 · Marstal · Tlf. 62 53 13 86

SNEDKER/TØMRER

GULVBELÆGNING

KØKKEN

MØBLER

● 15

Ærøskøbing

Ærøs historiske købstad

● 14

● 16

●23 ●25 ●11 ●12 ●18 ●19 ●20 ●21 ●13 ●17 DAME- & HERRETØJ

GARDINER & BOLIGUDSTYR

TØJSHOPPEN

ÆRØ BOLIGUDSTYR

Søndergade 6 · Ærøskøbing · Tlf, 62 52 10 29

BAGERI · BÄCKEREI · BAKERY

Ærøskøbing Bageri ApS

Vestergade 62 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 31

● 24

● 28

10● 9


● 8

● 27

● 22

● 26

●3 ●4 ●5 ●2 ●1 Æ R Ø S K Ø B I N G

H A N D E L S S TA N D S F O R E N I N G

● 29


● 6

● 7

ÆRØ GUIDE 2012 39

1 Netto

2 Ærø Olie

3 Lendas Griller

4 Café Aroma

5 Havnebutikken

6 Ærøskøbing Røgeri

7 Deloitte, revisionsfirma

8 Ærø Isen

9 Apoteksudsalg

10 Hotel »Ærøhus«

11 R. R. Kiosk

12 Sonjas Blomster

13 Ærøskøbing Bageri

14 Advokatfirmaet Gottschau & West

15 Ærø Brand, forsikringsselskab

16 Salon Grethe, frisør

17 Røde Kors forretning

18 Creutz’ Boghandel

19 Den Gamle Isenkram

20 Ærø Boligudstyr / Tøjshoppen

21 Restaurant »Mumm«

22 Ærø Fantasy World

23 Ærø Glaskunst

24 Kæphesten

25 Stokrosen

26 Nordea Bank

27 Blandede Bolcher

28 Øens VVS

29 Ærø Møbler


40 ÆRØ GUIDE 2012

Kunst / Galleri

VITSØ KUNSTSKOLE

Café og Galleri

Søby Landevej 18, 5985 Søby

Tlf. 57 80 20 46

Kreativ sommer- og weekendkurser

i maleri og kunstforståelse.

Galleriet udstiller malerier og glasbilleder,

åben fra

den 1. juni – 1. sept. fra kl. 10-18

eller efter aftale, mandag lukket.

Kunst-caféen har åben i sommerferien

fra kl. 14-18, mandag lukket.

Mere information til kurser og udstilling

på: www.vitsøkunstskole.dk

SommerSkulpturSøby 2012

1. juni – 1. september

Kom og oplev skulptur der går i dialog

med Søby. Udstillingen foregår rundt

om i bybilledet og viser skulpturer af

mere end 40 unge danske kunstnere og

kunststuderende. Udstillingsfolderen

kan hentes på Søby Turistkontor.

For mere information se

www.kunstaeroe.dk

FARS GRILLER - MORS MÆND

Majbritt Drud

Kongensgade 22, Marstal

Skulpturer i ler og bronze, der er en

genvej til smil.

Arbejdende værksted.

Åben hele året, når flaget er ude, ellers

ring!

Tlf. 21 49 14 25 og jeg kommer.

- en »lun« partner...

GALLERI RITA LUND MALERIER

Rita Lund

Prinsensgade 6, 5960 Marstal

Kunstmaler

Åben hele året når skiltet er ude

– ellers besøg efter aftale.

Ejendommen Prinsensgade 6,

der er naboejendom til Marstal

Søfartsmuseum, var oprindelig opført

i 1899 til rederiet H. C. Grube, nu

ombygget og indrettet til mit

private galleri og atelier hvor jeg

arbejder dagligt.

Tlf. 62 53 10 98 / 62 53 21 73.

GALLERI RUSAGER

v/ Erik Hartwich

Skulptur og maleri

Søby Vestermark 10, 5985 Søby

Tlf. +45 62582412 /

Mobil +45 21801362

www.rusager.com

Åben daglig. Hele året

GLASRIGET

Ærø Glasværksted

v/Connie von Elbwart

Søndergade 1, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 27 57 44 27

post@glasriget

www.glasriget.dk

Håndlavet glaskunst af herboende

kunstner.

CLAY FEVER KERAMIK

Tværby 17, Bregninge

5970 Ærøskøbing

www.clayfever.dk

Arbejdende værksted og butik

med salg af keramik og smykker.

Åben hele året når skiltet er ude

eller after aftale. Tlf. 20 32 81 33.

gALLERI BjØRgS' StoVA

v/ Bjørg Kiær

Vesterbro 12, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 24 98 82 84

bjoergkiaer@hotmail.com

www.bjoergsstova.dk

Åbningstider annonceres i pressen og

på hjemmesiden.

Velkommen til Bjørgs' Stova.

Oplev atmosfæren i et byhus fra 1804,

hvor moderne kunst lever og ånder i

historiens vingesus - i et spændende,

venligt og levende galleri.

Ærøskøbing Fjernvarme

Lerbækken 23 · 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 29 09 · Fax 62 52 29 06

www.aeroe-varme.dk

Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel

på 3150 kw, solfangeranlæg på 7.000 m 2 samt et pillefyr. 640 for brugere

er tilknyttet værket.

Galleri

Bjørgs’ Stova

Vesterbro 12

Ærøskøbing

www.bjoergsstova.dk

Pilebækkens

Cykler

Pilebækken 11

Ærøskøbing

Tlf. 62 52 11 10

Cykeludlejning

(3 gear). Fra 60,- kr. pr. dag.

BENZIN & DIESEL

På automat med Dankort eller

kontant (penge automat)

kr. 50,- 100,- 200,-.

ÅBNINGSTIDER:

Sommertid:

kl. 06.00-22.00

Vintertid:

kl. 07.00-21.30

R

Døgn

Kiosk

Vestergade 54

Ærøskøbing

Tlf.: 79 37 23 31

Mobil: 41 58 00 38

R


NETTOPRISER

I SOMMERLANDET

GOOD FOOD AND MORE

AT DISCOUNT PRICES

DER LEBENSMITTEL-

DISCOUNTER IN IHRE NÄHE

ÆRØSKØBING

Vester Allé 4

SE ÅBNINGSTIDER PÅ NETTO.DK

Turist_Aeroe_93x63,5.indd 1 01/12/09 10:11:42 ÆRØ FOLKEBIBLIOTEK

ÆRØSKØBING MINIGOLF

VESTER BÅDEHAVN

• Minigolf

• Slik · Is

• Sodavand

Ærø

Bowlingcenter

Statene 42 A

Ærøskøbing

Tlf. 62 52 23 06

www.arrebowl.dk

ÆRØ

FOLKEBIBLIOTEK

www.arrebib.dk

ÆRØSKØBING

BIBLIOTEK

Torvet

5970 Ærøskøbing

Tlf.: 6252 1442

Mail: bibliotek@arrebib.dk

Hotspot/Trådløst netværk

Mandag 10.00-13.00

Tirsdag 13.00-18.00

Onsdag 10.00-13.00

Torsdag 13.00-17.00

Fredag 13.00-17.00

MARSTAL

BIBLIOTEK

Skolegade 28

5960 Marstal

Tlf.: 6352 6360

Mail: marstal@arrebib.dk

Hotspot/Trådløst netværk

Mandag 13.00-18.00

Tirsdag 10.00-13.00

Onsdag 13.00-18.00

Torsdag 13.00-18.00

Fredag 10.00-14.00

ÆRØ GUIDE 2012 41

Information

ALARM Tlf. 112

Redningskorps Tlf. 62 52 22 22

APOTEK

Marstal:

Kirkestræde 23 Tlf. 62 53 10 68

Ærøskøbing:

Apoteksudsalg

Vestergade 34 Tlf. 62 52 10 10

Søby:

Håndkøb – Dagli’ Brugsen,

Langebro 13 Tlf. 62 58 12 64

BIOGRAF

Ærøskøbing:

Bio Andelen,

Søndergade 28A Tlf. 62 52 17 11

FLYTRANSPORT/

RUNDFLYVNING

Starling Air, Ærø Tlf. 62 53 33 94

FÆRGE

Ærøfærgerne:

Søby-Faaborg

Ærøskøbing-Svendborg

Marstal-Rudkøbing

Søby-Fynshav Tlf. 62 52 40 00

Birkholmruten:

Marstal – Birkholm Tlf. 29 67 79 70

LÆGE

Bregninge:

Lægehuset,

Ø. Bregninge 61 Tlf. 62 58 13 70

Marstal:

Lægehuset,

Rådhusstræde 7 Tlf. 62 53 10 28

Ærøskøbing:

Lægehuset,

Sygehusvejen 18 Tlf. 62 52 11 77

Lægevagt Tlf. 63 52 30 90

Sygehus, Ærøskøbing

Sygehusvejen 18 Tlf. 63 52 14 00

POLITI

Ærøskøbing:

Jomfruvejen 1 Tlf. 62 52 14 48

POSTBUTIK

Marstal:

Kongensgade 31 A

mandag-fredag kl. 11.30-16.15

lørdag kl 10.00-12.00

Søby:

Dagli’ Brugsen, Langebro 13

mandag-fredag kl. 14.00-16.30

Ærøskøbing:

Creutz’ Boghandel

Vestergade 47

mandag-fredag kl. 12.30-16.30

TANDLÆGE

Ærøskøbing:

Sluttergyden 4 Tlf. 62 52 10 15

Vesterbro 8 (tandtekn.) Tlf. 62 52 13 32

Vestergade 55 Tlf. 62 52 15 76

UDLEJNINGSBIL

Autogården,

Reberbanen 61

Marstal Tlf. 62 53 17 20

Ærø Auto-Center,

Skolevej 12,

Marstal Tlf. 62 53 13 02

TAXA

Oles Taxa Tlf. 20 40 96 90/

20 20 82 02

Ærø Taxa Tlf. 20 20 20 32


42 ÆRØ GUIDE 2012

Biler udlejes uden fører

5 og 9 personer

Se priser på

www.aeroeautocenter.dk

Oplev et mikrobryggeri med produktion af øl i absolut topklasse.

Se bryggeriet fra vor butik, eller nyd en øl og en let frokost i caféen,

med produkter fra den lokale slagter og hjemmelavet tilbehør.

Man sejler da til en rigtig ø...

Svendborg - Ærøskøbing

Faaborg - Søby

Rudkøbing - Marstal

Fynshav - Søby

Book selv din bil

www.aeroe-ferry.dk

Åbent

hele

sommeren

ÆRØ AUTO-CENTER

Reparation

af alle

bilmærker

udføres

Skolevej 12 · Marstal · Tlf. 62 53 13 02 / 21 27 69 65

E-mail: aeroeauto@tdcadsl.dk

GENBRUGSBUTIK

Tøj og sko til børn og voksne • Ting og sager

Vestergade 53, Ærøskøbing. Tlf. 62 52 29 90

Pæne møbler • El-artikler • Køkkenting

Musik • Bøger • Spil og meget andet.

Pilebækken 12, Ærøskøbing. Tlf. 24 77 56 20

SOMMERBOGBIX I DE TRE ÆRØSKE HAVNE

Læs mere på www.aeroe.drk.dk

BESØG RISE BRYGGERI & CAFE

Bryggeriet

har åbent dagligt

i sommerperioden

fra 10.00 til 14.00.

Vandværksvej 5

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 11 32

www.risebryggeri.dk

ÆRØ!

Pladsbestilling for alle 4 ruter Tlf.: +45 62 52 40 00, E-mail: info@aero e -ferr y.dk


MØLLEVEJEN

SØBY

ÆRØS-

KØBING

300 m

TENNIS-

BANER

EGEHOVEDVEJ

A

C

D

E

300 m

DANMARKSGADE

VESTERGADE

barkvej

OMMEL

skonnertvej

SØBY

ÆRØSKØBING

200 m

SKOVGYDEN

JAGTVEJ

REBERBANEN

Apotek

Bager

Boghandel

Bank

3 km

KOLLEGIUM

SPORTS-

PLADS

Navigationsskole

ELLENET

Tennisbaner

NØRREGADE

RØNNEVEJ

østergade

Bredgade

NØRRE VÆNG.

KONGENSGADE

4. MAJ STRÆDE

VESTERGADE

VESTERGADE

RÅDHUS STRÆDE

VESTERGADE

PEDER SKRAMSGADE

KIRKESTRÆDE

STRANDSTRÆDE

MARKGADE

LÆRKEGADE

teglgade

TORDENSKJOLDSGADE

KONGENSGADE

TOLDBODGADE

NIELS JUELSGADE

SØLVGADE

NY MØLLERGADE

HVIDTFELDTSGADE

VELKOMMEN TIL ÆRØ

F

H

|

J

Cykeludlejning

El-installatør

Internet Café

Servicestation

F

K

L

M

N

O

Frisør

WILLEMOESGADE

Gaveshop

Ejendomsmægler

Hotel/Restaurant

Isenkræmmer

WC

H.C. CHRISTENSENSVEJ

FILOSOF G.

ENIGHEDSSTRÆDE

SKIPPERGADE

BRØNDSTRÆD.

STRANDSTRÆDE

J

KIRKESTRÆDE

DRONNINGESTRÆDE

PRINSENSGADE

TVÆRGADE

SKOLEGADE

NYGADE

KORSGADE

SKOV

P

Q

R

S

T

K

HERLUF TROLLES GADE

GASVÆRKSVEJ

HAVNEGADE

SØLVGADE

BUEGADE

FIOLSTRÆDE

VINKELSTRÆDE

NISSENS HAVE

PM Gang

EGEHOVEDVEJ

Døgnkiosk/Proviantering

Maritim Shop

Café/Restaurant

Fast-food

Optiker

D

FÆRGESTR.

FÆRGESTR.

MØLLERGADE

SNAREGADE

CAMPING

SØNDERGADE

U

V

W

B

X

Y

WC

D

A

BRO 1.

HAVNEGADE

ØSTERSØVEJ

C

Vandrerhjem/

Kajakcenter

Café/Bar

Sportsbutik

Skobutik

Mode-/

Tøjbutik

Radio/TV

WC

STRAND

Z

2

3

Q

L

Kl. 10.00-11.00 eller

tlf. 62 53 14 77

WC

S

A

B

C

F

K

L

O

D

J

L

O

Q

S

V

WC

BRO 2.

Havnekontor

Færge Marstal-Rudkøbing

Søfartsmuseum

Miljøstation

Diesel/benzin til både

Posthus

Lægehus

Turistinformation

Bad

Borgerbutik

Bibliotek

Legeplads

Beach-volley

P-Plads

Petanque

Rutebiler

Sejlklub

Vindmåler

Toilet

Telefon

BRO 3.

V

BRO 4.

BRO 5.

BRO 6.

Supermarked

BRO 7.

BRO 8.

BRO 9.

Dybde: 2 m

tief: 2 m

Møbelhus

VVS

BRO 10.

LYSTBÅDEHAVN

4

5

6

7

0

Vaffelbageri

Vaskeri

Revisor

Byggemarked

Galleri


NYE SKO

ATURLIGVIS

FREDDY SKO

GØR DIN KROP EN

TJENESTE

Kongensgade 36 · Marstal

Tlf. 62 53 17 44

ECCO · RIEKER · TAMARIS · ANGULUS

Ærø · Kongensgade 33 · 5960 Marstal · Tlf. 6253 1407· www.sportigan.dk

ÆRØ GUIDE 2012 45

kun mod forudbestilling - senest dagen før

kun telefontid mod forudbestilling mellem kl. - 17 senest og kl. dagen 21 før

telefontid tlf. mellem 6225 2569 kl. 17 og kl. 21

kun mod kirkestræde

forudbestilling tlf. 6225 8 5960 2569 - senest marstal dagen før

telefontid

kirkestræde

info@restaurantedith.dk

mellem kl. 17 og kl. 21

8 5960 marstal

www.restaurantedith.dk

info@restaurantedith.dk

tlf. 6225 2569

kirkestræde

www.restaurantedith.dk

8 5960 marstal

info@restaurantedith.dk

www.restaurantedith.dk

ØENS STØRSTE BUTIK

BAGERENS

ÅBNINGSTIDER:

1/4-28/10

Få samtidig et gratis ALLE DAGE OK FRA Benzinkort KL. 6.15 til billig benzin og

FRA 29/10 ÅBNER BAGEREN

diesel fredag d. 9/5 kl. 14-18 og lørdag d. 10/5 kl. 10-14

Gratis OK Benzinkort fredag

kl. 14-18 og lørdag kl. 10-14

Med et OK Benzinkort får du:

• Gebyrfri oprettelse

• Kort til mere end 500 benzinanlæg

i Danmark

• Kort til betaling af broafgift på

Storebælt og Øresundsbron®

Medbring billedlegitimation fx Dankort, kørekort, IDkort

eller sygesikringsbevis med din nuværende adresse.

Marstal

PÅ HVERDAGE KL. 6.15

LØRDAG-SØNDAG SAMT

HELLIGDAGE Gratis OK’thellolagkage

KL. 7.00

Vi fejrer åbningen af det nye OK-anlæg

med en gratis OK’thellolagkage til de

første 50 fredag kl. 14-18 og lørdag

kl. 10-14. Vi byder ligeledes på en

pølse samt en forfriskning.

SOMMER

OK støtter lokalt

Tanker du hos OK, støtter du M.I.F. med

gode kontanter til deres arbejde. Kom og

få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til

ÅBNINGSTIDER:

25/6-26/8 2012.

MAN-FRED: 9.00-19.00

LØRDAG: 9.00-17.00

SØNDAG: 10.00-17.00

Søndagsåbent:

Hele sommerperioden

undtagen søndag d. 19/8.

ÅBNINGSTIDER:

MAN-TORS: 9.00-18.00

FREDAG: 9.00-19.00

LØRDAG: 9.00-16.00

M.I.F., hver gang du tanker hos os.

● Mange økologiske

produkter

● Slagter

● Delikatesse

● Betjent

blomsterafdeling

● Eget bageri

● Tips - Lotto

● Bredt udvalg i

isenkram

KIRKESTRÆDE 2-4 MARSTAL · TLF. 62 53 17 80

TANK I 24 TIMER

Euro og betalingskort kan anvendes.

REBERBANEN · MARSTAL

(Første indfaldsvej til Marstal fra Ærøskøbing/Søby)


DAME- OG

HERRETØJ

GARDINER

DYNER/

PUDER

KANSAS

BEKLÆDNING

CHR. H.

CHRISTENSEN

– et godt sted at handle!

Marstal . Tlf. 62 53 10 60

E-mail: takkristensen@mail.dk

www.chr-h-christensen.dk

Rita Lund

M A L E R I E R

Prinsensgade 6

5960 Marstal

Tlf. +45 62 53 21 73

www.ritalund.dk

Stort udvalg i

TASKER · SMYKKER · POSTKORT

BABYLEGETØJ

Pasbilleder · Fotofremkaldelse

KIRKESTRÆDE/SKIPPERGADE

MARSTAL · TLF. 62 53 32 87

BØGER

KONTORARTIKLER

SPIL m.m.

ÆRØ

BOGHANDEL ApS

KONGENSGADE 31A

5960 MARSTAL

TLF. 62 53 10 77

FAX 62 53 25 77

E-mail: aeroe-bog@bogpost.dk

ÆRØ GUIDE 2012 47

BOYE-BOLIG & ERHVERV

v/ Preben Boye Jørgensen . Statsaut. ejendomsmægler MDE

Kongensgade 29 . 5960 Marstal

Tlf. 62 53 10 16 . Fax. 62 53 13 16

www.boyebolig.dk

e-mail:

post@boyebolig.dk

Verdens største

SOLFANGERANLÆG

MARSTAL FJERNVARME

SKOLEVEJ 15 · TELEFON 62 53 15 64

Smageriet

HJEMMELAVET ITALIENSK IS

OG SOFTICE

FRISKSMURTE HÅNDMADDER

HJEMMEBAGT RUGBRØD

SMØRREBRØD, SANDWICHES

OGSÅ UD AF HUSET

SOMMER, UGE 26-35:

ALLE DAGE KL. 9-22

VINTER:

HVERDAGE KL. 9-18

hjemmelavet gelato · smørrebrød · delikatesser

/////////////////////////////////////////

kirkestræde 8 • 5960 marstal • tlf. 6225 2568

info@smageriet-aeroe.dk • www.smageriet-aeroe.dk


48 ÆRØ GUIDE 2012

Ture

med guide

BYVANDRING

Turistinformationen i Ærøskøbing,

Ærøskøbing Havn 4:

2. juli – 6. august:

mandage kl. 14.00

Voksne 25,- kr. / børn gratis

Turistinformationen i Marstal,

Havnegade 5:

2. juli – 6. august:

mandage kl. 10.00.

Voksne 25,- kr. / børn gratis.

BYVANDRING OG FOREDRAG

I MARSTAL OMKRING

CARSTENS JENSENS BØGER

v/ Knud Nielsen

Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris: 60,- kr. incl. kaffe og sødt.

Tilmelding ikke nødvendig.

Alle byvandringer kl. 10.30

på følgende datoer: 4/7, 6/7, 11/7,

13/7, 18/7, 20/7, 25/7, 27/7, 1/8, 3/8,

8/8, 10/8.

NATURVANDRING

Se Naturskolen,

Ærø Museum / Søbygaards

program side 51.

SEJLTURE

Fra Marstal:

Tirsdage 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 31/7,

7/8

Torsdage 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 2/8,

9/8

Kl. 10.00 til 14.00 Ø-tur til Strynø

Voksne 270,- kr. / børn 170,- kr.

Kl. 19.00 til 21.00 Solnedgangstur

Voksne 170,- kr. / børn 120,- kr.

Fra Ærøskøbing:

Onsdage 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 1/8,

8/8

Kl. 10.00 til 14.00 Ø-tur til Drejø

Voksne 270,- kr. / børn 170,- kr.

Kl. 19.00 til 21.00 Solnedgangstur

Voksne 170,- kr. / børn 120,- kr.

Har I mere end 1 barn, kommer det

ene barn gratis med på sejlturen.

Billetter kan købes direkte på

www.maritimcenter.dk ellr på de


lokale turistbureauer.


Forbehold for ændringer.ÆRØ BLOMSTER

& HAVECENTER

OMMELSVEJEN 23 A

5960 MARSTAL

TLF. 62 53 11 99

www.aeroeblomster.dk

www.marnav.dk

Tlf. 62 53 10 75
Karin Sandberg Helle Toft

Jensen


24 25 76 55 61 32 09 40ManuVision massage/kropsbehandling


Kropsterapi, life & business coaching
www.kysentiger.dk


Ærøskøbing & København

DET LILLE HOTEL

Hyggelig restaurant (50 pers.)

Gårdhave · Krostue

6 værelser

STRANDSKOVEN

Selskaber og busselskaber.

Øens flotteste udsigt.

v/ Heidi og Klaus Thrane

Smedegade 33

5970 Ærøskøbing

Tlf./Fax 62 52 23 00

www.det-lille-hotel.dk

Autoreparationer af alle mærker

Dunkær Auto-Service

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38 · Mobil 61 36 65 13

Butik og værksted

Dunkærgade 22

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 20 80 / 62 53 30 70

www.aemv.dk

TRADITION FOR TRÆLAST

Alt indenfor trælast og

bygningsartikler

Olie – Fast brændsel – Byggemarked

A/S TRÆLASTEN MARSTAL-SØBY

Industrivej 5, 5960 Marstal Biografvej 6, 5985 Søby Ærø

TLF. +45 62 52 27 22


Ole Ege

F L O T B I L L E D B O G

Ole Ege

Danmark består af 406 øer. Få så smukke og varierede som Ærø.

Den grønne ø har stolte traditioner indenfor søfart, fiskeri, handel

og landbrug. Ærøs spændende historie er fortalt af museumsleder

Erik B. Kromann fra Marstals imponerende søfartsmuseum.

Alle tekster er på dansk, tysk og engelsk

Ærø før og nu

Stort format. Indbundet.

130 sider i farver . . . . . . . . . . . . kr. 249,-

FORLAGET ESPER

DISTRIBUTION: ÆRØ UGEAVIS

Guesthouse Harmoni

Land - Himmel – Hav

Den rene idyl med økologisk Bed & Breakfast.

Ud sigt til Østersøen fra alle 4 værelser og 1

lejlighed. 2 badeværelser og sauna. Alt inklusive.

Landvilla med stor have på Vejsnæs Nak -

ke. 250 m til klinten. Yndig Lamaflok, katte,

hun de, høns. Mellem Ærøskøbing og Marstal.

E-mail harmoni-aeroe@paradis.dk

MARIJANNE MEYER

Vejsnæs 2, 5970 Ærøskøbing

annonce_2spalter_86x120mm.pdf 1 29/09/10 12.14

MASSAGE

MEDITATION

HOMØOPATI

STENBUTIK

VEJSNÆS 2

ÆRØSKØBING

MOBIL 6175 4884

WWW.HARMONI-AEROE.DK

ÆRØ GUIDE 2012 49

Primitive

Teltpladser

Dette er teltpladser – normalt uden

adgang til bad. Kun for cyklister og

vandrere, der selv medbringer telt.

Bogen »Overnatning i det fri« kan

købes på Turistinformationen.

HANS AAGE PEDERSEN

Havnevejen 2, 5985 Søby

Tlf. 62 58 14 60

ULVEHOLM

Mobil: 6175 aeroeferiehus_annonce_DK.pdf 4884 Fastnet: 6252 1993

Øster 12/7/09 Bregningemark, 9:26:55 PM 5970

www.harmoni-aeroe.dk

Ærøskøbing

ÅBEN HELE ÅRET

Adm.: Ærøskøbing Kommune

Tlf. 63 52 50 00.

Feriehusudlejning

mail@aeroeferiehus.dk

Søndergade 1, 5970 Ærøskøbing

Tlf. mail@aeroeferiehus.dk

+45 27574427

Tlf. 27574427

aeroeferiehus.dk

TELTPLADS VED

VRÅVEJEN

Borgnæsdal, Øsemarksvej 10

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 21 22

VINDEBALLE

Voderup, 5970 Ærøskøbing

Adm.:

Naturstyrelsen Fyn. Tlf. 62 65 17 77

Følg skiltene fra cykelrute 91

SKOVPLADS I

LILLE RISE SKOV

Fra landevejen mellem Ærøskøbing

og Marstal

5970 Ærøskøbing

Adm.:

Naturstyrelsen Fyn. Tlf. 62 65 17 77

BIOKOL - KRAGNÆS

Færgegårdsvej 13, Kragnæs,

5960 Marstal

Tlf. 27 20 18 12 (Shelters)

BIRKHOLM

Birkholm 17, Birkholm

Gustav Jensen

Tlf. 28 97 85 77

Teltpladsen ligger th. for havnen

Din lokale rådgiver.

På www.deloitte.dk kan du

læse mere om Deloitte og

om vores rådgivningsydelser.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited


50 ÆRØ GUIDE 2012

Øens VVS Ærø A/S

– vi udfører også totalentrepriser

Ærøskøbing 62 52 24 90

Marstal 20 13 72 40

København 21 63 71 78

email: oens@vvsaeroe.dk

www.oensvvsaeroe.dk

Ferieboliger Ferieboliger

på Ærø

RYG E

S TO P

Feriepartner Ærø er øens største

udbyder af ferieboliger.

Vi har et stort udvalg af hyggelige

byhuse, almindelige feriehuse og

huse på landet.

Kik forbi og book din næste ferie

på Ærø på www.mob.dk

MOB Sommerhusudlejning

Tlf: +45 64 41 23 22

Mere feriehus - bare billigere

www.mob.dk

Førende i hudpleje og solbekyttelse

Marstal Apotek

Kirkestræde 23

5960 Marstal

Tlf. 62 53 10 68

Fax 62 53 30 68

Kvit tobakken og vind en rejse.

Læs mere på www.apoteket.dk

Uddannelse på gymnasialt niveau

HF og 3-årig HF-søfart

samt HF-enkeltfag

ÆRØ

Ærø Redningskorps ApS

Dunkærgade 21 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp!

LEJ EN CONTAINER

KURT HANSEN

ENTREPRENØR OG VOGNMANDSKØRSEL

Dunkærgade 21 · 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 22 22 – Fax 62 52 26 22

E-mail: redning@post10.tele.dk

Ærøskøbing

Apoteksudsalg

Vestergade 34

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 10 10

Fax 62 52 19 10

Kontakt vores kontor for

nærmere oplysninger.

P. E. PÅLSSONSVEJ 1 ·

5960 MARSTAL

TELEFON 62 65 65 90

TEGN ABONNEMENT

MED FORBINDINGSKASSE

- til bilen - til hjemmet

- til arbejdspladsen.

Eftersyn og opladning af

ILDSLUKKERE udføres.

Nye ildslukkere på lager.

● KOMMUNER

● VIRKSOMHEDER

● HÅNDVÆRKSMESTRE

● PRIVATE

Søby Håndkøbsudsalg

Fra Marstal Apotek

DAGLI’ BRUGSEN

Langebro 13

5985 Søby

Tlf. 62 58 12 64


BLUE RIBAND TRANSLATIONS

Professionelle oversættelser

Translatør

VIBEKE LYKKE FRIIS

Langeagre 1, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 18 81

vl@riband.dk · www.riband.dk

big enough to cope ❤ small enough to care

Rise Sparekasse

Tlf. 62 52 14 08

www.risespar.dk

Så er kursen sat...

HIMMELSKE OPLEVELSER

FOR HELE FAMILIEN

International flyveplads

omgivet af øhavsidyl

STARLING AIR

Tlf. +45 62 53 33 94 www.starling.dk

Rise Sparekasse

Tlf. 62 52 14 08

ÆRØ GUIDE 2012 51

Ærø Natur- og Energiskole,

Ærø Museum / Søbygaards

aktivitetskalender 2012

Ugedag Dato Kl. Aktivitet Mødested

Søndag 29.04 10.00 Skovens dag, Egehovedskoven P-plads campingpladsen

Onsdag 09.05 14.00 Strand og hav i Natura2000 Badebroen, Vester Strand

Lørdag 26.05 14.00 Orkidetur i Gråsten Nor Flyvepladsen

Lørdag 02.06 14.00 Klokkefrøer og snoge P-plads Voderup Klint

Søndag 03.06 14.00 Vitsø Nor P-plads Søbygaard

Mandag 11.06 19.00 Dyr og planter på Voderup Klint P-plads Voderup Klint

Lørdag 16.06 14.00 Vådområdernes natur Vesteraas, Voderup 41

Søndag 17.06 14.00 Vilde blomsters dag Vesteraas, Voderup 41

Tirsdag 26.06 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Torsdag 28.06 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Torsdag 28.06 19.00 Landbrug i Natura2000 Vesteraas, Voderup 41

Fredag 29.06 13.00 Strandengens plante- og dyreliv P-plads Skjoldnæs fyr

Tirsdag 03.07 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Torsdag 05.07 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Mandag 09.07 10.00 Dyr og planter på Voderup Klint P-plads Voderup Klint

Tirsdag 10.07 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Onsdag 11.07 14.00 Vitsø Nor P-plads Søbygaard

Torsdag 12.07 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Fredag 13.07 13.00 Engenes natur Vesteraas, Voderup 41

Tirsdag 17.07 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Onsdag 18.07 10.00 Vådområdernes natur P-plads ved Søbygaard

Torsdag 19.07 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Fredag 20.07 13.00 Strandengens plante- og dyreliv P-plads Skjoldnæs fyr

Tirsdag 24.07 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Torsdag 26.07 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Fredag 27.07 13.00 Engenes natur Vesteraas, Voderup 41

Mandag 30.07 10.00 Strand og hav i Natura2000 Badebroen, Vester Strand

Tirsdag 31.07 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Onsdag 01.08 14.00 Vitsø Nor P-plads Søbygaard

Torsdag 02.08 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Fredag 03.08 13.00 Dyr og planter på Voderup Klint P-plads Voderup Klint

Tirsdag 07.08 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Torsdag 09.08 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Fredag 10.08 13.00 Klint, strand og hav P-plads Voderup Klint

Tirsdag 14.08 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Torsdag 16.08 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Fredag 17.08 13.00 Landbrug i Natura2000 Vesteraas, Voderup 41

Vi forbeholder os ret til at aflyse hvis fremmødet ikke er mere end 5 personer.

Voksne kr. 30,-/person. Børn under 15 år gratis.

Derudover tilbydes guidede ture for lejrskoler og busselskaber.

Priser fra kr. 400,- pr. time.

De enkelte arrangementer tager fra 1 til 2 timer.

Ture med blåt vedrører Blå Flag og er gratisture.

Kontakt: Knud Nielsen, tlf. 40 22 44 03 eller Ærø Museum, tlf. 62 52 29 50.

www.risespar.dk

Så er kursen sat… ..

Ærøs pay and play golfbane

er åben for alle

Tag familien med til Skjoldnæs og prøv en dejlig sport.

Spil hele dagen for 150 kr. pr. person incl. golfudstyr.

Besøg også fyrtårnet og nyd den betagende udsigt

over Ærø og Det sydfynske Øhav.

Læs mere på aeroegolf.dk

Skjoldnæsvej 8, Søby

Tlf. 62 52 23 63


52 ÆRØ GUIDE 2012

Bed & Breakfast / Feriehuse Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort

JOHN & LILIAN

Havnevejen 3

5985 Søby

Tlf. 62 58 29 60

funkholms.aeroe@nypost.dk

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser, fælles bad og

tekøkken samt mindre spisestue med

radio og TV.

Pris 1. dag: 400,- kr.

Følgende dage: 350,- kr.

5 km fra golfbane,

150 m til færge, strand og Søby Marina

med spiserestaurant

VITSØ KUNST & LOGI

Annette og Rüdiger Mövens

Søby Landevej 18,

5985 Søby

Tlf. 57 80 20 46, mobil 22 53 99 35

Mail: kunstskole@nypost.dk

www.vitsøkunstskole.dk

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser med fælles bad og

økologisk morgenmad.

Pris: 550,- kr. / en person 375,- kr.

Vi bor lige op til det smukke naturområde

Vitsø Nor, med vandresti til

vandet. Der er 1,5 km til Søby Færgehavn.

(Vi har hund og katte)

YOGASTUDIO SØBY

Ferielejighed og B&B

Dorit Lassen

Søby Landevej 20, 5985 Søby

Fastnet 33 21 11 11

Mobil 41 48 68 95

mail: yogastudioaeroe@gmail.com

www.yoga-aeroe.info

Åbent hele året.

Nyrenoveret ferielejlighed til 1-4 pers.: stort

alrum med brændeovn, sove/badeværelse med

gulvarme, havudsigt, egen indgang og haveplads,

cykler, vaskemaskine mm.

3000 kr. plus elforbrug.

B&B: et dobbeltværelse 500 kr.,

350 kr. enkelt inkl. økologisk morgenmad

Beliggenede på en økologisk gård i naturskønt

område ved Vitsø, 2 km fra Søbyfærgen, direkte

på Øhavsstien ved Østersøen. Også velkommen

til yoga og meditation i naturens store have...

ALBERTSLYKKE

Elsebeth og Peder Pedersen

Albertslykke 8, Leby

5985 Søby

Tlf. 62 58 10 44

albertslykke@mail.dk

www.albertslykke.dk

Åbent hele året.

3 Dobbeltværelser / 1 Ferielejlighed.

Pris inkl. morgenmad:

Enkeltværelse: 300,- kr.

Dobbeltværelse: 500,- kr.

Ferielejlighed: ring for pris.

Ca. 8 km fra fra golfbane.

Ca. 3 km fra Søby, i naturområde.

EDEL OG KAJ KRISTENSEN

Godthåb 5, Godthåb

5985 Søby

Tlf. 62 58 17 81

www.godthaab5.dk

Åbent 01.05.-01.10.

3 Dobbeltværelser/Eget bad og toilet.

Tekøkken/TV

Pris inkl. morgenmad:

500,- kr. for 2 personer.

Ca. 3 km fra Søby i naturområde.

GODTHÅB NR. 9

Godthåb 9, Leby, 5985 Søby

Tlf. 63 52 70 33

Email: jette.selmer@yahoo.dk

Åbent fra 1/4 til 1/10

2 dobbeltværelse / 1 enkeltværelse - med fælles

bad og toilet.

Stor opholdsstue med TV/radio - samt tekøkken

med køleskab. Hyggelig morgenmadstue med

adgang til terrasse.

Pris inkl. morgenmad:

Enkeltværelse 300,- kr. pr. nat

Dobbeltværelse 500,- kr. pr. nat

Extraopredning 150,- kr. pr. nat

Rabat ved flere nætter.

Beliggende i naturskønt område tæt ved Søbygård

og Vitsø, og ca. 3 km. fra Søby.

Hunde er velkomne.

SKINNER s B & B

Godthåb 13, Leby, 5985 Søby

Tlf. 63 52 70 11

teamskinners@gmail.com

www.skinnersbb.dk

Åbent fra 1. april til 30. september.

3 Dobbeltværelser

1 Enkeltværelse

Pris inkl. morgenmad:

Enkeltværelse pr. nat 300,- kr.

Dobbeltværelse pr. nat 500,- kr.

Rabat ved flere nætter.

Fri internetadgang.

Ikke-ryger hus med kat. Ca. 3 km fra

Søby i naturområde.

BAKKEHUSET

Mogens Theisberg

Øverste Skovbymark 14

5985 Søby/Ærø

Tlf. 62 58 12 36

Mob. 27 59 12 36

info@bakkehuset-aeroe.dk

www.bakkehuset-aeroe.dk

Åbent 01.04-30.09

ellers efter aftale

2 Dobbeltværelser/TV

Eget bad og toilet samt internet.

Pris inkl. morgenmad

970,- kr.

Ved 4 overnatninger 900,- kr. pr. nat

6 km fra Søby i naturområde.


ÆRØ GUIDE 2012 53

Bed & Breakfast / Feriehuse Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort

DEN GRØNNE GREN

Vester Bregninge 17, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 20 45

dgg@dengronnegren.dk

www.dengronnegren.dk

Beliggende i Bregninge ca. 10 km fra

Ærøkøbing, nær cykelrute og øhavsstien

Åbent maj-oktober

4 dobbeltværelser

1 familieværelse med hems (2-5 pers).

Bad og toilet på gangen. Fælles opholdsrum.

Fri kaffe og te. Trådløs internet forbindelse

Priser fra kr. 740,- for dobbeltværelse inkl.

økologisk morgenbuffet.

Mulighed for at købe madpakke.

Desuden restaurant primært med brug af

økologiske og hjemmelavede produkter.

Servering både ude og inde

FERIEIDYL PÅ ÆRØ

Marianne Linnet

Vester Bregninge 20

5970 Ærøskøbing

Tlf. 2614 0003

marianne@linnetrothe.dk

www.ferieidyl.dk

Lille ferielejlighed:

Værelse med 3 sovepladser,

thekøkken, eget bad og toilet,

egen indgang og lille have. Internet.

Pris: pr. dag for 2 personer: 450,- kr.

For 3. person + 150 kr.

Uden morgenmad

Overfor Den Grønne Gren (økologisk

spisested & butik)

ARKITEKTENS BYHUS

Vester Bregninge 7, 5970 Ærøskøbing

Tilbud: 5 dage, søndag-fredag

Kr. 1450,- i lavsæson

Tlf. 21 22 01 49

Mail: gaardbutikken@aeroe.dk

www.byhusaeroe.dk

88 m2 med 6 sovepladser.

Ugenert lukket have.

Gratis trådløst internet.

200 m til cafe »Den Grønne Gren«.

100 m til busstoppested.

Der er gratis buskørsel på Ærø.

Udlejes hele året.

www.visit-aeroe.dk

Ferieboliger

»Oakhouse«

Øster Bregningemark 24

5970 Ærøskøbing

»Lille Villa«

Søbygårdsmarksvej 3TV

5985 Søby Ærø

Kontakt: info@visit-aeroe.dk

Tlf. 36 98 19 19

Tlf. +49 172 283 96 54

BED & NATURE, Vesteraas

Nils & Maja Ørum-Nielsen

Voderup 41, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 61 28 62 52 / 28 77 00 32

info@vesteraas.dk

www.vesteraas.dk

Åbent 01.05 - 01.10

2 charmerende ferielejligheder

i højsæson, kun på ugebasis.

Der serveres ikke morgenmad.

1.000,-/døgn og 6.000,-/uge.

Gården Vesteraas’ beliggenhed og

enestående naturkvaliteter er en

inspirerende ramme for formidling, coaching,

kursus, ferieophold og kødkvæg

BED & BREAKFAST ÆRØ

Folmerhus

Holmvej 4, Tranderup,

5970 Ærøskøbing

Tlf: 41 69 10 27

www.syd-havet.dk

Åbent fra påske til 15. oktober

og efter aftale.

Egen indgang, nyt badeværelse på 10 m2 .

Udlejning af cykler 35,- kr. pr. dag (bestilling

nødvendig).

1500 m til vandet på begge sider.

Midt på øen, 4 km fra Ærøskøbing.

3 Dobbeltværelse à kr: 475,-/nat

Mogenmad kr. 50,- pr. person.

Ekstra opredning kr. 150,-/nat

E-mail: 555skift@gmail.com

Katrine & Gunnar Burgård

KARIN & VIGERT

Smedegade 13, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 28 06

Mob. 21 73 24 18

Dobbeltværelser med fælles bad.

Pris: 475,- kr.

Morgenmad: 50,- kr. pr. person.

Centralt beliggende i den gamle bydel.

200 mtr. fra færge og havn.

TOLDBODHUS

Karin og John Steenberg

Brogade 8

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 18 11

toldbodhus@mail.dk

www.toldbodhus.com

Åbent hele året.

4 Dobbeltvær. Priser incl. morgenmad

01.01-30.04 samt 01.10-31.12:

Dobbeltværelse 790,- kr.

Enkeltværelse 650,- kr.

01.05-30.09:

Dobbeltværelse 890,- kr.

Enkeltværelse 750,- kr.

Centralt i Ærøskøbing. Husdyr tilladt

efter aftale. Gratis internet.


54 ÆRØ GUIDE 2012

Bed & Breakfast / Feriehuse Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort

DET HVIDE HUS

Bed & Kitchen

Smedegade 14, 5970 Ærøskøbing.

Tlf. 29 62 61 22.

www.ferieboligaeroe.dk

Mail: Joffi@post.tele.dk

Lækkert lille fritidshus med 2 sove -

værelser (4 sengepladser), spisestue,

dagligstue, køkken og bad, lille ugenert

have, alle moderne faciliteter.

01.01-30.04 samt 01.09-20.12:

Euro 135 pr. døgn / Euro 535 pr. uge.

01.05-31.08. samt juleferien:

Euro 160 pr. døgn / Euro 700 pr. uge.

Centralt beliggende i stille, brostensbelagt

gade midt i eventyrbyen Ærøs -

købing.

TORVET 3

Bed & Coffee

Torvet 3, 5970 Ærøskøbing.

Tlf. 29 62 61 22.

www.ferieboligaeroe.dk

Mail: Joffi@post.tele.dk

Pris på dobbeltværelse (2 personer)

incl. linned, håndklæder:

Euro 75 pr. døgn.

2 moderne dobbeltværelser,

delt moderne badeværelse, adgang til

privat sauna.

Gratis cykler og internetadgang.

Centralt beliggende midt på torvet

i eventyrbyen Ærøs købing.

KAREN-LISE RASMUSSEN

Sygehusvejen 25

5970 Ærøskøbing.

Tlf. 62 52 14 34

www.karenlises-bedandbreakfast.dk

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser

Pris inkl. morgenmad:

550,- kr.

1 nat 600,- kr.

Etplanshus, beliggende centralt i

Ærøskøbing med gåafstand til dejlig

badestrand og indkøb.

KONDRUPS HUS

v. Ulla de Frey

Thorupvej 22

5970 Ærøskøbing

Tlf. 38 87 33 18 Mob. 20 12 13 36

www.net-bb.dk ( H-62)

ulladefrey@besked.com

Åbent 1. maj til 1. oktober.

2 Dobbeltværelser/fælles tekøkken

A 500,- kr. / B 400,- kr.

Kun 1 nat i A + 50,- kr. ekstra.

Morgenmad 40,- kr. pr. pers.

Ikke-ryger hus med kat.

Ca. 5 km fra Ærøskøbing i landzone.

»RUHETGAARD« FERIELEJLIGHED /

»BED & KITCHEN«

Ellemosevej 2, 5970 Ærøskøbing.

Tel: +45 61 35 35 81 / +45 62 52 23 82.

www.ruhetgaard.dk

Åbent hele året.

Ferielejlighed til 6 personer i nyistandsat 1. sals lejlighed

på ca. 70 m2 , med alle moderne faciliteter.

Naturskønt område med storslået udsigt over åbne

marker og Østersøen. Lejligheden indeholder 2 store

dobbeltværelser, stue med mulighed for opredning til

2 personer. Lækkert køkken-alrum med sydvendt

balkon. Badeværelse med vaskemaskine og gulvvarme.

Stor have med grill og bålplads der frit kan

benyttes. Ferielejlighed pr. uge: Højsæson Dkr. 3600,plus

forbrug. Øvrige uger: 2200,- plus forbrug.

»BED & KITCHEN« - 2 dobbeltværelser, stue, køkkenalrum

og badeværelse: 1 overnatning pr. værelse

Dkr. 600,-. Efterfølgende Dkr . 550,-

Tæt på natur, strand og gode fiskepladser,

6 km til Marstal/Ærøskøbing.

»HOLMEGAARDEN»

Bed and Breakfast / Ferielejlighed

v/ Vivi og Frank Jørgensen,

Ryggerholmevej 1, 5970 Ærøskøbing.

Tlf. +45 51 84 65 66.

www.holmegaarden.eu

Mail:info@holmegaarden.eu

Åbent hele året

På landet ved Østersøen har vi: 2 lyse

lejligheder på hver 30 m2 (max. 4 pers.

i hver lejlighed), med fuldt køkken,

TV/DVD og internetadgang, dobbelt

sovesofa med god springmadras,

incl. linned og slutrengøring,

der er fælles bad og toilet på gangen.

Vores rimelige priser kan ses på

www.holmegaarden.eu

»HOLMEGAARDEN«

v/ Vivi og Frank Jørgensen

Ryggerholmevej 1, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 51 84 65 66

www.holmegaarden.eu

Mail: info@holmegaarden.eu

Handicapvenlig ferielejlighed.

Åbent hele året.

Hyggelig to-værelses ferielejlighed. 60 m2 .

Der er fuldt køkken med opvaskemaskine,

køleskab/fryseboks, microbølgeovn. Soveplads

til 4 personer. Lækkert 14 m2 badeværelse

med vaskemaskine og tørretumbler.

TV/DVD og internetadgang.

Vore rimelige priser kan ses på

www.holmegaarden.eu eller ring for

info.

DEXTERGAARD BED & BREAKFAST

Østermarksvej 20, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 23 26 11 38

www.dextergaard.com

E-mail: seaviewfarmhouse@gmail.com

Åbent 01.05.-25.08.

3 dobbeltværelser i stuehusets 1. sal.

Nyindrettede hyggelige værelser m/ TV.

Stor opholdsstue med panoramaudsigt

over marker og Østersøen. Tekøkken.

Bænke og borde i den store have.

1 dobbeltværelse inkl. morgenmad,

2 pers. kr. 630,-.

Ideelt beliggende til bil- eller cykelture

til alle byer og færger på øen. Se vor

hjemmeside for flere informationer.


ÆRØ GUIDE 2012 55

Bed & Breakfast / Feriehuse Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort

GUESTHOUSE »HARMONI«

250 m fra Østersøen

Marijanne Meyer

Vejsnæs 2, 5970 Ærøskøbing

Mob. 61 75 48 84

Email: Harmoni-aeroe@paradis.dk

www.harmoni-aeroe.dk

Åbent hele året

Priser pr. nat 1. nat 2. + 3. nat 4. nat og derefter

Enkeltvær. 445,- 395,- 345,-

Dob.vær. 645,- 595,- 545,-

Fam.vær. ( 3 pers.) 745,- 695,- 645,-

Lejlighed (4 pers.) 1290,- 1190,- 995,-

Priser på værelse, inkl. stor økol. morgenmad, linned og

badekåbe. 2 fælles bad og sauna. 4 dobb.vær., tekøkken,

udekøkken, grill, bålplads.

Stor have, klintsti, lamaflok, husdyr. 250 m til Klinten.

Tilbud: Massage,Tai Chi, meditation, altern. behandling,

homøopati, rådgivning.

Ca. 8 km fra Ærøskøbing og Marstal

HAVGAARDEN

Skovbrynke 2

5970 Ærøskøbing

Tlf. 20 12 62 50 / 30 55 08 85

Keld-a@post6.tele.dk

www.net-bb.dk ( H-64)

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser / TV -

incl. morgenmad.

1 nat 600,- kr.

2 nætter 950,- kr.

3 nætter 1.350,- kr.

1 uge 2.600,- kr.

På landet.

Ca. 12 km fra Ærøskøbing /

7 km fra Marstal.

MARSTAL BED AND BREAKFAST

- sov godt på Ærø

Ronæsvej 7, 5960 Marstal

nanlinstow@mail.dk

www.marstal.blogspot.com

Tlf. 24 25 85 37

Værelset er stort og lyst.

På værelset kaffe og the samt internet.

600 kr. pr. overnatning for 2 personer

alt inkl.

Yderligere opredning 150 kr. pr. person.

Ekstra mindre værelse haves hvis I er

2 par el. lign. på tur/cykeltur. De 2

gæsteværelser deler badeværelse.

Sov godt, i fredelige omgivelser, nyd

hjemmelavet økologisk morgenmad i

havestuen.

MARSTAL COUNTRY HOUSE

Trousløkkevej 8

5960 Marstal

Tlf. 61 39 73 29

www.marstalcountryhouse.dk

Åbent 01.05.-30.09. eller efter aftale.

4 Dobbeltværelser/3 Familierum

Pris inkl. morgenmad:

Dobbeltværelse, 595,- kr.

3 dage, 1500,- kr.

Efterfølgende, pr. dag 500,- kr.

Familierum, 895,- kr.

3 dage, 2400,- kr.

Efterfølgende, pr. dag 800,- kr.

I gå-afstand fra Marstal by.

KIMBERLEYS MINDE

Økologisk Bed & Breakfast

Trousløkkevej 9

5960 Marstal

Mobil. 24 43 55 80

bb@kimberleysminde.dk

www.kimberleysminde.dk

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser.

Eget bad og toilet.

Trådløs internet.

Pris inkl. morgenmad:

600,- kr.

På landet i udkanten af Marstal.

Husdyr tilladt efter aftale.

»NoStALgI«

HoS ANNE-MARIE

Sølvgade 9, 5960 Marstal.

Tlf. 22 99 83 84.

Marstal@hosanne-marie.dk

www.hosanne-marie.dk

Åbent hele året..

3 maritimt indrettede dobbeltværelser.

Pris: 2 pers. i dobb vær kr. 595.incl.

morgenmad.

Gæstekøkken, stue og

solrig gårdhave.

Idyllisk og fredeligt – i hjertet af Marstal.

IDYLLISK FISKERHUS

m/ stor gårdhave

Arkitektens eget nyrenoverede feriehus i

Søndergade 16, beliggende i Marstal’s mest

charmerende bydel ved det gamle slæbested

Sønderrenden, med kun 800 m til Ærøs bedste

badestrand.

Huset fra 1851 er totalt ombygget med nyt

køkken og bad, helårsisoleret m/ gulvvarme og

fjernvarme på 1. sal. I alt 70 kvm, velfungerende

planløsning til 2 + 2/3 pers og gennemført

smagfuldt indrettet m/ lyse planke- og

travertingulve, køkken m/ ask og corian, køl/frys,

opvaskemaskine, induktion og varmluftovn.

Udlejes til feriebrug året rundt, - udenfor højsæsonen

desuden på weekendbasis.

Priser 3.000-6.300 kr./uge og 2.000-4.000 kr./

weekend ekskl. forbrug og rengøring.

Ikke-ryger. Ingen husdyr.

Kontakt: pernille@arends.dk / 31 13 20 18.

FERIEBOLIG

I SKIPPERBYEN MARSTAL PÅ ÆRØ

Hyggeligt, funktionelt og gennemrenoveret helårsvenligt

feriehus på 95 kvm. Med plads til

4+4 personer. Beliggende på rolig, lukket vej

med egen p-plads. Ugenert, indhegnet have.

300 meter til vandet, havnen, indkøb og caféliv

mv. Husdyr er tilladt. Byhuset er i underetagen

indrettet med entre, badeværelse m. gulvvarme,

stue, køkken/all-rum m. udgang til terrasse

og bryggers m. gulvvarme. I overtagen er

stor repos m. soveplads, 2 værelser m. senge,

hems med madrasser. Huset indeholder komfur/ovn,

køleskab, vaskemaskine, farve TV/

DVD, radio, barneseng, barnestole, strygebræt/-jern,

cykler mv.

Læs og se mere om huset, Marstal og Ærø på:

www.gittelykke.odderweb.dk. Henvendelse til:

Familien Lykke Hansen, tlf. 86 53 13 68 eller

gittelykke@gmail.com


56 ÆRØ GUIDE 2012

HAV, BADEBRO, NATUR, BÅL, SHELTER, KAJAK,

KØKKEN, WI-FI, LEG, BOLDBANE, JUKEBOX,

HYGGE & MASSER AF PLADS.

PRIS FRA 125,- PR. PERSON

ONLINE BOOKING: VILLABLOMBERG.DK

INFO@VILLABLOMBERG.DK

»FEMMASTEREN«

Færgestræde 29

5960 Marstal

Tlf. 62 53 39 50

danhostel@marstal.dk

www.marstalvandrerhjem.dk

o annonce.indd 1 16/12/11 09.16

★ 5 minutter fra skov - badestrand - havn - by - legeplads.

★ Familierum med nye boxmadrasser for 2-5 personer.

★ Morgenbuffet med bl.a. frugt og hjemmebagt brød.

★ Priser fra 375 kr. pr. værelse.

Velkommen på

SØBY CAMPING

Ærø’s billigste og måske

bedste campingplads

Ny toiletbygning med varme.

Hyggelig, familievenlig

campingplads i skønne

omgivelser ved skov og strand.

Her er flere vandreture gennem

naturskønne omgivelser.

Gode fiskemuligheder

fra stranden.

Fisketegn udstedes i receptionen.

Smukt beliggende 3-stjernet campingplads direkte ved havet

ÆRØSKØBING CAMPING

Sygehusvejen · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 18 54 · Fax 62 52 18 39

www.aeroecamp.dk · Mail: info@aeroecamp.dk

Åbent hele året

Plads skal reserveres fra 1/10-1/5

Vitsø 10, 5985 Søby, Ærø

Tlf. 62 58 14 70

Web: www.soeby-camping.dk

E-mail: soebycamping@mail.dk

• Ideel plads for

famili e r og seniorer.

• Separat afdeling for

lette campister.

• Udlejning af

bjælkehytt er.

• Lyse toilet-, badeog

køkkenforhold.

• God legeplads med

boldbane.

• Ny ekstra grill- og

bålplads.


Vandrerhjem / Danhostel / Camping

VA N D R E R H J E M

C A M P I N G

VILLA BLOMBERG

Smedevejen 15, 5970 Ærøskøbing.

Tlf. 62 52 10 44

info@villablomberg.dk

www.villablomberg.dk

Priser fra 125 kr. pr. person.

Faciliteter:

Naturlegeplads, kajakudlejning,

gratis trådløst internet,

vandrerhjemskøkken.

Smuk havudsigt og adgang direkte

til stranden.

Ved bygrænsen til Ærøskøbing.

Nær øhavsstien og cykel-/ridesti til

Marstal.

SØBY CAMPING

Vitsø 10

5985 Søby

Tlf. 62 58 14 70

www.soeby-camping.dk

soebycamping@mail.dk

ÆRØSKØBING

CAMPING

Sygehusvejen 40B

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 18 54

Fax 62 52 18 39

www.aeroecamp.dk

info@aeroecamp.dk

MARSTAL CAMPING

Egehovedvej 1

5960 Marstal

Tlf. 63 52 63 69

Fax 62 53 36 40

www.marstalcamping.dk

marstal.camping@mail.tele.dk

Åbent hele året.

Pris pr. døgn: Voksen 65,- / Barn 35,- /

Hund 10,- / Plads 15,- kr. / Strøm 25,- kr.

Hyttepris: 4 pers. 325,-kr./døgn *

Leje campingvogn: 300,- kr. pr. døgn*

*i højsæson + overnatningsgebyr.

Kun i juli: Familietelte 100 kr./døgn

+ overnatningsgebyr.

Åbent 01.05. – 30.09. og efter aftale

Kr./døgn/person: Voksen: 75,-/Barn 45,-

Vognplads: 35,- kr./Strøm: 35,- kr. pr. døgn

Hytter fra 150,- - 300,- kr. pr. nat +

overnatningsgebyr pr. person.

Åbent hele året.

Kr./døgn:

Voksen 69,-/Barn 35,-/Hund 15,-/Strøm 35,-

Pladsgebyr i højsæson (30/6-4/8) 25,- kr.

Luksushytte: Højsæson 5.500,-/ellers 3.500,-

4 pers. hytte: Højsæson 3.100,-/ellers 2.100,-

6 pers. hytte: Højsæson 3.500,-/ellers 2.450,-

ÆRØ GUIDE 2012 57

DANHOSTEL

Færgestræde 29

5960 Marstal

Tlf. 62 53 39 50

danhostel@marstal.dk

www.marstalvandrerhjem.dk

God atmosfære – glade gæster.

Dejligt lukket gårdhavemiljø samt

havudsigt fra mange værelser.

Godt udgangspunkt til dejlige feriedage.

26 værelser

– alle med gode boxmadrasser.

Her forhandles

de lækre Ø-Havets chokolader.

Miljøafgift 10,- kr.

pr. pers. (hele året)

EGEHOVEDVEJ 1

DK-5960 MARSTAL

TLF. (+45) 63 52 63 69

FAX (+45) 62 53 36 40

marstal.camping@mail.tele.dk

www.marstalcamping.dk

★ Gratis internet.

★ 2 gode legepladser samt boldbane.

★ Hyggeligt fælleshus med tv og brændeovn.

★ Luksushytter med eget bad, toilet og udsigt over Østersøen.

★ God velfungerende servicebygning.

★ 2 afdelinger for lette campister.


58 ÆRØ GUIDE 2012

Lykken er at sove godt

Være gæst og føle sig hjemme

Spise morgenmad i haven i sutsko

Så er man på Den Grønne Gren.

Her finder du værelser til f.eks:

– Weekendophold for 2-10 pers.

– Vandre/cykelferie.

– Familiesammenkomst.

– Sommerferie.

– Vennetræf.

Vester Bregninge 17, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 6258 2045

dgg@dengronnegren.dk · www.dengronnegren.dk

Kom og nyd livet... på Ærøskøbings hyggelige gamle badehotel

Smageriet

HJEMMELAVET ITALIENSK IS

OG SOFTICE

FRISKSMURTE HÅNDMADDER

HJEMMEBAGT RUGBRØD

SMØRREBRØD, SANDWICHES

OGSÅ UD AF HUSET

SOMMER, UGE 26-35:

ALLE DAGE KL. 9-22

VINTER:

HVERDAGE KL. 9-18

hjemmelavet gelato · smørrebrød · delikatesser

/////////////////////////////////////////

kirkestræde 8 • 5960 marstal • tlf. 6225 2568

info@smageriet-aeroe.dk • www.smageriet-aeroe.dk

Vestergade 44 · Ærøskøbing

Vi har hotelhave lige i vandkanten, værelser med

havudsigt og en atmosfære i de gamle stuer som du blir

helt afhængig af!

28 enkelt/dobbelt værelser til rimelige priser.

Tlf. 62 52 22 98 · www.vestergade44.com · contact@vestergade44.com

Morgenmadsrestaurant i havestuen med fantastisk

panoramaudsigt over øhavet.

Cafe med uhøjtidelig stemning og lækker sommermad.

Riv et par dage ud af kalenderen og nyd stemningen

i den magiske købstad Ærøskøbing. Vi vil gøre hvad

vi kan for at jeres ferie bliver værd at huske!

Brogade 1

5970 Ærøskøbing

Tlf. 42 50 00 05

www.badehotel-aeroe.dk

Ærø Marina

Feriehusområde bestående af 37 individuelle ferielejligheder beliggende

i grønne omgivelser i Ærøskøbing flere med udsigt til lyst -

bådehavnen og tæt ved Vester Strand, som er en af Ærøs bedste

badestrande. Husene (37 m 2 ) består af stue med køkkenniche, separat

soveværelse samt hems med 2 sengepladser, badeværelse med

brus. Husene serviceres af Hotel Ærøhus. Marinaen ligger tæt ved

indkøbsmuligheder. Et feriehusområde, der er yderst velegnet til

gæster, der ønsker fred og ro. Området er udvendigt nyrenoveret.

Indvendigt skelnes der mellem A, A+ og B kategorier da husene er

ejet af 37 individuelle ejere, kan der være forskellig indretning/

udstyr i husene. Telefon og ADSL linie kan lejes ved Hotel Ærøhus.

Ærø Marina

Paradiset

5970 Ærøskøbing

Telefon +45 6252 1003 · Fax + 45 6352 3168

mail@aeroehus.dk · www.aeroemarina.dk


Bo på Ærøs nyrenoverede hotel

80 dobbeltværelser | 20 familieværelser

A la carte restaurant

Egehovedvej 4 · 5960 Marstal

Telefon +45 62 53 24 06 · Fax +45 62 53 25 06

www.aeroehotel.dk · E-mail: info@aeroehotel.dk

FAMILIEDREVET HOTEL

OG RESTAURANT

TÆT VED FÆRGEHAVNEN

12 DEJLIGE VÆRELSER

med bad/toilet, TV og køleskab.

6 PÆNE VÆRELSER

med bad/toilet på gangen.

HYGGELIG

RESTAURANT OG GÅRDHAVE

i hjertet af Marstal.

DRONNINGESTRÆDE 1 A, 5960 MARSTAL

TLF. 62 53 13 52

www.hotelmarstal.dk

hotel@hotelmarstal.dk

ÆRØ GUIDE 2012 59

kun mod forudbestilling - senest dagen før

kun telefontid mod forudbestilling mellem kl. - 17 senest og kl. dagen 21 før

telefontid tlf. mellem 6225 2569 kl. 17 og kl. 21

kun mod kirkestræde

forudbestilling tlf. 6225 8 5960 2569 - senest marstal dagen før

telefontid

kirkestræde

info@restaurantedith.dk

mellem kl. 17 og kl. 21

8 5960 marstal

www.restaurantedith.dk

info@restaurantedith.dk

tlf. 6225 2569

kirkestræde

www.restaurantedith.dk

8 5960 marstal

info@restaurantedith.dk

www.restaurantedith.dk


60 ÆRØ GUIDE 2012

Hoteller / Kroer / Pension / Ferielejligheder

ÆRØ HOTEL

Egehovedvej 4, 5960 Marstal

Telefon 62 53 24 06

Fax 62 53 25 06

www.aeroehotel.dk

E-mail: info@aeroehotel.dk

Beliggende i udkanten af Marstal.

200 senge / 100 værelser

Restaurant med plads til 250 personer

HOTEL MARSTAL

Dronningestræde 1 A

5960 Marstal

Tlf. 62 53 13 52

Fax 62 53 23 40

www.hotelmarstal.dk

hotel@hotelmarstal.dk

Beliggende centralt i Marstal

35 senge / 18 værelser

Dobbeltværelse inkl. morgenmad

625,- kr. u. bad / 925,- kr. m. bad

Enkeltværelse inkl. morgenmad

495,- kr. u. bad / 795,- kr. m. bad

Restaurant med plads til 75 personer.

HOTEL »ÆRØHUS«

Vestergade 38

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 10 03

Fax. 63 52 31 68

www.aeroehus.dk

mail@aeroehus.dk

Beliggende centralt i Ærøskøbing

56 senge / 30 værelser

For priser:

Venligst forhør nærmere på hotellet.

Restaurant med plads til 200 personer

ÆRØ MARINA FERIEHUSE

Paradiset

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 10 03

Fax. 63 52 31 68

mail@aeroehus.dk

www.aeroemarina.dk

Åbent hele året

Få meter fra lystbådehavn og centrum.

37 individuelle feriehuse

med plads til 4 personer/TV.

3 kategorier – ring for pris.

Dags- eller ugebasis.

Mulighed for telefon og bredbånd.

BADEHOTEL ÆRØ

Brogade 1

5970 Ærøskøbing

Tlf. 42 50 00 05

www.badehotel-aeroe.dk

info@badehotel-aeroe.dk

Beliggende midt i Ærøskøbing og med

have lige til vandet.

38 senge / 28 værelser

Stor teatersal velegnet til fester, møder

og koncerter.

Du kan leje hele hotellet til bryllupsfest

eller firmamøder.

Ring og bestil dit ophold på

tlf. 42 50 00 05

PENSION VESTERGADE

Vestergade 44

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 22 98

www.vestergade44.com

contact@vestergade44.com

Beliggende centralt i Ærøskøbing

12 senge / 6 værelser

Priser inkl. morgenmad:

790,- / 890,- / 990,- kr.

Enkeltværelse 600,- kr.

DET LILLE HOTEL

Smedegade 33

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 23 00

Fax. 62 52 23 00

www.det-lille-hotel.dk

mail@det-lille-hotel.dk

Beliggende centralt i Ærøskøbing

16 senge / 6 værelser

Værelse u. bad/

inkl. morgenmad 850,- kr.

(Juni, juli, august, september 950,- kr.)

Restaurant med plads til 50 personer

BED & BEER

Brogade 23

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 40 50 / 40 29 40 50

mail@bedandbeer.dk

www.bedandbeer.dk

Centralt beliggende overnatningssted

ved Torvet i smuk ke Ærøskøbing. Indkøbsmuligheder,

restauranter, seværdigheder,

et frisk havbad, alt inden for

få minutters gang.

GODE SENGE – EGET BAD/TOILET –

TV – MINIKØKKEN MED KØLESKAB.

Hunde velkomne.


ÆRØ GUIDE 2012 61

Hoteller / Kroer / Pension / Ferielejligheder

J A C Q U E S B E R G

VA L E R I E L O U B E T

To gange ø

Deux fois île

YEU

ÆRØ

DAMGAARDEN`S

FERIELEJLIGHEDER

Borgnæsvej 4

Borgnæs

5970 Ærøskøbing

Tlf. 40 34 51 61 / 62 52 20 44

www.hoteldamgaarden.dk

info@hoteldamgaarden.dk

Beliggende i Borgnæs bugt,

ca. 4 km fra Ærøskøbing

38 senge / fordelt på 8 ferielejligheder

Priser: se www.hoteldamgaarden.dk

eller kontakt Damgaarden.

DEN GRØNNE GREN

Vester Bregninge 17

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 20 45

www.dengronnegren.dk

dgg@dengronnegren.dk

Beliggende i Bregninge ca. 10 km fra

Ærøskøbing.

Nær cyke-l og vandrerute. En idyllisk

landsby med masser af aktiviteter.

Værelsesudlejning - 5 værelser.

Restaurant med økologiske og hjemmelavede

råvarer.

Pragtfuld have i tre niveauer med

udendørsservering om sommeren.

Butik med lokale produkter, økologiske

produkter, fair-trade produkter.

ÆRØ

YEU

Hvad er det, der gør en ø til noget særligt? Ifølge Jacques

Berg ligger det hele i ankomst og afrejse. Ingenting bliver

helt som før, når man har været på en ø og mærket den

parakdoksale frihed indenfor det begrænsede område, som

øen er...

Køb, læs og nyd de smukke illustrationer i denne lille

bog, hvor Jacques Berg sammenstiller Ærø med den lille

franske ø Yeu, og finder at lig -hederne er større end

forskellene.

Bogen er rigt illustreret med fotos fra Ærø og Yeu af

Valérie Loubet. Den danske tekstdel er krydret med

akvareller af Jørn Ørum-Nielsen og den franske del med

akvareller af Olivier Dumont.

Damgaarden’s ferielejligheder

Damgaarden’s 8 ferielejligheder ligger ca. 4 km fra Ærøskøbing

ved Borgnæs Bugt, tæt på skov og strand, hvor der er mulighed for

alsidige oplevelser.

Alle lejlighederne er smagfuldt møbleret og har alt det udstyr,

som gør ferien til en dejlig oplevelse.

2 af lejlighederne er handicapvenlig indrettet, så der er god plads

til kørestol.

SØBYLYST FERIELEJLIGHEDER

Østerbro 2-4

5985 Søby - Ærø

Ni eksklusive og moderne ferielejligheder

med egen sol-terrasse, spa

og gratis trådløst internet

2-8 personer pr. lejlighed

Tæt på Golfbanen

500 m til færgen/lystbådehavn/

strand

200 m til bager/købmand

Se mere på: www.sobylyst.dk

Guides tl Ærø – du ikke kan undvære!

Når du planlægger et ophold på Ærø eller du er på Ærø, er disse bøger nøglen til et optimalt

udbytte af dit ophold.

ÆRØ BOGEN giver dig en fuld oversigt over øen i såvel historisk som nutidigt perspektiv. Her

får du en beskrivelse af øens og byernes historie og seværdigheder, kort over Ærø samt

gode historier fra nutiden og fra før verden gik af lave. Endvidere indeholder bogen et

Allan Harsbo

ÆRØ BOGEN

...en tur l Ærø

5

Udgivet af Allan Harsbo

i samarbejde med Ærø Turist- og Erhvervsforening

CYKELTURE

ÆRØ

Allan Harsbo

ÆRØ TURIST- OG ERHVERVSFORENING

Havnen 4, 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 13 00 · post@arre.dk

register over restauranter, overnatningsmuligheder

etc. samt øvrig nødvendig turistinforma -

tion.

Hvis du er til cykelture i Danmarks måske smukkeste

landskab, er bogen 5 CYKELTURE PÅ ÆRØ

det rigtige valg. Her får du forslag til cykelture

på trafikstille veje gennem det smukke landskab

med nøje beskrivelser af områderne du kører i,

samt kort over øen og de fem cykelture.

Læs mere om bøgerne på www.turist-erria.dk

eller www.bike-erria.dk, hvor du kan købe bø -

gerne direkte hjem i din postkasse. Du kan også

købe bøgerne på alle turistkontorer på Ærø.

ÆRØYEU

80 sider.

Format 205x244 mm

KR.128,-

FORLAGET MARK & STORM

Få mere information på

tlf. 40 34 51 61

info@hoteldamgaarden.dk

eller www.hoteldamgaarden.dk


62 ÆRØ GUIDE 2012

Flere oplevelser

på Ærø

...bl.a. »Pjerrotøen«

i Det sydfynske Øhav!

RUNDFLYVNING

En oplevelse af de store er rundflyvning fra Ærø Flyveplads. Det er helt

specielt at se hele Øhavet fra oven og få et ander ledes kig på nogle

af de ting, man har set fra landjorden. Nærmere oplysninger på turistbureauerne

eller www.starling.dk

BADEHUSE – Eriks Hale, Marstal og Vester Strand, Ærøskø bing.

Både ved Marstal og ved Ærøskøbing kan man se en perlerad af bittesmå

træhuse i glade farver. Husene ejes af private og går i arv fra

generation til genera tion.

SCT. ALBERTS KIRKE

Selv om kun sporene af kirken er tilbage, kaldes dette område ved

Vejsnæs Nakke stadig for Sct. Alberts Kirke. Her kan man blandt

andet se et stort voldanlæg fra vikingetiden, og skilte på stedet

fortæller om historien og de arkæologiske udgravninger. Fra vold -

anlægget har man også en pragtfuld ud sigt over vandet.

Drømmer

du om at bo

på Ærø?

Det kan føles som et stort skridt at skulle flytte hele

sit liv til en ø, hvis det sker på basis af en mavefornemmelse

– men nu behøver man ikke længere

tage beslutningen i én stor mundfuld. Ærø Kommune

har nemlig etableret en spændende prøvebolig

for nye tilflyttere, så man kan prøvesmage

ø-livet og få en solid og reel fornemmelse af øen,

før man tager den endelige beslutning.

Prøveboligen er en smuk gammel villa i landsbyen

Bregninge, som er Danmarks første blomstrende

landsby.

Bregninge landsby er et fan tastisk miljø at kom -

me ind i for nye borgere, fordi den er rig på lokale

kulturtilbud, godt naboskab, børnefamilier, fælles

eftermiddagskaffe og frem for alt: Initiativ.

Husets 150 m 2 er fordelt på to etager, og rummer

tre soveværelser, stue, køkken og bad med

JÆTTESTUER / STENDYSSER – Kragnæs, Lindsbjerg, St. Rise.

Minder fra Ærøs oldtid ses flere steder på øen. Både jættestuen i

Kragnæs og langdyssen i St. Rise er velbevarede. Det samme gælder

langdyssen og jættestuen på toppen af Lindsbjerg – et udsigtspunkt,

hvorfra man kan se næsten hele horisonten rundt.

FREDSBÆNKEN – Rastepladsen ved Olde Mølle.

Fredsbænken står på et af Ærøs højeste punkter, midt på øen. Den er

skabt af billedhuggeren Erik Brandt fra Assens og står på et af Ærøs

højeste punkter som et symbol på håbet om fred i verden. Bænken har

form som en bro, og her kan man sidde og gøre sig positive tanker,

mens man nyder det vide udsyn over ø og hav.

SOLFANGERANLÆGGET – Skolevej 15, 5960 Marstal. Tlf. 62 53 15 64

Verdens største solfangeranlæg er på 18365 m 2 og dækker 30% af

varmeforbruget i Marstal. Det svarer til, at cirka 600 husstande udelukkende

opvarmes af sol energi hele året. Solvarmeanlægget sparer

hvert år et forbrug på 800.000 liter olie. Rund visning for grupper op til

25 pers. kan arrangeres.

en dejlig, stor have, der grænser ud til bølgende

marker. Udstyret omfatter alle hårde hvidevarer

og et basalt men fuldt møblement, så man egent -

lig blot skal tage sine grundlæggende ejendele

med.

Minimum lejeperiode er 3 måneder og maksimum

er 1 år. Huslejen er ganske beskeden og ligger

i tråd med det generelle niveau på Ærø, og

med 36 m 2 solceller på taget og nyetableret jordvarme

er det velisolerede hus meget energieffektivt.

Hvis du vil på venteliste til prøveboligen, skal

du kontakte Bosætningskonsulent Jytte Weiss

Brinks på tlf. 2124 7935 eller på mail: jytte@arre.dk

Hvis du vil læse mere om Bregninge, så se landsbyens

hjemmeside: www.bregninge-landsby.dk


66 ÆRØ GUIDE 2012

APOTEKER

Marstal Apotek . . . . . . . . . . . . . 50

AUTOMOBILER /

AUTOREPARATION

Ærø Autocenter . . . . . . . . . . . . 42

Dunkær Auto-Service . . . . . . . . 48

BAGERIER

Ærøskøbing Bageri ApS . . . . . . 39

BEKLÆDNING

Ærø Gårdbutik, Uldgården . . . . 33

Tøjshoppen . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Alberte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Sportigan . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Chr. H. Christensen . . . . . . . . . 47

BENZIN

Pilebækkens Cykler . . . . . . . . . 40

OK Benzin . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

BIBLIOTEKER

Ærø Folkebibliotek . . . . . . . . . . 41

BILUDLEJNING

Ærø Autocenter . . . . . . . . . . . . 42

BLOMSTER

Ærø Blomster & Havecenter . . . 48

BOWLING

Ærø Bowlingcenter . . . . . . . . . . 41

BRYGGERIER

Rise Bryggeri . . . . . . . . . . . . . . 42

BRYLLUPSARRANGØR

Dansk Ø-Bryllup . . . . . . . . . . . . 39

BUSKØRSEL / RUNDTURE

Jesper Bus . . . . . . . . . . . . . . . . 32

BØGER / ÆRØSK LITTERATUR

Ærø Museum . . . . . . . . . . . . . . 41

Marstal Søfartsmuseum . . . . . . 46

Ærø Boghandel . . . . . . . . . . . . . 47

Forlaget Esper . . . . . . . . . . . . . 49

Ærø Turist- og Erhvervsforening 61

Forlaget Mark & Storm . . . . . . . 61

CAMPINGPLADSER

Søby Camping . . . . . . . . . . . . . 56

Ærøskøbing Camping . . . . . . . . 56

Marstal Camping . . . . . . . . . . . 57

Annonce-register

CYKLER

Søby Cykeludlejning . . . . . . . . . 38

Pilebækkens Cykler . . . . . . . . . 40

DAGLIGVARER /

SUPERMARKEDER

Dagli’ Brugsen Søby . . . . . . . . . 38

Netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

SuperBrugsen . . . . . . . . . . . . . . 45

Spar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

DISKOTEKER

Miss Sophy . . . . . . . . . . . . . . . . 46

EJENDOMSHANDLERE

Boye-Bolig & Erhverv . . . . . . . . 47

FERIELEJLIGHEDER /

PENSION / SOMMERHUSE

Bakkehuset . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Søbylyst Ferielejligheder . . . . . 38

Guesthouse Harmoni . . . . . . . . 49

Ærø Feriehus . . . . . . . . . . . . . . 49

MOB Sommerhusudlejning . . . 50

Pension Vestergade 44 . . . . . . . 58

Ærø Marina . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Damgaarden’s Ferielejligheder . 61

FJERNVARMESELSKABER

Ærøkøbing Fjernvarme . . . . . . . 40

Marstal Fjernvarme . . . . . . . . . . 47

FLYSELSKABER / FLYVEPLADS

Starling Air . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Ærø Flyveplads . . . . . . . . . . . . . 66

FOTOGRAFERING

Highlight Photo . . . . . . . . . . . . . 40

FOTO OG BRUGSKUNST

Fru Nørgaard . . . . . . . . . . . . . . 44

Irma’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

FRAGT- /

VOGNMANDSFORRETNINGER

P. Pedersen & Søn ApS . . . . . . 38

Ærø Redningskorps -

Kurt Hansen . . . . . . . . . . . . . . . 50

FÆRGEFART

Ærø Færgerne . . . . . . . . . . . . . . 42

GENBRUGSBUTIKKER

Røde Kors . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Ærø Flyveplads

- Hurtigste vej til og fra Ærø!

● Flyvning til og fra hele Europa

● Rutetaxaflyvning til Svendborg og København

● Cykel- og biludlejning

● Kiosk

● Lille hyggelig flyveplads med international atmosfære

TLF. +45 63 52 63 67

GLAS / PORCELÆN

Imerco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

GOLF

Ærø Golf Klub . . . . . . . . . . . . . . 51

HANDELS- OG

ERHVERSFORENINGER

Bregninge . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Ærøskøbing

Handelsstandsforening . . . . . . . 39

Marstal Handelsforening . . . . . 43

HOTELLER / KROER /

RESTAURANTER

Den Grønne Gren . . . . 27, 32, 58

Hotel Ærøhus . . . . . . . . 34-35, 68

Restaurant Fru Berg . . . . . . . . . 44

»Minde« . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Kongensgade 34 . . . . . 27, 44, 65

Edith . . . . . . . . . . . . . . . 27, 45, 59

Amma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

China House . . . . . . . . . . . . . . . 46

Smageriet . . . . . . . . . . . 27, 47, 58

Det Lille Hotel . . . . . . . . . . . . . . 48

Badehotel Ærø . . . . . . . . . . . . . 58

Ærø Hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Hotel Marstal . . . . . . . . . . . . . . 59

Øens Grill & Spisehus . . . . . . . . 63

Ærøskøbing Røgeri . . . . . . . 64, 67

KIOSKER / IS

RR Kiosk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Vaffelbageriet . . . . . . . . . . . . . . 44

Smageriet . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

KUNST / GALLERIER / GARN

Clay Fever . . . . . . . . . . . . . . 32, 40

Ærøshoppen . . . . . . . . . . . . . . . 36

SommerSkulpturSøby . . . . 37, 40

Galleri Rusager . . . . . . . . . . 38, 40

Fies Strik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Vitsø Kunstskole og Galleri . 38, 40

Bjørgs’ Stova . . . . . . . . . . . . . . 40

Galleri Rita Lund Malerier . . 40, 47

MINIGOLF

Ærøskøbing Minigolf . . . . . . . . . 41

MUSEER

Kys Frøen (Søbygaard) . . . . . . . 36

Ærø Museum . . . . . . . . . . . . . . 41

Marstal Søfartsmuseum . . . . . . 46

MØBLER

Ærø Møbler A/S . . . . . . . . . . . . 39

OFFENTLIG FORVALTNING

Ærø Kommune . . . . . . . . . . . . . . 4

OVERSÆTTELSER

Blue Riband Translations . . . . . 51

PENGEINSTITUTTER

Rise Sparekasse . . . . . . . . . . . . 51

REDNINGSKORPS

Ærø Redningskorps . . . . . . . . . 50

REVISIONSFIRMAER

Deloitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

RUNDFLYVNING

Starling Air . . . . . . . . . . . . . . . . 51

RØGERIER

Ærøskøbing Røgeri . . . . . . . . . . 67

SKOLER

Kunsthøjskolen på Ærø . . . 37, 40

Marstal Navigationsskole . . . . . 48

VUC / HF Søfart . . . . . . . . . . . . 50

SKOTØJSHANDLERE

Freddy Sko . . . . . . . . . . . . . . . . 45

SMEDE- &

VVS FORRETNINGER

Ærø Maskiner & VVS A/S . . . . . 48

Øens VVS . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

SUNDHEDSKLINIKKER

Yogastudio Søby . . . . . . . . . . . 38

Kys en Tiger . . . . . . . . . . . . . . . 48

Harmoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

TRÆLAST /

BYGGEMARKEDER

A/S Trælasten Marstal-Søby . . 48

VANDRERHJEM / DANHOSTEL

Villa Blomberg . . . . . . . . . . . . . . 56

Danhostel Marstal . . . . . . . . . . 56

ØKOLOGI

Ø-Bolcher . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Sæberiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36


Nyrøget hver dag

Frisch geräuchert jeden Tag

Hos Ærøskøbing Røgeri kan De nyde røget sildefilet,

makrelfilet, forel, ørred, laks, hellefisk, escolar,

røgede rejer m/el. uden hvidløg eller ål - alt serveres

med brød, salat eller kartoffelsalat - og hertil kan

der købes en fadøl, vin, vand og måske en snaps eller

en riga. - Også en kop kaffe, måske m/kage,

en cappuccino, café latte, chokolade

eller en is dessert kan nydes i gårdhaven.

- De kan købe med hjem - også i rejse

emballage.

- Og vi pakker gerne frokosten til

Ærø-turen - eller til færgeturen hjem.

ÅBNINGSTIDER 2012

Søndag d. 1. april til

fredag d. 15. juni:

- alle ugens dage kl. 11.00-18.00

HØJSÆSON:

Lørdag d. 16. juni til

lørdag d. 18. august

- alle ugens dage kl. 10.00-21.00

Søndag d. 19. august til

søndag d. 30. september

- alle ugens dage kl. 11.00-18.00

TAG MED HJEM

Varmrøget sildefilet . . . . . . . 100 gr. 12,00

Varmrøget 1/1 makrel . . . . . 100 gr. 11,00

Varmrøget makrelfilet . . . . . 100 gr. 19,00

Foreller . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. stk. 34,00

Varmrøget laks . . . . . . . . . . 100 gr. 29,00

Varmrøget escolar . . . . . . . . 100 gr. 29,00

Varmrøget hellefisk . . . . . . . 100 gr. 29,00

Koldrøget laks . . . . . . . . . . . 100 gr. 39,50

Koldrøget laks, håndskåret . 100 gr. 44,00

Røget ål . . . . . . . . . . . . . . . . 100 gr. 39,50

Varmrøgede rejer

m/u hvidløg . . . . . . . . . . . . . 100 gr. 16,00

Røget sildefilet

med brød og smør .32,m/

2 sild - 444,,--

Røget makrelfilet

m/ brød og smør . . .42,-

Varmrøget laks

m/ brød og smør . . .64,-

Varmrøget laks

m/ kartoffelsalat . . .76,-

Koldrøget laks

m/ flute og smør . . .39,-

Brötchen

m/ fiskefrikadelle . .36,-

Sol over

Ærø . . . . . . . . . . . . . .42,m/

2 sild - 544,,--

Røget makrelfilet

m/ kartoffelsalat . . .54,-

Varmrøget escolar

m/ brød og smør . . . .64,-

Varmrøget escolar

m/ kartoffelsalat . . . .76,-

Marineret sild

m/ brød og smør . . .36,-

Brötchen

m/ koldrøget laks . .46,-

Røget sildefilet

m/ kartoffelsalat . . .42,m/

2 sild - 544,,--

Røget forel

m/ brød og smør . . .52,-

Varmrøget hellefisk

m/ brød og smør . . . .64,-

Varmrøget hellefisk

m/ kartoffelsalat . . . .76,-

Røget ål

m/ brød og smør . . .54,-

Fiskefrikadelle

m/ kartoffelsalat . . .42,m/

2 frikadeller - 54,-

Røget forel

m/ kartoffelsalat . . .64,-

Fiskefrikadelle m/

brød, smør, remoul. . .34,-

Varmrøgede rejer

m/ brød og smør . .34,-

Salat m/ dressing .22,-

- fås også m/ kylling

Varmrøget laks

eller escolar

m/ salat . . . . . . . . . .69,-


R ESTAU RANT ÆRØHUS

Oplev Sommerstemningen i Ærøskøbing!

Menukortet sammensættes efter

årstidens friske råvarer.

Dagligt hentes friske rødspætter

og pighvar fra fisker Sten Jensen

i Marstal samt ål der leveres af

brdr. Mortensen fra Birkholm.

Ved tilberedningen tilstræber vi

at anvende øens egne råvarer og

krydderurter fra egen have

Se menukort på hotellets

hjemmeside www.aeroehus.dk

Se også annonce

på midtersiderne

I hotellets hyggelige gårdhave og i vor maritime restaurant, serverer vi

frokost og aftenmenu i sommerhalvåret.

Køkkenet ledes af Stig Andersen, der har erfaring som køkkenchef ved

Nimbs restauranter, Cafe Europa samt Rex Republic.

Bordbestilling: Tlf. 62 52 10 03

Vestergade 38 · 5970 Ærøskøbing · www-aeroehus.dk · mail@aeroehus.dk

More magazines by this user
Similar magazines