Implementering af Movia, Flextrafik

ekstranet.moviatrafik.dk

Implementering af Movia, Flextrafik

Implementering af Movia, Flextrafik

Da Movia ikke kan byde på kommunens eller regionens kørsel, kræver det politisk beslutning at lade Movia,

Flextrafik, indkøbe og udbyde specialkørsel for kommunen eller regionen.

De enkelte kommuner og regioner skal træffe politisk beslutning om at bruge Movia til at indkøbe og

planlægge de behovsstyrede kørsler. Movia har hjemmel til at varetage behovsstyret trafik for kommuner og

regioner i Lov om trafikselskaber § 5, stk. 3, der fastslår, at Movia kan varetage opgaver vedrørende indkøb

af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning.

Tidsplan – hvor lang tid skal der afsættes til at implementere Movia, Flextrafik?

Det kan ikke entydigt fastlægges, hvor lang tid det tager at implementere Movia, Flextrafik i en kommune.

Kommunen eller regionen bør sammen med Movia, Flextrafik drøfte tidsplaner for opstart af en Flextrafik-

løsning, inden der træffes politisk beslutning om at bruge Movia til dette. I denne drøftelse tages der hensyn

til fire nedenstående faser:

1. Beslutning i kommunen om implementering af Flextrafik. Heri indgår beslutning om, hvilken type

kørsel Flextrafik skal overtage. Udløbet af eksisterende kommunale kørselskontrakter skal

naturligvis overholdes.

2. Opstart af nye behovsstyrede kørselsordninger skal passes ind i de udbud af behovsstyret kørsel,

som Movia, Flextrafik, i forvejen varetager. Kørslen udbydes som regel i maj måned, og

kontraktperioden starter pr. 1. oktober. I forbindelse med dette skal det lokale vognmandserhverv

have mulighed for og tid til at byde på opgaven.

3. Information til ansatte, interessenter, borgere mv.

4. Oplæring af det personale, der skal varetage visitering og bestilling til de behovsstyrede

kørselsordninger i kommunen eller regionen.

Finansiering af Movia, Flextrafik

Kommunerne betaler for den individuelle handicapbefordring, men det er Movia, Flextrafik, som udfører den.

Det IT-system, som Movia, Flextrafik bruger til at bestille, koordinere og styre handicapbefordringen, bruges

også til de øvrige ordninger.

Kommunen/regionen skal betale for licenser og serviceomkostninger til IT-systemet og til Movias

administration, support og driftsovervågning.

Der betales allerede for disse dele via betalingen for den individuelle handicapbefordring, men udgiften bliver

større, når flere ture skal afvikles i systemet.

Markedsføring af Movia, Flextrafik

Som navnet antyder, er der ved behovsstyret trafik sjældent køreplaner, men åbne brugere skal have en

bestillingsvejledning samt telefonnummer til Movias kundecenter.

Kommunen/regionen har ansvar for at informere borgere, der skal visiteres til kørsel på

kommunens/regionen regning. Movia hjælper med indhold i informationen mv., men det er

kommunen/regionen, som står som afsender af informationen.


Mht. den åbne ordning har Movia, Flextrafik udarbejdet en brochure, der beskriver, hvordan borgerne kan

bestille ture mv. Kommunen skal forberede sig på, at det kan tage et par år, inden ordningen bliver alment

kendt i og brugt af befolkningen. Nedenfor vises forsiden til Movia, Flextrafiks brochure, der fortæller generelt

om ordningen. Folderen kan rekvireres hos Movia, Flextrafik eller downloades på Movias hjemmeside:

http://www.moviatrafik.dk/Service/flextrafik/aabnebrugere/Documents/Vaerd_at_vide_Aaben.pdf

Videre med Movia, Flextrafik?

Hvis jeres kommune er interesseret i at udlicitere den lovpligtige specialkørsel til Movia, Flextrafik og indføre

den åbne ordning, kan følgende personer kontaktes hos Movia, Flextrafik:

Niels Agerbo, Udviklingschef, nik@moviatrafik.dk, telefon 36 13 19 85 (specialkørsel/kommunalt visiteret

kørsel og åben ordning)

Michael Bjørn Rasmussen, Rutechef, mir@moviatrafik.dk, telefon 36 13 19 91 (rutekørsel for

specialskoleelever)

Endvidere kan der læses mere om Movia, Flextrafik på:

http://www.moviatrafik.dk/Service/Flextrafik/Pages/Flextrafik.aspx

More magazines by this user
Similar magazines