Vedtægter - Viborg Kajakklub

viborgkajakklub.dk

Vedtægter - Viborg Kajakklub

Vedtægter

§ 1 Klubbens navn og hjemsted

1. Klubbens navn er Viborg Kajakklub. Dens hjemsted er Viborg kommune.

§ 2 Klubbens formål

1. Klubbens formål er at fremme kano og kajaksporten

Viborg 20. september 2004

§ 3 Medlemskab af forbund

1. Klubben er medlem af Dansk kano og kajakforbundet og er underlagt love og bestemmelser.

§ 4 Bestemmelser og reglement

1. Bestemmelser og reglement fastsættes af bestyrelsen og opslået i bådehuset eller

bekendtgøres på anden måde til medlemmerne.

§ 5 Optagelse af medlemmer

1. Som medlemmer kan optages enhver der vedkender sig klubbens formål og love. Samt

opfylder nedenstående.

2. Som medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

3. Som medlem i børne-/ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 8 år,

men endnu ikke 18 år.

4. Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver.

5. Optagelse af aktive skal ske skriftligt på klubbens indmeldelsesblanket med tilsagn om

svømmefærdighed. Optagelse af umyndige som medlem af klubben kræver samtykke fra

forældre eller værge. Skæringsdato for overgang fra børne/ungdom til senior er d. 1/1.

6. Personer som har ydet en særlig fortjenstfuld indsat for klubben, kan af bestyrelsen

udnævnes til æresmedlem. Æresmedlemmer har rettigheder som aktive medlemmer.

§ 6 Kontingent

1. Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

2. Kontingentet opkræves forud to gange året. Fra d. 1. feb. til d. 1 aug. og fra d. 1 aug. til 1

feb. med mindre andet er aftalt med bestyrelsen. Alle nye seniormedlemmer skal betale et

års kontingent som gælder fra d. 1 maj – d. 1 februar

3. Er betalingen ikke sket inden en mdr. efter forfaldsdato. Kan bestyrelsen på et

bestyrelsesmøde ekskludere den pågældende som medlem, og derpå efter 8 dages skriftlig

varsel fjerne medlemmets båd for ejerens regning og risiko. Ejeren kan ikke gøre

erstatningskrav gældende mod klubben eller bestyrelsen.

4. Aktive medlemmer kan når de har været medlem af VKK i 6 mdr. købe brugsretten til en

klubnøgle og/eller nøglekode á 150 kr. stk. Nøglerne forbliver klubbens ejendom og skal

tilbageleveres ved udmeldelse eller eksklusion. Nøglekode bliver slettet ved udmeldelse

eller eksklusion.


§ 7 Indmelding

1. Indmeldes er bindende for mindst 3 måneder, dog er der en prøvetid på 14 dage.

§ 8 Udmeldelse – eksklusion

1. Udmeldelse må ske skriftlig til bestyrelsen.

2. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som medlem af Viborg

kajakklub, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

3. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere eller suspendere et medlem, når særlige forhold giver

anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af dens

medlemmer har stemt for eksklusionen eller suspensionen. Vedkommende medlem skal,

inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

Meddelelsen om eksklusionen tilstilles medlemmet skriftligt fra bestyrelsen. Han /hun kan

fordre spørgsmålet om eksklusionen taget op på førstkommende ordinære

generalforsamling, hvor det tages op som et punkt på dagsordenen. Hvis medlem ønsker

dette skal det meddeles bestyrelsen skriftlig senest 3 dage efter eksklusionen.

Generalforsamlingens beslutning omeksklusion kræver 2/3 flertal. Omstødes eksklusionen

af generalforsamlingen, indsættes medlemmet i sine gamle rettigheder, men der kan ikke

fordres erstatning af nogen art.

4. Medlemmer, der ekskluderes på grund af restance, kan ikke appellere til

generalforsamlingen.

5. Tilbagebetaling af kontinent ved udmeldelse eller eksklusion finder ikke sted. Ved

udmeldelse eller eksklusion må evt. restance betales af medlemmet.

§ 9 Ordinær generalforsamling

1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse love forskriver, den højeste

myndighed i alle klubbens anliggender.

2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst

14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, opslag i klubben, og på klubbens

hjemmeside og evt. i den lokale avis. Dagsordnen bekendtgøres sammen med indkaldelsen.

3. Forslag, der ønskes forlagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde

seneste 8 dag før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres derefter på opslagstavlen i

klubben og på klubbens hjemmeside.

4. Stemmeret på generalforsamlingen kræver 3 fulde måneders aktivt eller passivt medlemskab

uden kontingentrestance.

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Bestyrelsens beretning

3. Forlæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse, samt budget for det

kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkommende forslag.

6. Direkte valg af formand og kassereren

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

9. Eventuelt.


§ 11 Generalforsamlingens ledelse m.v.

1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede

forhandlingerne.

2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6,stk 3 § 15.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring fra blot et stemmeberettiget medlem

skal afstemningen og valg forgå skriftligt. Alle afstemninger om eksklusion skal foregår

skriftligt.

3. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol med et referat af forhandlingerne, i

det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af protokolfører og dirigent.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og når mindst

1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det. I sidstnævnte tilfælde skal

generalforsamlingen afholdes senest 1, måned efter, af begæringen er fremsat overfor

bestyrelsen med oplysning om emne, der ønskes behandlet.

2. Indkaldelsesmåden og udsendelse af dagsorden er samme som i § 7.

§ 13 Bestyrelse – valg

1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtager

beslutninger og foretage handlinger forpligter klubben henhold til lovene.

2. Bestyrelsen skal bestå af en formand, en næstformand og en kassereren derudover kan der

vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. De vælges for to år ad gangen af den ordinær

generalforsamling, således 3 vælges på ulige år og 2 på lige år. Formand vælges på ulige år

og kassereren lige år. Genvalg kan finde sted.

§ 14 Konstituering – tegningsret

1. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand,

næstformand, kassereren og op til to bestyrelsesmedlemmer.

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de på klubbens generalforsamling

valgte medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand er til stede jfr. dog § 6,stk 3

4. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

5. Bestyrelsen supplere sig ved forfald.

6. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende

bestyrelsesmedlemmer.

7. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af

såvel formand som kasser.

§ 15 Regnskab

1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret 1. jan. til d. 31. dec.

2. Bestyrelsen skal inden d. 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr.

d. 31. december til revisorerne.

3. Driftsregnskab og status forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal

være forsynet med revisorernes påtegning.

4. Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 14 dage før

generalforsamlingen.


§ 16 Revision

1. På den ordinære generalforsamling vælges for to år adgangen 2 revisorer og 1

revisorsuppleant jfr. § 8.

2. Revisorerne skal hvert år, inden d.10. februar havde gennemgået det samlede regnskab og

påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17 Lovændring – Klubbens opløsning

1. Bestemmelse om forandring af klubbens vedtægter skal tiltrædes 2/3 af de fremmødte

stemmeberettigede medlemmer.

2. Hvis generalforsamling ikke er beslutningsdygtig og forslaget opretholdes, indkaldes der til

en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved simpel stemmeflerhed

af de fremmødte.

3. Klubbens ophør kræver at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på en

generalforsamling forslaget skal tiltrædes 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede

medlemmer.

4. Ved opløsning af klubben skal den formue, der er i behold. Skal anvendes til idrætslige

formål i foreningens hjemstedskommune.

§ 18 Datering

1. Vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling d. d.20 september 2004 og senest ændret

på generalforsamling d. 8 marts 2005 og igen d. 15 marts 2008

Dirigentens underskrift.

More magazines by this user
Similar magazines