BankTanker - Lollands Bank

lollandsbank.dk

BankTanker - Lollands Bank

BankTanker

2013

Intet kommer af sig selv

Her i banken er vi indstillet på at smøge ærmerne op og arbejde så neglene bliver slidt

og lommeuldet ikke forekommer. Fra yngste til ældste er alle bankens medarbejdere

klar til at gøre deres yderste for, at bankens ca. 16.000 kunder får en positiv oplevelse.

Særligt i de sidste måneder af 2012 oplevede

banken en stor tilgang af kunder. Fra starten

af året satte vi os det mål, at vi i 2012 gerne

skulle have 1.200 nye kunder. Det lykkedes -

endda til fulde - idet banken i 2012 fik 1.291 nye

kunder, som vi ser frem til samarbejdet med.

2013 tegner lige så positivt, idet banken i

januar måned bød 225 nye kunder velkommen

i vores filialer. Vi håber disse nye kunder får en

positiv oplevelse og oplever en engageret og

indlevende bank.

Denne tilgang af kunder tager vi som udtryk

for, at kunderne ønsker de værdier vi arbejder

efter i banken, og måske også det, at vi er en

LOKAL BANK; Men hvad vil det egentlig sige,

at være en lokal bank?

For os er det meget enkelt: Den måde vi driver

bank på! Vi har vores personalebetjente kasser,

hvor vores kasserere altid udviser et personligt

engagement. Alle vores kunder har deres

personlige kunderådgiver, som de altid kan

komme i kontakt med på alle måder, og sådan

kunne vi blive ved, men hvad nytter det, hvis

ikke vi har det rigtige produktudbud? I al

beskedenhed mener vi også, vi mere end til

fulde har dette.

“...i januar måned bød

vi 225 nye kunder velkommen

i vores filialer”

Et par eksempler, som ikke mange pengeinstitutter

kan matche: Vi yder solcellelån uden

sikkerhedsstillelse til en af landets laveste rentesatser,

vores bolig- og billån er også noget

helt for sig selv med lave rentesatser o.s.v. For

os handler det om, at være konkurrencedygtig,

udvikle sig og hele tiden gøre tingene bedre.

Bankdirektør Anders F. Møller

Hvordan er fremtiden så for Lollands Bank?

Flere fremtidsforskere spår, at det vil gå godt

for de lokale pengeinstitutter i fremtiden, fordi

de vil blive hjulpet godt på vej af, at de store

pengeinstitutter ”begynder at smide de ”små”

kunder på porten”.

Danmark har ca. 100 banker, spare- og andels-

kasser, hvor nogle af de mest solide er de

mindre. Så man må sige, at være stor er ikke

det samme som at være solid. Sidst, men ikke

mindst er der et stærkt behov for, at have lokale

pengeinstitutter, der er i stand til at sikre

det lokale erhvervsliv og foreninger i lokal-

områderne.

Lollands Bank er et godt eksempel på en

solid lokal bank.

Noget for pengene


BankTanker Forår 2013

Hvad betyder et besøg fra Finanstilsynet?

Hos pengeinstitutter på vores størrelse og

med en risikoprofil der ligner vores, kommer

Finanstilsynet typisk på ordinære undersøgelser

hvert tredje til fjerde år. En sådan undersøgelse

har banken haft i november måned 2012,

som vi her kort vil redegøre om forløbet af.

Undersøgelsen startede med, at banken med

et varsel på seks uger blev bedt om at lave og

indsende en større mængde materiale omhandlende

forskellige protokoller,

spørgeskemaer, forretningsgange

og regnskabsmæssige opgørelser,

samt ikke mindst opgørelser over

bankens større engagementer.

Finanstilsynet havde herefter tre

uger til sagsbehandling af materialet, hvor-

efter to medarbejdere fra Finanstilsynet var på

besøg i banken, hvor materialet sammen med

nogle af bankens medarbejdere blev gennemgået

over seks lange arbejdsdage.

Efter besøget efterbehandlede Finanstilsynet

materialet, inden der i banken tre uger senere

skete en mundtlig afrapportering af ca. tre

timers varighed til bankens bestyrelse og den

generalforsamlingsvalgte revisor.

Nye kunder i banken

Lollands Bank fortsætter den øgede synlighed

i lokalområdet og jagten på nye kunder.

Gennem de sidste 2 år har banken valgt en

anderledes markedsføring med bl.a. regel-

mæssige annoncer i de lokale aviser: Lolland

Falsters Folketidende, ugeaviserne, radiospot

samt bannere på netaviserne. Hertil kommer en

Facebook-side. Vores Facebook-side har fået

en god start, og antallet af ”venner” og kontakt

til banken ad denne vej er støt stigende.

Efterfølgende var der dialog mellem Finans-

tilsynet og banken om afklaring af forskellige

spørgsmål, inden banken i begyndelsen af

februar måned modtog den endelige skiftlige

afrapportering fra Finanstilsynet, suppleret med

en kortere udgave til offentliggørelse på

bankens hjemmeside.

Offentliggørelsen af afrapporteringen skal

lovmæssigt ske inden udgangen af 1. kvartal i

2013, men banken har valgt allerede

at offentliggøre afrapporteringen

sammen med bankens årsrapport

den 27. februar 2013, hvorfor Finanstilsynets

konklusioner kan ses på

bankens hjemmeside lollandsbank.dk,

sammen med bankens uddybende

kommentarer hertil.

Hvad er bankens holdning til undersøgelsen og

afrapporteringen? Vi er glade for, at vi har haft

undersøgelsen. Finanstilsynets anbefalinger vil

vi naturligvis efterleve. Meget er konsekvenser

af den aktuelle samfundsmæssige økonomiske

situation vi befinder os i, samt Finanstilsynets

skærpede tilgang til vurdering af engagementer,

som trådte i kraft fra 2. kvartal 2012, hvor Finanstilsynet

lagde et ”skarpere snit” end banken.

Formålet med den noget mere markante

markedsføring har været og er stadig, at

banken ønsker en større tilgang af nye kunder.

Det er vigtigt for bankens fremtidige virke,

at kundeantallet stiger. Nye kunder giver nye

forretninger, og hermed øget indtjening til gavn

for banken og dens aktionærer.

Bankens strategi med den øgede markedsføring

har vist sig at være helt rigtig, idet kundetilgangen

er øget markant i de 2 seneste år. Bankens

Det vigtigste for os er, at banken efter Finans-

tilsynets undersøgelse fortsat fremstår som

et sundt pengeinstitut.

På billedet ses filialdirektør Kenn Jørgensen

med det omfattende materiale han var

Filialdirektør Finn Pedersen

foran Nykøbing F. filialen

ansvarlig for udfærdigelsen af.

mål for 2012 var 100 nye kunder hver måned,

og tallet for 2012 blev ialt 1.291, mens det for

2011 var 1.068.

I en periode hvor antallet af kundeemner i

bankens primære markedsområde (Lolland og

Falster) er faldende, er vi derfor lidt stolte over,

at vi i en ”krisetid” har formået at tiltrække så

mange nye kunder og samtidig fastholde vores

trofaste nuværende kunder. Vi vil gerne sige tak

for den tillid, der er vist banken i den forbindelse.

I 2013 agter vi at fortsætte vores strategi på at

øge tilgangen af nye kunder ved en stadig synlig

og aktiv markedsføring i de lokale medier. Vi

tror på, at ved at fastholde vores måde, at drive

bank på, nemlig:

• at være aktiv i lokalområdet

• at være tæt på kunderne med personlige

kunderådgivere til alle kunder

• at være let tilgængelig enten via telefon,

email eller ved personlig kontakt i vores

filialer...

er banken et attraktivt alternativ til de banker,

som har valgt en anden strategi, hvor kunden

betjenes efter, hvor rentabel kunden er for

banken.

På den måde vi driver bank finder vi, at vores

kunder får ”noget for pengene”, samtidig med

at der skabes vækst og ikke mindst indtjening

til vores aktionærer.


Farvel til Kapitalpension

og goddag til Aldersopsparing

Ændringen vil få indflydelse på mange danskeres

pensionsordninger, hvilket også gør, at de fleste

skal foretage sig noget aktivt for at få mest

muligt ud af de nye regler.

Vi anbefaler som udgangspunkt, at man får

omlagt sin Kapitalpension til en Aldersopsparing,

som i princippet og lidt enkelt fortalt, er det

samme som en Kapitalpension - blot uden

fradragsret i skatten for indbetalingen, og tilsvarende

afgiftsfri ved udløb.

Banken finder, at Aldersopsparing indgår som

afløser for Kapitalpensionen i en hver pensionsordning,

idet renterne på Aldersopsparing bliver

lavere beskattet, der kan indføjes begunstigede,

ligesom kontoens indestående ikke kan kreditor-

forfølges sammenlignet med opsparing i frie midler.

I Lollands Bank sætter vi 2013 i fokus på, at vores

kunder får en gennemgang af deres pensions-

ordninger. Bankens rådgivningsværktøjer gør os

i stand til at udfærdige en overskuelig pensions-

opgørelse, der giver et samlet overblik ved

opnået pensionsalder.

Ved pensionsgennemgang kan det konstateres,

at det ofte vil være en fordel at samle flere

pensionsordninger under ét. I forbindelse med

skift af arbejdsplads glemmer man ofte at tage

sin pensionsordning med sig, hvorfor der kan

være flere ”små-pensionsordninger”, hvor

omkostningerne for at opretholde pensions-

ordningerne kan være forholdsmæssigt store.

Udover at det giver et bedre overblik ved at

samle pensionsordningerne har kontohaveren

- på baggrund af det større indestående - i tillægsgevinst

fået et højere afkast end der ellers

var opnået.

Ved at samle pensionsordninger i Lollands

Bank får man ”Noget for pengene”.

Vi hilser på bankens nye formand

I august måned konstituerede bestyrelsen sig

med statsautoriseret revisor Preben Pedersen

fra Ringsted som ny formand.

Hvordan lå det i kortene, at Preben Pedersen

skulle blive bankens nye formand?

Det er muligt, at Preben Pedersen langt ude har

nogle familiemæssige relationer et eller andet

sted på det nordlige Vestlolland, men det var ikke

denne relation, der var indgangen til formandsskabet

for banken, hvor formandsskabet hidtil i

bankens 105-årige historie havde været varetaget

af personer med afsæt i landbrug eller handel på

Vest- eller Midtlolland.

De lovmæssige krav til kompetencer i penge-

institutbestyrelser er gennem de senere år øget,

hvilket også var årsag til, at banken for at opfylde

kravet om særlige regnskabsmæssige kompetencer

i pengeinstitutters bestyrelser i 2010 måtte ”gå

over åen” (læs til Sjælland) for at finde én person

med disse kompetencer.

Arbejdet var stort for at finde personen med den

rette profil, men til sidst lykkedes det med Preben

Pedersen, der blev indvalgt i bankens bestyrelse,

som bestyrelsens uafhængige og særligt kvalifi-

cerede medlem med regnskabsmæssige

kompetencer.

Det viste sig hurtigt, at banken med Preben

Pedersen havde set rigtigt, og det var derfor et

helt naturligt valg for bestyrelsen, at pege på

Preben Pedersen som formand, da bankens

tidligere formand gennem 19 år, proprietær

Peter Ege Olsen ikke ønskede genvalg.

Preben Pedersen er ikke en af de personer, der

har bestyrelsesposter som ”levebrød”. Preben

Pedersen´s eneste bestyrelsespost er posten i

Lollands Bank, som han helhjertet gør et stort

arbejde for.

At Preben Pedersen ikke har større lokale

relationer giver nogle helt nye perspektiver for

bestyrelsesarbejdet, idet denne uafhængighed

giver gode kontraster til den øvrige bestyrelse,

der alle repræsenteres af personer med stort

lokalkendskab.

”Afstanden fra Ringsted til Nakskov opleves ikke

som nogen hindring” siger Preben Pedersen, der

elsker at køre bil, og gerne tager køreturen,

ligesom de moderne kommunikationsmidler

smidiggør den tætte kontakt til banken.

BankTanker Forår 2013

Banken finder,

at Aldersopsparing

indgår som afløser for

Kapitalpensionen i

enhver pensions-

ordning, idet renterne på

Aldersopsparing bliver

lavere beskattet...”

Til højre ses bankens tidligere formand

Peter Ege Olsen der ønsker bankens nye

formand Preben Pedersen held og lykke

med formandsskabet


BankTanker Forår 2013

Endnu et år med acceptabelt overskud

Resultat og balance for årsrapporten 2012

(i 1.000 kr.)

Netto rente- og gebyr indtægter ex. modregning Totalkredit

Andre driftsindtægter

Udgifter til personale

Udgifter til administration

Andre driftsudgifter

Afskrivninger på materielle anlæg

Basisindtjening

Modregning Totalkredit

Udgifter til Indskydergarantifonden mv.

Kursreguleringer

Nedskriv. og hensættelse på udlån og garantier

Resultat før skat

Skat

Årets resultat

Balance

Udlån

Indlån

Egenkapital

Balancesum

Nøgletal

Årets resultat pr. aktie før skat (kr. pr. aktie á 20)

Årets egenkapitalforrentning før skat (i % p.a.)

Indtjening pr. omkostningskrone

Årets tab- og nedskrivningsprocent

Børskurs

Indre værdi pr. aktie

Solvensprocent

2012 2011 Ændring i %

109.005

40

(37.326)

(25.097)

(658)

(636)

45.328

(1.863)

(2.083)

16.824

(47.915)

10.291

2.830

7.461

1.060.028

1.385.412

295.716

1.699.944

11,68

3,5

1,09

3,4

109,0

335,8

19,70

104.655

1.017

(35.491)

(25.727)

(1.783)

(707)

41.964

(2.960)

(3.075)

(10.131)

(18.377)

7.421

2.013

5.408

1.197.765

1.338.851

289.114

1.658.861

8,30

2,6

1,09

1,2

100,0

323,8

17,10

4,2

(96,1)

5,2

(2,4)

(63,1)

(10,0)

8,0

(37,1)

(32,3)

(266,1)

160,7

38,7

40,6

38,0

Indbydelse til årets generalforsamling

Bankens generalforsamling afholdes:

Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.30

i Maribo Hallerne, Hal 2

Stadionvej 4, 4930 Maribo

Adgangskortet kan bestilles på en af følgende måder:

• På lollandsbank.dk

• I en af bankens filialer

• På telefon 54 97 15 32 eller 54 97 15 34

Adgangskortet bestilles fra fredag den 8. marts

kl. 10.00 til og med onsdag den 27. marts 2013, kl. 16.00.

Adgangskortet sendes efterfølgende direkte til din adresse.

Efter generalforsamlingen vil banken være vært ved en

middag med efterfølgende kaffe og kage. Under kaffen

underholder det lokale kor Unika - det rytmiske kor.

Deltagerbetalingen er 100 kr. for deltagelse i middagen.

Beløbet hæves på din konto eller betales ved tilmeldingen.

Årets deltagerbetaling går igen i år til et eller flere lokale velgørende

formål, som vil blive oplyst på generalforsamlingen.

DAGSORDEN

(11,5)

3,5

2,3

2,5

40,7

34,6

-

183,3

9,0

3,7

15,2

A. Valg af dirigent.

B. Bestyrelsens beretning om bankens

virksomhed i det forløbne år.

C. Forelæggelse af den reviderede årsrapport

til godkendelse samt fordeling

af det disponible overskud eller

dækning af tab.

D. Behandling af indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen:

1. Generalforsamlingen bemyndiger

bestyrelsen til – indtil næste ordinære

generalforsamling – indenfor gældende

lovgivning, at lade banken erhverve

egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen.

Vederlaget må ikke afvige fra den

på erhvervelsestidspunktet noterede

børskurs med mere end 10 %.

2. Ændring af vedtægterne.

(væsentlige)

a. § 6 – generalforsamling

b. § 15 – bestyrelsen

c. § 22 – revisionen

Udkast til vedtægtsændringer vedlægges.

E. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

E1. Følgende repræsentantskabsmedlemmer

er på valg:

Udgiver Lollands Bank A/S, Nybrogade 3, 4900 Nakskov Ansvarlig redaktør Pernille Gensø / Finn Pedersen Oplag 6.500 Layout Pajor Reklamebureau

Fra starten af 2012 var det vores forventning,

at vi ville præstere et resultat, der

var bedre end det vi her præsenterer.

Vi havde en forventning om, at beløbet til

nedskrivninger og hensættelser til tab på

udlån og garantier i 2012 fortsat ville være

på et højt niveau, men vi havde ikke fantasi

til at forudse, at nedskrivningsbeløbet i

2012 skulle blive så højt. Nedskrivnings-

beløbet er påvirket af både de samfunds-

mæssige konjunkturer og ændrede ned-

skrivningsregler fra Finanstilsynet. Vi forventer

også i 2013 hensættelser på et højt

niveau, men langt fra på niveau med hensættelsesbeløbet

i 2012, som vi helhjertet

tror forbliver ét engangsfænomen.

Kunne vi fjerne denne ”ene skønhedsplet”

havde vi et pænt regnskab, med pæn

stigning i basisindtjeningen, og et ganske

nydeligt fondsresultat.

Trods efterhånden en række kriseår, har

banken - både mange år forinden - og

under hele krisen, år efter år præsenteret

positive resultater, hvilket i al beskedenhed

måske ikke er så ringe endda!

For konsolidering af bankens egenkapital

indstiller bestyrelsen til generalforsamlingens

godkendelse, at der ikke udbetales udbytte

for 2012. Denne indstilling begrundes

med, at banken ønsker at styrke kapital-

grundlaget, idet vi finder den aktuelle

konkurrencesituation giver nogle muligheder

for at øge forretningsomfanget,

hvilket som anført kræver kapital.

Bankens ca. 60 medarbejdere har ”smøget

ærmerne op” og er klar til fortsat at

arbejde for, at 2013 må blive et godt år,

hvor banken forventer en basisindtjening i

niveauet omkring 40-45 mio. kr.

Bankens årsrapport for 2012 kan læses på

www.lollandsbank.dk eller fremsendes

gratis ved henvendelse på tlf. nr. 54921133.

A. Knud Jacob Hansen (2)

B. Walter L. Harenberg (1)

C. Jens Hovmand

D. Palle Høyer-Madsen (1)

E. Ole Iversen (2)

F. Torben Kepp Jensen (2)

G. Lone Johnsen

H. Ole Kruse

I. Casper Rasmussen

J. Henning Romme

K. Martin Stærke

1) Ifølge vedtægternes § 12 kan Walter

L. Harenberg og Palle Høyer-Madsen

ikke genvælges.

2) Knud Jacob Hansen, Torben Kepp

Jensen og Ole Iversen ønsker ikke

genvalg.

F. Valg af revisor og revisorsuppleant

• Deloitte - Statsaut. revisionsaktieselskab

• Statsaut. revisor Jens Ringbæk

Bestyrelsen indstiller genvalg af:

• Deloitte - Statsaut. revisionsaktieselskab

som revisor

• Statsaut. revisor Jens Ringbæk

som suppleant

Noget for pengene

More magazines by this user
Similar magazines