Kirkenyt 2013 - Rorup & Glim kirkers hjemmeside

rorupkirke.dk

Kirkenyt 2013 - Rorup & Glim kirkers hjemmeside

KIRKENYT

osted, allerslev, rorup og glim sogne

marts - april - maj - Juni 2013


INdHold:

Side 2: Indhold, om bladet,

Ansigt til ansigt

Side 3: Skal præsten være ”troende”?

Side 4-7: Arrangementer

i Osted og Allerslev

Side 8-9: Fælles kalender

Side 10-11: Arrangementer

i Rorup og Glim

Side 12-14: Kirkegårdens priser

Side 15: Navne og adresser

Side 16: Bagsiden

om bladet

Kirkebladet for Osted, Allerslev, Rorup og

Glim sogne er planlagt til at udkomme tre

gange om året i månederne februar, juni

og oktober.

Bladet udgives af de fire menighedsråd og

redigeres af sognepræsterne.

Det trykkes i 3.000 eksemplarer af Midtsjællands

Bogtryk i Tølløse og distribueres

som tillæg i Midtsjællands Folkeblad i de

tre sogne til samtlige husstande. I Glim

sogn uddeles det på anden vis.

Endvidere ligger kirkebladet fremme i de

fire kirker.

Forsidebilledet (Leif Høgsvig)

Lavringe Mose

ANSIGT

til

ANSIGT

Søren Kierkegaard, allerførst tillykke med den runde fødselsdag den 5. maj. 200 år!

Hvordan skal du fejre dagen?

Jeg skal såmænd ikke lave noget særligt. Min tid går mest med at læse og skrive

lidt. Ja, det med at skrive er måske nok en overdrivelse. Det bliver vist mest til små

huskesedler. Hukommelsen er ikke, hvad den har været. Men jeg har vist også

skrevet, hvad jeg skulle. Men en lang spadseretur bliver der i hvert fald.

Læsning er det også blevet lidt småt med. Det meste, der udkommer, er jo noget

forfærdeligt vrøvl. Der udkommer alt for mange bøger i vort lille Danmark.

Kunne denne flok af meningsmagere ikke nøjes med at skrive på Facebook. Så

slap vi andre fra at følge med i deres udgivelser.

Hvad mener du om alle de jubilæumsarrangementer i anledning af 200-årsdagen?

Ja, og ingenting ved siden af H.C. Andersen. Men han er jo også både populær og

folkelig og en langt mere salgbar eksportartikel – selv om både kinesere og amerikanere

og hvad ved jeg lærer dansk for at kunne læse mig på originalsproget.

Også jeg henvendte mig i min tænkning mest til menigmand. Men se, om jeg ikke

er blevet overtaget af alle eksperterne og de systemtænkere, som så inderligt var

mig imod.

Jeg bryder mig aldeles ikke om al denne virak omkring mig. Langt de fleste

af disse arrangementer er jo det rene vrøvl og pjat. Det er, som mit ærinde ikke

rigtigt tages alvorligt. Der skal absolut laves gøgl ud af det. Jeg klager ikke over, at

tiden er ussel, men at den er uden lidenskab. Jeg er mest forbitret over alle dem,

der vil tage kristendommen ud af mit forfatterskab. Det giver ingen mening.

Hvordan ser du på den danske folkekirke i dag?

Jeg fik jo desværre alt for ret i min kritik af kirken. Jeg indrømmer gerne, at jeg gik

langt over stregen dengang under kirkekampen i 854-55, hvor jeg gik til angreb

på biskop Martensen og hans ”sandhedsvidne” biskop Mynster. Men der lå jo bag

det hele en inderlig modvilje mod hele den officielle kristenhed – mod kirken og

alle dens mænd, som ikke ville gøre indrømmelsen: at de ikke lever og ikke kan

leve efter den nytestamentlige kristendom. At troen har omkostninger.

Også i dag puster biskopperne sig op. Det er rent til grin. Det er i grunden et

under, at det stadigvæk er muligt at høre en god og gedigen kristelig prædiken i

vore kirker!


Skal præsten være

”troende”?

Det har vakt en vis debat og furore, at

et jysk menighedsråd for nylig i forbindelse

med et stillingsopslag søgte en

”troende” præst. Baggrunden for denne

formulering skulle efter sigende være,

at man i det pågældende sogn ikke

ønskede at få en præst som Thorkild

Grosbøll. Han bekendtgjorde for nogle

år siden – som de fleste vil have i tydelig

erindring – at han ikke troede på en

skabende og opretholdende Gud.

Det er da fair nok, at man i et sogn

ikke ønsker en præst som Grosbøllen.

Det kan der være mange grunde til.

Men kan man tillade sig at skrive det i

et stillingsopslag. At præsten skal være

”troende”? Jeg må indrømme, at jeg selv

studsede over formuleringen. Af flere

forskellige grunde. Ikke mindst fordi

’tro’ ikke kan behandles så firkantet og

éntydigt, som man kan med mange andre

af livets forhold. Troen er en dynamisk,

ikke en stationær størrelse.

Jeg er aldrig blevet spurgt, om jeg er

”troende”. Hverken da jeg søgte mit nuværende

og hidtil eneste præsteembede

eller af nogen i menigheden. Det kunne

jo være, fordi menighedsrådet ikke har

været interesseret i min eventuelle tro,

eller fordi man har syntes, at det var et

grænseoverskridende spørgsmål. Det

kunne jo også være, fordi menigheden

søndag efter søndag med egne ører har

kunnet konstatere, at præsten er lige så

”troende” eller lige så ”lidet-troende”,

som man selv er. Det er måske ikke så

tosset at opdage, at præsten også er et

menneske, der har sit at slås med.

Selve ordet ”troende” har jeg et noget

anstrengt forhold til. Man kan jo være

”troende” på mange forskellige måder.

Jeg har mødt mange stærkt troende på

mangfoldige måder. Troende kommunister.

Troende ateister. Troende miljø- og

dyreforkæmpere. Muslimer er som regel

”troende”, enkelte i meget håndfast retning.

Slige eksempler falder nok udenfor

ovennævnte stillingsopslag. Man må gå

ud fra, at der søges efter en troende sjælehyrde

af udpræget kristelig observans.

Men hvad vil det nærmere sige at være

”troende”? Kan man måle det?

I debatten har der været anført forskellige

argumenter og betragtninger

i sagen. Jeg citerer nogle af dem – alle

hentede fra Kristeligt Dagblad den 3.

januar 0 3 (rigtigt gættet – få dage før

deadline på dette nummer af kirkebladet):

”Der står ingen steder (i præsteløftet),

at præsten aflægger løfte på at tro.

Det ville også være ret absurd, eftersom

troen ikke er noget, man forudsætter

at have kontrol over” (Ulla Morre Bidstrup,

lektor på Pastoralseminariet, som

alle vordende præster skal igennem, før

de kaster sig ud i gerningen).

”Præsten forpligter sig til at forkynde

evangeliet i loyalitet over for kirkens bekendelsesgrundlag,

så menigheden kan

genkende evangeliet i hans forkyndelse.

I præsteløftet stilles der ikke nogen krav

om præstens personlige tro, men det for-

udsættes, at præsten selv tror på den treenige

Gud. Gyldigheden af de kirkelige

handlinger står og falder dog ikke med

præstens personlige tro. Handlingerne er

fuldt ud gyldige, selv om præsten har mistet

troen, fordi evangeliet står over præstens

tro” (Kristine Garde, retsteolog og

tidl. sognepræst).

”Det er udtrykkeligt en del af den lutherske

forståelse af præsteembedet, at

præsten ikke nødvendigvis er troende.

Afgørende er forkyndelsen af evangeliet

og formidlingen af dåb og nadver. Det

er Guds ord, der virker i kirken, ikke

præstens tro” (Svend Andersen, prof.,

dr.theol.).

”Jeg har én gang været ude for, at et

menighedsråd spurgte, om deres kommende

præst nu også var et troende

menneske. Jeg svarede, at det gik jeg ud

fra. Ellers måtte det da være utåleligt at

være præst” (Kjeld Holm, biskop).

”Præstestillingen er en særlig stilling,

og man kan ikke bestride præsteembedet

uden at tro på det, man skal forkynde.

Selvfølgelig har alle præster et forhold

til kristendommen” (Viggo Mortensen,

prof. emeritus).

”Troen er ikke en præstation. Man

kan ikke forpligte noget menneske til at

tro, for troen er ikke en viljessag. Det er

en gave, Gud giver os…Det, man kan

kræve af præsten, er, at han har respekt

for troen – og for det menneske, der

tror…Det forudsættes, at der er tale om

et menneske, der tror, men troen er ikke

3


noget, der kan måles eller dokumenteres”

(Karsten Nissen, biskop).

Der synes altså at være en udbredt

enighed blandt de lærde om, at det er

en noget kluntet og betænkelig formulering

i stillingsopslaget at forlange, at

præsten er ”troende”. Noget helt andet

er så, om det ligefrem er ulovligt. Det

mener Lisbet Christoffersen, professor

ved Roskilde Universitet og en af landets

førende eksperter i kirkeret: ”I et

ansættelsesforhold kan menighedsrådet

ikke lægge vægt på det personlige forhold

til Gud og søge en troende præst”. Dette

synspunkt er der dog ikke enighed om

blandt jurister og gejstlige.

Hvorom alting er, har sagen rejst en

for mig at se nyttig diskussion om tro.

Hvad er det for en Gud, vi som kristne

tror på? Det spørgsmål har hele mit

voksne liv optaget mig. Efter mere end

7 år som præst faktisk i stigende grad.

I tro og tvivl. Nogle gange ret uafklaret,

men bestandigt i dialog med mine menigheder,

som ikke forventer en fiks og

færdig facitliste, men udfordringer, provokationer,

eftertanke – først og fremmest

vedkommenhed og aktualitet.

Jesus Kristus har altid været drivmidlet

i mit trosliv, og et af mine identifikationspunkter

er faderen til den søn,

som Jesus helbreder fra at være besat af

en ond ånd (Markus 9, 4- 9). Ham, som

udbrød: ”Jeg tror, hjælp min vantro!”.

Derfor kan der ikke herske tvivl om,

at en præst naturligvis ikke i længden

magter at bestride sit job uden et personligt

tros- og bønsliv. Hvis et sådant

aldrig indfinder sig, skal han finde sig

en anden bestilling. Forkyndelsen bliver

en ørkenvandring. Der gives stene for

brød, og Herrens menighed lider. Det

holder ikke en meter. I den forstand er

der brug for mange flere troende præster,

som kan bidrage til kirkens liv og

vækst. Summa summarum: forstanden

kan sige nej, nej nok så mange gange,

men hjertet svarer: ja, ja, ja! Troen er

ikke noget, vi selv kan frembringe. Den

er en ren gave. Tak for det!

Torsten Dam-Jensen

4

kirkernes

besøgsvenner

har nu eksisteret i vore sogne i 0 år og trives stadig fint. Det er mennesker,

som har fået tid og lyst til at komme på besøg hos et andet menneske, der

sidder en del alene og gerne vil have lidt afveksling og mere personkontakt

i sin hverdag.

Besøgsven og – vært hygger sig sammen, går måske en tur, udveksler

erfaringer eller deler andre oplevelser. Og venskaber stiftes til gensidig

glæde. Hvornår og hvor tit man mødes, aftales måske fra gang til gang,

som det nu passer begge parter.

For tiden hører vi desværre fra flere, som gerne vil have en besøgsven,

end vi kan tilgodese.

Derfor: Er du den, der har et par timer tilovers, evt. et par gange eller tre

om måneden og har lyst til at bruge dem i samvær med et menneske, der

sidder lidt mere alene end ønsket, så hører vi meget gerne fra dig, så at vi

kan tage en foreløbig snak om muligheder og betingelser.

Else Vejlgaard Inger Grønbæk

Tlf. 6 675 57 Tlf. 4648 53

lørdagsklubben

- et nyt tiltag i Osted sogn

Som noget helt nyt indbydes til ”Lørdagsklubben” i Stalden ved Osted

Præstegård. ”Lørdagsklubben” er åben den første lørdag i hver måned fra

kl. 4.00 til 7.00. Alle er velkomne til at deltage i de spændende arrangementer,

der afholdes i vore dejlige sognefaciliteter.

Det er tanken, at arrangementerne skal spænde vidt – dog alle med

relation til det budskab, kirken står for. Fra relevante kunstudstillinger til

aktiviteter for børn og unge. Fra filmforevisninger til salmeværksted. Fra

musikeftermiddage til ?

Der er foreløbig planlagt arrangementer i ”Lørdagsklubben” på følgende

datoer:

6. april, 4. maj, 1. juni og 6. juli

Hvis du har idéer til ”Lørdags-klubben”, er du altid velkommen til at

kontakte sognepræsten. Det nærmere program for arrangementerne er

ikke helt på plads endnu, men vil fremgå af hjemmesiden,

dagspressen og ved opslag.


Arrangementer i Osted og Allerslev

Højskoleaften

torsdag den 14. marts taler Gudmund Rask Pedersen ud

fra titlen ”Jeg har ladet mig fortælle”.

Aftenens foredragsholder er sognepræst og forfatter. Han

har udgivet flere bøger og artikler om forholdet mellem

litteratur og kristendom. Hans seneste bog fra 0 bærer

samme titel som foredraget og har fået meget fine anmeldelser,

bl.a. i Kristeligt Dagblad, som skrev følgende:

”Gudmund Rask Pedersen er en guldgrube, ja en skattekiste

af gode fortællinger. Det er sjældent, jeg har læst en

andagtsbog, der i den grad har fængslet og tiltalt mig. Her er

stof til en hel vinter”.

Foredraget begynder kl. 9.30 og foregår på Osted Fri- og

Efterskole. Det koster 40 kr. at deltage. Kaffen betales særskilt.

For 26. gang

Skærtorsdagsarrangement

i Osted kirke og Stalden

torsdag den 28. marts samles vi endnu engang til det traditionsrige

skærtorsdagsarrangement. Vi begynder i Osted

kirke kl. 7.00 og fortsætter samværet i Stalden, da vi har

fået lovning på, at de sædvanlige køllestegere også i år giver

en hånd med.

Efter middagen vil Poul Kragelund fortælle. Han er tidligere

postbud og lærer, har i de sidste år været foredragsholder

og har stået for kulturvandringer i Hovedstaden.

Aftenens emne er Storm P. – satire og humor. Storm P.

opfattes tit som nationens morsomme mand, og enhver

festtaler med respekt for sig selv er i stand til at citere ham

forkert! Men hvem var han egentlig, denne ”Peddersen” fra

Sokkelund Herred? De fleste kender hans finurlige ”Fluer”,

sære ”opfindelser”, slagfærdige vagabonder og elskelige

”Grog-historier”. Færre kender ham nok som seriøs maler,

ætsende satiriker og begavet humorist.

Vi skal høre om Storm P.s liv og levned og se eksempler

på hans store alsidighed som kunstner. Det koster kr. 50,-

for maden plus drikkevarer. Tilmelding skal ske til sognepræsten

senest søndag 4. marts på tlf. 46 49 70 97 eller tdj@

km.dk.

Kirkegårdsvandring

Den gamle præstegårds brand 1879

lørdag den 27. april kl. 16 – 18 vil sognepræst Torsten

Dam-Jensen som et led i Lejre Kulturdage fortælle om den

gamle Osted Præstegårds brand i 879, bl.a. ud fra retsprotokollen.

Arrangementet foregår ’on location’, dvs. på Osted kirkegård.

Vi mødes foran indgangen til kirken. Efterfølgende

bydes på en forfriskning.

Fredagstræf i Stalden - Dines Bogø

om ”Flammen” og ”Citronen”

Fredag den 3. maj – dagen før fejringen af befrielses-aftenen

i 945 - kommer Dines Bogø til Stalden ved Osted Præstegård.

Hvem var ’Flammen’ og ’Citronen’ i virkeligheden?

- Hvornår blev de aktive i modstandskampen?

- Giver Ole Chr. Madsens spillefilm fra 008, ”Flammen

og Citronen” et korrekt billede af deres liv og de dramatiske

dage i oktober 944, hvor de blev dræbt?

- Blev de stukket til tyskerne, eller var det et sammentræf

af ulykkelige omstændigheder?

Forfatteren Dines Bogø (f. 944) har gennem mange år interesseret

sig for mindre kendte begivenheder med relation

til besættelsen. Under foredraget, der er ledsaget af mange

fotos, vil han fortælle om nogle af de oplysninger, han har

fundet i hengemte arkivmapper eller har fået ved samtaler

med folk, der havde en direkte viden.

På http://www.lokalhistorier.dk/Flammenogcitronen

kan man læse mere om hovedpersonerne.

Orgeljazz i Osted kirke

tirsdag d. 7. maj kan man opleve en jazzkoncert med Hammondorglet

i centrum, når trioen bestående af Kjeld Lauritsen,

Jan Harbeck og Espen Laub von Lillienskjold spiller i

Osted kirke. Musikken spænder fra Duke Ellingtons Sacred

5


Concerts over gospels til smukke ballader og danske sange.

Jazz med respekt for kirkerummet og tilpasset kirkernes

særlige akustik.

Organisten Kjeld Lauritsen spiller på det store Hammond

A 00. Han er en af pionererne inden for orgeljazz i

Danmark og har bl.a. indspillet en række Cd’er i eget navn

og med The Organizers.

Tenorsaxofonisten Jan Harbeck modtog prisen for årets

jazz CD i 009 for balladealbumet ”In the Still of the Night”

og Bent Jædig prisen I 0 . Hans lyriske spil høres desuden

med Monday Night Big Band, Ib Glindemanns Orkester og

mange andre.

Trommeslageren Espen Laub von Lillienskjold er garant

for, at musikken swinger - også i pianissimo. Har spillet i en

årrække med bl.a. Lillian Boutté, Klüvers Big Band, Matthew

Herbert Big Band og Willy Egmose Trio.

Koncerten begynder kl. 9.30, og der er gratis adgang.

Sangaften i Stalden den 4. juni

6

Som tidligere afholder Osted menighedsråd i 0 3 to sangaftener

under ledelse af kirkens organist Camilla Donovan.

Det plejer at være festlige aftener, hvor alle får rørt stemmebåndende.

Den første aften er tirsdag d. 4. juni. Det bliver en aften

om gøgl. Vi vil synge sange og salmer, der handler om at

akrobatik, klovneri, underholdning og livets store teater.

Naturligvis vil der også være tid til, at deltagerne vælger

sange selv.

Osted menighedsråd håber, at mange vil have lyst til at

synge i Stalden. Man behøver ikke have en god eller stor

sangstemme. Eneste forudsætning for at deltage er lyst og

nysgerrighed til at synge kendte og ukendte sange sammen

med andre.

Aftenen begynder kl. 9.30, og der er gratis adgang.

To 200-årsfødselarer –

Søren Kierkegaard og Richard Wagner

I år markerer vi 00-året for to store internationale navne.

En dansk filosof og en tysk komponist. Den første er vores

egen Søren Kierkegaard, som lod sig føde den 5. maj 8 3.

Det markerer vi med et arrangement i Munkehuset onsdag

den . maj kl. 9.30.

Aftenens foredragsholder er Sørine Gotfredsen, som vil

fortælle om sit personlige forhold til Søren Kierkegaard.

Hun er sognepræst ved Jesuskirken i Valby, dertil en

kendt debattør og foredragsholder. For et par år siden debatbogen

”Den åndløse dansker”, hvor hun ofte nævner Kierkegaard

som en stor inspirator.

Aftenens foredrag bærer titlen: ”At forandres med Søren

Kierkegaard”. Søren Kierkegaard kan nemlig ændre et menneskes

liv. Gennem ny indsigt i glæden, kærligheden, synden

og troen lærer man, hvordan man må miste sig selv for

i alvor at vinde sig selv. Med Kierkegaards tale om Gud og

den enkelte bliver vores moderne menneskesyn og forestilling

om styrke vendt på hovedet, og hans læser får et nyt syn

på sit eget liv. Både det, der allerede er levet og det, der skal

komme. Foredraget tager udgangspunkt i Sørine Gotfredsens

nye bog om Søren Kierkegaard.

Den anden jubilar er den tyske komponist Richard Wagner,

som kom til verden den . marts 8 3. Føromtalte Kierkegaard

holdt meget af Mozart, men om han også havde et

positivt forhold til Wagners musik, er mere tvivlsomt.

Vi markerer Wagners fødsel ved et foredrag af den store

danske Wagner-kender, Henrik Nebelong, i Munkehuset

tirsdag den . oktober kl. 9.30. Mere herom i næste kirkeblad.


Kommende arrangementer

Ud over de ovenfor omtalte arrangementer kan vi allerede

i god tid meddele, at vi i efteråret 0 3 har tænkt os at afholde:

- Fredagstræf i Stalden den 0. september

- Sogneaften i Munkehuset tirsdag den . oktober

- Koncert i Osted tirsdag den . oktober

- Fredagstræf i Stalden den 6. december.

Ord til eftertanke

Om ansvar:

”Nok et citat, denne gang fra en israelske forfatter Amos Oz.

Han skriver: Ifølge en af nutidens moderigtige diskurser er

ondskaben et konglomerat. Systemer er onde, regeringer er

onde, ansigtsløse institutioner styrer verden for deres egen

skumle vindings skyld, Enkeltpersoner kan ikke være onde i

den oprindelige betydning...Du og jeg er altid rare mennesker.

Djævelen er altid samfundets institutioner. Efter min mening

er dette etisk kitsch, siger altså Amos Oz.

Med andre ord ynder vi at flytte ansvaret for verdens dårligdom

over i selve systemet, mens menneskene skam da er

både gode og søde – i det mindste alle vi, der kun er små

fisk. Men det er iflg. Oz moralsk plat. For systemerne er ikke

noget i sig selv. De har intet andet liv end det, vi tilfører dem

ved vores følgagtighed og accept.

De kan blive morderiske, men det skyldes ikke, at en dæmonisk,

ydre magt har besat dem, men hidrører alene fra os

selv. Så alvorligt er ansvaret.

Selvfølgelig kan ansvaret gradbøjes, men ikke, at vi alle har

del i det. At ville fralægge sig denne meddelagtighed er så at

sige den grundlæggende forbrydelse – den, der med Jesu heftige

ordvalg afgør, om man har djævlen til far eller gud”.

Thorkild Grosbøll, Ugudelige prædikener,

Forlaget ANIS 2009, s. 57-58.

Nyt menighedsråd

i Osted sogn

Der er den 30. januar 0 3 indleveret en liste til

Roskilde Stift med navne og adresser på seks nye

medlemmer af Osted menighedsråd:

Om Gud som dybet:

”Hvis ordet Gud ikke betyder noget videre for Dem, så oversæt

det og tal om dybderne i Deres liv, om kilden til Deres

væren, om det, der ligger Dem dybest på sinde, om det, De

uden noget forbehold tager alvorligt.

Måske må De, for at kunne gøre det, glemme alt det fastslåede,

De har lært om gud, måske endog selve ordet. For

hvis De ved, at gud betyder dyb, ved De meget om ham. Så

kan De ikke kalde Dem selv ateist eller ikke-troende, for De

kan ikke tænke og sige: Livet har ikke nogen dybde! Livet

selv er overfladisk! Selve tilværelsen er kun overflade! Hvis

De kunne sige det i fuldt alvor, ville De være ateist, men

ellers er De det ikke. Den, der kender til dybet, kender til

Gud”.

Paul Tillich (1886-1965), tysk-amerikansk teolog.

Om kirkens liv og vækst

”Det er næppe nogen overdrivelse at sige, at mange søgende

mennesker finder kirken overfladisk og snakkesalig. De forlader

kirken, fordi den ikke har plads til dem. De længes efter

troens dybdedimension. De savner stilheden, mysteriet,

fordybelsen. De er ikke ude efter flere ord om Gud, bedre

forklaringer og elegante formuleringer. De vil selv vandre

i troens landskaber, sanse mysteriet og skue sammenhængene”.

(Notto Thelle, citat fra ”Baggrund for Lokal Kirkeudvikling,

udgivet af Kirkefondet november 2012)

”Gud har givet os sit ord gennem skurke og gudløse mennesker”

(Martin Luther).

”Jeg er bange for, at kirken fortsætter med at tro, at den lever,

mens den langsomt dør. Dør kirken i Vesten så langsomt, at

den tror, den lever?”

(Knud Jørgensen, citat fra ”Baggrund for Lokal

Kirkeudvikling”).

- Allan Baunehøj Jensen, Baunehøj 04

- Alan Bohn, Flintebjerg

- Hjarne Bjergager Jensen, Hovedvejen 3

- Erik Henning Bidstrup, Langetoften A

- Børge Lundskov Larsen, Mannerupvej 44

- Frank Damgaard Jørgensen, Hovedvejen 98.

7


8

Gudstjenester og aktiviteter www.rorupkirke.dk

www.glimkirke.dk

www.o-a-p.dk

Marts-Juni 2013

Dato Sted Kl. Beskrivelse Præst Noter

3. marts

3. søndag i fasten

10. marts

Midfaste

14. marts

Torsdag

17. marts

Mariæ

Bebudelsesdag

19. marts

Onsdag

20. marts

Onsdag

24. marts

Palmesøndag

28. marts

Skærtorsdag

29. marts

Langfredag

31. marts

Påskedag

1. april

2. påskedag

7. april

1. s. e. påske

9. april

Tirsdag

14. april

2. s. e. påske

21. april

3. s. e. påske

23. april

Tirsdag

26. april

Store Bededag

27. april

Lørdag

28. april

4. s. e. påske

3. maj

Fredag

Allerslev Kirke

Osted Kirke

Glim Kirke

Rorup Kirke

Allerslev Kirke

09.00

0.30

0.30

09.00

0.30

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

TDJ

TDJ

MNK

TDJ

TDJ

Osted Friskole 9.30 Højskoleaften *

Osted Friskole

Rorup Kirke

Glim Kirke

0.30

0.30

6.00

Gudstjeneste

Fællesgudstjeneste

og fernisering

Koncert med

Christian Lilholt

Rorup Kirke .00 Ældreformiddag

Påskegudtj. for Bøgebakken

Rorup Kirke 6.30 Babygudstjeneste

og fællesspisning

Glim Kirke

Allerslev Kirke

Glim Kirke

Osted Kirke

Rorup Kirke

Allerslev Kirke

Allerslev Kirke

Glim Kirke

Osted Kirke

Rorup Kirke

Rorup Kirke

Allerslev Kirke

Allerslev Kirke

Osted Kirke

Glim Kirke

Glim Kirke

Marianne Larsens

længe på Glimvej 7

Rorup Kirke

Allerslev Kirke

Osted Kirke

Rorup Kirke

09.00

0.30

0.30

7.00

0.30

6.00

09.00

0.30

0.30

09.00

0.30

0.30

09.00

0.30

0.30

9.00

9.30

09.00

0.30

09.00

0.30

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Fællesgudstjeneste

Gudstjeneste

og kirkespisning

Liturgisk gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Fællesgudstjeneste

og påskefrokost

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Aftensang

Foredrag: Preben Brandt om

Byen og Social ulighed

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Glim Kirke 9.30 Lejre Kulturdag. ”Det rullende

vejkors” kunst, Bellman

og bøn. Et kunstprojekt

Glim Kirke

Allerslev Kirke

0.00

0.30

Osted Kirkegård 6.00-

8.00

Rorup Kirke

Osted Kirke

09.00

0.30

Konfirmationsgudstjeneste

Konfirmationsgudstjeneste

TDJ

MNK *

*

MNK *

MNK

TDJ

TDJ

MNK

TDJ *

MNK

ILJ

TDJ

MNK

TDJ

MNK

MNK

TDJ

TDJ

TDJ

MNK

MNK

TDJ

TDJ

MNK

MNK

MNK

TDJ

Historisk kirkegårdsvandring TDJ *

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Stalden, Osted 4.00 Fredagstræf. Dines Bogø om

”Flammen” og ”Citronen”

TDJ

TDJ

*

*

*

*


5. maj

5. s. e. påske

7. maj

Tirsdag

9. maj

Kr. himmelfartsdag

12. maj

6. s. e. påske

19. maj

Pinsedag

20. maj

2. pinsedag

22. maj

Onsdag

26. maj

Trinitatis søndag

2. juni

1. s. e. Trinitatis

9. juni

2. s. e. Trinitatis

16. juni

3. s. e. Trinitatis

19. juni

Onsdag

23. juni

4. s. e. Trinitatis

30. juni

5. s. e. Trinitatis

7. juli

6. s. e. Trinitatis

Glim Kirke

Rorup Kirke

Allerslev Kirke

09.00

0.30

0.30

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Osted Kirke 9.30 Orgeljazz med Kjeld Lauitsen,

Jan Harbeck og Espen

Laub von Lillienskjold

Rorup Kirke

Osted Kirke

Rorup Kirke

Rorup Kirke

Osted Kirke

Rorup Kirke

Allerslev Kirke

Rorup Kirke

Allerslev Kirke

Glim Kirke

Osted Kirke

Allerslev Kirke

Glim Kirke

Allerslev Kirke

Munkehuset

Allerslev Kirke

Osted Kirke

Rorup Kirke

Rorup Kirke

Glim Kirke

Allerslev Kirke

Osted Kirke

Rorup Kirke

Allerslev Kirke

Rorup Kirke

Osted Kirke

Glim Kirke

09.30

0.30

.00

.30

9.00

.00

4.00

0.30

09.00

09.00

0.30

0.30

0.30

4.00

9.30

09.00

0.30

0.30

09.00

0.30

0.30

09.00

0.30

09.00

09.30

0.30

0.30

Konfirmationsgudstjeneste

Konfirmationsgudstjeneste

Konfirmationsgudstjeneste

Konfirmationsgudstjeneste

Gudstjeneste

Konfirmationsgudstjeneste

Døvegudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Fællesgudstjeneste

Pinsegudstjeneste for ”Bøgebakken)

Sogneaften. Sørine Gotfredsen

om Kierkegaard

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Børnekirke for de 3-5 årige

Gudstjeneste

Gudstjeneste

MNK

MNK

TDJ

MNK

TDJ

MNK

MNK

TDJ

MNK

TDJ

MNK

TDJ

MNK

TDJ

TDJ

MNK

TDJ

TDJ

TDJ

MNK

MNK

MNK

TDJ

MNK

MNK

TDJ

MNK

TDJ

MNK

Bøgebakken 4.00 Jazz og Messe MNK

Glim Kirke

Allerslev Kirke

Rorup Kirke

Osted Kirke

Glim Kirke

Allerslev Kirke

Glim Kirke

Rorup Kirke

Osted Kirke

Marts-Juni 2013

09.30

0.30

0.30

09.00

0.30

09.00

09.00

0.30

0.30

Børnekirke for de 3-5 årige

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

MNK

TDJ

MNK

MNK

MNK

TDJ

MNK

MNK

TDJ

MNK: Marianne N. Kristensen TDJ: Torsten Dam-Jensen

Kirkekaffe * Se omtale Kb: kirkebil (se sognet)

Kirkebil til gudstjenester 46 48 03 17. Kirkebilen kan

bestilles til gudstjeneste og foredrag i eget sogn og til gudstjeneste

og foredrag i de tre andre sogne.

*

*

*

*

Gudstjenester og aktiviteter www.rorupkirke.dk

www.glimkirke.dk

www.o-a-p.dk

9


0

Arrangementer i Rorup - Glim

Kristian Lilholt live

Kirkekoncert i Glim Kirke søndag den 17. marts kl. 16.00.

Und dig selv en tur i Kristian Lilholts musikalske univers.

Denne eftermiddag fyldes Glim Kirke af tonerne fra Lilholts

righoldige repertoire. Det kan gå hurtigt, det kan gå langsomt,

det kan være på dansk eller engelsk, eller helt uden

ord. Vi kommer rundt i hele paletten ved denne koncert. I

fx den instrumentale genre er Kristian Lilholt uofficiel ’danmarksmester’.

Han matcher internationale navne som Enya

og Mark Knopfler.

Med sig har Lilholt sit faste personale: Ida Friis Virenfeldt

og Lasse Jørgensen. Efter langt over 500 fælles koncerter i

ind og udland, er Lilholt, Virenfeldt & Jørgensen blevet et

velfungerende, gennemmusikalsk, rørende og ikke mindst

underholdende koncert bekendtskab, som stille og roligt

har fundet sin helt egen niche i dansk showbizz. Letflydende

kommunikation i øjenhøjde, og musik og sange med højt

til loftet.

Kristian Lilholt har levet som professionel komponist

og musiker i hele sit voksne liv, og har 0 udgivelser i eget

navn bag sig, samt et par håndfulde slidstærke hits, skrevet

til og med broderen Lars. I sensommeren 0 udkom Kristian

Lilholts ’prestigeprojekt’, kunstboksen LAND, som er

en kunstnerisk rejse gennem årstidernes danske landskab i

maleri, musik, lyrik & film. På musiksiden medvirker bl.a.

Nanna Lüders, Benjamin Koppel, Michala Petri, Lise Dandanell

o.m.a. Selvfølgelig også Ida Friis Virenfeldt og Lasse

Jørgensen. Ved koncerten vil nogle af LAND sangene blive

fremført.

Entre 5 kr. ved indgang medbring gerne rede penge.

Dørene åbnes ½ time før koncertstart. Der kan købes billetter

forud hos: Hans Dabelsteen, Gøderupvej , Gøderup

efter aftale på 40643006.

Fernisering

i Sognehuset

Søndag den 17. marts. lise Thorup.

Efter gudstjenesten kl. 0.30

i Rorup Kirke er der fernisering

af Lise Thorups malerier. Lise er

6 år og bor i Malmø, men har familie

i Danmark - heriblandt en

kusine i Rorup sogn.

I det daglige arbejder hun med

reklame, men også som billedkunstner.

Om sin kunst fortæller hun: ”I öjeblikket arbejder

jeg mest med abstrakt og halvabstrakt acrylmaleri. Mit

störste projekt var et väggmaleri i Malmö på 8x4 meter. Jeg

elsker at experimentere med form, farve og udtryk og maler

udfra fölelser og stemninger”. Hun glæder sig til at udstille

i Sognehuset.

Se eventuelt mere på Lise Thorups hjemmeside: www.lisethorup.se

Ældreformiddag

i Rorup Kirke og Sognehuset

tirsdag den 19. marts kl. 11.00 inviteres ældre og Bøgebakken

til gudstjeneste og til kaffe og hyggeligt samvær i

Sognehuset.

Babysalmesang i Rorup Kirke

og Sognehuset

onsdag den 20. marts kl. 16.30 i kirken og fællesspisning

i Sognehuset.

Påskefrokost i Sognehuset.

2. påskedag efter gudstjenesten kl. 10.30 i Rorup Kirke.

Påskefrokost med alt godt fra bagerens brød, slagterens pålæg

og Osted Mejeris oste. Tilmeld jer til en hyggelig og fornøjelig

frokost senest Langfredag. Betal 50 kr. på dagen.


Foredrag med

Preben Brandt

Nyt mødested! tirsdag

den 9. april kl. 19.30 i

marianne larsens længe

Glimvej 7, Glim.

Preben Brandt er kendt af

de fleste som fortaler for de

udstødtes sag. Et livslangt

engagement for de socialt

udstødte har ført til, at han

har stor viden og erfaring

fra hjemløseproblematikken.

Utallige er de bestyrelser og tænketanke han har været

med i. Seneste har han skrevet bogen: ”BYEN - Og social

ulighed”. I den retter Preben Brandt, dr.med. i psykiatri og

leder gennem mange år af Projekt Udenfor, et kritisk blik på

København som moderne storby. En storby skabt til den arbejdsomme

middelklasse. Det spændende er, at han sætter

boligen under debat - vores ret til en bolig og byens forskellige

boligformer – fra det mest attraktive til slet ingen bolig.

I foredraget vil han først og fremmest fokusere på uligheden.

Mennesker der ikke kan overholde byens uudtalte spilleregler,

bliver sat udenfor. De er uønskede, de foruroliger

og provokerer os. Hvad skal samfundet gøre, og hvad kan

vi gøre.

Der er aftensang kl. 9.00 i Glim Kirke.

Husk telegrammer og konfirmationer

i Rorup og Glim Kirke på Bededag,

Kristi Himmelfartsdag og søndag den . maj.

Se datoer og navne på hjemmesidens forside.

”Oplev

… Lejre Kulturdage …

helt på hovedet”

Kirkerne i lejre Provsti er med

igen i år. oplev ”det rullende vejkors”.

Kunst, bellman og bøn.

Glim Kirke tirsdag den 23. april

kl. 19.30.

Installationskunster Lisbet Fabricius

Johannsen lader vejkorset rulle.

Et par af Bellmans viser synges og

spilles af henholdsvis Nicholaj Siltan,

rimsmed og Bakke-sanger og

Allan Sjølin, prisvindende alsidig

klassisk guitarist.

Præsterne Cecilie Schackinger

og Marianne Kristensen fortolker

korset.

Der er fri entré. Kunstinstallationen

kan ses i Glim Kirke frem til

den 5. maj.

Jazz og Messe på Bøgebakken

onsdag den 19. juni kl. 14.00

Jazz og gudstjeneste flettes sammen i Dagcentret denne

eftermiddag. Jazzbandet Blå Mandag gæster plejehjemmet

sammen med sognepræst Marianne Kristensen.

Børnekirke for de 3 til 6-årige

Søndag den 16. juni kl. 9.30 i Rorup Kirke samt søndag

den 23. juni kl. 9.30 i Glim Kirke.

Gudstjenesten bygges op trin for trin med en kort fortælling

ved alteret og et par dejlige salmer. Husk at give børnene en

pude med hjemmefra.


kirkegårdens priser

I januar viste Danmarks Radio DR en

programserie i syv afsnit med titlen:

”Du skal dø”. Anders Lund Madsen

filmede og interviewede mennesker og

familier gennem de etaper, som både

dødserkendelsen og begivenheden kaster

af sig.

Det var programmer med titler som:

”Du skal dø”, ”Om du skal dø”, ”Den

sidste nadver”, ”Det sidste suk”, ”Æret

være mit minde” og ”Hvad kroppen

gemte”.

Artiklen hér tager afsæt i, hvad der

sker efter døden. Temaet er ganske jordisk;

det handler i det følgende ikke

om opstandelsen, men om kirkegården.

Når et menneske dør fra os, er der

i sagens natur ikke mere at gøre, alligevel

oplever de fleste, at der er mange

praktiske beslutninger oven i chok,

tårer og tab.

Hvad betaler man for,

når man er medlem af

Folkekirken?

En del af det, som optog Anders Lund

Madsen, var spørgsmålet om, hvad det

koster at komme herfra. Svaret er ikke

entydigt, for det afhænger af, hvor man

dør og hvilken begravelse de pårørende

vælger og det er meget individuelt.

I Lejre Provsti er en gravplads på

kirkegården gratis.

Om det er et kistegravsted eller et

urnegravsted, så koster det ikke noget

at erhverve et gravsted. Det koster heller

ikke noget at lade kisten stå i kapel

i dagene fra dødsfaldet til begravelsen,

og det koster heller ikke noget at holde

en gudstjeneste. Det er også gratis at

vælge en kirkegård på tværs af sognegrænserne

i Lejre Provsti. Forudsætningen

for, at det er gratis, er medlemskab

af Den Danske Folkekirke og

bopæl i Lejre Kommune.

Det, der koster på kirkegården, er de

planter, som man vælger til gravstedet

og de efterfølgende års renholdelse og

pleje af gravstedet. Vælger man selv at

renholde gravstedet, så er der ingen årlige

regninger at betale. Hækken rundt

om gravstedet er en del af kirkegårdens

anlæg og holdes derfor af kirkegårdens

graver.

Fællesgraven og urnegrave med plade

i plæne er servitutbelagte anlæg.

Ikke medlemmer

Et gravsted på kirkegården for ikkemedlemmer

af Folkekirken, skal der

betales for. Priserne kan ses nedenfor.

Ikke medlemmer har mulighed for at

bruge kirkens kapel, men ikke kirken.

Aftaler herom aftales med kirkeværgen.

Kapellerne er små på vores kirkegårde,

en større afsked må derfor foregå

i Østre Kirkegårds Kapel i Roskilde.

Bedemand

En bedemand er uundværlig. Han hjælper

med at løse opgaver som kørsel, kistevalg,

lægge afdøde i kiste, arrangere

blomster m.m. Meget kan gøres af de

pårørende selv, men bedemanden ved,

hvad der er af opgaver, der skal tages

hånd om; men det koster naturligvis.

Den personlige afsked

Når et menneske dør fra os, er det vigtigt

at afskeden bliver personlig. Mange

dør på sygehuset og personalet er trænet

i at spørge ind til de pårørende om

hvorledes, de ønsker det næste forløb.

Skal der tændes levende lys og lægges

en blomst i de foldede hænder, skal

vinduet åbnes, så ånden med vinden

og Guds engle kan stige til himmels?

Hver lille handling bliver et symbol,

et ritual, som troen og håbet hæfter

sig ved. Det levende lys er symbolet på

Guds nærvær, og blomsten er symbolet

på livet efter døden. Som rosen, der

skyder af korsets rod.


I dødens skygge

Når døden er en realitet, har afdøde

afsluttet sin rejse ind i døden, de pårørende

følger på vej – som kvinderne

da de gik ud til Jesu grav. Dagene fra

dødsfaldet og til begravelsen er en vandring

i dødens skygge, men det er en

uundgåelig strækning at træde ind på

og være i.

En strækning er vejen til kirkens

kapel. Man kan køre efter rustvognen

eller vente på kirkegården. Graveren

ringer med kirkens klokker, når rustvognen

er at se. Kandelabrene tændes

med levende lys i kapellet og ved skumringstid

tændes lyset også i kirken. Det

er en god skik at bære afdøde i kapel. I

kapellet synger man måske ”Dejlig er

jorden” eller ”Til himlene rækker” og

beder Fadervor sammen. Flaget er på

halv.

Det er som regel de nærmeste, som

helt privat følger den døde. Det sker

samme dag som dødsfaldet, eller dagen

efter.

Der er nogen, som ikke ønsker, at

deres afdøde skal ligge i kirkens kapel.

En varm sommerdag kan det nu også

være problematisk, for kroppen går i

forrådnelse og kirkens kapeller er ofte

uden kølersystem.

Bedemanden kører derfor kisten til

Østre Kirkegaard Kapel, som har kølerum

og kisten bringes direkte til kirken

et par timer før begravelsen finder

sted.

Den kirkelige handling

En anden strækning er vejen til kirken.

Mellem tre og otte dage efter dødsfaldet

skal begravelsen eller bisættelsen

holdes. Den kirkelige handling har til

formål at tale de pårørende ud af dødens

skygge og ind i livet igen gennem

forkyndelsen af det levendegørende

håb, at den døde nu lever i Guds virkelighed,

så vi i tillid hertil og med Guds

fred kan give slip på afdøde. Minder

om afdøde kommer frem i den afsked

som enhver selv må forme. Den tredje

strækning er de pårørendes genindlemmelse

i de levendes midte, at tage

livet op igen, så det må opstå af døde

også for de levende.

Begravelsen slutter på kirkegården

med de tre skovlfulde jord og ordene:

”af jord er du kommet, til jord skal du

blive, af jorden skal du igen opstå” og

fra klokketårnet høres de ni bedeslag.

Bisættelsen begynder med de ni bedeslag

og slutter med jordpåkastelsesritualet

i kirken.

Når rustvognen efter en bisættelse

kører med kisten til krematoriet bliver

der ringet med kirkeklokkerne efter

stedets skik. Vi ringer med den lille

klokke indtil vi ikke længere kan se

rustvognen.

Blomsterne fra begravelsen og bisættelsen

lægges på gravstedet. Når

jorden er sunket og har sat sig om kisten,

kan gravstenen sættes på graven.

Valg af gravsted

På den ny kirkegård i Rorup har menighedsrådet

anlagt forskellige gravtyper.

Det store bed med stauder under

paradisæbletræerne er ét stort begravelsesbed.

Urnen sænkes ned i jorden

midt mellem blomsterne og en gravsten

af en bestemt type og hældning

kan rejses på stedet. Godt og vel en

uge efter bisættelsen kan urnen afhentes

på krematoriet. Sammen med graveren

kan familien sænke urnen ned i

urnegraven. Hullet dækkes og stenen

kan som regel sættes på graven med

det samme.

Det følgende viser priserne inkl.

moms. Erhvervelse af gravsted og

gravningen er momsfrit.

Marianne N. Kristensen

3


Prisliste Lejre provsti,

gældende pr. 01/09-2012

Pleje oG

vedlIGeHold

kisteplads .............. 666, 5

kistepladser ......... 000,00

Ekstra kisteplads .....300,00

urnegravsted ........ 750,00

SeRvItutbelaGte

aNlæG

anonym plæne

urneplads .............. 00,00

kisteplads .............. 00,00

Græsgrav med plade

kisteplads ..............400,00

kistepladser ...........800,00

Ekstra kisteplads .....400,00

Urnegravsted ...........400,00

Skovkirkegård

kisteplads ..............300,00

kistepladser ...........600,00

Ekstra kisteplads .....300,00

Urnegravsted ...........300,00

GRaNdæKNING

kisteplads .............. 36 ,50

kistepladser ........... 543,75

Ekstra kisteplads ...... 63,75

Urnegravsted ............453,75

Partiel grandækning

kisteplads ............... 4 , 5

kistepladser ........... 36 ,50

Ekstra kisteplads ...... 08,75

Urnegravsted ........... 30 ,50

Ovenstående priser er ved

årlig regning

KRaNSe

oG blomSteR

Forårsblomster

Pr. stk ........................... 3,75

Sommerblomster

Pr. stk ........................... 3,75

eRHveRvelSe

aF GRavSted

kisteplads ............... 99,50

kistepladser ........... 399,00

4

3 kistepladser ........... 598,50

Urnegravsted ............ 5 ,50

tilskud til medlem af

folkekirken

kisteplads ............... 99,50

kistepladser ........... 399,00

3 kistepladser ........... 598,50

Urnegravsted ............ 5 ,50

tilskud til medlem af

folkekirken udenfor

kommunen

kisteplads .................99,75

kistepladser ............ 99,50

3 kistepladser ........... 99, 5

Urnegravsted ..............75,50

FoRNyelSe

aF GRavSted

kisteplads .............. 00,00

Urnegravsted ..............76,00

beGRaveSeSudGIFteR

Gravkastning ......... 57 8,00

Gravkastning,

barnegrav ............... 684,00

Urnenedsættelse ... 666,00

tilskud til medlem af

folkekirken

Gravkastning ......... 859,00

Barnegrav .................84 ,00

Urnenedsættelse ..... 833,00

tilskud til medlem af

folkekirken udenfor

kommunen

Gravkastning ......... 4 9,00

Barnegrav ................. 4 ,00

Urnenedsættelse ......4 6,00

Hjælp til en ny alterdug

Kan du sy, væve eller kniple og har du lyst til at fremstille en

alterdug til Rorup Kirke, så ring til mig!

Den ene af de to duge til alteret i Rorup Kirke er så slidt, at

de store huller i den ikke kan lappes. Alterbordet dækkes med

både levende lys og blomster i vaser og dugene bliver derfor vasket

og renset og det slider på dem.

”IHS”

Den anden af de to alterduge er syet og broderet af Tove Henriksen,

hvis ægtefælle for adskillige år siden var menighedsrådsformand.

Den er stadig fin og intakt.

Den er broderet med et Jesusmonogram, som er et monogram

for Jesu navn og titel. Tre Jesusmonogrammer på rødmeleret

baggrund prydede i en række år antependiet, forsiden

af alterbordet. Under kirkens restaurering i 990’erne valgte

menighedsrådet at afdækkes de bagvedliggende malerier, som

vi kan se i dag.

”IHS” er en latinsk forkortelse af Jesus, Hominum Salvator,

det betyder: Jesus, menneskets Frelser. Det kan også hentyde

til de ord, der lød til Konstantin den Store før sejren ved den

milviske bro: ”In hoc signo” (vinces) som betyder: ved dette

tegn skal du sejre. Det midterste billede på antependiet forestiller

den sejrende Kristus, som holder tre fingre i vejret som et

symbol på sejr.

Jesusmonogrammet gav også inspiration til skoleelever fra

Allerslev Skole, som i forbindelse med altertavlens restaurering

lavede et stort lerkors med billeder fra Jesu frelserhistorie. Det

store kors hænger i dag som vægdekoration i kirkens kapel.

Menighedsrådet og jeg håber, der er damer i sognet som vil

være med til at sætte personlig præg på en ny alterdug.

Marianne N. Kristensen, tlf. 46 49 7 37

Menighedsrådsmøder

Rorup Menighedsråd holder møde

i Sognehuset kl. 9.00 den 3/3, 0/4, 8/5 samt /6.

Glim Menighedsråd holder møde

i Sognehuset kl. 9.00 den 0/3 samt 5/5.


Navne og adresser

Osted og Allerslev kirker:

SoGNePRæSt

Torsten Dam-Jensen,

Byvejen 30 A, Osted, 43 0 Lejre.

Tlf. 46 49 70 97

Træffes bedst kl. - 3 tirsdag - fredag

Mandag fri.

E-mail: tdj@km.dk

Præstesekretær:

Kirkekontoret, Byvejen 30 A.

Ena Nielsen 46 49 70 97.

KAEN@km.dk.

Træffes tir. 9- 4 og tors. - 6.

meNIGHedSRÅd:

osted menighedsråd:

Formand: Kirsten Irene Juul .Tlf. 46 49 79 79

Næstformand: Nils Frederiksen. Tlf. 46 49 87

Kontaktperson: Anne Birgitte Larsen. Tlf. 46 49 74 4

Kirkeværge: Ragnhild Hansen. Tlf. 46 49 73 06

allerslev menighedsråd:

Formand: Kurt Bierbum Tlf. 9 5 .

Næstformand: Hans Kongsgaard Nielsen. Tlf. 46 48 07 3

Kontaktperson og kirkeværge: Finn Krog Christensen.

Tlf. 46 48 09 78

PeRSoNale ved oSted oG alleRSlev KIRKeR:

Graver ved osted Kirkegård:

Paul Sander Hansen, Kontor: Byvejen 30 B, Osted,

43 0 Lejre. ostedkirkegaard@mail.dk

Tlf. 46 49 78 08. Mandag fri

Gravermedhjælper: Anders Laage-Petersen

Graver ved allerslev Kirkegård:

Bruce W. Kiely

Tlf. 3 30 3 4

Bruce_kiely@tdcadsl.dk

Gravermedhjælper:

Marianne Riis Diener

organist:

Camilla Donovan. Tlf. 46 4 0 49

Kirkesanger:

Henrik Rasmussen. Tlf. 46 49 77 75

Hjemmeside:

www.o-a-p.dk

Rorup og Glim kirker:

SoGNePRæSt:

Marianne N. Kristensen

Rorupvej 5 43 0 Lejre.

Tlf. 46 49 7 37

Træffes bedst kl. 0- .

Torsdag bedst kl. 8- 9. Mandag fri.

E-mail: mnk@km.dk

Præstesekretær:

Vedr. sagsbehandling på kirkekontoret.

Ena Nielsen tlf. 46 49 7 37.

E-mail: kaen@km.dk

meNIGHedSRÅd:

Rorup Menighedsråd:

Formand: Jens-Erik Mogenstrup. Tlf. 46 49 70 8.

Kirkeværge: Leif Høgsvig. Tlf. 46 49 74 5 .

Kontaktperson: Jens Larsen Tlf. 46 48 84.

Glim menighedsråd:

Formand: Vilhelm Thorst. Tlf. 46 48 0 4.

Kirkeværge: Tom Ernst Sørensen. Tlf. 46 48 0 4 .

Kontaktperson: Ane Stallknecht. Tlf. 66 54 7.

PeRSoNale ved RoRuP oG GlIm KIRKeR:

Graver ved Rorup Kirkegård:

Rikke Stengade. Tlf. 5 44 48 77.

Telefontid bedst tirsdag – fredag kl. .00- .30

E-mail: graver@rorupkirke.dk

Graver ved Glim Kirkegård:

Kirsten Jensen. Tlf. 3 43 87.

Træffes efter aftale.

Telefontid bedst tirsdag – fredag kl. .00- .30

E-mail: glimgraver@mail.dk

organist:

Vakant.

Kirkesanger:

Nicholaj Siltan. Tlf. 6 4 6 0 .

HjemmeSIdeR:

www.rorupkirke.dk

www.glimkirke.dk

5


6

bAGSIdEN

”Vort modersmål…

det har så mild en klang”

Dansk er et svært sprog, og mange gange kan man undre sig over – ofte utilsigtede – formuleringer, der gerne vil kolportere

et udsagn, men tit på morsom vis pakker det ind på en lidt ubehjælpsom måde. I en lægejournal kunne man f.eks. læse følgende

om en patient: ”Moren er kendt som skøge i byen men har siden efteråret gået på teknisk forberedelseskursus”. Eller

fra en psykiatrisk journal: ”Patienten oplyser, at der er tendens til sindssyge i familien, bl.a. var en oldefar komponist”.

Men vi i den klerikale verden skal såmænd ikke slå os for voldsomt for brystet; vi kan sagtens være med. De følgende

eksempler er taget fra det udmærkede fagtidsskrift oRGlet, hvor de bliver samlet under rubrikken ”Klip”.

Fyns Amts Avis: ”Forud for orgelindvielsen var imidlertid gået en hektisk time. Tullebølle Lillekor kom til kirken for at øve

forud, og de blev mødt af en gennemtrængende røg og lugt i kirken. Den stammede fra formentlig hovedsageligt nymalede

radiatorer, der for første gang blev varmet op. Når der skrues op for sådanne nymalede radiatorer, sker der ting og sager. Men

piberne [det står der] fra Tullebølle vidste råd. Op med døre og vinduer, og så blev der ellers viftet med alt, der kunne vifte.

Ikke mindst var de lange nederdele til god brug i den sammenhæng. De kjoleviftende var et syn, der måske nok ville have

fået selv en biskop til at løfte øjenbrynene.”

Herning Folkeblad: ”Den unge organistinde er bestemt ikke kedelig. 37 år, ugift og ”åben for tilbud”. – Det må du meget

gerne skrive, siger Birthe V…….. med et glimt i øjet. Det bliver nok først og fremmest hende, der får glæde af orgeludvidelsen.

Umiddelbart vil man ikke kunne se forskel.”

Ringkøbing Amts Dagblad: ”Stillingen som organist ved Sønderhå Kirke er ledig til besættelse pr. . august 004. Der kræves

ingen særlige kvalifikationer.”

Fyns Stiftstidende – om naturister: ”Vi har alle slags folk her – lærere, præster og bistandsmodtagere. Dér går der for eksempel

en organist – men det kan du ikke se, når han ikke har tøj på.”

Kristeligt Dagblad: ”Senest er orglet i Nørrelandskirken i Holstebro blevet restaureret. Sammen med hustruen Inger, naturligvis.”

Organistbladet: ”Aftenens foredrag er åbent for menighedsråd samt øvrige ansatte.”

Smil

Finn Graunbøl

Pastor D. C. Prior ved Vor Frue Kirke var kendt som en pudsig og ejegod original,

der ofte helt utilsigtet kom til at sige overraskende, chokerende ting. Han havde i en

årrække, efter at være blevet enkemand, en husbestyrerinde, som en skønne dag gik

hen og døde. I sin begravelsestale over den trofaste pige sagde Prior bl. a.:

- Karoline, du var en god pige, og vi vil savne dig meget i alle retninger, mine sønner

og jeg. Men du skulle ikke dvæle hos os længere, thi en større Herre kaldte ad dig og

sagde: “Kom, Karoline, kom!”

More magazines by this user
Similar magazines