2009 Kirkeblad nr. 3 Juli - Gudme-Brudager kirker

brudagerkirke.dk

2009 Kirkeblad nr. 3 Juli - Gudme-Brudager kirker

KirKebladet

Gudme · Brudager

61. årg. juni-sept. 2009 3


I år ville Darwin være fyldt 200 år, og

hvad kan være mere aktuelt end en lille

kommentar til den tilsyneladende modsætning

mellem videnskab og tro.

Men først lidt fakta om evolutionsteorien,

der jo er Darwins vigtigste bidrag til

de videnskabelige landvindinger.

I biologien er evolutionsprocessen den

proces, hvorefter organismer langsomt

ændres og fører til jordens diversitet af

livsformer. Darwin beskrev, hvordan den

naturlige udvælgelse af de bedst egnede

har ført frem til de livsformer, vi kender i

dag. Det bliver enkelt at forstå, når man

bruger bakterier som eksempel. Vi ved

alle, at bakterier kan blive resistente

overfor antibiotika. Det sker ved, at en

2

Charles Darwin Religionsdebat

lille gruppe af disse bakterier, de bedst

egnede, overlever, fordi deres gensammensætning

varierer lidt fra deres artsfællers.

Disse superbakterier formerer

sig så og giver deres egenskaber videre.

Da Darwin fremkom med disse revolutionerende

ideer, vakte det naturligvis

modstand i kirkelige kredse. Hidtil havde

det været en selvindlysende sandhed, at

Gud skabte planter, dyr og mennesker

som beskrevet i 1. Mosebog. Fikse og færdige

fra dag ét eller måske dag 7!

Ligesom da Galilæi kom med sin teori

om et univers, hvor solen og ikke jorden

var centrum, rokkede det ved mange

menneskers barnetro. Hvis videnskabsmændene

havde ret, måtte konklusionen

være, at Bibelen var utroværdig, og hvad

havde man så at holde sig til?

Men måske skyldes miseren, at det

har været normen at læse Bibelen helt

bogstaveligt, som en håndbog i naturhistorie,

geologi og biologi i stedet for at

se den som et poetisk udtryk for menneskers

tanker om vores grundvilkår til

enhver tid: som børn i Edens have, som

blomster på marken uden frygt for i morgen-

og så det hårde liv med slidsomt

arbejde og smertefulde barnefødsler

udenfor den lukkede port med visheden

om døden som det eneste sikre.

Men er det ikke en ligeså fantastisk

tanke, at Gud har skabt udviklingen som

at tro, at han har skabt verden fiks og

færdig? Darwin skriver selv i sin bog »Om

arternes oprindelse« i slutordet:

»Der er storhed i dette syn på livet, at

det, med dets forskellige kræfter, af Skaberen

oprindelig er blevet nogle få eller

en enkelt form indblæst, og at medens

denne klode har rullet rundt efter tyngdens

bestemte lov, har utallige former, højst


skønne og højst vidunderlige, fra en simpel

begyndelse udviklet sig og udvikles endnu«

Darwin fornægtede altså ikke Guds eksistens.

Han tilsluttede sig tanken om

Gud som naturlovenes skaber, ikke deres

konkurrent og forsøgte ikke at forklare

verdens skabelse eller livets oprindelse,

men livets udvikling.

Så lad os skelne mellem videnskab og tro.

De er ikke modsætninger men supplerer

hinanden. Naturvidenskab beskæftiger

Trinitatis

Når dette kirkeblad udkommer, er

kirkeårets store fester: jul, påske, Kristi

Himmelfart og pinse overstået. Hverdagene

venter os i den lange Trinitatistid,

der strækker sig helt frem til 1. søndag i

advent.

Kirkeåret har sin egen helt fastlagte

rytme, der skifter med årstiderne.

Trinitatis er den tid, hvor vi fejrer treenigheden,

Fader, Søn og

Helligånd i én og samme

person. Nogen egentlig

fest ligholdelse er det

nu aldrig blevet til,

der er ligesom ikke

noget at hænge en

fest op på, men troen

på den treenige Gud

sig ikke med om livet er meningsfyldt eller

meningsløst. Den kan ikke give trøst

og håb, ikke forklare glæden, kærligheden,

smerten og døden. Den kan svare på

hvordan, men ikke hvorfor.

Kristendommens tanke om Jesus som

Guds inkarnation her på jorden betyder,

at vi kan tro på, at Gud er med os i vores

glæder og sorger, for, som Johannes siger:

»Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os«

Hanne Aune

er vigtig, ikke mindst da det er den, der

skiller kristendommen ud fra de andre

mono teistiske religioner, islam og jødedommen.

Teologen Anna Marie Aagaard

udtrykker det således:

»De, der overser treenighedslæren,skaber

en reduceret Gud ,og ham ender de med at

fravælge. For enten er han ikke den skabende

Fader og således ikke herre over liv

og død. Eller han kan ikke frelse i Jesus, og

så sidder vi fast i synden og mørket.

Eller også er han ikke hos

os med sin Helligånd, men

er en fjern Gud, der ikke

kommer os ved. Et sådant

reduceret gudsbillede

holder ikke til meget.«

Hanne Aune

3


Sommermøde

2009

søndag den 23. august 2009

Gudstjeneste i Gudme Kirke kl. 14.00

Kaffebord og foredrag i Sognehuset

kl. ca. 15.00.

Vi får i år besøg af Fyns Stifts nye domprovst

Henrik Wigh-Poulsen. Henrik Wigh-

Poulsen er cand. theol, og ph.d.

Henrik Wigh-Poulsen vil efter gudstjenesten

tale om forfatteren og præsten Jakob

Knudsen, som han har et grundigt kendskab

til. Foredragets titel er: »Vær mig

nær«.

4

I salmebogen har vi to prægtige salmer,

som Jakob Knudsen har skrevet, nemlig

»Se, nu stiger solen af havets skød« og

»Tunge, mørke natteskyer« hvorfra foredragets

titel er hentet:

V. 2

»Vær mig nær, thi uden dig

ensomhed mig truer;

vær mig nær, thi uden dig

jeg for mørket gruer!

Hold mig med din faderhånd,

så jeg dig fornemmer;

fri mig ud af mørkets bånd,

så min frygt jeg glemmer!«

Henrik Wigh-Poulsen er selv klar over, at

Jakob Knudsen og hans forfatterskab i dag

ikke er særlig kendt. »Det er synd,« udtaler

han, »for i al dets politiske ukorrekthed

og religiøse alvor skulle det nu nok kunne

ryste og anfægte en og anden.

I mit foredrag, hvor jeg tager udgangspunkt

i Jakob Knudsens opvækst, vil jeg

også trække nogle historiske forbindelseslinier

til hans litterære samtid og de

grundtvigske miljøer, han blev opdraget i.

Foredraget former sig altså ikke alene

som en gennemgang af et liv og et spændende

forfatterskab, men også som en

belysning af en historisk epoke og dens

religiøse og kulturelle strømninger.

Jakob Knudsen blev skilt fra sin første

hustru, Sofie Plockross i 1893 og gift

anden gang i 1896 med Helga Bek. Og

sjældent, om end nogensinde, har en skilsmisse

og et nyt ægteskab sat sig så markante

spor i de kirkelige miljøer og, med

Knudsens forfatterskab, også i en bred og

folkelig livsanskuelsesdebat, der optog

sindene langt op i 1960erne.

Om selve konfliktens kerne, Jakob

Knudsens ægteskabelige sammenbrud og

det der fulgte, har der imidlertid hersket

en vis tavshed. Ikke mindst fordi Knudsen

og hans umiddelbare efterkommere af

gode grunde ikke har haft lyst til at rippe


op i nogle private forhold, der beskæftigede

ganske mange i hans egen samtid. Men

nu foreligger brevene altså, nylig opdukket

fra familiens emmer som en ny kilde

til supplerende viden om denne centrale

begivenhed i dansk kirke- og litteraturhistorie.«

Med andre ord: Und dig selv at blive klogere

på livet og kristendommen – mød op

den 23. august til årets sommermøde!

I et interview til PLUS den. 1. december 2008 siger

Henrik Wigh-Poulsen blandt andet om emnet

»Tradition og fornyelse (indenfor folkekirken)«:

Domprovsten er først og fremmest en sognepræst med

gudstjenester, konfirmander, begravelser, og alt det

andet, der hører til. Men der ud over er han også provst

for domprovstiet, ligesom han kan afløse for biskoppen,

hvis biskoppen er bortrejst.

Henrik Wigh-Poulsen er helt klar over, at mange af

folkekirkens medlemmer råber på fornyelse.

- Men der er mindst lige så mange, der er glade for, at

kirken er et sted, hvor fornyelsen ikke har draget hærgende

igennem. Her står tiden i bedste forstand stille,

Nyt fra Brudager Kirke

Kirkebænkene er blevet malet i en flot lys

sandfarve. Den står rigtig godt til vores

fine prædikestol og kirken virker nu lysere

og venligere.

Fra kirken ned til vognporten og langs

hækken har vi fået lagt fliser.

og ordene har en enorm holdbarhed – også i nutiden og

fremtiden, siger han.

De sidste otte år har Henrik Wigh-Poulsen ellers

bragt megen fornyelse til Grundtvig-Akademiet i

København, hvor han har været leder samtidig med

redaktørjobbet på Danmarks ældste kirkelige tidsskrift,

Dansk Kirketidende.

- Men fornyelse skal ske med balance, især når det

gælder nytænkning af den grundtvigske arv og tradition.

Alt for megen fornyelse duer ikke, traditionen

skal stadig være der – og det er i virkeligheden meget

dansk. Vi bryder os ikke om de store forandringer, siger

Henrik Wigh-Poulsen.

- Folkekirken har bestemt ikke sværere kår i dag end

tidligere. Tværtimod er vores folkekirke en privilegeret

størrelse, der næres af både folkelig og politisk velvilje.

Men måske er dens »selvfølgelighed« i virkeligheden

dens største udfordring, nu hvor så mange andre religioner

og livsanskuelser råber op ude på den store globale

markedsplads. For så er vi jo også nødt til at tale

højt og klart om, hvad vi står for og tror på. Vi kan ikke

længere gå og putte med det, som vi kunne det i den

»gamle folkekirke«, som mange af os er opdraget med.

Liselotte Kirkegaard

Det gør at brudepar kan gå helt ud til

bilerne, uden at få ødelagt slør og sko,

desuden gør det også nemt for dem, der

skal have barnedåb at komme frem med

barnevognen, og sidst, men ikke mindst

bliver det en stor lettelse for handicappede

med kørestol og rollator at komme i

kirke.

Vi har måttet sige farvel til Hjørdis Øien

som har været vores kasserer i mange år.

En stor tak til Hjørdis for det gode samarbejde

der har været igennem alle årene.

Velkommen til Jan Thygesen som er

vores nye kasserer.

Brudager Menighedsråd

Susanne Larsen

5


Fælleskoncert

I år er endnu flere kirker kommet med

i gruppen, der arrangerer fælleskoncerter

i den gamle Gudme Kommune.

Den 25. august

synger

Julie Bertelsen

i Lundeborg

Kirke kl. 19.30

6

Broholm og Kirken

Som mange af Jer sikkert ved, har

Broholm jo ejet Gudme kirke engang. I

denne periode gravsatte man sine døde i

krypten under kirken.

Der står nu 14 kister, der ligesom krypten

er i en sørgelig forfatning.

Det er Broholms og menighedsrådets

store ønske at få renoveret både kister

og krypt, men da det er en særdeles

bekostelig affære, godt 1.000.000, vil vi

fælles forsøge at skaffe penge ved at søge

forskellige fonde, således at krypten igen

kan fremstå præsentabel og kisterne blive

bevaret for eftertiden.

Det er jo en spændende historie,som

gemmer sig under kirken.

Alle er velkomne Konfirmandundervisning

Sy- og hyggeformiddage

Vi begynder den nye sæson den 7. september

kl. 10.00 i Sognehuset i Gudme.

Vi er sammen et par timer. Der bydes på

kaffe, og jeg læser en lille historie.

Nye medlemmer er naturligvis også meget

velkomne.

Liselotte Kirkegaard

Konfirmandtimerne begynder tirsdag den

1. september kl. 8.15 - 9.45 i Sognehuset,

Kirkegade 19, Gudme.

Litteraturkredsen

Det er ikke ved redaktionens slutning

fastlagt, hvornår vi mødes i efteråret.

Interesserede – og også gerne nye interesserede

– kan henvende sig og få flere

oplysninger af undertegnede, evt. på

tlf. 6225 1278.

Liselotte Kirkegaard


Tyveri

Så har vi også i Gudme haft tyveri. Det

gik ud over kirkens redskabsrum, hvor

døren blev brækket op, og tyvene slap

væk med redskaber for ca. 70.000 kr.

Samme weekend var de på besøg ved

Gudbjerg kirke.

Nu vil vi i menighedsrådet arbejde på at

få mærket redskaberne og de værdifulde

ting i kirken og sognehuset, så det kan

blive vanskeligere at omsætte disse.

Det er bare så ærgerligt at komme

op og se døren brækket op, og tingene

væk – men, det er desværre efterhånden

mere reglen end undtagelsen .

Marie Madsen

Døbte

Gudme Kirke

Isabel Kløjgård Ljungberg,

Stubshovedvej 5, 5884 Gudme.

Døbt 11. januar.

Emil Væver Them,

Nørrelunden 13, 5260 Odense S.

Døbt 9. april.

Bisatte og begravede

Gudme Kirke

Per Petersen,

Skovsbovej 111 A, st.2, 5700 Svendborg.

Bisat fra Gudme Kirke den 19. februar.

Inga Viola Larsen,

Søndergade 28, 5884 Gudme.

Bisat fra Svendborg Kirkegårdskapel

den 27. marts.

Johan Adolf Petersen,

Storkehavevej 4 H, 5884 Gudme.

Begravet på Svendborg Kirkegård

den 27. marts.

Brudager Kirke

Carl Erik Vous,

Gravvænget 10, 5884 Gudme.

Bisat fra Fredens Kirke den 5. februar.

Ellen Jensen,

Storkehavevej 4 B, 5884 Gudme.

Bisat fra Brudager Kirke den 26. februar.

7


Gudstjenester

Juni Gudme Brudager

Søndag 21. 2. s. e. trin 8.30 10.00

Søndag 28. 3. s. e. trin 11.30 ✪ ingen

Juli

Søndag 5. 4. s. e. trin 10.00 8.30

Søndag 12. 5. s. e. trin 8.30 10.0

Søndag 19. 6. s. e. trin 10.00 8.30

Søndag 26. 7. s .e. trin 8.30 10.00

August

Søndag 2. 8. s. e. trin 11.30 ❖ ingen

Søndag 9. 9. s. e. trin 8.30 ❖ 11.30 ❖

Søndag 16. 10. s. e. trin 11.30 ❖ ingen

Søndag 23. 11. s. e. trin 14.00 ✶ ingen

Søndag 30. 12. s. e. trin 10.00 8.30

September

Søndag 6. 13. s.e. trin 8.30 10.00

Søndag 13. 14. s.e. trin 10.00 8.30

✪ Der vil senere blive offentliggjort, hvem der varetager gudstjenesten.

❖ Gudstjeneste ved Thomassen

✶ Sommermøde - se omtalen side 4.

Ferie og fridage m.v.

Jeg holder fri den 28. juni og i perioden

27. juli - 16. august. Embedet

passes af sognepræst Annie Løvig

Thomassen, Gudbjerg, tlf. 6225 1238,

i perioden 27. juli – 16. august.

Redaktion

Kirkebladet redigeres af et udvalg

af menighedsrådsmedlemmer

be stående af Susanne Larsen,

Preben Vestergaard, Liselotte

Kirkegaard og Hanne Aune.

Hanne Aune er ansvarlig for dette

nummer. Indlæg til kirkebladet samt

forslag til emner modtages gerne.

Taxa

Der bevilges taxa til alle gudstjenester

i Gudme Kirke og til arrangementer

i Gudme Præstegård. Ønsker

man at benytte kirketaxaen, bedes

man ringe til Vester Skerninge

Bilerne på tlf. 62 24 20 48 senest kl.

12.00 dagen før gudstjenesten eller

arrangementet.

Gudme Kirke

Præst:

Liselotte Kirkegaard,

Kirkegade 19, 5884 Gudme

Tlf. 6225 1278, træffes bedst

man-tors-fredag kl. 9-10

samt tirsdag kl. 12.30-13.30

Graver:

Nina Kaae Larsen,

Boelsmosevej 17, 5883 Oure

Tlf. 2396 1540, Træffes mandag

10-12 og fredag 14-16. Tirsdag fri.

Kirkeværge:

Anne de Wolff

Tlf 6225 2220

Menighedsrådsformand:

Marie Madsen,

Husmands alléen 16, 5884 Gudme,

Tlf. 6228 1514

Brudager Kirke

Præst:

Fælles med Gudme

Graver:

Charlotte Greve

Tlf. 2447 2088, torsdag fri.

Kirkeværge:

John Klostergaard,

Lundevej 23, Tlf. 5150 7096

Menighedsrådsformand:

Knud Luther,

Vejstrupvej 1, Brudager,

Tlf. 6228 1616

www.brudagerkirke.dk

Isager 6221 3160

More magazines by this user
Similar magazines