Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder1) - Net

prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net

Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder1) - Net

Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1)

I medfør af § 1 og § 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000,

som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003, og efter bemyndigelse, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og overordnede krav

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter foderstofvirksomheders aktiviteter, herunder fremstilling,

transport, oplagring, markedsføring, import, eksport og anvendelse af foder.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse anvendes definitionerne i Det Europæiske Fællesskabs forordninger

om foder og i bekendtgørelsens bilag 2, I.

Stk. 3. En fortegnelse over forordninger nævnt i denne bekendtgørelse fremgår af

bekendtgørelsens bilag 2, II.

§ 2. Foder skal opfylde de regler og bestemmelser, der er fastsat efter foderstoflovgivningen,

herunder Det Europæiske Fællesskabs forordninger om foder, jf. bilag 2, II. Foder skal være sundt

og uforfalsket og af sædvanlig handelskvalitet.

Stk. 2. Foder må ikke ved markedsføring og ved hensigtsmæssig anvendelse kunne udgøre nogen

fare for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet og må ikke sælges på en måde, der kan virke

vildledende.

§ 3. Den, der besidder eller ejer et parti foder, der ikke overholder bestemmelserne i

foderlovgivningen, og som udgør en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for

miljøet, skal straks underrette Plantedirektoratet herom, uanset om partiet er tilintetgjort eller agtes

tilintetgjort.

Stk. 2. Underretningen skal indeholde oplysninger, som kan identificere foderpartiet samt alle

tilgængelige oplysninger til at spore partiet og skal beskrive den risiko, det eller de pågældende

partier udgør. Underretningen skal desuden omfatte en beskrivelse af hvilke tiltag, der er iværksat

for at modvirke risici for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet.

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Det Europæiske Fællesskabs:

Rådsdirektiv 79/373/EØF (EFT 1979, L 86, s. 30), senest ændret ved Rådsforordning 807/2003 (EUT 2003, L 122, s. 36), Kommissionsdirektiv

80/511/EØF (EFT 1980, L 126, s. 14), som ændret ved Kommissionsdirektiv 98/67/EF (EFT 1998, L 261, s. 10), Rådsdirektiv 82/471/EØF (EFT

1982, L 213, s. 8), senest ændret ved Rådsdirektiv 2004/116/EF (EUT 2004, L 379, s. 81), Kommissionsdirektiv 82/475/EØF (EFT 1982 L 213, s.

27), senest ændret ved Kommissionsdirektiv 98/67/EF (EFT 1998, L 261, s. 10), Rådsdirektiv 93/74/EØF (EFT 1993, L 237, s. 23), senest ændret ved

Rådsforordning 806/2003 (EUT 2003, L 122, s. 1), Kommissionsdirektiv 94/39/EF (EFT 1994, L 207, s. 20), senest ændret ved Kommissionsdirektiv

2002/1/EF (EFT 2002, L 5, s. 8), Rådsdirektiv 96/25/EF (EFT 1996, L 125, s. 35), senest ændret ved Rådsforordning 806/2003 (EUT 2003, L 122, s.

1), Rådsbeslutning 98/728/EF (EFT 1998, L 346, s. 51), Rådsdirektiv 2002/32/EF (EFT 2002, L 140, s. 10), senest ændret ved Kommissionsdirektiv

2005/8/EF (EUT 2005, L 27, s. 44), Kommissionsbeslutning 2004/217/EF (EUT 2004, L 67, s. 31).

Bekendtgørelsen indeholder ændringer som følge af bestemmelser fastsat i nedennævnte forordninger:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse

af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EUT 2001, L 147, s. 1), som senest ændret ved Kommissionens forordning nr. 1292/2005/EF af

5. august 2005 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår foder (EUT 2005, L 205,

side 3), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om

oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EUT 2002, L 31, s. 1), Europa-

Parlamentets og Rådets forordning nr. 1774/2002/EF af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til

konsum (EUT 2002, L 273, s. 1), som ændret ved Kommissions Forordning nr. 808/2003/EF (EUT 2003, L 117, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets

forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT 2003, L 268, s. 1), Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og

sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (EUT 2003, L 268, s. 24) og

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EUT 2003, L 268, s. 29), Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og

fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT 2004, L 165, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets

forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT 2005, L 35, s. 1).


Kapitel 2

Fodermidler og foderblandinger

§ 4. Fodermidler og foderblandinger må kun fremstilles, transporteres, oplagres, markedsføres og

anvendes efter bestemmelserne i bilag 3 og kapitel 6.

§ 5. Produkter, som tilfører protein eller kvælstof til foder, og foder med indhold af disse

produkter, må kun fremstilles, transporteres, oplagres, markedsføres og anvendes efter

bestemmelserne i bilag 3, bilag 4 og kapitel 6.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan efter skriftlig ansøgning tillade, at bestemmelserne i stk. 1 fraviges,

hvis der er tale om forsøg eller videnskabelige undersøgelser. Plantedirektoratet kan fastsætte

nærmere vilkår for tilladelsen.

Stk. 3. Produkter, som tilfører protein eller kvælstof til foder, og som er omfattet af Forordningen

om genmodificerede fødevarer og foder, er ikke omfattet af stk. 1.

§ 6. Foder til særlige ernæringsformål (diætetisk foder) må kun fremstilles, transporteres,

oplagres, markedsføres og anvendes efter bestemmelserne i bilag 3, bilag 5 og kapitel 6.

Stk. 2. Den der er ansvarlig for at markedsføre foder til sætlige ernæringsformål, skal kunne

forelægge data og oplysninger, der godtgør, at foderet er i overensstemmelse med bilag 5. Hvis

oplysningerne foreligger i en let tilgængelig publikation, er en henvisning til publikationen

tilstrækkelig.

Kapitel 3

Fodertilsætningsstoffer og forblandinger

§ 7. Fodertilsætningsstoffer og forblandinger skal markedsføres og anvendes efter

bestemmelserne i Fodertilsætningsstofforordningen.

Stk. 2. Fodertilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF om

tilsætningsstoffer til foder, skal fremstilles, markedsføres og anvendes efter artikel 10 i

Fodertilsætningsstofforordningen, og skal opfylde bestemmelserne såvel i bilag 6A i denne

bekendtgørelse, som i godkendelsen.

Stk. 3. Fodertilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 82/471/EØF om visse

produkter, der anvendes i foderstoffer, det vil sige ”aminosyrer, deres salte og analoger” og

”urinstof og derivater heraf”, skal fremstilles, markedsføres og anvendes efter artikel 10 i

Fodertilsætningsstofforordningen, og skal opfylde bestemmelserne i bilag 6B, herunder tabel 1, i

denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Forbudte og uønskede stoffer

§ 8. Stoffer nævnt i listen i bilag 7 om forbudte stoffer må ikke markedsføres eller anvendes som

foder.

§ 9. Foder, som indeholder større mængder af uønskede stoffer end nævnt i bilag 8, må ikke

markedsføres eller anvendes til fodring. Er der i bilag 8 ikke fastsat nogen tilladt størsteindhold af

uønskede stoffer i tilskudsfoder, gælder det tilladte størsteindhold af uønskede stoffer, som gælder

for fuldfoder under hensyn til den mængde, der foreskrives for anvendelsen af tilskudsfoderet.

Stk. 2. Foderstoffer, der indeholder større mængder af uønskede stoffer end nævnt i bilag 8, må

ikke blandes med det samme eller et andet foderstof med henblik på fortynding.


§ 10. Den, der besidder eller ejer et parti foder, der ikke overholder bestemmelserne om uønskede

stoffer, jf. § 9, skal straks underrette Plantedirektoratet herom, uanset om partiet er tilintetgjort eller

agtes tilintetgjort.

Stk. 2. Underretningen skal indeholde oplysninger, som kan identificere foderstofpartiet og alle

tilgængelige oplysninger til at spore partiet, og skal beskrive den risiko, det eller de pågældende

partier udgør. Underretningen skal desuden omfatte en beskrivelse af, hvilke tiltag, der er iværksat.

§ 11. Foderstofvirksomheder, der er registreret eller godkendt efter § 20, dog ikke landbrug, har

pligt til at bekæmpe salmonellabakterier i foder og skal opfylde kravene i denne bekendtgørelse,

herunder kravene i bilag 9, afsnit A-D.

Stk. 2. Varmebehandles foder, skal varmebehandlingen gennemføres i overensstemmelse med

kravene i bilag 9, afsnit E.

Stk. 3. Hvis en foderstofvirksomhed påviser salmonellabakterier i foder, som må antages at kunne

udgøre fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, har virksomheden pligt til at

varmebehandle foderet i overensstemmelse med kravene i bilag 9, afsnit E, anvende foderet til et

andet formål end fodring eller tilintetgøre foderet.

§ 12. Plantedirektoratet kan efter ansøgning tillade at produktion og opbevaring foretages på en

anden måde end nævnt i bilag 9.

Kapitel 5

Import og eksport

§ 13. Følgende foderstoffer fremstillet i en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske

Fællesskab, må kun markedsføres, hvis den, der markedsfører, har en etableret, registreret

repræsentant i Det Europæiske Fællesskab:

1) fodertilsætningsstoffer,

2) forblandinger,

3) foderblandinger, der indeholder fodertilsætningsstoffer, og

4) produkter, der tilfører protein eller kvælstof (visse produkter).

Stk. 2. Repræsentanter nævnt i stk. 1 skal indgive en erklæring til Plantedirektoratet, hvori de

forpligter sig til at sørge for, at producentvirksomheden opfylder betingelserne for godkendelse

henholdsvis registrering i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte erklæring skal indgives på et skema, som kan fås hos

Plantedirektoratet, eventuelt på www.pdir.dk .

§ 14. Ved markedsføring af foder i en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab,

gælder bestemmelserne i artikel 12 i Fødevareforordningen.

§ 15. Foderstofvirksomheder skal anmelde import af foder til Plantedirektoratet mindst 24 timer

før ankomst, jf. artikel 17 i Kontrolforordningen.

Stk. 2. Foder, der importeres til Danmark, skal være forsynet med et kontroldokument udformet af

Plantedirektoratet. Importøren må ikke uden Plantedirektoratets skriftlige tilladelse disponere over

importeret foder.

§ 16. Import af foder kan ske over følgende toldsteder:

1) Aalborg.

2) Billund Lufthavn.

3) Esbjerg.

4) Frederikshavn.


5) Grenaa.

6) Hanstholm.

7) Hirtshals.

8) Kolding.

9) Københavns Havn, inkl. Tuborg Havn.

10) Københavns Lufthavn, Kastrup.

11) Køge.

12) Århus.

13) Padborg.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan foder i partier på over 100 tons indføres over alle toldsteder.

Kapitel 6

Pakning og mærkning

§ 17. Ved markedsføring skal foder være pakket efter bestemmelserne i bilag 10 og være mærket

efter bestemmelserne i bilag 11-13.

Stk. 2. Ved markedsføring her i landet skal mærkningen være affattet på dansk og skal være anført

klart synligt og let læseligt og må ikke kunne slettes.

Stk. 3. Ved markedsføring i en medlemsstat i Den Europæiske Union skal mærkningen være

affattet på mindst et af modtagerlandets officielle sprog.

Stk. 4. Det angivne indhold af analytiske bestanddele og af produkter skal svare til det indhold,

der kan påvises ved officielle analysemetoder.

Stk. 5. Foderstofvirksomheder må ikke i forbindelse med markedsføringen af foder omtale, at

foderet eller virksomheden er under Plantedirektoratets eller fødevareregionernes kontrol.

§ 18. Ved markedsføring af fodermidler og foderblandinger med indhold af

fodertilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF om

tilsætningsstoffer til foderstoffer, skal disse, udover hvad der følger af § 17 tillige være mærket efter

bestemmelserne i bilag 6C, herunder tabel 2, i denne bekendtgørelse og i godkendelsen.

Stk.2. Ved markedsføring af fodermidler og foderblandinger med indhold af

fodertilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 82/471/EØF om visse

produkter, der anvendes i foderstoffer, det vil sige ”aminosyrer, deres salte og analoger” og

”urinstof og derivater heraf”, skal disse, udover hvad der følger af § 17, tillige være mærket efter

bestemmelserne i bilag 6B, herunder tabel 1, i denne bekendtgørelse.

§ 19. Der er supplerende bestemmelser om mærkning efter bestemmelserne i TSE-forordningen,

Forordningen om genmodificerede fødevarer og foderstoffer, Forordningen om GMO-sporing og -

mærkning og Fodertilsætningsstofforordningen.

Kapitel 7

Foderstofvirksomheders registrering og godkendelse

§ 20. Enhver foderstofvirksomhed, herunder landbrug, skal være registreret eller godkendt af

Plantedirektoratet, jf. henholdsvis artikel 9 og 10 i Foderhygiejneforordningen. Ved ændringer i

foderstofvirksomhedens aktiviteter skal dette meddeles Plantedirektoratet med henblik på ændring

af registreringen eller godkendelsen, jf. artikel 16 i samme forordning.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, herunder landbrug, der beskæftiger sig med visse af de aktiviteter,

der er nævnt i TSE-forordningen, jf. artikel 7, bilag IV, skal registreres eller godkendes hertil af

Plantedirektoratet.


Stk. 3. Foderstofvirksomheder, der beskæftiger sig med visse aktiviteter omfattet af

Biproduktforordningen, jf. artikel 11 eller 18 skal godkendes hertil af Plantedirektoratet.

Stk. 4. Landbrug, der kun beskæftiger sig med primærproduktion af fodermidler, og som leverer

disse til andre landbrug til brug på disse, skal være registreret og overholde bestemmelserne i

Foderhygiejneforordningen, hvis:

1) producenten leverer mere end 5 tons fodermidler i alt pr. kalenderår, eller

2) hvis en modtager af fodermidler ligger mere end 20 km fra producenten.

Stk. 5. Foderstofvirksomheders enkelte enheder identificeres ved CVR-registerets P-nr., hvis et

sådant findes for enheden. Hvis P-nr. ikke findes, tildeler Plantedirektoratet den pågældende enhed

en PD-ident.

§ 21. Foderhygiejneforordningen gælder ikke for landbrug, der fodrer dyr, og som udelukkende

foretager salg ved stalddøren, jf. forordningens artikel 2, stk. 2, litra b).

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal landbrug, som fodrer dyr, registreres og overholde

Foderhygiejneforordningens krav, jf. forordningens artikel 2, stk. 3., hvis de

1) sælger uåbnede slagtekroppe af fjerkræ og kanin til den endelige forbruger ved stalddøren, eller

2) sælger jagtvildt, der er blevet fodret, rå mælk og æg, til den endelige forbruger ved stalddøren

eller leverer disse produkter til detailhandel lokalt.

§ 22. Ansøgning om registrering eller godkendelse efter § 20 indsendes til Plantedirektoratet. Der

benyttes et ansøgningsskema, som kan fås hos Plantedirektoratet, eventuelt på www.pdir.dk .

Stk. 2. Landbrug, der søger om støtte efter Enkeltbetalingsordningen, sender et skema herom til

Direktoratet for FødevareErhverv, der videregiver oplysninger om CVR-nr., navn, adresse og

arealer til Plantedirektoratet. Sådanne landbrug skal derfor ikke indberettes særskilt til registrering

hos Plantedirektoratet.

Stk. 3. Følgende oplysninger er desuden tilgængelige for Plantedirektoratet, og skal derfor ikke

indberettes særskilt til registrering og godkendelse hos direktoratet:

1) Oplysninger i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR),

2) Oplysninger indberettet via Den fælles Husdyrindberetning om at landbruget anvender

fodertilsætningsstoffer i ren form eller i form af forblandinger.

§ 23. Plantedirektoratet kan tilbagekalde en foderstofvirksomheds registrering eller godkendelse

efter § 20 for aktiviteter, som registreringen eller godkendelsen vedrører, hvis det konstateres, at

foderstofvirksomheden ikke længere opfylder betingelserne for at være registreret eller godkendt til

de pågældende aktiviteter.

Kapitel 8

Indberetning til Vetstat

§ 24. Husdyrbrugere skal ved køb af forblandinger og foderblandinger med indhold af

coccidiostatika eller histomonostatika oplyse sælgeren om CHR-nummeret på det husdyrbrug, hvor

de pågældende foderstoffer skal anvendes. Disse husdyrbrugere er slutbrugere af de nævnte

fodertilsætningsstoffer.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, som til slutbrugere leverer forblandinger og foderblandinger med

indhold af coccidiostatika eller histomonostatika, skal for hvert af tilsætningsstofferne indberette de

oplysninger, der er nævnt i stk. 5, til Vetstat. Indberetning skal ske senest den 10. i hver måned.

Indberetningen skal indeholde oplysninger om den forudgående måneds leverancer til slutbrugerne,

jf. stk. 1. Leverancerne skal indberettes på de oplyste CHR-numre. Leverancer uden autentisk CHRnummer

skal indberettes på det fiktive CHR-nummer 999999. Indberetningen skal i dette tilfælde

ske samlet for samme tilsætningsstof i samme koncentration.


Stk. 3. Ved indberetninger efter stk. 2 skal indberetteren benytte eget CVR-nummer som

indberetter-ident.

Stk. 4. For slutbrugere, der direkte fra andre EU-lande eller tredjelande indfører forblandinger

eller foderblandinger med indhold af coccidiostatika eller histomonostatika, gælder følgende:

1) For hvert af tilsætningsstofferne skal indberettes de oplysninger, der er nævnt i stk. 5, til

Vetstat.

2) Indberetningen skal ske senest den 10. i hver måned.

3) Indberetingen skal indeholde oplysninger om den forudgående måneds indkøb af forblandinger

eller foderblandinger med indhold af coccidiostatika eller histomonostatika.

4) Leverancerne skal indberettes på CHR-nummeret på det husdyrbrug, hvor foderstofferne

anvendes.

5) Som indberetter-ident skal slutbrugerne benytte eget CVR-nummer.

Stk. 5. Foderstofvirksomheder, som producerer forblandinger med indhold af coccidiostatika eller

histomonostatika, og slutbrugere skal, jf. stk. 2 og 4, indberette følgende oplysninger om

forblandinger og foderblandinger med indhold af coccidiostatika og histomonostatika:

1) fodertilsætningsstoffets identifikationsnummer,

2) mængde foderstof angivet som kg forblanding eller foderblanding,

3) indhold af aktivt stof angivet i mg/kg,

4) udleveringsdato og

5) dyreart, som foderstoffet er beregnet til.

Kapitel 9

Kontrol

§ 25. Plantedirektoratet og fødevareregionerne fører kontrol med, at foderstofvirksomhederne

overholder bestemmelserne i foderstoflovgivningen, herunder Det Europæiske Fællesskabs

forordninger om foder.

Stk. 2. Plantedirektoratet og fødevareregionerne udtager prøver af foder til kontrol med, at

foderstofvirksomheder, herunder landbrug, overholder bestemmelserne i foderstoflovgivningen.

Foder, der fremstilles med henblik på markedsføring i en stat, der ikke er medlem af Det

Europæiske Fællesskab, er omfattet af kontrollen.

Stk. 3. Efter § 2, stk. 4, i lov om foderstoffer kan Plantedirektoratet meddele de påbud og forbud,

der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af foderstoflovgivningen. Plantedirektoratet kan

herunder forbyde anvendelsen af et parti eller en sending foder, indtil resultatet af en iværksat

undersøgelse foreligger. Plantedirektoratet kan endvidere bestemme, at foder, der ikke overholder

fastsatte forskrifter, skal bringes i overensstemmelse med disse, at de skal avendes til andet formål

end fodring, at de skal tilintetgøres, at foderet skal kaldes tilbage fra senere omsætningsled, at

fremstilling m.v. eller salg af foder midlertidigt skal indstilles, eller for så vidt angår foder, der er

indført i landet fra udlandet, skal tilbagesendes.

Stk.4. Udgifterne til påbud og forbud meddelt efter stk. 5 påhviler den, som foranstaltningerne er

rettet imod.

Kapitel 10

Offentliggørelse

§ 26. Plantedirektoratets og fødevareregionernes kontrol- og analyseresultater offentliggøres.


Kapitel 11

Straffebestemmelser

§ 27. Overtrædelse af følgende bestemmelser straffes med bøde:

1) §§ 2-22 og § 24

2) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001

om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible

spongiforme encephalopatier, med senere ændringer

3) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar

2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af den Europæiske

Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed,

4) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober

2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, med

senere ændringer,

5) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22.

september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer,

6) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22.

september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af

fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv

2001/18/EF, og

7) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22.

september 2003 om fodertilsætningsstoffer.

8) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. janaur

2005 om krav til foderhygiejne.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i

straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 12

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 28. Foderstofvirksomheder, der er registreret eller godkendt i henhold til § 1, stk. 1 i

bekendtgørelse nr. 171 af 19. marts 1998 om registrering m.m. af foderstofvirksomheder, med

senere ændringer, kan videreføre deres aktiviteter forudsat de senest den 1. januar 2006 giver

meddelelses herom til Plantedirektoratet.

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 171 af 19. marts 1998 om registrering m.m. af foderstofvirksomheder,

bekendtgørelse nr. 225 af 20. april 1998 om indførsel af foderstoffer, bekendtgørelse nr. 745 af 14.

oktober 1998 om godkendt egenkontrol for foderstofvirksomheder, bekendtgørelse nr. 998 af 12.

oktober 2004 om foderstoffer, bekendtgørelse nr. 1246 af 13. december 2004 om

fodertilsætningsstoffer og bekendtgørelse nr. 29 af 14. januar 2005 om bekæmpelse af salmonella i

foderstoffer ophæves.


Fortegnelse over bilag

Bilag 2: Definitioner

Bilag 3: Fodermidler og foderblandinger

Tabel 1: Ordforklaringer

Tabel 2: Ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler

Tabel 3: Angivelse af bestanddele i fodermidler, som ikke er optaget på listen i

bilag 3, tabel 2

Bilag 4: Produkter, der tilfører protein eller kvælstof (visse produkter)

Bilag 5: Foder til særlige ernæringsformål (diætetisk foder). Liste over

anvendelsesområder

Bilag 6A: Overgangsbestemmelser om anvendelse af fodertilsætningsstoffer

Bilag 6B: Overgangsbestemmelser om anvendelse og mærkning af aminosyrer,

deres salte og analoger samt urinstof og derivater heraf

Tabel 1: Anvendelse og mærkning af aminosyrer, deres salte og analoger samt

urinstof og derivater heraf

Bilag 6C: Overgangsbestemmelser om mærkning af fodertilsætningsstoffer

undtagen aminosyrer, deres salte og analoger samt urinstof og derivater

heraf

Tabel 2: Mærkning af fodermidler og foderblandinger, der indeholder

tilsætningsstoffer

Bilag 7: Forbudte stoffer og fodermidler med begrænset anvendelse

Bilag 8: Tilladt størsteindhold af uønskede stoffer

Bilag 9: Bekæmpelse af salmonella under produktion og opbevaring af

foderstoffer

Bilag 10: Pakning

Bilag 11: Mærkning af fodermidler

Bilag 12: Mærkning af foderblandinger

Bilag 13: Mærkning af foder til særlige ernæringsformål (diætetisk foder)

Bilag 14: Analytiske bestanddele i foderblandinger

Bilag 15: Kategoribetegnelser for fodermidler i foderblandinger til selskabsdyr

Bilag 1


Definitioner

Bilag 2

I. Definitioner anvendt i denne bekendtgørelse:

1. Foder (eller foderstoffer): Alle stoffer eller produkter, herunder fodertilsætningsstoffer, som,

uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle

fortæres af dyr.

Kategorier af foder:

a) Fodermidler: Forskellige vegetabilske eller animalske produkter i naturlig tilstand, friske

eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller

uorganiske stoffer, som kan indeholde fodertilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af

dyr, enten i uforandret stand eller forarbejdet stand, til fremstilling af foderblandinger eller som

bærestof i forblandinger.

b) Produkter, der tilfører protein eller kvælstof: Visse produkter, jf. § 5, herunder bilag 4.

c) Forarbejdet animalsk protein: Som defineret i bilag I, nr. 42 i Biproduktforordningen.

d) Foderblandinger: Blandinger af fodermidler, med eller uden indhold af

fodertilsætningsstoffer, der er beregnet til fodring af dyr, i form af fuldfoder, tilskudsfoder eller

foder til særlige ernæringsformål.

e) Fuldfoder: Foderblandinger, der på grund af deres sammensætning dækker den daglige

ration.

f) Tilskudsfoder: Foderblandinger, der har et stort indhold af visse stoffer, og som på grund af

deres sammensætning kun sammen med andre foderstoffer dækker den daglige ration.

g) Mineralsk foder: Tilskudsfoderblandinger, der hovedsagelig består af mineralstoffer, og som

indeholder mindst 40 pct. råaske.

h) Melassefoder: Tilskudsfoder fremstillet på grundlag af melasse med et samlet sukkerindhold

på mindst 14 pct. beregnet som saccharose.

i) Mælkeerstatninger: Foderblandinger, der som tørfoder eller opløst i en given mængde væske

gives til ungdyr eller slagtekalve som supplement til eller erstatning for modermælken efter

kolostrum.

j) Foder til særlige ernæringsformål (diætetisk foder): Foderblandinger, der ved deres særlige

sammensætning eller særlige fremstillingsproces klart adskiller sig fra såvel almindelige

foderblandinger som fra foderlægemidler, og som sælges til særlige ernæringsformål, jf. § 6,

bilag 5.

k) Forblandinger, jf. definitionen i artikel 2, stk. 2, e), i

Fodertilsætningsstofforordningen:Blandinger af fodertilsætningsstoffer eller blandinger af et

eller flere fodertilsætningsstoffer med fodermidler eller vand som bærestoffer, der ikke er

bestemt til direkte fodring.

l) Fodertilsætningsstoffer, jf. definitionen i artikel 2, stk. 2, a), i

Fodertilsætningsstofforordningen: Mikroorganismer og præparater, der ikke er fodermidler og

forblandinger, og som med forsæt er tilsat foderstoffer eller vand for specielt at opfylde en eller

flere af de funktioner, der er nævnt i forordningens artikel 5, stk. 3.

Af forordningens artikel 5, stk. 3, fremgår, at et fodertilsætningsstof skal

i) påvirke foderstoffers egenskaber positivt

ii) påvirke animalske produkters egenskaber positivt

iii) påvirke farven hos akvariefisk og stuefugle positivt

iv) opfylde dyrs ernæringsbehov

v) påvirke den animalske produktions miljøvirkninger positivt


vi) påvirke animalsk produktion, ydelse og velfærd positivt, især ved at påvirke

tarmfloraen eller fordøjeligheden af foderstoffer, eller

vii) have coccidiostatisk eller histomonostatisk virkning.

2. Dyr: Dyr, der tilhører arter, som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til konsum.

Kategorier af dyr:

a) Opdrættede dyr: Dyr, der anvendes til produktion af fødevarer eller pels.

b) Selskabsdyr: Dyr af arter, som mennesker normalt holder og fodrer, men ikke anvender til

konsum, dog ikke pelsdyr.

3. Andre:

a) Daglig ration: Den samlede mængde foderstoffer med et vandindhold på 12 pct., der

gennemsnitligt er nødvendig for et dyr af en bestemt art, aldersgruppe og ydelse til at dække

dets samlede daglige behov for næring.

b) Særlige ernæringsformål: Opfyldelse af særlige ernæringsbehov hos bestemte kategorier af

selskabs- eller brugsdyr, hvis fordøjelse, foderoptagelse eller stofskifte kan blive forstyrret

midlertidigt eller er forstyrret, midlertidigt eller kronisk, og som derfor kan have gavn af foder,

der er særlig velegnet i deres situation.

c) Datoen for mindste holdbarhed for en foderblanding: Den dato indtil hvilken

foderblandingen bevarer sine egenskaber, når den opbevares under egnede forhold.

d) Import: Indførsel fra tredjelande.

e) Eksport: Udførsel til tredjelande.

f) Parti: En mængde af et produkt, som udgør en enhed, og som efter sine egenskaber må

antages at være ensartet. Det kan for eksempel være:

i) En mængde foder, der er fremstillet på ét anlæg med anvendelse af ens

produktionsparametre – eller et antal sådanne enheder, der er fremstillet i uafbrudt

rækkefølge, når de oplagres sammen – og som kan identificeres med henblik på fuld

sporbarhed.

ii) En identificerbar mængde af foder, der leveres på en gang, og hvorom det kan

konstateres, at den har fælles kendetegn, såsom oprindelse, art, emballagetype,

emballeringsvirksomhed, afsender eller mærkning.

II. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1. TSE-forordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om

fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible

spongiforme encephalopatier, med senere ændringer.

2. Fødevareforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om

generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af den Europæiske

Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

3. Biproduktforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om

sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, med

senere ændringer.

4. Forordningen om genmodificerede fødevarer og foderstoffer:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om

genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

5. Forordningen om GMO-sporbarhed og -mærkning:


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om

sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer

og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv

2001/18/EF.

6. Fodertilsætningsstofforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om

fodertilsætningsstoffer.

7. Kontrolforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig

kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt

dyresundheds – og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes.

8. Foderhygiejneforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til

foderstofhygiejne.


Fodermidler og foderblandinger

(Til kapitel 2)

Bilag 3

I. Generelle bestemmelser for fodermidler

1. Fodermidler, der er nævnt i tabel 2 i dette bilag, må kun markedsføres under de navne, der er

nævnt i tabellens kolonne 2, hvis de svarer til beskrivelsen i kolonne 3, og indholdet af de

bestanddele, der er nævnt i kolonne 4, er anført.

2. Fodermidler, der ikke er nævnt i tabel 2 i dette bilag, skal sælges med en tillægsbetegnelse, der

udelukker forveksling med fodermidler nævnt i tabel 2. For andre fodermidler end de, der er

nævnt i tabel 2, skal indholdet af bestanddele, der er nævnt i dette bilags tabel 3, kolonne 2,

være anført.

3. Stoffer nævnt i listen over forbudte stoffer i bilag 7 må ikke markedsføres eller anvendes som

fodermidler.

4. Fodermidler omfattet af TSE-forordningens art. 7 og bilag IV må kun anvendes som anført i

forordningen.

5. Fodermidlers navne:

a) Hvis betegnelsen på et fodermiddel indeholder et almindeligt navn/udtryk for en proces

som fodermidlet har været igennem under fremstillingen, skal den benyttede proces være i

overensstemmelse med definitionen i tabel 1.

b) Hvis et fodermiddels navn, jf. tabel 2, omfatter et eller flere ord i parentes, kan ordene i

parentesen medtages eller udelades. Således kan soja(bønne)olie angives som sojabønneolie

eller sojaolie.

6. Botanisk renhed:

a) Den botaniske renhed af de fodermidler, som er anført i dette bilags tabel 2 og 3, må ikke

være mindre end 95 %, med mindre andet er anført.

b) Nedenstående betragtes som botaniske urenheder:

– Naturlige, men uskadelige urenheder (f.eks. strå og avner, korn og frø af andre dyrkede

arter eller frø af ukrudt).

– Uskadelige rester af andre olieholdige frø eller frugter fra en tidligere

fremstillingsproces, hvis indholdet heraf ikke overstiger 0,5 %.

c) De angivne værdier henviser til det uforarbejdede produkts eller biprodukts vægt.

7. Kemisk renhed:

Fodermidler skal, i det omfang det er muligt gennem god fremstillingspraksis, være fri for

kemiske urenheder, der skyldes, at der i fremstillingsprocessen er anvendt tekniske

hjælpestoffer, jf. bestemmelserne i Fodertilsætningsstofforordningens art. 2, stk. 2, h). Dog

tillades indhold af tekniske hjælpestoffer i fodermidler, hvis der er fastsat et maksimumindhold

af disse stoffer for de enkelte fodermidler, jf. dette bilags tabel 2.

II. Bestemmelser for fodermidler, der anvendes som denaturerings- eller bindemidler

Hvis de fodermidler, der er anført i dette bilags tabel 2, kolonne 2, og i tabel 3, kolonne 1,

anvendes til denaturering eller binding af andre fodermidler, skal følgende oplysninger gives:

– Denatureringsmidler: Arten og mængden af de anvendte fodermidler.

– Bindemidler: De anvendte fodermidlers art.

For bindemidler må mængden af de anvendte produkter ikke overstige 3 % af den samlede

vægt.


III. Bestemmelser for foderblandinger

1. Til fremstilling af foderblandinger må anvendes fodermidler nævnt i dette bilags tabel 2 og 3,

herunder produkter der tilfører protein eller kvælstof.

2. Tilsætning af formaldehyd til foderblandinger i forbindelse med eller efter afslutning af

blandeprocessen er ikke tilladt.

3. I en foderblanding skal indholdet af de analytiske bestanddele, der er nævnt i bilag 14, være

ensartet fordelt.

4. Indholdet af aske, der er uopløseligt i saltsyre, må ikke overstige følgende andel af tørstoffet:

a) 3,3 % i foderblandinger, der hovedsageligt indeholder biprodukter af ris

b) 2,2 % i andre foderblandinger

c) b) gælder ikke for:

- foderblandinger, der indeholder tilladte mineralske bindemidler,

- mineralske foderblandinger,

- foderblandinger med et indhold på over 50 % spåner eller pulp af sukkerroer og

- foderblandinger til fisk med et indhold af fiskemel på over 15%.

5. Indholdet af jern i mælkeerstatninger til kalve med en levende vægt på indtil 70 kg skal være

mindst 30 mg/kg fuldfoder omregnet til et vandindhold på 12 %.

IV. Ordforklaringer til tabel 2 og 3

I dette bilags tabel 1 er der ordforklaring til de vigtigste fremstillingsprocesser, som er nævnt i dette

bilags tabel 2 og 3.


Ordforklaringer

Proces Definition Almindeligt

navn/udtryk

Koncentrering Forøgelse af visse indhold ved fjernelse Koncentreret, koncentrat

af vand eller andre bestanddele

Afskalning Hel eller delvis fjernelse af ydre lag fra

korn, frø, frugter, nødder m.v.

(Ordet »afskalning«

kan erstattes af ordet

»skrællet«, hvor

dette er

hensigtsmæssigt. Det

almindeligt anvendte

ord/udtryk skal i så

fald være

»skrællet«.)

Afskallet, delvis

afskallet

Tørring Naturlig eller kunstig tørring Tørret (soltørret eller

kunsttørret)

Ekstraktion Fjernelse af olie eller fedt fra nogle Ekstraheret, skrå

plantematerialer ved hjælp af organisk (olieholdige

opløsningsmiddel eller af sukker og plantematerialer)

andre vandopløselige bestanddele ved Melasse, pulp (fra

hjælp af vandigt opløsningsmiddel. Ved plantematerialer som

benyttelse af organisk opløsningsmiddel indeholder sukker eller

skal varen være teknisk fri for dette andre vandopløselige

middel

bestanddele)

Ekstrudering Presning, trykning eller udklemning af

materiale gennem åbninger under tryk.

Se også prægelatinering

Ekstruderet

Flagefremstilling Valsning af dampbehandlet vare Flager

Melfremstilling Fysisk bearbejdning af korn for at Mel, klid, strømel,

nedsætte partikelstørrelsen og lette

adskillelsen af de fraktioner, kornet

består af (navnlig mel, klid og

strømel/fodermel)

fodermel

VarmebehandlingGenerelt udtryk, som dækker over en Toasted, kogt,

række varmebehandlinger, der foretages varmebehandlet

på særlige betingelser for at påvirke

foderstoffets næringsværdi eller struktur

Hærdning Omdannelse af umættede glycerider til

mættede glycerider (hærdning af olie og

fedtstoffer)

Hærdet, delvis hærdet

Hydrolyse Nedbrydning til enklere kemiske

bestanddele ved passende behandling

med vand og eventuelt enten enzymer

eller syre/lud

Hydrolyseret

Presning Fjernelse af olie eller fedt fra olierige Kage, (olieholdige

Bilag 3, tabel 1


Ordforklaringer

Proces Definition Almindeligt

navn/udtryk

plantematerialer eller saft fra frugt og plantematerialer)

andre planteprodukter ved mekanisk tryk Kvas (frugt osv.)

og eventuelt nogen varme

Pressede roesnitter

(sukkerroer) (Når det er

hensigtsmæssigt, kan »kage«

erstattes af ordet »expeller«).

Pelletering Presning gennem en form Piller

Prægelatinering Modificering af stivelse for at få

væsentlige bedre kvældningsegenskaber

i koldt vand.

Prægelatineret, puffed

Raffinering Hel eller delvis fjernelse af urenheder i Raffineret, delvis

sukkerarter, olier og andre naturlige

materialer ved fysisk/kemisk behandling

raffineret

Vådformaling Mekanisk adskillelse af kerne-

/korndelene ved kvældning i vand

eventuelt tilsat svovldioxid til

ekstraktion af stivelse

Kim, gluten, stivelse

Formaling Mekanisk forarbejdning af korn eller

andre fodermidler for at reducere

partikelstørrelsen

Formalet, knust

Afsukring Hel eller delvis ekstraktion af mono- og Afsukret, delvist afsukret

disaccharider af melasse og andre

stoffer, der indeholder sukker, ved hjælp

af kemiske eller fysiske processer.


Ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler

Forklarende bemærkninger

A. Fodermidlerne er angivet og benævnt i tabellen efter følgende kriterier:

fodermidlets oprindelse, f.eks. vegetabilsk, animalsk eller mineralsk

– den del af fodermidlet, der er anvendt, f.eks. hele produktet, frø, knolde, ben

– den proces, som fodermidlet har været underkastet, f.eks. afskalning, ekstraktion,

opvarmning, eller det fremstillede fodermiddel, f.eks. flager, klid, kvas, fedt

fodermidlets modenhed eller kvalitet, f.eks. lavt glukosinolatindhold, fedtrigt, lavt

sukkerindhold.

B. Tabellen er opdelt i 12 afsnit:

1. Korn samt produkter og biprodukter heraf

2. Olieholdige frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf

3. Bælgplantefrø samt produkter og biprodukter heraf

4. Knolde og rodfrugter samt produkter og biprodukter heraf

5. Andre frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf

6. Tørrede planteprodukter og grovfoder

7. Andre planter samt produkter og biprodukter heraf

8. Mejeriprodukter

9. Produkter af landdyr

10. Fisk og andre havdyr samt produkter og biprodukter heraf

11. Mineralstoffer

12. Diverse produkter

Bilag 3, tabel 2


1. Korn samt produkter og biprodukter heraf

Num Navn Beskrivelse Obligatoriske

mer

angivelser

1 2 3 4

1.01 Havre Korn af Avena sativa L. og andre

dyrkede arter af havre.

1.02 Havreflager Produkt fremkommet ved

dampbehandling og valsning af afskallet

havre. Varen kan have et ringe indhold

af skaldele.

Stivelse

1.03 Havrefodermel Biprodukt fremkommet ved fremstilling Træstof

af havregryn og mel af renset, afskallet

havre. Varen består hovedsagelig af

havreklid og dele af endosperm.

1.04 Havreskalmel Biprodukt fremkommet ved fremstilling Træstof

af havregryn og renset havre. Varen

består hovedsagelig af havreskaller og

klid.

1.05 Byg Korn af Hordeum vulgare L.

1.06 Bygfodermel Biprodukt fremkommet ved fremstilling Træstof

af perlegryn, semuljegryn eller mel af

renset, afskallet byg.

1.07 Bygprotein Tørret biprodukt fra fremstilling af Råprotein

bygstivelse. Varen består hovedsagelig

af protein fremkommet ved udskillelse

af stivelsen.

Stivelse

1.08 Brudris Biprodukt fra fremstilling af polerede

eller glaserede ris Oryza sativa L. Varen

består hovedsagelig af små og/eller

brudte korn.

Stivelse

1.09 Risfodermel, Biprodukt fra første polering af Træstof

gult afskallede ris. Varen består hovedsagelig

af sølvhinder samt dele af aleuronlaget,

endospermen og kimen.

1.10 Risfodermel, Biprodukt fra anden polering af Træstof

hvidt afskallede ris. Varen består hovedsagelig

af dele af aleuronlaget, endospermen og

kimen.

1.11 Risfodermel Biprodukt fra polering af afskallede ris. Træstof

med calcium- Varen består hovedsagelig af sølvhinder, Calciumcarbonat

carbonat dele af aleuronlaget, endospermen og

kimen samt varierende mængder

calciumcarbonat, der stammer fra

poleringsprocessen.

1.12 Fodermel af Biprodukt fra polering af afskallede Træstof

parboiled ris forkogte ris. Varen består hovedsagelig

af sølvhinder, dele af aleuronlaget,

endospermen og kimen samt varierende

Calciumcarbonat


1.13 Foderris,

mængder calciumcarbonat, der stammer

fra poleringsprocessen.

Produkt fremstillet ved formaling af Stivelse

formalet foderris, der enten består af grønne,

kridtagtige eller umodne korn, som er

sigtet fra ved forarbejdning af afskallet

ris, eller af normale afskallede ris, som

er gule eller plettede.

1.14 Riskimkage Biprodukt fra olieudvinding ved Råprotein

presning af riskim og dermed forbundne Råfedt

dele af endosperm og dele af frøskaller. Træstof

1.15 Riskimskrå Biprodukt fra olieudvinding ved

ekstraktion af riskim og dermed

forbundne dele af frøskaller.

Råprotein

1.16 Risstivelse Teknisk ren risstivelse. Stivelse

1.17 Hirse Korn af Panicum miliaceum L.

1.18 Rug Korn af Secale cereale L.

1.19 Rugstrømel Biprodukt fra melfremstilling af renset Stivelse

Produkter, der rug. Varen består hovedsagelig af dele af

indeholder mere endosperm og finere skaldele samt nogle

end 40 % stivelse,

kornbestanddele.

kan betegnes som

stærkt

stivelsesholdige

1.20 Rugklid, fine Biprodukt fra melfremstilling af renset

rug. Varen består hovedsagelig af

skaldele og andre dele af korn, hvorfra

er fjernet mindre mængder af

endospermen end for rugklids

vedkommende

Træstof

1.21 Rugklid Biprodukt fra melfremstilling af renset

rug. Varen består hovedsagelig af

skaldele og andre dele af korn, hvorfra

størstedelen af endospermen er fjernet.

Træstof

1.22 Milokorn Korn af Sorghum bicolor (L.) Moench

s.l. (Alm. Durra)

1.23 Hvede Korn af Triticum aestivum L., Triticum

durum Desf. samt andre dyrkede arter af

hvede.

1.24 Hvedestrømel Biprodukt fra melfremstilling af renset

Produkter, der korn af hvede eller for avner befriet

indeholder mere spelt. Varen består hovedsagelig af dele

end 40 % stivelse,

af endosperm, fine skaldele og enkelte

kan betegnes som

stærkt andre kornbestanddele.

stivelsesholdige

Stivelse

1.25 Hvedeklid, Biprodukt fra melfremstilling af renset Træstof

fine korn af hvede eller for avner befriet

spelt. Varen består hovedsagelig af

skaldele og dele af korn, hvorfra er


1.26 Hvedeklid

fjernet mindre mængder af endosperm

end for hvedeklids vedkommende.

Biprodukt fra melfremstilling af renset Træstof

Såfremt varen har korn af hvede eller for avner befriet

været underkastet spelt. Varen består hovedsagelig af

en finere

skaldele og dele af korn, hvorfra

formaling, kan

ordet »fine« føjes størsteparten af endospermen er fjernet.

til varens navn

eller erstattes af

en tilsvarende

benævnelse

1.27 Hvedekim Biprodukt fra melfremstilling bestående Råprotein

hovedsagelig af hvedekim, valset eller i Råfedt

anden form, og eventuelt dermed

forbundne dele af endosperm og dele af

skaller.

1.28 Hvedegluten Tørret biprodukt fra fremstilling af

hvedestivelse. Varen består

hovedsagelig af gluten fremkommet ved

udskillelse af stivelsen.

Råprotein

1.29 Hvedeglutenfo Biprodukt fra fremstilling af

Råprotein

der hvedestivelse og hvedegluten. Varen

består af klid, hvorfra kimen kan være

Stivelse

delvis fjernet, og af gluten, hvortil meget

små mængder af brudhvede, der

stammer fra sigtningen af hveden, og

meget små restmængder fra hydrolysen

af stivelsen kan være tilsat.

1.30 Hvedestivelse Teknisk ren hvedestivelse. Stivelse

1.31 Hvedestivelse, Produkt, der består af hvedestivelse, som Stivelse

prægelatineret er kraftigt opsvulmet ved

varmebehandling.

1.32 Spelt Korn af spelt Triticum spelta L.,

Triticum dioccum Schrank, Triticum

monococcum.

1.33 Triticale Korn af hybrid af Triticum × Secale

1.34 Majs Korn af Zea mays L.

1.35 Majsfodermel Biprodukt fra fremstilling af mel eller

Produkter, der gryn af majs. Varen består hovedsagelig

indeholder mere af skaldele og dele af korn, hvorfra er

end 40 % stivelse,

fjernet mindre mængder af endospermen

kan betegnes som

stærkt end for majsklids vedkommende.

stivelsesholdige

Træstof

1.36 Majsklid Biprodukt fra fremstilling af mel eller

gryn af majs. Varen består hovedsagelig

af skaldele og dele af majskim samt en

mindre mængde af endospermen.

Træstof

1.37 Majskimkage Biprodukt fra olieudvinding ved Råprotein

presning af tør- eller vådbehandlet Råfedt


majskim, eventuelt dermed forbundne

dele af endosperm og dele af frøskaller.

1.38 Majskimskrå Biprodukt fra olieudvinding ved

ekstraktion af tør- eller vådbehandlet

majskim, eventuelt dermed forbundne

1.39 Majsglutenfoder

dele af endosperm og dele af frøskaller.

Biprodukt fra fremstilling af

majsstivelse ved vådbehandling. Varen

består af klid, gluten og tilsatte rester fra

Råvaren kan være sigtningen af majsen, i et forhold, der

benævnt »corn

ikke overstiger 15 vægtprocent, og/eller

gluten feed«

rester fra majskvældevandet, som er

anvendt til fremstilling af alkohol eller

andre stivelsesderivater. Produktet kan

desuden indeholde rester af majskimen,

Varen kan og

benævnes

»majsstivelse,

ekstruderet«

Råprotein

Råprotein

Stivelse

Råfedt, hvis >

4,5%

1.40 Majsgluten

der er befriet for olie ved vådbehandling.

Tørret biprodukt fra fremstilling af

majsstivelse. Varen består hovedsagelig

af gluten fremkommet ved udskillelse af

stivelsen.

Råprotein

1.41 Majsstivelse Teknisk ren majsstivelse. Stivelse

1.42 Majsstivelse, Produkt, der består af majsstivelse, som Stivelse

prægelatineret er kraftigt opsvulmet ved

varmebehandling.

1.43 Maltspirer Biprodukt fra maltning. Varen består

hovedsagelig af tørrede rodspirer af

spiret korn.

1.44 Mask, tørret Biprodukt fra ølbrygning fremkommet

ved tørring af rester af umaltet eller

1.45 Bærme, tørret

Varens navn kan

suppleres med

kornarten

1.46 Bærme, mask

Dette navn kan

erstattes af

»Bærme, tørret,

tilsat solubles«.

Varens navn kan

suppleres med

kornarten

maltet korn og andre stivelsesprodukter.

Biprodukt fra spritfremstilling

fremkommet ved tørring af faste rester

af fermenteret korn.

Råprotein

Råprotein

Råprotein

Biprodukt fra spritfremstilling Råprotein

fremkommet ved tørring af faste rester

af fermenteret korn. En del af det

sirupsagtige restprodukt eller det

inddampede kvældevand kan være tilsat.

2. Olieholdige frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf


2.01 Jordnødkage, Biprodukt fra olieudvinding ved

delvis afskallet presning af delvis afskallede jordnødder

Maksimumindhol (Arachis hypogaea L. og andre arter af

d af træstof: 16% Arachis).

i tørstof

2.02 Jordnødskrå,

delvis afskallet

Maksimumindhol

d af træstof: 16%

i tørstof

2.03 Jordnødkage,

afskallet

Biprodukt fra olieudvinding ved

ekstraktion af delvis afskallede

jordnødder.

Biprodukt fra olieudvinding ved

presning af afskallede jordnødder.

Råprotein

Råfedt

Træstof

Råprotein

Træstof

Råprotein

Råfedt

2.04 Jordnødskrå, Biprodukt fra olieudvinding ved

Træstof

Råprotein

afskallet ekstraktion af afskallede jordnødder. Træstof

2.05 Rapsfrø Frø af raps Brassica napus L. ssp.

Benævnelsen kan oleifera (Metzg.) Sinsk., af indisk raps

eventuelt Brassica napus L. var. Glauca (Roxb.)

suppleres med

O. E. Schulz og af rybs Brassica napa

»lavt

glukosinolatindhossp.

oleifera (Metzg.) Sinsk. (Mindste

ld«. »Lavt botaniske renhed 94%).

glukosinolatindho

ld« er defineret i

EFretsforskrifterne

2.06 Rapskage Biprodukt fra olieudvinding ved Råprotein

Benævnelsen kan presning af rapsfrø (Mindste botaniske

eventuelt renhed 94%).

suppleres med

»lavt

glukosinolatindho

ld«. »Lavt

glukosinolatindho

ld« er defineret i

EFretsforskrifterne

Råfedt

Træstof

2.07 Rapsskrå Biprodukt fra olieudvinding ved Råprotein

Benævnelsen kan ekstraktion af rapsfrø. (Mindste

eventuelt botaniske renhed 94%).

suppleres med

»lavt

glukosinolatindho

ld«. »Lavt

glukosinolatindho

ld« er defineret i

EFretsforskrifterne

2.08 Rapsskaller Biprodukt fra afskalling af rapsfrø Træstof

2.09 Safflorskrå, Biprodukt fra olieudvinding ved Råprotein

delvis ekstraktion af delvis afskallede frø af Træstof

afskallede safflor (Carthamus tinctorius L.).

2.10 Kokoskage Biprodukt fra olieudvinding ved Råprotein

presning af den tørrede kerne Råfedt


(endosperm) og frøskal (tegument) af frø Træstof

af kokospalmen (Cocos nucifera L.).

2.11 Kokosskrå Biprodukt fra olieudvinding ved

ekstraktion af den tørrede kerne

Råprotein

(endosperm) og frøskal (tegument) af frø

af kokospalmen.

2.12 Palmekage Biprodukt fra olieudvinding ved Råprotein

presning af frø af oliepalmearterne Råfedt

Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera Træstof

(HBK) L. H. Bailey (Elaeis

melanococca auct.). Frøene skal så vidt

muligt være befriet for deres hårde

skaller.

2.13 Palmeskrå Biprodukt fra olieudvinding ved Råprotein

ekstraktion af frø af oliepalmer. Frøene

skal så vidt muligt være befriet for deres

hårde skaller.

Træstof

2.14 Sojabønner, Sojabønner (Glycine max L. Merr.)

toasted passende varmebehandlet

(Ureaseaktivitet maksimalt 0,4 mg N/g ×

min.).

2.15 Soja(bønne)skrå,

toasted

Biprodukt fra olieudvinding ved

ekstraktion af sojabønner og

efterfølgende varmebehandling

(Ureaseaktivitet maksimalt 0,4 mg N/g ×

min.) .

Råprotein

Træstof, hvis >

2.16 Soja(bønne)- Biprodukt fra olieudvinding ved Råprotein

skrå, afskallet, ekstraktion af afskallede sojabønner og

toasted efterfølgende passende varmebehandling

(Maksimumindhold af træstof: 8% i

tørstof) (Ureaseaktivitet maksimalt 0,5

mg N/g × min.).

2.17 Soja(bønne)pr Produkt af afskallede, ekstraherede

oteinkoncentra sojabønner.

Råprotein

t

2.18 Vegetabilsk

olie

Navnet skal

suppleres med

plantearten

2.19 Soja(bønne)-

skaller

Olie af planter

8%

Vand, hvis

> 1%

Biprodukt fra afskalning af sojabønner Træstof

2.20 Bomuldsfrø Frø af bomuldsplanten (Gossypium

spp.), hvorfra frøulden er fjernet

2.21 Bomuldsfrøskrå,

delvis

Biprodukt fra olieudvinding ved

ekstraktion af bomuldsfrø, hvorfra

Råprotein

Råfedt

Træstof

Råprotein

Træstof


afskallet

2.22 Bomuldsfrøka

ge

2.23 Nigerkage

frøulden og en del af skallerne er fjernet

(Maksimumindhold af træstof: 22,5 % i

tørstof).

Biprodukt fra olieudvinding ved Råprotein

presning af bomuldsfrø, hvorfra frøulden Råfedt

er fjernet.

Træstof

Biprodukt fra olieudvinding ved Råprotein

presning af frø af nigerplanten (Guizotia Råfedt

abyssinica (Lf) Cass.) (Aske, der er Træstof

uopløselig i HCl: maksimalt 3,4 %).

2.24 Solsikkefrø Frø af solsikkeplanten (Helianthus

annuus L.).

2.25 Solsikkeskrå Biprodukt fra olieudvinding ved

ekstraktion af solsikkefrø.

Råprotein

2.26 Solsikkeskrå, Biprodukt fra olieudvinding ved Råprotein

delvis afskallet ekstraktion af solsikkefrø, hvorfra en del Træstof

af skallerne er fjernet

(Maksimumindhold af træstof: 27,5% i

tørstof).

2.27 Hørfrø Frø af hør (Linum usitatissimum L.)

(Mindste botaniske renhed 93%)

2.28 Hørfrøkage Biprodukt fra olieudvinding ved

presning af hørfrø (Mindste botaniske

renhed 93%)

2.29 Hørfrøskrå Biprodukt fra olieudvinding ved

ekstraktion af hørfrø (Mindste botaniske

renhed 93%)

Råprotein

Råfedt

Træstof

Råprotein

2.30 Olivenkvas Biprodukt fra olieudvinding ved Råprotein

ekstraktion efter presning af oliven Træstof

(Olea europaea L.), der så vidt muligt er

befriet for kernedele

2.31 Sesamkage Biprodukt fra olieudvinding ved

presning af frø af sesamplanten

(Sesamum indicum L.)

(Aske, der er uopløseligt i HCl:

maksimalt 5%)

2.32 Kakaoskrå, Biprodukt fra olieudvinding ved

delvis afskallet ekstraktion af tørrede, ristede

kakaobønner (Theobroma cacao L.)

hvorfra en del af skallerne er fjernet

2.33 Kakaoskaller Tørrede, ristede skaller af kakaobønner

(Theobroma cacao L.)

3. Bælgplantefrø samt produkter og biprodukter heraf

Råprotein

Råfedt

Træstof

Råprotein

Træstof

Træstof


3.01 Kikærter Frø af Cicer arietinum L.

3.02 Guarmel Biprodukt fra udvinding af guargummi

fra frø af Cyamopsis tetragonoloba (L.)

Taub.

3.03 Perlebælg Frø af Ervum ervilia L.

3.04 Fladbælg

Det skal tilføjes,

hvilken

varmebehandling

der er anvendt

Frø af Lathyrus sativus L., der har været

underkastet passende varmebehandling.

3.05 Linser Frø af Lens culinaris a.o. Medik.

3.06 Sødlupiner Frø af Lupinus ssp., med lavt indhold af

3.07 Bønner,

toasted

bitre frø.

Frø af Phaseolus eller Vigna ssp., der

har været underkastet passende

varmebehandling for at ødelægge

toksiske lectiner

3.08 Ærter Frø af Pisum ssp.

3.09 Ærtefodermel Biprodukt fremkommet ved fremstilling

Råprotein

3.10 Ærteklid

Råprotein

af ærtemel. Varen består hovedsagelig af Træstof

dele af kimbladene og enkelte skaldele.

Biprodukt fremkommet ved fremstilling Træstof

af ærtemel. Varen består hovedsagelig af

skaller fremkommet ved afskalning og

rensning af ærter.

3.11 Hestebønner Frø af Vicia faba L. ssp. faba var. equina

Pers. og var. minuta. (Alef.) Mansf.

3.12 Monanthavikke

Frø af Vicia monanthos Desf.

3.13 Vikker Frø af Vicia sativa L. var. sativa og

andre arter.

4. Knolde og rodfrugter samt produkter og biprodukter heraf

4.01 (Sukker)roesnitter,

ekstraherede

4.02 (Sukker)roemelasse

Biprodukt fra fremstilling af sukker,

bestående af ekstraherede, tørrede

stykker af sukkerroer (Beta vulgaris L.

ssp. vulgaris var. altissima Doell)

(Maksimumindhold af aske, der er

uopløseligt i HCl: 4,5% i tørstof).

Biprodukt bestående af det sirupsagtige

restprodukt ved fremstilling eller

raffinering af sukker fra sukkerroer.

Indhold af aske,

der er uopløseligt i

HCl, hvis >3,5% i

tørstof

Samlet

sukkerindhold

udtrykt som

saccharose, hvis

>10,5%

Samlet

sukkerindhold

udtrykt som

saccharose


4.03 (Sukker)roesnitter,

ekstraherede,

tilsat melasse

4.04 (Sukker)roevinasse

4.05 (Roe)sukker

Varen kan og

benævnes

»saccharose«

4.06 Batatsnitter

eller batatmel

4.07 Maniok

Varen kan og

benævnes

»tapioka«

4.08 Maniokstivels

e, puffed

Varen kan og

benævnes

»tapiokastivelse«

Biprodukt fra fremstilling af sukker,

Vand, hvis >28%

Samlet

bestående af ekstraherede, tørrede sukkerindhold

sukkerroesnitter, hvortil der er tilsat udtrykt som

melasse

saccharose

(Maksimumindhold af aske, der er Indhold af aske,

uopløseligt i HCl: 4,5% i tørstof). der er uopløseligt i

HCl, hvis >3,5%

Biprodukt fremkommet ved

Råprotein

fermentering af sukkerroemelasse under Vand, hvis >35%

fremstilling af alkohol, gær, citronsyre

eller andre organiske stoffer.

Sukker ekstraheret fra sukkerroer. Saccharose

Knolde af Ipomoea batatas (L.) Poir,

uanset præsentationsform

Rødder af Manihot esculenta Crantz,

uanset præsentationsform

(Maksimumindhold af aske, der er

uopløseligt i HCl: 4,5% i tørstof).

Stivelse fremstillet af maniokrødder

udspilet kraftigt ved passende

varmebehandling.

Stivelse

Stivelse

Indhold af aske,

der er uopløseligt i

HCl, hvis >3,5% i

tørstof

Stivelse

4.09 Kartoffelkvas Biprodukt fra ekstraktion af stivelse fra

kartofler (Solanum tuberosum L.)

4.10 Kartoffelstivel Teknisk ren kartoffelstivelse

se

Stivelse

4.11 Kartoffelprotei Tørret biprodukt fra fremstilling af Råprotein

n

kartoffelstivelse. Varen består

hovedsagelig af proteinholdige

bestanddele fremkommet ved udskillelse

af stivelsen.

4.12 Kartoffelflager Produkt fremkommet ved tromletørring Stivelse

af vaskede, skrællede eller uskrællede

dampbehandlede kartofler.

Træstof

4.13 Kartoffelsaft, Biprodukt fra fremstilling af

Råprotein

kondenseret kartoffelstivelse, hvorfra proteiner og

vand er delvis fjernet.

Råaske

4.14 Kartoffelstivel Produkt, der består af kartoffelstivelse, Stivelse

se,

som er kraftigt opsvulmet ved

prægelatineret varmebehandling.

5. Andre frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf


5.01 Johannesbrød Produkt fremkommet ved formaling af

tørrede frugter af Johannesbrødtræet,

Ceratonia siliqua L., hvorfra kernene er

fjernet.

5.02 Citruskvas Biprodukt fremkommet ved presning af

citrusfrugter (Citrus ssp.) ved

5.03 Frugtkvas

Navnet kan

suppleres med

frugtarten

fremstilling af citrussaft.

Biprodukt fremkommet ved presning af

kerne- eller stenfrugt ved

saftfremstilling.

5.04 Tomatkvas Biprodukt fremkommet ved presning af

tomater (Solanum lycopersicum Karst.)

ved fremstilling af tomatsaft.

5.05 Drueskrå Biprodukt fra forarbejdning af druer.

Varen består af ekstraherede kerner,

praktisk taget fri for andre bestanddele.

5.06 Druekvas Presserester fra vindruer, tørret hurtigt

efter alkoholudvinding og i størst muligt

omfang fri for druestilke og –kerner.

5.07 Druekerner Kerner ekstraheret af druekvas, ikkeaffedtet.

6. Tørrede planteprodukter og grovfoder

Træstof

Træstof

Træstof

Træstof

Træstof, hvis >

45%

Træstof, hvis >

25%

Råfedt

Træstof, hvis > 45

%

6.01 Lucerne- Produkt fremstillet ved tørring og Råprotein

grønmel formaling af ung lucerne (Medicago Træstof

Varen kan sativa L. og Medicago var Martyn)

benævnes »piller« (Mindste botaniske renhed 80%).

i stedet for »mel«.

Desuden kan

navnet suppleres

med

tørringsmetoden

Indhold af aske,

der er uopløseligt i

HCl, hvis >3,5% i

tørstof

6.02 Lucernepresse Biprodukt fremkommet ved presning af Råprotein

rest saft af lucerne.

6.03 Lucerneprotei Produkt fremkommet ved kunstig tørring Karoten

nkoncentrat af fraktioner af lucernepressesaft efter

centrifugering og varmebehandling med

henblik på udfældning af proteiner.

Råprotein

6.04 Kløvergrønme Produkt fremstillet ved tørring af ung Råprotein

l

kløver (Trifolium spp.) (Mindste Træstof

Varen kan botaniske renhed 80%).

benævnes »piller«

i stedet for »mel«.

Desuden kan

navnet suppleres

med

tørringsmetoden

Indhold af aske,

der er uopløseligt i

HCl, hvis >3,5% i

tørstof


6.05 Græsgrønmel

Varen kan

benævnes »piller«

i stedet for »mel«.

Desuden kan

navnet suppleres

med

tørringsmetoden

og

foderplantearten

6.06 Kornhalm

Navnet skal

suppleres med

kornarten

6.07 Kornhalm,

ludet

Navnet skal

suppleres med

arten af den

kemiske

behandling

Produkt fremstillet ved tørring og

formaling af unge fodergræsser.

Halm af korn.

Produkt fremkommet ved ludning af

kornhalm.

7. Andre planter samt produkter og biprodukter heraf

7.01 Sukkerrørsmel

asse

7.02 Sukkerrørsvinasse

7.03 (Rør)sukker

Varen kan og

benævnes

»saccharose«

Biprodukt bestående af det sirupsagtige

restprodukt, der fremkommer ved

fremstilling eller raffinering af sukker

fra sukkerrør (Saccharum officinarum

L.).

Råprotein

Træstof

Indhold af aske,

der er uopløseligt i

HCl, hvis > 3,5% i

tørstof

Natrium ved

behandling med

NaOH

Samlet

sukkerindhold

udtrykt som

saccharose

Vand, hvis > 30%

Biprodukt fremkommet ved

Råprotein

fermentering af sukkerrørsmelasse ved Vand, hvis > 35%

fremstilling af sprit, gær, citronsyre eller

andre organiske stoffer.

Sukker ekstraheret af sukkerrør. Saccharose

7.04 Algemel Produkt fremkommet ved tørring og

knusning af havalger, især brunalger.

Varen kan være vasket for at reducere

jodindholdet.

8. Mejeriprodukter

Råaske

8.01 SkummetmælkProdukt

fremstillet ved tørring af mælk, Råprotein

spulver hvorfra det meste af fedtet er udskilt. Vand, hvis > 5%

8.02 Kærnemælksp Produkt fremstillet ved tørring af den Råprotein

ulver tilbageblevne væske efter smørkærning. Råfedt

Lactose

Vand, hvis > 6%

8.03 Vallepulver Produkt fremstillet ved tørring af den Råprotein

tilbageblevne væske efter fremstilling af Lactose


ost, kvark, kasein eller lignende. Vand, hvis > 8%

Råaske

8.04 Vallepulver, Produkt fremstillet ved tørring af valle, Råprotein

delvis afsukret hvorfra en del af mælkesukkeret er Lactose

fjernet.

Vand, hvis > 8%

Råaske

8.05 Valleprotein- Produkt fremkommet ved tørring af Råprotein

pulver proteinforbindelser udskilt af valle eller Vand, hvis > 8 %

Varen kan og

benævnes

»mælkealbuminp

ulver«

mælk ad kemisk eller fysisk vej.

8.06 Kaseinpulver Produkt fremstillet af skummetmælk Råprotein

eller kærnemælk ved tørring af

mælkekasein udfældet ved hjælp af syre

eller løbe.

Vand, hvis > 10%

8.07 Lactosepulver Sukker udskilt af mælk eller valle ved Lactose

udfældning og tørring.

Vand, hvis > 5%

9. Produkter af landdyr

9.01 Kødmel

(Frankrig) /

Kødmel

(Belgien)

Varer, der

indeholder over

13% fedt i tørstof,

skal betegnes

»fedtrige«

9.02 Kød- og

benmel

Varer, der

indeholder over

13% fedt i tørstof,

skal betegnes

»fedtrige«

Produkt fremstillet ved opvarmning,

tørring og formaling af hele eller dele af

varmblodede landdyr, eventuelt delvis

affedtet ad fysisk eller kemisk vej. Varen

skal være praktisk taget fri for hår,

børster, fjer, horn og hove samt mave-

og tarmindhold

(Minimumindhold af råprotein: 50% i

tørstof)

(Samlet maksimumindhold af phosphor:

8%).

Råprotein

Råfedt

Råaske

Vand, hvis > 8%

Produkt fremstillet ved opvarmning, Råprotein

tørring og formaling af dele af slagtede Råfedt

varmblodede landdyr, eventuelt delvis Råaske

affedtet ad fysisk eller kemisk vej. Varen Vand, hvis > 8%

skal være praktisk taget fri for hår,

børster, fjer, horn og hove samt maveog

tarmindhold.

9.03 Benmel Produkt fremstillet ved tørring,

opvarmning og fin formaling af ben fra

varmblodede landdyr, hvorfra det meste

af fedtet er fjernet ad fysisk eller kemisk

vej. Varen skal være praktisk taget fri

for hår, børster, fjer, horn og hove samt

Råprotein

Råaske

Vand, hvis > 8%

9.04 Fedtegrever

mave- og tarmindhold.

Restprodukt fra fremstilling af talg, Råprotein


svinefedt eller andet fedtvæv af animalsk Råfedt

oprindelse, hvorfra fedtet er udskilt ad

fysisk eller kemisk vej.

Vand, hvis > 8%

9.05 Fjerkræmel Produkt fremstillet ved opvarmning, Råprotein

Varer, der tørring og formaling af biprodukter fra Råfedt

indeholder over slagtet fjerkræ. Varen skal være praktisk Råaske

13% fedt i tørstof,

taget fri for fjer.

Indhold af aske,

skal betegnes

»fedtrige«

der er uopløseligt i

HCl, hvis > 3,3%

Vand, hvis > 8%

9.06 Fjermel, Produkt fremstillet ved hydrolyse, Råprotein

hydrolyseret tørring og formaling af fjer.

Indhold af aske,

der er uopløseligt i

HCl, hvis > 3,4%

Vand, hvis > 8%

9.07 Blodmel Produkt fremstillet ved tørring af blod Råprotein

fra slagtede varmblodede dyr. Varen Vand, hvis > 8%

skal være praktisk taget fri for fremmede

bestanddele.

9.08 Animalsk Produkt bestående af fedt af

Vand, hvis > 1%

fedtstof

Navnet kan

suppleres med en

mere nøjagtig

angivelse af,

hvilken type

animalsk fedtstof

der er tale om, alt

efter oprindelse

eller

forarbejdningsme

tode (talg,

svinefedt,

benfedt, osv.)

varmblodede landdyr.

10. Fisk og andre havdyr samt produkter og biprodukter heraf

10.01 Fiskemel

Varer, der

indeholder over

75% råprotein i

tørstof, kan

betegnes

»proteinrige«

10.02 Fiskesolubel,

kondenseret

Produkt fremstillet ved tilvirkning af hel

fisk eller dele deraf, hvorfra en del af

olien kan være fjernet, og hvortil der kan

være gentilsat fiskesolubel.

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis >

20%

Vand, hvis > 8%

Produkt, der er fremkommet ved Råprotein

fremstilling af fiskemel, og som er Råfedt

blevet udskilt og stabiliseret ved syrning Vand, hvis > 5%

eller tørring.

10.03 Fiskeolie Olie af fisk eller dele deraf. Vand, hvis > 1%

10.04 Fiskeolie, Olie af fisk eller dele deraf, raffineret og Jodtal

raffineret, hærdet.

Vand, hvis > 1%


hærdet

11. Mineralstoffer

11.01 Calciumcarbonat

Navnet kan

erstattes af eller

suppleres med

angivelse af

produktets

oprindelse

Produkt fremstillet ved formaling af

f.eks. kalksten, udvasket kridt, østers-

eller muslingeskaller eller ved

udfældning fra syreopløsning.

Calcium

Indhold af aske,

der er uopløseligt i

HCl, hvis > 5%

11.02 CalciummagneNaturlig

forbindelse af calciumcarbonat Calcium

siumcarbonat og magnesiumcarbonat.

Magnesium

11.03 Kulsur Naturligt forekommende produkt af Calcium

algekalk kalkalger, formalet eller granuleret. Indhold af aske,

der er uopløseligt i

HCl, hvis > 5%

11.04 Magnesiumoxi Teknisk ren magnesiumoxid (MgO).

d

Magnesium

11.05 Magnesiumsul Teknisk rent magnesiumsulfat Magnesium

fat

(MgSO4·7H2O). Svovl

11.06 Dicalcium- Udfældet calciumhydrogenphosphat af Calcium

phosphat ben eller af uorganisk oprindelse Samlet phosphor-

Fremstillingsmåd (CaHPO4·xH2O).

en kan angives i

benævnelsen

indhold

11.07 Mono- Kemisk fremstillet produkt, som består Samlet phosphordicalcium

af lige dele dicalciumphosphat og indholdphosphat

monocalciumphosphat (CaHPO4- Ca(H2PO4) 2·H2O. Calcium

11.08 Råphosphat, Produkt fremstillet ved formaling af Samlet phosphor-

defluoriseret renset og passende defluoriseret indhold

råphosphat.

Calcium

11.09 Benmel, Aflimede, autoklaverede og formalede Samlet phosphor-

aflimet ben, hvorfra fedtet er fjernet. indhold

Calcium

11.10 Monocalcium- Teknisk rent calcium-bis

Samlet phosphorphosphat

(dihydrogenphosphat)

indhold

(Ca(H2PO4)2·xH2O).

Calcium

11.11 CalciummagneTeknisk

rent

Calcium

siumphosphat calciummagnesiumphosphat. Magnesium

Samlet phosphorindhold

11.12 Mono- Teknisk rent monoammoniumphosphat Samlet

ammonium (NH4H2PO4). kvælstofindhold

phosphat

Samlet phosphorindhold

11.13 Salt Teknisk rent natriumchlorid eller Natrium


Navnet kan

erstattes af eller

suppleres med

angivelse af

produktets

oprindelse

11.14 Magnesium-

propionat

11.15 Magnesiumphosphat

11.16 Natriumcalciummagnesiumphosphat

11.17 Mononatriumphosphat

11.18 Natriumbicarb

onat

12. Diverse produkter

12.01 Bageri- og

pastaprodukter

og biprodukter

heraf

(Navnet skal

ændres eller

suppleres, så det

fremgår, hvilken

føde- eller

fodervareprodukti

on fodermidlet er

fremkommet

ved.)

12.02 Konfekture og

biprodukter

heraf

Navnet skal

ændres eller

suppleres, så det

fremgår, hvilken

føde- eller

fodervareprodukti

on fodermidlet er

fremkommet ved

12.03 Konditorvarer

og Konsumisprodukter

og

biprodukter

produkt fremstillet ved formaling af

naturligt forekommende sten- eller

havsalt.

Teknisk rent magnesiumpropionat. Magnesium

Teknisk rent (dibasisk)

magnesiumphosphat (MgHPO 4·xH 2O).

Produkt af

natriumcalciummagnesiumphosphat.

Teknisk rent mononatriumphosphat

(NaH 2PO 4 · H 2O).

Teknisk rent natriumbicarbonat

(NaHCO 3).

Samlet phosphorindhold

Magnesium

Samlet phosphorindhold

Magnesium

Calcium

Natrium

Samlet phosphorindhold

Natrium

Natrium

Produkter eller biprodukter fremkommet Stivelse

ved fremstilling af brød, herunder finere Samlet

bagværk, kiks og pastaprodukter. sukkerindhold

udtrykt som

saccharose

Produkter eller biprodukter fremkommet Samlet

ved fremstilling af sukkervarer, herunder sukkerindhold

chokolade.

udtrykt som

saccharose

Produkter eller biprodukter fremkommet

ved fremstilling af konditorvarer eller

konsumis.

Stivelse

Samlet

sukkerindhold

udtrykt som


heraf

(Navnet skal

ændres eller

suppleres, så det

fremgår, hvilken

føde- eller

fodervareprodukti

on fodermidlet er

fremkommet ved)

12.04 Fedtsyrer Biprodukt fremstillet ved neutralisering

med lud eller ved destillering af olie og

fedtstoffer af animalsk eller vegetabilsk

12.05 Salte af

fedtsyrer

(Navnet kan

suppleres med

angivelse af

navnet på det

udvundne salt)

oprindelse uden nærmere angivelse.

Produkt fremstillet ved forsæbning af

fedtsyrer med calcium-, natrium- eller

kaliumhydroxid.

saccharose

Råfedt

Råfedt

Vand, hvis > 1%

Råfedt

Ca (eller Na eller

K, alt efter

omstændighedern

e)


Bilag 3, tabel 3

Angivelse af bestanddele i fodermidler, som ikke er optaget på listen i bilag 3, tabel 2

Fodermidler, der er fremstillet af: Obligatorisk angivelse af:

1 2

Korn

Produkter og biprodukter af korn Stivelse, hvis > 20 %

Råprotein, hvis > 10 %

Råfedt, hvis > 5 %

Træstof

Olieholdige frø og frugter

Produkter og biprodukter af olieholdige

frø og frugter

Bælgplantefrø

Produkter og biprodukter af

bælgplantefrø

Knolde og rodfrugter

Produkter og biprodukter af knolde og

rodfrugter

Andre produkter og biprodukter fra

sukkerroeforarbejdningsindustrien

Andre frø og frugter samt produkter og

biprodukter heraf

Råprotein, hvis > 10 %

Råfedt, hvis > 5 %

Træstof

Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

Stivelse

Træstof

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl,

hvis > 3,5 %

Træstof, hvis > 15 %

Samlet sukkerindhold udtrykt som

saccharose

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl,

hvis > 3,5 %

Råprotein

Træstof

Råfedt, hvis > 10 %

Tørrede planteprodukter og grovfoder Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

Andre planter samt produkter og Råprotein, hvis > 10 %

biprodukter heraf

Træstof

Produkter og biprodukter fra

Træstof, hvis > 15 %

sukkerrørsforarbejdningsindustrien Samlet sukkerindhold udtrykt som

saccharose

Mejeriprodukter og biprodukter heraf Råprotein

Vand, hvis > 5 %

Lactose, hvis > 10 %

Produkter af landdyr Råprotein, hvis > 10 %

Råfedt, hvis > 5 %

Vand, hvis > 8 %

Fisk og andre havdyr samt produkter og Råprotein, hvis > 10 %

biprodukter heraf

Råfedt, hvis > 5 %

Vand, hvis > 8 %


Mineralstoffer Relevante mineraler

Diverse produkter Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

Råfedt, hvis > 10 %

Stivelse, hvis > 30 %

Samlet sukkerindhold udtrykt som

saccharose, hvis > 10 %


Produkter, der tilfører protein eller kvælstof (visse produkter)

(Til kapitel 2)

Bilag 4

Produkterne nævnt i dette bilags kolonne 2 må kun anvendes til dyrearter nævnt i kolonne 6, og kun hvis produkterne opfylder de betingelser,

der er anført i kolonne 3-5.

1 2 3 4 5 6 7

Benævnelse af

Benævnelse af

Den Kultursubstrat Karakteristika for Dyreart Særlige bestemmelser

produktgrupper

produktet ernæringsfysiologis (eventuelle produktets

k aktive nærmere sammensætning

1. Proteiner, som er

frembragt på grundlag af

følgende grupper af

mikroorganismer

1.1. Bakterier:

substans eller

mikroorganismens

art

angivelser)

1.1.1. Bakterier dyrket 1.1.1.1. Proteinholdigt Methylophilus Methanol - Råprotein - Svin Følgende oplyses på produktets

på methanol

gæringsprodukt methylotrophus,

min. 68% - Kalve etiket eller emballage:

fremstillet ved stamme NCIB

-

- Fjerkræ - produktets benævnelse ifølge

dyrkning af 10.515

Refl - Fisk kolonne 2

Methylophilus

methylotrophus på

ektionstal:

> 50%

- producentens registreringseller

godkendelsesnummer

methanol

tildelt efter denne

bekendtgørelse

- indhold af råprotein

- indhold af råaske

- indhold af råfedt

- indhold af vand

- Brugsanvisning:

Angivelsen: »Undgå

inhalering«.

Følgende oplyses på

foderblandingens etiket eller

emballage:

- produktets andel af foderet


1.1.2. Bakterier dyrket

på naturgas

1.2. Gær

1.2.1. Gær dyrket på

substrater af

animalsk eller

vegetabilsk

oprindelse

1.1.2.1. Proteinrigt Methylococcus

fermenteret produkt capsulatus (Bath)

fremstillet ved stamme NCIMB

dyrkning på 11132

naturgas af: Alcaligenes

Methylococcus acidovorans

capsulatus (Bath), stamme NCIMB

Alcaligenes 12387 Bacillus

acidovorans, brevis stamme

Bacillus brevis, NCIMB 13288

Bacillus firmus, Bacillus firmus

hvorefter cellerne stamme NCIMB

er dræbt 13280

Alle gærsorter

Saccharomyces

- fremstillet på cerevisiae,

grundlag af de i hhv. Saccharomyces

spalte 3 og 4 carlsbergensis

opregnede Kluyveromyces

mikroorganismer og lactis,

substrater Kluyveromyces

- hvis celler er blevet

dræbt

fragilis

Naturgas:

(ca. 91% methan,

5% ethan,

2% propan,

0,5% isobutan,

0,5% n-butan,

1% andre

bestanddele),

ammonium,

uorganiske salte

Melasse,

melassebærme,

korn og

stivelsesholdige

produkter,

frugtsaft, valle,

mælkesyre,

hydrolyserede

vegetabilske fibre

- Råprotein:

min. 65%

-

Følgende skal anføres på

produktets etiket eller emballage:

Slagtesvi - produktets benævnelse:

n på »proteinrigt, fermenteret

mindst produkt fremstillet ved

25 kg og dyrkning på naturgas af

højst 60 Methylococcus capsulatus

kg

(Bath), Alcaligenes acido-

- Kalve på vorans, Bacillus brevis og

mindst Bacillus firmus«

80 kg - producentens registrerings-

- Laks eller godkendelsesnummer

tildelt efter denne

bekendtgørelse

- råprotein

- råaske

- vandindhold

- maksimumindholdet af

produktet i foderet:

- 8% slagtesvin

- 8% kalve

- 19% laks (ferskvand)

- 33% laks (saltvand)

- angivelse: »Undgå

indånding«

Følgende anføres på

foderblandingens etiket eller

emballage:

- produktets benævnelse

»Proteinrigt produkt

fremstillet ved

bakteriefermentering på

-

naturgas«

indhold af produktet

- Alle dyrearter


1.2.2. Gær dyrket på

andre substrater

end de under

1.2.1 omhandlede

1.3. Alger

1.4. Laverestående svampe

1.4.1. Biprodukt fra

fremstillingen af

antibiotika,

frembragt ved

fermentering

1.4.1.1. Mycelium, vådt

biprodukt fra

fremstillingen af

penicillin, ensileret

ved hjælp af

Lactobacillus

brevis,

Lactobacillus

plantarum,

Lactobacillus

collonoides,

Lactobacillus sake,

og Streptococcus

lactis, for at

inaktivere

penicillin.

Varmebehandlet.

2.2. Ammoniumsalte 2.2.1. Ammoniumlactat,

fremstillet ved

fermentering med

Lactobacillus

bulgaricus

Candida

guilliermondii

Kvælstofforbindels

e Penicillum

chrysogenum

stamme ATCC

48271

CH3CHOH-

COONH4

Melasse,

melassebærme,

korn og

stivelsesholdige

pro-dukter,

frugtsaft, valle,

mælkesyre,

hydrolyserede

vegetabilske fibre

Forskellige

kulhydrater og

hydrolysater heraf

Tørstof min. 16% Slagtesvin

Kvælstof udtrykt i

råprotein:

min. 7 %

Valle Kvælstof, udtrykt i

råprotein:

min. 44 %

Drøvtyggere

Svin

Drøvtyggere

fra

drøvtygningens

begyndelse

Følgende oplyses på produktets

etiket eller emballage:

- angivelsen:

»Ensilage af mycelium

frembragt ved fremstilling af

penicillin«

- producentens registrerings-

eller godkendelsesnummer

tildelt efter denne

bekendtgørelse

- indhold af kvælstof, udtrykt i

råprotein

- indhold af råaske

- indhold af vand

- dyreart eller dyrekategori

Følgende oplyses på

foderblandingens etiket eller

emballage:

- »Ensilage af mycelium fra

fremstillingen af penicillin«

Følgende oplyses på produktets

etiket eller emballage:

- angivelsen:

»Ammoniumlactat,

fremstillet ved fermentering«

- indhold af kvælstof, udtrykt i

råprotein

- indhold af råaske

- indhold af vand

- dyreart eller dyrekategori

Følgende oplyses på


2.2.2. Ammoniumacetat,

vandig opløsning

2.2.3. Ammoniumsulfat,

vandig opløsning

CH3COONH4 - Ammoniumacetat:

min. 55 %

(NH4)2SO4 - Ammoniumsulfat:

min. 35 %

Drøvtyggere

fra

drøvtygningens

begyndelse

foderblandingens etiket eller

emballage:

- angivelsen:

»Ammoniumlactat fremstillet

ved fermentering «

- produktets andel af foderet

- indhold af ikke-proteinbundet

kvælstof udtrykt i

råprotein (% af den samlede

mængde råprotein)

- i brugsanvisningen angives

det samlede indhold af ikkeproteinbundet

kvælstof, der

ikke må overskrides i

dagsrationen efter dyreart

eller dyrekategori.

Følgende oplyses på produktets

etiket eller emballage:

- angivelsen:

»Ammoniumacetat«

- indhold af kvælstof

- dyreart eller dyrekategori

Følgende oplyses på

foderblandingens etiket eller

emballage:

- angivelsen:

»Ammoniumacetat«

- produktets andel af foderet

- indhold af ikke-proteinbundet

kvælstof udtrykt i

råprotein (% af den samlede

mængde råprotein)

- i brugsanvisningen angives

det samlede indhold af ikkeproteinbundet

kvælstof, der

ikke må overskrides i

dagsrationen efter dyreart

eller dyrekategori

Drøvtyggere Følgende oplyses på produktets

fra

etiket eller emballage:

drøvtygningens - angivelsen:

begyndelse »Ammoniumsulfat«

- indhold af kvælstof og vand

- dyreart eller dyrekategori

- for unge drøvtyggere må

andelen af dagsrationen ikke

overstige 0,5 %.

Følgende oplyses på

foderblandingens etiket eller

emballage:

- angivelsen:


2.3. Biprodukter fra

fremstillingen af

aminosyrer ved

fermentering

2.3.1. Flydende

biprodukter,

koncentrerede fra

fremstillingen af Lglutaminsyre

ved

fermentering med

Corynebacterium

melassecola

2.3.2. Flydende

biprodukter,

koncentrerede, fra

fremstillingen af Llysinhydrochlorid

ved fermentering

med

Brevibacterium

lactofermentum

Ammoniumsalte og Saccharose, Kvælstof, udtrykt i

andre

melasse, råprotein:

kvælstofforbindelsestivelsesprodukter

min. 48 %

r

og hydrolysater

heraf

Drøvtyggere

fra

drøvtygningens

begyndelse

- »Ammoniumsulfat«

- produktets andel af foderet

- indhold af ikke-proteinbundet

kvælstof udtrykt i

råprotein (% af den samlede

mængde råprotein)

- i brugsanvisningen angives

det samlede indhold af ikkeproteinbundet

kvælstof, der

ikke må overskrides i

dagsrationen efter dyreart

eller dyrekategori

- for unge drøvtyggere må

andelen af dagsrationen ikke

overstige 0,5 %.

2.3.1.-2.3.2. incl.:

Følgende oplyses på produktets

etiket eller emballage:

- angivelsen ”Biprodukter fra

fremstilling af L-glutaminsyre”

for produkt 2.3.1.

”Biprodukter fra fremstilling

af L-lysin” for produkt 2.3.2.

- indhold af kvælstof, udtrykt i

råprotein

- producentens registrerings-

eller godkendelsesnummer

tildelt efter denne

bekendtgørelse

- indhold af råaske

- indhold af vand

- dyreart eller dyrekategori

Ammoniumsalte og Saccharose, Kvælstof, udtrykt i Drøvtyggere Følgende oplyses på

andre

melasse, råprotein: fra

foderblandingens etiket eller

kvælstofforbindelsestivelsesprodukter

min. 45 % drøvtygningens emballage:

r

og hydrolysater

begyndelse - indhold af ikke-proteinbundet

heraf

kvælstof udtrykt i råprotein

(% af den samlede mængde

råprotein)

- i brugsanvisningen angives

det samlede indhold af ikkeproteinbundet

kvælstof, der

ikke må overskrides i

dagsrationen efter dyreart

eller dyrekategori.


Foder til særlige ernæringsformål (diætetisk foder). Liste over anvendelsesområder

(til kapitel 2)

Bilag 5

Foder til særlige ernæringsformål skal være af en sådan art og sammensætning, at det er egnet til det

særlige ernæringsformål, det er bestemt til.

Foder til særlige ernæringsformål må kun markedsføres, hvis ernæringsformålet fremgår af

nedenstående tabel, og det opfylder de øvrige bestemmelser i tabellen.

Foder til særlige ernæringsformål skal være mærket efter bestemmelserne i tabellen, kolonne 6, og i

bilag 13.

Hvis der er anført mere end én gruppe ernæringsegenskaber i bilag 5, kolonne 2, angivet ved

»og/eller« for samme ernæringsformål, kan producenten vælge at anvende den ene eller den anden

gruppe væsentlige ernæringsegenskaber eller begge grupper for at opfylde det særlige

ernæringsformål, der er angivet i kolonne 1. For hver valgmulighed er de mærkningsoplysninger,

der svarer til, fastsat i kolonne 4.

Hvis en gruppe fodertilsætningsstoffer er angivet i bilag 5, tabellen, kolonne 2 eller 4,

fodertilsætningsstofferne være godkendt og have de væsentlige ernæringsegenskaber, der er

angivet.


Særligt

Væsentlige Dyreart eller – Mærkningsoplysninge Anbefalet Andre bestemmelser

ernæringsformål ernæringsegenskaber kategori

r

brugsperiode

1 2 3 4 5 6

Støtte af

Lavt fosforindhold og Hunde og katte - Proteinkilde(r) Indledningsvis i På emballagen,

nyrefunktionen ved begrænset indhold af

- Calcium indtil 6 måneder beholderen eller

kronisk

protein, der skal være af

- Fosfor

etiketten anføres:

nyreinsufficiens høj kvalitet

- Kalium

Hvis foderet anbefales »Det anbefales at

Producenten kan eventuelt

også anbefale anvendelse

heraf i tilfælde af

midlertidig

nyreinsufficiens

-

-

Natrium

Indhold af

essentielle

fedtsyrer (hvis

tilsat)

ved midlertidig

nyreinsufficiens, er den

anbefalede

brugsperiode 2 til 4

uger

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug eller inden

forlængelse af

brugsperioden«

I brugsanvisningen

anføres: »Der skal til

enhver tid være

adgang til

drikkevand«.

Opløsning af

struvitsten

Opløsning af

struvitsten

Når det gælder foder til

katte, kan »Feline lower

urinary tract disease« eller

»Acute Feline Urological

Syndrome – F.U.S.« føjes

til under særligt

ernæringsformål

Urinforsurende

egenskaber, lavt

magnesiumindhold og

begrænset indhold af

protein, der skal være af

høj kvalitet

Urinforsurende

egenskaber og lavt

magnesiumindhold

Hunde - Proteinkilde(r)

- Calcium

- Fosfor

- Natrium

- Magnesium

- Kalium

- Klorider

- Svovl

- Urinforsurende

stoffer

Katte - Calcium

- Fosfor

- Natrium

- Magnesium

- Kalium

- Klorider

- Svovl

- Taurin i alt

- Urinforsurende

stoffer

5 til 12 uger På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug«

I brugsanvisningen

anføres: »Der skal til

enhver tid være

adgang til

drikkevand«.

5 til 12 uger På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug«

I brugsanvisningen

anføres: »Der skal til

enhver tid være


Mindskelse af risikoen

for ny struvitstendannelse

Når det gælder foder til

katte, kan »Feline lower

urinary tract disease« eller

»Acute Feline Urological

Syndrome – F.U.S.« føjes

til under særligt

ernæringsformål

Mindskelse af

urinstendannelse

Mindskelse af

oxalatstendannelse

Mindskelse af

cystinstendannelse

Urinforsurende

egenskaber og moderat

magnesiumindhold

Lavt purinindhold, lavt

indhold af protein, der

skal være af høj kvalitet

Lavt calciumindhold,

lavt indhold af vitamin

D og stoffer, der gør

urinen alkalisk

Lavt proteinindhold,

moderat indhold af

svovlholdige aminosyrer

og stoffer, der gør

urinen alkalisk

Hunde og katte - Calcium

- Fosfor

- Natrium

- Magnesium

- Kalium

- Klorider

- Svovl

- Urinforsurende

stoffer

Hunde og katte Proteinkilde(r) I indtil 6 måneder,

men livslang brug

ved irreversibel

forstyrrelse af

urinsyrestofskiftet

Hunde og katte - Fosfor

- Calcium

- Natrium

- Magnesium

- Kalium

- Klorid

- Svovl

- Vitamin D i alt

- Hydroxyprolin

- Stoffer, der gør

urinen alkalisk

Hunde og katte - Svovlholdige

aminosyrer i alt

- Natrium

- Kalium

- Klorider

- Svovl

- Stoffer, der gør

urinen alkalisk

adgang til

drikkevand«.

I indtil 6 måneder På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug«.

På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug«.

Indtil 6 måneder På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug«.

Indledningsvis i

indtil 1 år

Mindskelse af - Udvalgte Hunde og katte - Proteinkilde(r) 3 til 8 uger. Hvis -

På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug eller inden

forlængelse af

brugsperioden«.


intolerancer over for

ingredienser og

næringsstoffer

Når det gælder foder til

mindskelse af en bestemt

intolerance, kan en

henvisning til den

specifikke intolerance

erstatte »Ingredienser og

næringsstoffer«

Mindskelse af akutte

absorptionsforstyrrelser

i tarmsystemet

Afhjælpning af dårlig

fordøjelse

Producenten kan tilføje

under særligt

ernæringsformål:

»Exokrin pankreatisk

insufficiens«

Støtte af

hjertefunktionen ved

kronisk

hjerteinsufficiens

og/eller

proteinkilde(r)

- Udvalgte

kulhydratkilde(r)

Højt indhold af

elektrolytter og

letfordøjelige

ingredienser

Letfordøjelige

ingredienser og lavt

fedtindhold

Lavt natriumindhold og

forhøjet K/Na-forhold

- Indhold af

essentielle

fedtsyrer (hvis

tilsat)

Hunde og katte - Kulhydratkilde(r)

- Indhold af

essentielle

fedtsyrer (hvis

tilsat)

Hunde og katte - Letfordøjelige

ingredienser,

herunder deres

eventuelle

behandling

- Natrium

- Kalium

- Kilder til

slimstof (hvis

tilsat)

Hunde og katte Letfordøjelige

ingredienser,

herunder deres

eventuelle behandling

Hunde og katte - Natrium

- Kalium

- Magnesium

tegn på intolerance

forsvinder, kan dette

foder anvendes uden

tidsbegrænsning

3 til 8 uger. Hvis

tegn på intolerance

forsvinder, kan dette

foder anvendes uden

tidsbegrænsning

1 til 2 uger På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»I perioder med akut

diarré og under

efterfølgende

rekonvalescens«

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

3 til 12 uger, men

livslang brug ved

kronisk pankreatisk

insufficiens

Indledningsvis i

indtil 6 måneder

-

brug«.

På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug«.

På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden


Regulering af

glucosetildelingen

(Diabetes mellitus)

Støtte af

leverfunktionen ved

kronisk leverinsufficiens

Støtte af

leverfunktionen ved

kronisk leverinsufficiens

Lavt indhold af

kulhydrater, der hurtigt

omdannes til glucose

Protein af høj kvalitet,

moderat proteinindhold,

lavt fedtindhold, højt

indhold af essentielle

fedtsyrer og højt indhold

af letfordøjelige

kulhydrater

Protein af høj kvalitet,

moderat proteinindhold,

lavt fedtindhold, højt

indhold af essentielle

fedtsyrer

Hunde og katte - Kulhydratkilde(r)

- Eventuel

behandling af

kulhydrat(er)

- Stivelse

- Sukker i alt

- Fructose (hvis

tilsat)

- Indhold af

essentielle

fedtsyrer (hvis

tilsat)

- Kilde(r) til

fedtsyrer med

kort og

middellang

kulstofkæde

(hvis tilsat)

Hunde - Proteinkilde(r)

- Indhold af

essentielle

fedtsyrer

- Letfordøjelige

kulhydrater,

herunder deres

eventuelle

behandling

- Natrium

- Kobber i alt

Katte - Proteinkilde(r)

- Indhold af

essentielle

fedtsyrer

- Natrium

Indledningsvis i

indtil 6 måneder

Indledningsvis i

indtil 6 måneder

Indledningsvis i

indtil 6 måneder

brug eller inden

forlængelse af

brugsperioden«.

På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug eller inden

forlængelse af

brugsperioden«.

På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug eller inden

forlængelse af

brugsperioden«

I brugsanvisningen

anføres: »Der skal til

enhver tid være

adgang til

drikkevand«.

På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse


Regulering af

lipidmetabolismen i

tilfælde af

hyperlipidæmi

Mindskelse af

kobberophobning i

leveren

Mindskelse af

overvægt

Rekonvalescens

For kattefoder kan

producenten under

mærkningsoplysningerne

supplere det særlige

ernæringsformål med

angivelsen »Leverlipidose

hos kat«

Lavt fedtindhold og højt

indhold af essentielle

fedtsyrer

Hunde og katte - Indhold af

essentielle

fedtsyrer

- Indhold af n-3fedtsyrer

(hvis

tilsat)

- Kobber i alt fra en dyrlæge inden

brug eller inden

forlængelse af

brugsperioden«

I brugsanvisningen

anføres: »Der skal til

enhver tid være

adgang til

Indledningsvis i

indtil 2 måneder

Lavt kobberindhold Hunde - Kobber i alt Indledningsvis i

indtil 6 måneder

Lavt energiindhold Hunde og katte Energiindhold (oplyst

efter EF-metoden)

Højt energiindhold, høj

koncentration af

væsentlige

næringsmidler og

letfordøjelige

ingredienser

Hunde og katte - Letfordøjelige

ingredienser

- Energiindhold

(oplyst efter EFmetoden)

- Indhold af n-3-

og n-6-fedtsyrer

(hvis tilsat)

Indtil den ønskede

kropsvægt er nået

Indtil dyret er

kommet sig helt

drikkevand«.

På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug eller inden

forlængelse af

brugsperioden«.

På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug eller inden

forlængelse af

brugsperioden«.

I brugsanvisningen

anføres anbefalet

daglig mængde.

Når foderet er

specielt beregnet til

at blive givet via

sonde eller slange,

anføres følgende på

emballagen,

beholderen eller

etiketten: »Indgives

under

dyrlægetilsyn«.


Støtte af hudfunktionen

ved dermatosis og

hårtab

Mindskelse af risikoen

for mælkefeber

Mindskelse af risikoen

for ketosis

I stedet for »ketosis« kan

anføres »acetonæmi«

Produce

nten kan også anbefale

anvendelse ved

rekonvalescens efter

ketosis

Højt indhold af

essentielle fedtsyrer

- Lavt

calciumindhold

og/eller

- Lavt

kation/anionforhold

Ingredienser, der tilfører

energi i form af

glykogen

Hunde og katte - Indhold af

essentielle

fedtsyrer

Malkekøer - Calcium

- Fosfor

- Magnesium

Malkekøer - Calcium

- Fosfor

- Natrium

- Kalium

- Klorider

Malkekøer og

moderfår

- Svovl

- Ingredienser, der

tilfører energi i

form af glykogen

- Propan-1,2-diol

(hvis tilsat som

glucoseforstadie)

- Glycerol (hvis

tilsat som

glucoseforstadie)

I indtil 2 måneder På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

I indtil 4 uger inden

kælvningen

I indtil 4 uger inden

kælvningen

3 til 6 uger efter

kælvning (Når det

gælder foder til

malkekøer.) samt de

sidste 6 uger før og

de første 3 uger efter

læmning (Når det

gælder foder til

moderfår.).

brug«.

I brugsanvisningen

anføres: »Ophør med

fodringen ved

kælvningen«.

I brugsanvisningen

anføres: »Ophør med

fodringen ved

kælvningen«.

-


Mindskelse af risikoen

for tetani

(hypomagnesæmi)

Højt

magnesiumindhold, let

tilgængelige

kulhydrater, moderat

proteinindhold og lavt

kaliumindhold

Drøvtyggere - Stivelse

- Sukker i alt

- Magnesium

- Natrium

- Kalium

3 til 10 uger i

perioden, hvor

græsset vokser

hurtigt

Brugsanvisningen

skal indeholde

oplysninger om

sammensætningen af

den daglige ration,

hvad angår tilførsel

af fibre og let

tilgængelige

energikilder.

For foder til får

anføres på

emballagen,

beholderen eller

etiketten: »Anvendes

navnlig til lakterende

dyr«.


Mindskelse af risikoen

for acidose

Stabilisering af væske-

og elektrolytbalancen

Lavt indhold af let

(fordøjelige) forgærbare

kulhydrater og høj

bufferkapacitet

Overvejende

elektrolytter og let

optagelige kulhydrater

Drøvtyggere - Stivelse

- Sukker i alt

Kalve

Smågrise

Lam

Kid

Føl

-

Kulhydra

tkilde(r)

- Natrium

- Kalium

- Klorider

I indtil 2 måneder

Når det gælder foder til

malkekøer: »Højst 2

måneder fra

begyndelsen af

laktationen«

1 til 7 dage

1 til 3 dage, hvis der

ikke gives andet

foder

Brugsanvisningen

skal indeholde

oplysninger om

sammensætningen af

den daglige ration,

hvad angår tilførsel

af fibre og meget let

forgærbare

kulhydratkilder.

For foder til

malkekøer anføres

på emballagen,

beholderen eller

etiketten: »Især til

højtydende køer«

For foder til

fedekvæg anføres på

emballagen,

beholderen eller

etiketten: »Især til

intensivt fodret kvæg

(Anfør kategorien af

drøvtyggere.)«.

På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Hvis der foreligger

risiko for

fordøjelsesforstyrrels

er og i perioder

hermed (diarré)

Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug«.


Mindskelse af risikoen

for urinvejssten

Mindskelse af stressreaktioner

Stabilisering af den

fysiologiske fordøjelse

Lavt indhold af fosfor,

magnesium og

urinforsurende stoffer

- Højt

magnesiumindhold

og/eller

- Letfordøjelige

ingredienser

Let bufferkapacitet og

letfordøjelige

ingredienser

Drøvtyggere - Calcium

- Fosfor

- Natrium

- Magnesium

- Kalium

- Klorider

- Svovl

- Urinforsurende

stoffer

I indtil 6 uger På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Især til intensivt

fodrede ungdyr«

I brugsanvisningen

anføres: »Der skal til

enhver tid være

adgang til

drikkevand«.

Svin Magnesium 1 til 7 dage Det bør oplyses,

hvilke situationer

brugen af dette foder

er beregnet på.

Svin - Letfordøjelige

ingredienser,

herunder deres

eventuelle

behandling

- Indhold af n-3fedtsyrer

(hvis

tilsat)

Smågrise - Letfordøjelige

ingredienser,

herunder deres

eventuelle

behandling

- Bufferkapacitet

- Kilde(r) til

adstringerende

stoffer (hvis

tilsat)

- Kilde(r) til

slimstof (hvis

tilsat)

1 til 7 dage Det bør oplyses,

hvilke situationer

brugen af dette foder

er beregnet på.

2 til 4 uger På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Hvis der i perioder

foreligger risiko for

fordøjelsesforstyrrels

er eller

rekonvalescens

herfra«.


Stabilisering af den

fysiologiske fordøjelse

Mindskelse af risikoen

for forstoppelse

Mindskelse af risikoen

for fedtleversyndrom

Kompensation for malabsorption

Letfordøjelige

ingredienser

Ingredienser, der

stimulerer passagen

gennem tarmene

Lavt energiindhold og

høj procentdel af

omsættelig energi fra

lipider med stort indhold

af flerumættede

fedtsyrer

Lavt indhold af mættede

fedtsyrer og stort

indhold af

fedtopløselige vitaminer

Svin - Letfordøjelige

ingredienser,

herunder deres

eventuelle

behandling

- Kilde(r) til

adstringerende

stoffer (hvis

tilsat)

- Kilde(r) til

slimstof (hvis

tilsat)

Søer Ingredienser, der

stimulerer passagen

gennem tarmene

Æglæggende høner - Energiværdi

(beregnet efter

EU-metoden)

- Procentdel

omsættelig

energi fra lipider

- Indhold af

flerumættede

Fjerkræ, bortset fra

gæs og duer

fedtsyrer

- Procentdel

mættede

fedtsyrer i

forhold til

indholdet af

fedtsyrer i alt

- Vitamin A i alt

- Vitamin D i alt

- Vitamin E i alt

- Vitamin K i alt

2 til 4 uger På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Hvis der i perioder

foreligger risiko for

fordøjelsesforstyrrels

er eller

rekonvalescens

herfra«.

10 til 14 dage før og -

10 til 14 dage efter

faring

I indtil 12 uger -

I de første 2 uger

efter udklækning

-


Kompensation for

kronisk insufficiens i

tyndtarmsfunktionen

Kompensation for

kroniske

fordøjelsesforstyrrelser

i tyktarmen

Kulhydrater, proteiner

og fedtstoffer, der stort

set fordøjes, før de når

tyndtarmen

Hovdyr (Equines)

Hovdyr (Equines):

Heste, æsler, muldyr,

mulæsler og zebra

Når det drejer sig om

foder, der er specielt

beregnet til meget

gamle dyrs særlige

behov (let fortærbare

ingredienser), tilføjes

der »gamle dyr« i

forbindelse med

dyrearten eller -

kategorien

Letfordøjelige fibre Hovdyr (Equines)

Hovdyr (Equines):

Heste, æsler, muldyr,

mulæsler og zebra

Letfordøjelige

kulhydrat-, protein-

og fedtstofkilder,

herunder deres

eventuelle behandling

- Fiberkilde(r)

- Indhold af n-3fedtsyrer

(hvis

tilsat)

Indledningsvis i

indtil 6 måneder

Indledningsvis i

indtil 6 måneder

Det bør oplyses,

hvilke situationer

brugen af foderet er

beregnet på, og

hvordan det bør

indgives, herunder

mange små rationer

pr. dag.

På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug eller inden

forlængelse af

brugsperioden«.

Det bør oplyses,

hvilke situationer

brugen af foderet er

beregnet på, og

hvordan det bør

indgives.

På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug eller inden

forlængelse af

brugsperioden«.


Mindskelse af stressreaktioner

Kompensation for

elektrolyttab ved

kraftig svedafsondring

Letfordøjelige

ingredienser

Overvejende

elektrolytter og

letoptagelige

kulhydrater

Hovdyr (Equines)

Hovdyr (Equines):

Heste, æsler, muldyr,

mulæsler og zebra

Hovdyr (Equines)

Hovdyr (Equines):

Heste, æsler, muldyr,

mulæsler og zebra

- Magnesium

- Letfordøjelige

ingredienser,

herunder deres

eventuelle

behandling

- Indhold af n-3fedtsyrer

(hvis

tilsat)

- Calcium

- Natrium

- Magnesium

- Kalium

- Klorider

- Glucose

2 til 4 uger Det bør oplyses,

præcist hvilke

situationer brugen af

foderet er beregnet

på.

1 til 3 dage Det bør oplyses,

hvilke situationer

brugen af foderet er

beregnet på.

Hvis foderet svarer

til en stor del af

dagsrationen, bør det

oplyses, at det er

risikabelt at foretage

bratte ændringer i

fodersammensætnin

gen

I brugsanvisningen

anføres: »Der skal til

enhver tid være

adgang til

drikkevand«.


Rekonvalescens Høj koncentration af

væsentlige

næringsstoffer og

letfordøjelige

ingredienser

Støtte af

leverfunktionen ved

kronisk leverinsufficiens

Lavt indhold af protein,

som er af høj kvalitet,

og letfordøjelige

kulhydrater

Hovdyr (Equines)

Hovdyr (Equines):

Heste, æsler, muldyr,

mulæsler og zebra

Hovdyr (Equines)

Hovdyr (Equines):

Heste, æsler, muldyr,

mulæsler og zebra

- Let fordøjelige

ingredienser,

herunder deres

eventuelle

behandling

- Indhold af n-3og

n-6-fedtsyrer

(hvis tilsat)

- Protein- og

fiberkilder

- Letfordøjelige

kulhydrater,

herunder deres

eventuelle

behandling

- Methionin

- Cholin

- Indhold af n-3

fedtsyrer (hvis

tilsat)

Indtil dyret er

kommet sig helt

Indledningsvis i

indtil 6 måneder

Det bør oplyses,

hvilke situationer

brugen af foderet er

beregnet på.

Når foderet er

specielt beregnet til

at blive givet via

sonde eller slange,

anføres følgende på

emballagen,

beholderen eller

etiketten: »Indgives

under

dyrlægetilsyn«.

Det bør oplyses,

hvordan foderet bør

indgives, herunder

mange små portioner

pr. dag.

På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug eller inden

forlængelse af

brugsperioden«.


Støtte af

nyrefunktionen ved

kronisk

nyreinsufficiens

Lavt indhold af protein,

som er af høj kvalitet,

og lavt fosforindhold

Hovdyr (Equines)

Hovdyr (Equines):

Heste, æsler, muldyr,

mulæsler og zebra

- Proteinkilder

- Calcium

- Fosfor

- Kalium

- Magnesium

- Natrium

Indledningsvis i

indtil 6 måneder

På emballagen,

beholderen eller

etiketten anføres:

»Det anbefales at

indhente en udtalelse

fra en dyrlæge inden

brug eller inden

forlængelse af

brugsperioden«

I brugsanvisningen

anføres: »Der skal til

enhver tid være

adgang til

drikkevand«.


Overgangsbestemmelser om anvendelse af fodertilsætningsstoffer

(Til kapitel 3)

Bilag 6A

I. Generelle bestemmelser om anvendelse af tilsætningsstoffer:

A. Tilsætningsstoffer må kun anvendes til produktion af foder med de begrænsninger, der er anført

i godkendelsen, om dyreart eller dyrekategori, henholdsvis minimum- og maksimumindhold i

foderstoffet og den kategori af foder, jf. bilag 2, som tilsætningsstofferne må anvendes til. Hvis

intet er anført om ”Dyreart eller dyrekategori” i godkendelsen, må tilsætningsstoffet anvendes

til alle dyrearter eller dyrekategorier.

B. De begrænsninger i anvendelsen af foder med indhold af tilsætningsstoffer, der er anført i

godkendelsen, om dyrenes alder, dosering, tilbageholdelsestider m.m., skal anføres i

brugsanvisningen.

C. Tilsætningsstoffer må kun anvendes til andet end foderblandinger, hvis der i godkendelsen af

tilsætningsstoffet, i kolonnen ”Andre bestemmelser”, er angivet ”Alle foderstoffer”.

D. Medmindre andet er anført i godkendelsen, gælder de fastsatte minimum- og maksimumindhold

for fuldfoderblandinger med et vandindhold på 12 %.

E. Tilsætningsstofferne skal anvendes efter betingelserne i Bilag IV, nr. 1 og 2, i

Fodertilsætningsstofforordningen.

II. Supplerende bestemmelser for coccidiostatika, histomonostatika, kaliumdiformat, vitamin

A, vitamin D, kobber og selen:

A. Ved fremstilling af foderblandinger med indhold af coccidiostatika, histomonostatika,

kaliumdiformat, vitamin A, vitamin D, kobber og selen til opdrættede dyr, undtagen

selskabsdyr, skal disse tilsætningsstoffer tilsættes i form af forblandinger med et bærestof.

B. For forblandinger nævnt i A., skal forblandingernes andel af den endelige fuldfoderblanding

udgøre mindst 0,2 % af den samlede vægt. Dog kan forblandingen indgå med ned til 0,05

vægtprocent af foderblandingen, hvis:

1. den kvalitative og kvantitative sammensætning af forblandingen muliggør en ensartet

fordeling og dermed sikrer det indhold af tilsætningsstoffer, der er fastsat for fuldfoder, og

2. foderstofvirksomheden, der anvender disse forblandinger, er godkendt til denne produktion

efter denne bekendtgørelse § 20.

C. Coccidiostatika og histomonostatika må ikke blandes med kaliumdiformat, når coccidiostatika

ligeledes har en antibiotisk eller vækstfremmende virkning på den pågældende dyrekategori,

medmindre der er tale om en blanding fastsat i godkendelsen.

D. Coccidiostatika og histomonostatika må ikke blandes indbyrdes, når de har samme virkning,

medmindre der er tale om en blanding fastsat i godkendelsen.

E. Tilsætningsstofferne coccidiostatika, histomonostatika og kaliumdiformat må ikke blandes med

mikroorganismer, medmindre dette er tilladt ved godkendelsen af den pågældende

mikroorganisme.

III. Supplerende bestemmelser for tilskudsfoder:

Ud over bestemmelserne i I. og II. og i godkendelsen for det enkelte tilsætningsstof gælder

følgende bestemmelser for tilskudsfoder:

A. Tilskudsfoder må højst indeholde coccidiostatika, histomonostatika, kaliumdiformat og vitamin

D i de mængder, der er angivet enten i nr. 1 eller nr. 2:


1. Indholdet af coccidiostatika, histomonostatika, kaliumdiformat og vitamin D må højst være

det femdobbelte af det størsteindhold, der er fastsat for fuldfoder.

2. Uanset nr. 1 må mineralsk foder til kvæg og svin højst indeholde:

a. 200.000 I.E. vitamin D pr.

kg og

b. 1.000 mg kaliumdiformat

pr. kg.

B. Indholdet af andre stoffer, f.eks. proteiner eller mineraler, skal være så stort, at foderet ikke kan

anvendes som fuldfoder, men skal anvendes sammen med andet foder.

C. Tilskudsfoderet skal også opfylde betingelserne i Bilag IV, nr. 3, i

Fodertilsætningsstofforordningen.


Bilag 6B

Overgangsbestemmelser om anvendelse og mærkning af aminosyrer, deres salte og analoger

samt urinstof og derivater heraf

(Til kapitel 3)

1. Tilsætningsstofferne nævnt i tabel 1 kan anvendes til dyrearter nævnt i tabel 1, kolonne 6, hvis

tilsætningsstofferne opfylder de betingelser, der er anført i samme tabels, kolonne 3-5.

2. Ved markedsføring af aminosyrer, deres salte og analoger samt urinstof og derivater heraf, eller

foder hvori de indgår, skal de benævnes som angivet i tabel 1, kolonne 2, medmindre andet

fremgår af tabel 1, kolonne 7.

3. Ved salg skal indholdet af tilsætningsstofferne anføres i det indrammede felt under

”Tilsætningsstoffer”.


Anvendelse og mærkning af aminosyrer, deres salte og analoger samt urinstof og derivater heraf

1 2 3 4 5 6 7

Benævnelse af

tilsætningsstofgrupper

A. A.1. Urinstof og derivater

heraf

A.1.1.

A.1.2.

A.1.3.

Benævnelse af

tilsætningsstoffer

Urea, teknisk rent

Biuret, teknisk

rent

Ureafosfat, teknisk

rent

A.1.4. Isobutandiurinstof,

teknisk rent

B. Aminosyrer og salte heraf

B.1 Methionin B.1.1. DL-methionin,

teknisk rent

Den

ernæringsfysiologis

k aktive

substans

CO(NH2)2

(CONH2)2-NH

CO(NH2)2·H3PO4

(CH3)2-(CH)2-

(NHCONH2)2

CH3S(CH2)2-

CH(NH2)-COOH

Kultursubstrat

(eventuelle

nærmere

angivelser)

-

-

-

-

Karakteristika for

produktets

sammensætning

Urea:

min. 97 %

Biuret:

min. 97 %

Kvælstof:

min. 16,5 %

Fosfor: min. 18 %

Kvælstof:

min. 30 %

Isobutyraldehyd:

min. 35 %

- DL-methionin:

min. 98 %

Dyreart Særlige bestemmelser

A.1.1.-A.1.4.

inkl.:

Drøvtyggere

fra

drøvtygningen

s begyndelse

A.1.1.-A.1.4. inkl.:

Følgende oplyses på

tilsætningsstoffets etiket eller

emballage:

- angivelsen: »Urea«, »Biuret«,

»Ureafosfat«,

»Isobutandiurinstof« alt efter

tilfældet

- indhold af kvælstof. Desuden

indhold af fosfor for produkt

A.1.3

- dyreart eller dyrekategori

Følgende oplyses på

foderblandingens etiket eller

emballage:

- angivelsen: »Urea«, »Biuret«,

»Ureafosfat«,

»Isobutandiurinstof« alt efter

tilfældet

- produktets andel af foderet;

- indhold af ikke-proteinbundet

kvælstof udtrykt i råprotein

(% af den samlede mængde

råprotein)

- i brugsanvisningen angives

det samlede indhold af ikkeproteinbundet

kvælstof, der

ikke må overstiges i

dagsrationen efter dyreart

eller dyrekategori

Alle dyrearter B.1.1.-B.1.3. inkl.:

Bilag 6B, Tabel 1


B.1.2. Calciumsalt af Nhydroxymethyl-

DL-methionin,

dihydrat, teknisk

rent

B.1.3. Zinkmethionin,

teknisk rent

B.1.4. Flydende

koncentrat af DLmethioninnatrium,

teknisk rent

[CH3S(CH2)2-

CH(NH·CH2OH)-

COO]2Ca·2H2O

[CH3S(CH2)2-

CH(NH2)-

COO]2Zn

[CH3S(CH2)2-

CH(NH2)-COO]Na

B.1.5. DL-methionin, CH3S(CH2)2teknisk

rent, CH(NH2)-COOH

beskyttet med

copolymer

vinylpyridin/styren

B.2. Lysin B.2.1. L-lysin, teknisk

rent

B.2.2. Flydende

koncentrat af Llysin

(base)

NH2-(CH2)4-

CH(NH2)-COOH

NH2(CH2)4-

CH(NH2)-COOH

- DL-methionin:

min. 67 %

Formaldehyd:

maks. 14 %

Calcium: min. 9 %

Saccharose,

melasse,

stivelsesprodukter

og hydrolysater

heraf

- DL-methionin:

min. 80 %

Zink: maks. 18,5 %

- DL-methionin:

min. 40 %

Natrium: min.

6,2 %

- DL-methionin:

min. 65 %

copolymer vinyl

pyridin/styren:

maks. 3 %

- L-lysin: min. 98 %

L-lysin: min. 50 %

B.1.2.-B.1.3.

inkl.:

Drøvtyggere

fra

drøvtygningens

begyndelse

Følgende oplyses på

tilsætningsstoffets etiket eller

emballage:

- angivelsen: »DL-methionin«

for produkt B.1.1.,

»Calciumsalt af N-hydroxymethyl-DL-methionin,

dihydrat« for produkt B.1.2.,

og »Zinkmethionin« for

produkt B.1.3.

- producentens registrerings-

eller godkendelsesnummer

tildelt efter denne

bekendtgørelse

- indhold af DL-methionin og

vand

- dyreart eller dyrekategori for

produkt B.1.2. og B.1.3.

Alle dyrearter Følgende oplyses på

tilsætningsstoffets etiket eller

emballage:

- angivelsen: »Flydende

koncentrat af DL-methioninnatrium«

- producentens registrerings-

eller godkendelsesnummer

tildelt efter denne

bekendtgørelse

- indhold af DL-methionin og

vand

Malkekøer Følgende oplyses på

tilsætningsstoffets etiket eller

emballage:

- »Methionin beskyttet med

copolymer vinylpyridin/styren«

- producentens registreringseller

godkendelsesnummer

tildelt efter denne

bekendtgørelse

- indhold af DL-methionin og

vand

- dyreart

B.2.1.-B.2.5.

inkl.:

Alle dyrearter

B.2.1.-B.2.5. inkl.:

Følgende oplyses på

tilsætningsstoffets etiket eller

emballage:

- angivelsen: »L-lysin« for

produkt B.2.1., »Flydende


B.2.3. Llysinhydrochlorid,

teknisk rent

B.2.4. Flydende

koncentrat af Llysinhydrochlorid

B.2.5. L-lysinsulfat og

biprodukter heraf

fremstillet ved

fermentering med

Corynebacterium

glutamicum

B.2.6. L-lysinfosfat og

biprodukter heraf

fremstillet ved

fermentering med

Brevibacterium

stamme NRRL

B-11470

B.2.7. Blandinger med

a) L-lysinmonochlorhydrat,

teknisk rent og

b)

NH2-(CH2)4-

CH(NH2)-

COOH·HCI

NH2-(CH2)4-

CH(NH2)-

COOH·HCI

[NH2-(CH2)4-

CH(NH2)-

COOH]2·H2SO4

[NH2-(CH2)4-CH-

(NH2)-COOH]

·H3PO4

DL-methionin, CH3S(CH2)2teknisk

rent CH(NH2)-COOH

beskyttet med

copolymer

vinylpyridin/styren

B.3. Threonin B.3.1. L-threonin, teknisk

rent

NH2-(CH2)4-

CH(NH2)-

COOH·HCI

CH3-CH(OH)-

CH(NH2)-COOH

Saccharose,

melasse,

stivelsesprodukter

og hydrolysater

heraf

Sirup, melasse,

korn,

stivelsesprodukter

og hydrolysater

heraf

- L-lysin: min. 78 %

L-lysin: min. 22,4

%

L-lysin: min. 40 %

Saccharose, ammo- L-lysin: min. 35 %

niak og »Fish Fosfor: min. 4,3 %

solubles«

-

-

L-lysin + DLmethionin:

min. 50%

(heraf DLmethionin

min.

15%)

copolymer

vinylpyriden/styren

:

maks. 3%

- L-threonin:

min. 98%

Fjerkræ

Svin

koncentrat af L-lysin« for

produkt B.2.2., »Llysinhydrochlorid«

for

produkt B.2.3., flydende

koncentrat af Llysinhydrochlorid

for produkt

B.2.4. og »L-lysinsulfat og

biprodukter heraf« for

produkt B.2.5.

- producentens registreringseller

godkendelsesnummer

tildelt efter denne

bekendtgørelse

- indhold af L-lysin og vand

Følgende oplyses på

tilsætningsstoffets etiket eller

emballage:

- angivelsen: »L-lysinfosfat og

dets biprodukter fra

fermentering«

- producentens registreringseller

godkendelsesnummer

tildelt efter denne

bekendtgørelse

- indhold af L-lysin og vand

Malkekøer Følgende oplyses på

tilsætningsstoffets etiket eller

emballage:

- angivelsen »Blanding af Llysin

og DL-methionin

beskyttet med copolymer

vinylpyridin/styren«

- producentens registrerings-

eller godkendelsesnummer

tildelt efter denne

bekendtgørelse

- indhold af L-lysin, DLmethionin

og vand;

- dyreart

Alle dyrearter Følgende oplyses på

tilsætningsstoffets etiket eller

emballage:

- angivelsen »L-threonin«

- indhold af L-threonin og vand

- producentens registrerings-

eller godkendelsesnummer

tildelt efter denne

bekendtgørelse


B.4. Tryptophan B.4.1. L-tryptophan,

teknisk rent

C. Analoger af aminosyrer

C.1. Analoger af

methionin

B.4.2. DL-tryptophan,

teknisk rent

C.1.1. Hydroxyanalog

af methionin

C.1.2. Calciumsalt af

hydroxyanalog af

methionin

(C8H5NH)CH2-

CH(NH2)-COOH

(C8H5NH)-CH2-

CH(NH2)-COOH

CH3S-(CH2)2-

CH(OH)COOH

[CH3S-(CH2)2-

CH(OH)COO]2Ca

- L-tryptophan:

min. 98 %

- DL-tryptophan:

min. 98 %

- Totalsyre: min.

85 %

Monomersyre:

min. 65 %

- Monomersyre:

min. 83 %

Calcium:

min. 12 %

Alle dyrearter Følgende oplyses på

tilsætningsstoffets etiket eller

emballage:

- angivelsen: »L-tryptophan«;

- producentens registreringseller

godkendelsesnummer

tildelt efter denne

bekendtgørelse

- indhold af L-trypthophan og

vand

Alle dyrearter Følgende oplyses på

tilsætningsstoffets etiket eller

emballage:

- angivelsen »DL-tryptophan«

- producentens registreringseller

godkendelsesnummer

tildelt efter denne

bekendtgørelse

- indhold af DL-tryptophan og

vand

C.1.1.-C.1.2.

inkl.:

Alle dyrearter

C.1.1.-C.1.2. inkl:

Følgende oplyses på

tilsætningsstoffets etiket eller

emballage:

- produktets benævnelse ifølge

kolonne 2

- producentens registrerings-

eller godkendelsesnummer

tildelt efter denne

bekendtgørelse

- angivelse af

totalsyreindholdet og

monomersyreindholdet for

C.1.1. og monomersyreindholdet

for C.1.2.

- indhold af vand

- dyreart

Følgende oplyses på

foderblandingens etiket eller

emballage:

- produktets benævnelse ifølge

kolonne 2

- angivelse af

totalsyreindholdet og

monomersyreindholdet for

C.1.1. og

monomersyreindholdet for

C.1.2.

- produktets andel af foderet


C.1.3. Isopropylester af

hydroxyanalog af

methionin

CH3S-(CH2)2-

CH(OH)-COO-

CH-(CH3)2

- Monomerestere:

min. 90%

Vandindhold:

maks. 1%

Malkekøer Følgende oplyses på

tilsætningsstoffets etiket eller

emballage:

- Isopropylester af 2-hydroxy-

4-methylthiobutansyre

Følgende oplyses på

foderblandingens etiket eller

emballage:

- Hydroxyanalog af methionin:

Isopropylester af 2-hydroxy-

4-methylthiobutansyre

- Iblandet andel (%) af

hydroxyanalog af methionin i

foderet


Bilag 6C

Overgangsbestemmelser om mærkning af fodertilsætningsstoffer undtagen aminosyrer, deres

salte og analoger samt urinstof og derivater heraf

(Til kapitel 3)

Nedenstående angiver generelle bestemmelser, der skal overholdes ved mærkning af fodermidler

og foderblandinger, der er tilsat fodertilsætningsstoffer. Desuden skal fodermidler og

foderblandinger med indhold af tilsætningsstoffer mærkes som angivet i bestemmelserne i tabel 2

og bilag 11 og 12.

I. Mærkning af fodermidler og foderblandinger

A. Indholdet af et tilsætningsstof skal angives som mængden af det tilsatte stof.

B. Når en foderblanding indeholder flere tilsætningsstoffer, der har en holdbarhedsdato, skal der

angives én holdbarhedsangivelse for foderblandingen, nemlig den dato, der indtræder først.

C. Ved markedsføring af fodermidler og foderblandinger, der er beregnet til selskabsdyr, og som

1. indeholder farvestoffer, konserveringsmidler eller antioxidanter, og

2. er pakket i en emballage med et nettoindhold på højst 10 kg,

er det tilstrækkeligt at forsyne emballagen med angivelsen ”tilsat farvestof”/”farvet med”,

”konserveret med” eller ”tilsat antioxidant” ledsaget af ordene ”EF-fodertilsætningsstoffer”

forudsat,

a. at der på emballagen, beholderen eller etiketten er angivet et referencenummer, der gør det

muligt at identificere partiet, og

b. at fabrikanten efter anmodning oplyser det specifikke navn på det eller de anvendte

tilsætningsstoffer.

D. De oplysninger, der er påbudt eller tilladt ifølge dette bilag, kan meddeles i et følgedokument

ved markedsføring af fodermidler og foderblandinger i løs vægt, jf. bilag 11 og 12.

E. Ved markedsføring af små mængder fodermidler og foderblandinger, der er bestemt til den

endelige forbruger, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne bringes til købers kendskab ved

passende skiltning.

II. Supplerende mærkning af tilskudsfoder

Ved markedsføring af tilskudsfoder, der har større indhold af tilsætningsstoffer end fastsat for

fuldfoder, skal mærkningen efter I. suppleres med følgende:

A. Betegnelsen: ”Tilskudsfoder” eller ”Mineralsk foder”.

B. I brugsanvisningen skal anføres: ”Dette foder må kun anvendes til (dyreart og aldersklasse)

med indtil… gram pr. kg af det daglige foder”. Denne oplysning skal være i overensstemmelse

med godkendelsen.


Mærkning af fodermidler og foderblandinger, der indeholder tilsætningsstoffer

Mærkning, der er påbudt, er angivet med fed skrift eller ”+”

Mærkning, der er tilladt, er angivet med almindelig skrift eller ”o”

Skraveret felt angiver, at de pågældende oplysninger ikke må anføres for den pågældende tilsætningsstofgruppe

Mærkning

Tilsætningsstoffets

specifikke navn:

- For foderstoffer til andre

dyr end selskabsdyr

Tilsætningsstoffets

specifikke navn:

- For foderstoffer til

selskabsdyr 2)

Mængde af aktive stoffer

Coccidiostatika,

histomonostatika og

kaliumdiformat

+

+

+

Vitamin A og vitamin D

+

+

+

Vitamin E

+

+

Indholdet af

alfa-tokoferol

Kobber

+

+

Indholdet af Cu

Antioxidanter

+

”Tilsat antioxidant”

efterfulgt af

tilsætningsstoffets specifikke

navn

Farvestoffer, herunder

pigmenter

+

”Tilsat farvestof”/”Farvet

med” efterfulgt af

tilsætningsstoffets specifikke

navn

navn

Konserveringsmidler

+

”Tilsat konserveringsmiddel”/”Konserveret

med”

efterfulgt af

tilsætningsstoffets specifikke

stoffer med lignende virkning 1)

Vitaminer undtagen vitamin A,

D og E, samt provitaminer og

o 1)

o 1)

o 3)

Mikromineraler undtagen

kobber

o

o

Indhold af

pågældende

grundstoffer 3)

Enzympræparater

+

og IUB-nr.

+

og IUB-nr.

Aktivitetsenheder(aktivitetsenheder

pr. kg

eller l)

Præparater af mikroorganismer

+

og stamme-nr.

+

og stamme-nr.

Antal kolonidannende

enheder (CFU

pr. kg)

Bilag 6C, Tabel 2


Indholdsgarantiens sidste

gyldighedsdato eller

holdbarhedsangivelse regnet

fra fremstillingsdatoen.

De angivelser, der er anført, i

spalten ”Andre bestemmelser

”, vedr. hensigtsmæssig

anvendelse el. lignende, jf.

bilag 6A, I., B.

Eventuelle øvrige angivelser

i spalten ”Andre

bestemmelser”, vedr.

hensigtsmæssig anvendelse

eller lignende

Handelsnavn. Anføres i

tilslutning til

tilsætningsstoffets specifikke

navn.

EF-nr. Anføres i tilslutning

til tilsætningsstoffets

specifikke navn.

+

+

o

o

o

+

+

o

o

o

+

+

o

o

o

+

o

o

o

+

o

o

o

Særlige egenskaber, der

skyldes fremstillingsmetoden

i overensstemmelse med

bestemmelserne vedr.

mærkning i tilladelsen for

tilsætningsstoffet.

1)

Indholdet må kun angives, hvis det kan kontrolleres ved officielle analysemetoder eller, når officielle analysemetoder ikke foreligger, ved videnskabeligt forsvarlige metoder.

2)

Jf. dog bestemmelsen i dette bilags I., C.

3)

Hvis tilsætningsstoffets specifikke navn angives, skal disse oplysninger også angives.

+

o

o

o

+

o

o

o

o 3)

o 3)

o

o

o

o 3)

o

o

o

+

+

o

o

+

+

+

+

o

o

+

+


Forbudte stoffer og fodermidler med begrænset anvendelse

(Til kapitel 4)

Bilag 7

Visse restriktioner eller forbud er allerede fastsat i EF-lovgivningen, jf. TSE-forordningen og

biproduktforordningen. De pågældende restriktioner eller forbud gentages derfor ikke i følgende liste

over stoffer, hvis markedsføring eller anvendelse som fodermidler er forbudt.

Liste over forbudte stoffer:

1. Fæces, urin og separeret indhold af fordøjelseskanalen efter tømning eller fjernelse af denne,

uanset eventuel behandling eller blanding.

2. Huder behandlet med garvestoffer, herunder affald herfra.

3. Frø og andet planteformeringsmateriale, der efter høst er behandlet med plantebeskyttelsesmidler

under hensyn til det pågældende anvendelsesformål, og eventuelle biprodukter heraf.

4. Træ, herunder savsmuld og andet materiale, der stammer fra træ, der er behandlet med

træbeskyttelsesmidler som defineret i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

98/8/EF 1) .

5. Alt affald fra de forskellige faser af rensningen af by-, hus- og industrispildevand som defineret i

artikel 2 i Rådets direktiv 91/271/EØF 2) , uanset om dette affald videreforarbejdes, og uanset hvor

spildevandet stammer fra 3) .

6. Fast byaffald 4) , som f.eks. husholdningsaffald.

7. Emballage og dele af emballage fra produkter fra fødevareindustrien.

1)

Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af

biocidholdige produkter.

2)

Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand som implementeret i

Miljøministeriets bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens

kapitel 3 og 4.

3)

Udtrykket »spildevand« omfatter ikke »procesvand«, d.v.s. vand fra uafhængige ledninger i

fødevare- eller foderstofvirksomheder. Når disse ledninger forsynes med vand, må vand kun

anvendes til foder, hvis det er sundt og rent vand som specificeret i artikel 4 i Rådets direktiv

98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand, som implementeret i

Fødevareministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsynet med vandforsyningsanlæg.

Ledninger i fiskerivirksomheder kan også forsynes med rent havvand, som defineret i artikel 2 i

Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og

afsætning af fiskerivarer, som implementeret i Fødevareministeriets bekendtgørelse om

omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land.

Procesvand må kun anvendes til foder, hvis det indeholder foderstof- eller fødevaremateriale og

det er teknisk frit for rensemidler, desinfektionsmidler og andre stoffer, der ikke er tilladt efter

foderstoflovgivningen.

4)

Udtrykket »fast byaffald« omfatter ikke køkken- og madaffald som defineret i

Biproduktforordningen.


Tilladte størsteindhold af uønskede stoffer

(Til kapitel 4)

Bilag 8

Uønskede stoffer

Foderstoffet

Størsteindhold af det uønskede stof er

angivet i vægtenheden mg/kg (ppm)

af foderstoffet beregnet på basis af et

vandindhold på 12 pct. med mindre

andet er anført

1 2 3

Nikkel Fedt 10

1. Arsen

Maksimumindholde

t henviser til det

samlede

arsenindhold

Fodermidler med undtagelse

af:

- mel af tørret græs, mel af

tørret lucerne og tørret

kløver, samt tørrede

sukkerroesnitter og

tørrede, melasserede

sukkerroesnitter

- palmekage 4 Det skal kunne godtgøres, at

indholdet af uorganisk arsen er

mindre end 2 ppm

- fosfater og kulsur

algekalk

10

- calciumcarbonat 15

- magnesiumoxid 20

- foderstoffer fremstillet

ved forarbejdning af fisk

eller andre havdyr

- mel af tang og fodermidler

fremstillet af tang

2

4

15 Det skal kunne godtgøres, at

indholdet af uorganisk arsen er

mindre end 2 ppm

40 Det skal kunne godtgøres, at

indholdet af uorganisk arsen er

mindre end 2 ppm

2

Fuldfoderblandinger med

undtagelse af:

- fuldfoderblandinger til 6 Det skal kunne godtgøres, at

fisk og til pelsdyr

indholdet af uorganisk arsen er

mindre end 2 ppm

Tilskudsfoderblandinger med

undtagelse af:

4

- mineralsk foder 12


2. Bly Fodermidler med undtagelse

af:

- grøntfoder (herved

forstås produkter til

foderbrug, som hø,

ensilage, græs o.s.v.)

10

40

- fosfater og kulsur

algekalk

15

- calciumcarbonat 20

- tørgær 5

Fuldfoderblandinger 5

Tilskudsfoderblandinger med

undtagelse af:

10

- mineralsk foder 15

3. Fluor Fodermidler med undtagelse

af:

150

- animalske foderstoffer

med undtagelse af marine

krebsdyr, f.eks. krill

500

- fosfater og marine

krebsdyr, f.eks. krill

2.000

- calciumcarbonat 350

- magnesiumoxid 600

- kulsur algekalk 1.000

Fuldfoderblandinger med

undtagelse af:

150

- fuldfoderblandinger til

malkekvæg, -får og -

geder

30

- fuldfoderblandinger til

andet kvæg, andre får og

andre geder

50

- fuldfoderblandinger til

svin

100

- fuldfoderblandinger til

fjerkræ

350

- fuldfoderblandinger til

kyllinger

250

Tilskudsfoderblandinger, der

indeholder 4% fosfor eller

derunder

500

Tilskudsfoderblandinger der

indeholder over 4% fosfor

125 pr. 1 % fosfor

4. Kviksølv Fodermidler med undtagelse

af:

0,1


5. Nitrit

Natriumnitrit er

reguleret som

konserveringsmidde

l i bestemmelserne

om

fodertilsætningsstof

fer

- foderstoffer forarbejdet af

fisk eller andre havdyr

0,5

- calciumcarbonat 0,3

Fuldfoderblandinger med

undtagelse af:

0,1

- fuldfoderblandinger til

hunde og katte

0,4

Tilskudsfoderblandinger med

undtagelse af

tilskudsfoderblandinger til

hunde og katte

0,2

Fiskemel 60 (udtrykt som natriumnitrit)

Fuldfoderblandinger (med

undtagelse af

fuldfoderblandinger til

selskabsdyr, bortset fra

fuldfoderblandinger til fugle

og akvariefisk)

6. Cadmium Vegetabilske fodermidler 1

Animalske fodermidler med

undtagelse af foder til

selskabsdyr

2

Fosfater 10

Fuldfoderblandinger til kvæg,

får og geder bortset fra

fuldfoderblandinger til kalve,

lam og gedekid

1

Andre fuldfoderblandinger

med undtagelse af foder til

selskabsdyr

0,5

Mineralsk foder 5

Andre

tilskudsfoderblandinger til

kvæg, får og geder

0,5

7. Aflatoxin B1 Alle fodermidler 0,02

Fuldfoderblandinger til kvæg,

får og geder med undtagelse

af:

0,02

- malkekvæg, -får og -geder 0,005

15 (udtrykt som natriumnitrit)


- kalve og lam 0,01

Fuldfoderblandinger til svin 0,02

og fjerkræ (med undtagelse af

unge dyr)

Andre fuldfoderblandinger 0,01

Tilskudsfoderblandinger til 0,02

kvæg, får og geder (med

undtagelse af

tilskudsfoderblandinger til

mælkeproducerende dyr,

kalve og lam)

Tilskudsfoderblandinger til 0,02

svin og fjerkræ (med

undtagelse af unge dyr)

Andre

0,005

tilskudsforderblandinger

8. Blåsyre Fodermidler med undtagelse

af:

50

- hørfrø 250

- hørfrøkager 350

- maniokprodukter

(Maniokmel kan og

være betegnet

tapiokastivelse)

100

- mandelkager

(Biprodukt fremkommet

ved presning af olie fra

mandler)

100

Fuldfoderblandinger med

undtagelse af:

50

- fuldfoderblandinger til

kyllinger

10

9. Fri gossypol Fodermidler med undtagelse

af:

20

- bomuldsfrø 5.000

- bomuldsfrøkager og

bomuldsfrømel

1.200

Fuldfoderblandinger med

undtagelse af:

20

- fuldfoderblandinger til

kvæg, får og geder

500

- fuldfoderblandinger til

fjerkræ (med undtagelse

af æglæggende høner) og

til kalve

100


- fuldfoderblandinger til

kaniner og svin (undtagen

smågrise)

10. Theobromin Fuldfoderblandinger med

undtagelse af:

- fuldfoderblandinger til

fuldvoksent kvæg

11. Flygtig sennepsolie Fodermidler med undtagelse

af:

100

- rapskager 4.000 (udtrykt som allylisothiocyanat)

Fuldfoderblandinger med 150 (udtrykt som allylisothio-

undtagelse af:

cyanat)

- fuldfoderblandinger til 1.000 (udtrykt som allylisothio-

kvæg, får og geder (med

undtagelse af unge dyr)

cyanat)

- fuldfoderblandinger til 500 (udtrykt som allylisothio-

fjerkræ og svin (undtagen

smågrise)

cyanat)

12. Vinylthiooxazolido

n

(Vinyloxazolidinthi

on)

13. Meldrøje

(Claviceps

purpurea)

14. Ukrudtsfrø og ikke

formalede eller

knuste frugter, der

indeholder

alkaloider,

glysosider eller

andre toksiske

stoffer, enkeltvis

eller sammen,

deriblandt:

a) Lolium

temulentum L.

b) Lolium

remotum

Schrank

Fuldfoderblandinger til

fjerkræ med undtagelse af:

- Fuldfoderblandinger til

æglæggende høner

Alle foderstoffer, som

indeholder uformalede

kornarter

Alle foderstoffer

60

300

700

1.000

500

1.000

3.000

1.000

1.000


c) Datura

stramonium L.

15. Ricinusolie –

Ricinus communis

L.

1.000

Alle foderstoffer 10 (udtrykt i skaller af ricinus)

16. Crotalaria spp. Alle foderstoffer 100

17.

Aldrin 17. og 17. og 18.:

18. Dieldrin

19. Chlorcampher

(Toxaphen)

18.:

Enkeltvi

s eller

sammen

, udtrykt

som

dieldrin

20. Chlordan (summen

af cis- og transisomererne

og af

oxichlordan, udtrykt

som chlordan)

21. DDT (summen af

isomererne DDT,

TDE og DDE,

udtrykt som DDT)

22. Endosulfan

(summen af α- og

β-isomererne og af

endosulfansulfat,

udtrykt som

endosulfan)

23. Endrin (summen af

endrin og af

deltacetoendrin,

udtrykt som endrin)

Alle foderstoffer,

undtagen:

0,01

- fedtstoffer 0,2

Alle foderstoffer 0,1

Alle foderstoffer, undtagen:

- fedtstoffer

Alle foderstoffer, undtagen:

- fedtstoffer

Alle foderstoffer,

undtagen:

- majs og biprodukter fra

fremstillingen heraf

- olieholdige frø og

biprodukter fra

fremstillingen heraf

- fuldfoderblandinger til

fisk

Alle foderstoffer, undtagen:

- fedtstoffer

0,02

0,05

0,05

0,5

0,1

0,2

0,5

0,005

0,01

0,05


24. Heptachlor

(summen af

heptachlor og hepta-

chlor-epoxid,

udtrykt som

heptachlor)

25. Hexachlorbenzen

(HCB)

Alle foderstoffer, undtagen:

- fedtstoffer

Alle foderstoffer, undtagen:

- fedtstoffer

26. Hexachlorcyclohex

an (HCH)

26.1 α-isomer Alle foderstoffer, undtagen:

27.

- fedtstoffer

26.2 β-isomer Foderblandinger, undtagen:

- foderstoffer til

malkekvæg

Fodermidler, undtagen:

- fedtstoffer

26.3 γ-isomer Alle foderstoffer, undtagen:

- fedtstoffer

Dioxin (summen af

polychlorerede

dibenzo-p-dioxiner

(PCDD) og

polychlorerede

dibenzofuraner

(PCDF) udtrykt i

WHO´s

toksicitetsækvivalen

ter med anvendelse

af WHO-TEF (toxic

equivalency factors,

1997)).

Øvre

koncentrationer: De

øvre

koncentrationer

beregnes ud fra den

antagelse, at alle

værdier af de

forskellige

kongenere, som

ligger under

Alle vegetabilske

fodermidler, herunder

vegetabilske olier og

biprodukter

Mineralstoffer som

omhandlet i bilag 3, tabel 2,

nr. 11 »Mineralstoffer«, og i

bilag 3, tabel 3,

»Mineralstoffer«

Kaolinler,

calciumsulfatdihydrat,

vermiculit, natrolitphonolit,

syntetisk calciumaluminat og

clinoptiolit af sedimentær

oprindelse, der er

”teknologiske

tilsætningsstoffer”, og som er

tilladt efter bekendtgørelsen

om fodertilsætningsstoffer og

efter forordninger om

fodertilsætningsstoffer

0,01

0,2

0,01

0,2

0,02

0,2

0,01

0,005

0,01

0,1

0,2

2,0

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg


estemmelsesgræns

en, er lig med

bestemmelsesgræns

en.

Animalsk fedt, herunder

mælkefedt og ægfedt

Andre produkter fra landdyr,

herunder mælk og

mejeriprodukter, samt æg og

ægprodukter

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

Fiskeolie 6 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

Fisk, andre akvatiske dyr

samt produkter og

biprodukter heraf, undtagen

fiskeolie og

fiskeproteinhydrolysater, der

indeholder over 20 % fedt

Fersk fisk, der leveres direkte

og anvendes uden

mellemliggende

forarbejdning til fremstilling

af foder til pelsdyr, er

undtaget fra grænseværdien,

og der gælder en grænseværdi

på 4,0 ng WHO-PCDD/F-

TEQ/kg produkt for fersk

fisk, der anvendes til direkte

fodring af selskabsdyr, dyr

fra zoologiske haver og

cirkusdyr. Produkterne,

forarbejdede animalske

proteiner fremstillet af disse

dyr (pelsdyr, selskabsdyr, dyr

fra zoologiske haver og

cirkusdyr) må ikke komme

ind i fødekæden, og det er

forbudt at anvende disse som

foder til husdyr, der holdes,

opfedes eller opdrættes med

henblik på produktion af

fødevarer.

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg


28. Abrikos – Prunus

armeniaca L.

29. Bitter mandel –

Prunus dulcis

(Mill.) D. A. Webb

var. amara (DC.)

Focke (= Prunus

amygdalus Batsch

var. amara (DC.)

Focke)

30. Bog, uafskallet –

Fagus silvatica L.

31. Hørdodder –

Camelina sativa

(L.) Crantz

32. Mowrah bassia,

Madhuca –

Madhuca longifolia

(L.) Macbr. (=

Bassia longifolia L.

= Illipe malabrorum

Engl.) – Madhuca

indica Gmelin (=

Bassia latifolia

(Roxb.) = Illipe

latifolia (Roscb.) F.

Mueller)

33. Purgérbusk –

Jatropha curcas L.

34. Purgercroton –

Croton tiglium L.

35. Indisk sennep –

Brassica juncea (L.)

Czern. et Coss. ssp.

Integrifolia (West.)

Thell.

Foderblandinger, undtagen

foderstoffer til pelsdyr,

selskabsdyr og fisk

Fiskefoder

Foder til selskabsdyr

Fiskeproteinhydrolysater, der

indeholder over 20 % fedt

28.-39. incl.:

Alle foderstoffer

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

28.-39. incl.:

Frø af disse plantearter samt

følgeprodukter fra deres omdannelse

må kun forekomme i foder i form af

sporstoffer, som ikke lader sig

bestemme kvantitativt.


36. Sareptasennep –

Brassica juncea (L.)

Czern. et Coss. ssp.

juncea

37. Kinesisk sennep –

Brassica juncea (L.)

Czern. et Coss. ssp.

juncea var. lutea

Batalin

38. Sort sennep –

Brassica nigra (L.)

Koch

39. Etiopisk sennep –

Brassica carinata

A. Braun


Bekæmpelse af salmonella under produktion og opbevaring af foder

(Til kapitel 4)

Bilag 9

A. Generelle hygiejneregler

1) Området omkring bygningerne skal være ryddeligt og rengjort.

2) Grunden skal være veldrænet med fald mod afløb. Området omkring bygningerne skal være

belagt med beton, asfalt eller lignende fast materiale og skal være fri for vildtvoksende

vegetation.

3) Foder skal beskyttes mod forurening fra fugle, gnavere og andre dyr.

4) Råvareindtag, produktion og lager skal være beskyttet mod fugt og kondensdannelse, samt være

konstrueret således, at de let kan rengøres.

5) Luftindtag til kølere og kompressorer skal være anbragt således, at luft og luftindtaget ikke

forurenes.

6) Anlægget skal være konstrueret således, at krydskontamination forebygges.

B. Rengøring

1) Virksomheden skal udarbejde et program for rengøring af alle dele af produktionsanlægget og

bygningerne og terminer for rengøringen. Rengøringsprogrammet skal indsendes til

Plantedirektoratet. Rengøring skal gennemføres i overensstemmelse med programmet.

Dokumentation for, at programmet overholdes, skal være tilgængelig for

Plantedirektoratetdirektoratet i mindst 6 måneder.

2) Snavs- og støvdannelse i udstyr, i produktionslokaler og i færdigvarelagre skal bekæmpes. Al

emballage, redskaber m.m., der kan samle støv, skal fjernes efter brug.

C. Modtagelse af foder

1) Fodermidler skal håndteres og lagres adskilt fra foder, der er færdiggjort til markedsføring,

såfremt der er risiko for overførsel af salmonellabakterier.

D. Opbevaring og transport

Foder skal opbevares og transporteres således, at de ikke bliver forurenet med salmonellabakterier.

Virksomheden skal sikre at køretøjer, som transporterer foder, holdes rene.

E. Varmebehandling og køling

Varmebehandling og køling skal ske efter følgende retningslinier:

1) Temperaturen i varmebehandlingsudstyret skal være så høj, at afgangstemperaturen i det

varmebehandlede produkt er mindst 81˚C.

2) Temperaturen skal registreres løbende eller mindst hver anden time.

3) De registrerede temperaturer skal opbevares i mindst 6 måneder og skal være tilgængelige for

Plantedirektoratet.

4) Virksomheden skal verificere, at temperaturen er over 81 ˚C og dokumentere, at

temperaturmålingerne er korrekte, samt fastsætte terminer for verificering.

5) Det varmebehandlede produkt skal ledes til køleren så direkte som muligt og nedkøles til lagers

tabilitet.

6) Køleren skal være beskyttet mod kondensdannelse.

Virksomheder, der fremstiller foder ved ekstrudering, undtages fra kravene i punkt 2-4.


Pakning

(Til kapitel 6)

Bilag 10

I. Generelle bestemmelser

1. Foderblandinger skal, når de sælges, være pakket i pakninger eller beholdere, der er forsynet med

en sådan lukning, at det altid vil være åbenbart, hvis pakningen eller beholderen har været åbnet.

2. Foderblandinger må sælges i løs vægt eller i beholdere, der ikke er forseglede, når der er tale om:

a) leverancer direkte fra producenten til den endelige forbruger,

b) foderblandinger bestående af højst 3 fodermidler eller

c) pelleterede foderblandinger.

Dette gælder ikke for pakninger, der ikke er forseglede.

3. Uanset bestemmelserne i nr. 1 kan foderblandinger sælges i løs vægt eller i beholdere eller

pakninger, der ikke er forseglede, når der er tale om:

a) leverancer mellem producenter indbyrdes,

b) leverancer fra producenter til pakningsvirksomheder,

c) foderblandinger, der består af korn, hele frø eller af hele frugter,

d) sliksten og

e) foderblandinger i små mængder på højst 50 kg, der er bestemt til den endelige forbruger, og

som udtages direkte af en pakning eller beholder, der var lukket, jf. nr. 1.

II. Særlige bestemmelser

Der er desuden bestemmelser om pakning og levering i Biproduktforordningen.


Mærkning af fodermidler

(Til kapitel 6)

Bilag 11

I. Generelle bestemmelser:

1. I IV.-V. er anført en række oplysninger, der skal eller kan angives om fodermidler på et

ledsagedokument, eller evt. på emballagen, beholderen eller en derpå fastgjort etiket.

2. For fodermiddelmængder på op til 10 kg, som er beregnet til den endelige bruger, kan

mærkningsoplysningerne bringes til køberens kendskab ved relevante opslag på salgsstedet.

3. Hvis et parti fodermidler opdeles ved markedsføring, skal mærkningsoplysningerne angives på

emballagen, beholderen eller ledsagedokumentet for hver del af partiet sammen med en

henvisning til det oprindelige parti.

4. Ændres sammensætningen af et fodermiddel ved markedsføring, har den, der giver de nye

oplysninger, ansvaret for, at mærkningsoplysningerne ændres.

5. Angivelse af indhold af analytiske bestanddele:

a) Angivet indhold refererer til fodermidlets vægt, med mindre andet er anført.

b) Fodermidlets vandindhold skal angives, hvis

i) der i bilag 3, tabel 2 eller 3 stilles særlige krav til fodermidlets vandindhold, eller

ii) vandindholdet overstiger 14 %, og der ikke stilles særlige krav til vandindholdet, eller

iii) køber anmoder om det.

Dette gælder dog ikke ved salg af vegetabilske eller animalske biprodukter, som har et

vandindhold på over 50 %.

c) Fodermidlers indhold af aske, der er uopløselig i saltsyre, angives, hvis det overstiger 2,2 %

af tørstoffet, hvis der ikke er fastsat et andet indhold i bilag 3, tabel 2 eller 3.

II. Bestemmelser om produkter der tilfører protein eller kvælstof (visse produkter):

Ved markedsføring af produkter, der tilfører protein eller kvælstof, skal disse mærkes som angivet i

dette bilag og bilag 4, kolonne 7. Produkterne skal benævnes som angivet i kolonne 2,

medmindre andet fremgår af kolonne 7. Oplysninger om disse produkter anføres i et

følgedokument, når produkterne bringes i handlen som bulkvare.

III. Undtagelser:

1. Mærkning med påbudte oplysninger kræves ikke, når et landbrug sælger følgende produkter til

en slutbruger, og begge er etableret her i landet: Vegetabilske eller animalske produkter i naturlig

tilstand, friske eller konserverede, som kan have været underkastet en simpel fysisk behandling,

og som ikke indeholder fodertilsætningsstoffer, bortset fra konserveringsmidler.

2. Mærkning med påbudte oplysninger kræves ikke for:

– krav om nettovægt/volumen,

– obligatoriske angivelser, jf. bilag 3, tabel 2 og 3, samt indhold af vand og af aske uopløselig i

saltsyre, og

– botanisk renhed,

når der er tale om markedsføring af vegetabilske eller animalske biprodukter fra industriel

forarbejdning, som har et vandindhold på over 50 %.

3. De obligatoriske angivelser, jf. bilag 3, tabel 2 og 3, samt angivelse af vandindhold og indhold af

aske uopløselig i saltsyre, kræves ikke når køberen inden hver handel skriftligt har givet afkald

på disse oplysninger.


4. De obligatoriske angivelser, jf. bilag 3, tabel 2 og 3, samt angivelse af vandindhold og indhold af

aske uopløselig i saltsyre, kræves ikke, når animalske eller vegetabilske fodermidler, friske eller

konserverede, som kan have været underkastet en simpel fysisk behandling, i mængder på op til

10 kg beregnet til selskabsdyr, og som leveres direkte til den endelige bruger, bringes i

omsætning af en sælger, der er etableret her i landet.

IV. Oplysninger, der skal anføres inden for et indrammet felt:

Nr. Mærkning

Følgende oplysninger skal anføres:

1. Betegnelsen » Fodermiddel«

2. Fodermidlets navn, inkl. eventuelle tillægsbetegnelser, jf. bilag 3, I., nr. 1

og 2.

3. For fodermidler optaget i bilag 3, tabel 2: De analytiske bestanddele, der er

anført i tabellens kolonne 4.

For andre fodermidler: De bestanddele, der er anført i bilag 3, tabel 3,

kolonne 2.

4. Mærkning, som kræves ifølge:

- dette bilags I., nr.8, og

- bilag 3, II.

5. Nettovægt. For flydende produkter nettovægt eller nettovolumen.

6. Fodertilsætningsstoffer:

For fodermidler, der er tilsat fodertilsætningsstoffer, skal disse f anføres i

det indrammede felt, men klart adskilt fra den øvrige mærkning. I

mærkningen anføres ”Fodertilsætningsstoffer” og den mærkning, der

kræves i denne bekendtgørelse.

7. Partiets referencenummer eller enhver anden oplysning, der gør det muligt

at efterspore fodermidlet.

8. Navn eller firmanavn og adresse eller hjemsted for den, der er ansvarlig

for oplysningerne i nr. 1-7.

9. Virksomheder, der fremstiller fodermidler, der kræver godkendelse efter

biproduktforordningen, skal anføre deres godkendelsesnummer og partiets

referencenummer.

V. Oplysninger, der kan anføres, men da uden for det indrammede felt:

Andre oplysninger på emballager, beholdere, etiketter og ledsagedokumenter, hvis de vedrører

objektive eller målelige størrelser, som kan dokumenteres, og som ikke kan vildlede køberne.


I. Generelle bestemmelser

Mærkning af foderblandinger

(Til kapitel 6)

Bilag 12

A. Oplysninger, der anføres på foderblandinger, jf. nedenstående bestemmelser, skal angives på emballagen, beholderen, mærkningssedlen

eller den etiket, der er fastgjort til emballagen eller beholderen.

B. Mærkning, som skal angives i et indrammet felt:

a) I et indrammet felt skal anføres de oplysninger, der er angivet med fed skrift eller med »+« i nedenstående tabel.

b) I det indrammede felt kan angives de oplysninger, der er angivet med almindelig skrift eller med »o« i nedenstående tabel.

c) De indhold, som angives, skal referere til vægten af foderblandingen som sådan, med mindre andet er anført i foderstoflovgivningen.

d) Mærkning som anført i tabellen, nr. 2 og 3 om dyreart eller dyrekategori og brugsanvisning er ikke påbudt, hvis foderblandingen højst

består af 3 fodermidler, og hvis de anvendte fodermidler klart fremgår af foderblandingens betegnelse.

e) Mærkning som anført i tabellen, nr. 7, 8 og 9, af vandindhold og aske, uopløselig i saltsyre, og mærkningen af analytiske bestanddele

er ikke påbudt for blandinger af helt korn, men kan angives.

f) Uanset bestemmelserne om foderets betegnelse i tabellen, nr. 1, kan fuldfoder eller tilskudsfoder til andre selskabsdyr end hunde og

katte betegnes »Foderblanding«. Hvis denne betegnelse anvendes, skal mærkningen af analytiske bestanddele, jf. tabellen, nr. 9,

angives som anført for fuldfoder i bilag 14.

g) Uanset bestemmelserne i a) og b), kan oplysningerne i tabellen, nr. 4, 10, 11 og 14 om

- nettomængden,

- dato for mindste holdbarhed,

- partiets referencenummer, og

- virksomhedens godkendelses- eller registreringsnummer tildelt efter denne bekendtgørelses kapitel 7, kan anføres uden for det

indrammede felt, hvis der i det indrammede felt henvises til, hvor oplysningerne er anført. Anføres disse oplysninger uden for det

indrammede felt, og anføres oplysningerne om fremstillingsdatoen for foderet, jf. tabellen, nr. 12, skal oplysningen om

fremstillingsdatoen ledsages af en henvisning til, hvor datoen for mindste holdbarhed er anført.

C. Mærkning, som skal angives uden for et indrammet felt:

Andre oplysninger end nævnt i dette bilags I., B., skal anføres uden for det indrammede felt, og

a) må ikke tilsigte at angive tilstedeværelsen eller indholdet af andre analytiske bestanddele i foderblandinger end nævnt i bilag 14,


) må ikke vildlede brugeren ved f.eks. at tillægge foderet virkninger eller egenskaber, som det ikke har, eller ved at antyde, at foderet

har særlige egenskaber, når alt lignende foder har samme egenskaber,

c) må ikke henvise til egenskaber med hensyn til forebyggelse, behandling eller helbredelse af sygdom og

d) må kun vedrøre objektive eller målelige størrelser, der kan påvises.

II. Særlige bestemmelser

A. Fodertilsætningsstoffer:

Indhold af fodertilsætningsstoffer skal anføres i det indrammede felt, men klart adskilt fra mærkningen efter dette bilags I., B.

I mærkningen anføres »Fodertilsætningsstoffer« og den mærkning, der kræves efter kapitel 3.

B. Produkter, der tilfører protein eller kvælstof (visse produkter):

Indhold af produkter, der tilfører protein eller kvælstof, skal anføres i det indrammede felt, men klart adskilt fra mærkningen efter dette

bilags I., B. I mærkningen skal produktet benævnes som angivet i bilag 4, kolonne 2, med mindre andet er anført i kolonne 7.

C. Foderlægemidler

Indhold af foderlægemidler skal deklareres efter bestemmelserne i bekendtgørelserne om foderlægemidler til hhv. fisk m.m. og dyr.

III. bestemmelser om mærkning på følgedokument eller ved opslag

A. Uanset bestemmelserne i I., A., kan oplysningerne anføres i et indrammet felt i et følgedokument, hvis der er tale om foderblandinger:

a. der sælges i løs vægt og leveres i tankvogn eller lignende køretøj, eller

b. der sælges i løs vægt, eller i beholdere eller pakninger, der ikke er forseglede, jf. bilag 10, I., nr. 2 og 3, eller

c. der er fremstillet og markedsføres her i landet, undtagen oplysningerne i tabellen, nr. 1, 10, 11, 13 og 14:

om foderets betegnelse,

- datoen for mindste holdbarhed,

- partiets referencenummer,

- navn eller firmanavn og adresse eller hjemsted for den mærkningsansvarlige,

- virksomhedens godkendelses- eller registreringsnummer tildelt efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

B. Oplysninger om foderblandinger, der indeholder produkter, der tilfører protein eller kvælstof, anføres i et følgedokument, når

foderblandingen bringes i handlen som bulkvare. De krævede oplysninger fremgår af bilag 4.

C. Ved markedsføring af foderblandinger i små partier til den endelige forbruger kan de oplysninger, der er nævnt i dette bilags I. og II., A.,

meddeles ved passende skiltning på salgsstedet.


I et indrammet felt anføres:

Mærkning, der er påbudt, er angivet med fed skrift eller »+«

Mærkning, der er tilladt, er angivet med almindelig skrift eller »o«

Nr. Mærkning Opdrættede dyr Hunde og katte Andre selskabsdyr end

hunde og katte

1. Foderets betegnelse:

»Fuldfoder«, »Tilskudsfoder«,

»Mineralsk foder«,

»Melassefoder«,

»Mælkeerstatning som

fuldfoder« eller

»Mælkeerstatning som

tilskudsfoder«

+ + +

2. Dyreart eller dyrekategori + + +

3. Brugsanvisning med nøjagtig

oplysning om, hvortil

foderblandingen er bestemt, så

den kan anvendes på

hensigtsmæssig måde

+ + +

4. Nettomængden udtrykt i

vægtenheder for faste produkter

og i volumen- eller

vægtenheder for flydende

produkter

+ + +

5. Fodermiddelindhold Alle fodermidler, der

indgår i foderblandingen,

nævnes ved deres

artsbetegnelse 1) Der kan vælges mellem følgende muligheder for at

angive fodermiddelindholdet, idet det for andre

selskabsdyr end hunde og katte er frivilligt at angive

. indholdet; men angives det, skal samtlige

Mængden af fodermidler fodermidler nævnes:


anføres udtrykt i

vægtprocent. Rækkefølgen

angives efter faldende

vægt, og der tillades en

tolerence på +/- 15 procent

af den angivne værdi.

I mærkningen anføres:

»De nøjagtige

vægtprocenter af de

fodermidler, der indgår i

denne foderblanding, kan

fås ved henvendelse til:…«,

hvor … erstattes af navn

eller firmanavn og adresse

eller hjemsted,

telefonnummer og e-mail

adresse på den, der er

ansvarlig for mærkningen.

Oplysninger om de

nøjagtige vægtprocenter

skal gives, når kunden

anmoder herom.

1. Angivelse af

artsbetegnelse 1) for

fodermidler efter

faldende vægt

1. Angivelse af

artsbetegnelse 1) for

fodermidler efter

faldende vægt

2. Angivelse af

indeholdt mængde

af fodermidlerne;

fodermidlernes artsbetegnelse

1) 2. Angivelse af

anføres

3. Angivelse af

kategorier 2) , som

fodermidlerne

tilhører, efter

faldende vægt 3)

indeholdt mængde af

fodermidlerne;

fodermidlernes artsbetegnelse

1) anføres

3. Angivelse af

kategorier 2) , som

fodermidlerne

tilhører, efter

faldende vægt 3)


6. Tilstedeværelsen af visse

fodermidler eller et ringe

indhold af et eller flere

fodermidler, som er af

væsentlig betydning for

foderets egenskaber, kan

fremhæves

7. Vandindhold i

a) Mælkeerstatninger og andre

foderblandinger med et

mælkeindhold på over 40 %

b) Mineralsk foder uden

organiske bestanddele

c) Mineralsk foder med

organiske bestanddele

Over

Højst

Over

Højst

Over

Højst

7%

7%

5%

5%

10%

10%

d) Andre foderblandinger Over 14% +

Højst 14% o

8. Indhold af aske, uopløselig i Indholdet angives som

saltsyre (i procent af tørstoffet) procent af foderet som

i

sådant:

a) Foderblandinger, der

indeholder tilladte

mineralske bindemidler

Over

Højst

2,2%

2,2%

+

o

b) Mineralsk foder

Over

Højst

2,2%

2,2%

+

o

+

o

+

o

+

o

Minimum- eller

maksimumindhold af

disse fodermidler (udtrykt

i vægtprocent) anføres

sammen med angivelsen

af disse fodermidler i

listen over anvendte

fodermidler eller ved

anførelsen af fodermidlet

og vægtprocenten heraf

under den tilsvarende

fodermiddelkategori

Over

Højst

Over

Højst

Over

Højst

7%

7%

5%

5%

10%

10%

+

o

+

o

+

o

Over 14% +

Højst 14% o

Indholdet angives som

procent af foderet som

sådant:

Over

Højst

Over

Højst

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

+

o

+

o

Minimum- eller

maksimumindhold af

disse fodermidler (udtrykt

i vægtprocent) anføres

sammen med angivelsen

af disse fodermidler i

listen over anvendte

fodermidler eller ved

anførelsen af fodermidlet

og vægtprocenten heraf

under den tilsvarende

fodermiddelkategori

Over

Højst

Over

Højst

Over

Højst

7%

7%

5%

5%

10%

10%

+

o

+

o

+

o

Over 14% +

Højst 14% o

Indholdet angives som

procent af foderet som

sådant:

Over

Højst

Over

Højst

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

+

o

+

o


c) Foderblandinger med et

indhold på over 50 % spåner

eller pulp af sukkerroer

d) Foderblandinger til fisk med

et indhold af fiskemel på

over 15%

e) Foderblandinger, der

hovedsagelig består af

biprodukter af ris

Over

Højst

Over

Højst

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

+

o

+

o

Over

Højst

Over

Højst

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

+

o

+

o

Over

Højst

Over

Højst

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

Højst 3,3% o Højst 3,3% o Højst 3,3% o

f) Øvrige foderblandinger Højst 2,2% o Højst 2,2% o Højst 2,2% o

9. Analytiske bestanddele

Hvis de anførte oplysninger

ikke refererer til vægten af

foderblandingen som sådan,

skal dette være angivet tydeligt

Angivelsen af analytiske

bestanddele skal være

kvantitativ

Analytiske bestanddele,

Analytiske bestanddele,

der skal anføres, er

der skal anføres, er angivet

angivet med fed skrift i

med fed skrift i bilag 14

bilag 14

Analytiske bestanddele, der

kan anføres, er angivet med

almindelig skrift i bilag 14

Analytiske bestanddele,

der kan anføres, er

angivet med almindelig

skrift i bilag 14

+

o

+

o

Analytiske bestanddele,

der skal anføres, er

angivet med fed skrift i

bilag 14

Analytiske bestanddele,

der kan anføres, er

angivet med almindelig

skrift i bilag 14

10. Dato for mindste holdbarhed 4)

for

a) mikrobiologisk meget

letfordærveligt foder: »Skal

anvendes inden «efterfulgt af

datoen (dag, måned og år)

b) andet foder: »Skal helst

anvendes inden « efterfulgt

af datoen (måned og år)

+ + +

11. Partiets referencenummer + + +

12. Fremstillingsdatoen angives

således: »Fremstillet (dage,

måneder eller år) inden den

anførte dato for mindste

holdbarhed «

o o o


13. Navn eller firmanavn og

adresse eller hjemsted for den

ansvarlige for de anførte

oplysninger

14. Godkendelsesnummer eller

registreringsnummer for den

virksomhed, der er ansvarlig for

mærkningen, tildelt efter denne

bekendtgørelses kapitel 7.

15. Identifikationsmærke eller

varemærke for den, der er

ansvarlig for de anførte

oplysninger

+ + +

+ + +

o o o

16. Producentens navn eller

firmanavn og adresse eller

hjemsted, hvis producenten ikke

er ansvarlig for de anførte

oplysninger

o o o

17. Produktions- eller

fremstillingsland

o o o

18. Produktets pris o o o

19. Produktets betegnelse eller

o o o

varemærke

20. Oplysninger om foderets

fysiske tilstand eller den særlige

behandling, det har undergået

o o o

21. Anbefaling af foderblandingen

med henvisning til, at den

opfylder visse analytiske krav

1) Artsbetegnelserne i bilag 3, tabel 2, må kun anvendes for fodermidler, der svarer til beskrivelsen og kravene til sammensætning. Andre

fodermidler skal angives under artsbetegnelser, der ikke kan vildlede køberne.

2) Andre kategoribetegnelser end dem, der er anført i bilag 15, må ikke benyttes.

3) Hvis sammensætningen af en foderblanding anføres med angivelse af kategorier af fodermidler, må der kun angives fodermidler med

artsbetegnelse, hvis disse ikke er omfattet af kategorierne i bilag 15. Disse fodermidler skal anføres i rækkefølge efter faldende vægt i

forhold til kategorierne.


4) Hvis flere bestemmelser angiver, at dato for mindste holdbarhed eller udløbsdato for garantien skal angives, må kun anføres én dato,

nemlig udløbsdatoen for den korteste frist.


Mærkning af foder til særlige ernæringsformål (diætetisk foder)

(Til kapitel 6)

Bilag 13

I. Generelle bestemmelser

Foder til særlig ernæring skal opfylde de mærkningskrav, der gælder for foderblandinger, jf. bilag 12.

II. Særlige bestemmelser:

Følgende skal fremgå af mærkningen indenfor det indrammede felt på foderets emballage, beholder

eller etiket, jf. bilag 12:

1) Ordet ”diætetisk” fulgt af foderets betegnelse, jf. bilag 12, tabellen, pkt. 1, for eksempel

”Diætetisk fuldfoder”. Andre betegnelser må ikke tilføjes, og betegnelsen må kun anvendes

om foderblandinger til særlige ernæringsformål nævnt i bilag 5, tabellen. Der kan henvises til

en bestemt patologisk tilstand, hvis denne tilstand svarer til det ernæringsformål, der er

fastlagt i tabellen.

2) Det særlige ernæringsformål, jf. bilag 5, tabellen, kolonne 2. Hvis det er hensigten, at et

foderstof skal opfylde mere end ét særligt ernæringsformål, skal foderstoffet være i

overensstemmelse med de tilsvarende angivelser i bilaget.

3) Foderets væsentlige ernæringsegenskaber, jf. bilag 5, tabellen, kolonne 2.

4) De mærkningsoplysninger, som fremgår af bilag 5, tabellen, kolonne 4, hvis de vedrører det

særlige ernæringsformål.

Når angivelserne er tilføjet ”hvis tilsat”, skal oplysningerne fremgå af mærkningen, hvis

fodermidlet eller fodertilsætningsstoffet er blevet tilsat, eller indholdet er forøget, for at

foderet kan opfylde det særlige ernæringsformål.

Kræves der i kolonne 4 angivelse af et stof, der er godkendt som fodertilsætningsstof, og

angivelsen er efterfulgt af ordene ”i alt”, skal indholdet angives med henvisning til

- den naturligt forekommende mængde, hvis der ikke er tale om tilsætning, eller,

- den samlede mængde af det naturligt forekommende stof og den mængde, der er tilsat

som fodertilsætningsstof, uanset denne bekendtgørelses bilag 3, I. A.

Angivelsen af analytiske bestanddele og tilsætningsstoffer skal være kvantitative.

5) Den periode, der anbefales for brug af foderet, jf. bilag 5, tabellen, kolonne 5.

6) Andre angivelser, der fremgår af bilag 5.

7) Teksten ”Det anbefales at indhente en sagkyndig udtalelse inden anvendelsen” skal fremgå af

brugsanvisningen. Det gælder dog ikke, hvis det for det pågældende foder fremgår af bilag 5,

tabellen, at det i stedet henstilles at indhente en forhåndsudtalelse fra en dyrlæge, og dette

fremgår af mærkningen.

8) For tilskudsfoder skal der i brugsanvisningen gives vejledning om sammensætningen af den

daglige ration.

III. Andre bestemmelser

1) Tilstedeværelsen af et eller flere fodermidler eller et ringe indhold af et eller flere af de

fodermidler, som indgår i foderblandingen, som er af væsentlig betydning for

foderblandingens egenskaber, kan fremhæves ved en særlig angivelse. I så fald skal

minimum- eller maksimumindhold af fodermidlet eller fodermidlerne anføres klart.


Indholdet skal stå sammen med angivelsen af fodermidlerne i listen over anvendte

fodermidler og skal angives i vægtprocent. For foder til selskabsdyr kan fodermidlet og

vægtprocenten heraf anføres under den tilsvarende fodermiddelkategori.

2) Tilstedeværelsen af analytiske bestanddele eller et ringe indhold af en eller flere anvendte

analytiske bestanddele, der karakteriserer foderet, kan fremhæves. I så fald skal minimums-

eller maksimumsindholdet af den eller de pågældende analytiske bestanddele være klart

anført i listen over de angivne analytiske bestanddele. Indholdet af de analytiske bestanddele

skal være udtrykt i vægtprocent af foderstoffet

3) For foderblandinger til selskabsdyr kan angivelsen af fodermidlers artsbetegnelse erstattes af

navnet på den kategori, fodermidlet tilhører, jf. bilag 12, tabellen, nr. 5. For foder til særlig

ernæringsformål kan oplysningen om enkelte fodermidler anføres, selv om andre fodermidler

er anført med deres artsbetegnelse i form af kategorier, der omfatter flere fodermidler, hvis

det sker for at berettige foderets ernæringsegenskaber.

4) Hvis oprindelsen eller oprindelserne af fodermidlerne eller de analytiske bestanddele efter

bilag 5, tabellen, kolonne 4, skal angives, skal producenten give præcise oplysninger, der gør

det muligt at vurdere, om foderet har de tilsigtede væsentlige ernæringsegenskaber. Det kan

for eksempel være fodermidlernes specifikke navne, dyreart eller dyredel.

5) Den anbefalede brugsperiode i bilag 5, tabellen, kolonne 5, er det interval, inden for hvilket

ernæringsformålet normalt skulle være opfyldt. Producenten kan anføre mere præcise

brugsperioder inden for de fastsatte grænser.


Analytiske bestanddele i foderblandinger

Påbudte oplysninger er anført med fed skrift. Når mærkningen gælder alle dyrearter, er anført: +

Frivillige oplysninger er anført med almindelig skrift. Når mærkningen gælder alle dyrearter, er anført: o

Analytiske

Foderets betegnelse

bestanddele og

indhold

Fuldfoder

Tilskudsfoder

Mineralsk foder

Tilskudsfoder

Melassefoder

Andet tilskudsfoder

Råprotein

Dyr bortset fra

Dyr bortset fra andre

andre selskabsdyr

selskabsdyr end hunde

Træstof

end hunde og katte

o + og katte

Andre selskabsdyr

Andre selskabsdyr end

Råaske

end hunde og katte

hunde og katte

Råfedt Dyr bortset fra

Dyr bortset fra andre

andre selskabsdyr

selskabsdyr end hunde

end hunde og katte

o o og katte

Andre selskabsdyr

Andre selskabsdyr end

end hunde og katte

hunde og katte

Lysin Svin

Andre dyr end svin

o

Svin

Andre dyr end svin

Methionin Fjerkræ Fjerkræ

Andre dyr end

fjerkræ

o

Andre dyr end fjerkræ

Cystin o o o

Threonin o o o

Tryptophan o o o

Energiværdi Fjerkræ 1)

Svin, drøvtyggere 2)

Fjerkræ 1)

Svin, drøvtyggere 2)

Stivelse o o

Samlet sukkerindhold

(saccharose)

o

+ o

Samlet sukkerindhold o o

Bilag 14


+ stivelse

Calcium o + o

≥ 5%

Dyr bortset fra

selskabsdyr

Selskabsdyr

< 5% o

Natrium o + o o

Fisk, dog ikke

Dyr bortset fra

Fosfor

prydfisk

Andre dyr end fisk

+ o

≥ 2 % selskabsdyr

Selskabsdyr

Prydfisk

< 2 % o

Drøvtygger Drøvtyggere

Magnesium o

Drøvtyggere

Andre dyr end

drøvtyggere

e

≥ 0,5% Andre dyr

end

drøvtyggere

≥ 0,5% Andre dyr end

drøvtyggere

< 0,5% o < 0,5% o

Kalium o o o o

1) Angivelse i henhold til EU-metode

2) Angivelse i henhold til dansk metode


Kategoribetegnelser for fodermidler i foderblandinger til selskabsdyr

Betegnelse Beskrivelse

1. Kød og animalske

biprodukter

2. Mælk og

mejeriprodukter

Alle køddele af slagtede, varmblodede landdyr, friske

eller konserverede ved passende behandling samt alle

produkter og biprodukter fra bearbejdning af dyrekroppe

eller dele af dyrekroppe af varmblodede landdyr

Alle mejeriprodukter, friske eller konserverede ved en

passende behandling, samt biprodukter fra deres

forarbejdning

3. Æg og ægprodukter Alle ægprodukter, friske eller konserverede ved en

passende behandling, samt biprodukter fra deres

forarbejdning

4. Olie og fedtstoffer Alle animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer

5. Gær Al gær, hvor gærcellerne er dræbt og tørret

6. Fisk og

fiskeprodukter

Fisk og dele af fisk, friske eller konserverede ved en

passende behandling, samt biprodukter fra deres

forarbejdning

7. Korn Alle kornarter og kornprodukter uanset deres

præsentationsform samt produkter fremkommet ved

forarbejdning af kornarternes stivelsesholdige kerner

8. Grønsager Alle grønsager og bælgfrugter, friske eller konserverede

9. Vegetabilske

biprodukter

10. Vegetabilsk

proteinekstrakt

ved en passende behandling

Biprodukter fremkommet ved behandling af vegetabilske

produkter, navnlig korn, grønsager, bælgfrugter og

olieholdige frø

Alle vegetabilske produkter, hvori proteinet er blevet

koncentreret ved en passende behandling og eventuelt er

blevet struktureret, således at råproteinindholdet udgør

mindst 50 % i tørstoffet

11. Mineralstoffer Alle uorganiske stoffer, der kan indgå i foderstoffer

12. Sukker Alle former for sukker

13. Frugt Al slags frugt, frisk eller konserveret ved en pasende

behandling

14. Nødder Alle kerner af stenfrugter og nødder

15. Frø Alle slags frø, hele eller groft formalede

16. Alger Alle alger, friske eller konserverede ved en passende

behandling

17. Bløddyr og skaldyr Alle bløddyr, muslinger, skaldyr og krebs, friske eller

konserverede ved en passende behandling, samt

biprodukter fra deres forarbejdning

18. Insekter Alle slags insekter på alle udviklingstrin

19. Bagværk Alle former for bagværk, brød og kager samt dejvarer

Bilag 15

More magazines by this user
Similar magazines