Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder1) - Net

prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net

Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder1) - Net

§ 10. Den, der besidder eller ejer et parti foder, der ikke overholder bestemmelserne om uønskede

stoffer, jf. § 9, skal straks underrette Plantedirektoratet herom, uanset om partiet er tilintetgjort eller

agtes tilintetgjort.

Stk. 2. Underretningen skal indeholde oplysninger, som kan identificere foderstofpartiet og alle

tilgængelige oplysninger til at spore partiet, og skal beskrive den risiko, det eller de pågældende

partier udgør. Underretningen skal desuden omfatte en beskrivelse af, hvilke tiltag, der er iværksat.

§ 11. Foderstofvirksomheder, der er registreret eller godkendt efter § 20, dog ikke landbrug, har

pligt til at bekæmpe salmonellabakterier i foder og skal opfylde kravene i denne bekendtgørelse,

herunder kravene i bilag 9, afsnit A-D.

Stk. 2. Varmebehandles foder, skal varmebehandlingen gennemføres i overensstemmelse med

kravene i bilag 9, afsnit E.

Stk. 3. Hvis en foderstofvirksomhed påviser salmonellabakterier i foder, som må antages at kunne

udgøre fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, har virksomheden pligt til at

varmebehandle foderet i overensstemmelse med kravene i bilag 9, afsnit E, anvende foderet til et

andet formål end fodring eller tilintetgøre foderet.

§ 12. Plantedirektoratet kan efter ansøgning tillade at produktion og opbevaring foretages på en

anden måde end nævnt i bilag 9.

Kapitel 5

Import og eksport

§ 13. Følgende foderstoffer fremstillet i en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske

Fællesskab, må kun markedsføres, hvis den, der markedsfører, har en etableret, registreret

repræsentant i Det Europæiske Fællesskab:

1) fodertilsætningsstoffer,

2) forblandinger,

3) foderblandinger, der indeholder fodertilsætningsstoffer, og

4) produkter, der tilfører protein eller kvælstof (visse produkter).

Stk. 2. Repræsentanter nævnt i stk. 1 skal indgive en erklæring til Plantedirektoratet, hvori de

forpligter sig til at sørge for, at producentvirksomheden opfylder betingelserne for godkendelse

henholdsvis registrering i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte erklæring skal indgives på et skema, som kan fås hos

Plantedirektoratet, eventuelt på www.pdir.dk .

§ 14. Ved markedsføring af foder i en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab,

gælder bestemmelserne i artikel 12 i Fødevareforordningen.

§ 15. Foderstofvirksomheder skal anmelde import af foder til Plantedirektoratet mindst 24 timer

før ankomst, jf. artikel 17 i Kontrolforordningen.

Stk. 2. Foder, der importeres til Danmark, skal være forsynet med et kontroldokument udformet af

Plantedirektoratet. Importøren må ikke uden Plantedirektoratets skriftlige tilladelse disponere over

importeret foder.

§ 16. Import af foder kan ske over følgende toldsteder:

1) Aalborg.

2) Billund Lufthavn.

3) Esbjerg.

4) Frederikshavn.

More magazines by this user
Similar magazines