NMKN afgørelse om lokalplan 1100-52 Netto i Dalby - Faxe Kommune

faxekommune.dk

NMKN afgørelse om lokalplan 1100-52 Netto i Dalby - Faxe Kommune

14. juni 2012 J.nr.: NMK-33-00825 Ref.: Bo Christiansen

Rentemestervej 8

2400 København NV

Telefon: 72 54 10 00

nmkn@nmkn.dk

www.nmkn.dk

AFGØRELSE

i sag om Faxe kommunes vedtagelse af Lokalplan 1100-52 - Dagligvarebutik ved Vordingborgvej

- Dalby.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. 1

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Faxe Kommunes Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009

og lokalplan 1100-52 for en dagligvarebutik ved Vordingborgvej i Dalby som ugyldige.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2 . Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen

skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

1 Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009

2 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet.


Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Dalby Brugsforening, som ejer og driver Super-Brugsen i Dalby, finder, at Faxe Kommune har overskredet

sine beføjelser efter planlovens § 5 n, stk. 1, nr. 2, til at tillade, at der placeres enkeltstående

butikker, der alene tjener lokalområdets daglige forsyning det pågældende sted eller subsidiært,

at kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang har redegjort for, at betingelserne i bestemmelsen er

opfyldt.

Brugsforeningen bemærker, at Faxe Kommune henviser til, at der er 650m til nærmeste bymidte.

Kommunen finder efter foreningens opfattelse alene hermed, at betingelserne for etablering af en

dagligvarebutik uden for en afgrænset bymidte er opfyldt, idet der efter Naturklagenævnets praksis

skal være mindst 500m til en afgrænset bymidte.

Dalby Brugsforening finder ikke, at dette forhold i sig selv kan være tilstrækkeligt grundlag for placering

af enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning.

Dalby som helhed er en mindre by på 2.144 indbyggere og lokalplanområdet ligger i byens vestlige

udkant. Dermed finder Dalby Brugsforening ikke, at den planlagte butik tjener til lokalområdets

daglige forsyning. Lokalområdet D-B1 og det tilgrænsende område D-B3 3 huser således tilsammen

skønsmæssigt under 500 indbyggere. Dalby Brugsforening mener således, at der reelt er tale om en

dagligvarebutik, som tjener til hele Dalbys forsyning, og som derfor bør placeres inden for bymidteafgrænsningen.

Brugsforeningen har overfor Faxe Kommune anført flere placeringsmuligheder i

bymidten.

Dalby Brugsforening henviser endelig til Naturklagenævnets afgørelse af 5. august 2002, hvori Vejle

Kommunes planlægning for en dagligvarebutik opretholdtes efter en konkret vurdering af områdets

karakter, størrelse og placering. Hvilket i daværende tilfælde drejede sig om et boligområde med

1.700 indbyggere og tilgrænsende erhvervsområde med 4.500 beskæftigede, altså et kundegrundlag,

som var omtrent 3 gange større end hele Dalby by, og omtrent 12 gange større end nærværende

lokalområde.

Der anmodes om, at klagen tillægges opsættende virkning.

Sagens oplysninger

Lokalplanområdet ved Vordingborgvej/Karisevej ligger i landzone. Området har i dag karakter af

blandet bolig og erhvervsområde, men er i Kommuneplan 2009 udlagt til boligformål (rammeområde

D-B1). Området ligger udenfor kommuneplanens bymidteafgrænsning til detailhandel. Ifølge kommuneplanen

skal nye dagligvarebutikker primært lokaliseres i de afgrænsede bymidter. Retningslinjerne

i kommuneplanen skal sikre, at nye butikker i videst muligt omfang placeres, så de styrker det

nuværende butiksmønster. Uden for de afgrænsede bymidter kan der dog etableres enkeltstående

butikker på maksimalt 1.000m2 til betjening af lokalområder.

Af redegørelsen til kommuneplanen fremgår, at mulighederne for at udvikle detailhandlen i Faxe

Kommune er beskrevet og analyseret i en detailhandelsanalyse udarbejdet af ICP i februar 2009. Af

3

Områderne er rammeområder i kommuneplan 2009, som heri er udlagt til boligformål. Lokalplanområdet

ligger inden for rammeområde D-B1, hvorfor der er vedtaget kommuneplantillæg for at muliggøre lokalplanen.

2


denne analyse fremgår det, at der i de mindre byer i kommunen ikke er discountbutikker, og at der

skal være mulighed for at etablere sådanne mindre dagligvarebutikker på 1.000m2 bl.a. i Dalby. Det

fremgår videre, at skal Dalby styrkes f.eks. med en ny dagligvarebutik, bør denne ligge sammen med

den nuværende brugs.

Det fremgår endvidere af redegørelsen til kommuneplanen, at bymidten i Dalby er snævert afgrænset

til området øst for kirken med Super-Brugsen som den eneste butik. Udvidelse af butiksarealet

kan i dag kun ske ved nedrivning eller ombygning af eksisterende bebyggelse. Boligudbygningen i

Dalby har skabt grundlag for endnu en dagligvarebutik, som bør placeres tæt på den eksisterende

butik ud fra hensynet om at fastholde en dagligvareforsyning i byen samt ud fra hensynet til bymiljøet

i øvrigt.

Af lokalplanens redegørelse fremgår det, at muligheden for at opkøbe og nedrive en ejendom i bymidten

har eksisteret i mange år uden at investorer har vist interesse for dette. I de seneste 3 år har

Faxe Kommune anvist denne mulighed for flere aktører på dagligvaremarkedet.

Det fremgår videre, at kommuneplanen giver mulighed for at der uden for de afgrænsede bymidter

må etableres enkeltstående dagligvarebutikker på max. 1.000m2 til lokalforsyning. Ifølge Naturklagenævnets

praksis skal dagligvarebutikker til lokalforsyning ligge mindst 500m fra en afgrænset

bymidte. Der er 650m fra bymidten i Dalby til lokalplanområdet.

Det fremgår yderligere, at der i dag er problemer med utryghed i krydset Vordingborgvej/Karisevej,

der er udpeget i kommunens trafiksikkerhedsplan, som en lokalitet, hvor kommunen ønsker forbedringer.

Dagligvarebutikken vil naturligt generere mere trafik, men vil ikke ændre trafikstrømmene i

området radikalt, da Vordingborgvej og Karisevej er de bærende gennemfartsveje i Dalby.

Med en trafiksanering af krydset Vordingborgvej/Karisevej forbedres trafiksituationen, og da der ikke

er tidssammenfald mellem skolebørnsfærdsel til og fra skole og de tidspunkter, hvor biltrafikken er

størst ved dagligvarebutikken, vurderes lokaliteten at være en god placering til en dagligvarebutik.

Formålet med lokalplan 1100-52 er at åbne mulighed for en dagligvarebutik (Netto) til lokalforsyning,

som kommuneplanen åbner mulighed for kan etableres uden for de afgrænsede bymidter.

Lokalplanen opdeler området i to delområder. Delområde 1 udlægges til dagligvarebutik, der ikke må

overstige 1.000m2 + 200m2 til personalefaciliteter, samt adgangs- og parkeringsfaciliteter.

Delområde 2 udlægges til vej, sti, overkørsler o. lign.

Der skal etableres parkeringspladser svarende til 1 p-plads pr. 20m2 etageareal til dagligvarebutik.

Projektet opererer med knapt 60 p-pladser.

Det fremgår af lokalplanens redegørelse, at NC-development har tilbudt at finansiere den for projektet

nødvendige trafiksanering, herunder en lysregulering af krydset Vordingborgvej/Karisevej samt en

venstresvingsbane på Vordingborgvej.

3


Der er således i medfør af planlovens § 21b, stk. 1, nr. 1, indgået en udbygningsaftale om infrastruktur

i tilknytning til lokalplanens vedtagelse. Aftalen omfatter arbejder inden for lokalplanens delområde

2.

Da en dagligvarebutik falder uden for kommuneplanens rammer, der udlægger området til boligformål,

har Faxe Kommune udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 3, der udlægger området til centerformål.

Det fremgår af en analyse af de trafikale konsekvenser af etablering af dagligvarebutikken, at Vordingborgvej

er den gamle nord/sydgående hovedvej. I dag afvikler den størstedelen af trafikken til

og fra Dalby, ligesom den afvikler den gennemkørende trafik mellem blandt andet Rønnede og Herfølge.

Karisevej er den mest betydende vej, der leder fra Vordingborgvej til Dalby centrum. Vurderingen

viser, at det må forventes, at 25 % af trafikken til Netto kommer fra Dalby og 75 % vil komme

fra Vordingborgvej. Ud af de 75 % fra Vordingborgvej antages nord/syd-fordelingen at være 50/50.

Om grundlaget for Byrådets beslutning har Faxe Kommune i brev af 22. november 2011 oplyst, at

kommunen i efteråret 2009 blev kontaktet af NC Development, der ønskede at etablere en dagligvarebutik

til lokalforsyning i krydset Vordingborgvej/Karisevej i Dalby.

Ifølge kommuneplan 2009 skal nye dagligvarebutikker primært lokaliseres i de afgrænsede bymidter.

Uden for bymidter giver kommuneplanen mulighed for enkeltstående dagligvarebutikker på op til

1.000m2.

Forslag til Kommuneplan 2009 blev behandlet på byrådets møder i september/oktober 2009, og det

var for sent at indarbejde det nye ønske som et specifikt rammeområde i kommuneplanen.

Byrådet besluttede at udarbejde plangrundlag for en dagligvarebutik til lokal forsyning i krydset

Vordingborgvej/Karisevej på følgende grundlag:

• Detailhandelsanalysen udarbejdet af ICP i april 2009 konkluderede, at der er behov for

yderligere 1.000m2 butiksareal til dagligvarer i Dalby.

• Kommuneplanen giver mulighed for, at der må etableres enkeltstående dagligvarebutikker

på op til 1.000m2 til lokalforsyning udenfor de afgrænsede bymidter.

• Muligheden for at opkøbe en ejendom i bymidten i Dalby har eksisteret i mange år, uden at

investorer har vist interesse.

• En dagligvarebutik ved krydset vil ikke ændre trafikstrømmene i Dalby, da Vordingborgvej

og Karisevej er de bærende gennemfartsveje i Dalby.

• Med en trafiksanering af krydset vurderes lokaliteten at være en god placering af en dagligvarebutik,

ligesom trafiksaneringen vil være til byens fordel i det hele taget.

Dalby har i de senere år oplevet stor vækst. Kommunen forventer yderligere byvækst de

kommende år og deraf behov for mere detailhandel. I byens nordlige udkant er der således

mulighed for op til 200 boligenheder.

• Kommuneplanen giver fortsat mulighed for at etablere en ny dagligvarebutik og/eller udvide

den eksisterende butik i bymidten.

4


Med hensyn til spørgsmålet om, hvilket lokalområde butikken skal forsyne, har Faxe Kommune oplyst,

at planloven i modsætning til bymidter og bydelscentre ikke stiller krav om en præcis afgrænsning

af kundegrundlag mv. ved udlæg af lokalcentre eller enkeltstående butikker til lokalforsyning.

Ifølge Vejledning om detailhandelsplanlægning fra 2010 bør enkeltstående butikker til lokalforsyning

som udgangspunkt placeres med en afstand på mindst 500m i luftlinje fra andre butikker og områder

udlagt til butiksformål.

Herudover er der lagt op til et planmæssigt skøn, om hvorvidt planlægningen lever op til lovens

intention i § 5l.

Bymidteafgrænsningen og Dalby Superbrugs ligger i den østlige del af Dalby. I fugleflugt ca. 650m

fra den kommende Netto.

Som udgangspunkt forventes den nye Netto at få et kundegrundlag, der omfatter boligerne i den

vestlige del af Dalby samt nærmeste opland, herunder landsbyen Babberup. Faxe Kommune er dog

en udpræget landkommune. Den største by er Haslev med ca. 11.000 indbyggere. De øvrige seks

byzonebyer har et indbyggertal mellem 1.000 og 3.000 indbyggere. Byerne ligger spredt over kommunen

med en indbyrdes afstand på 5–8 km.

Dalby ligger således ca. 5 km fra byerne Haslev, Faxe, Karise og Rønnede. Haslev og Faxe har et

bredt udvalg af dagligvarekæder, hvorimod Karise har en Superbrugs og en Fakta, Rønnede har en

SuperBest og en Rema 1000 og endelig har Dalby i dag en Superbrugs.

Som følge af den relativt korte afstand mellem byerne – samt det faktum at mange dagligt pendler til

og fra arbejde – vil de enkelte butikkers kundegrundlag nok så meget være defineret ved kundernes

præferencer i forhold til butikskæder, som af afstand.

Det må derfor forventes, at kunderne til den kommende Netto også vil komme fra især Karise og

Rønnede. Omvendt er situationen i dag, at borgerne i Dalby kører til Haslev, Rønnede, Karise mv.,

hvis de ønsker at handle i andre butikker end Super-Brugsen.

Grundlæggende vurderes det, at planlægningen for en enkeltstående dagligvarebutik til lokalforsyning

ved Vordingborgvej er i overensstemmelse med lovens intention om at opnå en mere bæredygtig

detailhandelsstruktur med begrænsede afstande til indkøb.

Faxe Kommune vurderer desuden, at butikkens placering samt fordelingen mellem lokale og øvrige

kunder er i overensstemmelse med Naturklagenævnets og Natur- og Miljøklagenævnets praksis, bl.a.

afgørelser af 3. april 2009 (NKO nr. 508) og 18. november 2011 (NoMo nr. 62). I begge afgørelser

slår nævnet fast, at det er uden betydning, at andre end (lokale) beboere vil benytte den nye dagligvarebutik.

Faxe Kommune oplyser endelig, at kommunen og bygherren er enige om, at sætte byggesagen i

bero til nævnet har truffet en afgørelse i sagen.

LEAD advokatpartnerselskab, der repræsenterer NC Development A/S har i brev af 14. december

2011 fremsat bemærkninger til sagen.

5


Det fremgår heraf, at gennemførelsen af lokalplanen har hjemmel i den ramme, der er fastlagt for

Faxe Kommunes udvikling, i den gældende kommuneplan og tillæggene hertil.

Kommunen har, efter det oplyste, indhentet en analyse af detailhandlen udarbejdet af ICP A/S. Af

side 7 i denne analyse fremgår, at der er behov for yderligere butiksareal til dagligvarer på 1.000m2 i

Dalby. Kommunens vurdering af behovet for yderligere arealer til dagligvarevirksomhed understøttes

således af eksterne sagkyndige. Analysen indeholder ikke forslag til placering af det yderligere butiksareal,

der er behov for.

Placeringen af den planlagte butik understøtter efter NCD´s opfattelse indkøbsmulighederne for den

bebyggelse, der allerede er etableret omkring den påtænkte placering og den yderligere byvækst,

som forventes i byens nordlige udkant. Det bemærkes herved, at det forventes, at Dalby står overfor

en betydelig vækst, og at indkøbsmulighederne i lokalplanområdet er egnet til yderligere at understøtte

byens vækstmuligheder.

Det bemærkes desuden, at der intet grundlag er for at antage, at Faxe Kommune ved beslutningen

om gennemførelse af lokalplanen, har varetaget andre hensyn, end de planlægningsmæssigt relevante

hensyn, som skal varetages efter planloven. Der må herved lægges vægt på, at lokalplan med den

foreslåede placering rigeligt efterlever det afstandskrav på 500m i luftlinje, som er anbefalet i vejledningen

om detailhandel.

Det er uden betydning, at den påtænkte dagligvarevirksomhed måtte betjene andre kunder end

beboerne i lokalområdet. Selv om det må forventes, at den kommende dagligvarevirksomhed også vil

betjene kunder fra de omkringliggende byer, således som det er anført i kommunens besvarelse, har

dette ikke til følge, at den nye dagligvarevirksomhed ikke også betjener lokalområdet.

Super-Brugsen har ikke i klagen til Natur- og Miljøklagenævnet nærmere hverken sandsynliggjort

eller godtgjort, at det lokalområde hvortil butikken er henlagt, skulle være begrænset i en sådan

grad, at den vedtagne planlægning om etablering af en dagligvarevirksomhed er ulovlig.

Efter NCD´s opfattelse må det efter det foreliggende lægges til grund, at kommunen ved skønnet

over, om der er behov for et større dagligvareudbud i området og ved placeringen af den ny dagligvarevirksomhed,

alene har varetaget relevante hensyn, og at kommunens beslutning med hensyn til

butikkens placering, alene tjener til at tilvejebringe en mere bæredygtig detailhandelsstruktur med

begrænsede afstande for borgerne til følge.

Dalby Brugsforening har i brev af 15. december 2011 bemærket, at kommunen i sit høringssvar

medgiver, at den planlagte butik ikke i overvejende grad tjener til lokalområdets forsyning. Foreningen

noterer sig, at kommunen i sit høringssvar beskriver, at en kommende dagligvarebutik på Vordingborgvej

primært vil have pendlere som kundegrundlag. Der ses ikke i planloven at være hjemmel

til at placere dagligvarebutikker udenfor en afgrænset bymidte på dette grundlag.

Dalby Brugsforening bemærker endelig, at Dalbys fremtidige udvikling ifølge kommuneplanen skal

ske mod øst. Der kan således heller ikke i fremtiden forventes vækst i kundegrundlaget i den vestlige

del af byen.

6


Faxe Kommune har i brev af 3. februar 2012 fastholdt, at planloven ikke stiller krav om en afgrænsning

af kundegrundlaget mv. ved udlæg af en butik til lokalforsyning, men at planloven i nok så høj

grad lægger op til et planlægningsmæssigt skøn, og at kommunen ud fra en samlet planlægningsmæssig

vurdering har fundet, at placeringen er god.

Det er korrekt, at Faxe Kommune forventer, at også pendlere og handlende fra de nærliggende byer

– Karise og Rønnede – vil frekventere den nye Netto, ligesom borgere i Dalby uundgåeligt handler i

andre byer end Dalby.

Det er ligeledes korrekt, at kommuneplanen anviser, at Dalbys fremtidige byudvikling skal ske mod

øst. I de kommende årtier vil byudviklingen dog ske på de arealer, der allerede er udlagt til byudvikling

i kommuneplanen. Kommunen vurderer, at der kan bygges op mod 200 boligenheder på de

allerede udlagte arealer.

Dalby Brugsforening har i brev af 22. februar 2012 bemærket, at man fortsat ikke finder det godtgjort,

at butikken opfylder kravene i planlovens § 5n, stk. 1, nr. 1 og nr. 2.

LEAD advokatpartnerskab har i brev af 24. februar 2012 tilsluttet sig de bemærkninger, som Faxe

Kommune fremsatte i brev af 3. februar 2012. Herudover gøres det gældende, at det nødvendige

saglige grundlag for kommunens konkrete skøn i relation til behovet for en dagligvarebutik har været

tilvejebragt forud for kommunens vedtagelse af lokalplanen.

Det ligger uden for nævnets kompetence at foretage en prøvelse af selve det forvaltningsretlige

skøn, der i denne sag angår en vurdering af lokalområdets behov for en dagligvarebutik. Sagen har

flere lighedspunkter med landsretsdommen, der er gengivet i MAD 2006.563 V, der vedrørte lokalplanlægning

i forbindelse med nogle dagligvarebutikker i Viborgs vestlige bydel.

I dommen konstaterede Vestre Landsret, at der under henvisning til kommunens redegørelse for den

forventede byudvikling, ikke var grundlag for at anfægte kommunens vurdering af bydelens behov

for dagligvareforsyning. Landsretten slog endvidere fast, at det ved lokalplanens lovlighed ikke måtte

tillægges betydning om andre end de personer, der bor i bydelen, må antages at ville gøre brug af

bydelens butikker.

Der henvises endvidere til Naturklagenævnets afgørelse af 3. april 2009 (NKO nr. 508), hvori Naturklagenævnet

fastslog, at der tilkommer kommunen en bred margin for skønnet over, om der er

behov for større dagligvareudbud i området.

På baggrund af ovenstående praksis og under henvisning til, at Faxe Kommune har foretaget en

grundig vurdering af behovet for en dagligvarebutik i Dalby gøres det afslutningsvis gældende, at

Faxe Kommunes vedtagelse af lokalplan 1100-52 var lovlig.

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse

I sagens behandling har deltaget alle Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Gorm Møller

(formand), Ole Pilgaard Andersen, Martin Glerup, Leif Hermann, Per Larsen, Marion Pedersen, Poul

Søgaard, Christian Bundegaard, Jens Vibjerg og Henrik Waaben.

7


Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan der klages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige

spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelser efter planloven. Det er et retligt spørgsmål, om

planerne er i strid med planlovens bestemmelser om planlægning til butiksformål.

Efter planlovens § 5 l, skal planlægningen til butiksformål bl.a. fremme et varieret butiksudbud i

mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer, sikre at arealer til butiksformål

udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter, og fremme en samfundsmæssigt bæredygtig

detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.

Derfor skal arealer til butiksformål ifølge planlovens § 5 m, stk. 1, udlægges i den centrale del af en

by (bymidten). Dog kan der uden for bymidter placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til

lokalområdets daglige forsyning, jf. § 5 n, stk. 1, nr. 2.

I bemærkningerne 4 til lovforslaget til bestemmelsen anføres:

”Forslaget til § 5 n, stk. 1, nr. 2, præciserer, at der uden for de arealer, der i øvrigt er udlagt til butiksformål,

kan etableres enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning. Udgangspunktet er, at det i kommuneplanretningslinjerne

angives, hvor store de enkeltstående butikker må være i et givet område, og at rammerne for

lokalplanlægning i kommuneplanen herefter angiver, inden for hvilke områder der kan ligge enkeltstående

butikker, samt den maksimale butiksstørrelse. Butiksstørrelsen skal tilpasses det lokale opland.

Enkeltstående butikker til lokalområdets daglige forsyning er primært butikker, der forhandler dagligvarer. For

at der reelt er tale om enkeltstående butikker, bør butikker, der etableres på baggrund af denne bestemmelse,

som udgangspunkt placeres med en afstand på mindst 500 m fra andre butikker og områder udlagt til butiksformål.

Dette skal sikre, at der ikke opstår eller sker udvidelser af lokalcentre, bydelscentre eller aflastningsområder

udover, hvad der i loven gives mulighed for, eller at der sker udvidelser af områder til særlig pladskrævende

varegrupper med butikker, der forhandler dagligvarer.”

Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår, at det ikke er ”fundet hensigtsmæssigt at

lovfæste en regel om afstanden mellem enkeltstående og andre butikker, men som det fremgår af bemærkningerne

til forslaget til § 5 n, stk. 1, nr. 2, bør enkeltstående butikker som udgangspunkt placeres med en afstand

på mindst 500 m fra andre butikker og områder udlagt til butiksformål.

Grunden til at bestemmelsen om afstanden på 500 m ikke lovfæstes, skyldes, at det ikke er muligt helt firkantet

at sige, at 500 m er den bedste afstand.”

Bestemmelsen skal således give mulighed for at sikre lokal dagligvareforsyning, og må forstås således,

at det til butikken nødvendige kundegrundlag skal komme fra lokalområdet.

Efter en konkret vurdering af Dalbys - og den påtænkte butiks - størrelse finder nævnet, at ”lokalområdet”

ikke kun udgøres af den vestlige del af byen, men hele Dalby, hvorved den nye Netto-butik vil

have det samme kundegrundlag som bymidten, og således i strid med lovens intentioner udgøre en

konkurrent til bymidten, hvor arealer til butiksformål skal udlægges efter lovens udgangspunkt.

4 Bemærkningerne til forslaget til lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af

detailhandelsbestemmelserne) til § 5 n

8


Kommunens vurdering af, at der behov for yderligere 1.000m2 butiksareal til dagligvarer, må da

også forstås som omfattende hele Dalby og ikke kun den vestlige del. Natur- og Miljøklagenævnet

finder i øvrigt ikke, at der er grundlag for at anfægte kommunens opfattelse, hvorefter der er behov

for yderligere en dagligvarebutik i Dalby.

Spørgsmålet er imidlertid om en ny dagligvarebutik kan placeres det pågældende sted.

Placeringen understøttes ikke af den øvrige planlægning for Dalby, hvor den fremtidige byudvikling

skal ske mod øst, ligesom de arealer i den nordlige del af Dalby, der allerede er udlagt til byudvikling

i kommuneplanen, har let adgang til bymidten. Dalbys størrelse gør det i øvrigt svært at begrunde en

placering af butikker til lokalforsyning i byens boligområder, der alle ligger tæt på bymidten.

Lokalplanområdet ligger i Dalbys vestlige udkant i Dalbys mest befærdede kryds ved den gamle

nord/sydgående hovedvej, der bl.a. afvikler den gennemkørende trafik mellem Rønnede og Herfølge.

Dagligvarebutikken må efter sin størrelse og placering forventes at ville appellere til og tiltrække

kunder fra mere end lokalområdet.

Faxe Kommune har da også oplyst, at kunderne udover fra den vestlige del af Dalby og nærmeste

opland, forventes også ville komme fra især Karise og Rønnede.

Natur- og Miljøklagenævnet har i andre klagesager fundet det uden betydning, om andre end lokalområdet

vil benytte den nye dagligvarebutik, idet dette i sig selv ikke medfører, at der ikke er tale

om en butik, der tjener til lokalområdets forsyning.

Da butikken imidlertid efter Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse dækker det samme lokale opland

som bymidten, og med sin placering og størrelse klart tilsigter at tiltrække pendlere fra de omliggende

bysamfund finder nævnet, at placeringen af en dagligvarebutik det pågældende sted i en by af

Dalbys størrelse vil være i strid med planlovens § 5 m, stk. 1, 1. pkt., uanset at det i lovbemærkningerne

til § 5 n nævnte vejledende afstandskrav på 500 m til områder udlagt til butiksformål er opfyldt.

På denne baggrund finder Natur- og Miljøklagenævnet, at Faxe Kommunes kommuneplantillæg nr. 3

til Kommuneplan 2009 og lokalplan 1100-52 er ugyldige og må ophæves.

På nævnets vegne

Bo Christiansen

Chefkonsulent

9


Denne afgørelse er sendt til:

Dalby Brugsforening, Lindhartsvej 1, Dalby, 4690 Haslev

• Jørgen-Anker Ipsen, jorgen-anker.ipsen@royalunibrew.com

• LEAD advokatpartnerselskab, jeres j.nr.: 10109, jb@leaddenmark.com

• Elverdam Advokater A/S, CVC@elverdam.dk

Faxe Kommune, Att.: Michael Saugstrup Nielsen, j.nr.: 01.02.05-P16-8781-10,

kommunen@faxekommune.dk og misn@faxekommune.dk

10

More magazines by this user
Similar magazines