Fremtidens forstæder - opgave beskrivelser.pub - Guldborgsund ...

guldborgsund.dk

Fremtidens forstæder - opgave beskrivelser.pub - Guldborgsund ...

UDVIKLINGS

STRATEGI

FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO


FREMTIDENS FORSTÆDER

INTRODUKTION

INTRODUKTION

UDVIKLINGSSTRATEGI

2

Denne udviklingsplan skitserer rammerne for realiseringen af arkitektkonkurrencen

Fremtidens Ydre Østerbro. Konkurrencen, der er udarbejdet i

samarbejde med Real Dania, er en del af det samlede initiativ Fremtidens

Forstæder. Fremtidens Forstæder har til formål at skabe debat om, og visioner

omkring, hvordan forstaden kan udvikles med under hensyn til klimaet

og indarbejdelse af bæredygtige initiativer.

Konkurrencen Fremtidens Ydre Østerbro har haft fokus på to hovedtemaer,

Fremtidens boformer’ og ’Den rekreative hverdagsby’. Mens det første tema

omhandler nye bygningsformer og implementeringen af miljømæssige bæredygtige

løsninger, har konkurrencens andet tema haft fokus på den sociale

bæredygtighed. Her har fokus været på at nedbryde barriere og skabe fælles

mødesteder baseret på områdets mange rekreative områder.

Vinderen af konkurrencen, der er afholdt i perioden marts 2012 – februar

2013, blev projektet ”Dyrk Din By”. Med dette projekt fokuseres der på tanken

om, både bogstaveligt og i overført betydning, at dyrke byen. Projektet

arbejder med at etablere en række tiltag, der fysisk skal få borgere til at

dyrke byen og derigennem også i overført betydning. Projektet skaber dermed

en identitet for området, der både er baseret på områdets lokale kultur,

men også rammer en international trend. Projektet kræver en stor lokal forankring

og en høj grad af borgerinddragelse for at sikre, at projektet kan

realiseres og blive en succes.

Denne udviklingsplan er baseret på arkitekternes projekt og realiseringsplan

fra konkurrencen, men er suppleret og bearbejdet i henhold til kommunens

ønsker og ideer. Realiseringen af projektet forventes at ske på initiativ fra

kommunen i tæt samarbejde med områdets interessenter, men på sigt i

højere grad vil ske på foranledning af de involverede parter og eksterne investorer.

Dermed kan kommunen sikre at udviklingen kan ske i den ønskede

retning, men uden at skulle etablere området egenhændigt. Realiseringen

forventes at ske over en 30-årig periode, og vil være afhængig af tilslutning

fra borgere og interessen fra investorer. Derfor er udviklingsplanen udarbejdet

som et fleksibelt værktøj, hvor der kan igangsættes mindre og større

projekter, når der vises interesse herfor.

Udviklingsstrategien for det Fremtidens Ydre Østerbro er en flerstrenget

strategi, der gør udviklingsprocessen robust. Omdrejningspunktet for den

samlede strategi er tre metoder: ”de små hurtige succeser”,

”åbningstrækket” og ”lokalt engagement”, der sammen skal støtte hinanden.

Udviklingsstrategien er baseret på flere sideløbende processer for at sikre

den maksimale opbakning og udvikling. Sammen opnår metoderne en synergieffekt,

mens hver metode til en hvis grad kan fungere for sig selv. Dermed

er hele udviklingen ikke bundet op på enkelte processer, men kan fortsætte,

hvis delelementer ikke møder tilstrækkelig opbakning.

DE SMÅ HURTIGE SUCCESER.

De små hurtige succeser er en metode, der er vigtig at igangsætte hurtig

efter selve arkitektkonkurrencen. Der er skabt en omtale og et engagement


omkring projektet der kan være svært at opnå på anden måde, og det er

derfor vigtigt at fastholde dette engagement efter konkurrencen.

Ved at gennemføre små, hurtige og synlige projekter ses fremskridtet hele

tiden og engagementet bibeholdes. Det er specielt vigtigt at større tiltag

støttes op af små hurtige succeser således, at der stadig er opbakning, når

et større projekt anlægges efter en længere planlægningsfase.

I denne udviklingsstrategi er metoden oplagt at anvende idet et af de vigtigste

projekter i opstarten kan etableres som små hurtige succeser. Etableringen

af Den Grønne Elastik er et vigtigt element i processen og er påkrævet,

for at flere tiltag kan igangsættes. Ved at dele etableringen op i mindre dele

kan der, allerede fra starten i processen, etableres små succeser, der kan

bidrage til at engagementet opretholdes (se mere de efterfølgende sider).

ÅBNINGSTRÆK

Åbningstrækket er et større tiltag, der etableres i et udviklingsområde, og

virker som en attraktion og katalysator. Det virker som en kickstart, der

sætter skub i udviklingen af et område, ved at gøre området attraktivt at

bruge og være i. Derfor skal åbningstrækket have stor tiltrækningskraft for

byens borgere, og der skal være mulighed for, at åbningstrækket kan brede

sig videre i området af egen kraft.

Der skabes med åbningstrækket et nyt image for området, og området træder

frem på en ny måde for borgerne. Stedet får betydning for borgerne og

områdets karakter ændres. Fra at være et område der er forbeholdt folk der

arbejder i området inviteres hele Nykøbings befolkning til området. Dette

bevirker at området værdisættes anderledes, og private investorer kan tiltrækkes.

For denne udviklingsstrategi er Kulturlagret det vigtige åbningstræk. Kulturlaget

er et vigtigt omdrejningspunkt for området, der kan rumme en lang

række funktioner, der kan tiltrække borgere fra både de nærliggende områder

og hele Nykøbing F. Med Kulturlagret kickstartes omdannelsen af området

som Nykøbings nye attraktive bydel.

LOKALT ENGAGEMENT

Det lokale engagement er nødvendigt for en langvarig udvikling af et område.

Specielt i dette projekt er det altafgørende, at borgerne tager ejerskab

og initiativ til at føre projektet videre på egen hånd. For at skabe det nødvendige

ejerskab og opbakning til udviklingen er det en forudsætning, at

kommunen ikke kun arbejder med en topstyret indgangsvinkel men udvikler

projektet sammen med borgerne.

Netop omkring konceptet ”Dyrk Din By” er det vigtigt at sikre en god dialog

og et tæt samarbejde med borgerne. Det er borgernes lyst og engagement

til at dyrke, der skal drive projektet og give området en ny og grøn identitet.

Først når borgernes interesse er vakt, kan denne del af projektet etableres,

så sammenholdet og brandet omkring lokalt dyrkede råvarer kan skabes.

Derfor opstartes der allerede fra start en række processer, der skal involvere

og engagere borgere i projektet.


FREMTIDENS FORSTÆDER

TIDSPLAN

Realiseringen af Fremtidens Forstæder er afhængig af både fysiske og sociale

aspekter og det er derfor væsentligt at skabe overblik over de fysiske

tiltag og borgerinddragelsen. Der er til projektet derfor udarbejdet en foreløbig,

overordnet tidsplan for fysiske anlæg, plan for deres relationer, samt en

plan for borgerinddragelse for realiseringen af dyrkningshaverne.


Tidsplan; hvor de forskellige fysiske anlæg prioriteres i forhold til opførsel.

Tidsplanen er udarbejdet på grundlag af 'fysiske anlæg'.


FREMTIDENS FORSTÆDER

FYSISKE ANLÆG

6


7

Fysiske anlæg; er en oversigt over de fysiske projekters

afhængighed af hinanden og hvordan projekterne udvikles

bedst muligt i forhold til hverandre. Nogle af projekterne

er yderligere beskrevet i Projektbeskrivelser fra

side 10. Her gives også et overslag over økonomien bag


FREMTIDENS FORSTÆDER

BORGERINDRAGELSE V. NYTTEHAVER

8


9

Borgerinddragelse; er utrolig væsentligt for fundamentet og succesen af

”Dyrk Din By”, derfor er der opstillet et eksempel som viser de forskellige

tiltag, der kan gøres for at øge interessen for konceptet. Eksemplet tager sig

udgangspunkt i hvordan man skaber grobund for Dyrkningshaverne.


FREMTIDENS FORSTÆDER

PROJEKTBESKRIVELSE

DEN GRØNNE ELASTIK

10

BESKRIVELSE

Stifoløbet Den Grønne Elastik er et væsentlig element i konceptet bag Fremtidens

Forstæder. Den Grønne Elastik er med til at binde baglandet sammen

med vandet samt at knytte de forskellige områder på ydre Vesterbro sammen

på tværs. Langs Den grønne elastik etableres en række forskellige

funktioner der væver hele projektområdet sammen på kryds og tværs og

nedbryder fysiske og mentale barriere på tværs af områderne.

FORMÅL

Etableringen af dette stiforløb har til formål at give grobund for videreudviklingen

af yderligere projekter i området. Projekterne kan tilknyttes stiforløbet

og indgå i en synergi effekt, hvor opholds– og aktivitetsområderne sammen

med stien skaber liv i området. På det mentale plan skal stien skabe

større sammenhæng ved at åbne op mellem de meget forskelligartede områder

på Ydre Vesterbro. Den fysiske kontakt mellem de forskellige befolkningsgrupper,

skal manifesterer sig mere mentalt ved at skabe større forståelse

og danne grobund for nye venskabsbånd.

AFHÆNGIG AF

Etableringen af Den Grønne Elastik er afhængig af nedbrydningen af de fysiske

barrierer i området - herunder en overgang over banen. For at markerer

stien er det væsentlig at give den en selvstændig karakter. Dette kan opnås

ved at bruge gennemgående elementer som belysningsarmaturer, siddeelementer,

beplantning og speciel belægning, som kun er tilknyttet Den Grønne

Elastik.

ANSVARLIG

Kommunen i samarbejde med boligforeningerne og grundejerne.


KULTURLAGERET

11

BESKRIVELSE

Kulturlageret er det nye samlingssted på Fremtidens Ydre Østerbro. Her kan

folk mødes på tværs og grupper og samles om bl.a. det at dyrke byen. Kulturlagret

er i konstant bevægelse med området og indeholder de funktioner

der er behov og efterspørgsel på. F.eks. kan kulturlagret afholde den årlige

mosteridag, hvor hele Nykøbings befolkning kan komme og få mostet deres

hjemmeavlede æbler. Andre foreninger kan være fælles om lokalerne i kulturlagret

og på skift bruge lagret og skabe liv i området.

Med etableringen af kulturlagret får området et fyrtårn, der giver området

en overordnet identitet, der fremadrettet virker som en katalysator for udviklingen.

FORMÅL

Oprettelsen af Kulturlageret vil skabe en attraktion og samlingssted i området

A1, som vil være med til at generere liv og øge områdets tiltrækningskraft.

En bred gruppe af mennesker vil have et formål med at komme i området,

som de ikke har haft før, og vil på en anden måde blive beviste om

området.

Kulturlagerets identitet har til formål at smitte af på området, og tiltrække

de interessenter der gerne vil udnytte identiteten.

AFHÆNGIG AF

For at Kulturlageret kan oprettes skal stiforløbet Den Grønne Elastik være

etableret, så Kulturlageret kan knytte sine funktioner sammen på stien. Det

er desuden en nødvendighed at sikre let adgang til området for at kulturlagret

kan blive en succes

ANSVARLIG

Kommunen evt. i samarbejde med en eller flere investorer.


FREMTIDENS FORSTÆDER

PROJEKTBESKRIVELSE

SKOLEHAVER

DYRKNINGSHAVER

12

BESKRIVELSE

Som kickstart til hele konceptet ”Dyrk Din By” igangsættes skolehaverne.

Her får børnene indblik og viden omkring ’at dyrke’. Haverne skal ses som

en integreret del af undervisningen og indgå i flere typer fag, så haven og

dyrkningen bliver en naturlig del af børnenes liv.

FORMÅL

Den viden og entusiasme børnene opnår omkring haverne, kan de bringe

hjem og sprede hos deres familie, naboer og venner. Børnene agere på den

måde som ambassadører for dyrkningen og skaber det fundament, der skal

til for at påbegynde selve dyrkningshaverne i boligforeningerne.

AFHÆNGIG AF

Det kræver lidt hjælp til anlæg omkring haverne og anskaffelse af redskaber,

men det er skolens engagement og deres idéer om hvordan haverne

kan drages ind i undervisningen som skal danne fundament for skolehaverne.

ANSVARLIG

Skolen med bistand fra kommunen og arkitektteamet.

BESKRIVELSE

Dyrkningshaverne er en bærende del af det overordnede koncept ”Dyrk Din

By” og giver beboerne i området mulighed for at indgå i et fællesskab om at

dyrke. Rent fysisk etableres haver der lånes af den enkelte beboer som kan

dyrkes til det formål der ønskes. På sigt etableres der væksthuse, redskabsskure

og dertilhørende faciliteter i området.

FORMÅL

Dyrkningshaverne er med til at give området en helt speciel identitet, som

binder hele området sammen. Haverne kommer til at fungere som mødesteder

der giver et interessefællesskab på tværs af befolkningsgrupper og aldre.

Dette fællesskab er med til at nedbryde de mentale barrierer og åbne

op for nye relationer og sammenhold. Udadtil kan dyrkningshaverne være

med til at åbne området fysisk at tiltrække folk med bl.a. markeder, mens

det stærke fællesskab kan øge interessen for Ydre Østerbro.

AFHÆNGIG AF

Skolehaverne skal være med til at kickstarte dyrkningshaverne, så der fra

starten kan skabes et engagementet for projektet hos beboerne.

ANSVARLIG

Boligforeningerne med bistand fra kommunen og arkitektteamet.


GEDSERBANEN

LEG/LÆRINGS– OG MOTIONSSTI

13

BESKRIVELSE

En evt. lukningen af Gedserbanen åbner op for et helt specielt stiforløb, der

forbinder byen og Lindeskoven. Banen kan både fungere som almindelig sti

til gående og cyklister, men der kan også være mulighed for brugen af dræsiner

i fremtiden. Der vil eventuelt være mulighed for at etablere shelters

langs banen mod Gedser, og etablere ferie– og skoleudflugter.

FORMÅL

Udnyttelse af Gedserbanen til en rekreativ sti fra byen og ud i lindeskoven

vil kunne skabe mere liv i området. Ydermere vil banen kunne fungere som

en let adgangsvej for borgere i midtbyen, ud i det grønne område ved lindeskoven.

AFHÆNGIG AF

For etablering af et egentlig stiforløb skal Gedserbanen lukkes, hvilket kræver

Banedanmarks/DSB’s samtykke.

ANSVARLIG

Kommunen

BESKRIVELSE

Ved etablering af Leg/lærings– og motionsstierne udvides stinettet, og der

åbnes op for flere alternative ruter rundt i området. Hele området bindes op

på den grønne elastik der fungere som rygraden i stisystemet. På den måde

bindes området bedre sammen, og der gives mulighed for nye oplevelser og

opholdssteder.

FORMÅL

De forskellige stier har hver deres tema og er derfor unikke stier gennem

området. Stierne giver nye muligheder, anderledes aktiviteter og et alsidigt

område. Eksempelvis kan der tilføres funktioner som styrketræning, cykelbane

og legepladser. På den måde øges områdets tiltrækningskraft på flere

forskellige borgergrupper, som hver især kan tiltrækkes af lige netop hvad

de interesserer sig for.

AFHÆNGIG AF

Etableringen af Leg/lærings– og motionsstien kan først ske efter etableringen

af Den Grønne Elastik og skolehaverne, der er begge er startskud til Leg

og Læringsstien.

ANSVARLIG

Kommunen er ansvarlig for etablering af selve stierne, men det er skolen og

beboernes engagement der skal være med til at bestemme og realiserer de

forskellige projekter tilknyttet stierne.


FREMTIDENS FORSTÆDER

PROJEKTBESKRIVELSE

PONTONEN

DYRKNINGSCENTRAL

14

BESKRIVELSE

Pontonen er skaber en forbindelse mod Guldborgsund og udnytter området

ned til og ude i vandet. Pontonen er fundament og ankerpunkt for flere aktiviteter

tilknyttet området omkring vandet. Her kan bl.a. nævnes tangproduktion,

badebro og café/loungeområde.

FORMÅL

Etableringen af Pontonen giver hele området en nærhed og tilknytning til

vandet og er med til at give plads til flere former for aktiviteter og mødesteder.

Pontonen bliver et ankerpunkt på Den Grønne Elastik, der kan trække

mennesker gennem området og ned til vandet. Samtidig skaber placeringen

af Pontonen mod Prinsholmen opmærksomhed om omdannelsen af Ydre

Østerbro og markerer det udadtil.

AFHÆNGIG AF

Pontonen selv knytter sig til Den Grønne Elastik og er afhængig af at dette

stiforløb er etableret for at åbne op for gående til vandet. Desuden skal der

arbejdes med en sikker overgang over Prinsholmen, der gør passage lettere

og mere sikker.

ANSVARLIG

Kommunen

BESKRIVELSE

Marked og dyrkningscentral ved Lindholmcenteret er med til at fremvise

produktet af ”Dyrk Din By” til udefrakommende. Dyrkningscentralen skaber

et frodigt torv, med træer og højbede og med ugentlig markedsdag. Der

etableres et væksthus i forbindelse med torvet.

FORMÅL

En omdannelse af Lindholmcenteret med marked og dyrkningscentral er med

til at brande hele området udadtil og skabe opmærksomhed omkring gode

råvarer og selvdyrkning. Centeret vil være med til at tiltrække udefrakommende,

som derved får øjnene op for Ydre Østerbro og er med til at nedbryde

mentale barrierer og fordomme overfor området.

AFHÆNGIG AF

Dyrkningshaverne skal være på plads, så de kan leverer de lokalt dyrkede

grøntsager til markedet. Det er selvfølgelig muligt at andre lokale fødevareproducenter

også sælger på markedet, men hvis Lindholmcenteret skal være

med til at brande området, er det vigtigt at dele råvarerne kommer fra området.

ANSVARLIG

Lindholmcenteret og haveforeninger i samarbejde med kommunen.


TÅRNET

LYSPORTEN

15

BESKRIVELSE

Tårnet er med til at markerer overgangen mellem Den Grønne Elastik og

Gedserbanen. Samtidig er den et udsigtspunkt og en del af den tiltænkte

byggelegeplads i området.

FORMÅL

Formålet med at etablere tårnet og byggelegepladsen er at skabe et sted

hvor børn kan lege og bygge, og få oplevelsen af selv at skabe ting.

AFHÆNGIG AF

Den Grønne Elastik, skal være etableret, da Tårnet tilknyttes denne. Desuden

skal Gedserbanen være omdannet til sti, for at sikre sikkerheden omkring

Tårnet.

ANSVARLIG

Kommunen i samarbejde med borgerne—især børnene i området, som bliver

brugerne af netop dette område og byggelegepladsen.

BESKRIVELSE

Lysporten skabes ved at bygge videre på de eksisterende master og skabe

et tæppe af lys om natten. Om dagen markeres porten af de høje master

der virker som en port til byen og Ydre Østebro.

FORMÅL

Lysporten er med til at markerer indgangen til både Ydre Østerbro, men

også til selve Nykøbing. Lysporten skaber en sikker overgang over E55 mellem

Ydre Østebro og videnscenteret, og sikre dermed at både børn og voksne

kan tage cyklen, frem for bilen.

AFHÆNGIG AF

Lysporten er en af de projekter der kan ventes med, da den er sidste led i

kæden og der derfor ikke er projekter der afhænger af udførelsen af Lysporten.

ANSVARLIG

Kommunen

More magazines by this user
Similar magazines