Download som PDF-fil - FOA

applikationer.foa.dk

Download som PDF-fil - FOA

FOAs KLAGEINSTANS

Sekretariat:

Staunings Plads 1-3

1790 København V.

Telefon: 4697 2626

E-mail: klageinstans@foa.dk

FOAs hjemmeside: www.foa.dk

FOAs dommer: Hans Kardel

Sekretær: Stanley Lie, direkte 4697 2319

E-mail: sl001@foa.dk


INDHOLDSFORTEGNELSE:

FOA´s KLAGEINSTANS BERETNING 2005 .....................................................................4

Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2005....................................................................4

Beretning for 2005 .....................................................................................................5

Afgørelser i klager indkommet til FOA´s KLAGEINSTANS i 2005 *) ..............................6

FOA´s dommer Hans Kardel udtaler til beretningen for 2005 .......................................7

Omtale af FOA´s Klageinstans afgørelser truffet i 2005................................................8

22-2002 Trafikfunktionærernes Fagforening og FOA, Forbundet indklaget................8

7-2004 FOA, Køge og Forbundet indklaget. ...............................................................8

19-2004 OAA, lokalenheden Holbæk og FOA, Holbæk indklaget................................8

23-2004 LFS indklaget...............................................................................................8

27-2004 FOA, Silkeborg indklaget. ............................................................................9

32-2004 KLS indklaget. .............................................................................................9

33-2004 FOA, Hjørring indklaget. ..............................................................................9

35-2004 FOA, Forbundet indklaget. .........................................................................10

38-2004 FOA, Helsingør indklaget. ..........................................................................10

39-2004 FOA, Social- og sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn indklaget................10

41-2004 FOA, Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn indklaget. ..............10

1-2005 FOA, Viborg indklaget..................................................................................10

2-2005 FOA, Århus indklaget...................................................................................11

3-2005 KLS indklaget. .............................................................................................11

4-2005 FOA, Frederikshavn indklaget......................................................................11

5-2005 FOA, Århus indklaget...................................................................................11

6-2005 FOA, Forbundet indklaget. ...........................................................................11

7-2005 OAA, Lokalenheden Esbjerg indklaget. ........................................................12

8-2005 OAA, Lokalenheden Viborg indklaget...........................................................12

9-2005 OAA, Lokalenheden Herning indklaget.........................................................12

11-2005 OAA, Lokalenheden Vestlolland indklaget..................................................12

13-2005 FOA, Frederikssund indklaget. ...................................................................12

14-2005 FOA, Holbæk indklaget. .............................................................................13

16-2005 FOA, Århus indklaget. ................................................................................13

17-2005 PMF, afd. 4 indklaget.................................................................................13

18-2005 FOA, Randers indklaget. ............................................................................13

20-2005 FOA, Fredericia indklaget...........................................................................14

21-2005 FOA, Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn og FOA, Forbundet,

indklaget. .................................................................................................................14

22-2005 FOA, Kolding indklaget. .............................................................................14

23-2005 FOA Odense indklaget. ..............................................................................14

24-2005 KLS indklaget. ...........................................................................................15

25-2005 PMF Mellem Broerne indklaget...................................................................15

26-2005 LFS indklaget.............................................................................................15

STATISTISK OVERSIGT ...............................................................................................16

Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse *)..................................................17

Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse *)...............................................18

Retningslinier for FOA’s KLAGEINSTANS .....................................................................19


FOA´s KLAGEINSTANS BERETNING 2005

Baggrund

På baggrund af en medlemsundersøgelse i 1996 besluttede Forbundet af Offentligt Ansattes

kongres at etablere en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder

i Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, og i Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse,

OAA, og den 21. januar 1997 godkendte Forbundets hovedbestyrelse på baggrund af kongresbeslutningen

retningslinierne for FOA´s Klageinstans, som blev etableret med virkning fra den

1. januar 1998.

Som FOA´s første dommer i Klageinstansen for en 4 årig periode udpegede Forbundets hovedbestyrelse

tidligere præsident i Sø- og Handelsretten, Frank Poulsen, der fratrådte den 31.

december 2001.

Med virkning fra den 1. januar 2002 blev tidligere højesteretsdommer Hans Kardel udpeget

som dommer i Klageinstansen.

Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2005

FOA´s Klageinstans har i 2005 modtaget 31 nye sager. Det er et fald på ca. 25% i forhold til

2004, men svarer nogenlunde til antallet af klager i de foregående 2 år.

33 sager er afgjort, herunder de 9 sager, der henstod uafgjort, da den sidste årsberetning blev

afgivet, og 2 sager, der blev genoptaget i 2005. 9 sager er under behandling. 3 af disse er

stillet i bero på afgørelser i det sociale ankesystem, og 4 er indkommet i december 2005.

6 af de afgjorte sager vedrørte Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

I 1 af sagerne, som egentlig var en klage over vedkommende afdeling, traf Hovedledelsen og

Forbundet bestemmelse om tilbagebetaling af kontingent, idet klageren ikke havde fået hvilende

medlemskab under pædagoguddannelse. I en anden sag traf Hovedledelsen bestemmelse

om erstatning på 81.616 kr. i anledning af, at en deltidsforsikret var blevet lovet skattefri

præmie som fuldtidsforsikret. I en tredie sag traf Hovedledelsen bestemmelse om betaling af

erstatning på baggrund af urigtig vejledning med hensyn til efterløn. I en sag tiltrådte Klageinstansen

Hovedledelsens afgørelse, hvorefter der ikke var grundlag for at give en tjenestemand

erstatning på grund af urigtig rådgivning vedrørende hans opsigelsesvarsel. Han skulle selvfølgelig

have haft erstatning, hvis han havde lidt tab, men hans skuffelse over at skulle arbejde

et par måneder mere kunne ikke begrunde et erstatningskrav. De øvrige sager giver ikke anledning

til bemærkninger.

Med hensyn til klager over afdelinger og Forbundet kan jeg oplyse følgende:

14 sager vedrørte spørgsmålet om afskedigelse – som sædvanlig en meget stor del af de sager,

som Klageinstansen behandler. 8 sager gav ikke anledning til kritik. I 1 sag blev klagen

over afdelingen indgivet så tidligt, at Klageinstansen telefonisk kunne orientere Forbundet, der

gik ind i sagen og opnåede et væsentligt bedre resultat for klageren. I 5 sager gav Klageinstansen

klageren medhold i, at sagen ikke var blevet behandlet på en sådan måde, som klageren

som medlem af FOA kunne forvente. I 2 af disse sager gav dette anledning til en kompensationsydelse,

i begge tilfælde på 20.000 kr.

8 sager vedrørte rådgivning om blandt andet ansættelsesbevis, efterløn, tidsbegrænset ansættelse,

feriepenge og orientering om forhandlinger om løn med arbejdsgiveren.

4 af disse sager gav anledning til påtale, i en af disse med betaling af et symbolsk beløb på

1.000 kr. som kompensation for den skete fejl.

4 sager vedrørte smøleri, og alle sager gav naturligvis anledning til påtale. I en af disse sager

fandt Klageinstansen, at der skulle betales 2.500 kr. som kompensation for smøleriet.


1 sag vedrørte spørgsmålet om en tillidsrepræsentants loyalitetspligt overfor en mindretalsgruppe,

som efter tillidsrepræsentantens opfattelse vanskeliggjorde samarbejdet. Problemet er

interessant, og problemstillingen absolut principiel. Klageinstansen understregede, at tillidsrepræsentanten

har loyalitetspligt også overfor mindretalsgrupper.

1 sag blev afvist som et internt foreningsanliggende.

Beretning for 2005

Af retningslinierne for FOA´s KLAGEINSTANS fremgår det, at FOA´s dommer én gang årligt

udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april.

Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOA´s hovedbestyrelse.

Beretningen for 2005 foreligger hermed.


Afgørelser i klager indkommet til FOA´s KLAGEINSTANS i 2005 *)

FOA

Afvist

I alt

OAA-

A-kassen

I alt

32 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA, Forbundet og

FOA´s afdelinger – afgørelserne var fordelt således:

10 klagere fik medhold – med/uden erstatning

6 klagere fik delvis medhold

15 klagere fik ikke medhold

1 klager blev afvist, da sagen ansås for at være et internt foreningsanliggende

32

5 klager var relateret til sagsbehandlingen i OAA, Arbejdsløshedskassen.

Afgørelserne var fordelt således:

2 klagere fik medhold med/uden erstatning

0 klager fik delvis medhold

2 klagere fik ikke medhold

1 klager blev videresendt til OAA, som 1. instans

5

*) Når summen af fordelingen af klager overstiger 33, er det begrundet i, at en sag vedrørte

både den lokale OAA-enhed og FOA afdeling.


FOA´s dommer Hans Kardel udtaler til beretningen for 2005

2005 blev på forskellig måde et markant år. Fusionen mellem Forbundet af Offentligt Ansatte

og Pædagogisk Medhjælper Forbund blev en realitet.

FOA kom til stå for Fag og Arbejde.

De nye regler om løfter om god service til FOA´s medlemmer blev gennemført.

Kommunalreformen blev ligeledes vedtaget, og FOA må ruste sig til nye forhandlingspartnere

inden for den offentlige sektor.

Fusionen mellem FOA og PMF betød, at Klageinstansen fik en noget større kreds af mulige klagere.

Resultatet er dog, at der kun er kommet 2 sager med relation til PMF. Det er for tidligt at

vide, om dette skyldes mangelfuldt kendskab til Klageinstansen, eller – hvad man kan håbe –

at der ikke er noget at klage over.

De nye regler om løfter til FOA´s medlemmer er vedtaget af de fleste afdelinger.

Jeg mener, at dette er et stort fremskridt for FOA. Hvor jeg tidligere måtte vurdere, hvad medlemmerne

kunne kræve, fremgår nu af klare regler. Jeg vil i den forbindelse understrege, at en

tilsidesættelse af disse regler kan betyde, at jeg må give et kompensationsbeløb, selvom der

ikke med sikkerhed er lidt et tab.

Der har i år været en betydelig nedgang i antallet af klagesager. Det er nærliggende at tro, at

dette skyldes de nye regler, som afdelingerne har vedtaget og derfor må have et førstehåndskendskab

til. I hvert fald er det givet, at medlemmerne også kender disse regler. Der henvises

jævnligt til dem i klager til mig.

Jeg har i det forløbne år i nogle sager mærket en betydelig frustration over, at klageren ikke er

kommet til orde i forbindelse med en påstand om samarbejdsvanskeligheder. Det vil være ønskeligt,

hvis afdelingerne er opmærksomme herpå og går i dialog med aftalepartneren. Dette

gælder efter min mening også, selvom det måske ikke giver noget bedre juridisk resultat. Jeg

er klar over, at problemet er vanskeligt at håndtere, men jeg er ikke tvivl om, at medlemmerne

opfatter en sådan bistand som et naturligt led i medlemsservicen.

Hans Kardel


Omtale af FOA´s Klageinstans afgørelser truffet i 2005.

22-2002 Trafikfunktionærernes Fagforening og FOA, Forbundet indklaget.

Klage over manglende bistand i en sag om afskedigelse efter virksomhedsoverdragelse fra Arriva

Danmark A/S til Connex Danmark A/S.

En trafikfunktionær blev efter en arbejdsskade afskediget den 4. oktober 2002 med sidste ansættelse

den 28. december 2002. Han var af den opfattelse, at han havde længere opsigelse i

kraft af den overenskomst, der havde været gældende, inden virksomheden blev overtaget af

Connex Danmark A/S i foråret 2001.

FOA, Forbundet, oplyste, at man i juli 2003 havde anmodet om en genoptagelse af en voldgiftssag

til belysning af ansattes rettigheder efter virksomhedsoverdragelsen.

Klageinstansen meddelte den 1. september 2003, at man ikke fandt anledning til at fortage

videre i sagen, men at man ønskede oplysning om, hvad der videre passerede i voldgiftssagen.

Klageinstansen blev løbende orienteret om brevvekslingen i sagen, der imidlertid måtte opgives,

idet Forbundets advokat oplyste, at Arriva Danmark A/S ikke på noget tidspunkt havde

haft ansat de chauffører, der kom fra Combus A/S og overgik til Connex Danmark A/S.

Herefter meddelte Klageinstansen klageren, at man kunne tiltræde, at det var udsigtsløst at

videreføre voldgiftssagen. Klageinstansen foretog sig derfor ikke videre i sagen.

7-2004 FOA, Køge og Forbundet indklaget.

Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med henvendelse om ansættelsesbeviser.

Efter at Klageinstansen den 29. juni 2004 havde meddelt, at man ikke kunne behandle en klage

så længe den var under behandling i afdelingen og Forbundet, indgav klageren i oktober

2004 en ny klage. Sagen blev genoptaget. Sagen vedrørte en klage over, at afdelingen siden

2001 havde givet klageren utilstrækkelig bistand i forbindelse med vurderingen af hendes ansættelsesbeviser.

Senest i august 2004 havde klageren gennem Forbundet fået en vejledning,

som Klageinstansen fandt fyldestgørende, og Klageinstansen foretog sig herefter ikke videre i

sagen.

19-2004 OAA, lokalenheden Holbæk og FOA, Holbæk indklaget.

Klage over behandling i en a-kasse og manglende bistand fra den lokale FOA-afdeling.

En dagplejeleder klagede over den behandling, hun havde fået navnlig i forbindelse med, at

hun mistede retten til dagpenge. Hun klagede endvidere over, at lokalafdelingen havde givet

udtryk for, at man ikke ydede bistand til arbejdsløse. OAA, Hovedledelsen afgav en udførlig

redegørelse for de problemstillinger, klageren havde rejst, og FOA, Holbæk meddelte, at man

altid stod til rådighed for medlemmerne, uanset om de var ledige, og uanset om a-kassen

eventuelt havde vurderet, at de ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet. Klageinstansen

fandt, at der ikke var grundlag for at udtale kritik.

23-2004 LFS indklaget.

Klage over uafsluttet sagsbehandling i forbindelse med en ansættelses- og opsigelsessag.

En sprogpædagog havde i perioden fra 15. august 2001 til juli 2003 været ansat i 4 enkeltstående

brudte tidsbegrænsede forløb. Dette ændredes ved en aftale i slutningen af juli 2003 til

en sammenhængende ansættelse, og i denne forbindelse skulle kommunen foretage en lønregulering

med tilbagevirkende kraft. Udbetalte dagpenge fra a-kassen skulle tilbagebetales.

Imidlertid blev sprogpædagogen afskediget i september 2003 med 3 måneders varsel. Dette

gav anledning til en afskedigelsessag, der endte med, at hun den 23. januar 2004 fik udbetalt

en kompensation til ”fuld og endelig afgørelse i relation til hendes ansættelse og afsked i

kommunen.” Forliget blev underskrevet af hende. Imidlertid var spørgsmålet om hendes efterregulering

af løn ikke afsluttet på dette tidspunkt, og først i august 2004 blev dette spørgsmål

på ny rejst, men afvist af kommunen under henvisning til forliget af 23. januar.


Sagen blev afgjort af Klageinstansen, der udtalte, at man fandt det beklageligt, at man ikke

allerede i forbindelse med aftalen i juli 2003 havde klar oversigt over, hvilke konsekvenser

aftalen måtte have for klageren i lyset af, at hun skulle tilbagebetale den understøttelse, hun

havde oppebåret forud for aftalen. Det var ligeledes beklageligt, at man ikke inden forliget af

23. januar 2004 havde oversigt over dette, og navnlig var det meget beklageligt, at forliget

blev indgået med et sådant ordvalg, at man fra kommunens side kunne afvise, at hun havde

yderligere krav. I forbindelse med indgåelse af dette forlig var det for Klageinstansen åbenbart,

at der var sket et kommunikationssvigt mellem LFS og FOA, Forbundet, og Klageinstansen

stillede sig uforstående overfor, at FLS´ forhandler kunne anbefale klageren at underskrive

forliget uden forbehold, når han var af den opfattelse, at man stadig skulle forhandle spørgsmålet

om efterregulering af hendes løn.

Det var utvivlsomt, at sagsbehandlingen havde været meget belastende for klageren, og Klageinstansen

fandt det derfor rettest, at hun som kompensation herfor fik udbetalt et beløb af

LFS på 20.000 kr.

27-2004 FOA, Silkeborg indklaget.

Spørgsmål om berettigelse af et vilkår, som blev stillet i forbindelse med udbetaling af kompensationsbeløb.

Sagen blev genoptaget, da afdelingen i forbindelse med udbetalingen af kompensationsbeløbet

stillede krav om, at klageren skulle betragte sagen mod FOA som afsluttet. Dette vægrede hun

sig ved, og hendes advokat var enig heri og meddelte, at han agtede at anlægge sag mod

kommunen.

Afdelingen forespurgte Klageinstansen ”hvor længe vi med rimelighed skal lade vores tilbud

om udbetalingen af de 10.000 kr. være åben.”

Klageinstansen meddelte, at ”tilbudet skal stå ved magt indtil videre – dog uden at der stilles

krav om, at sagen i forhold til FOA er afsluttet.”

32-2004 KLS indklaget.

Klage over manglende rådgivning i forbindelse med udmeldelse af a-kassen med den virkning,

at der ikke kunne udstedes efterlønsbevis med tilbagevirkende kraft.

En rengøringsassistent udmeldte sig af arbejdsløshedskassen og fagforeningen i 2001. Den 11.

december 2003 traf Arbejdsmarkedets Ankenævn afgørelse om, at hun ikke kunne få udstedt

efterlønsbevis med tilbagevirkende kraft. Hun klagede over, at hun i forbindelse med udmeldelsen

ikke havde fået tilstrækkeligt rådgivning af sin tillidsrepræsentant. KLS oplyste, at man

bl.a. havde drøftet sagen med den forhenværende tillidsrepræsentant, der anførte, at hun i

overensstemmelse med de interne regler ikke havde foretaget personlig rådgivning i a-kasse-

og efterlønsspørgsmål, men KLS beklagede, at den givne rådgivning ikke havde været tilstrækkelig,

idet det materiale, der var blevet udsendt på skrift – breve, artikler i fagblade m.v.

– tydeligvis ikke i dette tilfælde havde sikret, at klageren kunne forstå, hvilken fordel hun kunne

have haft ved at søge et efterlønsbevis i 1999.

Klageinstansen tilsluttede sig denne beklagelse, men meddelte, at man ikke kunne foretage sig

videre i sagen.

33-2004 FOA, Hjørring indklaget.

Klage over urigtige oplysninger og manglende bistand i forbindelse med en flerhed af tidsbegrænsende

ansættelser.

Klageren havde gennem flere år haft vikariater som social- og sundhedshjælper og rettede i

den anledning henvendelse til afdelingen, der oplyste, at hun nu skulle have fast ansættelse.

Dette anførte hun overfor kommunen, der meddelte, at afdelingen havde accepteret, at hun

blev ansat som vikar. Dette blev bestridt af afdelingen, der oplyste, at man alene havde haft

generelle forhandlinger med kommunen om dette spørgsmål.


Klageinstansen beklagede, at der var opstået en misforståelse, men fandt i øvrigt ikke anledning

til kritik. Klageinstansen fremhævede, at klagerens situation nu var sådan, at afdelingen –

evt. med Forbundets hjælp – måtte kræve, at hun havde krav på fastansættelse.

35-2004 FOA, Forbundet indklaget.

Klage over, at Forbundet indgik forlig vedrørende afskedigelse.

En kørselsleder blev afskediget, og vedkommende afdeling sendte sagen til Forbundet, der

indgik i forhandlinger med vedkommende busselskab. Man forligte sagen således, at klageren

fik sit opsigelsesvarsel forlænget med 1 måned og blev i øvrigt fritstillet. Klageren kunne ikke

godkende forliget og klagede til Klageinstansen, der udtalte, at man ikke kunne kritisere det

skøn, der førte til, at Forbundet ikke ville videreføre sagen ved et afskedigelsesnævn, idet man

fandt det tvivlsomt, om man kunne trænge igennem med det synspunkt, at der var tale om en

usaglig afskedigelse. Klageren havde endvidere anført, at han var valgt som talsmand, og som

sådan havde krav på et forlænget opsigelsesvarsel. Dette blev bestridt af busselskabet, og

Klageinstansen fandt det tvivlsomt, om klageren kunne få medhold i dette synspunkt.

38-2004 FOA, Helsingør indklaget.

Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse.

En social- og sundhedshjælper blev afskediget den 29. oktober 2003 til fratræden med udgangen

af april 2004. Hun blev fritstillet i opsigelsesperioden og fik en godtgørelse på 2 måneders

løn i medfør af funktionærlovens § 2a. Afdelingen forhandlede sig frem til, at godtgørelsen blev

fastsat til 3 måneders løn. Hun henvendte sig til sin tillidsrepræsentant i anledning af meddelelsen

om den påtænkte afsked, men protesterede ikke mod denne. Afdelingen fik først besked

om afskedigelsen efter indsigelsesfristens udløb. I perioden fra 2001 indtil afskedigelsen havde

der været afholdt et betydeligt antal møder om samarbejdsvanskeligheder i klagerens gruppe.

Klageinstansen udtalte, at der ikke var grundlag for at kritisere afdelingen. Man kunne ikke

forvente, at afdelingen kunne opnå et bedre resultat.

39-2004 FOA, Social- og sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn indklaget.

Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med en afskedigelse.

På grund af et for stort sygefravær modtog en social- og sundhedshjælper meddelelse om, at

man agtede at opsige hende med sædvanligt opsigelsesvarsel. Umiddelbart derefter blev hun

bortvist, idet hun var udeblevet fra arbejdet, uden at arbejdsstedet havde fået lægeerklæring

gældende fra den 1. sygefraværsdag. Der forelå ikke nogen aftale om, at arbejdsstedet var

berettiget til at få en sådan lægeerklæring. Klagerens faglige afdeling gjorde gældende, at

bortvisningen var ulovlig, og forhandlede sig frem til, at bortvisningen blev anerkendt som en

opsigelse med sædvanligt varsel. Klageinstansen udtalte, at det beroede på et skøn, om man

skulle have fastholdt, at der skulle afgives en ny opsigelse, der ville fremrykke afskedigelsestidspunktet

2 måneder, men Klageinstansen fandt efter en helhedsvurdering, at der ikke var

grundlag for at kritisere det skøn, der var udøvet.

41-2004 FOA, Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn indklaget.

Klage over afslag på hvilende medlemskab under pædagoguddannelse.

OAA, Hovedledelsen traf efter samråd med Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn

bestemmelse om tilbagebetaling af kontingent m.v., da man fandt, at klageren havde fået utilstrækkelig

vejledning i forbindelse med påbegyndelsen af hendes studium.

1-2005 FOA, Viborg indklaget.

Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med tilrettelæggelse af aften- og nattevagter.

En social- og sundhedshjælper, der arbejdede som aftenvagt, fik sit vagtskema lagt om. Hun

drøftede sagen med sin afdeling, der oplyste, at man ikke var i stand til at gøre indsigelse, da

ændringen var varslet 5 måneder før, den skulle ske. Klageinstansen fandt ikke grundlag for


kritik af afdelingen, men da klageren havde udtalt, at hun mente, at FOA burde gøre mere for

aften- og nattevagter, blev hendes henvendelse videresendt til Forbundet.

2-2005 FOA, Århus indklaget.

Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse.

En social- og sundhedshjælper, der havde været ansat i ca. ½ år, ønskedes bortvist i oktober

2004 på grund af tjenstlige forsømmelser. Den 8. november forhandlede afdelingen sig frem

til, at den pågældende fratrådte den 30. november med fritstilling og fuld løn indtil denne dato.

Klageren tiltrådte dette, men klagede senere til Klageinstansen, der udtalte, at det altid er et

skøn, om man skal protestere mod et ønske om bortvisning, eller om man skal forsøge at forhandle

sig frem til en mindelig aftale. I det pågældende tilfælde fandt Klageinstansen, at man

næppe kunne have opnået et bedre resultat end det, man indgik aftale om den 8. november.

3-2005 KLS indklaget.

Klage over manglende opbakning i forbindelse med forhandling om Ny Løn.

En rengøringsassistent klagede over, at hun ikke trods 9 års ansættelse havde fået noget ud af

Ny Løn. Klageinstansen indhentede en erklæring fra KLS, der oplyste om de forhandlinger,

man havde haft med den pågældende kommune, og på dette grundlag udtalte Klageinstansen,

at man ikke fandt, at der var grundlag for at rejse kritik af KLS´ indsats i sagen, men at man

fuldt ud forstod klagerens irritation over, at hun ikke havde fået noget ud af Ny Løn, ligesom

man måtte beklage det dårlige arbejdsklima, der åbenbart var for rengøringsassistenter i

kommunen.

4-2005 FOA, Frederikshavn indklaget.

Klage over manglende bistand i forbindelse med afskedigelse.

På et møde, som klageren blev indkaldt til kl. 6.00 om morgenen, og som foregik kl. 8.00, blev

en dagplejer med mere end 25 års anciennitet mødt med et krav om bortvisning, fordi hun

urigtigt i en indberetning til kommunen - vist nok en måned før - havde anført, at hun havde

haft et gæstebarn i pleje. Klageinstansen beklagede, at afdelingen havde accepteret, at der var

grundlag for en afskedigelse på grund af manglende tillid til klageren på det noget løse grundlag,

man havde. Klageren havde fastholdt, at hun ikke havde villet vildlede kommunen. Det

var også beklageligt, at hun kun fik meget kort tid til at overveje sin situation, inden hun accepterede

afskeden. Klageinstansen udtalte, at afdelingen ved denne handlemåde kunne have

medvirket til, at klageren havde lidt et retstab. Klageinstansen havde dog ikke tilstrækkelig

mulighed for nærmere at vurdere størrelsen af dette, men fandt, at klageren burde have en

kompensation for den ulempe, hun havde haft, idet hun ikke havde fået den bistand, som hun

som medlem af FOA havde krav på. Denne kompensation blev fastsat til 20.000 kr.

5-2005 FOA, Århus indklaget.

Klage over en aftale, der var en udmøntning af en generalforsamlingsbeslutning.

En næstformand i pædagogisk sektor klagede over, at hans post ikke længere skulle være lønnet

i henhold til en generalforsamlingsbeslutning. Klageinstansen indhentede en erklæring fra

afdelingen og afviste klagen, idet man fandt, at sagen vedrørte et internt politisk anliggende.

6-2005 FOA, Forbundet indklaget.

Klage over langsommelig behandling af en lønsag.

En social- og sundhedsassistent henvendte sig den 3. maj 2003 til sin afdeling om sin lønindplacering.

Afdelingen videresendte sagen til Forbundet den 2. december s.å. Hun indgav klage

i marts 2005 over den langsommelige sagsbehandling, der på dette tidspunkt ikke var afsluttet.

FOA, Forbundet beklagede den lange ekspeditionstid, og Klageinstansen gav udtryk for, at klageren

ikke havde fået den behandling, hun kunne forvente som et medlem af FOA.


7-2005 OAA, Lokalenheden Esbjerg indklaget.

Klage over beregning af størrelsen af den skattefri præmie.

A-kassen havde ved forskellige lejligheder givet udtryk for, at klageren var berettiget til en

skattefri præmie ved sit 65. år som fuldtidsforsikret. Hun var imidlertid alene deltidsforsikret

og fik udbetalt 8 x 6.802 kr. eller 54.416 kr. OAA, Hovedledelsen traf bestemmelse om, at hun

havde krav på en erstatning svarende til differencen mellem dette beløb, og det beløb hun ville

have fået udbetalt som fuldtidsforsikret, nemlig 8 portioner a 10.202 kr. eller 81.616 kr. Klageinstansen

meddelte, at man herefter ikke foretog sig videre i sagen.

8-2005 OAA, Lokalenheden Viborg indklaget.

Klage over at en a-kasse havde fundet, at klageren var selvforskyldt ledig og derfor mistede

retten til dagpenge.

Sagen blev videresendt til OAA, Hovedledelsen, der afgjorde sagen og videresendte afgørelsen

til Arbejdsdirektoratet. Klageinstansen udtalte, at man på det foreliggende grundlag ikke foretog

sig videre.

9-2005 OAA, Lokalenheden Herning indklaget.

Klage over urigtig oplysning om opsigelsesvarsel for en tjenestemandsansat pedel.

En tjenestemandsansat pedel agtede at sige op og gå på pension. Han henvendte sig til sin akasse,

der oplyste, at opsigelsesvarslet var 1 måned. Hans arbejdsgiver meddelte, at det ikke

var korrekt, men at opsigelsesvarslet var 3 måneder. OAA, Hovedledelsen traf bestemmelse

om, at man ikke kunne udbetale erstatning, da der ikke var lidt noget tab. Dette tiltrådte Klageinstansen,

der dog udtalte sin beklagelse over den urigtige oplysning om hans opsigelsesvarsel.

11-2005 OAA, Lokalenheden Vestlolland indklaget.

Klage over utilstrækkelig vejledning i forbindelse med overgang fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret.

I juni 2000 gik klageren fra at være deltidsforsikret til fuldtidsforsikret med henblik på en bedre

stilling i forbindelse med efterløn. I maj 2005 fik hun at vide, at overgangen var sket ca. 1

år for sent. Klageinstansen indhentede en erklæring fra OAA, Hovedledelsen, der bestemte, at

hun skulle have tilbagebetalt differencen mellem fuldtids- og deltidskontingent og fuld- og deltidsefterlønsbidrag.

Samtidig beklagede OAA, Hovedledelsen og Klageinstansen de gener, som

fejlinformationen havde medført. Klageinstansen tilføjede, at man på det foreliggende grundlag

ikke foretog sig videre i sagen.

13-2005 FOA, Frederikssund indklaget.

Klage bl.a. over en tillidsrepræsentants illoyale optræden.

En tillidsrepræsentant sendte i august 2004 et brev til kommunen vedrørende samarbejdsproblemer,

og hun anførte, at de fire klagere skulle være anledning hertil. Klagerne rejste sagen

overfor vedkommende afdeling, der i november måned afholdt et møde med den pågældende

tillidsrepræsentant. Hun og hendes bisidder skulle godkende det foreliggende mødereferat. På

en generalforsamling den 2. marts 2005 rejste en af klagerne spørgsmålet, men blev afvist af

dirigenten. Hun rejste i øvrigt spørgsmål om generalforsamlingens lovlighed. Endelig rejste

klagerne spørgsmål om, hvorvidt repræsentanter for kommunen kunne være til stede ved valg

af faglige repræsentanter.

Klageinstansen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og fremhævede, at en

dirigent på en generalforsamling har en meget betydelig magt til at styre generalforsamlingen.

Såfremt man måtte være utilfreds med en dirigent, kunne man stille spørgsmål om, at han

skulle fratræde.


Under Klageinstansens behandling af sagen blev mødereferatet med den pågældende tillidsrepræsentant

godkendt af denne, og afdelingen udarbejdede retningslinier for, hvorledes man

skulle optræde i en situation, hvor en tillidsrepræsentant kom i modstrid med enkelte medlemmer,

ligesom kommunen anerkendte, at valget af de faglige repræsentanter skulle ske

uden deltagelse af repræsentanter for denne.

Klageinstansen fandt ikke anledning til kritik, men udtalte, at det havde været ønskeligt, at

disse afgørelser havde foreligget på et væsentligt tidligere tidspunkt.

14-2005 FOA, Holbæk indklaget.

Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag.

En sygehjælper blev afskediget efter 32 års ansættelse på grund af samarbejdsvanskeligheder.

Hun fik 6 måneders opsigelse, blev fritstillet i opsigelsesperioden og fik 3 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse.

Klageinstansen fandt ikke grundlag for at kritisere afdelingen for dens

bistand. Klageinstansen udtalte, at det var givet, at der forelå samarbejdsvanskeligheder, og

uanset om disse ikke alene skyldtes klageren, fandt Klageinstansen, at der næppe kunne være

opnået et bedre resultat ved at gennemføre en sag om usaglig afskedigelse.

16-2005 FOA, Århus indklaget.

Klage over, at en sag ikke blev indbragt for Den Sociale Ankestyrelse rettidigt.

På grund af sygdom i afdelingen blev en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen, hvorefter der

ikke tilkom en sygehjælper erhvervsevnetab, ikke indbragt rettidigt for Den Sociale Ankestyrelse.

Klageinstansen beklagede dette, men fandt, at der efter de lægelige oplysninger næppe

havde været grundlag for, at Den Sociale Ankestyrelse ville have truffet en anden afgørelse, og

Klageinstansen foretog sig herefter ikke videre i sagen.

17-2005 PMF, afd. 4 indklaget.

Klage over langsommelig behandling af et krav om sygedagpenge.

En pædagogmedhjælper, der arbejde som vikar på en daginstitution, meldte sig syg den 6.

januar 2004. Hun søgte under sin sygdomsperiode om en fast stilling, men blev afskediget den

9. januar. Hendes afdeling gik ind i sagen, og den 1. december accepterede kommunen, at

hun skulle have løn til den 31. januar. Hendes krav om sygedagpenge var uafklaret, indtil hun

i april 2005 klagede til Klageinstansen og oplyste, at hun den 28. december 2004 havde rettet

henvendelse til sin a-kasse, men siden da intet hørt. Hendes afdeling oplyste, at man skulle

have sendt hende et brev i marts. Hun bestred, at hun havde modtaget dette brev.

Klageinstansen udtalte, at sagens behandling havde været beklagelig langsommelig, og Klageinstansen

stod uforstående overfor, at afdelingen intet havde foretaget sig vedrørende

spørgsmålet om sygedagpenge. Imidlertid gik man udfra, at afdelingen nu ville gå aktivt ind i

sagen, og Klageinstansen foretog sig herefter ikke videre.

18-2005 FOA, Randers indklaget.

Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse.

En plejehjemsassistent, der var under pædagogmerrituddannelse, blev under uddannelsen

afskediget i 2001, da hendes plejehjem blev nedlagt. Hun mente, at der i forbindelse med forhandlingerne

om hendes afsked var givet hende løfte om genansættelse. Klageinstansen udtalte,

at man under hensyn til den tid, der var gået, ikke var i stand til at afgøre, hvad der var

sagt eller ikke sagt, og fandt herefter ikke anledning til at kritisere afdelingen, men fastslog, at

det var ubestrideligt, at afskedigelsen skyldtes, at det plejehjem, hun arbejdede på, blev nedlagt,

og at hun under sin uddannelse var blevet tilbudt en arbejdstid på 24 timer ugentlig.


20-2005 FOA, Fredericia indklaget.

Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med en afskedigelse.

På grund af samarbejdsvanskeligheder blev en serviceleder indkaldt til en tjenstlig samtale

med kommunens repræsentanter i december 2003. Det aftaltes, at en arbejdspsykolog skulle

forsøge at hjælpe parterne med at få løst problemerne, og parterne skulle mødes igen, såfremt

samarbejdsproblemerne ikke blev løst. Det lykkedes ikke for arbejdspsykologen at nå et resultat,

og klageren blev afskediget med sædvanligt varsel på grund af sygdom, men med en

kompensation på 2 måneders løn.

Klagen gik i det væsentlige ud på, at klageren på intet tidspunkt havde haft lejlighed til at

fremkomme med sin opfattelse af baggrunden for samarbejdsproblemerne, ligesom klageren

mente, at der som lovet skulle være afholdt nye forhandlinger, da arbejdspsykologen måtte

opgive at komme videre.

Klageinstansen udtalte, at det, selv om det nok ikke have givet en andet resultat, ville have

været ønskeligt, om afdelingen i højere grad havde været lydhør overfor klagerens version af

baggrunden for samarbejdsproblemerne, således at dette var kommet frem under forhandlingerne

med kommunen, ligesom man burde have fastholdt – som aftalt – at der skulle være

foretaget nye forhandlinger, inden afskedigelsen blev iværksat.

21-2005 FOA, Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn og FOA, Forbundet,

indklaget.

Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med en afskedigelse.

I forbindelse med en sigtelse for tyveri opsagde klageren sin stilling som hjemmehjælper. Opsigelsen

skete i tilslutning til en samtale, som hun havde uden bisidder med sin gruppeleder.

Hun henvendte sig til sin afdeling, der gjorde gældende, at der forelå en forvaltningsmæssig

fejl, hvilket kommunen afviste. Afdelingen henvendte sig til Forbundet, der ikke fandt tilstrækkelig

grundlag for at indtræde i sagen. Forbundet bevilligede klageren advokatbistand under

tyverisagen. Hun blev tiltalt for mandatsvig og blev frifundet, idet retten lagde vægt på hendes

forklaring om, at hun kun havde købt ind til fordel sin klient.

Klageinstansen udtalte, at man meget måtte beklage, at forbundet ikke ville støtte afdelingen i

dennes bestræbelser på at sætte spørgsmålstegn ved gyldigheden af den skete opsigelse på

grundlag af forhandlingen uden besidder med klagerens gruppeleder. Klageinstansen fandt, at

forbundet burde have taget forbehold, således at sagen kunne være blevet rejst påny i lyset af

den frifindende dom. Imidlertid fandt Klageinstansen, at udfaldet af en evt. sag var så tvivlsom,

at der efter omstændighederne ikke var grundlag for at tilkende klageren en godtgørelse.

22-2005 FOA, Kolding indklaget.

Klage over forlig mellem en afdeling og en kommune.

En social- og sundhedshjælper klagede over, at hun ikke var blevet orienteret om de forhandlinger,

der foregik mellem vedkommende afdeling og kommunen om efterbetaling i anledning

af, at hun havde måttet arbejde på planlagte fridage.

Klageinstansen beklagede, at hun ikke var blevet holdt orienteret om de forhandlinger, der

pågik, men fandt ikke grundlag for at kritisere det forlig, der var indgået.

23-2005 FOA Odense indklaget.

Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med en afsked.

En plejehjemsassistent indgik efter aftale med sin afdeling en aftale om, at hun blev afskediget

med 6 måneders varsel og blev fritstillet i perioden frem til ophørstidspunktet. Ifølge aftalen

”kunne ophøret ikke væsentligt tilskrives nogen af parterne.”

Klageinstansen udtalte, at der vel havde været nogle misforståelser mellem klageren og hendes

afdeling under sagens forløb, men de havde efter Klageinstansens opfattelse været uden

betydning for resultatet, som Klageinstansen ikke fandt grundlag for at kritisere.


Klageinstansen tilføjede, at en afskedigelse, der reelt skyldes samarbejdsproblemer, altid vil

give anledning til frustrationer hos den afskedigede, særligt hvis den pågældende er en dygtig

og engageret medarbejder. Man må imidlertid acceptere, at dette efter dansk ret var en mulighed,

som arbejdsgiveren havde.

24-2005 KLS indklaget.

Klage over manglende svar i forbindelse med en henvendelse om lønberegning.

Afdelingen beklagede, at man ikke havde svaret, da klageren allerede i 2001 havde rettet henvendelse

om sine lønsedler. Baggrunden var, at man ikke kunne finde fejl i de pågældende

lønsedler. Man var enig i, at klageren havde været udsat for manglende sagsbehandling, og

man ville gerne udrede en erstatning til hende. Klageinstansen fastsatte kompensationsbeløbet

til 2.500 kr.

25-2005 PMF Mellem Broerne indklaget.

Klage over utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med feriepenge.

En pædagogmedhjælper skiftede fra heltidsansættelse til ansættelse med 22 timer om ugen og

fik i den forbindelse ikke rådgivning om, hvilken betydning det havde for hendes ret til ferie

med løn. Klageinstansen tiltrådte, at afdelingen ikke i egentlig forstand var erstatningsansvarlig,

men fandt, at afdelingen burde betale en kompensation på 1.000 kr.i anledning af, at klageren

ikke havde fået den bistand, som Klageinstansen fandt, hun burde have haft.

26-2005 LFS indklaget.

Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med afsked.

En dagplejeassistent klagede over det forlig, LFS havde indgået med kommunen om hendes

afsked. Hun tiltrådte ikke forliget og blev afskediget med en fratrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse

med funktionærloven.

Klageinstansen rettede henvendelse til FOA, Forbundet, der drog omsorg for, at afskedigelsessagen

blev genoptaget og gennemført med et væsentligt bedre resultat for klageren.


STATISTISK OVERSIGT

Klagernes fordeling på kvinder, mænd, faggruppe

Antal klager kvinder mænd Gruppe Klager i alt

I alt 27 6 0 33

Klagernes fordeling på faggrupper

Dagplejer 4

Dagplejeleder 1

Hjemmehjælper 1

Husassistent 1

Kørselsleder 1

Legepladsmedarbejder 1

Pedel 1

Pensionist 1

Plejehjemsassistent 2

Pædagog 1

Pædagogmedhjælper 2

Rengøringsassistent 3

Serviceleder 1

Social- og sundhedsassistent 2

Social- og sundhedshjælper 5

Sprogpædagog 1

Sygehjælper 4

Trafikfunktionær 1

I alt 33


Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse *)

Medhold

Med og

uden erstatning

FOA Forbundet 1-u 1 3

Delvis Ikke – med-

Hold

Afdelinger

Fredericia 1

Frederikshavn 1-m

Frederikssund 1

Helsingør 1

Hjørring 1

Holbæk 2

KLS 1-m 1 1

Kolding 1

Køge 1

LFS 1-m

1-u

Odense 1

PMF afd. 4 1-u

PMF Mellem Broerne 1-m

Randers 1

Silkeborg

Social- og Sundhedsafdelingen

1-u

i

Storkøbenhavn

Trafikfunktionærernes Fagfor-

1-m 1 1

ening

1

Viborg 1

Århus 1-u 1 1

Afvist :

OAA Hovedledelsen

Esbjerg lokalenhed 1-m

Herning lokalenhed 1

Holbæk lokalenhed 1

Vestlolland lokalenhed 1-u

Viborg lokalenhed 1

I alt

37

12 6 17 1 1

Videresendt

til OAA

*) Når summen af fordelingen af klager overstiger33, er det begrundet i, at flere medlemmer

har indklaget både Forbund og den lokale FOA afdeling/OAA Hovedledelsen / den lokale OAAenhed

i samme sag.


Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse *)

Antal Forbund Afdelinger a-kasse Politisk

I alt 37 5 27 5 0

*) Når summen af fordelingen af klager overstiger 33, er det begrundet i, at flere medlemmer

har indklaget både Forbund og den lokale FOA afdeling/OAA Hovedledelsen / den lokale OAAenhed

i samme sag.


Retningslinier for FOA’s KLAGEINSTANS

* godkendt af FOA’ hovedbestyrelse den 11. februar 2003.

Formål

Formålet med en klageinstansordning er at sikre det enkelte medlems rettigheder i FOA og

OAA.

Bemærkning:

Det er præciseret, at dommeren omfatter både forbund (inkl. Afdelinger, klubber mv.) og arbejdsløshedskasse.

Område

Dommeren behandler sager fra medlemmer over sagsbehandling og afgørelser, som angår

medlemmets individuelle, personlige rettigheder.

Bemærkning:

Der skal være tale om et medlems konkrete sag, som sagsbehandles af FOA og OAA som led i

den service, der ydes overfor medlemmer.

Undtaget er sager af egentlig politisk karakter samt sager, der er omfattet af andre klagemuligheder.

Bemærkning:

Ved sager af ”politisk karakter” tænkes på FOA’s almindelige virke som interesseorganisation

for kollektive rettigheder, eks. OK-forhandlinger og andre forhandlinger vedrørende generelle

ansættelsesvilkår samt det generelle politiske og fagpolitiske arbejde (medlemskab af LO, internationalt

arbejde mv.). Det er ikke meningen, at dommeren skal afløse afgørelser efter lovgivningen,

som kan ankes, f.eks. ankesager til DfA eller lignende.

Medlemmet skal være gyldigt medlem af FOA, når sagen opstår.

På begæring af FOA kan dommeren behandle sager, selv om der ikke foreligger klage fra et

medlem.


Klagen

Klagen indgives direkte til dommeren, som indhenter de nødvendige oplysninger til sin vurdering

og afgørelse af sagen.

Bemærkning:

Dommeren foretager først egentlig sagsbehandling, når den, der klages over, har været hørt.

Dommeren

Dommeren udpeges af hovedbestyrelsen for en 4 årig periode og må ikke være medlem af

eller ansat i organisation.

Dommeren skal have en relevant faglig baggrund, skal være uvildig og fremtræde som sådan.

Afgørelse

Dommeren kan:

Beslutte at en klage er ubegrundet

Udtale kritik af en sags behandling eller afgørelse

Foreslå ændring af en afgørelse, forretningsgange eller lignede

Foreslå erstatning

Bemærkning:

Alle afgørelser er indstillinger, som skal følges, hvis dommeren skal have den ønskede værdi.

Beretning

Dommeren udarbejder én gang om året en skriftlig beretning om sit virke.

Sekretariat

Klageinstansens sekretariat oprettes og drives af forbundet og er placeret i København.

Ikrafttræden

Ordningen træder i kraft 1. april 1997 og kan behandle klager opstået efter 1. januar 1997.

More magazines by this user
Similar magazines