Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

domstol.dk

Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

Udpegning af lægdommere

Grundlisterne

Der vælges hvert 4. år et antal personer, der anses egnede til at virke som lægdommere

i straffesager, af hver kommunalbestyrelse Listerne over disse personer

kaldes grundlister. Udtagelsen til grundlisten foretages inden for hver

kommune af et grundlisteudvalg, der udpeges af kommunalbestyrelsen. Det

afgøres ved lodtrækning blandt de personer, der er opført på grundlisterne,

hvem der skal opføres på en byrets lægdommerliste. Den enkelte byrets lægdommerliste

omfatter personer, der er optaget på grundlisterne fra kommuner

inden for den pågældende retskreds. Lodtrækningen foretages af vedkommende

landsretspræsident. Når de enkelte byretters lægdommere er udpeget, dannes

landsrettens lægdommerlister ved lodtrækning blandt de personer, der er

tilbage på grundlisterne.

Hvem kan være og hvem kan ikke være lægdommer, og hvem kan bede sig

fritaget?

Enhver uberygtet mand eller kvinde, der har valgret til folketinget, og som

ikke vil være fyldt 70 år inden 4-års periodens udløb, kan optages på grundlisten.

Dog er en række persongrupper, fortrinsvis med juridisk uddannelse, f.

eks. advokater og dommere, udelukket fra at blive domsmænd. Endvidere kan

følgende anmode landsrettens præsident om at blive fritaget for at være som

lægdommer:

1) Folketingets medlemmer og dets tjenestemænd,

2) tjenstgørende militærpersoner,

3) told- og postvæsenets tjenestemænd, faste brandfolk samt personer ansat

ved jernbaner, telegrafer og telefoner,

4) læger og jordemødre,

5) lodser,

6) medlemmer af Sø og Handelsretten i København, sø og handelskyndige

dommere ved byret og landsret, sagkyndige dommere i børneforsorgssager og

lægdommere ved boligretterne,

7) personer, som er fyldt 60 år,

8) personer, som på grund af deres helbredstilstand eller erhvervs- eller familieforhold

ikke uden fare for deres velfærd kan opfylde nævninge- eller

domsmandspligten,

9) personer, som har taget bopæl i en anden kreds end den, for hvilken deres

udtagelse gælder.

Udtagelse af lægdommere til de enkelte sager

Byretten udtager de lægdommere, der skal medvirke i de enkelte sager i den

rækkefølge, de står på den liste, der modtages fra landsrettens præsident. Når

man er nået listen til ende, begynder man forfra.

Hvor ofte skal lægdommeren i funktion?

Det tilstræbes, at den enkelte lægdommer kommer til at virke ca. 4 gange om

året, men da man ikke på forhånd kan vide, hvor mange sager, der skal behandles

i løbet af perioden, kan der blive tale om flere eller færre gange.

11

More magazines by this user
Similar magazines