Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

domstol.dk

Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

Indkaldelse til de enkelte sager

Ved Retten i Roskilde kan man normalt regne med at blive indkaldt med 14

dages varsel, men fristen kan være kortere, hvis det er nødvendigt. Lægdommerne

anmodes om på en særlig blanket straks at bekræfte, at de har modtaget

indkaldelsen, og at de agter at møde op. Man skal også straks give retten besked,

hvis man mener at være lovligt forhindret (sygdom, bortrejse eller lignende).

Når der sker indkaldelse til meget langvarige sager, vil retten se med

forståelse på en anmodning fra en lægdommer om at slippe for at give møde,

såfremt sagens varighed vil medføre ulempe, f. eks. af arbejdsmæssige grunde.

Hvor lang tid varer sagerne?

Normalt kan lægdommerne regne med kun at skulle gøre tjeneste en enkelt

dag ad gangen, men de skal normalt medvirke i alle de sager, der begynder

den pågældende dag, også selv om sagen ikke afsluttes samme dag. Nogle

sager er så omfattende, at behandlingen strækker sig over flere dage, uger eller

måneder. Hvis en sag er meget langvarig udtages ud over de "ordinære" lægdommere

en eller flere suppleanter, som vil kunne medvirke ved sagens afgørelse

hvis en eller flere af de "ordinære" lægdommere skulle blive syg undervejs.

Normalt starter en retsdag kl. 9.30, men retten kan sættes tidligere, hvis

det af den ene eller anden grund er hensigtsmæssigt. Lægdommerne anmodes

om at indfinde sig i retsbygningen 10 til 15 minutter før retshandlingen skal

begynde. Det tilstræbes, at en retsdag ophører senest kl. 16.00, men en sag kan

trække længere ud.

Lægdommeres honorar

Man får for tiden 1.100 kr. pr. dag i honorar som domsmand eller nævning.

Hvis man skal rejse mere end 3 km., får man desuden godtgjort udgifter til

befordring. Ved befordring med jernbane godtgøres togbilletter (standard).

Benyttes eget køretøj, ydes godtgørelse med p.t. (december 2011) 2,00 kr. pr.

km. Honoraret bliver med fradrag af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag m.v. indsat

på lægdommerens Nem-konto.

Forsvarer og bistandsadvokat

I alle sager, hvor domsmænd eller nævninger medvirker, skal tiltalte have en

forsvarer, d.v.s. en advokat, der varetager den tiltaltes interesser under sagen.

Forholdet mellem en tiltalt og forsvareren kan være reguleret på to måder:

Beskikket forsvarer

Normalt bliver forsvareren udpeget (“beskikket”) af retten. Dette indebærer

bl.a., at retten i forbindelse med sagens afslutning fastsætter et salær til forsvareren.

Normalt skal tiltalte betale salæret, hvis han eller hun bliver dømt i

overensstemmelse med anklageskriftet, og forsvareren kan ikke forlange et

højere salær end det, som retten har fastsat. Når sagen er afgjort, lægger statskassen

pengene til salæret ud, således at den beskikkede forsvarer er sikker på

at få betaling for sit arbejde. Hvis tiltalte dømmes til at betale salæret, vil politiet

derefter afkræve det hos den pågældende.

De beskikkede forsvarere udtages efter en liste af forsvarere, der er antaget

til at virke som offentlige forsvarere af justitsministeriet. Normalt vil den sigtede

dog kunne få den advokat beskikket, som han eller hun selv ønsker. Hvis

12

More magazines by this user
Similar magazines