Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

domstol.dk

Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

afsluttet, skal dommen afsiges senest inden en uge. Retten kan dog fravige den

nævnte frist, såfremt særlige omstændigheder gør det påkrævet. Dette forekommer

dog kun i meget langvarige og komplicerede sager. Hvis der ikke sker

frifindelse af tiltalte, gøres han eller hun bekendt med, at sagen kan ankes, jf.

herom nedenfor.

Erstatningskrav (retsformanden alene)

Hvis en tiltalt findes skyldig, kan retten eventuelt tage stilling til erstatningskrav,

der er rejst under sagen af offeret, f. eks. erstatning for de ødelæggelser,

en hærværksdømt har forvoldt. Spørgsmålet om erstatning skal domsmændene

imidlertid ikke beskæftige sig med, idet dette alene henhører under den juridiske

dommers afgørelse.

Sagsomkostninger

Hvis en tiltalt findes skyldig i en strafbar handling, skal den pågældende i reglen

betale sagsomkostninger. Disse består normalt kun af forsvarersalæret,

men en tiltalt kan også blive dømt til at betale andre omkostninger, f. eks. udgifterne

ved udtagelse af blodprøve og blodalkoholanalyse i en sag om spirituskørsel.

Fortsat varetægtsfængsling efter dom (Retsformanden alene)

Efter domsafsigelsen er hovedforhandlingen færdig. Har tiltalte været varetægtsfængslet

under hovedforhandlingen, er det muligt, at anklageren ønsker

tiltalte fortsat varetægtsfængslet, hvis domsresultatet er en ikke helt kort frihedsstraf.

Alternativet er løsladelse, idet afsoning først finder sted efter Kriminalforsorgens

bestemmelse. Da hovedforhandlingen som nævnt vil være afsluttet

på det pågældende tidspunkt, skal domsmændene ikke deltage i afgørelsen

om eventuel fortsat varetægtsfængsling.

Særligt om nævningesager

Indledning

Fra den 1. januar 2008 behandles nævningesager i 1. instans ved byretterne.

Det drejer sig om de alvorligste straffesager, d.v.s. sager, hvor der er spørgsmål

om straf af fængsel i 4 år eller derover, eller sager, hvor der bliver

spørgsmål om dom til anbringelse eller forvaring. Typiske nævningesager er

sager, hvor der er rejst tiltale for manddrab eller for særligt grove tilfælde af

brandstiftelse, voldtægt eller røveri.

Også disse sager kan dog, hvis den tiltalte erkender sig skyldig, behandles

efter reglerne om tilståelsessager, jf. ovenfor, s. 13, d.v.s. uden medvirken af

lægdommere. Tiltalte kan også fravælge nævningebehandling og i stedet få

sagen behandlet som domsmandssag.

Reglerne om nævningesager efter 1. januar 2008 er ændret væsentligt i forhold

til de hidtidige regler om nævningesager ved landsretterne. Dette gælder

navnlig det forhold, at nævningerne efter de tidligere regler afgjorde skyldspørgsmålet

alene, altså uden at de juridiske dommere deltog i afgørelsen af

skyldsspørgsmålet. Nu voterer nævninger og juridiske dommere sammen om

skyldsspørgsmålet, således som det er tilfældet i domsmandssager.

19

More magazines by this user
Similar magazines