Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

domstol.dk

Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

forbindelse. Man kan dog naturligvis ikke rejse tvivl om spørgsmål, som allerede

er afgjort ved rettens kendelse om skyldsspørgsmålet.

Anklageren og derefter forsvareren får herefter ordet for at udtale sig om

sanktionen og evt. andre punkter, der ikke tidligere har været grund til at inddrage

i forhandlingen. Tiltalte får igen det sidste ord.

Fastsættelsen af en eventuel straf eller anden sanktion

Spørgsmålet om, hvilken straf eller anden sanktion en tiltalt, som er fundet

skyldig, skal idømmes, bliver afgjort af nævningerne og dommerne i forening

under ledelse af retsformanden. De træder derfor igen sammen til rådslagning

(forhandling) og afstemning om fastsættelse af sanktionen. Ved afstemning

om sanktionsspørgsmålet har hver nævning 1 stemme, og de juridiske dommere

har tilsammen lige så mange stemmer som nævningerne. Afstemning foregår

således, at 2 nævninger og 1 dommer skiftevis stemmer, sådan at nævningerne

stemmer først, og retsformanden stemmer sidst. Ved lige stemmetal

gælder med hensyn til strafudmålingen det resultat, som er gunstigst for tiltalte.

Anke

Hvis tiltalte er til stede ved domsafsigelsen, vil han eller hun blive vejledt om

reglerne for anke af dommen til landsretten.

Tiltalte kan anke, enten fordi han eller hun mener at være dømt med urette,

eller fordi straffen findes for streng. Tiltalte har valget mellem at modtage

dommen, anke straks eller tage betænkningstid indtil ankefristens udløb.

Ankefrist

Ankefristen er på 14 dage og regnes i reglen fra dommens afsigelse. Ankefristen

for anklagemyndigheden er 14 dage fra dommens afsigelse.

I tilfælde af, at anklagemyndigheden eller tiltalte anker, har den anden part

14 dages (yderligere) ankefrist fra den dag, da modpartens anke er blevet

meddelt parten.

Ankebegrænsning

Efter retsplejelovens § 902, stk. 1, kan domme kun ankes af det offentlige (anklagemyndigheden),

når der efter loven kan idømmes andre offentligretlige

følger end bøde eller konfiskation for overovertrædelsen, (typisk frihedsstraf).

Tiltalte kan efter § 902, stk. 2, kun anke, hvis tiltalte har givet møde i sagen,

og mere end 20 dagbøder eller en bøde på 3.000 kr. eller konfiskation af genstande

af tilsvarende værdi eller andre offentligretlige følger er idømt. Procesbevillingsnævnet

kan dog efter retsplejelovens § 903, stk. 1, tillade anke af

domme, der efter § 902 ikke kan indbringes for landsretten, hvis sagen er af

principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Der er en 14 dages

frist for at ansøge om en sådan anketilladelse, og fristen beregnes på samme

måde som ankefristen i sager, hvor anke ikke kræver tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Reglerne om ankebegrænsning har som hovedregel ikke betydning

for domsmands- eller nævningesager.

22

More magazines by this user
Similar magazines