Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

domstol.dk

Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

Sagsbehandlingen i landsretten

Hvis byretsdommen ankes, udfærdiger statsadvokaten en ankemeddelelse, som

sendes til landsretten. Landsretten bestemmer derefter, hvornår sagen skal foretages,

og dette bliver meddelt tiltalte.

Domsmandssager

Hvis dommen i en domsmandssag ankes, medvirker der også domsmænd i

landsretten. Ankes en dom i en tilståelsessag, der har været behandlet uden

domsmænd i byretten, vil der også medvirke domsmænd ved landsretsbehandlingen.

Domsmandssager i landsretten behandles af tre juridiske dommere og tre

domsmænd.

Ved landsretten sker en helt ny behandling af sagen efter stort set samme

fremgangsmåde som ved byretten, hvis anken vedrører skyldspørgsmålet (bevisanke).

Dette vil være tilfældet, enten hvis tiltalte er blevet helt eller delvis frifundet,

og anklagemyndigheden har anket til dom efter anklageskriftet, eller hvis

tiltalte er fundet skyldig, og han eller hun selv har anket til hel eller delvis frifindelse.

Hvis anken er begrænset til at angå strafudmålingen, sker der ingen bevisførelse

med hensyn til sagens faktum for landsretten (men måske nok afhøring af

tiltalte om hans eller hendes personlige forhold), idet byrettens afgørelse af

skyldspørgsmålet lægges til grund.

Landsretten afgør sagen ved stemmeflerhed. Hvis stemmerne står lige, gælder

det resultat, der er mest gunstigt for tiltalte. Stemmer således 3 af rettens

medlemmer for at anse tiltalte skyldig, og de øvrige 3 for frifindelse, vil tiltalte

blive frifundet.

Landsrettens behandling af straffesag, der har været behandlet af Retten i

Roskilde, sker ved Østre Landsrets hovedsæde i København (Bredgade 59).

Nævningesager

Ved anke af skyldsspørgsmålet i en nævningesag medvirker også nævninger i

landsretten. I nævningesager ved landsretten medvirker 9 nævninger og 3 juridiske

dommere. Ved afstemningen om skyldsspørgsmålet har hver dommer og

hver nævning 1 stemme. For at der kan ske domfældelse i landsretten skal

mindst 6 nævninger og mindst 2 juridiske dommere stemme for. Ved afstemning

om sanktionsspørgsmålet har hver nævning 1 stemme, mens de juridiske

dommere har tilsammen lige så mange stemmer som nævningerne. Afstemning

foregår således, at 3 nævninger og 1 dommer skiftevis stemmer, sådan at

nævningerne stemmer først, og retsformanden stemmer sidst. Ved lige stemmetal

gælder med hensyn til strafudmålingen det resultat, som er gunstigst for

tiltalte.

Ved anke om andre forhold end skyldspørgsmålet, f. eks. strafudmålingen

eller procedurefejl behandles sagen under medvirken af domsmænd, jf. ovenfor.

23

More magazines by this user
Similar magazines