Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

domstol.dk

Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

Nærmere om sanktionsfastsættelsen

Hvis retten har fundet det bevist, at tiltalte er helt eller delvis skyldig i det,

tiltalen lyder på, skal den træffe afgørelse om sanktionerne.

For det første skal straffen fastsættes. Der kan endvidere blive tale om frakendelse

af en rettighed, f. eks. førerretsfrakendelse i en færdselssag.

Der kan også i visse tilfælde blive spørgsmål om konfiskation af genstande,

der har været brugt ved en forbrydelse, eller som er udbytte fra en forbrydelse.

Det er endvidere muligt, at retten skal afgøre, om der skal betales erstatning

for de skader, der måtte være opstået som følge af forbrydelsen.

Endelig skal retten træffe bestemmelse om betaling af sagsomkostninger.

Strafferammer

Det fremgår af straffeloven og anden lovgivning, hvilken strafferamme, der

findes for de enkelte forbrydelser. F. eks. er strafferammen for tyveri som udgangspunkt

fængsel i 1 år og 6 måneder. Er der tale om særdeles groft tyveri

kan straffen dog gå op til fængsel i 6 år. Normalt udnyttes strafferammen dog

ikke fuldt ud. Eksempelvis er strafferammen for vold efter straffelovens § 244

fængsel i 3 år, men langt de fleste voldssager af denne art ender med straffe fra

30 dage til nogle få måneders fængsel.

Strafferammen ved flere forbrydelser

Har nogen begået flere lovovertrædelser, fastsættes der for disse en fælles straf

inden for den strengeste af de strafferammer, der kommer i betragtning. Under

særdeles skærpende omstændigheder kan straffen dog overstige den strengeste

strafferamme med indtil det halve.

Strafudmålingen i den enkelte sag

Det er vanskeligt at give generelle retningslinier om strafudmålingen. Men den

vigtigste vejledning har man i tidligere domme om tilsvarende sager. Det er et

fundamentalt princip, at det lige skal behandles lige, og at alle er lige for loven.

Dog spiller også den tiltaltes personlige forhold en stor rolle. Navnlig vil

domstolene være tilbøjelige til at give den, der ikke tidligere er straffet, en

relativt mildere bedømmelse end den, der er straffet mange gange tidligere for

lignende kriminalitet. Straffeloven indeholder i § 80 en bestemmelse, der udtaler

sig generelt om problematikken. Efter denne bestemmelse skal der ved

straffens udmåling tages hensyn til lovovertrædelsens grovhed og til oplysninger

om gerningsmandens person, herunder om hans almindelige personlige og

sociale forhold, hans forhold før og efter gerningen samt hans bevæggrunde til

denne.

Der kan være skærpende omstændigheder, der taler for en relativt streng

bedømmelse af et strafbart forhold. Straffeloven nævner f. eks. (i § 81, nr. 2),

at det i reglen vil være en skærpende omstændighed, at gerningen er udført af

flere i forening.

Der kan også foreligge formildende omstændigheder, der taler for en relativt

mild bedømmelse, eller som evt. kan medføre at straffen helt bortfalder. Straffeloven

nævner en række eksempler herpå i § 82, f. eks:

at gerningsmanden, da han foretog den strafbare handling, ikke var fyldt 18 år,

28

More magazines by this user
Similar magazines