Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

domstol.dk

Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

etten ikke noget at gøre med spørgsmålet om prøveløsladelse. Det er Kriminalforsorgen,

der afgør, om en dømt person skal prøveløslades.

Prøveløsladelse betinges af, at den pågældende ikke i prøvetiden begår

strafbart forhold. Begår den prøveløsladte nyt strafbart forhold i prøvetiden,

vil den del af straffen, der ikke er udstået (reststraffen) helt eller delvis blive

lagt til den straf, som den pågældende idømmes for det nye strafbare forhold.

Forvaring

Hvis en person har begået meget alvorlige og personfarlige forbrydelser (drab,

voldtægt m.v.) og samtidig må antages fortsat at være til fare for andre, kan

der blive tale om at idømme den pågældende tidsubegrænset forvaring. Sådanne

sager vil være nævningesager.

Betinget frihedsstraf

Det er naturligvis ofte et afgørende spørgsmål, hvor lang en frihedsstraf der

skal udmåles, men ofte er det endnu vigtigere, om en frihedsstraf skal gøres

ubetinget, således at den skal afsones efter domsafsigelsen, eller om den kan

gøres betinget, således at der kun skal ske afsoning af frihedsstraffen under

bestemte betingelser, typisk, at den domfældte på ny begår kriminalitet.

I straffelovens § 56 står der følgende om betingede domme:

Finder retten det upåkrævet, at straf kommer til fuldbyrdelse, bestemmes det i

dommen, at spørgsmålet om straffastsættelse udsættes og bortfalder efter en

prøvetid.

Stk. 2. Såfremt det må anses for mere formålstjenligt, kan retten fastsætte

straffen og bestemme, at fuldbyrdelsen udsættes og bortfalder ved udløbet af

prøvetiden.

Efter § 56 stk. 3, skal udsættelsen betinges af, at den dømte ikke i prøvetiden

begår strafbart forhold, og at han overholder eventuelle andre vilkår, som måtte

være fastsat. Der kan f. eks være tale om, at den dømte skal underkaste sig

afvænningsbehandling for misbrug af alkohol eller narkotika.

Der kan eventuelt blive tale om, at en del af den forskyldte straf, skal fuldbyrdes,

medens dommen i øvrigt gøres betinget (kombinationsdom).

Såfremt en betinget dømt begår nyt strafbart forhold i prøvetiden, fastsætter

retten som udgangspunkt en ubetinget straf det nye forhold og det forhold, der

førte til den betingede dom. Når omstændighederne taler derfor, kan retten i

stedet

1) idømme ubetinget straf alene for det nye forhold, eventuelt i forbindelse

med en ændring af vilkårene i den betingede dom, eller

2) afsige ny betinget dom vedrørende begge lovovertrædelser.

Samfundstjeneste

Såfremt en ren betinget dom ikke findes tilstrækkelig, kan retten, hvis tiltalte

findes egnet hertil, idømme den pågældende samfundstjeneste, d.v.s. ulønnet

30

More magazines by this user
Similar magazines