Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

domstol.dk

Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, som han ikke har begået, straffes med

bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 4. Efter den forurettedes begæring kan det i dommen bestemmes, at domsslutningen

og så meget af domsgrundene, som retten skønner fornødent, ved offentlig foranstaltning

skal kundgøres i en eller flere offentlige tidender.

§ 165. Den, der til offentlig myndighed anmelder en strafbar handling, der ikke er

begået, såvel som den, der til sådan myndighed indgiver falske klagemål, straffes med

bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

§ 171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for

dokumentfalsk.

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen

forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der

er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

§ 172. Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Er dokumentfalsk af særligt grov karakter, eller er et større antal forhold begået,

kan straffen stige til fængsel i 6 år.

§ 180. Sætter nogen ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder,

at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare, eller det sker

med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller til at befordre

oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen, straffes han

med fængsel indtil på livstid.

§ 181. Forvolder nogen ellers ildebrand på fremmed ejendom, straffes han med fængsel

indtil 6 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der med forsæt til at besvige brandforsikringen

eller krænke panthaveres rettigheder eller med lignende retsstridigt forsæt forvolder

ildebrand på egen ejendom eller på andens ejendom med ejerens samtykke.

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i 10 år, hvis der foreligger særligt skærpende

omstændigheder.

§ 191. Den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal

personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder

overdrager euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år. Angår

overdragelsen en betydelig mængde særligt farligt eller skadeligt stof, eller har overdragelsen

af et sådant stof i øvrigt haft en særligt farlig karakter, kan straffen stige til

fængsel i 16 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der i strid med lovgivningen om euforiserende

stoffer indfører, udfører, køber, udleverer, modtager, fremstiller, forarbejder eller

besidder sådanne stoffer med forsæt til at overdrage dem som nævnt i stk. 1.

§ 192 a. Med fængsel fra 1 år indtil 6 år straffes den, der overtræder lovgivningen om

våben og eksplosivstoffer ved under særligt skærpende omstændigheder at indføre,

33

More magazines by this user
Similar magazines