Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

domstol.dk

Om behandlingen af straffesager Her kan du læse en ... - Domstol.dk

Anklageskrift

Tiltalen formuleres i et anklageskrift. Heri gør anklagemyndigheden rede for,

hvilken lovbestemmelse der antages at være overtrådt. Endvidere gives en

beskrivelse af de faktiske omstændigheder, som anklagemyndigheden vil søge

at bevise.

Danmarks domstole

Afgørelsen i en straffesag træffes af en domstol (bortset fra de sager, der afgøres

ved, at den sigtede betaler en bøde efter at have modtaget et bødeforlæg).

Byretter

Danmark er efter retskredsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, inddelt i

24 retskredse, hver med sin byret. Efter 1. januar 2008 behandles alle straffesager

ved byretterne i 1. instans.

Retten i Roskilde

Retten i Roskilde er en af landets 24 byretter. Dens område er Greve, Køge,

Lejre, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Retten ledes af en

præsident og har 10 andre dommere. Den er dermed Danmarks 7. største byret

(Efter København, Glostrup, Frederiksberg, Århus, Odense og Aalborg). Ud

over dommerne er der ansat en række retsassessorer og dommerfuldmægtige

og ca. 60 kontorfunktionærer ved Retten i Roskilde.

Det er forudsat ved retskredsreformen, at Retten i Roskilde skal samles i en

ny retsbygning, men der går et par år, før den ny bygning, der kommer til at

ligge ved Søndre Ringvej over for Hotel Scandic, er klar til brug. Indtil da vil

retten have kontorer og retssale flere steder i Roskilde.

Præsidenten og dommerne har kontorer i retsbygningen på Helligkorsvej 7 i

Roskilde, og her findes også de fleste retssale (retssal A, B, C, D og E). Der er

to retssale på tinghuset, som ligger i Jernbanegade 21 (retssal F og G) samt fire

retssale i rettens lokaler på Jernbanegade 3A (retssal M, N, O og P).

Rettens telefonnr. er 46 30 25 00 og telefaxnr. er 46 36 88 26.

Læs mere om Retten i Roskilde på rettens hjemmeside

www.domstol.dk/roskilde.

Landsretterne

Byrettens dom i en straffesag kan ankes til en landsret af både anklagemyndigheden

og den tiltalte. For visse sagers vedkommende er ankeadgangen dog

begrænset, se nærmere nedenfor s. 31

Der findes to landsretter: Vestre Landsret med hovedsæde i Viborg, som

dækker Jylland, og Østre Landsret med hovedsæde i København, som dækker

resten af landet.

Højesteret

Landsrettens afgørelse kan indbringes for landets øverste domstol, Højesteret.

Dette kræver dog tilladelse fra en særlig myndighed, Procesbevillingsnævnet.

Højesteret kan kun tage stilling til sanktionsfastsættelsen eller til lovfortolk-

9

More magazines by this user
Similar magazines