Marts 2010 - Dragør Sejlklub

dragoer.sejlklub.dk

Marts 2010 - Dragør Sejlklub

Nr. 1 Januar 2010 37. årgang

Fastelavn blev fejret med masser af børn og voksne i Dragør Sejlklub

1


Formandens klumme

Det har for nogle været et travlt halvår

siden sejlklubbens sommerferie. Vi fik

lavet nye toiletter og entre, så vi har fået

en nutidig standard.

Dommerbåden fik også en hårdt tiltrængt

ansigtsløftning, som bestyrelsen havde

besluttet tilbage i 2008. Husudvalget gik i

gang med arbejdet da sæsonen var slut

og dommerbåden fik helt ny aptering i

cockpittet, da dommerne var bange for at

falde igennem dørken. Fint arbejde.

Efteråret gik med standernedhaling/

afriggerfest, fællesudvalgsmøde, julefest

og formandens nytårskur, der vanen tro

var et tilløbsstykke på trods af at der var

dømt sofa i ret mange sejlerhjem nytårsdag.

Bestyrelsen har i flere år udskudt beslutningen

om et nyt gasfyr pga. andre ting

der pressede på. I efteråret besluttede vi

så at søge Folkeoplysningsudvalget om

tilskud til et nyt fyr. 2 tilbud blev indhentet

og vi fik tilsagn om tilskud. Det var i 11

time, da fyret brændte sammen i begyndelsen

af februar og udskiftningen blev sat

i gang omgående.

Vores komfurer har det heller ikke alt for

godt og det bliver nok det næste der skal

udskiftes. Det er således ikke særlig svært

at se, hvad vores kontingenter bliver brugt

til.

Når isen i havnen er væk, vil der blive

rammet nye pæle indenfor Pilen, så vi

fremtidssikrer med nogle pladser, der er

lidt længere og bredere og sikkert også

lidt dyrere.

Efter generalforsamlingen går den nye

bestyrelse i gang- den gamle formand

trækker sig efter 9 år for bordenden og

kan kun ønske bestyrelsen Held og lykke

fremover.

Rolf

3


Generalforsamling 2010

Der var ca. 40 fremmødte. Flemming

Refsgaard blev valgt til ordstyrer.

Bestyrelsens beretning og planer for

sæsonen 2010.

Rolf aflagde beretning på bestyrelsens

vegne:

Vi har i den forgangne sæson haft en del

aktiviteter som blandt andet omfatter:

5 bestyrelsesmøder, orienteringsmøde og

15 tirsdagssejladser, vinterarrangementer

som vinsmagning og brandbekæmpelse

med hjælp fra Dragør Brandvæsen, arbejdslørdag,

standerhejsning, vårfest,

pinsetur til Landskrona, mens Køge Sejlklub

lånte vores klubhus.

Finn-jollestævne blev afviklet i regnvejr og

Skt.Hans aften blev der grillet i fantastisk

vejr.

Efter sommerferien: en weekend med

duel-sejladser og vi lukkede kølbådskapsejladserne

ved ”Den lukkede” sejlads

med efterfølgende fællesspisning af medbragt

mad.

I oktober tog vi standeren ned og holdt

afriggerfest. Fællesudvalgsmøde og julefest

sluttede året af.

2010 startede med ”Formandens Nytårskur”

hvor hr. og fru smeds hjemmelavede

sild mm, som sædvanlig var et stort tilløbsstykke.

Senest har vi haft fastelavnsfest, hvor

4

klubben var fyldt op med udklædte børn

og deres forældre.

Ungdomsafdelingen havde ligeledes afholdt

og deltaget i mesterskaber: De tog

flotte præmier hjem v. DM i Feva joller og

vores A-optimister gør det også ganske

fremragende.

Udover disse sejladsaktiviteter har vi haft

besøg af Amager Marineforening, som

lagde blomster ved ankeret.

I sommerferien gik håndværkerne i gang

med at renovere vores nedslidte toiletter,

samtidig fik garderoben også en mindre

ansigtsløftning og norddøren blev muret

til.

Vores RIP-gummibåd blev rippet for pontoner,

motor og styrepult og måtte erstattes.

Gasfyret brændte sammen i februar måned

og et nyt er blevet installeret.

Bestyrelsens planer for den kommende

sæson:

Bestyrelsen vil arbejde for at udvikle klubben,

forøge aktiviteterne og skaffe flere

medlemmer.

Man vil i samarbejde med havnen forny

pælene inden for Pilen, så vi får lidt større

pladser.

Om muligt vil vores komfurer blive udskiftet.


Generalforsamling 2010

Udvalgenes planer for den kommende

sæson:

Aktivitetsudvalget

Vil fortsat stå i køkkenet i forbindelse med

sæsonens arrangementer. Udvalget har

mistet to medlemmer og søger derfor ”nyt

blod” eller gæstekokke.

Bladudvalget

Bent, som står for hele opsætningen, kan

ikke klare det alene længere. Der er masser

af stof, et nyt trykkeri har nedbragt

omkostningerne, men uden hjælp skal vi

enten reducere kvaliteten eller overveje

kun at udgive online. Fra salen blev der

givet udtryk for at man nødigt ville miste

den ”utroligt flotte” papirudgave.

BBH

Den nye kommunalbestyrelse har afsat 10

mio til udvikling af havnen – gode tegn.

De rådne pæle indenfor Pileskuret fornyes

med bidrag fra klubben.

Dommerbåd

Med hjælp af blandt andre John har cockpittet

fået ny aptering, så båden er sejlklar

efter en kort tur på land, hvor bundmalingen

vil blive fornyet.

Drager, Finnjoller og Flagudvalg – ingen

kommentarer

Kapsejladsudvalg

Klar til ny sæson med orienteringsmøde,

tirsdagssejladser, klubmesterskab og

medarrangør af Amager Cup og pinseturen.

Vil også være aktive i forbindelse

med et Ballad stævne.

Klubhus

Deltagere i arbejdslørdag 17. april ønskes.

Følg med i Dragør Havn

Fornyelse af køkkenets to komfurer, som

ikke længere er pålidelige, og reparation

af husets utætte tag står højt på ønskesedlen.

Problemet med afløbet på toiletterne viser

sig at opstå i den kommunale del af kloakken

– der arbejdes på en udbedring.

En strategi for vedligeholdelse af facader

mm. er under udarbejdelse.

Målerudvalg.

Eksisterende målebreve gælder året ud –

måleregler trimmes konstant.

Ungdomsudvalg

Håber på flere guldmedaljer i den kommende

sæson. Arbejder på at fastholde

ikke mindst de gode (pige-) sejlere. Søger

sponsor til ekstra 2-mands joller.

Regnskabet

Viser at der er brugt mange penge, men

resultatet er fornuftigt. Der er sket et fald i

antallet af medlemmer med deraf følgende

reduceret kontingentindkomst.

Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag

3 forslag fra bestyrelsen vedrørende kontingentforhøjelse,

forhøjelse af afgiften for

lån af klubben og en vedtægtsændring,

der sikrer ungdomsudvalget repræsentation

i bestyrelsen blev alle vedtaget.

Valg af formand og bestyrelse

Rolf ønskede ikke genvalg. Som ny formand

valgtes Søren Hvalsø.

Jens Boldreeel, Guje Løvgreen og Søren

Hvalsø blev erstattet af Henrik Thomsen,

(Fortsættes på side 7)

Dragør Havns hjemmeside kan du læse om de praktiske og politiske aktiviteter omkring

havnen. Her er også link til BBH, Brugerbestyrelsen for Havnen, hvor Dragør Sejlklub

er repræsenteret. dragoerhavn.dk

5


Den

nyvalgte

bestyrelse

Henrik Thomsen

Bestyrelsesmedlem

6

Kontaktpersoner

Bent Ibsen

Redaktør

Søren Hvalsø

Formand

Kim Pedersen

Økonomisk Ansvarlig

Henning Poulsen

Kapsejlads

Birgit Ottosen

Web-redaktør

Peter V. Jantzen

Bestyrelsesmedlem

Mik Jensen

Bestyrelsesmedlem

Mik Jensen

Drager

Kristian Aagaard

Molepladser

Lars J. Christensen

Næstformand

Anders Vognsen

Bestyrelsesmedlem

Jess Brønden

Måler

Ole Strømberg

Ass. Flagchef


Generalforsamling 2010

(Fortsat fra side 5) jær som nye medlemmer.

Øvrige udvalg fortsat som hidtil.

Evt.

Indmeldelse kan ske via hjemmesiden,

men priser er ikke oplyst – det bliver de

fremover.

Tak til Rolf, Guje og Jens for deres indsats,

og tak til ordstyreren for at sikre fornuftig

afvikling af mødet.

Anders Vognsen og Mik Jensen. Lars,

Peter og Kim fortsætter.

Den nye bestyrelses vision er at stabilisere

økonomien, igangsætte nye aktiviteter,

udvide samarbejde med naboklubber både

i og udenfor kommunen for at sikre

medlemstilgang.

Valg af udvalg

Aktivitetsudvalget har mistet to medlemmer

øvrige fortsætter og nye søges.

Bladudvalget blev suppleret med Guje

Løvgreen.

Kapsejladsudvalget har sagt farvel til Ejler,

men har til gengæld fået Anders

Vognsen, Erik Stangerup og Casper Elk-

FORMANDENS VISION

Selv om den nye bestyrelse endnu ikke har haft møde efter generalforsamlingen, vil jeg

gerne allerede nu præcisere, hvad formandens visioner er for Dragør Sejlklub.

Til standerhejsningen vil bestyrelsen offentliggøre, hvordan vi vil nå vores visioner og

hvornår.

1. Der skal være skabt balance på vores driftsbudget.

2. Vi skal have reduceret kraftigt og helst helt komme af med vores forpligtigelser overfor

livstidsmedlemmerne, dette skal ske i dialog med livstidsmedlemmerne.

3. Vi skal have øget vores medlemstal for såvel junior som senior.

4. Vi skal have et tæt samarbejde med vores to naboklubber, Kastrup og Sundby sejlklub.

5. Vi skal have skabt en sejlerskole, så vi kan tiltrække nye medlemmer.

6. Vi skal have indkøbt to Match Racing både, så vi kan tilbyde såvel juniorer som seniorer

undervisning og sejlads i denne disciplin, evt. i samarbejde med vores to naboklubber.

7. Vi skal forsøge en fusion med Dragør Bådlaug eller som minimum have skabt et tæt

samarbejde, med henblik på at lave bedre tilbud og besparelser for begge klubber.

8. Vi skal have etableret et tæt samarbejde mellem bestyrelsen og udvalgene.

9. Dragør sejlklub skal som minimum være vært ved to store stævner om året. Et for

ungdom og joller og et for kølbåde og klassebåde.

Søren Hvalsø

Rolf takkede for godt samarbejde og for

den tillid han er blevet vist i sine 9 år som

formand og 15 år i bestyrelsen og udtrykte

stor tilfredshed med at friske kræfter tog

over.

7


Kapsejladsudvalget

Så er vi klar til en ny sæson.

Orienteringsmøde 27. april kl 19:30.

Programmet for denne aften er endnu ikke

fastlagt, så hold øje med hjemmesiden for

at få at vide, hvad vi byder på udover reviderede

sejladsbestemmelser og nye

løbslister.

Vi starter tirsdagssejladserne 4. maj og

fortsætter til 29. juni, hvor vi holder sommerferie.

Ændringer i kapsejladsreglerne 1. januar 2010

En række nødvendige ændringer i ISAF

kapsejladsreglerne er trådt i kraft den

1. januar 2010. Herunder for at forhindre

en utilsigtet og potentielt farlig taktik

ved specielt krydsmærker.

International Sailing Federation (ISAF)

besluttede på årsmødet i Sydkorea primo

november at fortage nogle omgående

justeringer af ISAF Kapsejladsreglerne,

som har effekt fra den 1. januar 2010.

Regel 18.2(c) er ændret mhp. at forhindre

en nyligt opdaget og potentielt farlig taktik,

der er opstået som en utilsigtet konsekvens

af reglens hidtidige ordlyd. Den

reviderede regel tillader ikke længere, at

en båd stagvender umiddelbart før den

når mærket, og som følge af stagvendingen

opnår ret til plads ved mærket ift. en

båd, som var klart foran da de nåede zonen.

En parallel ændring i B3.1(c) forhindrer en

lignende taktik i windsurfing.

Definitionen ”forhindring” er ændret, således

at en båd ikke længere vil være en

forhindring for en anden båd, som er pligtig

til at give den plads eller plads ved

mærket. Denne ændring simplificerer analysen

af nogle situationer tæt på et mærke

hvor både regel 18 og 19 gælder, og vil

ikke på anden måde ændre ”gamet”.

Tilføjelser er sket til afsnittet vedr. definiti-

8

Efter ferien er første sejlads 3. august.

Klubmesterskaber sejles, som vanligt,

3. weekend i september, hvilket i år er 18.

& 19. september.

Husk også at melde dig til Amager Cup,

som sejles 12. juni fra Lynetten og 11.

september fra Kastrup.

Kapsejladsudvalget

oner for at korrigere de utilsigtede udeladelser.

Den reviderede definition betyder,

at uanset hvornår en båd anmoder om

godtgørelse fra Race Committee eller

godtgørelse overvejes for en båd af protest

komiteen, så vil den pågældende båd

være part i den respektive protestbehandling.

Endvidere vil en Race Committee

som anmoder om godtgørelse for en båd

tillige blive part, når denne anmodning

skal høres i protestkomiteen.

En ny regel C2.12 er tilføjet til Match Racing

reglerne. Den forhindrer en taktik ved

luv mærke (= krydsmærket), som match

racing miljøet ikke har ønsket at tillade.

Efter at regelbogen var blevet trykt sidste

år, reviderede ISAF sin Advertising Code

(= reklamebestemmelser), hvor alle referencer

til Kategori A reklame er fjernet.

Referencer til Advertising Code i Appendiks

J, K og L er ændret, således at de er i

overensstemmelse med de reviderede

reklamebestemmelser.

Dansk oversættelse af disse regeljusteringer

findes her:http://www.sejlsport.dk/

sw9390.asp

På ISAF websiden ses ændringerne her:

www.sailing.org/rrs/supplement1

Kilde: Dansk Sejlunion’s hjemmeside

Kapsjladsudvalget

Husk deadline den 16. maj 2010


Aktivitetsudvalget

Årets første arrangement var fastelavn, som traditionen tro

fyldte klubhuset. Der var tøndeslagning for både børn og

voksne efterfulgt af hygge i klubhuset, hvor børnene igen i år

fik kakao og katteboller, mens de voksne blev budt punch.

7. marts kl 13 dækker udvalget op til søndagsfrokost – kom

og vær med, der er noget for enhver smag. Vi har ingen tilmelding

til dette arrangement, så her gælder ”først –til-mølleprincippet”

17. april kl 9 trækker vi i arbejdstøjet og gør klubhuset klar til

den kommende sæson. Også her er alle velkomne. Jo flere

der kommer, jo hurtigere bliver vi færdige.

24. april kl 14 går standeren atter til tops. Bestyrelsen byder

på et glas portvin og aktivitetsudvalget sørger for salg af pølser

og drikkevarer.

24. april kl 19 indleder vi sæsonen med vårfest. Detaljerne er

endnu ikke på plads, men følg med på opslag i klubben og på

hjemmesiden for at sikre rettidig tilmelding

21. – 24. maj Pinsetur. Destinationen er ikke endeligt fastlagt

men vi arbejder på at tage til Helsingør. Nærmere følger på

hjemmesiden

Tilmeldingskupon til tirsdagssejladser 2010 i Dragør Sejlklub.

Navn: ________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________

Tlf.: _________________ E-mail ____________________________

Bådens navn: ________________________________________________________

Bådtype: ________________________________________________________

Sejlnr.: _________ TA : _____________ TAUD _________________

Tilmelding til Kate Brønden - Jægervej 20 el. kb.ds@mail.dk senest 19. april .

Du kan også tilmelde dig på klubbens hjemmeside

9


Kampen mod linieskibet AFRICA ved Dragør i 1808

Den 20. oktober var der igen blomsternedlæggelse

ved det lille anlæg med anker og

kanon, foran Dragør Sejlklub.

Blomsternedlæggelsen blev foretaget af

chefen for Søværnets Officersskole, Kommandør

Christian A. Nørgaard og Kaptajnløjtnant

Kim Sonne ligeledes fra Søværnets

Officersskole, samt Formanden for

Amager Marineforening Søren Konradsen

og Henning S. Pedersen også fra Amager

Marineforening.

Forinden havde delegationen lagt blomster

ved mindesmærket, rejst af Roflotillens

chef J.C. Krieger, på St. Magleby

Kirkegård.

Efterfølgende lagde Dragør Sejlklub lokaler

til en hyggelig sammenkomst.

Forrige år, som var 200 års dagen for

søslaget, er beskrevet af Formand Rolf i

et tidligere 12°41’ ØST.

En lille sidebemærkning: Næste år fylder

Flåden 500 år. Følg med på: http://

flaaden500.dk/

Ganske kort, hvad var det der skete den

20. oktober 1808 ?

Den 15. oktober 1808 startede en stor

konvoj på 137 handelsskibe fra Karlskrona.

De skulle ud gennem Øresund. Konvojen

havde hjælp af bombarderskibet

10

Thunder, 2 orlogsbrigger og Linieskibet

Africa. Africa var bestykket med 64 kanoner,

og havde en besætning på 491

mand.

Den 19. oktober ved 18-tiden, ankrede

Africa op 4-5 sømil SØ af Dragør. Den 20.

oktober begyndte med tyk morgentåge,

som først lettede ved 9-tiden. Kl. 14:55

kom 25 kanonbåde på skudhold og man

åbnede ild. Den svage, skiftende brise

aftog samtidig og det blev vindstille. Kommandørkaptajn

J. C. Krieger gik straks til

angreb, og efter 3 timers kamp, hvorunder

linieskibets flag 2 gange blev skudt ned,

og Krieger, i den tro at skibet havde strøget,

nœrmede sig for at entre, var natten

imidlertid brudt ud, og da der samtidig

kom en brise, frelste Linieskibet sig ved at

flygte syd på. Africa nåede Karlskrona

Havn i en frygtelig forfatning og med et

tab af 10 faldne og 42 sårede. 70 danske

kanonkugler sad i dens solide skrog. De

danske tab var 25 faldne og 34 sårede.

Kanonen der ligger her foran vores klubhus

eksploderede under kampen, hvorved

5 mand drœbtes. De landsattes her i Dragør

og jordfœstedes på St. Magleby Kirkegaard.

Med sejlerhilsen

Kristian Aagaard


Amager Cup, September 2009

Den 5. september var det tid til anden

etape af årets Amager Cup-serie, og denne

gang skulle der sejles ud for Kastrup.

Vejrmeldingen var efterårs-agtig, med

opfriskende vind fra 6-15 m/s og en hel

del regn, og viste sig, som dårlige vejrmeldinger

plejer, at komme til at holde stik.

Deltagerlisten var som sidste gang ikke

lang: DEN 103 Nyx, 127 Alvilda, 135 Mary

og 138 Amanda, hvoraf sidstnævnte dog

aldrig nåede frem - sikkert pga. vejrmeldingen.

Dommerne fra Lynetten og Kastrup havde

ellers lagt sig i selen og kreeret en fin op/

ned-bane der skulle gennemsejles 3 x 3

gange, og efter DH-bådene var blevet

sendt godt afsted var der fuld opmærksomhed

til klassebådene. Tidligere har

Amager Cup også været besøgt af store

Folkebåds-, X79- og Spækhuggerfelter,

men i denne omgang mødte kun Scankapper

og IF'ere op (til Spækhuggernes

forsvar må nævnes at de i september

flytter den store onsdagssejlads i Svanemøllen

til om lørdagen, hvor de afgørende

slag om årspokalen finder sted).

Scan-kapperne var tildelt 1. start. På 103

forsøgte vi lidt for tidligt at placere os optimalt

til luv fordel, men det gik dog ikke

bedre end at vi måtte køre en gang rundt

for at give plads til 135, som skarpt efterfulgt

af 127 lavede noget der lignede en

skudstart. Vindstyrken lå på dette tidspunkt

i den lavere ende af dagens spek-

Kort efter 1. start, med 127 i perfekt balance.

135 går jernhøjde på en rummer

mens vi i 103 måtte tage konsekvensen

af den dårlige start og er slået til bagbord

(Foto: Lynetten)

12

trum, men retningen svingede 10-20 grader

over meget små afstande. Således

endte vi i skrald luft, kun 6-7 bådslængder

bag de andre og besluttede at slå direkte

over på bagbord – kun for at blive sat af

strømmen. Der er ellers aldrig strøm i

bugten ud for Kastrup, men det var der

altså den dag!

Første opkryds bød, så vidt vi kunne se,

på en duel mellem 127 og 135, men vi var

som sagt parkeret ude på styrbord flanke

og da vi endelig rundede mærket var der

Højt humør på 135 mellem sejladserne!

(Foto: Lynetten)

virkelig noget at indhente. Det markerede

vi med en spilersætning, der absolut er

set kønnere, og ved bundmærket var der

mindst lige så langt op til de andre som

før, selvom de havde valgt ikke at sætte

spileren!

Over de næste omgange fik vi lidt bedre

styr på sagerne – ikke mindst strømforholdene

– og mindskede langsomt afstanden

til ”feltet” oppe foran. Jeg ved ikke, om

dette er et fænomen, som andre ejere af

ældre Scan-kapper har bemærket, men

generelt holder vi 2-3 grader lavere højde

på kryds end de nyere både, selv med

alting halet til bristepunktet. Derfor skal

der hentes på farten, og ikke mindst på

løberen. 135s taktik med at sejle uden

spiler kom da også til kort få bådslængder

før målstregen, hvor vi accelererede på et

pust og gik forbi!


Amager Cup, September 2009

(Fortsat fra side 12)

I 2. og 3. sejlads havde alle lært banen

bedre at kende og begge sejladser bød på

flere gode infights, alt imens vinden friskede

op til rigtigt Scan-kap-vejr! Spilerne var

også kommet ud af poserne ovre hos de

andre, og jeg gætter på at de, lige som os,

fik varmen med alle de sætninger og nedtagninger!

Efter endt sejlads gik vi i land for at besøge

Kastrup Sejlklubs fine nye klubhus.

Højtidelighederne trak en del ud pga. behandlingen

af en protest i DH-feltet, men

blev gennemført i lige så fin stil som sejladserne,

mens regnen silede ned udenfor.

Mellem bygerne gik turen atter hjemad,

nu med vind af kulingstyrke ind agten

for tværs så Kastrup-Dragør blev overstået

på 20 minutter med små 10 knob på

loggen hele vejen! Undervejs dukkede en

af gasterne op fra kahytten med et bundt

sejsinger i hånden og pegede på storsejlet,

og han sejler oven i købet S-30 til daglig...

Alt i alt en helt fantastisk dag på vandet

med god og sportslig sejlads! Endnu en

gang fik vi bekræftet at man snyder sig

selv for nogle store oplevelser ved at blive

hjemme i sofaen bare fordi barometret

Klar til at bjærge spileren efter første

lænseben (Foto: Lynetten)

peger lidt mod venstre.

Skal der lidt malurt i bægret må det handle

om det lave deltagerantal: Først og

fremmest var vi heldige at Øresundskredsen

igen gav os chancen for at stable et

klasseløb på benene, og bakkede op ved

også at gennemføre det med kun 4 tilmeldte.

Men med 27 Scan-kapper i Øresundsområdet

burde der være basis for

højere deltagerantal til næste år.

God vind – og vinter.

Erik Stangerup, DEN 103

13


Ansvarshavende:

Bent Ibsen

Drogdensvej 26

Tlf. 3253 3001 / 4080 1166

bent@bibcom.dk

Bladudvalg

Kate Brønden

Tlf. 3253 5960

kb.ds@mail.dk

Formand:

Søren Hvalsø

Øresunds Allé 55

Tlf. 3253 4265

soren@hvalsoe-as.dk

Økonomisk Ansvarlig

Kim Pedersen

Skipperstræde 4B

Tlf. 3253 0550

pedersen.kim@gmail.com

Aktivitetsudvalg:

Dorte Knudsen

Tlf. 3253 7620

Dommerbåd:

Rolf Ertner

Tlf. 3253 2456

rolf.ertner@stofanet.dk

Kapsejladsudvalg:

Henning Poulsen

Tlf. 3253 8341

henningpoulsen@mail.dk

Ungdomsudvalg:

Peter Vedel Jantzen

Tlf. 3253 1032

pj@volund.dk

Klubhusudlån:

Rolf Ertner

Tlf. 3253 2456

rolf.ertner@stofanet.dk

14

Dragør Sejlklubs redaktion

Annoncer:

Greta Christiansen

Tlf. 3253 1545 / 2140 6736

greta.finn@mail.dk

Bladudvalg

Guje Løvgreen

Tlf. 3253 2429

guje.loevgreen@yahoo.dk

Webmaster:

Bent Ibsen

Tlf. 3253 3001

bent@bibcom.dk

Dragør Sejlklubs bestyrelse

Bestyrelsesmedlem:

Peter Vedel Jantzen

Nørregade 8

Tlf. 3253 1032

pvj@volund.dk

Bestyrelsesmedlem:

Mik Jensen

Vesterled 4

Tlf. 2141 4142

mj@fd.dk

Bestyrelsesmedlem:

Henrik Thomsen

Poppelsvej 78 A

Tlf. 2338 5010

halsteenthomsen@yahoo.dk

Webredaktør:

Birgit Ottosen

Tlf. 3135 5560

bb.ottosen@gmail.com

Næstformand:

Lars Juel Christensen

Bymandsgade 8

Tlf. 3251 9606

larsjc@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Anders Vognsen

D. B. Dirchsens Allé

Tlf. 3253 6004 / 6163 9890

vognsen@mac.com

Dragør Sejlklubs kontaktpersoner

Bladudvalg:

Bent Ibsen

Tlf. 3253 3001 / 4080 1166

bent@bibcom.dk

Drager:

Mik Jensen

Tlf. 2041 4142

mj@fd.dk

Klubhusudvalg:

John Mathiesen

Tlf. 3253 0712

lj.mathiesen@mail.dk

Revisor:

Robin Lercke

Tlf. 3253 3144

Pladser, Nordre Mole:

Kristian Aagaard

Tlf. 3253 4050

k-aagaard@privat.dk

Brugerbestyrelsen:

Jess Brønden

Tlf. 3253 4501

lokkevej7@gmail.com

Finnjoller:

Lars Juel Christensen

Tlf. 3251 9606

larsjc@stofanet.dk

Målerudvalg:

Jess Brønden

Tlf. 3253 4501

lokkevej7@gmail.com

Flagchef:

Jørgen Palm Steffen

Tlf. 3253 3477

Havnekontor:

Tlf. 3289 1570

12°41’ ØST trykkes af One Way Tryk A/S, Skanderborg


På www.dragoer-sejlklub.dk finder du

de seneste rettelser og tilføjelser til kalenderen.

Fredag d. 5.

● Klubhuset udlånt

Søndag d. 7. kl. 13:00

● Søndagsfrokost

Marts April

Lørdag d. 17.

● Arbejdsweekend - mød op og giv en

hånd til dit klubhus

Lørdag d. 24.

● Standerhejsning kl. 14:00

● Vårfest kl. 19:00 - læs mere på nettet

Tirsdag d. 27. kl. 19:30

● Orienteringsaften om kapsejlads

Maj Juni

Tirsdag d. 4. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Tirsdag d. 11. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Søndag d. 16.

● Deadline for 12°41 ØST

Tirsdag d. 18. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Fredag d. 21. - mandag d. 24.

● Pinsetur - læs mere senere på nettet

Tirsdag d. 25. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Skriv et indlæg til 12°41’ ØST

Tirsdag d. 1. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Tirsdag d. 8. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Tirsdag d. 15. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Tirsdag d. 22. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Onsdag d. 23.

● Sankt Hans aften

Tirsdag d. 29. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne: Informationer, meninger,

billeder og egne oplevelser. Klubben websider er ligeledes åbne for medlemmerne.

Bladudvalget

Husk deadline den 16. maj 2010

15


16

SNEDKER-

TØMRERARBEJDE

Ejendomsreparation

Forsikringsskader

Gulvafslibning

Vinyl- og linoliums-

arbejde

JAN SCHMIDT

OG SØN

Amager Landevej 233-237

32 50 92 07

Biltlf. 28 12 44 08

Erik Mortensen

Kirstinehøj 25B, 2770 Kastrup

Tlf. 3258 4747 im@imsadelmager.dk


Slanger i Paradis

Kære Sejlervenner!

Kært barn har mange navne, så derfor

findes der da også talrige betegnelser for

farvandet ud for Dragør Nordstrand, som

ligger mellem Nordre Mole og pynten på

stendiget ved Lufthavnsvejen. I daglig tale

varierer navnet mellem alt fra

’Badebassinet’ over ’Fars Vand’ til slet og

ret ’Nordstranden’.

Som barn sagde min far altid: Niels, her

kan jeg trygt lade dig lege - det er et fantastisk

farvand. Det var mange konsonanter

i ét ord, og jeg troede han sagde: ’Fars

Vand’, så sådan hedder det den dag i dag

i vores lille familie.

For alle os, som kender og benytter dette

maritime frimærke, er det et lille stykke

Paradis.

Uden hverken lumsk understrøm eller

uforudsigelige revler, men med masser af

vegetation og liv, fine badeforhold samt

plads til både leg og søsport på bølgen

blå.

Men selv i Paradisets Have er der, som

bekendt, slanger.

I dette tilfælde i form af de meget store

sten, som lumsk skjuler sig lige under

overfladen, som en farlig forbandelse for

os sejlere. Allerede som femårig blev jeg

selv ramt af et giftigt slangehug. Min farfar

havde efterladt os en fin Mottjolle i mahogni,

det var en slags Europajollens forfader.

I let vind fik jeg lov til at kæmpe

med at tøjle ’bæstet’, men under strenge

instrukser om at holde mig inden for

’Mågestenen’, mere om den senere. Under

et pludseligt brag, stoppede jollen, og

jeg fløj frem mod stævnen. Her så jeg til

min gru, et jeg havde vædret et stykke

undersøisk klippe, som nu havde slået et

ordentligt hul i jollens bund. Brødbetynget

trak jeg den snart bordfyldte jolle mod

land – den blev aldrig til båd igen, men

endte på Skt. Hans bålet.

Siden da har stenene her i ’Fars Vand’

ødelagt mangt en sejlers og surfers udstyr.

Også utallige splitter, skruer, gearkasser

og påhængsmotorer har måttet

lade livet, men hvad værre er, har sådanne

kollisioner også forårsaget personskade.

Der findes sikkert utallige andre lige

så aktuelle episoder, men alene i år, har

jeg kendskab til, at en kollision med en

sten har ført til at områdets ’Grand Old

Man’ inden for windsurfing, læge Morten

Nielsen, har været ude flere måneder med

en hofteskade, som følge af en kollision

med en sten, og en gearkasse er blevet

smadret på stenen ud for den ny

’Espersens Bro´. Hertil kommer et utal af

crunchede skruer. Sidste år døde der, her

i Danmark, to kitesurfere, som følge af

sammenstød med sten. Så galt vil vi ikke

tillade det at gå her på Dragør Nordstrand!

Men, hvor pokker ligger de forb……e sten

egentlig!

Stenenes historie…

Lad os sammen tage på en undersøisk

opdagelsesrejse fra Nord mod Syd gennem

Fars Vand.

Kristian Aagaard

Den nordligste af de kendte sten, er beskrevet

af Kristian Aagaard i juninummeret

af 12˚41’.

Det er en rigtig modbydelig satan, for den

ligger, hvor man mindst venter det, lige

nord for den med bøjer markerede indsej-

(Fortsættes på side 18)

17


Slanger i Paradis...

(Fortsat fra side 17) tion af godt sømandskab, blev båden bak-

ling til den ud for Kastrup Lufthavn etableket ind!

rede redningshavn. Denne sten ligger, i et

ellers stenfrit område, og dybden i hele

området tillader i øvrigt god frigang, så det

kan ikke undre, at det kom bag på en glad

sejler, da han tidligere på sæsonen torpederede

den med 5,5 knobs hastighed i sin

kølbåd.

Jørgen Johansen

En anelse syd for Nordstrandsbroen, et

godt stykke ude, ligger Dragør

Nordstrands vel nok dyreste sten. Da jeg

dykkede ned for at afmærke den, viste

den sig at være endog rigtig godt beskyttet.

Det er vel i dag Kongerigets bedst

Da det var Kristian, som jo er et kendt og bundmalede sten, helt fri for rurer. For

skattet ansigt i Dragør Sejlklub og på Nor- talrige bådejere må gennem årenes løb

dre Mole, som med sin artikel er den før- have anvendt deres dyrebare joller, både

ste til at skabe offentlig opmærksomhed og motorer til at forsyne denne sten med

omkring denne stens position, vil den bundmaling, og ridset deres personlige

fremover blive kaldt: ’Kristian Aagard’. kendetegn ned i stenens skarpe overflade

Der er tillavet nittet kæde og afmærk- – den ligner en kunsters farve pallet.

ningsbøje til at markere stenen, men vi

afventer lavvande og havblik, for at kunne

dykke ned og markere den, så dens GPSposition

følger i et senere skriv.

Jørgen Johansen, havnefoged på vores

skattede Nordstrandsbro, som altid advarer

nytilkomne skippere om dens eksistens,

lægger navn til stenen.

Rasmus Møller

Der ligger også sten langt ind mod Dragør

Nordstrand langs lufthavnsvejen, sådan

cirka halvvejs inde mellem pynten og sive-

’Jørgen Johansen’ er markeret med den

karakteristiske orange bøje og ligger på

positionen:

ne, men i det område er der så smult vande,

at det ikke er relevant, hverken at afmærke

eller beskrive disse. Den næste

kendte sten, som skal omtales er derfor,

Breddegrad: 55˚36.218’ N. Længdegrad:

12˚40.563’ E

29er-stenen

den ved kosten Rasmus Møller.

Lidt længere mod syd, og noget længere

Kosten markerer fastlandssoklen, og derved

en meget skarp overgang fra under

tre meter til omtrent syv meters dybde, og

dermed en, som oftest, meget strømfyldt

passage. Den sten, som Rasmus Møller

markerer, ligger forholdsvis dybt, og er

ikke hverken til fare eller gene for almindelige

fritidssejlere.

ude end Jørgen Johansen, lurer endnu en

fare. Den ligger lige ud for familien Zeebergs

sommerdomicil, det over 100 år

gamle blå træhus på Øresunds Allé 77, og

den lange træbro med pontonerne. Vanddybden

i området omkring denne sten er

omtrent 170 cm, og så langt ude tror man

med sikkerhed, at der ånder fred og ingen

fare.

For de fleste af os, er den nulevende Rasmus

Møller også et kendt ansigt på Dragør

Nordstrand. Som barnebarn af det

navnkundige ægtepar, lægerne Ester og

Povl Møller, lå familiens fine træbåd, Arabella,

i generationer på Nordre Mole, hvor

den altid kunne kendes derved, at den

blev lagt til med hækken mod molen – og

aldrig for motor. Som en slags demonstra-

Men kun 20-30 cm. under overfladen, ved

almindeligt dagligt vande, lurer en gevaldig

sten. Første gang jeg stiftede bekendtskab

med dette monster, var da min storebror,

Dragørsejler Leif Zeeberg, i

1970’erne påsejlede stenen, og fik modificeret

sin Europajolle derved. Men stenen

(Fortsættes på side 20)

18


Standernedhaling og afriggerfest i DS

Lørdag den 10. oktober kl. 14:00 halede vi

standeren ned. Der var et pænt fremmøde,

og vi kunne tage afsked med en god

sæson.

Under sin tale, som formand Rolf holdt

inden døre grundet den kolde og stærke

blæst, hyldede Rolf Henning Svendsen og

Erling Holm for deres 3 Danmarksmesterskaber

i piratjolle. Det var i år 50 år siden

de vandt deres 1. DM. De vandt 3 DM’er

på stribe. Efter Rolfs gennemgang og

status for sæsonen 2009, gik vi alle ud på

terrassen for at stryge standeren og råbe

hurra for Dragør Sejlklub. Derefter var

klubben vært med et glas portvin og pølser.

Kristian Aagaard berettede om hvor tæt

Til minde om Marianne Ertner

Vort kære medlem af sejlklubben Marianne

Ertner er alt for tidligt revet bort fra

Rolf og deres søn Peter.

Marianne var afholdt blandt sejlervenner

og arbejdskollegaer. Hun var en glad og

festlig pige, som deltog i mange af klubbens

arrangementer. Desværre fik hun,

kort efter at hun var gået på efterløn, kon-

Henning og Erling havde været på at vinde

DM nr. 4 i træk. Et stort vindhul og et

efterfølgende stort springspring på

Horsens fjord, betød at de på trods af et

kæmpe forspring blev indhentet og overhalet

af feltet. Sådan er det at sejle fjordsejlads.

Under den efterfølgende afriggerfest som

havde 32 deltagere, blev der af det nye

kokkepar: Kirsten og Michael EL, serveret

en superb hovedret, bestående af argentinsk

oksefilet med svampesauce og utroligt

lœkkert tilbehør.

Forinden havde vi fået en flot flot forret

som hed Den Italienske Elskerinde.

Vi sluttede med en speciel isanretning.

Derefter var der musik og dans.

Til de 4 uddelte sange var der ikke mindre

end 3 mands levende orkester, hva’ siger

I så ?

Synd at vi ikke var flere om de flot pyntede

borde. Mød nu op næste år. Det fortjener

arrangørerne.

Næste år er der sikkert ikke fodbold i TV.

Denne opfordring rettes især mod de

medlemmer som normalt ikke deltager i

det sociale liv i klubben. Få nu fødderne

’ind over dørtrinnet’, I kommer ikke til at

fortryde det.

Festen sluttede kl. 03:30.

Kristian, en meget tilfreds deltager.

stateret kræft. Efter mange behandlinger

og lidelser gennem ca. 1½ år afgik Marianne

ved døden den 14. januar 2010.

Vore tanker er hos familien. Æret været

Mariannes minde.

Sejlervennerne

19


Slanger i Paradis...

(Fortsat fra side 18) Den karakteristiske Mågesten er omkran-

har siden taget adskillige flere skalpe. set af syv sten, De Syv Søskende.

Vi har valgt at afmærke den sydligste, den

Værst gik det for den af sejlklubbens un-

østligste og den nordligste af stenene, og

ge besætninger så elskede ungdomstræ-

selvom der findes en smal passage inden

ner for tomandsjoller, Frederik Hvalsø.

om, mellem den vestligste søster og Sofa-

Frederik har været pioner i Dragør inden

stenen, er det ikke tilrådeligt at eksperi-

for 29er-sejlads, og er et stort forbillede

mentere med gennemsejling her. Med

for vores unge sejlere. 29eren er de un-

andre ord: hold dig øst om, altså uden for

ges pendant til vores danske OL-

den østligste af De Syv Søskende.

guldvinderes 49er, en meget let, livlig og

fantastisk hurtig jolletype. For et par sæ- Den nordligste har især familien Hvalsø

soner siden forvandledes, hvad der hidtil stiftet bekendtskab med, hvorfor den hed-

havde været en god sportsdag på vandet, der:

til en kæmpe forskrækkelse og en smadret

jolle, da Frederik Hvalsø, med Christi-

Frederik Hvalsø.

an Rohde som gast, for fuld kraft torpede- Den er markeret med den karakteristiske

rede denne sten. Frederiks 29er blev øde- orange bøje og ligger på positionen:

lagt derved, og siden, har stenen blot hed- Breddegrad: 55˚36.018’ N. Længdegrad:

det 29er-stenen.

12˚40.534’ E

29er-stenen er markeret med den karakteristiske

orange bøje og ligger på positionen:

Breddegrad: 55˚36.096’ N. Længdegrad:

12˚40.747’ E

Sofastenen

Lige ud for Fyrtårnet ligger Sofastenen.

Denne sten er altid synlig, og ligger på så

smult vande, at den ikke udgør fare for de

sejlende. Til gengæld har Sofastenen

forhåbentlig en vis præventiv effekt, får Morten Nielsen

når man på sin daglige spadseretur langs Den østligste af De Syv Søskende er et

Nordstrandsstien hilser på denne kæmpe, sandt mareridt for områdets windsurfere,

forstår man bedre, hvilke farer, som læn- hvorfor den opkaldes efter disses nestor,

gere ude lurer under den smukke krusede Læge Morten Nielsen.

overflades forræderiske svøb.

Morten Nielsen er markeret med den ka-

Stenen antager, trods den ved nærmere rakteristiske orange bøje og ligger på po-

eftersyn er flækket midt igennem, med lidt sitionen:

god vilje form som en sofa – heraf navnet. Breddegrad: 55˚35.993’ N. Længdegrad:

Mågestenen og De Syv Søskende 12˚40.575’ E

Synlige sten, klipper og rev indgyder som Topstenen

oftest respekt hos enhver sømand, og

Den sydligste af De Syv Søskende åben-

alle, som til dagligt færdes i Fars Vand

barer ved almindeligt dagligt vande sin top

ved, at synet af Mågestenen, bør få alle

advarselslamper til øjeblikkeligt at tæn-

(Fortsættes på side 26)

des.

20


Torm Grand Prix

Ved årets sidste Torm Grand Prix stillede

Sørens Steenstrup Zeeberg og Frederik

Nygaard op i den klassiske tomandsjolle,

420’er, med sejr til følge – flot gået drenge!

Denne jolletype stiller højere krav til trim

og taktik end 29eren og efter otte dages

intensiv 402er-træning i Grækenland, hvor

drengene oplevede meget barske vindforhold

– helt op til 17 m/s, var de altså klar

til at udfordre eliten.

Kære Rolf

I 2001 var vi nye i Dragør og vidste ikke

meget om DS men på opfordring fra Erling

Holm, som vi tilfældigt mødte på havnen,

meldte vi os ind.

På vores første generalforsamling blev du

formand og vi havde efterfølgende fornøjelsen

hver tirsdag efter kapsejladserne

når du med lune og charme præsenterede

resultater og uddelte præmier.

I løbet af foråret har Frederik Nygaard fået

lejlighed til at sejle sammen med alle sine

forbilleder, på Kronprinsens Farr 40.

Næste år satser Frederik på sportsgymnasium

og 420’er, mens Søren søger udfordringer

på Oures sejlerlinje i 29eren, så

makkerskabet blev i denne omgang kort,

men både venskab og ambitioner er intakte,

så hvem ved hvad det kan blive til i

fremtiden.

I 2002 sørgede du for, at vi kom Sjælland

Rundt i Aquavit og få måneder senere

sejlede vi - også på dit initiativ - sammen

med mange andre medlemmer i det græske

øhav. Alt dette skabte mange varige

venskaber, som har bidraget til vores gode

liv i Dragør. Derfor - tak for de første 9

år, vi ser frem til mange flere!

Ditte og Bent

21


Vinteren strenges og vi længes

En lang vinter sætter gang i drømmene om den kommende sejlsæson, men får os også

til at mindes sidste års eventyrlige sejlads langs Norges vestkyst til Trondheim.

Vi startede dagen efter St. Hans i en let luft, der førte os nordover og fortsatte direkte til

Norge, da vejret var til det. Der var ikke meget luft undervejs, men et flot højtryk fik os til

at sejle videre .Efter bare 5 sejldage var vi i Bergen, hvor vi købte søkort for derefter at

fortsætte mod Trondheim, som vi nåede efter bare 14 lange og spændende sejldage.

Sejladsen Dragør – Trondheim retur : 1690 sm. På turen op havde vi et gennemsnit på

60 sm pr sejlads og hele turen 50 sm pr sejlads, så der skal selvfølgelig sejles noget. Vi

brugte 44 dage til turen, heraf var de 8 ”feriedage” dvs. der var mere end 20 m/s.

Og hvad er så drømmen for 2010?

Jah...Norge er meget længere, så vi kan da

sejle videre nordover. Nordmændene siger,

at det er Lofoten det handler om, men det er

altså meget, meget langt!

Jess og Mary-Ann, Avanti

22

Natsejlads er en svir,

her er vi netop i havn

Det farlige hjørne ved Stadtlandet

rundes i vindstille, 5 min.

efter blæser det 17 m/s – i 10

min!

Grønne fuglefjelde direkte i

Atlanten er imponerende


Vinteren strenges og vi længes...

Udsigt fra et lille fiskesamfund, i baggrunden bryder Atlantens dovne dønninger

Sol og

smalle

sunde

Dette længes vi efter på Avanti, stort hav, blå himmel og høje snedækkede fjelde

Bjørnsund

en sen

aften, vi

taler virkelig

om

lyse nætter

23


Vinteren strenges og vi længes...

24

Her er

utallige

små

havne

De mange små handelsteder

og gæstgiverier på

ruten til Trondheim er et

påbud fra gammel tid

Hundevagten er slut . 1600

sm ligger bag os og foran

bare de sidste 80 inden

Avanti igen ligger på sin

plads mellem pælene i Dragør

efter sommerens sejlads.


EDC-BØGVALD BYENS LOKALE EJENDOMSMÆGLER

Ønsker du dig en ny båd ???

Den sikre kurs mod et billigt bådlån…

Sæt kursen mod 12° 40’ ØST

Vi kan etablere et billigt

bådlån i din bolig

Mæglerne Bøgvald

Strandgade 34, Havnepladsen

2791 Dragør

Telefon 3253 1025

F R I S Ø R

JETTE

P Å K O N G E V E J E N 5

Tlf. 32 53 01 15

Bliv set i 12°41’ ØST

Jasmin, Maja, Camilla,

Nadja, Isabel og Jette

Kontakt annoncekonsulent Greta Christiansen på telefon 3253 1545 / 2140 6736 eller på

mail: greta.finn@mail.dk. Vi hjælper gerne med opsætning af din annonce.

Bladudvalget

25


Slanger i Paradis, fortsat

(Fortsat fra side 20)

mellem bølgeskvulpene, deraf navnet.

Den er markeret med den karakteristiske

orange bøje og ligger på positionen:

Breddegrad: 55˚35.981’ N. Længdegrad:

12˚40.557’ E

Neel

Selvom stenene er gamle, skal de jo ikke

nødvendigvis kun opkaldes efter, dog

knapt så gamle, mænd.

Da et af Dragør Sejlklubs mest lysende

talenter på Spindesiden, Neel, kunne udpege

stenen, så vi kunne afmærke den,

og optegne stenens nøjagtige GPSposition,

lægger hun, selvfølgelig, navn til.

’Neel’ ligger lige ud for den ny ’Espersens

Bro’, i linje mellem Vandtårnet og Kontiki,

med dens nuværende placering. Det er en

meget ødelæggende sten! Spørg bare

Kirsten, Dragør Sejlklubs navnkundige

træner af vores fødelinje, de såkaldte

’badebilletter’, hvor mange optimistsværd,

som har måttet lade livet for ’Neel’. Neel

er også markeret med den karakteristiske

orange bøje og ligger på positionen:

Breddegrad: 55˚35.814’ N. Længdegrad:

12˚40.578’ E.

Jørgen Lindhardsen

Et lille nøk nord for den inderste styrbord

indsejlingsbøje i havneløbet til Dragør

Gamle Havn, ligger endnu en lumsk sten.

Denne sten har i folkemunde blandt andet

heddet ’Georgs Sten’, men jeg tillader

mig, i respekt for en af Dragør Sejlklubs

største aktive koryfæer blandt jollesejlere,

at opkalde den ’Jørgen Lindhardsen’.

Som 63-årig blev Jørgen i år nummer otte

overall blandt et felt af Finn-joller bestående

af knap 300 af verdenseliten i denne

enmandsjollernes kongeklasse. Han var,

naturligvis, ikke blot den bedste af sejlerne

over 60 år, men også af alle de over 50

og over 40 år!

26

Jørgen Lindhardsen ligger fortsat nummer

ét på verdensranglisten for OK-joller, og

er til stadighed en hjælpsom og loyal inspirationskilde

for både unge og ’voksne’

sejlere i Dragørs flotte store felt af Finnjoller.

Også til denne sten er der er tillavet nittet

kæde og afmærkningsbøje til at markere

stenen, men vi afventer lavvande og havblik,

for at kunne dykke ned og markere

den, så også dens GPS-position følger

først i et senere skriv.

Afmærkning

Søren Hvalsø og Kes Borch lagde for

nogle år siden et stort og uegennyttigt

stykke arbejde i at få de ovenfor omtalte

sten bortsprængt. Der blev indgået aftale

med Forsvarets Sprængningstjeneste, og

alle nødvendige myndighedstilladelser

blev indhentet fra Kystinspektoratet, Farvandsvæsnet

og Naturfredningsstyrelsen,

men da et enkelt medlem af Havnebestyrelsen

modsatte sig initiativet, måtte denne

løsning, desværre, skrinlægges. Aber

dann haben wir anderen Metoden!

Med tilskud fra ’Nordstrandsbroen’ og

’Espersens Bro’, har Dragør Sejlklub indkøbt

og undertegnede tillavet otte orange

afmærkningsbøjer, som er forsynet med

otte millimeter galvaniseret kæde og nittet

sammen med et rustfast kædeled.

Assisteret af min søn, Dragørsejler Søren

Steenstrup Zeeberg, Dragør Sejlklubs

ungdomstræner Frederik Hvalsø og læge

Morten Nielsen, er GPS-positionerne blevet

plottet ind på stenene, og siden har

jeg dykket ned og har lagt disse kæder

hele vejen rundt om og under kanten på

indtil videre seks af de otte sten. Jeg håber,

at dette bliver til glæde og gavn for

alle sejlerne i Dragør Sejlklub.

God vind og højt skum:

Niels Steenstrup Zeeberg

Medlem af Dragør Sejlklub, Finnjollesejler og

sejlerforælder.


Tøndeslagning er skam en alvorlig sag...

28


Dragør Sejlklub

Strandlinien 1B

2791 Dragør

B

Dragør Fort

Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund

Påskefrokost, teambuilding

eller bryllup ?

Konference eller

”fangerne på fortet” ?

En stor is eller blot en

stille øl på kajen ?

Ring og hør mere om

vores mange aktiviteter

eller besøg vores

hjemmeside.

Tlf.: 32 53 13 15 - www.dragorfort.dk

29

B

More magazines by this user
Similar magazines