28.07.2013 Views

Når mænd går i terapi - Elbo

Når mænd går i terapi - Elbo

Når mænd går i terapi - Elbo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

24. oktober 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening<br />

<strong>Når</strong> <strong>mænd</strong> <strong>går</strong> i <strong>terapi</strong><br />

Mange <strong>mænd</strong> har brug for en terapeutisk tilgang, der<br />

møder mandens behov for autonomi med hans trang til<br />

omsorg og trøst og nære relationer.<br />

Side 3<br />

19


Leder<br />

Den europæiske udfordring<br />

Arbejdet med at sikre vores faglighed og profession<br />

på det europæiske plan nærmer sig<br />

en foreløbig kulmination. Samtidig er vi på<br />

vej ind i endnu et meget stort og langstrakt<br />

arbejde.<br />

EuroPsy, den europæiske certificering af<br />

psykologer, tog sin begyndelse for mere end<br />

ti år siden. Dansk Psykolog Forening har<br />

gennem hele processen deltaget i udarbejdelsen<br />

af dette kvalitetsmærke, der efter planen<br />

skal søsættes næste år. Herefter bliver<br />

det muligt for danske psykologer, der har<br />

gennemgået vores grunduddannelse og derefter<br />

arbejdet et år, at opnå EFPA’s EuroPsycertificering.<br />

Det betyder, at muligheden for<br />

at opnå arbejde i et andet tilsluttet land forøges.<br />

Og det betyder, at vi nu får mulighed<br />

for en ensartet kvalitetsvurdering.<br />

Vi har grund til stor tilfredshed med en<br />

certificering, der faktisk endnu ikke er trådt<br />

i kraft! Niveau og længde af psykologstudiet<br />

varierer nemlig hen over Europa, med grunduddannelser<br />

på fire år i nogle lande. Man<br />

kan allerede nu konstatere, at universiteterne<br />

i Europa visse steder begynder at tilpasse<br />

sig de standarder, der er fastlagt i EuroPsy.<br />

Dette er i sig selv glædeligt set med europæiske<br />

øjne. Lige så glædeligt er det, at denne<br />

udvikling lægger en del andre landes planlægning<br />

under pres, så vi kan række frem<br />

mod de nødvendige standarder.<br />

Kernen er forholdet mellem mobilitet og<br />

kvalitet. EU har beklageligvis prioriteret mobilitet<br />

frem for kvalitet og uddannelseslængde.<br />

Men i løbet af det sidste år er der dukket<br />

eksempler op, hvor det ene EU-land ikke har<br />

kunnet acceptere det andet lands psykologer,<br />

fordi deres uddannelse ikke er tilstrækkelig.<br />

Lovgivninger og administrationer er<br />

kommet under pres, men den nøgterne sandhed<br />

er, at det nuværende system ikke dur,<br />

når det kommer til anerkendelse af andre<br />

landes uddannelser. Det er så her, EuroPsy<br />

kan komme til at vise sin betydning – dog<br />

vel at mærke kun, hvis man i EU accepterer<br />

de fastlagte standarder.<br />

Endnu er det ikke muligt helt at sige, hvordan<br />

denne sag lander, men givet er det, at<br />

hverken Dansk Psykolog Forening eller EFPA<br />

vil acceptere, at mobilitet skal gå frem for<br />

kvalitet. Det vil være til stor skade for brugerne<br />

af vores ydelser, og opgaven bliver nu<br />

at klarlægge over for centralt placerede politikere<br />

og embeds<strong>mænd</strong> i EU-systemet, at<br />

princippet om mobilitet ikke kan trumfe<br />

princippet om kvalitet.<br />

EuroPsy Steering Group, bestående af eksperter<br />

for mange europæiske lande, herunder<br />

Danmark, har fuldført sit arbejde med<br />

at beskrive, hvordan de bedste kvalifikationer<br />

kan opnås, men meget arbejde forestår.<br />

Der skal opbygges en database, som kan sammenknytte<br />

umådelig mange forskellige interesser<br />

blandt EFPA’s 34 medlemslande. Udfordringen<br />

er ikke så meget af teknisk art,<br />

men diversiteten i interesse sammen sætningen<br />

skaber udfordringer for arbejdet frem mod<br />

en fælles overordnet profil.<br />

Et eksempel: Jeg deltog for nylig i den kroatiske<br />

psykologforenings årsmøde og generalforsamling<br />

og kunne som EFPA-formand<br />

glæde mig over, at man også her ønsker at<br />

følge EuroPsy. Men dette harmoniseringsønske<br />

ændrer jo ikke ved, at økonomiske, historiske<br />

og kulturelle strukturer præger psykologvirksomheden<br />

der – ligesom fx de særlige<br />

forudsætninger i Norden præger vores<br />

måde at udøve psykologvirke på. At gå i samme<br />

retning uden at give køb på forskelligheden<br />

er derfor både en balanceøvelse og en<br />

nødvendig proces.<br />

Det er gennem fællesskabet, vi kommer til<br />

at opnå synlige resultater i EU-systemet. Dette<br />

er forudsætningen for, at vi kan tilbyde<br />

vores rekvirenter den ydelse, vi faktisk kan<br />

levere også nationalt.<br />

Medlemsblad for<br />

Dansk Psykolog Forening<br />

Dansk Psykolog Forening<br />

Stockholmsgade 27,<br />

2100 København Ø.<br />

Tlf. 35 26 99 55.<br />

E-mail: dp@dp.dk<br />

www.danskpsykologforening.dk<br />

Psykolog Nyt<br />

Stockholmsgade 27,<br />

2100 København Ø.<br />

Tlf. 35 26 99 55.<br />

E-mail: p-nyt@dp.dk<br />

Fax/Psykolog Nyt: 35 25 97 07.<br />

Redaktion:<br />

Arne Grønborg Johansen, ansv. redaktør<br />

Jørgen Carl, redaktør<br />

Heidi Strehmel, bladsekretær/annoncer<br />

DK ISSN: 0901-7089<br />

Produceret af:<br />

<strong>Elbo</strong> Grafisk A/S, Fredericia<br />

Trykt med vegetabilske farver<br />

på miljøgodkendt papir<br />

Oplag:<br />

Kontrolleret oplag (FMK): 8169 ex.<br />

Trykoplag: 8.600 ex.<br />

Medlem af<br />

Danske Specialmedier<br />

Indsendt stof: Indsendte artikler dæk ker ikke<br />

nødvendigvis redaktionens eller foreningens<br />

holdninger. Redaktionen forbeholder sig ret<br />

til at afvise, forkorte eller redigere indsendte<br />

artikler. Redaktionen påtager sig ikke<br />

ansvar for artikler, der indsendes uopfordret.<br />

Forside: BAM/Scanpix<br />

Jobannoncer 2008<br />

Psykolog Nyt + www.psykologjob.dk<br />

Ved manus Ved reproklar<br />

Helsider: Kr. 10.500,- Kr. 9.055,-<br />

176 x 237 mm:<br />

Halvsider: Kr. 6.015,- Kr. 5.250,-<br />

86 x 237 mm eller 176 x 118 mm:<br />

Priserne gælder jobannoncer med 1 stilling.<br />

Prisliste: www.danskpsykologforening.dk<br />

Farvetillæg (CMyK):<br />

Sort + 1, 2 eller 3 farver: Kr. 1.400,-<br />

Alle priser ekskl. moms.<br />

Abonnement/2008: 1.000 kr. + moms.<br />

Deadline (kl. 12)<br />

Nr. Deadline Udgivelse<br />

21 3/11 21/11<br />

22 17/11 5/12<br />

23 1/12 19/12


Kønsforskning Af Svend Aage Madsen<br />

Mænd i<br />

psyko<strong>terapi</strong><br />

Der findes ikke en særlig ’mande-<strong>terapi</strong>’ – men mange <strong>mænd</strong> ville have<br />

behov for en terapeutisk tilgang, der møder mandens behov for autonomi og<br />

for at kunne handle kombineret med hans trang til omsorg og trøst og nære<br />

rela tioner<br />

For to år siden holdt en gruppe psykologer et seminar i<br />

Dansk Psykolog Forening i København. Emnet var <strong>mænd</strong> og<br />

psyko<strong>terapi</strong>. Det blev vist nok det første faglige arrangement<br />

om det emne i danske psykolog- (og psykiatri-)kredse.<br />

På seminaret blev der præsenteret indlæg bredt om <strong>mænd</strong>s<br />

psykologi og <strong>mænd</strong> og psyko<strong>terapi</strong>, om støtte til <strong>mænd</strong>,<br />

hvis partnere har fødselsdepression, om psykologarbejdet<br />

med <strong>mænd</strong> der be<strong>går</strong> partnervold, om gruppe<strong>terapi</strong> for<br />

<strong>mænd</strong> efter skilsmisse (Mikkelsen & Sindballe, 2006), om<br />

<strong>mænd</strong>s sundhedspsykologi og om psyko<strong>terapi</strong> med <strong>mænd</strong><br />

med fødselsdepression.<br />

I vores psykologiske arbejde på Rigshospitalet har vi<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 3<br />

fotos: bam/scanpix


4 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

blandt vores kliniske og forskningsmæssige arbejdsområder<br />

i en årrække fokuseret på <strong>mænd</strong> og psyko<strong>terapi</strong>, specielt<br />

i forhold til <strong>mænd</strong> og depression, <strong>mænd</strong> og fødselsdepression,<br />

<strong>mænd</strong> og kriser, <strong>mænd</strong> som fædre, <strong>mænd</strong>s sygdoms-<br />

og sundhedspsykologi, <strong>mænd</strong> og selvmord og ældre<br />

<strong>mænd</strong>s psykiske trivsel.<br />

Hvorfor fokusere på <strong>mænd</strong> og psykologbehandling? Fordi<br />

de største sundhedsforskelle mellem <strong>mænd</strong> og kvinder<br />

findes i forhold til psykiske sygdomme. Der er fx registreret<br />

dobbelt så mange kvinder med en depression, og der er<br />

dobbelt så mange kvinder i behandling for lidelsen som<br />

<strong>mænd</strong>. Samtidig er der det paradoks, at der er næsten tre<br />

gange så mange <strong>mænd</strong>, der be<strong>går</strong> selvmord, selv om vi ved,<br />

at der er en nøje sammenhæng imellem depression og selvmord.<br />

Ser vi dertil på den hjælp, vores fag yder, er der nogle<br />

dramatiske forskelle imellem kønnene. I 2006 fik kvinder<br />

128.000 ydelser (kontakter) fra psykolog over Sygesikringen,<br />

mens <strong>mænd</strong> modtog 36.000 ydelser. Det er næppe<br />

udtryk for, at kvinder har tre en halv gange så mange eller<br />

svære psykiske problemer. Snarere skal vi se på nogle særtræk<br />

ved køn og psykologi, ved <strong>mænd</strong>s psykologi og <strong>mænd</strong>s<br />

forhold til at få hjælp for at forstå disse forhold.<br />

Her skal præsenteres nogle af de faglige problemstillinger,<br />

der viser sig i psykologisk behandling af <strong>mænd</strong>.<br />

Gotland-erfaringen<br />

I den europæiske psykiatriske forskning blev ’Gotlanderfaringen’<br />

en vigtig øjenåbner for synet på <strong>mænd</strong>s og psykiske<br />

problemer. I det selvmordsforbyggende arbejde på den<br />

svenske ø Gotland lavede Rutz og kolleger (1995) på baggrund<br />

af en høj selvmordsrate et uddannelsesprogram for<br />

praktiserende læger. Uddannelsen skulle kvalificere lægerne<br />

til at opspore depression hos patienter og dermed forebygge<br />

selvmord. Programmet blev meget succesfyldt, og<br />

selvmordsraten faldt signifikant. Men stort set kun blandt<br />

kvinder.<br />

I dette resultat ligger der en række meget centrale forhold<br />

gemt vedrørende <strong>mænd</strong>s psykiske helse. Dels at <strong>mænd</strong><br />

har mindre kontakt med læger. Dels at <strong>mænd</strong> i kontakt med<br />

sundhedsvæsnet ikke så ofte får bragt deres psykiske problemer<br />

på banen. Dels at de få <strong>mænd</strong>, der er kendt af sundhedsvæsnet,<br />

før de be<strong>går</strong> selvmord, ikke anses for depressive<br />

og selvmordstruede.


Årsagen til det sidste er ifølge Gotland-undersøgelsen<br />

disse <strong>mænd</strong>s aggressive adfærd, manglende samarbejde<br />

med lægen og vanskeligheder ved at tage imod hjælp samt<br />

deres alkoholmisbrug. Ved nærmere analyse fandt forskerne,<br />

at disse <strong>mænd</strong> havde været præget af tilstande af hjælpeløshed,<br />

desperation og depression, men for det meste<br />

kombineret med aggressiv, udadreagerende (acting-out) adfærd<br />

og manglende impulskontrol. Det er jo også i langt de<br />

fleste tilfælde sådan, problemstillingen <strong>mænd</strong> og psykologisk<br />

behandling omtales, nemlig der, hvor <strong>mænd</strong> er et problem<br />

– dvs. i forbindelse med vold mod andre, ved voldtægt,<br />

blufærdighedskrænkelse, misbrug af børn, vold og<br />

trusler, misbrug, spirituskørsel mv.<br />

Analyserne af ’Gotlanderfaringen’ førte til formodninger<br />

om eksistensen af en særlig ’mandlig depression’, eller at<br />

der hos <strong>mænd</strong> hyppigere optræder symptomer og tilstande,<br />

der ikke traditionelt henføres til depression. Hidtil er<br />

selve depressionens væsen blevet defineret ved neddæmpede<br />

og indadvendte reaktioner med elementer af selvnedvurdering<br />

og skyldfølelse. På mange måder er sådanne tilstande<br />

forbundet med reaktioner, man hyppigere tillægger<br />

kvinder end <strong>mænd</strong>. Det var en af grundene til, at den danske<br />

psykiater Jytte Willadsen (1983) lod ”Depression, dit<br />

navn er kvinde” være titlen på hendes bog om denne lidelse<br />

set i et kønsperspektiv.<br />

De særlige symptomer, man hyppigere (men ikke kun)<br />

ser hos <strong>mænd</strong>, er i den europæiske, psykiatriske forskningstradition<br />

defineret ved: Irritabilitet og nedtrykthed. Udadreageren<br />

(acting out), aggressivitet. Lav impulskontrol.<br />

Vredesudbrud. Tendenser til at bebrejde andre og være uforsonlig.<br />

Lav stresstærskel. Rastløshed. Risikoadfærd og socialt<br />

grænseoverskridende adfærd. Misbrug, specielt alkohol.<br />

Generel utilfredshed med sig selv og egen adfærd.<br />

Sådanne tilstande identificeres ofte ikke med depres sion/<br />

psykiske vanskeligheder. Følgen er, at lidelsen ikke identificeres<br />

hos <strong>mænd</strong>, og at <strong>mænd</strong> derfor ikke får den behandling,<br />

de har brug for. Forekomsten af en ‘male depression’<br />

er blevet yderligere udforsket epidemiologisk og på psykiatriske<br />

patienter og diskuteret siden, og man kan med Kaspar<br />

et al. (2006) sammenfatte denne forsknings resultater<br />

til, at depression hos <strong>mænd</strong> kan manifestere sig med symptomer<br />

såsom aggression, vredesudbrud og misbrugsadfærd.<br />

Mænds kønsspecifikke adfærd, der indebærer mindre tendens<br />

til at søge hjælp kombineret med to-tre gange så høj<br />

selvmordsrate viser, at der behov for at være særligt opmærksom<br />

på opsporing af psykiske vanskeligheder hos<br />

<strong>mænd</strong>. Man kan til det føje: Samt at få <strong>mænd</strong> i behandling<br />

og få udviklet psykoterapeutiske tilbud, der er relevante for<br />

<strong>mænd</strong>.<br />

Amerikansk psykologisk kønsforskning<br />

I USA har udforskningen af <strong>mænd</strong>s psyke i større udstrækning<br />

end i den omtalte europæiske (primært psykiatriske)<br />

forskning været knyttet til kønsforskningen generelt, og<br />

den er stærkt forankret den psykologiske faglighed.<br />

Den amerikanske psykologforening har et selskab for<br />

’The Psychological Study of Men and Masculinity’ med eget<br />

tidsskrift, og der er igennem årene ud af og parallelt med<br />

denne tradition udkommet en række bøger med titler som:<br />

Men in Therapy(1990), A new Psychology of Men (1995),<br />

New Psychotherapy for Men (1998), A new psychotherapy<br />

for traditional men (1998), Men and Depression (2000),<br />

The New Handbook of Psychotherapy and Counselling<br />

with Men (2001), Deepening psychotherapy with men<br />

(2002), Men in the Room (2006). Journal of Clinical Psychology<br />

havde i 2005 et særnummer kaldt Men In (and<br />

Out of) Therapy: New Directions and Remaining Challenges<br />

(vol. 61, 6, 2005).<br />

I den mangfoldige amerikanske psykologiske maskulinitetsforskning<br />

har udforskningen af <strong>mænd</strong> og depression<br />

haft fokus på kønsspefikke forhold i samfundsmæssige og<br />

kulturelle sammenhænge og ved socialisering og opvækst.<br />

Man har lagt vægt på, at i de funktioner, som <strong>mænd</strong> historisk<br />

har bestridt, har det været vigtigt at kunne holde angst<br />

og følelser på afstand for at kunne handle, forsvare, kæmpe,<br />

knokle for føden, jage mv. Det har medført en kanalisering<br />

af følelsesmæssige problemer ind i vrede, undgåelse<br />

af selvrefleksion, ignorering af egen tilstand, stumhed med<br />

hensyn til kommunikation af følelser. Drenge og <strong>mænd</strong> har<br />

derfor mødt sociale normer om, at ’store drenge græder<br />

ikke’, at frygte svaghed, at man må klare sig selv, at det er<br />

vigtigt ikke at være afhængig osv.<br />

I den sammenhæng ind<strong>går</strong> også spørgsmålet om at kunne<br />

sætte ord på og tale om indre tilstande og følelser. I den amerikanske<br />

forskning har der været talt om begrebet ’aleksitymi’,<br />

der betyder nedsat evne til at mærke og udtrykke følelser,<br />

og hvor grundideen er, at <strong>mænd</strong> socialiseres til at ignorere<br />

eller fortrænge store dele af deres emotionelle liv bortset<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 5


FAKtA Baggrund<br />

Artiklen har sit afsæt i forskning på Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, Rigshospitalet, en<br />

selvstændig enhed, der betjener områderne graviditet, fødsler, pædiatri og herunder seksuelt misbrugte<br />

børn, gynækologi og herunder voldtægtsofre, og tilknyttede områder. I klinikken er ansat 15 psykologer,<br />

12 socialrådgivere og 7 pædagoger.<br />

Klinikken gennemfører forskning inden for: medicinsk psykologi, patiensstøttepsykologi, klinisk psykologi,<br />

sundheds- og sygdomspsykologi, forældre-barn-psykologi og <strong>mænd</strong>s psykologi. Desuden forskning inden<br />

for socialrådgivernes og pædagogernes arbejdsområder.<br />

fra nogle bestemte acceptable følelser såsom vrede og lyst.<br />

Dette fører igen til ’stumhed’ om emotioner hos <strong>mænd</strong>.<br />

Det er et emne, som efter min mening må behandles meget<br />

varsomt. Der er ingen tvivl om, at kvinder gennemsnitligt<br />

har lettere ved at tale om og beskrive følelser og relationer.<br />

Men denne forskel ses især i mødet mellem <strong>mænd</strong> og<br />

kvinder. Der er mange andre situationer, hvor <strong>mænd</strong> kan og<br />

vil udtrykke sig om de områder. Dvs. at denne stumhed langt<br />

hen ad vejen må ses som kontekstafhængig og dermed et<br />

forhold, som psykoterapeuten må forholde sig særligt til.<br />

Den nye Ødipus<br />

Disse kulturelle konstruktioner af det maskuline har været<br />

tæt sammenvævet med drengens socialisering, hvori moderen<br />

jo stadig er den centrale tilknytnings- og identifikationsperson<br />

i de tidligste år. Med udgangspunkt i tilknytningsteorier<br />

og i Nancy Chodorows (1978) beskrivelse af<br />

kønnenes forskellige socialisering, hvor drengen må opdage<br />

sit køn som negation af det feminine, har denne psykologiske<br />

maskulinitetsforskning peget på, at vi kan få en ny<br />

indsigt i drenges og <strong>mænd</strong>s psyke igennem en nytolkning<br />

af Ødipus-myten.<br />

Ifølge Freud handlede myten om seksuel tiltrækning og<br />

et trekantsdrama drevet af sønnens seksuelt betonede kærlighed<br />

til moderen og følgende had til faderen. Set fra den<br />

lille dreng Ødipus’ perspektiv sker der det, at han, sønnen,<br />

får frataget moderens nære omsorg og sendt væk fra hjemmets<br />

tryghed efter forældrenes ønske og for at udfylde en<br />

skæbne, som han ikke forstår. Dermed bliver myten en fortælling<br />

om, at for at drengen kan blive dreng, må han trække<br />

sig fra moderen og afvikle nærhed til hende. Man kan<br />

sige, at den maskuline socialisering får desidentifikation og<br />

afvikling af nær tilknytning som principper fra det øjeblik,<br />

6 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

drengen opdager, at han er en dreng og ikke af samme køn<br />

som den, der hidtil har været nærmeste omsorgsgiver og<br />

identifikationsfigur.<br />

Set i den forståelse, må drenge og <strong>mænd</strong> hele tiden forsvare<br />

sig imod identifikation med det feminine, da det at<br />

være dreng er defineret ved det modsatte. For drenge og<br />

<strong>mænd</strong> bliver nære relationer synonyme med tab af det maskuline,<br />

som Chodorow beskrev det. Hvilket igen betyder,<br />

at drengen for at være dreng må lægge afstand til svaghed<br />

og blokere for alle stærke følelser som sorg, tvivl, skyld mv.<br />

Kun vrede og aggression er tilladte.<br />

Den tidlige desengagering, som drengen for at blive dreng<br />

må gennemgå i sit forhold til moderen, medfører ifølge<br />

blandt andre Pollacks (1995) tolkning dybtgående psykisk<br />

smerte og medfører ambivalens i forhold til afhængighed<br />

og selvstændighed. Den skaber en dyb, navnløs sorg og et<br />

savn, og den gør drenge/<strong>mænd</strong> mere sårbare over for tab<br />

og adskillelse og skilsmisse. Den kan gøre dem angste for<br />

intimitet, fordi angsten for at miste er latent, hvilket udvikler<br />

en såkaldt ’defensiv autonomi’.<br />

Maskeret depression<br />

I en sådan maskulinitet er der ikke meget rum for at give<br />

sig selv plads og lov til at være ked af det, at være ambivalent<br />

eller i det hele taget at mærke efter tilstande hos sig<br />

selv. Reaktioner over for modsætningsfyldte eller smertefyldte<br />

forhold er derfor oftere handlinger, hvis formål er at<br />

undgå eller komme hurtigt over tvivl og smerte.<br />

Sådanne handlinger kan, når det drejer sig om psykiske<br />

problemer, være ekstrem adfærd, fx vold, at dulme smerten<br />

med alkohol og stoffer, eller selvmord (vel at mærke<br />

selvmord, der ikke er råb om hjælp, men udvej af et problem)<br />

og drab, fx jalousidrab.


I udforskningen af <strong>mænd</strong>s depressioner har disse overvejelser<br />

ført til begrebet om ”masked depression” hos <strong>mænd</strong><br />

(Cochran & Rabinowitz 2000; Pollack 2005). Fokus heri er,<br />

ved siden af de træk, der er beskrevet i den europæiske forskning,<br />

på de relationelle aspekter ved depression hos <strong>mænd</strong>.<br />

Det har foruden de tidligere nævnte ført til beskrivelse af<br />

følgende specifikke reaktions- og tilstandsmønstre, som optræder<br />

hyppigere hos <strong>mænd</strong>: Tilbagetrækning fra relationer.<br />

Overengagement i arbejdet. Benægtelse af smerte. Rigide<br />

krav om autonomi. Afvisning af at få hjælp.<br />

Hverken den psykiatriske/europæiske eller den psykologiske/amerikanske<br />

beskrivelse af tilstande, som ses hyppigere<br />

hos <strong>mænd</strong>, er endnu færdigafprøvet i forskning eller<br />

praksis.<br />

Også andre udforsker særlige skalaer for <strong>mænd</strong>s depressioner,<br />

fx Magovcevic & Addis (2008), der med en Masculine<br />

Depression Scale søger at knytte de såkaldt mandlige depressionssymptomer<br />

til traditionelt orienterede <strong>mænd</strong> i forhold<br />

til maskulinitet. Men der er stadig behov for, at der arbejdes<br />

videre med at udvikle instrumenter til bedre at identificere<br />

depression hos <strong>mænd</strong>. Sådanne instrumenter vil givet også<br />

opdage kvinder, hvis lidelser heller ikke er blevet identificeret<br />

ved hjælp af de traditionelt accepterede symptomer.<br />

Psyko<strong>terapi</strong> for <strong>mænd</strong><br />

At tage afsæt i, at der findes kønsspecifikke psykiske tilstande,<br />

reaktioner og symptomer (eller sådanne, der hyppigere<br />

ses hos det ene køn) formet af kultur og socialisering,<br />

synes at være en af de frugtbare veje til at identificere<br />

<strong>mænd</strong>s psykiske vanskeligheder og dermed skabe mulighed<br />

for at tilbyde dem psykologisk behandling. Vi har fundet<br />

tænkemåden anvendelig i vores forskning på Rigshospitalet<br />

vedrørende <strong>mænd</strong> og fødselsdepressioner (Madsen<br />

& Juhl 2007). Men også når det gælder selve psyko<strong>terapi</strong>en<br />

synes det at være frugtbart at have de kulturelle normer<br />

for det maskuline og drengens socialisering for øje. På<br />

grundlag af vores behandlingsarbejde med <strong>mænd</strong> ser det<br />

ud til at det er vigtigt at forholde sig til bl.a. følgende elementer<br />

i psyko<strong>terapi</strong> med <strong>mænd</strong>:<br />

a) Tilbagetrækning fra relationer: Mange <strong>mænd</strong> har en forestilling<br />

om, at løsningen på deres problemer ligger i tilbagetrækning<br />

fra relationer, ikke mindst de nære familierelationer.<br />

’Hvis jeg bare kunne være i fred …’, er en sætning,<br />

vi hører igen og igen. For mange <strong>mænd</strong> ligger en løsning<br />

på de umiddelbare psykiske problemer og smerten i en distancering<br />

fra andre mennesker i at krænge alle de nære relationer<br />

af sig, fordi de kun opleves som forpligtelser og<br />

krav. Ikke som noget, der kan hjælpe.<br />

b) Trangen til hurtigt at komme væk fra smerte og svaghed:<br />

I mødet imellem kønnene er det vist en kendt sag, at mange<br />

kvinder ikke synes, at de kan piske en ordentlig snak<br />

om følelser og relationer ud af deres partner. Og at mange<br />

<strong>mænd</strong> synes, at deres partnere vil tale for ofte og for længe<br />

om problemer, og hvordan man har det med hinanden.<br />

Mænd har ofte mindre tendens til at dvæle ved problemer<br />

og forblive udforskende i smertefulde tilstande. Der er<br />

ofte hos <strong>mænd</strong> en optimistisk forestilling om, at problemer<br />

<strong>går</strong> over af sig selv – og hvis ikke kan der opstå stor trang<br />

til at handle sig hurtigt ud af disse følelser. Her ser vi reaktionsmønstre<br />

som benægtelse, at dulme igennem bedøvelse,<br />

bagatellisering af problemer og modstand imod at ’overreagere’.<br />

At ’have problemer’ fylder mange <strong>mænd</strong> med en<br />

følelse af svaghed, som kan give en følelse af kaos og lammelse,<br />

som igen kan føre til meget irrationelle handlinger.<br />

c) Tendenser til at udadreagere: Kaos og lammelse kan hos<br />

mange <strong>mænd</strong> medføre udadagerende tilstande, som dem<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 7


8 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

vi ser i den depressive mands vredesudbrud. Men de kan<br />

også vise sig i flugt fra nærhed, i desperation, i vold, og i at<br />

manden pludselig forlader familien, at han kører som en<br />

sindssyg i trafikken osv. Det er almindeligt at tænke, at<br />

<strong>mænd</strong> ikke har så stærke følelser, eller at de ikke føler så<br />

meget. Men det kan også være sådan, at somme tider er<br />

<strong>mænd</strong>s følelser så stærke, at de har svært ved at kapere<br />

dem, at de oplever, de må forsvare sig over for dem, fordi<br />

de ikke kan udholde dem.<br />

Ambivalens mellem autonomi<br />

og tilknytning<br />

For mange <strong>mænd</strong> i psyko<strong>terapi</strong> udspiller de ovennævnte<br />

problemstillinger sig i et tema om en fortløbende<br />

– livslang? – ambivalens mellem nærhed,<br />

tilknytning og omsorg på den ene side og trang<br />

til frihed, autonomi og kontrol på den anden.<br />

Det er meget ofte en problemstilling, som er essentiel<br />

i samtalerne, og som det er nødvendigt<br />

at skabe refleksion over fra mange vinkler.<br />

Tankerne om, at friheden vil give lettelse i<br />

smerten, støder hele tiden på følelsen af, at<br />

det at være alene og på afstand bliver en<br />

smertefuld, ensom og såret tilstand. Vi ser<br />

derfor ofte et temaforløb i mange <strong>mænd</strong>s<br />

liv, hvor de skiftevis søger nærhed med<br />

partner og familie for derefter at føle sig<br />

bundne og overvældede af relationer,<br />

hvorefter de søger frihed og frigørelse<br />

fra bånd og forpligtelser. I den position<br />

oplever de så ensomhed, forladthed<br />

og tomhed, hvilket får dem til at<br />

søge ind i nære relationer igen. De<br />

nære relationer er både dragende<br />

og kvælende.<br />

Denne problemstilling får også<br />

ofte et afledt udtryk i mange<br />

<strong>mænd</strong>s modstand imod at være<br />

afhængig, ikke mindst som ulyst<br />

til at være afhængige af andres<br />

hjælp til løsning af psykiske<br />

problemer. Hvilket også ofte<br />

viser sig som vanskeligheder<br />

ved at gå til andre for


at få hjælp, således som det er meningen med den terapeutiske<br />

situation.<br />

Fænomenet kommer desuden til udtryk i, at mange <strong>mænd</strong><br />

kommer til psyko<strong>terapi</strong> med udgangspunkt i et pres eller<br />

endog et ultimatum fra fx partneren. Mange af vores mandlige<br />

patienter tilskyndes fra deres koner, fra hospitalspersonale<br />

eller fra sundhedsplejerske eller praktiserende læge.<br />

Det kan også være fra andre i hans omgivelser, fx arbejdsgiveren,<br />

venner eller retten. Det er forhold, der skal tages i<br />

betragtning i <strong>terapi</strong>en, ikke mindst i den terapeutiske alliance.<br />

Brug for en særlig terapeutisk tilgang<br />

Der findes naturligvis ikke en særlig ’mande-<strong>terapi</strong>’, og der<br />

skal heller ikke opfindes en sådan. Tværtimod ved vi fra<br />

effektundersøgelser, at <strong>mænd</strong> forbliver i <strong>terapi</strong> og får lige<br />

så stort udbytte som kvinder, når de først er begyndt. Men<br />

ud fra det foregående kan man sige, at mange <strong>mænd</strong> vil<br />

have behov for en terapeutisk tilgang, der møder mandens<br />

behov for autonomi og for at kunne handle kombineret<br />

med hans trang til omsorg og trøst og nære relationer.<br />

I det arbejde er en psyko<strong>terapi</strong>, der både forholder sig kognitivt<br />

til tænkemåder og psykodynamisk til relationer en mulighed.<br />

Som påpeget af Allen, Fonagy & Bateman (2008) er<br />

mentaliseringsbaseret psyko<strong>terapi</strong> en integration af de to former.<br />

De kønsspecifikke træk ved <strong>mænd</strong>s psykiske vanskeligheder<br />

kræver en <strong>terapi</strong>, der er særligt egnet til at hjælpe<br />

med til refleksioner over emotioner og relationer. Uden at<br />

være en egentlig <strong>terapi</strong>form kan man sige, at mentaliseringsbaseret<br />

psyko<strong>terapi</strong> inddrager disse aspekter.<br />

I vores arbejde med behandling af <strong>mænd</strong> med fødselsdepression<br />

søger vi at arbejde ud fra sådanne terapeutiske<br />

overvejelser. Der er dog, foruden forbedret opsporing og<br />

øget behandling, stadig behov for opsamling af erfaringer<br />

med <strong>mænd</strong> i psyko<strong>terapi</strong> fra de mange steder, det udøves,<br />

for forskning, der giver forståelse og indsigt, for diskussion<br />

og udvikling af metoder og for terapeutisk uddannelse på<br />

baggrund heraf.<br />

Ikke mindst her i Danmark, hvor det at inddrage kønsperspektivet<br />

i arbejdet med at udvikle psykologiske behandlingsmetoder<br />

hidtil har været stort set fraværende – i<br />

hvert fald når det gælder <strong>mænd</strong> og psyko<strong>terapi</strong>.<br />

Svend Aage Madsen, ph.d., chefpsykolog, leder af Klinik for<br />

Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, Rigshospitalet<br />

lItteRAtUR<br />

Brooks, G. (1998) A New Psychotherapy for Traditional Men.<br />

NY: Wiely.<br />

Cochran, S. & Rabinowitz, F. (2000) Men and Depression.<br />

NY: Academic Press.<br />

Englar-Carlson, M. & Stevens, M. (2006) In the Room With<br />

Men: A Casebook of Therapeutic Change. NY: APA Books.<br />

Good, G. & Brooks, G. (2001) The New Handbook of Psychotherapy<br />

and Counselling with Men. San Francisco: Jossey-Bass.<br />

Kasper S., Winkler D. & Pjrek E. (2006) Gender-specific<br />

symptoms of depression and anger attacks. Journal of Men’s<br />

Health and Gender, Vol. 3 (1), 19-24.<br />

Levant, R. & Pollack, W. (eds) (1995). A New Psychology of<br />

Men. New York: Basic Books.<br />

Meth, R., Pasick, R., Gordon, B., Allen, J., Feldman, L. &<br />

Gordon, S. (1990) Men in Therapy: The Challenge of Change.<br />

NY: Guildford.<br />

Mikkelsen, L.S., Sindballe, P. (2006) <strong>Når</strong> usårligheden lider<br />

et knæk. Psykolog Nyt 60 (11), 3-8.<br />

Pollack, W. & Levant, R. (1998) New Psychotherapy for Men.<br />

NY: Wiely.<br />

Rabinowitz, F. & Cochran, S. (2002) Deepening psychotherapy<br />

with men. NY: APA Books.<br />

Rutz, Wolfgang et al. 1995, Prevention of male suicides:<br />

lessons from Gotland study. Lancet 25; 345 (8948), 524.<br />

Willadsen, Jytte (1983) Depression, dit navn er kvinde. København:<br />

Lindhardt og Ringhof.<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 9


fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om<br />

og behov for forandring. men hvad med motivationen? ’Den motiverende<br />

samtale’ har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold til<br />

adfærdsændring.<br />

Metode Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt<br />

Motivation er drivkraft for vores handlinger. Ikke blot er<br />

motivation afgørende for, om vi <strong>går</strong> i gang med en ændring,<br />

men også for om vi succesfuldt gennemfører ændringen.<br />

Men hvad er egentlig motivation? Er det noget, man har eller<br />

ikke har? Eller er det snarere noget, man finder, og i så<br />

fald hvordan?<br />

Motivation er ikke kun noget, vi finder i os selv, men en<br />

tilstand af parathed eller et ønske om forandring, der ændrer<br />

sig over tid og efter situationer og stemninger. Den opstår<br />

og styrkes i høj grad i samspil med andre mennesker.<br />

For eksempel kan det at tale med en ven, der er begyndt at<br />

ændre livsstil, være medvirkende til, at man selv får overvejelser<br />

om at gå i gang.<br />

Mange samtalemetoder arbejder med fokus på klienters<br />

problemer og fejlslagne forsøg på løsninger. Den motiverende<br />

samtale er en metode, som arbejder bevidst med fokus<br />

på løsninger og tager udgangspunkt i klientens positive<br />

forestillinger om en løsning. Samtalen orienteres omkring<br />

klientens ressourcer og succeser og stiller skarpt på, hvad<br />

klienten tidligere er lykkedes med. Klienten får dermed<br />

synliggjort sine styrker og kompetencer og styrkes i troen<br />

på egne evner.<br />

De vigtigste teknikker<br />

De vigtigste af de teknikker, der anvendes under samtalen,<br />

er: Åbne og lukkede spørgsmål. Anerkendelse. Reflekterende<br />

lytning. Opsummering.<br />

10 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

Åbne spørgsmål er velegnede til at få klienten til at fortælle<br />

mere. Typiske åbne spørgsmål er som bekendt sætninger, der<br />

begynder med: hvad, hvordan, hvornår, hvem, hvor osv.<br />

At møde klienten anerkendende handler om at give plads<br />

til den, man taler med. Som coach er det vigtigt at understøtte<br />

samtalen ved at være nærværende og signalere et<br />

åbent og imødekommende kropssprog. Dermed skabes den<br />

bedst mulige stemning for den, der fortæller.<br />

Det er også coachens opgave at skabe et rum, hvor klienten<br />

med sig selv kan diskutere, hvorvidt det vil være en<br />

god idé at ændre adfærd. Her er reflekterende lytning et velegnet<br />

redskab til at omformulere et andet menneskes udsagn.<br />

Det er hverken et spørgsmål eller en tolkning, men<br />

snarere en ny måde at udtrykke det, man har opfattet, at<br />

den anden har sagt.<br />

Endelig er det vigtigt jævnligt at give korte opsummeringer<br />

under samtalen. Ud over at skabe struktur og samle op<br />

tjener opsummeringer til at understrege såvel selvmotiverende<br />

udsagn – dvs. de udsagn klienten, selv angiver til at<br />

ville ændre livsstil – som ambivalens i form af klientens<br />

egen oplevelse af fordele og ulemper ved forandringen.<br />

En vigtig faktor for motivation er forventningen om og<br />

troen på at kunne ændre sin livsstil. Det hænger tæt sammen<br />

med de erfaringer, præstationer og succeser eller nederlag,<br />

vi har oplevet. Her spiller coachen en vigtig rolle<br />

som den, der kan øge klientens tro på, at ændring er mulig.<br />

Det sker ved at spørge ind til erfaring, egen succes,


som drivkraft<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 11<br />

fotos: bam/scanpix


FAKtA Mere om –<br />

12 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

kendskab til andres succes og hjælpe klienten til at træne<br />

færdigheder.<br />

Forandringsudsagn<br />

Et af de punkter, hvor den motiverende samtale adskiller<br />

sig fra andre samtalemetoder, er i sit særlige fokus på det,<br />

der kaldes forandringsudsagn (engelsk: change talk). Forandringsudsagn<br />

er de af klientens egne udsagn, der taler<br />

for forandring. En del af den forskning, der i dag foretages<br />

på feltet, er rettet mod en øget forståelse for kategorisering<br />

af klientudsagn og fokuserer specifikt på sammenhængen<br />

mellem de udsagn, en klient giver under en samtale, og de<br />

forandringer klienten efterfølgende skaber. En række forsøg<br />

påviser en klar forbindelse mellem forandringsudsagn<br />

og konkrete forandringer.<br />

I den motiverende samtale inddeler man klientens udsagn<br />

i to hovedgrupper. I første hovedgruppe inddeler man<br />

forandringsudsagnene i klientudsagn, der udtrykker:<br />

• Ønske om forandring (fx Jeg kunne godt tænke mig at<br />

holde op med at ryge.).<br />

• Evne til at skabe forandring (fx Jeg tror godt, jeg vil<br />

kunne holde op med ryge.).<br />

Hvad er den motiverende samtale?<br />

Den motiverende samtale er en coachende samtaleteknik, der ved at hjælpe en klient til at blive mere afklaret omkring sine værdier og<br />

livsstil søger at skabe motivation til at ændre adfærd eller livsstil. Metoden baserer sig på en række grundlæggende principper: At finde ressourcer<br />

til forandring hos klienten selv. At tage udgangspunkt i klientens egne holdninger. At undgå konfrontation og modstand. At hjælpe<br />

klienten med at afklare tvivl og ambivalens. At anerkende retten til selv at bestemme og udtrykke empati og accept. At styrke troen på, at<br />

forandring er mulig.<br />

Selskab for Evidensbaseret Coaching under Dansk Psykolog Forening afholder kurser i metoden.<br />

Evidensgrundlaget<br />

Læge Sune Rubak har præsenteret evidensgrundlaget i en artikel i Diætisten (2005). Heri gør han rede for metoden, der oprindelig er udviklet<br />

af de to amerikanske psykologer Miller og Rollnick i forbindelse med behandling af alkoholikere. Sune Rubak står også bag et review og<br />

en meta-analyse af ”Motivational Interviewing” publiceret i British Journal of General Practice (2005). Heraf frem<strong>går</strong> det, at tre ud af fire<br />

studier viser effekt af den motiverende samtale såvel over for psykologiske områder som fx misbrug som over for somatiske områder, fx<br />

diabetes og overvægt. Der henvises til litteraturlisten.


Figur 1.<br />

Stages of Change Model<br />

målet er nået<br />

Vedligeholdelsesstadiet<br />

før overvejelsesstadiet<br />

tilbagefaldsstadiet<br />

Handlingsstadiet<br />

overvejelsesstadiet<br />

forberedelsesstadiet<br />

• Grunde til forandring (fx Jeg ved at rygning er utroligt<br />

skadeligt for mit helbred.).<br />

• Behov for forandring (fx Jeg er nødt til at holde op med<br />

at ryge af hensyn til mit helbred.)<br />

Denne form for udsagn kaldes før-forpligtelses-udsagn.<br />

De fører i retning af forandringen, men udløser ikke i sig<br />

selv forandring.<br />

I den anden hovedgruppe finder man klientudsagn, der<br />

udtrykker:<br />

• Forpligtelse (fx Jeg kvitter smøgerne på fredag.).<br />

• Allerede at tage et skridt (fx I <strong>går</strong> begyndte jeg at skære<br />

ned på cigaretterne.).<br />

Forskellen på disse to hovedgrupper er forskellen i styrken<br />

af udtrykkene. Sandsynligheden for reelle forandringer<br />

er størst for den klient, der udtrykker forpligtelsesudsagn.<br />

Bevidstgørelsen og forandringsprocessen begynder<br />

oftest med de såkaldte ’før-forpligtelses-udsagn’. Klienten<br />

taler i en samtale om, hvad han vil (ønsker), hvorfor han<br />

vil skabe en forandring (grunde), hvordan han kan gøre det<br />

(evner), og hvor vigtig forandringen er (behov). Gradvis<br />

opbygges og styrkes forpligtelsen, og klienten begynder at<br />

tage små skridt i retning af forandringen.<br />

Forandringens led<br />

Den nævnte inddeling af klientudsagn i før-forpligtelse og<br />

forpligtelse kan sammenholdes med Prochaska og DiClimentes<br />

model for forandringens stadier (figur 1).<br />

Her vil før-forpligtelsesudsagn typisk komme på et tidspunkt,<br />

hvor klienten befinder sig tidligt i forløbet, fx over-<br />

Figur 2.<br />

Hvad er motivation?<br />

Et resultat af sammenhæng mellem vigtighed og tro på egne evner<br />

Vigtighed<br />

motivation<br />

Tro på<br />

egne evner<br />

vejelsesstadiet til forberedelsesstadiet. Forpligtelsesudsagnene<br />

i en samtale vil typisk komme senere i forløbet, når<br />

klienten befinder sig et sted mellem forberedelsesstadiet og<br />

handlingsstadiet.<br />

Modellen kan bruges til at møde klienten der, hvor han<br />

er og matche samtalestrategierne til, hvor klar klienten er<br />

i forhold til en given forandring.<br />

Inddelingen i forandringsudsagn kan også sammenholdes<br />

med Miller og Rollnicks model om motivation, og hvor<br />

klar man er til forandring (figur 2).<br />

Modellen udtrykker, at der er to led i motivationsarbejdet,<br />

dels afklaring af vigtighed, dels udarbejdelse af en realistisk<br />

strategi for forandring, der styrker klientens tro på,<br />

at forandring er mulig. Hvis man kun hjælper klienten med<br />

at indse, hvor vigtig en forandring er, men ikke også har<br />

hjulpet ham til at se, at det er muligt, vil klienten ofte foretage<br />

en efterrationalisering, der risikerer at sætte forandringsprocessen<br />

i stå.<br />

Klientudsagn og ambivalens<br />

I den motiverende samtale ser man ambivalens som et helt<br />

normalt forhold ved det at være menneske. Vi er ambivalente<br />

omkring mange og ofte vigtige ting i tilværelsen: Vi<br />

ser fordele og ulemper ved de ting, vi foretager os i rela tion<br />

til vores livsstil, job, bolig, parforhold og meget andet; og<br />

det at være 100 procent afklaret om noget er nok snarere<br />

undtagelsen end reglen.<br />

Ambivalens er et udtryk for det at være motiveret i to<br />

uforenelige retninger samtidig. Ambivalens er derfor ikke<br />

er udtryk for, at man ikke er motiveret – tværtimod er der<br />

så at sige dobbelt op på motivationen. Derfor er ambiva-<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 13


lens heller ikke noget, man nødvendigvis skal forsøge at<br />

undgå. Men når ambivalens fastholder en klient i en uholdbar<br />

situation i længere tid, vil afklaring af ambivalensen gå<br />

forud for ethvert forandringsarbejde med klienten.<br />

Et eksempel er den ambivalente arbejdsnarkoman, der<br />

på den ene side synes, det er fedt at arbejde, men på den<br />

anden side har bekymringer, der vedrører familien. Her<br />

handler motivationssamtalen om at hjælpe klienten til at<br />

blive afklaret omkring sit forhold til arbejde. Det handler<br />

om at afklare værdier, ønsker og behov, og om der eventuelt<br />

er diskrepans mellem holdninger og handlinger.<br />

lItteRAtUR<br />

Mabeck, Carl Erik. Introduktion til: Den motiverende samtale.<br />

Munksgaard Danmark. 2006.<br />

Miller W.R., Rollnick S. Motivational Interviewing, preparing<br />

people to change addictive behaviour. New York. The Guildford<br />

press. 1991.<br />

Rosdahl, Gregers. Temanummer om forandringsudsagn.<br />

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale. Implement A/S.<br />

Forår 2008.<br />

Har du også sagt ja til Ny Pensionsordning? Så træder dit<br />

valg i kraft 1. januar 2009. Efter denne dato har du mulighed<br />

for at vælge fleksible pensionsdækninger inden for rammerne<br />

af vores regler og paragraffer.<br />

Fx bliver det muligt at bruge op til en tredjedel af obligato-<br />

riske pensionsbidrag på rate- og kapitalpension, ”skrue” op<br />

og ned for invalidedækningen eller fravælge børnedækningen<br />

ved invaliditet.<br />

14 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

Ved hjælp af metodens redskaber (åbne spørgsmål, anerkendende<br />

udsagn, reflekterende lytning og opsummering)<br />

er det muligt for coachen at hjælpe klienten til at blive<br />

klarere på egne værdier. Jo mere afklaret ambivalensen<br />

bliver, jo stærkere forandringsudsagn vil der fremkomme i<br />

samtalen.<br />

Ulla Schade, journalist, master i professionel<br />

kommunikation, certificeret kognitiv coach<br />

Ebbe Lavendt, cand.psych., erhvervspsykolog,<br />

formand for Selskab for Evidensbaseret Coaching<br />

Rubak, Sune et al. Motivational interviewing: a systematic review<br />

and meta-analysis. Review article. British Journal of General<br />

Practice. April 2005.<br />

Rubak, Sune. Den Motiverende Samtale – evidensgrundlaget.<br />

Diætisten nr. 76. 2005.<br />

Nye muligheder i Ny Pensionsordning<br />

Herudover kan du indbetale ekstra frivillige bidrag både til<br />

den almindelige livsvarige ordning og til rate- og kapitalpension.<br />

Ring og hør hvordan.<br />

Medlemmer, som er optaget i pensionskassen 1. januar 2008<br />

og senere, er automatisk blevet optaget i Ny Pensionsordning.<br />

Med venlig hilsen<br />

MP Pension<br />

Lyngbyvej 20 . DK-2100 København Ø . telefon +45 39 15 01 02 . mp@mppension.dk . www.mppension.dk


Stig Kjerulf:<br />

Personlig handlekraft.<br />

Med mange eksempler giver bogen kød og blod til de<br />

psykologiske teorier bag handlekraft, dvs. ambitioner<br />

emotionel kapacitet, selvindsigt mv. Samtidig kobles<br />

den skelsættende nye handlekraftteori med teorien om<br />

positiv psykologi og giver den ekstra liv og indhold ved<br />

at gøre den handlingsrettet.<br />

Gyldendal Business, 2008, 260 sider, 299 kr.<br />

Rashmi Singla:<br />

Now and then – Life trajectories, family relationships and<br />

Diasporic Identities: A follow-up study of young adults.<br />

Belyser psykosociale dynamikker mellem forskellige generationer<br />

og i parforhold med fokus på livsforløb. Et<br />

empirisk opfølgningsstudie af en række unge, der først<br />

blev undersøgt i midten af 1990’erne. Med udgangspunkt<br />

i narrativer fra yngre voksne med dansk baggrund og<br />

yngre voksne med sydasiatisk baggrund i Danmark udfordres<br />

stereotyper om voksenalderen og om at udvikle<br />

multiple identiteter. Bogen henvender sig til forskere og<br />

praktikere inden for psykologi, antropologi m.fl.<br />

Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet, 2008,<br />

212 sider, 230 kr. (Salg: sta@ku.dk)<br />

Henning Kirk:<br />

Med hjernen i behold. Kognition, træning og<br />

seniorkompetencer.<br />

Hvordan kan forstanden fortsat vokse – i en hjerne, der<br />

skrumper med årene? Dette paradoks er hovedtemaet<br />

i bogen, der beskriver de nyeste resultater fra den kombinerede<br />

biologiske og psykologiske udforskning af<br />

hjernen. Hjernen er et livslangt byggeprojekt, den formes<br />

og udvikles efter, hvordan den bruges.<br />

Akademisk Forlag, 2008, 231 sider, 249 kr.<br />

”BØGeR” præsenterer løbende de<br />

nye bogudgivelser primært inden for<br />

det psykologiske område. Det redaktionelle<br />

princip er at søge inspiration<br />

til omtalen fx i forlagenes pressemeddelelser.<br />

en omtale er en omtale<br />

– ikke redaktionens anbefaling af bogen.<br />

Prisangivelserne er vejledende.<br />

Nye bøger<br />

Michael A. West:<br />

Teamwork. Metoder til effektivt samarbejde.<br />

Beskriver, hvordan team bliver mere effektive ved at<br />

give teammedlemmerne mulighed for at anvende deres<br />

unikke evner og ressourcer klogt og på bedst mulig vis.<br />

Bogen belyser vigtigheden af, at teammedlemmer er udviklingsorienterede,<br />

samt at der i teamet og for teamet<br />

er opstillet visioner og mål for teamwork. 3. udgave<br />

med kapitler om dannelse af team, ledelse af team og<br />

konflikter i team.<br />

Dansk psykologisk Forlag, 2008, 275 sider, 328 kr.<br />

Inger Glavind Bo:<br />

At tænke socialpsykologisk.<br />

I socialpsykologien beskriver man, hvordan menneskers<br />

sociale relationer og samhandling er grundlag for skabelse<br />

af identitet, hverdagsliv og samfund. Det teoretiske<br />

omdrejningspunkt er mikrosociologi, hverdagslivsteori<br />

og symbolsk interaktionisme.<br />

Bogen er en introduktion til fagområdet og henvender<br />

sig især til studerende.<br />

Akademisk Forlag, 2008, 220 sider, 269 kr.<br />

Margrethe Brun Hansen:<br />

Rød stue kalder.<br />

Ny, ajourfør udgave af en klassiker for forældre til børn<br />

i førskolealderen med råd og vejledning til at få et sammenhængende<br />

liv ud af en tilværelse, der tidsmæssigt<br />

er delt mellem hjem og daginstitution. Med udgangspunkt<br />

i eksempler fra børnenes hverdag giver forfatteren<br />

praktiske råd og vejledning i, hvordan man kan sikre<br />

sit barn det bedste grundlag for en tryg og frugtbar<br />

tid i vuggestue og børnehave. Udkom første gang i<br />

1988.<br />

Gyldendal, 2008, 205 sider, 199 kr.<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 15


Et farvel til<br />

foRdoMMene<br />

arnhild Lauveng var som helt ung psykiatrisk patient, men blev helbredt og<br />

arbejder i dag som psykolog inden for psykiatrien i norge. i en samtale med<br />

psykolog nyt nuancerer hun, hvad denne særlige forhistorie betyder for<br />

hendes arbejde som psykolog.<br />

erfaringer Af Irene Christiansen<br />

I den danske presse er der fokus på krænkelser af institutionsanbragte<br />

klienter som aldrig før. Næsten hver måned<br />

erfarer vi om nye forfærdelige vilkår for de allermest<br />

sårbare i vores samfund. Af særlig relevans for psykologer<br />

dukker tillige norske psykolog Arnhild Lauvengs personlige<br />

beretning op i den nyoversatte bog ”I morgen var jeg<br />

altid en løve”.<br />

Bogen, som er udgivet i flere lande, har også i Danmark<br />

affødt offentlig debat om forholdene i psykiatrien, uempatiske<br />

behandlere og sammenhængen imellem diagnoser og<br />

stigmatisering. Kombinationen af at have været psykiatrisk<br />

patient og nu arbejde som psykolog giver et særligt indblik<br />

i psykiatriske patienters situation, herunder hvad der blandt<br />

andet skal til for at forbedre psykologisk behandling.<br />

- Miseren synes allerede at starte i samfundet, hvor forventningerne<br />

til de unges præstationer er blevet skruet op<br />

til et helt og holdent urealistisk niveau, siger Arnhild<br />

Lauveng.<br />

- Jeg tror, det næsten er blevet endnu værre end dengang,<br />

jeg var ung. De unge skal være gode i skolen, få høje karakterer,<br />

spise sundt, dyrke motion og se godt ud. Der er<br />

et enormt pres på de unge i dag. Jeg arbejder selv med sådanne<br />

unge, som ikke kan klare presset. Der er ikke plads<br />

til at begå fejl, der er heller ikke megen omsorg til denne<br />

aldersgruppe, og mange unge <strong>går</strong> rundt med vildfarelsen<br />

om, at de skal klare det hele selv.<br />

16 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

Sproget om det ’normale’<br />

Lauveng har oplevet på egen krop, hvad det vil sige at få<br />

holdt sin egne handlinger op imod den såkaldt ’sædvanlige<br />

målestok’. Men hvordan opstår dette fælles billede af det<br />

’normale’ eller ’sædvanlige’?<br />

Ifølge hende bidrager de fleste af os hertil ved at præsentere<br />

os selv som noget bedre, end vi egentlig er. Vi dækker<br />

over os selv og oplæres samtidig i at sammenligne os med<br />

andre, holde vores præstationer op imod bestemte standarder<br />

og stræbe efter et utopisk ideal om det perfekte. Desværre<br />

kommer vi dermed til at glemme at mærke efter, om<br />

vi har det godt, pointerer hun.<br />

I det almindelige liv forårsager denne unuancerede formidling<br />

af det ’normale’ følelser af utilstrækkelighed, mindreværd<br />

og i sidste ende psykisk sårbarhed – fx blandt unge,<br />

som Arnhild Lauveng er inde på. Men også blandt professionelle<br />

kan fagsproget om det ’patologiske’ være med til at<br />

cementere en rigid og fordomsfuld holdning til mennesker<br />

med psykiske lidelser. Selve diagnosen har det med at presse<br />

den professionelle ind i en ganske særlig måde at forstå<br />

på:<br />

- Der er så mange nuancer i det psykiatriske og ligeledes<br />

i det normale. Alligevel bliver alt, hvad den psykotiske siger,<br />

fortolket – alt handler om diagnosen. Vi skal være mere<br />

nuancerede om måden, hvorpå vi taler om psykiske lidelser,<br />

og stræbe efter et sprog, som er ikke-moraliserende.


Psykolog Nyt • 19 • 2008 17<br />

fotos: nina LEmVigH-müLLEr


- Jeg ønsker at sige tingene så enkelt som muligt og benytter<br />

mig fx næsten ikke af fagbegreber. Hvis vi intellektualiserer<br />

alle følelser, glemmer vi de små afgørende ting i<br />

det enkelte menneskes liv.<br />

Selv-tilkendegivelse i <strong>terapi</strong><br />

Arnhild Lauveng praktiserer selv et nærværende sprog både<br />

mundtligt og i sin bog. Der er tale om et velovervejet valg<br />

i forbindelse med at lade sine egne erfaringer som psykiatrisk<br />

patient offentliggøre. Men hvordan virker Lauvengs<br />

forhistorie på de klienter, hun selv arbejder med?<br />

Hun fortæller, at hun indtil videre ikke har oplevet nogen<br />

problemer i forhold til sine klienter, som giver udtryk<br />

for, at det faktisk kan være lettere at åbne sig for et menneske,<br />

som selv har haft store problemer og gjort ’dumme<br />

ting’ i sit liv. Dertil kommer, at Arnhild Lauveng aldrig <strong>går</strong><br />

på kompromis med princippet om, at det er patientens behov,<br />

der står i centrum i den behandling, hun varetager.<br />

Hvis det virker godt for patienten med selv-tilkendegivelse,<br />

er det fint, og ellers optræder det ikke i hendes arbejde.<br />

Men hvor meget selv-tilkendegivelse kan en given terapeutisk<br />

behandling tåle? Arnhild Lauveng har ikke et færdigt<br />

svar, men reflekterer over muligheder og begrænsninger:<br />

- Jeg fortæller fx ikke om mit privatliv her og nu. Men<br />

jeg arbejder på et lille sted. I små samfund ved alle jo no-<br />

18 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

FAKtA Bogdata<br />

Lauveng, Arnhild: I morgen var jeg altid en løve.<br />

Akademisk Forlag, 2008. 155 sider. 249 kr.<br />

get om hinanden, så måske er total hemmeligholdelse af<br />

psykologens liv en del steder en umulighed. Det kan dog<br />

være et problem, at nogle klienter på grund af min forhistorie<br />

tror, at jeg har en form for trylleformular, der kan<br />

helbrede dem.<br />

- Alt i alt mener jeg, at selv-tilkendegivelse kan være med<br />

til at opløse følelsen af skam. Nogle mennesker siger, ’Hvis<br />

nogen får dette at vide, så dør jeg!’ Taber man ansigt, er det<br />

slut, mener de. Jeg viser dem og andre, at vi mennesker<br />

sagtens kan leve videre med pinagtige ting i vores bagage.<br />

Livet fortsætter faktisk, og vi kan bygge tingene op på ny.<br />

Det kan set i det lys være interessant at overveje, om psykologer<br />

måske er for tilbageholdende med at anvende elementer<br />

af selv-tilkendegivelse i deres arbejde. Måske kommer<br />

psykologer længere ved – med sig selv som eksempel<br />

– at normalisere, at livet <strong>går</strong> op og ned. Eller måske er det<br />

en myte blot, at klienter skulle blive påvirket af deres psykologs<br />

liv, når alt, de i bund og grund ønsker, er at tale om<br />

sig selv. Arnhild Lauveng oplever hyppigt, at klienter fuldstændig<br />

glemmer hendes baggrund som psykiatrisk patient.<br />

Ligeledes forholder det sig med kolleger, som i starten måske<br />

er lidt for høflige, men hurtigt <strong>går</strong> over til at behandle<br />

hende som alle andre.<br />

Fra fordomme til åbenhed<br />

Arnhild Lauvengs tidligere erfaringer som psykiatrisk patient<br />

har sat hendes eget arbejde som psykolog i relief: Hun<br />

forholder sig, i positiv forstand, ydmygt over for opgaverne<br />

i sin dagligdag. At leve inden for murene af en psykiatrisk<br />

institution, henholdsvis at leve i samfundet med perioder<br />

med medgang og modgang er to forskellige erfaringsmæssige<br />

universer.<br />

Mød cand.psych., dr.med. Jørn Beckmann på DPSP’s seminar i København 27. november 2008<br />

En morders psykologiske profil & Kunsten at elske sig selv …<br />

Alt om arrangement og tilmelding – se www.dpsp.dk > ’Program 2008’<br />

ANNoNCE


- Men der findes ikke nogen ”de” eller ”os”. Vi er alle kun<br />

mennesker, vi er forskellige, og vi er alle grundlæggende<br />

ens, konkluderer Lauveng. Hermed giver hun fordomme<br />

nådesstødet og inviterer til åbenhed i stedet:<br />

- Vi må være åbne for, at terapeutisk behandling til tider<br />

kan kræve lang tid. På samme måde slutter en kirurgisk<br />

operation også først, når lægen er helt færdig med sin patient.<br />

At gøre folk til statistik i det psykiatriske system er<br />

en blindgyde. Men statistik kan også bruges kreativt. Fx<br />

satser folk på lotto, hvor de er så godt som chanceløse i forhold<br />

til at opnå den store gevinst. Alligevel spiller de! Hvorfor<br />

kan den ene procents chance for at blive rask efter en<br />

Autism+<br />

International forskerkonference om autisme og relaterede diagnoser<br />

Tid: 26.-28. februar 2009 Sted: Herning Konferencecenter Tilmelding: www.meetingofminds.dk<br />

Hovedoplægsholdere:<br />

Lorna Wing / Judith Gould<br />

“Autism Plus - What Is the Core of<br />

ASD and What Is Extra”<br />

Elkhonon Goldberg<br />

“Autism Plus – Does it make sense to<br />

distinguish between different kinds of<br />

cognitive disorders?”<br />

Christopher Gillberg<br />

”Autism Plus Medical Disorders:<br />

Implications for treatment and care”<br />

Gary Mesibov<br />

”Evidence Practice in ASD - What<br />

Works and What does not Work?”<br />

Rita Jordan<br />

“Autism Plus Challenging Behaviors;<br />

Causes, Prevention and Treatment”<br />

Mohammad Ghaziuddin<br />

”Autism Plus Psychiatric Disorders:<br />

A Lifespan Perspective”<br />

Per Hove Thomsen<br />

”Autism Plus OCD “<br />

Maria Råstam<br />

“Autism Plus eating disorders”<br />

Richard Mills<br />

”Autism Plus high risk and offending<br />

behaviour”<br />

skizofrenidiagnose ikke bruges på samme kreative vis som<br />

i lottospillet?<br />

- At formidle, at der er en chance for at blive rask eller få<br />

det bedre, er afgørende. Det handler om at repræsentere<br />

håb, tro og helt grundlæggende medmenneskelighed fra<br />

den professionelles side.<br />

Irene Christiansen, cand.psych.<br />

Olga Bogdashina<br />

”Autism Plus Sensory Issues”<br />

Eva Billstedt<br />

“Quality of life in persons with<br />

autism”<br />

Holger Kallehauge<br />

”UN-convention - Perspectives for<br />

People with ASD”<br />

Kjeld Høgsbro<br />

”Ethical aspects of research”<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 19


Rejsen bort<br />

fra misbruget<br />

Den traditionelle misbrugsbehandling slog ikke til, og Jonas’ liv var<br />

en hastig deroute på vej mod intetheden. men så trådte familien<br />

og communitá cenacolo til.<br />

Optur Af Hans Ole Nielsen<br />

Irland. Uden for vinduet farer nøgne træer og forvitrede<br />

buske forbi, mens våde, grønne marker i horisonten følger<br />

togets retning, den rigtige retning, retningen mod Communitá<br />

Cenacolo, Knock, Irland.<br />

Min søn Jonas nåede Knock i foråret sammen med Ulla,<br />

hans stedmor. Hun tog hjem igen til Danmark, Jonas blev<br />

i Irland. Nu er Ulla atter på vej derover, denne gang sammen<br />

med mig og Jonas’ to børn. Uden for slår den irske<br />

vinterregn mod toget. Klara på 11 år og Kristian på 9 har<br />

ikke set deres far i ni måneder, deres øjne søger Ullas: Hvornår<br />

er vi der?<br />

- - -<br />

Det regnede også for ni måneder siden, da Jonas og jeg<br />

blev kørt til lufthavnen i Kastrup. Jonas’ ansigt var smalt og<br />

blegt. Der gik gys af kulde gennem hans udmagrede krop,<br />

men der var svedperler på hans pande. Da jeg lagde armen<br />

om hans skuldre, var de benede og knoglede, og hans underarme<br />

og overarme gik i ét. Om ham var en stram sød<br />

lugt af tobak og hash, 40-50 cigaretter og 5-10 joints om<br />

dagen, øl, cola.<br />

Tre måneder før havde Jonas ringet til mig: Jeg vil væk<br />

fra det hele! Hjælp mig far!<br />

20 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

Tiden forud havde været lang og tung: Et årelangt, stadigt<br />

stigende forbrug af hash og alkohol. Skilsmisse. Tab af<br />

arbejde. Ambulant og institutionel behandling.<br />

Ulla og jeg havde været i Medjugorje, et af jomfru Marias<br />

hellige steder i Bosnien-Herzegovina. Her havde vi besøgt<br />

et af Communitás huse og for første gang hørt om søster<br />

Elvira af Theresiaordenen i den katolske kirke, der i<br />

1983 sammen med unge, forvildede og nedbrudte <strong>mænd</strong><br />

byggede et simpelt hus i Italien med troen på Gud som et<br />

glødende centrum – der samlede <strong>mænd</strong>ene til et fællesskab,<br />

hvor hensynet til den enkeltes vækst og udvikling var målet.<br />

Her genvandt <strong>mænd</strong>ene deres kraft og glæde. Fra dette<br />

moderhus har Communitá Cenacolo siden udviklet sig<br />

til nu at omfatte over 50 huse spredt over det meste af verden,<br />

alle selvkørende ved beboernes eget arbejde og ved<br />

donationer fra private ofte anonyme sponsorer.<br />

Alle husene er samlet som i én stor familie for <strong>mænd</strong> og<br />

kvinder, der har mistet meningen i deres liv, og hvor fortvivlelse<br />

og håbløshed sammen med opgiven og en dødelig<br />

afhængighed af alkohol og narkotiske stoffer har ført til en<br />

tilstand, der har modstået alle behandlingsforsøg i deres respektive<br />

lande.<br />

Indtil Jonas ringede, havde der mellem ham og mig hersket<br />

en gensidig vrede og foragt, længsel og håb, smerte,<br />

afmagt. I årevis havde der ligget en giftig tåge mellem os,


men nu trængte et lysglimt gennem mørket: - Jeg vil væk<br />

fra det hele. Hjælp mig far!<br />

Inden i mig svarede det: Han dør, hvis han ikke får hjælp<br />

til liv nu. Og jeg dør også, hvis jeg kun kan vise ham veje<br />

til døden og ikke en vej til livet, en vej, som jeg med hele<br />

min sjæl tror på er den rigtige.<br />

Jeg fortalte Jonas om Communitá Cenacolo, han bad om<br />

mere information, video og brochurer, afviste så det hele –<br />

for børnenes skyld! Ville så igen, ville ikke, men vi nærmede<br />

os hinanden.<br />

Da flyet lettede til Irland med Ulla og Jonas, blev jeg<br />

hjemme. Mit syn er stærkt nedsat, og jeg skulle opereres<br />

næste dag. Efter en uge vendte Ulla tilbage, Jonas havde afleveret<br />

sine kontanter, kreditkort, pas og mobiltelefon og<br />

havde accepteret rammerne for et længere ophold – to-tre<br />

år – i Cenacolo-fællesskabet, der udelukkende består af tidligere<br />

misbrugere – fra den ansvarlige i huset til den sidst<br />

ankomne: Holde huset selvkørende ved fælles arbejde med<br />

de andre <strong>mænd</strong> – kvinder og <strong>mænd</strong> er adskilte – kraftig<br />

nedtoning af traditionelle materielle værdier og af kommunikationen<br />

med pårørende, de første tre-fire måneder – ingen<br />

alkohol, ingen narkotika og ingen tobak. Og: ingen<br />

substitutionsmedicin under afvænningen eller senere, men<br />

støtte fra en guardian angel, som er en beboer, der de første<br />

måneder følger den nyankomne dag og nat og langsomt<br />

iLLustrationEr: LisbEtH E. cHristEnsEn<br />

sluser ham ind i fællesskabet med de andre <strong>mænd</strong>.<br />

Nu er der gået ni måneder. Og trods to rømninger er Jonas<br />

stadig i fællesskabet i Irland.<br />

Gensyn, omsider –<br />

Og nu er toget stoppet i Knock. - Er vi der nu farfar? Hvordan<br />

mon far ser ud nu?<br />

Vi bliver indkvarteret i et lille venligt pensionat. Vores<br />

værter præsenterer sig: Vi er venner af Cenacolo. Det er<br />

sent, vi beder Fadervor, og børnene sover ind.<br />

Den første morgen i Knock er fuld af klokkeklang. Vi <strong>går</strong><br />

til messe. Et stykke foran os <strong>går</strong> en gruppe <strong>mænd</strong>, deres<br />

silhuetter flimrer i skarpt modlys, en af <strong>mænd</strong>ene vender<br />

sig, han begynder at løbe, hen mod os. Vi stopper op, så<br />

begynder børnene også at løbe, hen mod ham. De kaster<br />

sig ind til ham, han har brede skuldre og løfter dem op i<br />

stærke arme: Far!<br />

Der kommer andre gæster. Der er familiebesøg i Cenacolo.<br />

Beboerne arrangerer krybbespil live om aftenen. De<br />

har lavet mad til os alle, og vi spiser i deres små stuer. Snakken<br />

<strong>går</strong>, nogle kommer fra Italien, Mexico og USA, andre<br />

fra England og Irland, men snakken <strong>går</strong>.<br />

Da vi skal hjem til pensionatet, er det aften, og jeg snubler<br />

udenfor i mørket. En arm lægger sig om min skulder, jeg<br />

ser op i min søns smilende ansigt, jeg læner mig mod hans<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 21


skulder, det er første gang. På vej ud til bilen begynder vi at<br />

skændes om tidspunktet for afrejsen i morgen, og i skænderiet<br />

er der stadig spor af gammel bitterhed og kulde.<br />

Sidste dag, den tredje, besøger vi igen huset. Beboerne<br />

sover i firemandsstuer, de ligner dem, jeg sov i, da jeg var<br />

soldat, og da jeg sejlede til søs. Mændene, som bor her, er<br />

<strong>mænd</strong>, som vi var, men den dame, de har på væggene, er<br />

anderledes end pigerne, vi havde hængt op. Det kræver<br />

samarbejde, orden og ansvarlighed at bo og arbejde under<br />

så små forhold. Mændene er afslappede og venlige, og vi<br />

får talt med de fleste af dem. De holder fri fra hverdagen,<br />

som ellers begynder kl. 7, og kan se sådan ud: Først bøn<br />

og meditation og arbejdsfordeling, så morgenmad og arbejde<br />

til middag. Herefter åndelig fordybelse og samtale<br />

med udgangspunkt i oplæsning fra Bibelen, hvor andre perspektiveringer<br />

end netop den kristne er velkomne. Igen arbejde.<br />

Så følger vask af arbejdsstøj og tilberedelse af middagsmad.<br />

Om aftenen fri, ofte fodbold og anden sport, tv<br />

eller film efter aftale. Kl. 22 bøn og god nat.<br />

Der er hele tiden løbende opfølgning, i gruppen eller ved<br />

mere personlig kontakt, af hvordan <strong>mænd</strong>ene har levet op<br />

til fælles og personlige ansvarsområder, de i gruppen er blevet<br />

pålagt eller selv har påtaget sig, det kan være rent praktiske<br />

gøremål eller et personligt arbejde med ændringer i<br />

holdninger og adfærd, som den enkelte har indset til stadighed<br />

bringer ham i pinlige og uønskede situationer med<br />

sig selv og fællesskabet.<br />

Alle <strong>mænd</strong>ene har ’slikket bunden af truget’, de er lige<strong>mænd</strong>.<br />

Og alle har viljen til kamp mod de nedbrydende og<br />

destruktive kræfter, der altid lurer, og redskaberne til kampen<br />

får de i Cenacolo! Andre redskaber er de allerede eksperter<br />

i: De kender hver eneste undskyldning for svigt, hver<br />

eneste løgn, fra den hvideste til den sorteste, som midler<br />

til at udbytte og udnytte den anden, hver eneste form for<br />

manipulation for at undgå forpligtelsen i det venskab og i<br />

den kærlighed, de både længes efter og frygter.<br />

Svært at snyde i Cenacolo<br />

Vi tager afsked med Jonas. Han vil følge den vej, han er slået<br />

ind på, og bliver i Cenacolo. Børnene er trygge nu, de<br />

ved, at deres far har det godt, og de er glade for ham og<br />

stolte, men: Hvornår igen, far? Ulla og jeg lover at følge<br />

dem igen, når der er besøg næste gang.<br />

På pensionatet møder vi to kvinder. De tilbyder os et lift<br />

til lufthavnen ved Dublin i morgen. De er venner af Cena-<br />

22 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

colo, har været med til at etablere huset i Irland, og der er<br />

mange venner af Cenacolo i det omliggende samfund, som<br />

er parat til både at yde naturalier og praktisk hjælp til huset,<br />

venner, der respekterer og beundrer <strong>mænd</strong>enes<br />

kamp.<br />

Da vi skal i seng, kalder Klara og Kristian. De sidder med<br />

hver sin rosenkrans i hånden: Vi fik den af far. Vi tænker<br />

på far, når vi holder den i hånden.<br />

Tidlig morgen. Biltur til Dublin, fly til København, biltur<br />

til børnenes mor i Sverige. Hun breder armene ud: Mor! Vi<br />

fortæller om turen, forklarer om rosenkransen. Børnenes<br />

mor smiler og ler: Tak, fordi børnene er så glade.<br />

Ulla og jeg kører hjemad, ser på hinanden: Vi vil også<br />

være Cenacolos venner! Og så er vi tilbage i Danmark.<br />

Markante forskelle<br />

Danmark. Inden vi igen besøgte Jonas, talte Ulla og jeg tit<br />

om, hvad der var sket. Ja, der var jo sket det, at Jonas var<br />

rejst til Irland og i over et år ikke havde rørt alkohol, hash<br />

eller tobak, og at han havde genvundet sin fysiske styrke.<br />

Og det stod fast, at han ønskede at blive i Irland.<br />

Nogle markante forskelle mellem behandlingen i Danmark<br />

og i Cenacolo-fællesskaberne sprang os i øjnene: I Cenacolo<br />

er <strong>mænd</strong> og kvinder skilt ad i forskellige huse, og der er ikke<br />

kontakt mellem kønnene i den tid, behandlinger varer. Opholdet<br />

er gratis, idet beboerne i det enkelte hus selv sørger<br />

for deres eksistens og ikke modtager hjælp fra offentlige instanser.<br />

Mændene er døgnet rundt i stadig kontakt med hinanden.<br />

Der er daglige samtaler med udgangspunkt i tekster<br />

fra Bibelen og daglige bønner og meditationer med udgangspunkt<br />

i den kristne tradition. Mændene i fællesskabet kommer<br />

fra forskellige nationer med forskellige sprog og skikke<br />

og består udelukkende af tidligere misbrugere af narkotiske<br />

stoffer og alkohol; der inddrages således ikke bistand fra medicinsk,<br />

psykiatrisk, psykologisk eller pædagogisk sagkundskab,<br />

og der gives fx under opholdet ikke på noget tidspunkt<br />

substitutionsmedicin.<br />

Automatisk begyndte vi at fundere over, om nogle af disse<br />

nye tiltag i en eller anden forstand havde bevirket den<br />

positive udvikling hos Jonas. Men selv om vi her og der<br />

hørte om en succesrate på 80 % i Cenacolo, fandt vi hurtigt<br />

ud af, at denne vurdering ikke var baseret på traditionelle<br />

videnskabelige undersøgelser, idet der ikke forefindes<br />

offentliggjorte evidensundersøgelser af arbejdet i Cenacolo-fællesskaberne.


Vi vovede så et kvalificeret gæt, baseret på casestudies,<br />

egen klinisk erfaring og måske lidt ønsketænkning – på, at<br />

noget, der virkelig havde gjort en forskel for Jonas, var, dels<br />

at han var havnet i en livssituation, der var så pinefuld, at<br />

han bad om at ’komme væk fra det hele’, dels at vi indså,<br />

at nu drejede det sig om at redde Jonas’ liv, og dels endelig<br />

at vi forstod, at vi kun kunne gøre dette på en eksperimenterende<br />

måde, efter at de metoder, der var godkendt i Danmark<br />

som evidente, i en eller anden grad var forsøgt uden<br />

held. Og vi ikke havde tid til at skaffe os viden om, hvorvidt<br />

der var andre steder i verden, der havde opnået evidensbaserede<br />

resultater i tilfælde som Jonas’.<br />

Vi valgte at forstå hans ønske om ’at komme væk fra det<br />

hele’ som et ønske om nyt liv. Og vi fulgte ham så til Cenacolo<br />

i Irland, hvor det, vi havde hørt og læst om forholdene<br />

der, forekom os så fornuftigt, at vi sammen satsede på,<br />

at det var her, der var nyt liv for Jonas.<br />

Vi blev enige om, at det, vi indtil nu havde set og erfaret<br />

om holdninger og arbejdsmåder i Cenacolo i Irland, i nogen<br />

grad kunne berettige, at vi i straks efter hjemkomsten<br />

i munden på hinanden udbrød: Vi havde sgu ret!<br />

Nye mennesker, nye skikke<br />

Italien. Efter er lille års tid i Irland var Jonas flyttet til Norditalien<br />

for at møde nyt land og sprog, nye mennesker, nye<br />

skikke. Her besøgte vi ham i Cunio tæt ved Cenacolos hovedsæde<br />

i Saluzzo. Der var julefest. Over 2000 nuværende<br />

og tidligere beboere fra Cenacolos huse i Europa, USA, Sydamerika<br />

og Rusland deltog. Festen fandt sted i en kæmpe<br />

sportshal og blev ledet af søster Elvira og beboere fra husene.<br />

Mellem talerne vekslede et drønende rockorkesters kraft<br />

med et swingende kors soul og ånd, mens sanselig boblende<br />

livsglæde fyldte salen. En messe blev fejret, en rosen-<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 23


FAKtA På dansk grund<br />

I Danmark har en gruppe interesserede med kendskab til arbejdet med stofmisbrugere og<br />

alkoholikere dannet foreningen Cenacolos Venner. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til<br />

Communitá Cenacolo og undersøge, om der her eller et andet sted i Norden kan føjes endnu et hus til.<br />

Se www.cenacolos-venner.dk.<br />

krans blev bedt, og et klimaks blev uventet nået midt i et<br />

storslået krybbespil, da det lille jesusbarn i krybben pludselig<br />

gav et vræl fra sig, der rungede gennem hallen, og alle<br />

rejste sig og lo og klappede, mens rockorkestret satte i med<br />

Happy birthday to you.<br />

I pauserne fandt nuværende og tidligere beboere hinanden,<br />

nogle med familier, andre uden, der blev omfavnet,<br />

grædt og smilet. Og spist. Sulten var stor og mad og drikke<br />

blev indtaget med glubende appetit, ikke mindst af de<br />

mange børn, som hele tiden bevægede sig rundt i hallen i<br />

dette mylder af mennesker i en livsudfoldelse gående fra<br />

dyb koncentration og bøn til drønende rockmusik og hengivelse<br />

i bølgende kædedanse.<br />

Jonas og børnene forsvandt hurtigt, og Ulla og jeg fik talt<br />

med ledere fra Jonas’ hus. Der blev det klart, at Jonas i løbet<br />

af foråret efter ca. to års ophold i Cenacolo ville hjem<br />

og også var parat til at klare sig selv igen.<br />

Vi dansede med i en af kæderne og blev pludselig omfavnet<br />

– begge to på én gang – af Joshua, en kæmpemæssig<br />

amerikaner, vi havde truffet i Irland, jøde og buddhist,<br />

der nu arbejdede som kok i Australien. Da vi spurgte ham,<br />

hvordan det havde været for ham at bede kristne bønner<br />

og gå i kirke i Irland, grinede han: - Fedt mand. Det er sgu<br />

da fucking klart, at hvis du <strong>går</strong> ind i et fremmed hus for at<br />

få hjælp, må du følge dets anvisninger og skikke. Han tog<br />

en dyb slurk af sin cola og så lidt frem for sig: - Eller gå<br />

igen, hvis du ikke kan lide lugten. Det er der ingen, der<br />

forhindrer dig i, mand.<br />

Lidt efter talte vi med en af moderhusets ledere, en præst,<br />

der kendte Jonas godt. Da vi lidt bekymret spurgte ham,<br />

hvad han mente Jonas skulle foretage sig, når han kom hjem<br />

igen, smilede han: - Det han kan nu: Arbejde, elske, bede<br />

og leve sundt. Og da vi fremturede: Og hvad skal vi så gøre?,<br />

så han på os: - Lytte til ham og give ham udfordringer.<br />

Uden for hallen spillede to hold fodbold, en sport, der<br />

dyrkes i alle Cenacolos huse, hvor der også holdes skarpt<br />

øje i tv med turneringer i hele verden og især fra de lande,<br />

der er repræsenteret i Cenacolos huse, som også har løbende<br />

turneringer indbyrdes.<br />

24 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

Inde igen i hallen mødte vi børnene og Jonas. Vi skulle<br />

sige farvel nu. Jonas tog først mig i hånden og dansede en<br />

lille kort dans med mig. Først udtrykte den glæden ved vores<br />

møde, så smerten ved afskeden og til sidst glæden ved<br />

det kommende gensyn. Så blev det Ullas tur, så Klara og til<br />

sidst Kristian. Og så gik vi hjem til hotellet.<br />

Den følgende dag gik turen mod nord. Ulla og jeg kørte<br />

børnene gennem Europa hjem til Sverige, hvor også vi dansede<br />

afsked med dem. Herpå vendte vi hjem til Danmark.<br />

Hvad er der sket med Jonas?<br />

Danmark. Efter nogle måneder lander Jonas i Danmark. Nu<br />

bor han igen her, på et lille værelse, kommunen har skaffet<br />

ham, og hvor han kan have besøg af sine to børn. Han<br />

har planer om at udbrede kendskabet til Cenacolo her i<br />

Danmark og om at være i kontakt med vennerne derfra.<br />

Han kører taxa og har fået nye bekendtskaber af en helt anden<br />

art end dem, han havde før han rejste til Cenacolo. Han<br />

er i gang med at opbygge en positiv kontakt til sin ekskone<br />

og er i god kontakt med sine børn. Han tager én dag ad<br />

gangen og lader sig ikke uden videre slå ud af skuffelser af<br />

menneskelig eller materiel art.<br />

Hvad er der sket med Jonas?<br />

En nat vågner jeg, og en historie fra gamle dage dukker<br />

op: De store terapeuter var samlet for at redegøre for målet<br />

med deres <strong>terapi</strong>. De blev bedt om at gøre det kort. Jeg nøjes<br />

med at citere de tre, jeg kender bedst: Fritz Pearls lagde<br />

ud: - Mit mål, sagde han, er at lære folk at tørre sig selv i røven.<br />

Senere var det Freuds tur: - Ja, og når Dr. Pearls har gjort<br />

sit, så prøver jeg at lære folk at elske og arbejde. Til sidst kom<br />

Jung: - Og når Freud og Pearls har gjort deres, så prøver jeg<br />

at hjælpe folk med at få mening med det hele.<br />

Da jeg efterfølgende tænkte på, hvad der var sket med<br />

Jonas, dukkede Fritz Perls skæggede ansigt op: Jonas er så<br />

småt begyndt at tørre sig selv i røven! Og jeg tænkte på de<br />

trange boligforhold og hans tætte psykiske og fysiske nærhed<br />

med de andre <strong>mænd</strong> i fællesskabet: Lugten af lort registreres<br />

straks, og reaktionerne er hurtige og kontante. Ingen<br />

af de andre <strong>mænd</strong> står i kø for at tørre Jonas i røven.


Det, de gør, er at fortælle ham, hvornår han lugter, og hvordan<br />

han skal holde op.<br />

Var det så alt? Nej, hviskede det i mit øre, og jeg opdagede,<br />

at Freud stod lidt bag Pearls: Han er også begyndt at<br />

kunne elske lidt, og måske arbejder han også af og til uden<br />

hele tiden at tænke på, hvad han får for det. Den levende<br />

nærhed i fællesskabet, hvor svedende <strong>mænd</strong> kæmper, sejrer,<br />

taber, hvor en hjælpende hånd, et smil, kan skabe lysten<br />

til selv at række en hånd frem til en, der trænger til<br />

hjælp. Være hos en, der græder, fordi man selv har grædt<br />

– hvis man lige husker det.<br />

Og arbejdet i fællesskabet! Her får du chancen for at erfare,<br />

at det at arbejde ikke altid bare er for at fylde tiden ud<br />

eller for din egen fornøjelses skyld. Du får chancen for at<br />

se, mærke og føle, at dit arbejde også har betydning for<br />

dem, der sveder ved siden af dig. Og måske finder du ud<br />

af, at hvis du vil opnå noget, der skaber glæde, må du arbejde<br />

for det. Og måske oplever du den fryd, det er at gøre<br />

er arbejde færdigt. Helt færdigt.<br />

Nu rømmer Jung sig: Ja, Jonas’ fiksering på hash og alkohol<br />

som det centrale i livet har løsnet sig, og hvis han<br />

ikke vil havne i nye fikseringer, er han nødt til at begynde<br />

på at skabe sig en ny mening med sit liv. Og – tænkte jeg:<br />

I de daglige samtaler og diskussioner ud fra Bibelen med<br />

andre <strong>mænd</strong> – med vidt forskellige menneskelige udgangspunkter<br />

og fra vidt forskellige lande og kulturer – har han<br />

fået chancen for indblik i mangeartede holdninger til livets<br />

mening, og han har fået tilgang til et sprog, der sætter ham<br />

i stand til at tale om problemer af åndelig og eksistentiel<br />

karakter på en måde, der både kan stille og besvare spørgsmål<br />

og åbne op for nye.<br />

De tre gamle kæmper svinder væk, mine øjne lukker sig,<br />

nu kan jeg sove … Men nej! Søster Elvira viser sig, klart og<br />

skarpt: - Og glem nu ikke, Ole, at der i Cenacolo også er plads<br />

til troen på Gud. Og måske har Jonas grebet chancen.<br />

Og Jonas greb chancen<br />

Da jeg talte med Jonas for et stykke tid siden, røg det håbefuldt<br />

ud af mig: - Det er, som om du er forvandlet! Jonas<br />

fiskede en smøg frem og tændte den. Han så på mig og smilede:<br />

Ja, ja, far. Men jeg er sgu ikke blevet til en helgen! Han<br />

inhalerede dybt!<br />

Men noget er der altså sket! Søster Elvira og Pearls og<br />

Freud og Jung har givet mig nogle forslag til at forstå, hvad<br />

det er, men jeg ved jo godt, at der kan gives mangfoldige<br />

andre forslag. Og jeg ved også, at det, der kan ske, ikke altid<br />

sker! Men én ting står fast: Startskuddet til det, der er<br />

sket og vil ske, blev affyret, da Jonas så mig som den eneste<br />

mulighed for at finde et sted, hvor han kunne ’komme<br />

væk fra det hele’ og det blev lige så nødvendigt for mig som<br />

for ham at finde det sted.<br />

Vi fandt stedet, og Jonas greb chancen. Nu er det op til<br />

ham at holde fast og holde ud. Og skulle han slippe, er der<br />

et sted med plads til en omstart: Cenacolo Communicá,<br />

Knox, Irland.<br />

Hans Ole Nielsen, cand.psych.<br />

Konference<br />

Ensomme unge<br />

Mange unge føler sig ensomme og lever et liv uden jævnaldrende<br />

venner og fællesskaber. Det har alvorlige konsekvenser - og kan<br />

være svært at konstatere og håndtere for omgivelserne. De unge<br />

skjuler ofte disse trivselsproblemer for omverdenen og således også<br />

for behandlere og rådgivere.<br />

Denne konference er rettet mod alle, der arbejder med unge - og<br />

er en mulighed for at lære mere om ensomhedsproblematikken<br />

og dens omfang og konsekvenser. Ligesom der bliver præsenteret<br />

konkrete erfaringer med og redskaber til arbejdet med unges sociale<br />

trivsel.<br />

Indlæg ved:<br />

Mathias Lasgaard<br />

Ida Koch<br />

Anne Madsen<br />

Med ere<br />

Sted: Den Sociale Højskole, KBH<br />

Tid: 11. november kl. 9:00-16:30<br />

Pris: 450 ,- inkl. frokost<br />

Se program og tilmelding på<br />

www.ventilen.dk<br />

Konferencen er arrangeret af Ventilen Danmark<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 25


ydernumre – en debat værd!<br />

Der er et kraftigt ønske om ydernummer til alle kvalificerede psykologer.<br />

men hvad vil det sige at være kvalificeret?<br />

efterlysning Af Vibeke Lunding-Gregersen<br />

Siden 1995 har der blandt et flertal af de selvstændige<br />

psykologer været et ønske om at udvide praksisoverenskomsten,<br />

så at alle kvalificerede privatpraktiserende psykologer<br />

kan få tildelt et ydernummer. Sektionen for Selvstændige<br />

Psykologer har talrige gange haft sagen på sin<br />

dagsorden.<br />

Også Dansk Psykolog Forening bakker ønsket op, således<br />

som det fremgik af generalforsamlingen i maj i år.<br />

Ydernummer til alle – det, som også kaldes: en liberalisering<br />

af overenskomsten – vil være ensbetydende med, at<br />

alle de psykologer, der lever op til nogle på forhånd definerede<br />

kvalifikationskrav frit vil kunne nedsætte sig og modtage<br />

klienter, der henvises gennem ”Sygesikringen”.<br />

Hvorfor liberalisering?<br />

Der er mange grunde til, at vi ønsker at liberalisere overenskomsten.<br />

Indadtil skaber den nuværende overenskomst en meget<br />

uheldig opdeling af de selvstændige psykologer i psykologer<br />

med og uden ydernummer, og det har været vanskeligt<br />

både for Dansk Psykolog Forening som helhed og for sektionen<br />

at varetage begge gruppers interesser.<br />

Der anvendes mange ressourcer på forhold, som vedrører<br />

overenskomsten. Desværre har dette resulteret i, at en<br />

forbedring af vilkårene for psykologer uden ydernummer<br />

er trådt i baggrunden. Det er problematisk både for de<br />

selvstændige psykologer uden ydernummer og for Dansk<br />

Psykolog Forening, der har til opgave at varetage alle medlemmernes<br />

interesser.<br />

Et andet forhold er de konkurrencemæssige fordele, den<br />

nuværende ordning giver til én gruppe af psykologer, nemlig<br />

ydernummerpsykologerne. Overenskomsten må be-<br />

26 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

tragtes som stærkt konkurrenceforvridende, hvad der støttes<br />

af Konkurrencestyrelsens rapport fra 2006, der netop<br />

anbefaler at liberalisere på området.<br />

En væsentlig følge af, at ikke alle psykologer har mulighed<br />

for at blive tilknyttet overenskomsten, er, at der blandt<br />

de selvstændige psykologer er udtalt modstand mod at få<br />

nye personkategorier ind under den nuværende overenskomst.<br />

Dette kom til udtryk ved sektionens generalforsamling<br />

i 2006, hvor medlemmerne stemte imod depression<br />

som ny henvisningskategori. Dette skyldes blandt andet en<br />

naturlig bekymring hos mange af psykologerne uden ydernummer<br />

for, hvilken betydning nye kategorier vil have for<br />

deres praksis og dermed for deres levebrød.<br />

Liberalisering af ydernummerordningen vil kunne skabe<br />

bedre forhold for og mere lige vilkår mellem selvstændige<br />

psykologer.<br />

Hensynet til brugerne<br />

En liberalisering af overenskomsten vil også have stor betydning<br />

for psykologernes brugere. Den vil give de borgere,<br />

der har brug for psykologhjælp, langt bedre muligheder,<br />

end de har i dag.<br />

Den nuværende begrænsning i antallet af ydernumre<br />

skaber flere steder i landet lange ventetider, medens en liberalisering<br />

omvendt giver kortere ventetider. Mindst lige<br />

så vigtigt er det, at borgerne vil få mulighed for frit at vælge<br />

mellem kvalificerede behandlere, i modsætning til nu,<br />

hvor valgmuligheder er begrænsede af overenskomsten.<br />

Endelig kan man håbe på, at liberalisering kombineret<br />

med indførelsen af høje maksimalpriser vil give opbakning<br />

til, at vi kan begynde at arbejde for nye kategorier, så at flere<br />

borgere kan få tilskud til psykologbehandling.


iLLustration: HEnning cHristEnsEn<br />

Hvad betyder ’kvalificeret’?<br />

Så langt strækker enigheden – men herefter hører den også<br />

op! For hvordan definerer vi en kvalificeret psykolog? Både i<br />

sektionsstyrelsen og i liberaliseringsudvalget har lige præcis<br />

dette spørgsmål givet anledning til megen debat. Vi vil<br />

derfor gerne invitere alle selvstændige psykologer til at deltage<br />

i debatten.<br />

I den nuværende overenskomst er der to krav, der vedrører<br />

psykologens kvalifikationer: Det ene er kravet om<br />

autorisation, det andet et krav om, at ”Psykologen skal besidde<br />

den nødvendige psykologfaglige kompetence, herunder erfaring<br />

med de af overenskomsten omfattede personer og med privat<br />

praksis.”<br />

I forbindelse med kvalifikationer er det især nødvendigt,<br />

at kravet om psykologfaglige kompetencer konkretiseres. I<br />

dag foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøger.<br />

Da antallet af kvalificerede ansøgere er meget varierende,<br />

med flest ansøgere i de store byer, er der rundt om i landet<br />

stor forskel på ydernummerpsykologernes kvalifikationer.<br />

I København er langt de fleste ydernummerpsykologer<br />

specialister, medens der i andre dele af landet er ydernummerpsykologer,<br />

som alene har autorisation samt kendskab<br />

til personkategorierne.<br />

Der er tre forslag<br />

Op til sektionens generalforsamling har liberaliseringsudvalget<br />

udformet tre forslag med stigende krav til kvalifika-<br />

tioner. Alle forslagene kan ses på sektionens hjemmeside.<br />

Det første forslag tager udgangspunkt i den nuværende<br />

ordning, og kravet til psykologfaglige kompetencer søges<br />

konkretiseret gennem krav om mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse<br />

inden for klinisk praksis, herunder behandlingserfaring,<br />

samt at ansøgerens erhvervserfaring sandsynliggør<br />

kendskab til personkategorierne. I det andet forslag er<br />

der yderligere stillet krav om terapeutisk efteruddannelse<br />

af minimum 1 års varighed.<br />

Udgangspunktet for begge forslag er en grundlæggende<br />

tillid til, at universitetsuddannede psykologer, der har opnået<br />

autorisation, der har erfaring inden for det kliniske<br />

område, og til hvem der stilles krav om supervision og løbende<br />

vedligeholdelse af deres færdigheder (jf. vedtagelse<br />

på sidste generalforsamling i sektionen), er i stand til at varetage<br />

de opgaver, der stilles til ydernummerpsykologer –<br />

sådan som mange allerede gør det i dag.<br />

I det tredje forslag stilles der krav om, at ydernummerpsykologerne<br />

skal have en specialistuddannelse i psyko<strong>terapi</strong><br />

eller erfaring svarende hertil. Argumentet er, at psyko<strong>terapi</strong><br />

er en specialistopgave, og at autorisationen i sig selv ikke er<br />

kompetencegivende nok til at have ansvar for udførelsen af<br />

en så alvorlig opgave som psyko<strong>terapi</strong> er – blandt andet fordi<br />

der ikke stilles krav om egen<strong>terapi</strong> i forbindelse med<br />

autorisation. Endvidere anses det for at være et vigtigt signal<br />

til omverdenen, at psyko<strong>terapi</strong> er en specialistopgave.<br />

Sig frem på bloggen!<br />

Men hvad mener du?<br />

Hvis vi skal have vores forhandlingsparter, Danske Regioner,<br />

i tale, må vi i sektionen definere de krav, vi mener<br />

man bør stille til en ydernummerpsykolog. Hvis definitionen<br />

foretages af et tilfældigt og spinkelt flertal på en generalforsamling,<br />

har det ikke meget værdi. Derfor er en bred<br />

debat vigtig før beslutningen.<br />

Generalforsamlingen fore<strong>går</strong> lørdag 22. november 2008.<br />

Debatten må i gang længe inden og kan fx foregå på møder<br />

i kredsene og på en ny blog, styrelsen har fået etableret.<br />

På www.dp.dk > ’Selvstændige Psykologers Sektion’ er<br />

alle generalforsamlingens forslag lagt frem til læsning og<br />

debat. Vi ser frem til at erfare, hvordan du stiller dig!<br />

Vibeke Lunding-Gregersen, Liberaliseringsudvalget<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 27


<strong>Når</strong> mor og far slår<br />

inger thormann og anna rosenbeck har endnu engang valgt at dele ud af<br />

deres mangeårige og solide viden om børns udvikling og forventede reaktion<br />

ved belastning<br />

Anmeldelse Af Susanne Bang Dahl<br />

Der er med Inger Thormann og Anna Rosenbecks ”<strong>Når</strong><br />

mor og far slår” tale om en ny bog til børn, skrevet som de<br />

to forrige af samme genre – ”<strong>Når</strong> mor og far drikker” og<br />

”Mor er psykisk syg” – med det for øje at hjælpe med til<br />

kommunikation om et emne, som antagelig opleves belastende<br />

for barnet i dets dagligdag.<br />

Bogens genre er en højtlæsningsbog, hvor barnet kan få<br />

mulighed for at identificere genkendelige elementer fra historien<br />

eller genfinde personernes adfærd og følelser i sig<br />

selv. En sådan proces kan på samme måde som i legen, i<br />

tegningen eller andre projektive metoder hjælpe barnet til<br />

den heling, der kan følge med, at belastende oplevelser italesættes.<br />

På den måde er bogen ligeledes en arbejdsbog til<br />

den voksne, som søger at hjælpe barnet.<br />

I en sådan bog er det vigtigt, at man med fin balance skaber<br />

både det neutrale felt, hvor åbningen til projektion er<br />

stor og et indhold i historien, hvor barnet får mulighed for<br />

at genkende.<br />

Den konkrete bog, bogens figurer og bogens handling kan<br />

være en hjælp til at triangulere dialogen mellem den voksne<br />

og barnet. Denne triangulering vil udgøre grundlaget for et<br />

fælles genstandsmæssigt fokus i dialogen, som ligger udenfor,<br />

men alligevel er indeholdt i det relationelle.<br />

Den voksne og barnet deler i blandt andre Sterns terminologi<br />

fælles opmærksomhed – de er sammen om noget af<br />

det, som den voksne gennem kendskabet til barnet har vurderet<br />

som betydningsfuldt for barnet. At en af den for barnet<br />

vigtige voksne så konkret vælger bogen, hvis indhold<br />

tegner barnets virkelighed, kan give barnet et lille element<br />

til opbygning af gode – og måske nye – erfaringer med interaktion<br />

med voksne.<br />

For børn med tilknytningsproblematikker i større eller<br />

28 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

mindre grad vil nye og anderledes erfaringer hver især kunne<br />

bidrage til at nye RIG’s dannes (Repræsentationer af Interaktioner<br />

der er Generaliserede). Forhåbentlig erfaringer,<br />

som kan være med til at opbygge tillid til, at der er nogen<br />

i verden, der forstår noget af barnets indre verden.<br />

Bogens handling<br />

Bogen handler om Mathilde og Mathias, som sammen med<br />

deres mor og far introduceres, så vi ser den gennemsnitlige<br />

tidstypiske familie for os. Både mor og far arbejder, far mere<br />

end mor, og hele familien deles i små atomer om morgenen<br />

for at samles igen sidst på dagen.<br />

Familien er presset, og der er konflikter mellem mor og<br />

far, som børnene ikke forskånes for. Mor og far magter ikke<br />

at lade børnenes behov, fx behovet for tryghed, komme før<br />

deres egne behov for fx tilbagetrækning eller vredesudløsning.<br />

Forældrenes magtesløshed beskrives gennem deres voldelige<br />

reaktioner og gennem reaktioner som eksempelvis<br />

forskydning: ”Første gang hun skubbede ham, rejste han<br />

sig med det samme, men så sparkede hun til ham og skreg.<br />

”Lad mig være – din snothvalp.”<br />

Vi følger begge børns reaktioner på og arbejdsmodeller for<br />

bedst mulig håndtering af de oplevelser, de har i familien.<br />

Mathilde inddrager sin magiske ven legetøjskatten. Hun<br />

tillægger den egenskaber, hun kan identificere sig med, og<br />

dermed giver hun sig selv mulighed for at flygte fra den realitet,<br />

at hun har svært ved at finde trøst hos de voksne,<br />

som skulle være hende nærmest. Hun skaber sin egen lille<br />

verden, fri for de barske konflikter. Hun vender tilbage til<br />

den tryghedsskabende, selvtrøstende tilstand, hvor forventningen<br />

til, at der er hjælp at hente hos andre, er lille.


Mathias mærker utrygheden ved det uforudsigelige i mors<br />

adfærd. Mor er stemningslabil og svinger fra ukontrolleret<br />

aggressiv til omsorgsfuld og kærlig. Mathias søger i første<br />

omgang at trøste mor for at afværge det ubehagelige, men<br />

afvises af mor i sit forsøg.<br />

Mathias vælger en anden arbejdsmodel – han fraspalter<br />

sine følelser og bliver tom: ”Mathias sad uden at røre sig og<br />

sagde ikke et ord. Man skulle næsten tro, at han var et bord<br />

eller en stol.” Samtidig ser vi den lille dreng, som ruller sig<br />

sammen som en lille snegl og trøster sig selv, når han bliver<br />

utryg.<br />

Børnene oplever, at mor handler og tager dem med på<br />

krisecenter. Her er der voksne, som forsøger at hjælpe ved<br />

at snakke med mor, Mathilde og Mathias, men børnene har<br />

ikke lyst til at snakke. Børnene tænker meget på deres mor,<br />

når hun ikke er der, og selv om de voksne på krisecenteret<br />

er søde, så er Mathias og Mathilde stadig utrygge ved alt<br />

det uvante. Børnene vil helst have, at alt skal blive, som det<br />

plejer, og bliver glade, da deres mor fortæller, at de skal<br />

hjem igen, hvor far venter dem.<br />

Hvordan det <strong>går</strong> derhjemme har forfatterne valgt at lade<br />

stå helt åbent.<br />

Fortælleren er den voksne, som evner at se og beskrive<br />

verden fra barneperspektivet: ”<strong>Når</strong> far er i godt humør, er<br />

hans ansigt helt glat.” Samtidig er fortælleren den voksne,<br />

som giver børnene i historien adfærd, tanker og følelser,<br />

som er baseret på viden om børns udvikling og deres forventelige<br />

aldersspecifikke evne til at håndtere de oplevelser,<br />

de har.<br />

Den voksne – forfatterne til bogen – skaber på bedste<br />

måde mulighed for netop det at kunne identificere sig med<br />

og genkende noget i den fortalte historie.<br />

Anna Rosenbeck og Inger Thormann<br />

<strong>Når</strong> mor og far slår<br />

Illustreret af<br />

Ursula Seeberg<br />

Hans Reitzels Forlag<br />

Anbefaling<br />

De ledsagende tegninger er på fineste vis med til at visualisere<br />

historien – en god hjælp til barnet med vanskeligheder<br />

med opmærksomhed og koncentration og et dejligt visuelt<br />

fælles fokus for oplæser og barn.<br />

Skulle man finde en lille svaghed i bogen, kunne selve<br />

sproget få steder med fordel have været lidt mere tidstypisk.<br />

Hvilke børn er fx bekendte med udtrykket liflig musik?<br />

Det er en arbejdsbog, der kan anbefales. Den er gennemtænkt<br />

i forhold til de detaljer, der netop beskriver børns liv<br />

i miljøer med vold og utryghed. En voksen med selv gode<br />

fortælleevner vil ikke kunne give barnet så fine muligheder<br />

for identifikation og genkendelse, som bogen lægger op<br />

til.<br />

At der er tale om endog meget erfarne børnepsykologer,<br />

viser sig eklatant gennem den fine indføling i barnets univers,<br />

som bogen helt igennem udstråler.<br />

Jeg vil glæde mig til at bruge den og forventer, som med<br />

de to andre bøger, at den vil hjælpe mig dels til den bedst<br />

mulige kontakt med barnet om et ømtåleligt emne, dels<br />

som virksomt element i en terapeutisk proces.<br />

Susanne Bang Dahl<br />

BOGDAtA<br />

Inger Thormann og Anna Rosenbeck:<br />

”<strong>Når</strong> mor og far slår”. Hans Reitzels Forlag, 2008.<br />

42 sider, illustreret (Ursula Seeberg), 168 kr. indb.<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 29


Møder og meddelelser<br />

BeStyRelSeN<br />

Referat af<br />

bestyrelsesmøde<br />

27. august 2008<br />

Til stede: Roal Ulrichsen, Kirsten Bjerregaard,<br />

Arne Grønborg Johansen, Elise<br />

Nielsen, Rie Rasmussen, Ditte Söderhamn,<br />

Anne Thrane, Rebecca Savery<br />

Trojaborg, Vibeke Søndergaard<br />

(1. suppleant), Maja Nohr Christensen<br />

og Peter Salby Olsen. Fra sekretariatet:<br />

Marie Zelander, Lis Ethelberg og<br />

Ib Andersen samt Ole Anders Nielsen<br />

under punkt. 8.<br />

0. Nye medarbejdere.<br />

Konsulent Ebba Henker og servicechef<br />

Heidi Svane Hansen blev præsenteret<br />

for bestyrelsen.<br />

1. Godkendelse af dagsorden.<br />

Dagsordenen blev godkendt.<br />

2. Godkendelse af referat.<br />

Referatet af bestyrelsesmødet 1. juli<br />

2008 blev godkendt med et par mindre<br />

rettelser.<br />

3. Referat af FU-møde.<br />

Ingen bemærkninger til referatet af<br />

møde i forretningsudvalget 18. august<br />

2008.<br />

4. Introduktion for bestyrelsen.<br />

På baggrund af drøftelser i forretningsudvalget<br />

var der udarbejdet et<br />

forslag til et samlet introduktionsforløb<br />

for bestyrelsen fordelt over fire faser<br />

i efteråret 2008. Bestyrelsen kunne<br />

tilslutte sig ideen med et sammenhængende<br />

introduktionsforløb og kunne<br />

også godkende de øvrige faser i introduktionsforløbet.<br />

De bestyrelsesmedlemmer,<br />

der er for<strong>mænd</strong> for faste udvalg,<br />

afholder i perioden frem til bestyrelsesmødet<br />

6. oktober 2008 møder<br />

med den medarbejder i sekretariatet,<br />

der dækker det enkelte område. Bestyrelsen<br />

godkendte ligeledes, at der<br />

knyttes en ekstern konsulent til bestyrelsesseminaret<br />

24.-25. oktober<br />

2008.<br />

5. Konstituering, fortsat.<br />

I forlængelse af konstitueringerne<br />

på bestyrelsens 1. møde besluttede bestyrelsen<br />

følgende:<br />

Næstformand: Rie Rasmussen.<br />

30 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

Arbejdsgruppe om struktur: Der fremlægges<br />

forslag til kommissorium for<br />

strukturarbejdet på et kommende bestyrelsesmøde.<br />

Herefter bemandes<br />

gruppen.<br />

Arbejdsgruppe om arbejdsvilkår og arbejdsmiljø<br />

på det kommunale område:<br />

Tovholdere: Roal Ulrichsen og Rie Rasmussen.<br />

Arbejdsgruppe om psykologer i ledelse:<br />

Tovholder: Kirsten Bjerregaard.<br />

Arbejdsgruppe om organisationspsykologi:<br />

Tovholder: Vibeke Søndergaard.<br />

Arbejdsgruppe om føl og psykologer i<br />

uddannelsesstillinger: Tovholder: Rebecca<br />

Savery Trojaborg.<br />

For alle fire arbejdsgruppers vedkommende<br />

udarbejdes forslag til kommissorier<br />

i et samarbejde mellem de<br />

politisk udpegede tovholdere og sekretariatsmedarbejderne<br />

på de pågældende<br />

områder. Kommissorierne forelægges<br />

for bestyrelsen inden arbejdsgrupperne<br />

bemandes i øvrigt.<br />

Årsmødegruppen: Arbejdet fortsætter<br />

med uændret bemanding: Elise Nielsen,<br />

Susan Schlüter, Anne Line Dam<br />

Hansen og Thomas Iversen<br />

Arbejdsgruppe om certificering af psykologiske<br />

undersøgelser: Arbejdet fortsætter<br />

med uændret bemanding: Anne<br />

Thrane, Birgitte Brun, Jente Andresen<br />

og Thomas Iversen.<br />

Sygesikringens bedømmelsesudvalg:<br />

Kirsten Bjerregaard og Yvonne Kronberg.<br />

Landssamarbejdsudvalget: Roal Ulrichsen,<br />

Susanne Bærentzen og Birgitte<br />

Bräuner Jensen.<br />

Dansk psykologisk Forlags repræsentantskab:<br />

Maria Krarup Kristensen<br />

(spørges), Birgitte Brun og Vibeke Søndergaard.<br />

AAK’s bestyrelse: Roal Ulrichsen.<br />

AAK’s repræsentantskab: Roal Ulrichsen,<br />

Rie Rasmussen og Niels Kjeldsen<br />

(sekretariatet), sådan at Rie Rasmussen<br />

foreslås som medlem i stedet for<br />

Anne Line Dam Hansen, næste gang<br />

der er valg til AAK’s repræsentantskab.<br />

ASE’s bestyrelse: Kirsten Bjerregaard<br />

(subsidiært Anne Thrane), sådan at<br />

Kirsten Bjerregaard foreslås som medlem<br />

i stedet for Susan Schlüter næste<br />

gang, der er valg til ASE’s bestyrelse.<br />

PTU: Susan Schlüter.<br />

Komiteen for Sundhedsoplysning, styrelsen:<br />

Roal Ulrichsen<br />

Komiteen for Sundhedsoplysning, det<br />

sagkyndige udvalg: Det blev foreslået, at<br />

sekretariatet bemander denne post.<br />

Psykolognævnet: Mariann Hansen og<br />

Line Thatt Jensen samt Ole V. Rasmussen<br />

som stedfortræder. 1 ledig stedfortræderplads<br />

besættes ikke p.t.<br />

Patientklagenævnet: Birgitte Bräuner<br />

Jensen og Louise Brückner Wiewe.<br />

På næste bestyrelsesmøde fortsættes<br />

konstitueringerne med henblik på øvrig<br />

bemanding af faste udvalg og arbejdsgrupper,<br />

sådan at arbejdet kan gå<br />

i gang.<br />

6. Forretningsorden 2008-2010.<br />

Bestyrelsen drøftede forslag fra Rie<br />

Rasmussen om, at ordstyrerfunktionen<br />

på bestyrelsesmøderne eventuelt skulle<br />

gå på skift, og om at bestyrelsesreferaterne<br />

kunne skrives og godkendes<br />

hurtigere, for at de kunne blive offentliggjort<br />

hurtigere.<br />

Bestyrelsen nåede frem til, at der<br />

ikke ændres ved, at formanden er ordstyrer<br />

på bestyrelsesmøderne, og at referaterne<br />

først offentliggøres efter godkendelse<br />

på næste bestyrelses-møde.<br />

Dog lægges referaterne snarest efter<br />

godkendelsen på hjemmesiden.<br />

Rie Rasmussens øvrige ændringsforslag<br />

indarbejdes i udkastet til forretningsorden,<br />

som færdigbehandles på<br />

næste bestyrelsesmøde.<br />

7. Evaluering af generalforsamlingen.<br />

Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen<br />

i forhold til forberedelsen,<br />

dirigentkollegiets sammensætning, GFmaterialet/dagsordenen,<br />

tidsplanen,<br />

afviklingen, stedet og det tekniske forhold<br />

samt GF-referatet. Hovedsynspunkterne<br />

under evalueringsdrøftelsen<br />

var:<br />

- Det bør overvejes, hvordan formandskollegiet<br />

kan bruges mere aktivt<br />

i forberedelsen af generalforsamlinger.


- Det havde været rigtig godt med<br />

en ekstern og juridisk kyndig dirigent,<br />

også selv om tiden ikke kunne overholdes.<br />

Det er vigtigt, at en ekstern dirigent<br />

lever sig ind i ”tonen” på Dansk<br />

Psykolog Forenings generalforsamlinger.<br />

- Forslagsarbejdsgruppen arbejdede<br />

rigtigt godt og bidrog i høj grad til, at<br />

behandlingen af de mange medlemsforslag<br />

kunne forløbe, så godt som den<br />

gjorde.<br />

- De indlagte summe- og gruppeøvelser<br />

tog nok tid fra selve generalforsamlingen,<br />

men var på den anden<br />

side med til at øge deltagernes engagement.<br />

- Det var ærgerligt, at personvalgene<br />

kom til at ligge så sent, at mange medlemmer<br />

var gået.<br />

- Den øgede sekretariatsdeltagelse<br />

bidrog positivt til afviklingen af generalforsamlingen.<br />

- Der var for mange tekniske/praktiske<br />

fejl og smuttere fra hotellets<br />

side.<br />

- Det var ærgerligt, at spisningen<br />

blev skubbet til så sent lørdag aften.<br />

Det er vigtigt, at der også er tid til den<br />

sociale side.<br />

- At begynde begge dage med en<br />

sang kunne være med til at give en god<br />

stemning fra starten.<br />

Bestyrelsen drøftede, hvordan de<br />

nedskrevne opsamlinger fra den indledende<br />

visionsdebat om lørdagen og<br />

gruppearbejdet om struktur om søndagen<br />

kan implementeres i det videre<br />

arbejde. Det blev tilkendegivet, at materialet<br />

kommer til at indgå som baggrundsmateriale<br />

og inspiration til bestyrelsesseminaret<br />

i oktober.<br />

8. Regnskab efter 1. halvår<br />

2008.<br />

Administrationschef Ole Anders Nielsen<br />

gennemgik hovedtallene i regnskabet<br />

efter 1. halvår 2008. De samlede<br />

indtægter udgør 17,3 mio. kr. og ligger<br />

meget tæt på det budgetterede, og<br />

medlemsfremgangen på netto cirka<br />

200 nye medlemmer om året er fortsat<br />

som forventet.<br />

De samlede omkostninger er på 18,9<br />

mio. kr. og svarer også nogenlunde til<br />

budgettet, men dækker over forskellige<br />

udsving. Således er der et lille merforbrug<br />

til aflønning af personale og et<br />

samlet mindreforbrug på projekterne.<br />

Udsvingene på projekterne dækker<br />

blandt andet over flere udgifter til generalforsamlingen<br />

og til bestyrelsen end<br />

budgetteret og samtidig færre udgifter<br />

til tilskud til decentrale enheder og flere<br />

indtægter til specialistuddannelsesområdet<br />

på grund af et meget stort antal<br />

ansøgninger i forbindelse med udløbet<br />

af gammel ordning. Psykolog Nyt<br />

er kommet ud af 1. halvår med et positivt<br />

resultat, som er 270.000 kr. større<br />

end forventet, og kursusvirksomheden<br />

udviser også et pænt overskud, som<br />

er 230.000 kr. større end forventet. Det<br />

samlede resultat for foreningen efter 1.<br />

halvår er et underskud på 575.000 kr.<br />

mod det budgetterede underskud på<br />

1,2 mio. kr., det vil sige en positiv afvigelse<br />

på knap 600.000 kr.<br />

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet.<br />

På et spørgsmål om, hvordan bestyrelsesmedlemmerne<br />

hæfter i forhold til<br />

foreningens økonomi, redegjorde Marie<br />

Zelander for, at det er foreningen<br />

som sådan, der hæfter for foreningens<br />

forpligtelser, da foreningen er en selvstændig<br />

juridisk enhed. Medlemmer<br />

hæfter således ikke personligt, hvilket<br />

også frem<strong>går</strong> af vedtægternes § 5.<br />

9. Ny cand.pæd.psych.-uddannelse.<br />

Rækken af debatindlæg og svar til<br />

Psykolog Nyt om den nye psykologuddannelse<br />

var udsendt til bestyrelsen.<br />

Roal Ulrichsen redegjorde for sagen.<br />

Bestyrelsen drøftede, om man på et tidligere<br />

tidspunkt kunne have meldt foreningens<br />

holdning klarere ud. Forløbet<br />

havde været meget komplekst, og Dansk<br />

Psykolog Forening havde ikke været<br />

inddraget i det seneste forløb.<br />

Det havde hele tiden været foreningens<br />

klare holdning, at man selvfølgelig<br />

ikke kunne acceptere en ny psykologuddannelse<br />

med et lavere fagligt niveau<br />

end den tidligere cand.pæd.psych.uddannel<br />

se. Den nye uddannelse så<br />

Møder og meddelelser<br />

imidlertid ud til at leve op til disse krav<br />

og svarer dermed til den gamle cand.<br />

pæd.psych.-uddannelse, som er godkendt<br />

i psykologlovens forstand.<br />

Sagen tages op igen på næste bestyrelsesmøde.<br />

9. a. Dansk psykologisk Forlag.<br />

Bestyrelsen drøftede en henvendelse<br />

fra Dansk psykologisk Forlag i anledning<br />

af, at forlaget Pearson har opsagt<br />

Dansk psykologisk Forlags rettigheder<br />

til en række test.<br />

Bestyrelsen drøftede situationen. Der<br />

var enighed om, at foreningens grundholdning<br />

og interesse er, at medlemmerne<br />

har adgang til test af høj kvalitet. Sagen<br />

blev i øvrigt behandlet fortroligt.<br />

Der holdes snarest et møde med forlaget,<br />

Pædagogisk Psykologisk Forening<br />

og relevante personer fra foreningen.<br />

Sagen tages op igen på næste bestyrelsesmøde.<br />

10. Arbejdsmarkedsreform.<br />

Roal Ulrichsen orienterede om de<br />

forestående trepartsdrøftelser, hvor<br />

blandt andet dagpengeperiodens længde<br />

er i spil. AC deltager i drøftelserne.<br />

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.<br />

11. Overførelse af overskud.<br />

Neuropsykologisk Selskab og Børneneuropsykologisk<br />

Selskab: dispensationsansøgning<br />

om overførsel af eventuelt<br />

overskud fra konference (udsat<br />

fra bestyrelsesmødet 1. juli 2008).<br />

Bestyrelsen besluttede ikke at imødekomme<br />

ansøgningen, da det ikke<br />

ville være i overensstemmelse med gældende<br />

praksis for, hvor store overskud<br />

en decentral enhed må overføre fra et<br />

år til et andet.<br />

12. Arbejds- og organisationspsykologisk<br />

fagnævn.<br />

Bestyrelsen godkendte, at fagnævnet<br />

består af Pernille Forchhammer, Hanne<br />

Anthony, Kenneth Børgesen, Per<br />

Tranum Jensen, Trine Lindemark og<br />

Heidi Francke Olsen<br />

Bestyrelsen noterede sig samtidig, at<br />

Dorthe Knauer forventes at udtræde<br />

af fagnævnet, og at Edvin Grinderslevs<br />

rolle er uafklaret.<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 31


Møder og meddelelser<br />

13. Om omvalg til MP Pension.<br />

Ingen bemærkninger.<br />

14. ICP2008, Berlin juli 2008.<br />

Roal Ulrichsen redegjorde for kongressen<br />

og for generalforsamlingen i<br />

IUPsyS. Ingen bemærkninger.<br />

15. Eventuelle indstillinger til<br />

priser i EFPA-regi:<br />

a) Aristotle Prize. b) Wilhelm Wundt-<br />

Villiam James Prize.<br />

Bestyrelsen godkendte, at eventuelle<br />

kandidater til de to priser kan indstilles<br />

uden yderligere bestyrelsesbehandling.<br />

16. Mødeplan 2008-2010.<br />

Mødeplanen blev godkendt.<br />

Det undersøges, hvordan nogle af<br />

bestyrelsesmøderne kan holdes andre<br />

steder i landet, eventuelt i forbindelse<br />

med medlemsmøder.<br />

17. Nyt fra formanden.<br />

Ingen bemærkninger.<br />

18. Nyt fra sekretariatet.<br />

Ingen bemærkninger.<br />

19. Eventuelt.<br />

Intet til punktet.<br />

Referat af<br />

forretningsudvalgsmøde<br />

18. august 2008<br />

Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen,<br />

Elise Johanne Nielsen og Arne<br />

Grønborg Johansen. Fra sekretariatet:<br />

Marie Zelander.<br />

1. Godkendelse af dagsorden.<br />

Dagsordenen blev godkendt.<br />

2. Udkast til 2. møde i bestyrelsen.<br />

Forretningsudvalget gennemgik og<br />

forbehandlede udkastet til dagsorden<br />

for bestyrelsesmødet.<br />

(Der henvises til punkterne i referatet<br />

af bestyrelsesmødet 27. august 2008<br />

ovenfor, idet punkter, der er oversendt<br />

til behandling udelukkende i bestyrelsen,<br />

ikke omtales i nærværende referat.<br />

Red.)<br />

Ad 3) Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet<br />

1. juli 2008.<br />

Forretningsudvalget havde ingen bemærkninger<br />

ud over to sproglige præciseringer.<br />

32 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

Ad 5) Konstituering, fortsat.<br />

Forretningsudvalget gennemgik oversigten<br />

over de konstitueringer, der blev<br />

besluttet på bestyrelsens 1. møde. Næste<br />

skridt er at bemande de faste udvalg<br />

og arbejdsgrupper samt at træffe<br />

beslutning om udpegninger til de resterende<br />

eksterne repræsentationer.<br />

Der var enighed i forretningsudvalget<br />

om at foreslå bestyrelsen, at udvalgsfor<strong>mænd</strong>ene<br />

i samarbejde med<br />

sekretariatet kommer med forslag til<br />

de faste udvalgs og arbejdsgruppes<br />

sammensætning. I forbindelse hermed<br />

fandt forretningsudvalget, at det er vigtigt<br />

at tage udgangspunkt i de arbejdsopgaver,<br />

der følger af handlingsprogrammet,<br />

for at udvalgene og arbejdsgrupperne<br />

kan sammensættes sådan,<br />

at de relevante kompetencer til at løfte<br />

opgaverne er til stede.<br />

Roal Ulrichsen tilkendegav, at der<br />

også bør tages kontakt til de medlemmer,<br />

som stod bag forslag til handlingsprogrammet,<br />

som var blevet vedtaget<br />

af generalforsamlingen.<br />

Rie Rasmussen fandt, at der bør være<br />

særlig fokus på medlemsgrupper, som<br />

ikke p.t. er sektionsdækkede og føler<br />

sig marginaliserede, fx de universitetsansatte<br />

psykologer. FU fandt, at det er<br />

en opgave, som bør drøftes i Løn- og<br />

stillingsstrukturudvalget.<br />

Roal Ulrichsen foreslog, at der også<br />

blev planlagt med løbende temadrøftelser<br />

i bestyrelsen af de overordnede<br />

politikområder med henblik på at ajourføre/fastlægge<br />

foreningens politik på<br />

alle væsentlige områder. Forretningsudvalget<br />

tilsluttede sig forslaget.<br />

Ad 7.a) Arbejdsmarkedsreformen.<br />

Roal Ulrichsen orienterede om, at der<br />

afholdes ekstraordinært møde i AC’s bestyrelse<br />

19. august 2008 i anledning af,<br />

at regeringen har indkaldt til trepartsdrøftelser<br />

om en fremrykket arbejdsmarkedsreform.<br />

Regeringen ønsker snarest<br />

muligt at iværksætte tiltag, som kan<br />

skaffe flere i arbejde. Hovedtemaerne<br />

er dagpengesystemets indretning, aktivering,<br />

tilbagetrækning og import af arbejdskraft.<br />

Et af omdrejningspunkterne<br />

forventes at blive dagpengeperiodens<br />

længde, og hvis den afkortes, eventuelt<br />

forhøjede satser.<br />

Forretningsudvalget drøftede foreningens<br />

holdning til en sådan dagsorden.<br />

Det var opfattelsen, at præmissen<br />

om, at en kortere dagpengeperiode<br />

eventuelt kombineret med højere<br />

satser hurtigt får flere i arbejde, er forkert.<br />

Problemet løses ikke på denne<br />

måde. For at bringe ledigheden yderligere<br />

ned er der i stedet brug for mere<br />

langsigtede tiltag som fx bedre muligheder<br />

for omskoling. Men såfremt det<br />

uundgåeligt <strong>går</strong> den vej, vil Dansk Psykolog<br />

Forening ikke sætte sig imod, at<br />

satserne forhøjes.<br />

Ad 8) Ny cand.pæd.psych.-uddannelse.<br />

Udkast til debatsvar fra Roal Ulrichsen<br />

på den række af debatindlæg til Psykolog<br />

Nyt om den nye cand.pæd. psych.uddannelse<br />

blev omdelt og drøftet.<br />

Forretningsudvalget drøftede, om<br />

man på et tidligere tidspunkt kunne<br />

have informeret medlemmerne bedre<br />

om dette emne. Problemet var, at den<br />

nye uddannelse er kommet lige så meget<br />

bag på foreningen som på medlemmerne,<br />

fordi Dansk Psykolog Forening<br />

ikke var inviteret med i den arbejdsgruppe<br />

i Videnskabsministeriet, der<br />

har udarbejdet forslaget. Det er foreningens<br />

klare holdning, at man selvfølgelig<br />

ikke kan acceptere en ny psykologuddannelse<br />

med et lavere fagligt<br />

niveau end den tidligere cand.pæd.<br />

psych.-uddannelse. Dette kunne godt<br />

have været kommunikeret tydeligere.<br />

Noget af den kritik, der kommer til<br />

udtryk i debatindlæggene, er derfor<br />

forståelig. I lyset heraf var der forslag<br />

til enkelte rettelser i udkastet til Roal<br />

Ulrichsens svar.<br />

Ad 12) Nyt fagligt selskab for supervision.<br />

Forretningsudvalget kunne bakke op<br />

om initiativet til at oprette et nyt fagligt<br />

selskab for supervision. <strong>Når</strong> der foreligger<br />

vedtægter for selskabet, forelægges<br />

de for bestyrelsen til godkendelse.<br />

Ad 13) Ansøgning om støtte til etablering<br />

af akademikernetværk.<br />

Forretningsudvalget besluttede at


imødekomme ansøgningen om at støtte<br />

igangsættelsen af et akademikernetværk<br />

i Thy og Mors kommuner med<br />

4.000 kr. Begrundelsen var, at der er<br />

tale om et fornuftigt initiativ i et udkantområde,<br />

og at det er en engangsudgift.<br />

Det forudsættes, at netværket<br />

holder foreningen orienteret om sine<br />

aktiviteter.<br />

3. Mødeplan: forretningsudvalget.<br />

Forretningsudvalgets medlemmer<br />

melder tilbage til sekretariatet, om de<br />

foreslåede mødedatoer passer.<br />

4. Eventuelt.<br />

Intet til punktet.<br />

KReDSe<br />

Kreds nordjylland<br />

Generalforsamling og foredrag<br />

Kredsen afholder generalforsamling og<br />

foredrag i Aalborg tirsdag 18. november<br />

2008 kl. 17.00-21.00.<br />

Program: Kl. 17.00-18.30: ”Voksne<br />

med ADHD”. Foredrag ved psykolog<br />

Dorthe Damm, specialist i børneneuropsykologi<br />

og psyko<strong>terapi</strong>. Kl. 18.30-<br />

19.00 byder kredsen på et let traktement.<br />

Kl. 19.00-21.00: Generalforsamling.<br />

Der er ingen tilmelding til denne<br />

aften, og man kan deltage i de enkelte<br />

arrangementer efter ønske.<br />

ADHD forbindes ofte med børn, og<br />

der har tidligere været antagelser om,<br />

at ADHD var resultatet af en umodenhed<br />

i hjernen, som efterhånden ville<br />

modnes. Det er dog de seneste år blevet<br />

mere og mere klart, at de vanskeligheder,<br />

der kendetegner ADHD hos<br />

børn, også findes hos voksne. De grundlæggende<br />

vanskeligheder ligner de vanskeligheder,<br />

børn har, men symptomerne<br />

kan fremtræde anderledes hos<br />

voksne. Voksne med ADHD har behov<br />

for varierende grad af støtte og hjælp<br />

afhængig af deres livssituation og graden<br />

af symptomer.<br />

Sted: Magisterforeningens lokaler,<br />

Østerågade 19, 3. Aalborg (over Danske<br />

Bank).<br />

Carina Thomsen og Maren Moltsen<br />

SeKtIONeR<br />

Selvstændige Psykologers Sektion<br />

NB. Temadag og generalforsamling<br />

flytter!<br />

Som tidligere annonceret holder sektionen<br />

temadag og generalforsamling<br />

21.-22. november 2008.<br />

På grund af renovering og støjgener<br />

på det oprindeligt aftalte sted må arrangementet<br />

flyttes geografisk til: Ledernes<br />

Konferencecenter i Odense, Ru<strong>går</strong>dsvej<br />

590, 5210 Odense NV.<br />

Læs nærmere, og se kørselsvejledning<br />

på www.komtilodense.dk > ’’Transport’.<br />

Se desuden sektionens egen hjemmeside<br />

www.dp.dk > ’Sektioner’.<br />

Pia Callesen<br />

Ledersektionen<br />

Generalforsamling 2008<br />

Generalforsamlingen afholdes 26. november<br />

2008 kl. 16.00-17.00. Dagsorden<br />

ifølge sektionens vedtægter. I tidsrummet<br />

kl.17.00-19.00 vil der blive<br />

serveret et let traktement og tidligere<br />

chefpsykolog Birgitte Brun tale over emnet:<br />

Hvordan skal psykologer takle pressen?<br />

Eksempler og gode råd!<br />

Sted: Dansk Psykolog Forening,<br />

Stockholmsgade 27, København Ø.<br />

Der er fri adgang for sektionens medlemmer.<br />

Af hensyn til traktementet ser<br />

vi gerne, at du giver besked om din<br />

deltagelse på mail: lmi@dp.dk.<br />

Vi opfordrer sektionsmedlemmer,<br />

der ønsker at præge udviklingen for<br />

psykologer i ledelse, om at stille op til<br />

styrelsen.<br />

Henning Damkjær, formand<br />

SelSKABeR<br />

Børne- og familiepsykologisk Selskab<br />

Fyraftensmøde<br />

Onsdag 12. november 2008 kl. 18-21<br />

afholder selskabet fyraftensmøde i<br />

Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade<br />

27, 3. sal, København Ø (ring på<br />

på 3. sal!)<br />

Emne: ”Mindfulness i behandling af<br />

børn med GAD”, ved psykolog Sabri-<br />

Møder og meddelelser<br />

na Justesen. Indhold: Tydeliggørelse af<br />

begrebet mindfulness i en psykologisk<br />

forståelsesramme. Hvordan kan vi forstå<br />

GAD hos børn i et udviklingspsykologisk<br />

perspektiv? Hvilke behandlingsmekanismer<br />

er relevante i en intervention,<br />

som inddrager mindfulness?<br />

Konkrete eksempler på mindfulness-inspirerede<br />

interventioner over for<br />

børn med GAD. Fællesdiskussion, erfaringsudveksling<br />

om emnet. Der er<br />

gratis adgang.<br />

Ingrid Busck<br />

dansk Sundhedspsykologisk Selskab<br />

Fyraftensmøde<br />

Selskabet afholder fyraftensmøde med<br />

forfatteren og journalisten Kristian Ditlev<br />

Jensen med emnet ”Det bliver sagt<br />

– også til psykologerne”.<br />

I en voksen alder har forfatteren Kristian<br />

Ditlev Jensen været i <strong>terapi</strong> hos<br />

fire forskellige psykologer for at bearbejde<br />

det tre år lange misbrug. Han fortæller,<br />

hvordan det var at gå i <strong>terapi</strong> for<br />

det seksuelle misbrug hos fire forskellige<br />

psykologer, der anvendte fire forskellige<br />

metoder. Kristian har haft udbytte<br />

af alle de <strong>terapi</strong>er, han har været<br />

i. Men hvad fik han ud af det? Hvad<br />

virkede? Og hvad virkede ikke?<br />

Dette og meget mere kan du høre om<br />

i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade<br />

27, København Ø onsdag den 12.<br />

november 2008 kl. 16.30-18.30.<br />

Entré for medlemmer 50 kr. Medlemskontingent:<br />

300 kr. Medbring venligst<br />

lige penge. Der serveres kaffe, te<br />

og brød i pausen. Tilmelding bedes foretaget<br />

til: eg@sundhedspsykologi.org<br />

Monica Tafdrup Notkin<br />

MM I ØVRIGt<br />

dansk Selskab for Kreativitet og Innovation<br />

Dilemmaet som drivkraft for kreativitet<br />

Dilemmaer kan få os til at føle os låste<br />

og magtesløse, men netop som vi er<br />

ved at give op, kan der vise sig nye<br />

kreative muligheder for at komme vi-<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 33


Møder og meddelelser<br />

dere. Lektor, ph.d. Jens Berthelsen, Institut<br />

for Psykologi, Københavns Universitet,<br />

vil fortælle om, hvordan dilemmaer<br />

kan være produktive og åbne<br />

muligheder for at tænke kreativt. Desuden<br />

vil deltagernes egne erfaringer<br />

blive inddraget for at belyse mulighederne<br />

i dilemmaer til at opnå nye erkendelser<br />

og nye handlemuligheder.<br />

Tid og sted: Torsdag 6. november<br />

2008 kl. 16-19 i Kvarterhuset, lok. 407,<br />

4. sal. Jemtelandsgade 3, København S.<br />

Deltagelse gratis, men tilmelding til Herluf<br />

Trolle nødvendig, tlf. 43 45 03 13,<br />

herluf.trolle@get2net.dk.<br />

Herluf Trolle<br />

det danske Sigmund freud Selskab<br />

Foredrag<br />

Det Danske Sigmund Freud Selskab<br />

inviterer til foredrag: ”Freud og den<br />

jødiske mysticisme”, ved psykolog og<br />

psykoanalytiker Gert Rønsby.<br />

Tid og sted: Tirsdag 4. november<br />

2008 kl. 19.30-21.30 i Løngangstræde<br />

37 B, 4. th., København K (elevator).<br />

Entré 70 kr., studerende 40 kr. Tilmelding<br />

nødvendig på freudselskabet@<br />

gmail.com eller tlf. 61 30 80 07.<br />

Bente Petersen<br />

Jungforeningen, København<br />

– forum for analytisk psykologi<br />

Foredrag:<br />

“Drøm, Mytologi, Tro – og Kræft.”<br />

Foredrag ved cand.psych., psykoanalytiker<br />

og jungiansk analytiker (IAAP)<br />

Hans Ole Nielsen, specialist i psyko<strong>terapi</strong><br />

og supervision, medstifter og mangeårigt<br />

medlem af Jungforeningen.<br />

Foredragsholderen tager udgangspunkt<br />

i sin bog “Tredje halvleg – om<br />

en mands møde med kræften og sig<br />

selv”, en meget personlig, usentimental<br />

og ærlig beretning om hans alvorlige<br />

kræftsygdom og om den fysiske<br />

og måske især den psykiske proces,<br />

han gennemgik. I sin kamp mod modløshed<br />

og angst spillede drømme og<br />

myter en stor rolle som forbindelsesled<br />

til psykiske lag, der gav kræfter og<br />

34 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

livsmod. Foredraget berører ud over<br />

det jungianske område også væsentlige<br />

sundhedspsykologiske og eksistentielle<br />

problematikker.<br />

Tid og sted: Torsdag 27. november<br />

2008 kl. 19.30-21.30 i Medborgerhuset,<br />

Ahlefeldtsgade 33, København K.<br />

Tilmelding, program og yderligere oplysninger<br />

på tlf. 38 81 66 81 samt www.<br />

cg-jung.dk<br />

Tusse Weidlich<br />

HoPe Udviklingsprogram 2009<br />

Personale fra sygehus- og<br />

sundhedsvæsenet ud i Europa<br />

”Health Professionals in Europe: new<br />

roles, new skills”. HOPE udvekslingsprogram<br />

2009 afvikles 18. maj - 15.<br />

juni 2009. Programmet henvender sig<br />

til ansatte på sygehuse og i sundhedsforvaltninger,<br />

der beskæftiger sig med<br />

ledelse og ledelsesopgaver inden for<br />

det kliniske og administrative område.<br />

Udvekslingsprogrammet afvikles i et<br />

af de 27 EU-lande og afsluttes med en<br />

konference i Lissabon, Portugal, 14.-<br />

15. juni 2009.<br />

Information og materiale kan indhentes<br />

hos den danske nationale HOPEkoordinator,<br />

Danske Regioner, Niels<br />

Erik Sanden, Århus Universitetshospital<br />

Risskov, tlf. 77 89 32 42, nes@hope.<br />

aaa.dk<br />

Ansøgningsfrist 31. oktober 2008.<br />

Niels Erik Sanden<br />

Skolepsykiatrisk Center, København<br />

Centereftermiddag<br />

Fredag 7. november 2008 kl. 13.15-<br />

15.00 afholder Skolepsykiatrisk Center<br />

møde på Gl. Kalkbrænderivej 13,<br />

København. Alle er velkomne.<br />

Emnet er ”Kost og hyperaktivitet<br />

(ADHD og DAMP): ”Hyperaktivitet –<br />

indlæringsvanskeligheder – ADHD –<br />

DAMP” ved Karen Nørby, ernæringsterapeut<br />

og forfatter.<br />

Mange forældre, lærere og pædagoger<br />

søger efter noget, de kan gøre for at<br />

hjælpe de skæve børn til en bedre dagligdag.<br />

Den behandling, forældrene til-<br />

bydes, inddrager sjældent kosten, selv<br />

om der efterhånden findes forskning,<br />

som underbygger, at kostændringer<br />

både er velbegrundede og effektfulde.<br />

Tilsætningsstoffer, sukker og fødevarereaktion<br />

kan påvirke denne gruppe af<br />

børn og unge samt mangel på livsvigtigt<br />

fedt og næringsstoffer. Et andet vigtigt<br />

område er, at nogle børn danner<br />

morfinlignende stoffer ud fra helt almindelige<br />

fødevarer som mælk og gluten.<br />

Karen vil give bud på forskellige<br />

behandlingsforslag og komme med helt<br />

konkrete råd til mad i hverdagen.<br />

Yderligere oplysninger kan fås på<br />

enten telefon 38 77 34 00 eller på mail:<br />

spc@buf.kk.dk.<br />

Eva Rützou<br />

Seniortræf<br />

Foredrag: 30 år i Grønland<br />

Mødeforummet Seniortræf byder<br />

velkommen til det sidste af<br />

efterårets tre foredrag. Ernst<br />

Jensen fortæller om sin tid i<br />

Grønland og arbejdet som skoleinspektør<br />

og psykolog.<br />

Mødedato: Lørdag 15. november<br />

2008 kl. 10.30-13.30<br />

i Dansk Psykolog Forening,<br />

Stockholmsgade 27, København<br />

Ø, kantinen.<br />

Af hensyn til oplysning om<br />

dørkode og bestilling af mad<br />

skal tilmelding ske senest tre<br />

dage før mødets afholdelse til<br />

sekretær Henny Maja Gregersen<br />

i Dansk Psykolog Forening,<br />

tlf. 35 25 97 25.<br />

Nina Koeller &<br />

Anne Wilhelm-Hansen


Dansk Psykolog<br />

Forenings privatgruppe<br />

afholder gå-hjem-møde:<br />

LønforhandLing<br />

KAn læreS<br />

dato og stEd:<br />

Mandag den 24. november 2008, kl. 17.00-20.30.<br />

Studenterhuset, nordre ringgade 3, 8000 Århus C.,<br />

Preben Hornung Stuen.<br />

Baggrund og indhoLd:<br />

Mange er bange for at forhandle deres egen løn. De bryder<br />

sig ikke om at skulle sidde foran chefen og argumentere<br />

for, hvorfor de er mere værd. Men det behøver ikke være så<br />

slemt. Forhandling er en slags samtale, hvor der er regler og<br />

ritualer, som sagtens kan læres.<br />

nogle (især kvinder) <strong>går</strong> skævt af forhandlinger, fordi forhandlingen<br />

er bygget op om <strong>mænd</strong>s indbyrdes kommunikation.<br />

Man kan sige, at de to køns sprog støder sammen i det<br />

univers, der hedder forhandling. Det giver fordele og ulemper<br />

til både kvinder og <strong>mænd</strong>.<br />

Oplægsholder er journalist Solveig Schmidt. Hun vil afkode<br />

sproget i forhandlingerne og give praktiske redskaber, som<br />

klæder deltagerne på til selv at forberede og gennemføre en<br />

forhandling. Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål.<br />

Der vil blive serveret sandwich, vand, kaffe og te.<br />

MåLgruppE og tiLMELding<br />

Målgruppe: alle privatansatte medlemmer af Dansk<br />

Psykolog Forening kan deltage. Deltagelse er gratis.<br />

tilmeld dig senest 14. november 2008 på:<br />

jan@dp.dk. Venligst angiv ”lønforhandling for Privatansatte”.<br />

Arrangementet vil blive gennemført i et samarbejde med<br />

Bibliotekarforbundet.<br />

Der vil i foråret 2009 blive afholdt<br />

et tilsvarende kursus i København.<br />

Rubrikannoncer<br />

Dansk Psykolog Forening<br />

ÅRSMØDE 2009<br />

FOLKE­<br />

SUNDHED<br />

OG LIVSSTIL<br />

Dansk psykolog forening<br />

afholder Årsmøde fra den<br />

14. maj kl. 11.00 til den<br />

15. maj 2009 kl. 14.00<br />

sted: Hotel nyborg strand,<br />

Østerøvej 2, nyborg<br />

Årsmødet vil tematisere forskellige<br />

aspekter af det overordnede<br />

tema og vil være bygget op med<br />

en indledende og afsluttende plenumforelæsning,<br />

samt 6 forskellige<br />

workshops a hver 6 timer.<br />

Hver workshop er opbygget som<br />

et sammenhængende forløb, således<br />

at man tilmelder sig én<br />

workshop, som følges gennem<br />

hele Årsmødet.<br />

De 6 workshop vil blive søgt godkendt<br />

til specialistuddannelserne<br />

på Det tværgående modul (3.99:<br />

Øvrige) af de respektive fagnævn.<br />

nærmere program m.m.<br />

vil blive oplyst senere.<br />

Årsmødegruppen<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 35


Indmeldte og Nyt job<br />

INDMelDte<br />

Stud.psych.<br />

Sarah Al-Abboud<br />

Stud.psych.<br />

Katrine Arnkjær<br />

Stud.psych.<br />

Line Christensen<br />

Cand.psych.<br />

Asdic Claessen<br />

Stud.psych.<br />

Meri Dandari<br />

Stud.psych.<br />

Charlotte Edelbo<br />

Stud.psych.<br />

Carina Astrid Emilie Hansen<br />

Stud.psych.<br />

Laila Faurshov Haubro<br />

Stud.psych.<br />

Laura Kirstine Jensen<br />

Cand.psych.<br />

Dorthe Amby Jensen<br />

Stud.psych.<br />

Iben Kathrine Dalsgaard<br />

Jensen<br />

Stud.psych.<br />

Trine Jessen<br />

Stud.psych.<br />

Ida Knakkergaard<br />

Stud.psych.<br />

Line Rosenkilde Kristiansen<br />

Stud.psych.<br />

Anna Lee<br />

Stud.psych.<br />

Kristin Leifsdottír<br />

Cand.psych.<br />

Mette Lilleøre<br />

Stud.psych.<br />

Anna Grete Kildal Lodberg<br />

Stud.psych.<br />

Meimei Claudi Mikkelsen<br />

Stud.psych.<br />

Lone Wiberg Mohr<br />

Cand.pæd.psych.<br />

Emannuel Netsey-Afedo<br />

Cand.psych.<br />

Christian Lykke Nielsen<br />

Cand.psych.<br />

Danijela Nørlov<br />

36 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

Nyt JOB<br />

Offentlig ansættelse<br />

Cand.psych.<br />

Louise Dimitra Angeloú<br />

Behandlingsinst. Hald Ege<br />

Region Midtjylland<br />

Pr. 1.9.2008<br />

Cand.psych.<br />

Sara Hansen Bork<br />

PPR – Østerbro<br />

Københavns Kommune<br />

Pr. 18.8.2008<br />

Cand.psych.<br />

Charlotte Elsnab<br />

Rehabiliteringsmedicin<br />

Orupsjukhuset<br />

Universitetssjukhuset i Lund<br />

Sverige<br />

Pr. 1.9.2008<br />

Cand.psych.<br />

Louise Fransgaard<br />

Tværfagligt Smertecenter<br />

Region Nordjylland<br />

Pr. 1.9.2008<br />

Cand.psych.<br />

Ophie Iuel-Brockdorff<br />

Sct. Stefans Rådgivningscenter<br />

Københavns Kommune<br />

Pr. 1.9.2008<br />

Cand.psych.<br />

Gitte Bach Jensen<br />

PPR, Silkeborg Kommune<br />

Pr. 1.10.2008<br />

Cand.psych.<br />

Ditte Sofie Jeppesen<br />

Autismecenter Vestsjælland<br />

Vordingborg Kommune<br />

Pr. 15.9.2008<br />

Cand.psych.<br />

Karin Juul<br />

Døvblindecentret<br />

Aalborgskolen<br />

Region Nordjylland<br />

Pr. 1.11.2008<br />

Cand.psych.<br />

Sarah Krarup Larsen<br />

Afsnit for Ambulant Psykiatri<br />

Psykiatrisk Center<br />

Region Nordsjælland<br />

Pr. 1.9.2008<br />

Cand.psych.<br />

Anne Sofie Lerche<br />

PPR, Herning Kommune<br />

Pr. 1.8.2008<br />

Cand.psych.<br />

Pia Meld<strong>går</strong>d<br />

Tværfagligt Smertecenter<br />

Sygehus Nord, Køge<br />

Region Sjælland<br />

Pr. 1.9.2008<br />

Cand.psych.<br />

Birthe Lykke Nielsen<br />

Ungdomspsykiatrisk Amb.<br />

Bispebjerg Hospital<br />

Region Hovedstaden<br />

Pr. 1.1.2008<br />

Cand.psych.<br />

Anne-Kirsten Brinth-Odgaard<br />

Ungeteamet, Børn & Fam. Afd.<br />

Randers Kommune<br />

Pr. 15.8.2008<br />

Cand.psych.<br />

Lars Bjerggaard Pedersen<br />

Restpsykiatrisk Afdeling<br />

Århus Psykiatriske Hospital Risskov,<br />

Region Midtjylland<br />

Pr. 1.6.2008<br />

Cand.psych.<br />

Helena Vissing<br />

Ressourcecentret, Base 4<br />

Holbæk Kommune<br />

Pr. 1.10.2008<br />

Privat ansættelse<br />

Cand.psych.<br />

Susie Kjær<br />

COWI A/S, Kgs. Lyngby<br />

Pr. 1.8.2008<br />

Cand.psych.<br />

Thomas Klint<br />

Mulighedernes Hus ApS.<br />

Odense<br />

Pr. 1.9.2008<br />

Cand.psych.<br />

Rikke Mejlgaard<br />

Odense Psykologhus A/S<br />

Frederiksgade 67<br />

5000 Odense C<br />

Pr. 8.9.2008<br />

Cand.psych.<br />

Dorthe Mejlhede<br />

KIApro, Åstrupvej 10<br />

9800 Hjørring<br />

Pr. 1.8.2008<br />

Cand.psych.<br />

Paul Georges De Visme<br />

Kognitivt Psykologcenter<br />

Wattar Gruppen<br />

Pr. 1.5.2008<br />

Selvstændig virksomhed<br />

Cand.psych.<br />

Trine Caspersen<br />

Tricas Holding ApS<br />

Langelinie 131<br />

2100 København Ø.<br />

Pr. 1.10.2008<br />

Cand.psych.<br />

Masja Dessau<br />

Byens Praksis for Psykologi<br />

Peder Skrams Gade 1, kld.<br />

1054 København K<br />

Pr. 1.7.2008<br />

Cand.psych.<br />

Sigurdur Eyjolfsson<br />

Psykologcenter Fyn ApS<br />

Vestergade 82, 2.<br />

5000 Odense C.<br />

Pr. 1.8.2008<br />

Cand.pæd.psych.<br />

Ulla Gottliebsen<br />

Psykologerne i Strømgade<br />

Strømgade 8<br />

9800 Hjørring<br />

Pr. 15.8.2008<br />

Cand.psych.<br />

Britta Grove<br />

Privat Praksis<br />

J. Chr. Juliussens Vej 2, 2.th.<br />

8700 Horsens<br />

Pr. 1.9.2008<br />

Cand.pæd.psych.<br />

Tusse Sidenius Jensen<br />

Privat Praksis<br />

Milnersvej 10<br />

3400 Hillerød<br />

Pr. 1.1.0.2008<br />

Cand.psych.<br />

Bjarne Konning<br />

Privat Praksis<br />

Krogsgade 1<br />

2100 København Ø.<br />

Pr. 1.6.2008<br />

Cand.psych.<br />

Pia Birk Lunn<br />

Psykologisk Klinik<br />

Gl. Ringstedvej 11<br />

4300 Holbæk<br />

Pr. 1.9.2008<br />

Cand.psych.<br />

Marianne Skak Lund<br />

Skak Lund<br />

Baldersbuen 49, 1.<br />

2640 Hedehusene<br />

Pr. 1.8.2008<br />

Cand.pæd.psych.<br />

Anne Falk Madsen<br />

Privat Praksis<br />

Egbjergvej 9<br />

8220 Brabrand<br />

Pr. 1. juli 2008<br />

Cand.psych.<br />

Ditte Munch-Andersen<br />

Privat Praksis<br />

Rolighedsvej 11, 1<br />

1958 Frederiksberg C<br />

Pr. 1.8.2008<br />

Cand.pæd.psych.<br />

Leif Lindhart Nielsen<br />

Psykologisk Klinik<br />

Vesterbrogade 62 A, 2.<br />

1620 København V.<br />

Pr. 1.3.2008<br />

Cand.psych.<br />

Jeanet Heskjær Pedersen<br />

PsykologCentret-Silkeborg<br />

Søndergade 1 B, 2. tv.<br />

8600 Silkeborg<br />

Pr. 1.10.2008<br />

Cand.psych.<br />

Flemming Schnedler<br />

Privat Praksis<br />

Krænhavssti 3<br />

7700 Thisted<br />

Pr. 1.2.2008<br />

Cand.psych.<br />

Lisbeth Stenning<br />

Psykologisk Klinik<br />

Eskilstrup Vestergade 42<br />

4863 Eskilstrup<br />

Pr. 1.9.2008<br />

Cand.psych.<br />

Karin Skov Vognsen<br />

Arbejdspsykolog Karin Vognsen<br />

Oldenborggade 1C, 1.<br />

7000 Fredericia<br />

Pr. 1.10.2008


Psykologisk Psykiatrisk Privatklinik Rosenborg<br />

ved speciallæge i psykiatri Nicolas Hasle<br />

Klinikken er bemandet med erfarne speciallæger og kan med<br />

kort ventetid bl.a. forestå<br />

• Second opinion<br />

• Vurdering af behov for medicinsk behandling<br />

• Generel information om medicinsk behandling<br />

• Rådgivning ved misbrugsproblemer<br />

• Psykiatrisk behandling af psykiske lidelser<br />

• Udfærdigelse af visse speciallægeerklæringer<br />

• Rådgivning af pårørende, arbejdsplads m.fl.<br />

Klinikken er beliggende centralt i København i lyse og indby-<br />

dende lokaler. Vi har ikke overenskomst med Sygesikringen.<br />

www.psykklinik.dk • Tlf. 21 49 14 68<br />

Institut for Psykologi<br />

Københavns Universitet<br />

MEDITATION, KROP OG SPIRITUALITET<br />

Perspektiver på mindfulness baserede metoder<br />

Torsdag den 6. november 2008 kl. 13.00-16.30<br />

I auditoriet, Geologisk Museum, Øster Voldgade 5 -7<br />

Center for Humanistisk Sundhedsforskning ved Universitets psykologiske<br />

Klinik afholder en mini-konference med det formål at kvalificere<br />

den megen tale om meditation og mindfulness ved at give eksempler<br />

på nyere videnskabelig tænkning.<br />

Niels Viggo Hansen: Terapeutiske metaforer i kroppen<br />

Kay Worsfold: Kroppens tilstedeværelse i meditationen<br />

Antonia Sumbundu: Er der spiritualitet i programmer baseret på<br />

mindfulness<br />

Peter Elsass: Mindfulness i øst og vest.<br />

Deltagelse er gratis, men tilmelding skal foretages til<br />

Jan.Majfred@psy.ku.dk Vel mødt<br />

Peter Elsass<br />

supervisionsgruppe<br />

Med henblik på autorisation og specialistuddannelse i psyko<strong>terapi</strong> eller<br />

børneneuropsykologi tilbydes supervision. Supervisor Jytte Gandløse,<br />

cand.psych.aut., supervisor og specialist i psyko<strong>terapi</strong> og børneneuropsykologi,<br />

samt mange års erfaring med systemisk og narrativ<br />

<strong>terapi</strong>.<br />

tidspunkt: Fredage med opstart januar 2009.<br />

Varighed: I alt 60 timer fordelt på 12 x 5 timer<br />

deltagerantal: 5<br />

pris: 22.000 kr., kan betales over to rater.<br />

sted: Psykologerne på <strong>går</strong>den,<br />

Høsterkøbvej 52, 2970 Hørsholm<br />

tilmelding: Senest 15.12.08, du er først optaget,<br />

når betaling for 1. rate er modtaget.<br />

Yderligere oplysninger:<br />

Mail: Jytte@psykologerne-paa-gaarden.com<br />

eller tlf. 45 81 45 97<br />

Rubrikannoncer<br />

Ny tværfaglig efteruddannelse, der følger<br />

det tværfaglige ministrielle udvalgs vejledende<br />

retningslinjer for efteruddannelser i psyko<strong>terapi</strong><br />

PSYKOTERAPI<br />

(4.- 5. året)<br />

Med familier, par og enkeltpersoner<br />

2-årigt overbygningsforløb for professionelle, som<br />

allerede har genneført DISPUK’s 3-årige efteruddannelse<br />

i systemisk og narrativ teori og praksis - eller et tilsvarende<br />

uddannelsesforløb.<br />

Opstart den 25. februar 2009 • Snekkersten<br />

Ialt 24 dage pr. år<br />

4. år<br />

• Terapeutisk praksis med live-klient arbejde under<br />

direkte supervision<br />

• Selvrefleksion/egen<strong>terapi</strong> ind<strong>går</strong> som en<br />

integreret del i undervisningens praktiske aspekter<br />

•<br />

•<br />

Supervision af egen praksis, hvor der<br />

medbringes DVD/video-optagelser af eget<br />

terapeutisk arbejde.<br />

Afsluttes med en skriftlig opgave på ca. 10 ideer,<br />

der bedømmes af ekstern censor.<br />

5. år<br />

• Terapeutisk praksis med live-klient arbejde under<br />

direkte supervision.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

D I SPUK<br />

Supervision af egen praksis, hvor der<br />

medbringes DVD/video-optagelser af eget<br />

terapeutisk arbejde.<br />

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig<br />

præsentation af og refleksion over eget<br />

terapeutisk arbejde samt en skriftlig opgave på ca.<br />

10 sider.<br />

Begge præstationer bedømmes af ekstern censor.<br />

Uddannelsen følger Dansk<br />

Psykologforenings etikregler!<br />

Der afholdes personlige ansøgningssamtaler<br />

i efteråret med efteruddannelsens faste<br />

undervisere , cand.psych. Anne Saxtorph &<br />

cand.psych. Magnus Brammer<br />

Kursusnr. 400-09<br />

For behandlere, konsulenter og ledere<br />

Yderligere info og tilmeldning<br />

www.dispuk.dk<br />

Snekkersten & Århus • Telefon 4922 5161<br />

www.dispuk.dk • e-mail: dispuk@dispuk.dk<br />

400_86x237_psykolognyt.indd 1 03-10-2008 09:28:24<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 37


Rubrikannoncer<br />

CaM – Center for aCt og Mindfulness – Leif schwensen – udbyder:<br />

deepening the relationship<br />

Between aCt and Mindfulness<br />

a 3½-day WorKshop<br />

offered by Kelly g. Wilson, ph.d., university of Mississippi, usa<br />

tid: Mandag den 11. - torsdag den 14. maj<br />

2009. 1. dag fra kl. 10.00-17.00, 2. og 3. dag<br />

fra kl. 9.00-17.00 og 4. dag fra kl. 9.00-13.00.<br />

sted: Center for ACT og Mindfulness,<br />

Frederiks gade 75-77, opgang C, 8000 Århus C.<br />

pris: kr. 8.700 – bedes indbetalt på konto i<br />

Djurslands Bank reg. nr. 7264 konto nr.<br />

1024442. Skriv venligst tydeligt navn, adresse<br />

og titel.<br />

Tilmeldings-/betalingsfrist 01.02.2009.<br />

Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og<br />

eftermiddagskaffe de 3 første dage og formiddagskaffe<br />

på den 4. dag samt alle kursusmaterialer.<br />

Det vil blive tilstræbt via aftale<br />

med forlaget new Harbinger, at Kelly Wilsons<br />

nye bog :”Mindfulness for Two. The place for<br />

Mindfulness in Acceptance and Commitment<br />

Therapy”, herudover vil kunne købes i forbindelse<br />

med Workshoppen.<br />

Der er tale om et eksternat. Kursussproget er<br />

engelsk.<br />

Although ACT has not typically involved explicit<br />

training in formal mindfulness meditation<br />

practice, it is clear, that mindfulness practice<br />

and ACT share a number of truly central<br />

concerns. Mindfulness Based Stress reduction<br />

(MBSr) could be argued to be the greatest<br />

single wellspring to the use of mindfulness<br />

in western medicine. MBSr grew up in a<br />

medical setting. Jon Kabat-Zinn is, by training,<br />

a molecular biologist. ACT, by contrast,<br />

grew up inside academic psychology,<br />

steeped in the behaviour analytic tradition<br />

and the experimental analysis of behaviour.<br />

It is remarkable that such wildly different<br />

origins could produce methods that lead to<br />

such similar conclusions. Both ACT and MBSr<br />

rely heavily on experiential learning methods.<br />

38 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

Both approaches ask clients and teachers to<br />

look deeply at their own experience as the ultimate<br />

teacher. Both are interested in a holistic<br />

approach to human wellbeing. Both are<br />

deeply interested in the role of language and<br />

the products of the “mind”. Both have produced<br />

technologies that disentangle us from<br />

the words that fill our heads, and which stand<br />

in so convincingly for the world. Both ACT<br />

and MBSr seek to bring us more richly into<br />

contact with the present and with the wondrousness<br />

potential in each moment of life.<br />

In this workshop, we will explore in depth the<br />

connection between mindfulness practice<br />

and ACT. This will be an ACT workshop, not<br />

an MBSr workshop. However, the workshop<br />

will incorporate significant periods of meditation<br />

practice. We will use these periods of<br />

practice to expand our understanding of the<br />

relationship between these two bodies of<br />

work. Our examination of mindfulness practices<br />

will not be mere speculation; rather it will<br />

be an examination that is informed by direct<br />

interaction with mindfulness and with ACT<br />

principles and procedures.<br />

The workshop will begin with a brief introduction<br />

to the ACT model and a few comments<br />

on an ACT perspective on mindfulness. The<br />

balance of the workshop will be spent moving<br />

between experiential training in ACT<br />

and meditations designed to deepen ACT<br />

practice.<br />

The aim of the workshop will be to (1) foster<br />

integration of this work for those interested<br />

in the interface between the two, (2) to help<br />

us all to better understand ACT principles<br />

and the ways that mindfulness can inform<br />

them, and finally, (3) to improve our ability to<br />

serve the clients and trainees who come to us<br />

for help.<br />

Kelly G. Wilson, Ph.D., is an Associate Professor of Psychology at the University at Mississippi. He is Past President<br />

of the Association for Contextual Behavioral Science, and is one of the co-developers of Accentance and<br />

Commitment Therapy. He received his Ph.D. at the University of Nevada, Reno. He joined the faculty at the<br />

University of Mississipiin 2000, where he established the Mississippi Center for Contextual Psychology. Dr. Wilson<br />

has devoted himself to the development and dissemination of ACT and its underlying theory and philosophy<br />

for the past 19 years, publishing 33 articles, 24 chapters and 4 books including “Acceptance and Commitment<br />

Therapy: An Experiential Approach to Behaviour Change” and forthcoming “Mindfulness for Two: The<br />

place for Mindfulness in Acceptance and Commitment Therapy”. He has central interests in the application of<br />

behavioural principles to understanding topics such as purpose, meaning and values, therapeutic relationship,<br />

and present moment focused work. Dr. Wilson has presented workshops to more than 16 countries, and<br />

has participated as co-investigator in a wide range of research projects in the US, Sweden and the United<br />

Kingdom.<br />

Møblerede lokaler til leje<br />

på dagsbasis<br />

30 m fra Nørreport Station, Kbh.K.<br />

Velegnet til fx.samtale,coaching mv.<br />

Se mere:<br />

www.klinikudlejning.dk<br />

Dukkehus med indbo<br />

og WAIS kuffert<br />

med indhold<br />

sælges: 2000,00 kr.<br />

Tlf. 57 82 13 73<br />

Kliniklokale<br />

på delebasis<br />

i stor Østerbrolejlighed.<br />

Tlf. 3538 3827<br />

Forskningsmetodologi<br />

4 dages kursus<br />

til specialistuddannelse<br />

Forventes godkendt<br />

ny og gl. ordning.<br />

12., 13. og 21., 22. januar 2009<br />

i Gentofte v/København.<br />

Godkendte undervisere.<br />

Kr. 3600,00.<br />

For nærmere info:<br />

susohrt@ofir.dk


Nordiske børne- og ungdomspsykoanalytikere<br />

tilbyder kursus over 2 år i<br />

Begreber og metode i psykodynamisk<br />

børne- og ungdomspsyko<strong>terapi</strong><br />

Kurset retter sig til børnepsykologer og børnepsykiatere, som vil<br />

uddanne sig i/vedligeholde en psykodynamisk tænkning. Udgangspunktet<br />

for undervisningen er den kliniske virkelighed, og<br />

formålet med kurset er at skabe forbindelse mellem denne og de<br />

psykodynamiske/analytiske teorier. Det pædagogiske undervisningsprincip<br />

er 'learning by doing', men der er også indspil i form<br />

af teoretiske oplæg. Deltagerne skal derfor være indstillet på at<br />

medbringe klinisk materiale og at læse, diskutere teoretiske artikler<br />

og at reflektere over teorierne i forhold til det kliniske materiale.<br />

I tilknytning til kurset er der mulighed for at deltage i gruppesupervision.<br />

For yderligere oplysninger: www.gudrun-bodin.dk<br />

Kurset finder sted 8 fredage pr. år på nordisk lejrskole & Kursuscenter,<br />

lejrskolevej 4, 3400 Hillerød, www.hillerodhostel.dk.<br />

Første kursusdag: den 30. januar 2009. pris: kr. 36.000 (inkluderer<br />

fuld forplejning). Betales i 4 rater a kr. 8 000 pr. semester.<br />

Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forenings Børnepsykologisk<br />

Fagnævn: 6.4.4.2.2 Psykologiske undersøgelsesmetoder (18 timer)<br />

og 6.4.4.2.3 Psykoterapeutiske metoder (78 timer) og Psykoterapeutisk<br />

Fagnævn: 12.4.4.2.2 Grundlagsteori og klinisk teori (90 timer).<br />

Dansk Psykiatrisk Selskab har godkendt kurset som led i grunduddannelsen<br />

for psykiatere og børne- og ungdomspsykiatere.<br />

Yderligere oplysninger og tilmelding:<br />

e-mail: gudrun-bodin@mail.dk<br />

3-årig efteruddannelse i<br />

Intensiv Dynamisk Korttids<strong>terapi</strong><br />

ved Patricia Coughlin Della Selva<br />

Start maj 2009<br />

Uddannelsen søges godkendt af Dansk Psykolog<br />

Forening ift. Specialiseringsmodulet.<br />

Læs mere på www.mahi.dk/ISTDP.htm eller ring til<br />

Malene Hinrichsen på 6160 1696.<br />

Kursuslokaler udlejes<br />

Psykologhuset Vesterport, centralt beliggende ved Det Ny Teater og<br />

Vesterbros Torv, udlejer undervisnings- og kursuslokaler<br />

hverdagsaftener og weekender fra fredag aften til søndag aften.<br />

Se www.psykologhuset-vesterport.dk<br />

for yderligere information og fotos.<br />

Psykologcentret City<br />

Aut. psykologer (2) søges<br />

til velfungerende team på vores travle og centralt<br />

beliggende center ved Kgs. Have, Kbh.<br />

Ansøgning inkl. bilag sendes snarest til:<br />

pn@psyk-city.dk<br />

Rubrikannoncer<br />

dansk selskab for aCt afholder workshops i<br />

acceptance and<br />

Commitment therapy<br />

En af de store retninger inden for den 3. bølge af<br />

kognitiv adfærds<strong>terapi</strong><br />

introduktion til teori og metode<br />

undervisere:<br />

Cand.psych. og specialist i psyko<strong>terapi</strong> Ole Taggaard Nielsen.<br />

Medstifter af Dansk Selskab for ACT. Har i en årrække specialiseret<br />

sig i kognitive behandlingsformer, senest i Dialektisk Adfærds<strong>terapi</strong><br />

og Acceptance and Commitment Therapy. er efteruddannet i Danmark<br />

og i udlandet.<br />

Cand.psych. Susan Møller Rasmussen.<br />

Medstifter af Dansk Selskab for ACT. Specialiseret inden for kognitive<br />

behandlingsformer siden 2001. Arbejder ud fra en ACT og mindfulnessbaseret<br />

tilgang.<br />

Workshoppen vil tage udgangspunkt i den teori, som ligger til<br />

grund for ACT interventioner, rFT ( relational Frame Theory), som<br />

baserer sig på grundforskning i sprog gennem mere end 20 år, og<br />

har skabt en ny model af menneskelig kognition med en ny terapeutisk<br />

hovedkomponent. I workshoppen vil der ligeledes blive arbejdet<br />

med de 6 kerneområder inden for ACT metodologi, som<br />

overordnet handler om adfærdsmæssige ændringsprocesser og<br />

acceptprocesser.<br />

Undervisningsformen vil veksle mellem didaktik og oplevelsesorienterede<br />

øvelser.<br />

sted og dato: København d. 26.-27. februar 2009<br />

deltagere: Psykologer og læger<br />

pris: kr. 4500,tilmeldingsfrist<br />

d. 1./12.-2008<br />

smertebehandling<br />

Ph.D. JoAnne Dahl er seniorforsker og professor i psykologi ved universitetet<br />

i Uppsala i Sverige. Hun er en internationalt anerkendt<br />

ACT forsker og klinisk psykolog med speciale i anvendelse af ACT i<br />

behandling af kroniske smerter og epilepsi. Hun er forfatter til bøgerne<br />

Acceptance og Commitment Therapy for Cronic Pain og Living<br />

Beyond your Pain.<br />

Tobias Lundgren er klinisk psykolog med specialisering i CBT og ansat<br />

ved universitetet i Uppsala. I samarbejde med JoAnne Dahl er<br />

han ligeledes en internationalt anerkendt forsker og forfatter.<br />

Workshoppen fore<strong>går</strong> på engelsk og tager udgangspunkt i, hvordan<br />

ACT kan anvendes til behandling af kroniske sygdomme. Fokus<br />

for workshoppen er psykologisk behandling af kroniske sygdomme<br />

med fokus på smerter. Workshoppen er oplevelsesorienteret,<br />

og deltagerne vil få anledning til at arbejde med hver af de 6<br />

kerneprocesser i ACT-intervention: defusion, accept, kontakt til<br />

nuet, selvet som kontekst, værdier og engageret handling. Ved<br />

præsentation af interventionsmodellen for ACT vil underviserne<br />

anvende kliniske eksempler, rollespil og teoretiske diskussioner.<br />

sted og dato: Århus d. 26.-27. marts 2009<br />

deltagere: psykologer og læger<br />

pris: kr. 4500,tilmeldingsfrist<br />

d. 15./12.-2008<br />

aCt med børn og unge<br />

Der er stigende evidens for anvendelse af 3. bølge <strong>terapi</strong>former i<br />

behandlingen af børn.<br />

Workshoppen, som fore<strong>går</strong> på engelsk, er en introduktion til ACT i<br />

behandlingen af børn og unge.<br />

1. dag er indholdet generel introduktion til ACT teori og metode<br />

2. dag har fokus på ACT behandling tilpasset børn og unge<br />

underviser:<br />

Rikard Wicksell, som er psykolog på Astrid lindgrens hospital i<br />

Stockholm. Han er internationalt anerkendt som forsker og er medforfatter<br />

på bogen: Acceptance and Mindfulness Treatments for<br />

Children and Adolescents: A Practitioners Guide.<br />

sted og dato: København d. 17.-18. september 2009<br />

pris: kr. 4000,tilmeldingsfrist<br />

d. 1./4.-2009<br />

yderligere oplysninger på www.danskselskabforaCt.dk<br />

eller kontakt Susan Møller rasmussen på mail@susanrasmussen.dk<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 39


Rubrikannoncer<br />

Kreds sønderjylland afholder kursus:<br />

Mindfulness og mindfulnessbaseret<br />

kognitiv <strong>terapi</strong><br />

Kursusleder: Cand.psych. Morten hecksher.<br />

tid: 10. december 2008, kl. 10.00-16.00<br />

sted: Kursuscenter Oasen, Bevtoftvej 23, Gøttrup, 6541 Bevtoft<br />

Kursuspris: 700 kr. + moms (i alt kr. 875) – inkl. forplejning.<br />

Mindfulness har rødder i buddhistisk tænkning og meditation –<br />

som ligger tæt op ad den indiske meditationsform Vipassana,<br />

som betyder: at se virkeligheden, som den er. Træningen tager<br />

udgangspunkt i, at klienten lærer gennem erfaringsbaseret viden,<br />

det vil sige uddrager indsigt og forståelse gennem træning<br />

af egen opmærksomhed. Bliver klogere på dynamikken og sammenhængen<br />

mellem tanker, følelser og kropslige fornemmelser.<br />

Træningen fore<strong>går</strong> gennem vejledte meditationer, øvelser i<br />

kropslig opmærksomhed og hjemmeopgaver fra gang til gang.<br />

Hjemmearbejdet består af liggende og siddende meditationer,<br />

yoga og træning i at bringe fuld opmærksomhed ind i dagligdags<br />

aktiviteter.<br />

MBCT programmet forløber over 8 sessioner, og er udviklet på<br />

baggrund af et forskningsprojekt i forhold til patienter med tilbagevendende<br />

depressive episoder. Projektet og metoden er nøje<br />

gengivet i (Segal et al, 2002). Inden for de senere år har man desuden<br />

kunnet dokumentere effekt af metoden i forhold til en række<br />

andre symptomer, så som angst, stress, smerte, misbrug, og fysiske<br />

symptomer som bryst og prostatacancer. I 8-sessioners-programmet<br />

trænes centrale færdigheder, såsom koncentration, opmærksomhed<br />

og accept systematisk. Træningen er manualiseret<br />

og tæt knyttet til en logisk fremadskridende progression i overensstemmelse<br />

med de øvelser, der bliver introduceret.<br />

Kursusdagen vil bestå af introduktionsoplæg om mindfulness,<br />

filmindslag, og oplevelsesorienterede øvelser og meditationer.<br />

Deltagerne bedes medbringe liggeunderlag og pude, eventuelt<br />

tæppe.<br />

Tilmelding til Poul Hougaard, e-mail:<br />

poul_hougaard@hotmail.com senest 28. november 2008.<br />

Hvis der er ledige pladser, er medlemmer fra andre kredse<br />

velkomne.<br />

40 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

Poul Hougaard<br />

Kredsstyrelsen<br />

fagligt netværk for psykologer i palliation og onkologi<br />

Kursus i KognitiV tErapi – aCt<br />

acceptance and Commitment therapy<br />

den 11. og 12. december 2008 kl. 9.00 - 15.30<br />

på onkologisk afdeling, århus universitetshospital,<br />

århus sygehus, nørrebrogade 44, 8000 århus.<br />

Kurset er en introduktion til den nye bølge inden for Kognitiv<br />

Terapi, der betegnes ACT. ACT tilhører en nyere udvidelse af den<br />

kognitive og adfærdsmæssige tilgang, hvor bl.a. Mindfulness ind<strong>går</strong>.<br />

ACT trækker linjer til både gestalt<strong>terapi</strong>, narrativ psykologi<br />

og en eksistentialistisk tilgang. endvidere tager ACT afsæt i menneskets<br />

sprog og undersøger, hvorledes vores sproglige refleksive<br />

bevidsthed skaber både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige<br />

tanke- og adfærdsmønstre.<br />

Kursusdagene vil veksle mellem oplæg i plenum og arbejde i<br />

grupper. Der ind<strong>går</strong> øvelser, hvor deltagerne får praktiseret<br />

undervisningstemaerne.<br />

Målgruppen er primært psykologer, der arbejder inden for palliation<br />

og psyko-onkologi. Kurset vil bl.a. tage afsæt i cases vedr.<br />

arbejdet med mennesker med en livstruende sygdom.<br />

undervisere:<br />

Camilla Grønlund, cand.psych.aut., specialiseret i kognitiv adfærds<strong>terapi</strong><br />

og medejer af Kognitiv Terapi Center, Århus.<br />

Susan Møller Rasmussen, cand.psych.aut., indehaver af Kognitiv<br />

klinik i Odense.<br />

deltagerpris: Kr. 1500 for medlemmer af selskabet.<br />

Kr. 1700 for ikke-medlemmer.<br />

deltagerantal: Max. 25.<br />

Hurtig tilmelding tilrådes. Medlemmer fra netværket har fortrinsret,<br />

men andre interesserede er velkomne, såfremt der er plads<br />

på kurset.<br />

tilmelding: Sker ved mail eller pr. telefon til kursusleder samt<br />

ved indbetaling af kursusgebyr på konto: lån og Spar Bank. reg.<br />

0400 Kontonr. 4014021081. Mrk.: Kursus 11.-12. december 2008.<br />

Husk at angive navn og adresse på arbejdssted.<br />

tilmeldingsfrist: Den 28. november 2008.<br />

Kursusleder: Psykolog Mette lund Jensen, tlf. 89 49 25 38<br />

e-mail: mljen@as.aaa.dk


Løn og ansættelsesvilkår er kun delvist bestemt ved overenskomst<br />

eller lov. Det er derfor vigtigt, at Dansk Psykolog<br />

Forening ved rådgivning eller forhandling kan varetage psykologernes<br />

fælles og individuelle interesser. Foreningen har<br />

visse regler for, hvornår og på hvilke betingelser medlemmer<br />

kan tiltræde i psykologstillinger. Reglerne frem<strong>går</strong> nedenfor.<br />

Stillinger i Psykolog Nyt<br />

Under de enkelte stillingsannoncer i Psykolog Nyt kan sekretariatet<br />

have sat et mærke. Mærkerne har følgende betydning:<br />

Der skal altid rettes henvendelse til sekretariatet/tillidsrepræsentanten,<br />

hvis du har fået tilbudt<br />

ansættelse i denne stilling. Du skal fortælle arbejdsgiveren,<br />

at lønnen skal forhandles af Dansk<br />

Psykolog Forening. Hvis du tiltræder stillingen uden at have<br />

kontaktet Dansk Psykolog Forening eller imod foreningens<br />

anbefaling, kan det medføre eksklusion af foreningen. Du<br />

må heller ikke opsige din nuværende stilling, før DP’s forhandling<br />

er afsluttet.<br />

Hvis du er i besiddelse af særlige kvalifikationer,<br />

fx autorisation eller specialistud-dannelse, eller<br />

har særlig lang eller relevant erfaring inden for<br />

stillingsområdet, skal du rette henvendelse til<br />

Dansk Psykolog Forening/tillidsrepræsentanten, så vi kan<br />

forhandle tillæg til stillingen. Du må altså ikke opsige din<br />

nuværende stilling, før en forhandling er afsluttet.<br />

Der er tale om en privat ansættelse, og du bør<br />

rådføre dig med Dansk Psykolog Forening om<br />

løn- og ansættelsesvilkår. Er stillingen dækket<br />

af en AC-overenskomst, vil dette fremgå af annoncen,<br />

ellers skal løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt.<br />

Du er i begge tilfælde velkommen til at indsende<br />

et kontraktudkast til os.<br />

Stillinger opslået andre steder<br />

Psykologstillinger eller bredt opslåede stillinger, der ikke<br />

er annonceret i Psykolog Nyt, kan søges. Men du må ikke<br />

tiltræde eller underskrive kontrakt/ansættelsesbrev, før ansættelsesvilkårene<br />

er godkendt i foreningen. Efter godkendelse<br />

kan der blive tale om en procedure, som er beskrevet<br />

ovenfor under „Stillinger i Psykolog Nyt“.<br />

!<br />

NÅR DU SØGER jOb<br />

Det er ALTID en god idé at kontakte<br />

sekretariatet/din tillidsrepræsentant<br />

forud for en ansættelse.<br />

Der kan være et særligt behov for at søge rådgivning,<br />

hvis du er offentligt ansat på gammelt lønsystem eller<br />

behøver vejledning om efteruddannelsesaftaler.<br />

<strong>Når</strong> DP/din tillidsrepræsentant forhandler<br />

<strong>Når</strong> du har fået tilbudt en ny stilling og DP/tillidsrepræsentanten<br />

skal forhandle løn, vil vi bede dig indsende kopi af<br />

følgende:<br />

• Stillingsopslaget.<br />

• Din ansøgning.<br />

• Dit curriculum vitae (CV/dataliste).<br />

• Seneste lønseddel.<br />

• En beskrivelse af, hvad der i øvrigt har været relevant for<br />

valget af dig til stillingen.<br />

Du bedes samtidig angive, hvornår det er meningen, du<br />

skal tiltræde. Vær forberedt på, at det kan blive senere end<br />

det forventede tidspunkt, da lønforhandlingen skal være<br />

afsluttet, før du kan tiltræde.<br />

Bag initialerne står<br />

DPs faglige konsulenter holder øje med stillingsannoncerne<br />

i bladet. Stillingsmærker er altid forsynet med konsulentens<br />

initial eller tillidsrepræsentantens navn:<br />

J.An. Konsulent, cand.jur.<br />

Jørgen Andersen, jan@dp.dk<br />

E.Br. Konsulent, cand.jur.<br />

Elisabeth Brinch, ebr@dp.dk<br />

L.E. Forhandlingschef, cand.rer.soc.<br />

Lis Ethelberg, le@dp.dk<br />

Ki.R. Konsulent, cand.scient.adm.<br />

Kim Røns holt, kir@dp.dk<br />

Ni.K. Konsulent, cand.oecon.<br />

Niels Kjeldsen, nik@dp.dk<br />

S.Kr. Konsulent, cand.jur.<br />

Sys Kromann, skr@dp.dk<br />

AM.M. Konsulent, cand.scient.pol.<br />

Anne-Mette Marker, amm@dp.dk<br />

Eb.H. Konsulent<br />

Ebba Henker, ebh@dp.dk<br />

Ch.F. Konsulent, cand.jur.<br />

Charlotte Fornø, chf@dp.dk<br />

K.M.V. Konsulent, cand.scient.pol.<br />

Kim Morgan Voss, kmv@dp.dk<br />

Ma.L. Konsulent, cand.jur.<br />

Maria Liljeqvist, mal@dp.dk<br />

Psykolog PsykologNyt Nyt • 19 • 2008 41


Stillinger<br />

Ledende psykolog<br />

www.regionsyddanmark.dk<br />

Ledende psykolog til Det børne- og ungdomspsykiatriske<br />

Hus.<br />

Vi søger pr. 1. januar 2009 en ledende psykolog, som kan<br />

stå i spidsen for vores psykologgruppe og som ønsker at<br />

være med til at præge børne- og ungdomspsykiatrien i<br />

Odense og Region Syddanmark.Psykologgruppen består pt.<br />

af 13 velkvalificerede psykologer, som alle ind<strong>går</strong> i teams i<br />

vores i øvrigt rige tværfaglige og dynamiske miljø i DBUH.<br />

Den ledende psykologs arbejdsopgaver omfatter<br />

• Faglig ledelse af psykologgruppen<br />

• Koordinere og planlægge videre- og efteruddannelse<br />

• Rådgive afdelingsledelsen i psykologfaglige spørgsmål<br />

• Deltage i den rådgivende ledergruppe<br />

• Iværksætte og forestå supervision af psykologerne og<br />

andre faggrupper<br />

• Forestå og initiere forskning<br />

• Undervisning<br />

Herudover skal du deltage i det daglige kliniske arbejde i<br />

et af vore teams. Den nærmere fastlæggelse af det kliniske<br />

tilhørsforhold vil afhænge af dine kompetencer og interesser,<br />

og vil aftales med afdelingsledelsen. Tidsforholdet<br />

mellem ledelsesfunktionen og klinikken forventes af være<br />

40/60.<br />

Vi søger en specialist og supervisoruddannet person med<br />

grundig teoretisk, praktisk og forskningsmæssig erfaring<br />

indenfor børne- og ungeområdet. Erfaring med ledelse er<br />

ønskeligt, ligesom det forventes at du besidder gode samarbejdsevner<br />

og er udviklingsorienteret.<br />

Om Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus<br />

(DBUH)DBUH har Fyn, Langeland og Ærø som optageområde,<br />

og har derudover lands- og landslandsdelsfunktion.<br />

Vi varetager undersøgelse og behandling af børn og unge<br />

i aldersgruppen 0-17 år.<br />

42 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

Afdelingen er organiseret i teams, som varetager hvert sit<br />

funktionsområde:<br />

- Spæd- og småbørnsteam (0-6 år)<br />

- Skolebørnsområdet (7-12 år) er opdelt i et neuropsykiatrisk<br />

team og et alment team<br />

- I ungeområdet (13-17 år) er der et afdelingsteam og et<br />

ambulatorieteam<br />

- Spiseforstyrrelsesteam, som ind<strong>går</strong> i Center for<br />

Spiseforstyrrelser, OUH<br />

- Klinik for selvmordstruede børn og unge<br />

Hør mere om stillingen<br />

Du er meget velkommen til at kontakte ledende overlæge<br />

Jan Jørgensen, tlf 6541 4202,<br />

j.joergensen@ouh.regionsyddanmark.dk.<br />

Din ansøgning<br />

Sendes til j.joergensen@ouh.regionsyddanmark.dk eller til<br />

Det børne- og ungdompsykiatriske Hus, Sdr. Boulevard 29,<br />

5000 Odense C, att. Ledende overlæge Jan Jørgensen<br />

Husk at oplyse stillingsnummer RSD030761<br />

Vi glæder os til at høre fra dig.<br />

Ansøgningsfristen er fredag d. 7. november 2008.<br />

Samtaler forventes afholdt i uge 47.<br />

Du kan læse mere om os på regionsyddanmark.dk<br />

Løn og ansættelsesforhold<br />

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst<br />

mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn,<br />

Dansk Psykologforening og Ny Løn.<br />

Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil<br />

der være en prøvetid på tre måneder.<br />

Sdr. Boulevard 29 . 5000 Odense C<br />

kmv@dp.dk


Psykolog<br />

Børneafdelingen<br />

www.regionsyddanmark.dk<br />

Pædiatrisk afdeling søger psykolog.<br />

30 timer/uge, evt. 37 timer/uge. pr. 1. december 2008<br />

eller efter aftale.<br />

Vi er et hold med pædagoger, læger og fysioterapeuter<br />

der ind<strong>går</strong> i samarbejde om børn med psykosomatiske<br />

symptomer og udviklingsproblemer.<br />

I dette team skal du dels bidrage med den psykologfaglige<br />

vurdering af børnene, dels være med til at<br />

vende problemerne og tankerne om disse børn.<br />

Du er en del af diabetesteamet og arbejder med<br />

disse børn og deres familier og individuelt og som<br />

sparringspartner i teamet.<br />

Sparringspartner i de forskellige ambulatorier del<br />

med råd, dels med selvstændige forløb for kronisk<br />

syge børn og deres familier samt familier i krise.<br />

Det fulde stillingsopslag kan ses på www.psykologjob.<br />

dk eller www.regionsyddanmark.dk, RSD030438.<br />

Ansøgningsfrist 31. oktober 2008.<br />

Ansøgning sendes til Ledende overlæge Margrethe<br />

Muff, Pædiatrisk område.<br />

Finsensgade 36 . 6700 Esbjerg<br />

Psykolog<br />

www.regionsyddanmark.dk<br />

Psykolog til Lokalpsykiatrisk Center<br />

i Augustenborg og i Tønder.<br />

Stillinger<br />

Der er 2 fuldtids psykologstillinger ledige med spændende<br />

opgaver med patienter, pårørende, samarbejdspartnere<br />

og personale i vores Lokalpsykiatriske Centre<br />

i hhv. Augustenborg og Tønder.<br />

Vi ønsker at få jer ansat, så I kan bidrage fagligt til de<br />

Lokalpsykiatriske Centres udvikling.<br />

Der er stor bredde i de faglige opgaver med mulighed<br />

for at yde og modtage uddannelse.<br />

Der er et spændende fagligt miljø med såvel andre<br />

psykologer som tværfagligt personale.<br />

Stillingerne er ledige til besættelse 1. december 2008<br />

eller snarest derefter.<br />

Ansøgningen skal være Afdelingsledelsen på<br />

Almenpsykiatrisk afdeling, Augustenborg Sygehus,<br />

Storegade 2, 6440 Augustenborg, i hænde senest<br />

fredag d. 7. november 2008 med morgenposten.<br />

Se hele annoncen på www.regionsyddanmark.dk.<br />

Storegade 2 . 6440 Augustenborg<br />

jan@dp.dk jan@dp.dk<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 43


Stillinger<br />

VIDENCENTER FOR RÅDGIVNING OG SPECIALPÆDAGOGIK<br />

FAGLIG SEKTIONSLEDER<br />

- med koordinerende funktion<br />

I Driftsområdet Voksenhandicap er en fuldtidsstilling som koordinerende<br />

fagkonsulent ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen<br />

ønskes besat af en person med relevant erfaringsmæssig baggrund<br />

og uddannelse som psykolog eller lignende.<br />

Driftområdet Voksenhandicap varetager driften af Århus Kommunes<br />

tilbud til voksne med handicap indenfor områderne: udviklingshæmmede,<br />

erhvervet hjerneskade, fysisk handicappede og gennemgribende<br />

udviklingsforstyrrelser (ADHD og ASF).<br />

Vi tilbyder en stilling med faglig udfordring og opgaver, som<br />

Faglig sparring med, samt evt. supervision/coaching af driftområdets<br />

øvrige fagkonsulenter<br />

Koordinerende opgaver i forhold til driftområdets konsulentydelser<br />

• internt til områdets tilbud og<br />

• eksternt i forhold til myndighedsområde.t.<br />

Være med til at skabe sammenhængskraft i organisationen og faglig<br />

udvikling af området<br />

Koordinerende opgaver og faglig sparring i forhold til Driftsområdechefen<br />

Tovholderfunktion i forbindelse med udviklingsopgaver og i processer<br />

der sikrer forankring i organisationen<br />

Opgaver omkring behovsanalyser, metodeudvikling, dokumentation<br />

og effektmåling.<br />

Vi søger en konsulent med<br />

Relevant faglig og metodemæssig erfaring og indsigt i den støttende<br />

og behandlende indsats på handicapområdet.<br />

Overblik og evne til at skabe klarhed i en kompleks organisation<br />

Visionær, med logistiske evner og fl air for kvalitetssikring<br />

Positivt menneskesyn og gode samarbejdsevner<br />

Tydelig kommunikation og gennemslagskraft<br />

Lyst og evne for såvel skriftlig som mundtlig formidling<br />

Herudover lægges vægt på:<br />

• Neuropsykologisk viden/erfaring<br />

• Erfaring med dokumentation, projekt- og udviklingsarbejde<br />

• Systemisk organisationsforståelse<br />

• Erfaring indenfor nogle af de konkrete handicapområder.<br />

Stillingen afl ønnes i henhold til den relevante overenskomst. Der<br />

gives et særligt funktionstillæg for opgaven. Hertil kan eventuel forhandles<br />

et kvalifi kationstillæg.<br />

www.aarhuskommune.dk/job<br />

44 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

kmv@dp.dk<br />

Stillinger Århus Kommune<br />

Yderligere oplysninger<br />

kan fås ved henvendelse til driftsområdechef Asger Birger Klausen,<br />

tlf. 8713 4144.<br />

Ansøgning<br />

Ansøgningsfrist: 10/11 . Samtaler forventes afholdt 24/11.<br />

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse<br />

indsendes til Århus Kommune, Driftsområdet Voksenhandicap,<br />

Jæger<strong>går</strong>den, Værkmestergade 15, Århus C.<br />

Driftsområdet Voksenhandicap er forankret i Århus Kommunes Socialforvaltning.<br />

Målgruppen er voksne med fysiske handicap, erhvervede<br />

hjerneskader, udviklingsforstyrrelser samt udviklingshæmmede. Vores 14<br />

tilbud med i alt 1495 pladser omfatter en bred vifte af bo- og dagtilbud<br />

samt undervisningstilbud m.v. Driftsområdet har et samlet budget på<br />

300 mio. kr.<br />

SOCIALFORVALTNING<br />

BØRNEFAGKYNDIGE KONSULENTER<br />

TIL PIONEROPGAVE<br />

Århus Kommunes Socialforvaltning vil styrke den faglige indsats i<br />

forhold til børn i alderen – 6 mdr. til 3 år, der fødes af forældre, som<br />

har vanskeligt ved at udfylde deres forældreansvar. Som led i dette<br />

særlige fokus, er det besluttet at etablere et ”Ekspertteam” som en<br />

del af Rådgivningscentret. Opgaven er at yde faglig støtte til myndighedsudøvelsen.<br />

Ekspertteamet skal i alt bestå af 4-5 personer, der vidensmæssigt<br />

dækker det social- psykologisk- specialpædagogisk- og sundhedsfaglige<br />

felt. Der kan tilknyttes yderligere specialer på konsulentbasis.<br />

Yderligere oplysninger<br />

fås ved henvendelse til rådgivningschef Lise Færch tlf. 8733 1950. Se<br />

uddybende beskrivelse af Ekspertteamet og stillingerne på<br />

www.rc.rm.dk og aarhuskommune.dk/job.<br />

Ansøgning<br />

Ansøgningsfrist: 5/11 kl. 12.00.<br />

nik@dp.dk


SPECIALSEKTOREN<br />

Udadvendt og anerkendende<br />

leder med gennemslagskraft<br />

Rehabiliteringscenter for Flygtninge<br />

Rehabiliteringscenter for Flygtninge (RCF) i Region<br />

Nordjylland søger en leder, der vil tage lederskabet på<br />

sig. Hvis du både har gennemslagskraft og kan udvise<br />

rummelighed og empati over for medarbejdere og brugere,<br />

kan RCF blive din kommende arbejdsplads.<br />

Som leder for RCF har du ansvaret for den tværfagligt<br />

tilrettelagte behandling af traumatiserede flygtninge,<br />

som har symptomer på PTSD som følge af at have været<br />

udsat for krig, organiseret vold eller tortur, etnisk<br />

udrensning, ophold i fængsel eller fangelejre o.l. Du<br />

har desuden ansvaret for en række opgaver, der varetages<br />

for kommunerne - opgaver, der kræver RCFs specialiserede<br />

viden og indsats i forhold til flygtninge og<br />

indvandrere med særlige behov.<br />

RCF er kendetegnet ved værdier som tillid, ansvar, respekt,<br />

tryghed, rummelighed og ligeværd.<br />

Som leder bliver du en del af Specialsektoren med fokus<br />

på dynamik, fleksibilitet, synlighed og tilgængelighed.<br />

Yderligere oplysninger<br />

Kst. sektorchef Tove Z. Gjerlevsen,<br />

tlf. 96 35 15 60, tzg@rn.dk<br />

WWW.<br />

Stillinger<br />

AALBORG SYGEHUS<br />

Leder af psykologfunktionen<br />

Socialmedicinsk enhed<br />

Er du interesseret i individet i forhold til det omgivende<br />

samfund, faglig fordybelse og tværfagligt arbejde?<br />

Og vil du være med til at videreudvikle Socialmedicinsk<br />

Enheds tværfaglige ydelser? Så kan vi tilbyde en stilling<br />

som leder af psykologfunktionen på Socialmedicinsk<br />

enhed, Aalborg Sygehus. Socialmedicinsk Enhed har<br />

normeret 4 stillinger som klinisk psykolog, hertil en<br />

ledende psykolog, 12 lægestillinger og to sekretærer.<br />

Afdelingen ledes af den specialeadministrerende overlæge<br />

samt den ledende psykolog ved Socialmedicinsk<br />

Enhed og er administrativt en del af Arbejdsmedicinsk<br />

Klinik.<br />

Yderligere oplysninger<br />

Overlæge Jens Tølbøll Mortensen,<br />

tlf. 96 31 34 70,<br />

ledende overlæge Sven Viskum,<br />

tlf. 96 31 34 10 eller<br />

TR Anna Winther Sørensen,<br />

tlf. 96 31 34 00.<br />

kmv@dp.dk kmv@dp.dk<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 45


Stillinger<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

46 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

ebh@dp.dk<br />

Psykolog og barselsvikar til PPR Varde Kommune:<br />

Har du mod på mennesker<br />

– og hjerte og hjerne til at favne PPR’s mange forskellige<br />

”kunder”?<br />

Så er du måske en af de to psykologer, PPR i Varde Kommune<br />

står og mangler.<br />

Vi skal bruge en psykolog til en fast stilling, og vi forventer at<br />

budgettet giver os plads til også at ansætte en barselsvikar<br />

– begge med start 1. januar 2009.<br />

Hvad tilbyder vi?<br />

Du får et spændende job, hvor ikke to dage er ens, og hvor<br />

du i høj grad selv får indydelse på både opgaver og hverdagens<br />

rammer.<br />

Dine opgaver vil veksle mellem traditionelle undersøgelsesopgaver,<br />

konsultative funktioner i forhold til skoler og daginstitutioner,<br />

og du får også mulighed for at binde an med<br />

lettere behandlingsopgaver.<br />

Vi støtter og guider hinanden – og det skal du også kunne.<br />

Vi lægger vægt på et højt fagligt niveau – det skal du også<br />

gøre. Vi er alle eksible, når det kræves – det skal du også<br />

være.<br />

Du får til gengæld 7-8 meget engagerede og vidende kolleger<br />

af begge køn og i alle aldre. Vi har et godt arbejdsmiljø<br />

med faglig udvikling og fast intern supervision, og med<br />

plads til daglig begejstring i en uhøjtidelig og humoristisk<br />

omgangstone.<br />

Selv om du endnu ikke er helt færdiguddannet, er du stadig<br />

velkommen til at søge jobbet. Er du endnu ikke autoriseret,<br />

aftaler vi et autorisationsforløb i forbindelse med ansættelsen.<br />

Arbejdsstedet vil i begyndelsen være i Ølgod, men vi<br />

forventer at ytte til Varde inden for 1-2 år.<br />

Du får en god løn med fuldt udligningstillæg for nyuddannede,<br />

og vi tilbyder en vifte af personalegoder som fx internet<br />

og sundhedsforsikring på favorable vilkår.<br />

Ansøgningsfrist: Fredag 7. november 2008 kl. 12 –<br />

samtaler afholdes torsdag 13. november 2008.<br />

Send din ansøgning på mail til olkl@varde.dk eller med almindelig<br />

post til PPR Varde, att. Ole Klüwer, Bytoften 2, 6800<br />

Varde. Husk at angive hvilken stilling du søger.<br />

Vil du vide mere? Så er du velkommen til at ringe til ledende<br />

psykolog Ole Klüwer på 7994 6117 eller 2041 7581.<br />

TR: Ole Skibsted Boesen, tlf. 79 94 76 49


Brænder du for at hjælpe familier i en<br />

vanskelig situation? Synes du også, at<br />

voldsramte børn og kvinder har krav på<br />

bedre behandling? Er du blandt de bedste<br />

på dit felt?<br />

2 Børnepsykologer<br />

til behandling af voldsramte børn (århus og København)<br />

Til vores projekt for voldsramte familier søger vi 2 dygtige og<br />

erfarne børnepsykologer<br />

Du får en central rolle i et spændende tværfagligt projekt i udvikling.<br />

Du får det faglige ansvar for den terapeutiske behandling og<br />

ansvaret for i samarbejde med en børnepædagog at tilrettelægge<br />

og gennemføre gruppebehandling for børn fra voldsramte familier.<br />

Vores ambition er at være blandt de bedste – både til konkret at<br />

hjælpe voldsramte familier og til at udvikle og dokumentere effektive<br />

behandlingsmetoder. Vi arbejder efter performance management-tankegangen,<br />

så vi måler løbende, hvordan vores arbejde virker.<br />

Vi tilbyder uddannelse i at arbejde med dokumentation og effektmåling<br />

samt løbende faglig efteruddannelse og supervision.<br />

1 Voksenpsykolog<br />

til behandling af voldsramte kvinder (København)<br />

Til vores projekt for voldsramte familier søger vi 1 dygtig og erfaren<br />

voksenpsykolog<br />

Du får en central rolle i et spændende tværfagligt projekt i udvikling.<br />

Du får det faglige ansvar for den terapeutiske behandling af<br />

voldsramte kvinder og ansvaret for i samarbejde med en socialrådgiver<br />

at tilrettelægge og gennemføre gruppebehandling for kvinderne.<br />

Vores ambition er at være blandt de bedste – både til konkret at<br />

hjælpe voldsramte familier og til at udvikle og dokumentere effektive<br />

behandlingsmetoder. Vi arbejder efter performance management-tankegangen,<br />

så vi måler løbende, hvordan vores arbejde virker.<br />

Vi tilbyder uddannelse i at arbejde med dokumentation og effektmåling<br />

samt løbende faglig efteruddannelse og supervision.<br />

1 psykolog<br />

til generel psykologhjælp (århus)<br />

Til vores åbne rådgivning i Århus søger vi en erfaren psykolog<br />

Du får ansvaret for at gennemføre korttidsterapeutiske behandlingsforløb<br />

for gravide og mødre, der ofte befinder sig i en kaotisk<br />

situation. I den forbindelse bliver du del af et spændende tværfagligt<br />

team.<br />

Vi leder efter en psykolog, der kan yde højt kvalificeret terapeutisk<br />

behandling til vanskeligt stillede gravide og børnefamilier. Du har<br />

erfaring med korttidsterapeutisk behandling og en vifte af andre<br />

behandlingsmetoder – og evner at bruge de forskellige behandlingsmetoder<br />

tilpasset den enkelte klients behov. Vi tilbyder et fagligt<br />

stærkt og inspirerende miljø, hvor lysten til at hjælpe vanskeligt<br />

stillede gravide og mødre er vores drivkraft i hverdagen.<br />

Se stillingsopslagene i deres fulde længde og læs mere om<br />

Mødrehjælpen på www.moedrehjaelpen.dk – klik på<br />

”leDIGe STIllInGer”.<br />

Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation, der støtter og rådgiver udsatte børnefamilier<br />

og gravide og taler deres sag over for ministre, medier og myndigheder. Vi rådgiver<br />

hvert år ca. 6.000 børnefamilier og gravide om sociale forhold, uddannelse, økonomi,<br />

personlige problemer, skilsmisse, forældremyndighed, abort og meget andet.<br />

kmv@dp.dk<br />

psykolog<br />

Stillinger<br />

Ved langeland Kommunes Børne- og kulturafdeling er en<br />

psykologstilling ledig til besættelse snarest. Stillingen udgør<br />

minimum 30 timer ugentlig.<br />

Vi er en afdeling, som prioriterer et kvalificeret tværfagligt<br />

miljø, som vi håber, at du vil være med til at sætte dit præg<br />

på. Vi kan tilbyde et job med mange faglige udfordringer og<br />

stor selvstændighed i arbejdet.<br />

Du skal varetage psykologiske kerneopgaver, herunder undersøgelser,<br />

behandlings- og rådgivningsopgaver på børne-<br />

og ungeområdet. Disse ansvarsopgaver varetages efter aftale<br />

med den psykologfaglige leder i tæt dialog med den<br />

socialfaglige leder på børne- og ungeområdet.<br />

Vi tilbyder<br />

• gode kolleger i en udviklende organisation, hvor du kan<br />

være med til at forme organisationen<br />

• et meget udviklende job, hvor du skal varetage opgaver i<br />

familieafdelingen samt i PPr regi<br />

• at psykologen ind<strong>går</strong> i et tæt samarbejde med sundhedspleje,<br />

dagpleje, pædagoger, lærere, sagsbehandlere, talehørelærere,<br />

afspændingspædagog og psykologer<br />

• løn efter overenskomst og forhandling<br />

Vi forventer, at du<br />

• er uddannet cand.psych. eller cand.pæd.psych. med autorisation<br />

• kan sikre et højt fagligt niveau i Børn og kultur samt medvirke<br />

til at kvalificere det tværfaglige arbejde<br />

• har erfaring med behandling og rådgivning af børn og<br />

familier<br />

• har erfaring med brede psykologiske undersøgelser samt<br />

forældreevne-undersøgelser<br />

• har indsigt og kompetence i forhold til vurdering og rådgivning<br />

inden for specialskole og meget gerne førskoleområdet<br />

• er en god samarbejdspartner for institutioner og skoler<br />

• har gode formidlingsevner<br />

• er ansvarsbevidst, selvstændig og evner at strukturere dit<br />

arbejde<br />

Vi ser frem til at høre fra dig.<br />

du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at ringe<br />

til souschef Charlotte Jensen, tlf. 63 51 61 54 eller psykologfaglige<br />

leder Anne Marie Troensegaard, tlf. 61 63 61 68.<br />

ansøgningen fremsendes til<br />

langeland Kommune,<br />

Fredensvej 1,<br />

5900 rudkøbing,<br />

att. løn- og Personaleafdelingen.<br />

ansøgningsfristen er 3. november 2008 kl. 12.<br />

AC-TR: Else Wols<strong>går</strong>d (DM), tlf. 63 51 11 50<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 47


Stillinger<br />

Vil du vide mere om<br />

Ringsted Kommune, så klik ind<br />

på www.ringsted.dk<br />

Behandlingshjemmet Nebs Mølle<strong>går</strong>d<br />

Psykolog til døgnafdeling<br />

En stilling som psykolog ved behandlingshjemmet Nebs<br />

Mølle<strong>går</strong>d med en ugentlig tjenestetid på 30 timer ønskes besat<br />

pr. 1. januar 2009 eller snarest. Arbejdstiden kan efter aftale<br />

fordeles på 4 dage<br />

Nebs Mølle<strong>går</strong>d er Ringsted kommunes specialinstitution for<br />

børn og familier, hvis aktuelle situation kræver grundig afklaring,<br />

undersøgelse og behandling. Institutionen har 3 miljøafdelinger<br />

med hver 8 børn. Behandlingen er miljøterapeutisk<br />

med basis i en udviklingspsykologisk forståelse. Der er tale om<br />

normalt begavede børn i alderen 6 til ca. 16 år med omfattende<br />

personlighedsforstyrrelser, som følge af omsorgssvigt og alvorlige<br />

traumer i de første leveår. Nebs Mølle<strong>går</strong>d bestræber sig<br />

på at skabe et terapeutisk miljø, som giver det enkelte barn muligheder<br />

for udvikling af øget personlighedsmæssig integration<br />

samt social og faglig udvikling.<br />

Psykologstillingen er tilknyttet en miljøafdeling, hvor personalegruppen<br />

består af 1 afdelingsleder, 8 pædagoger og 2 lærere<br />

(miljøterapeuter), socialrådgiver, psykolog og husassistent.<br />

Psykologen skal indgå i det tværfaglige samarbejde om behandlingsopgaven.<br />

Arbejdsopgaverne indbefatter bl.a., behandlingsplanlægning,<br />

projektiv og kognitiv testning og børne<strong>terapi</strong><br />

Ud over de 3 døgnafdelinger har Nebs Mølle<strong>går</strong>d i samarbejde<br />

med opholdssteder og anbringende kommuner har<br />

behandlingsansvaret for enkelte børn anbragt i professionelle<br />

opholdsteder. Endvidere varetager Nebs Mølle<strong>går</strong>d ambulante<br />

undersøgelser og behandlingsopgaver i forhold til familier og<br />

børn med komplicerede problematikker. Herudover løser Nebs<br />

Mølle<strong>går</strong>d opgaver for VISO.<br />

Kvalifikationer:<br />

Autorisation som psykolog.<br />

Der lægges vægt på, at ansøgere er i besiddelse af klinisk psykologisk<br />

erfaring, bred udviklingspsykologisk viden, interesse<br />

for personlighedstestning og længerevarende psyko<strong>terapi</strong> af<br />

børn, samt lyst til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde.<br />

Vi tilbyder:<br />

En arbejdsplads hvor der er mulighed for fordybelse, refleksion<br />

og faglig udvikling.<br />

En faggruppe bestående af ledende psykolog og tre afdelingspsykologer.<br />

Der ydes ekstern og intern gruppesupervision, samt intern individuel<br />

supervision.<br />

Løn og ansættelsesvilkår:<br />

Efter gældende overenskomst mellem Dansk Psykologforening<br />

og (regionale) kommunale område<br />

Ansøgningsfrist:<br />

Fredag d. 7. november<br />

Samtaler:<br />

Mandag d. 17. november<br />

Ansøgningen sendes og stiles til:<br />

Behandlingshjemmet Nebs Mølle<strong>går</strong>d<br />

Nebs Møllevej 94<br />

4174 Jystrup<br />

Yderligere oplysninger:<br />

Tlf. 57 62 86 60 Ledende psykolog Tine Heede eller<br />

viceforstander Toni Rytter.<br />

48 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

amm@dp.dk<br />

OASIS -<br />

behandling og<br />

rådgivning for<br />

flygtninge er et<br />

privat behandlingscenter,<br />

der<br />

tilbyder tværfaglig,<br />

psykosocial<br />

behandling til<br />

traumatiserede<br />

flygtninge.<br />

OASIS har driftsoverenskomst<br />

med Region<br />

Hovedstaden.<br />

Læs mere på<br />

vores hjemmeside:<br />

www.<br />

oasis-rehab.dk<br />

acdbehandling og<br />

rådgivning for<br />

flygtninge<br />

Børne- og familiepsykolog<br />

til rehabiliteringscenter for flygtninge<br />

Ved OASIS – Behandling og rådgivning for<br />

flygtninge, er en fuldtidsstilling som børne-<br />

og familiepsykolog ledig pr. 1.1.2009.<br />

Psykologen vil i en del af arbejstiden også<br />

skulle arbejde med individual <strong>terapi</strong> med<br />

voksne.<br />

OASIS er et center i vækst med mange<br />

spændende udviklingsmuligheder, bl.a. inden<br />

for børne-familie området.<br />

Vi forventer, at ansøgeren har klinisk<br />

psykologisk erfaring med:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

børnepsykologiske undersøgelser og<br />

testning<br />

børne- og lege<strong>terapi</strong>,<br />

forældresamtaler, familie<strong>terapi</strong> samt<br />

individuel voksen<strong>terapi</strong>.<br />

Du må endvidere være autoriseret klinisk<br />

psykolog, gerne på specialistniveau, og<br />

have erfaring med tværfagligt samarbejde.<br />

Erfaringer med tværkulturelt arbejde, supervision,<br />

undervisning og arbejde med<br />

traumatiserede klienter er en fordel.<br />

Som medarbejder i OASIS vil du indgå<br />

i et tværfagligt team bestående af psykologer,<br />

socialrådgivere, kropsbehandlere,<br />

tolke, lægekonsulenter og administrativt<br />

personale.<br />

Vi kan tilbyde en spændende og udfordrende<br />

arbejdsplads med et tværfagligt<br />

miljø og supervision. Løn og ansættelsesforhold<br />

iht. overenskomst med DP.<br />

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse<br />

til behandlingsleder Erling Groth<br />

på tlf. 35 26 57 26.<br />

Skriftlig ansøgning vedlagt relevant dokumentation<br />

skal være OASIS i hænde senest<br />

d. 7.11.2008 kl. 12.00. Ansættelsessamtalerne<br />

finder sted medio november.<br />

Send ansøgningen til:<br />

OASIS<br />

Nygade 4<br />

1164 København K<br />

TR: Tina Dam Kristensen, tlf. 35 26 57 26


A A R H U S U N I V E R S I T E T<br />

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE<br />

FAKULTET<br />

Ph.d.-stipendier<br />

Ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole er et antal<br />

ph.d.-stipendier inden for økonomi og ledelse, jura, stats -<br />

kundskab, psykologi og samfundsvidenskab (herunder<br />

samfundsvidenskabernes didaktik og universitetspædagogik)<br />

ledige til besættelse pr. 1. februar 2009 eller snarest<br />

derefter. Yderligere informationer kan ses på adressen:<br />

http://www.samfundsvidenskab.au.dk/phdskolen/opslag<br />

Ansøgningsfrist: 17. november 2008 kl. 12.00.<br />

En komplet oversigt over aktuelle opslag samt opslagenes<br />

fulde ordlyd kan ses på<br />

http://www.samfundsvidenskab.au.dk/opslag<br />

men kan også fås ved henvendelse til Kirsten Dybdahl<br />

Sørensen, e-post kds@socsci.au.dk eller på tlf. 8942 1531.<br />

Aarhus Universitet har 35.000 studerende, 8.500 medarbejdere og en omsætning<br />

på 4,8 mia. kr. i 2008.<br />

Universitetsstrategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.<br />

pædagogisk psykologisk rådgivning<br />

i frederiksberg Kommune søger<br />

1 psykolog<br />

Stillingen er på 33 timer om ugen med forventet ansættelse<br />

pr. 1. december 2008.<br />

PPr tilbyder pædagogisk psykologisk rådgivning i tilknytning<br />

til kommunens opgaver på skoler og i daginstitutioner.<br />

Psyko logens arbejde har udgangspunkt fra PPr-kontoret på<br />

Thorvaldsensvej 26.<br />

Stillingen kan søges af ansøgere med cand.pæd.psych.- eller<br />

cand.psych.-uddannelse<br />

kir@dp.dk<br />

Vi lægger vægt på, at ansøgeren har følgende kvalifikationer:<br />

• erfaring fra arbejde ved skoler eller institutioner<br />

• erfaring med tværfagligt samarbejde<br />

• færdigheder i at rådgive, vejlede og yde konsultativ bistand<br />

• erfaring i formidling af psykologiske helhedsbetragtninger på<br />

forhold i hverdagen for børn og unge<br />

• erfaring med og færdigheder i psykologisk pædagogisk<br />

testning<br />

yderligere oplysninger kan fås på www.frederiksberg.dk/job<br />

ansøgningsfrist fredag den 14. november 2008.<br />

skr@dp.dk<br />

SYDDANSK<br />

UNIVERSITET<br />

Stillinger<br />

STILLINGER WWW.SDU.DK/STILLINGER<br />

‣ Adjunkturer<br />

inden for Ledelse og Organisation – Institut<br />

for Ledelse og Virksomhedsstrategi<br />

Ved Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi ved<br />

Syddansk Universitet, campus Slagelse vil et antal<br />

adjunktstillinger være til besættelse pr. 1. januar<br />

2009 eller efter nærmere aftale.<br />

Instituttet er netop i gang med at opbygge et nyt<br />

forskningsmiljø inden for området forandringsledelse,<br />

som fagligt tænkes at dække de klassiske<br />

ledelses- og organisationsdiscipliner, men også<br />

organisationspsykologi og -sociologi.<br />

Stillingerne opslås bredt inden for disse discipliner,<br />

men ansøgere med kvalifikationer inden for områderne<br />

motivationsteori, ledelse af menneskelige<br />

ressourcer (HRM), ledelse af teamwork og projektorganisering,<br />

belønningsledelse, konflikthåndtering,<br />

mægling m.v. vil blive foretrukket.<br />

Læs mere om forskningsprofilen og forskningsopbygningen<br />

på www.sdu.dk/ilv<br />

Stillingen kan ikke søges på grundlag af dette opslag,<br />

som er et uddrag af det fulde opslag, der kan ses på<br />

universitetets hjemmeside.<br />

ANSØGNINGSFRIST: 7. november 2008, kl. 12.00<br />

Læs mere på www.sdu.dk/stillinger [STILLINGSNR. 341/529-85499]<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 49<br />

kir@dp.dk


Stillinger<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Til tiltrædelse snarest søges psykolog, 37 t/uge.<br />

<br />

Kan fås ved henvendelse til forstander Rio Rotborg eller<br />

ledende psykolog Jens Henrik Thormann på tlf. 8831 4040<br />

eller ved aftalt fremmøde. Iøvrigt henvises til<br />

www.udbybehandlingshjem.dk<br />

<br />

Udby Behandlingshjem, Limosegyden 6, 5580 Nr. Åby.<br />

3. november 2008.<br />

<br />

Middelfart Kommune, Østergade 9-11, 5500 Middelfart<br />

Telefon +45 8888 5500 www.middelfart.dk<br />

50 Psykolog Nyt • 19 • 2008<br />

<br />

ebr@dp.dk<br />

TR: Charlotte Kjær, tlf. 88 88 52 80<br />

University College Vest søger...<br />

Timelærere til socialrådgiveruddannelsen i fagområdet<br />

psykologi og psykiatri.<br />

Arbejdsopgaver<br />

• Undervise på fuldtids- og deltidsuddannelsen • Undervise<br />

via elektronisk konferencesystem • Vejlede i projektarbejde<br />

og afholde eksamen • Deltage i udvikling af uddannelsen<br />

• Arbejde tværfagligt.<br />

Ansøgningsfrist torsdag d. 6. november med morgenposten.<br />

Se det fulde stillingsopslag på www.ucvest.dk<br />

Professionshøjskolen University College Vest er etableret den 1. januar 2008<br />

med campus i Esbjerg. University College Vest samler 8 professionsbacheloruddannelser<br />

samt efter- og videreuddannelse og Center for Undervisningsmidler<br />

i det sydvestjyske område.<br />

UNIVERSITY<br />

COLLEGE VEST<br />

PROFESSIONSHØJSKOLE<br />

University College Vest • Skolebakken 171 • Postboks 509 • 6705 Esbjerg Ø<br />

Tlf. 76 14 71 00 • www.ucvest.dk<br />

Psykologer til Børne- og<br />

psykolog Unge Rådgivningen<br />

faaborg-Midtfyn Kommune<br />

Vi søger psykolog på 30 timer til at betjene Faaborg-<br />

Midtfyn Kommunes heldagsskoletilbud med tjeneste ved<br />

Aastrup Skole og rolfsted heldagsklasse indtil videre.<br />

Du bliver en del af en tværfaglig sammensat personalegruppe,<br />

og du kan forvente et udfordrende og spændende<br />

arbejde, hvor der er mulighed for at være med til at<br />

præge den kommende udvikling inden for området.<br />

Du er uddannet cand.pæd.psych. Faaborg-Midtfyn eller cand.psych., Kommune og vi<br />

forestiller os, at du har viden og erfaring inden for arbej-<br />

Att.: Mette Lykke Danielsen<br />

det med adfærdsvanskelige elever, coaching og vejledning<br />

af lærere og pædagoger.<br />

læs hele stillingsannoncen på www.faaborgmidtfyn.dk<br />

Der er ansøgningsfrist mandag d. 10. november 2008<br />

kl. 12.00.<br />

kir@dp.dk<br />

Vi søger 4 psykologer pr. 1. august 2007. Der er tale om<br />

faste stillinger og et vikariat.<br />

Vi søger psykologer med interesse for såvel småbørn som<br />

unge. Gerne med erfaring for, eller interesse i helhedsorienteret<br />

arbejde med børn og unge.<br />

Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes ved<br />

henvendelse til psykologfaglig leder Gøye Svendsen mob<br />

tlf. 7253 3126 eller Anna Kjeldgaard 7253 3106<br />

Ansøgningsfrist 11. juni 2007 inden kl. 12.<br />

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 25.<br />

Ansøgningen sendes til:<br />

Børne- og Unge Rådgivningen, Floravej 17, 5750 Ringe<br />

Hele stillingsopslaget kan læses på: www.faaborgmidtfy<br />

jan@dp.dk


Dansk Psykolog Forening<br />

stockholmsgade 27, 2100 København Ø<br />

tlf. 35 26 99 55. telefax 35 25 97 37<br />

mail: info@dp.dk<br />

mandag-torsdag kl. 10-16<br />

fredag kl. 10-13<br />

Direktør<br />

marie Zelander<br />

Århus-kontoret<br />

guldsmedgade 20b, 1., 8000 Århus c<br />

tlf. 35 26 99 55. fax 86 19 65 17<br />

bEstYrELsE<br />

Formand<br />

mag.art. Roal Ulrichsen<br />

fuglsbølle skovvej 11, 5900 rudkøbing<br />

tlf. 35 26 99 55 (foreningen)<br />

cand.psych. Kirsten Bjerregaard<br />

albaniensgade 5, st. tv.<br />

2300 København s.<br />

tlf. 32 55 15 67<br />

arb.tlf. 40 17 85 83<br />

cand.psych. Arne Grønborg Johansen<br />

Engelstrupvej 9, 4733 tappernøje<br />

tlf. 55 56 42 43<br />

arb.tlf. 56 20 39 27<br />

cand.psych. Jørgen Kofoed<br />

thorsvej 17, 6705 Esbjerg Ø.<br />

tlf. 75 14 56 96<br />

arb.tlf. 20 23 03 60<br />

cand.pæd.psych. elise Johanne Nielsen<br />

toftevej 8, alkestrup, 4682 tureby<br />

tlf. 56 28 34 28<br />

arb.tlf. 56 20 39 39<br />

cand.psych. Rie Rasmussen<br />

sandholmvej 4, 3450 allerød<br />

tlf. 48 17 18 79<br />

arb.tlf. 48 49 51 54<br />

cand.psych. Ditte Söderhamn<br />

skærvej 25, nørreby, 5400 bogense<br />

tlf. 66 19 17 76<br />

arb.tlf. 64 84 82 03<br />

cand.psych. Anne thrane<br />

sølvgade 93, 1. tv., 1307 København K.<br />

tlf. 33 32 68 31<br />

arb.tlf. 30 59 70 60<br />

cand.psych. Rebecca Savery trojaborg<br />

tlf. 20 75 16 16<br />

Studenterrepræsentanter:<br />

stud.psych. Maja Nohr Christensen<br />

skelagervej 40 b, 8200 Århus n<br />

tlf. 28 12 29 28<br />

stud.psych. Peter Salby Olsen<br />

Jagtvej 102, 1. th., 2200 København n.<br />

tlf. 26 56 34 96<br />

etIKNÆVN<br />

Formand:<br />

Jørn nielsen<br />

Øvrige medlemmer:<br />

finn christensen, Henning Damkjær, svend<br />

Hjerrild, Lisbeth sten Jensen.<br />

1. og 2. suppleanter: Lisbeth borregaard<br />

thorsen, annitta nordkvist permin.<br />

Telefonrådgivning<br />

onsdag og fredag kl. 8-9<br />

tlf. 75 88 22 44 • jn@kliniskpsyk.dk<br />

Dette felt<br />

skal ALTID<br />

udfyldes!<br />

skriv med bLoKbogstaVEr<br />

skemaet kan også udskives fra www.dp.dk<br />

æNDRINGSbLaNKET<br />

NB. Ændringer i ansættelses-/arbejdsomfang kan have betydning for<br />

kontingentfastsættelsen og meddeles til sekretariatet, umiddelbart efter at<br />

de har fundet sted. Kontingentregulering sker fra kvartalet efter ændringen.<br />

Efternavn: fornavn(e):<br />

cpr.nr.: titel:<br />

medlemsnr.: Ændring pr. dato:<br />

Udfyld de af nedenstående felter, hvor der er ændringer:<br />

Ændring af privat adresse, telefon og e-mail:<br />

adresse: postnr. & by:<br />

privat-tlf.: mobil-tlf: E-mail:<br />

Ændring af hovedbeskæftigelse:<br />

ansættelsesmyndighed:<br />

arbejdssted: afdeling:<br />

adresse: postnr. & by:<br />

tlf.: E-mail, arbejdssted:<br />

ansættelsesdato: timeantal pr. uge:<br />

overenskomstansat tjenestemandsansat<br />

ny løn gammel løn<br />

privatansat selvstændig<br />

timelønnet andet:<br />

Jeg over<strong>går</strong> fra fuldtids- til deltidsbeskæftigelse<br />

Jeg over<strong>går</strong> fra deltids- til fuldtidsbeskæftigelse<br />

Jeg bevarer samtidig med ændringen følgende tidligere beskæftigelse:<br />

NB. For ansatte psykologer: Kopi af seneste ansættelsesbrev eller lønseddel (begge sider) SKAL vedlægges!<br />

Ændring af bibeskæftigelse:<br />

ansættelsesmyndighed:<br />

arbejdssted: afdeling:<br />

adresse: postnr. & by:<br />

tlf.: E-mail, arbejdssted:<br />

ansættelsesdato: timeantal pr. uge:<br />

Jeg bevarer samtidig med ændringen følgende tidligere beskæftigelse:<br />

NB. For ansatte psykologer: Kopi af seneste ansættelsesbrev eller lønseddel (begge sider) SKAL vedlægges!<br />

Anden ændring: (sæt kryds)<br />

Jeg er dimitteret som psykolog den:<br />

NB. Kopi af eksamensbevis eller udskrift af karakterprotokol SKAL vedlægges!<br />

Jeg er ledig fra den:<br />

NB. Kopi af dagpengerefusion eller anden dokumentation for ledighed SKAL vedlægges!<br />

Jeg har orlov fra: til: orlovens art: orlov med løn<br />

udlandsmedlem orlov uden løn<br />

Jeg er gået på efterløn fra den:<br />

Jeg er blevet pensionist fra den:<br />

Bemærkninger:<br />

Jeg giver ved min underskrift tilladelse til, at Dansk psykolog forening i henhold til persondataloven<br />

behandler og opbevarer ovenanførte oplysninger i det omfang, der er nødvendigt.<br />

Dato: underskrift:<br />

Ændringer i ansættelsessted bringes i Psykolog Nyt, medmindre det frabedes ved kryds her<br />

Psykolog Nyt • 19 • 2008 51


Indhold<br />

<strong>mænd</strong> i psyko<strong>terapi</strong><br />

Der findes ikke en særlig ’mande-<strong>terapi</strong>’,<br />

men der er alligevel brug for en særlig terapeutisk<br />

tilgang, der tager højde for det<br />

kønsspecifikke.<br />

Side 3<br />

Et farvel til fordommene<br />

Hvilken betydning har forhistorien? Interview<br />

med den norske psykolog Arnhild<br />

Lauveng, der som ung var psykiatrisk patient.<br />

Side 16<br />

Faste rubrikker<br />

Møder og meddelelser side 30<br />

Rubrikannoncer side 35<br />

Stillinger side 41<br />

Den motiverende samtale<br />

Ingen forandring uden motivation. ’Den<br />

motiverende samtale’ har i coaching vist<br />

effekt i forhold til adfærdsændring.<br />

Side 10<br />

rejsen bort fra misbruget<br />

Den traditionelle misbrugsbehandling slog<br />

ikke til for Jonas, der var godt på vej mod<br />

tilintetgørelsen. Man han fandt et alternativ.<br />

Side 20<br />

udgiverAdresseret mAsKinel mAgAsinpost<br />

Al Henvendelse til: dansk psykolog Forening,<br />

stockholmsgade 27, 2100 København Ø. tlf. 35 26 99 55

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!