28.07.2013 Views

v - Rosekamp

v - Rosekamp

v - Rosekamp

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

337

paa den Tid finde rige Spor af det stærke Liv, der dengang

var i Nykjøbing og Omegn og som ogsaa Barfod bidrog sin

Del til al vedligeholde. I Sønderjylland blev Imm. B.s Hovedvirkekreds

mellem de rige, store, bondestolte slesvig-holstenskc

Bønder i Angel. Den Søndag, han holdt sin Prædiken

paa Tysk, var Kirken fuld; naar der holdtes dansk

Prædiken, stod Kirken saa omtrent tom. Denne træge, sejge

Oprørsaand, der gjorde sig gældende i alle Forhold, var i

høj Grad nedtyngende for en Karakter som Imm. Barfods,

og Opholdet i Sønderjylland bidrog vistnok ikke lidet til at

berøve ham det friske og frejdige Syn paa Livet, der ellers

hørte hans Natur til og ogsaa havde sin Bod i hans Kristendomsopfattelse.

Hvem der har hørt Provst B. eller hans

Hustru fortælle, hvorledes det slesvig-holstensksindede Kirkeraad

hin Søndag Morgen den 6te Februar, da Østrigerne

vare trængte ind over Grænsen og en Afdeling var marcheret

op foran Sørup Præstegaard, forbød Præsten at gaa over i

Kirken for at forrette Gudstjenesten, medens de selv og deres

store Tilhæng i Sognet droge op til Templet, syngende „Nun

danken Alle Gott", og fra Kirkespiret havde stukket Oprørsfanen

ud, glemmer aldrig den Smerte, der laa bag deres

Ord herom. Baade Præsterne og Lærerne i Musse Herred

have givet ham synlige Minder om, at de fuldt have skønnet

paa hans varme Interesse og nidkære Virksomhed for de

Embeder, han her røgtede. Hans gæstfrie, jævne Hjem, hele

det velsignede Familieliv, der, trods megen Modgang og vistnok

ofte smaa og trange Kaar, var Midtpunktet for al Godgørenhed

og Alt, hvad der var smukt og attraaværdigt i Menigheden,

vil sent glemmes/' (Lolland-Falsters Stifts-Tid. 15.

Mai 96, se ogsaa for 20. Mai 96). „Han havde en for Præsterne

sjælden praktisk Sans og Administrationsevne. Efter

at Stiftet havde mistet sin højtbegavede og dygtige Biskop

Monrad, var Barfod den, som Præster, Lærere og Menighedsmedlemmer

oftest gik til for at søge Baad og Vejledning.

Han gennemgik med en forbavsende Flid og Udholdenhed

alle Stiftets Kirkebøger og Skifteprotokoller, og da han dertil

var i Besiddelse af en enestaaende Hukommelse og en

udmærket Kombinationsevne, vil det forstaas, at han i sin

„Falsterske Gejstligheds Personalhistorie" frembragte et Arbejde,

der ikke blot er uovertruffet, men hvortil der end ikke

senere er leveret Sidestykke. Han skrev den oprindelige Indbydelse

til Stiftelsen af Samfundet for dansk-norsk Genea-

ii. 22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!