28.07.2013 Views

Rejsetidscrawler - GISGroup

Rejsetidscrawler - GISGroup

Rejsetidscrawler - GISGroup

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rejsetidscrawler

Beregn oplande direkte i dit GIS-­‐program med GISGroups

Rejsetidscrawler

Med GISGroups nyudviklede Rejsetidscrawler, som

integreres i GIS, er det muligt at udregne og

visualisere oplandet for bl.a. virksomheder og

offentlige institutioner og dermed se, hvor mange

folk der kan nå en hvis destination inden for en

defineret tidsramme med offentlig transport.

Rejsetidscrawleren fungerer ved at du loader input-­‐

data om f.eks. uddannelsesinstitutioner og adresser

i et område, hvorefter Rejsetidscrawleren

automatisk foretager opslag på Rejseplanen.dk og

udregner, hvor lang tid det tager fra hver adresse til

en skole. Når dette er udregnet tegnes oplandene

direkte i dit GIS-­‐program, hvor du kan arbejde

videre med dem.

GISGroup har en særlig aftale med Rejseplanen.dk

om at data trækkes på en forbindelse, der er mere

stabil end den offentlige tilgængelige.

Rejsetidscrawleren er som udgangspunkt en

extention til ArcGIS, men der vil være mulighed for

at ændre programmet, så det kan køre i andre GIS

programmer, som f.eks. Mapinfo og Qgis.

Med GISGroups Rejsetidscrawler kan du nu lave dine egne

oplandsanalyser for offentlige institutioner, virksomheder, skoler,

mv. Som de første tilbyder GISGroup et program, der gør det muligt

at udregne og tegne oplande med udgangspunkt i den offentlige

transport.

Rejsetidscrawleren kan bl.a. hjælpe dig med at

besvare følgende:

• Hvor mange arbejdspladser kan nås fra

din by?

• Hvor mange kvalificerede arbejdere kan

nå din virksomhed inden for en

acceptabel tidsramme?

• Hvor stor en andel af de unge kan nå en

skole inden for 30 minutters transporttid?


Rejsetidscrawleren et godt værktøj til udarbejdelse af en lang række

analyser i kommuner, regioner og private virksomheder.

Pendlings-­‐ og arbejdsmarkedsanalyser

For borgerne i en kommune kan det være relevant at vide, hvor mange arbejdspladser der kan nås fra de

forskellige byer i kommunen. Lige såvel kan det for offentlige institutioner og private virksomheder være en fordel

at vide, hvor mange kvalificerede arbejdere, der kan nå deres virksomhed inden for en acceptabel tidsramme.

Rejsetidscrawleren kan hjælpe med at fremskaffe denne information, og med få klik i ArcGIS fremvise oplandet på

kort.

Uddannelsesanalyser

For regioner og kommuner kan det være relevant at vide, hvor god uddannelsesdækningen er for såvel folkeskoler

som videregående uddannelser. Undersøgelser viser, at unges fravalg af uddannelse ofte hænger sammen med

lange transporttider til uddannelsesinstitutionerne. Det kan derfor være interessant at vide, hvor stort et opland de

forskellige uddannelsesinstitutioner har og hvor lang tid de studerende reelt bruger på transport til deres

uddannelsessted.

Om GISGroup

Hvor mange kvalificerede arbejdere kan min virksomhed tiltrække?

Ved at sammenholde resultaterne fra Rejsetidscrawleren med data for, hvor folk bor og hvilken

uddannelse de har, er det muligt at udregne, hvor mange kvalificerede medarbejdere der kan nå

udvalgte adresser inden for en defineret tidsramme.

GISGroup er en konsulentvirksomhed med speciale inden for GIS.

Hvor mange arbejdspladser kan nås fra udvalgte byer?

Det er muligt at udregne hvor mange arbejdspladser inden for de forskellige brancher der kan nås fra

forskellige byer inden for en defineret tidsramme. Dette gøres ved at holde resultaterne fra

rejsetidscrawleren op mod data om, hvor arbejdspladserne er placeret og hvilken branche de tilhører.

Hvor mange unge kan nå et gymnasium inden for 30 minutter med offentlig transport?

Rejsetidscrawleren kan udregne og visualisere de områder, hvorfra en given uddannelsesinstitution kan

nås inden for en defineret tidsramme. Det er således muligt at vise, hvorfra i en region eller kommune

det er muligt at nå f.eks et gymnasium på 30 og 60 minutter.

GISGroup tilbyder en bred vifte af geografiske analyser til både offentlige

institutioner og virksomheder. Vi er eksperter i geografiske informationssystemer

(GIS) og har stor erfaring med at analysere data og visualisere dem på kort.

Elmegade 5, 1.

2200 København N

T: + 45 2083 1505

kontakt@gisgroup.dk

www.gisgroup.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!