28.07.2013 Views

Cittaslow ansøgningen - Svendborg kommune

Cittaslow ansøgningen - Svendborg kommune

Cittaslow ansøgningen - Svendborg kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

svb 1568

December 2007

Ciaslow

Ansøgning om optagelse i netværket

– den første Ciaslow by i Danmark


Cittaslow

Ansøgning

- den første Cittaslow by i Danmark


Ansøgning om medlemskab af Cittaslow

Indledning

Svendborg Kommune sender hermed ansøgning om optagelse i bynetværket

Cittaslow.

Dette dokument indeholder en beskrivelse af Svendborg og belysning af, i hvor høj

grad optagelseskriterierne til Cittaslow opfyldes. Den beskriver også baggrunden for

ansøgningen samt hvilke initiativer Svendborg Kommune forventer at igangsætte på

Cittaslow-området.

Om Svendborg Kommune

Svendborg ligger i Region Syddanmark på det sydøstligste ”hjørne” af Fyn ud til

Svendborg Sund. Der er ca 45 km til Odense, og ca. 140 km (i luftlinje) fra København.

Kommunen dækker et samlet areal på 41.700 ha, med Svendborg som kommunens

hovedby.

Vandet og kysten er centralt i Svendborgs identitet. Landskabet er varieret og

kuperet, og de kulturhistoriske oplevelser ligger tæt i form af oldtidsgrave, kirker,

slotte, herregårde og velbevarede landsby- og bymiljøer. Svendborgs forudsætninger

for at udgøre rammen om det gode liv er i høj grad til stede. Historien og fremtiden

går hånd i hånd. Her er pragtfulde naturområder ved sundet, kuperet landskab,

frodige træbevoksninger, en attraktiv og livlig bymidte, alsidige kultur-, idræts- og

uddannelsestilbud, et levende maritimt miljø og meget andet. Svendborg har tidligere

været en vigtig og driftig søfarts- og industriby og er i dag stærk indenfor uddannelse

og oplevelser.

Historien

Bynavnet Svendborg – Swineburgh – nævnes første gang i 1229 i et morgengavebrev,

hvor Kong Valdemar Sejr overdrager byen til sin nye svigerdatter. I 1253 opnår

byen købstadsstatus. Bydannelsen opstår nedenfor højdedragene ved en oprindelige

naturhavn ved Svendborg Sund. Byens planlægning følger et kendt middelalderligt

mønster opbygget omkring et østvestgående hovedstrøg, anløbsbro og kirke, men er

også styret af det kuperede landskab. Mange af de middelalderlige strøg eksisterer

endnu i bymidten, og fra byens ’top’ opleves det markante terrænfald mod kysten via

passager mellem husene.

I 1800-tallet var Svendborg Danmarks næststørste søfartsby med træskibsværfter,

omfattende havneudbygning og dampskibsforbindelser til nordeuropæiske havnebyer.

Byen blev midtpunkt for handel og industri, og havde jernbaneforbindelser til Odense,

Nyborg og Faaborg. Bymidtens bygningsmæssige udvikling sammenfl etter gammelt

og nyt. Et særkende er karnaphuse og gamle købmandsgårde, som i samspil med

snoede gadeforløb giver en rig arkitektonisk oplevelse. I 1966 blev der bygget højbro

fra Fyn til Tåsinge med et elegant spænd mellem bakkelandskabet og sundets fl ade.

Gennem de senere år er byen fortættet med boliger, handelscenter, kulturinstitutioner

mm.

Byen og befolkningen

Svendborg by har i dag ca. 27.200 indbyggere. Befolkningsudviklingen har

været positiv med en befolkningstilvækst på 1,3 % i de seneste 10 år. I forhold

til landsgennemsnittet ligger Svendborg højere med procentvis fl ere borgere i

aldersgrupperne 10-20 år og 45-60 år.


I kommunen er der omkring 27.000 erhvervsaktive borgere. Der er ca. 24.000

arbejdspladser inden for især undervisning og sociale institutioner. Antallet af jobs

indenfor fremstillingserhverv har været faldende de seneste ti år. Kommunen satser

på kreativitet og viden som drivkraft for nye virksomheder og har i 2006 etableret

”Forskerparken i Svendborg” i et innovativt erhvervsmiljø på havnen. Forskerparken

er et offentligt-privat samarbejde med det formål at styrke den videnbaserede

erhvervsudvikling på Sydfyn inden for fx kreative erhverv, biotech, edb mm.

Svendborg blev tidligt ramt af globaliseringsbølgen, og fl ere store industrivirksomheder

forsvandt. Med fokus på nye vækstområder har Svendborg udviklet sig til i dag

at være en udpræget uddannelses-kommune med en vifte af gymnasie- og

ungdomsuddannelser, maritime uddannelser, sygeplejeskole, Social- og Sundhe

dsassistentuddannelse, seminarier, to store idrætshøjskoler og fl ere efterskoler.

Uddannelses- og vidensmiljøerne har stor betydning for området, og der samarbejdes

med Syddansk Universitet omkring fl ere uddannelses- og forskningsprojekter.

På længere sigt kan man forestille sig fl ere samarbejder med andre europæiske

universiteter.

De seneste år er der sket en markant stigning i boligbyggeriet i kommunen. Siden

midten af 1990erne er der bygget gennemsnitligt 250 nye boliger i gl. Svendborg

om året. Antallet er steget fra ca. 100 boliger i 1995 til 397 nye boliger i 2005. Der

er især efterspørgsel på bynære boliger. Med den nye motorvej fuldt udbygget i

2009 forventes det, at ikke mindst unge familier vil føle sig tiltrukket af Svendborgområdets

relativt billige boliger og naturskønne beliggenhed.

Søfartsbyen Svendborg.

Svendborg er med en placering direkte til øhavet et center for maritime oplevelser.

Bådebyggere og træskibsværfter har i mange generationer holdt til ved Svendborg

Sund og også i dag har de gamle træskibe deres eget kajområde ved træskibsbroen

ved Maritimt Centers Pakhus.

Store dele af datidens sejlskibsfl åde blev bygget i området. I 1890 var således 70 %

af alle danske skibe registreret på Sydfyn, og også i dag er byen en driftig søfartsby

– og næst efter hovedstaden den by i Danmark, der har fl est hjemmehørende

skibsredere.

Søens folk har i mange år hentet deres maritime uddannelse i Svendborg. Navigatio

nsundervisningen i byen startede i 1820 og med årene kom der fl ere skoler til byen.

Svendborg er i dag landets førende moderne maritime uddannelsescenter.

Sydfyn og øerne er kendt som et eldorado for lystsejlere. Der er masser af muligheder

og hver lille havn repræsenterer sin helt egen atmosfære. Området byder selvfølgelig

også på nogle af landets bedste muligheder for havkajak, lystfi skeri og surfi ng.

Den kreative Klasse

En undersøgelse fra 2006 fra Copenhagen Business School viser, at Svendborg-området

har en af Danmarks største andele af erhvervsaktive indenfor den såkaldte ”kreative

klasse”, kun overgået af de danske storbyer København og Århus. Den kreative klasse

er tiltrukket af områdets unikke byrum, den skønne natur, det mangfoldige kulturliv,


ohememiljøerne og en udbredt tolerance. I 2007 er der i Svendborg etableret et

nyt erhvervsnetværk, Ge9, for kreative virksomheder indenfor design, kunst, medier,

HR, PR, arkitektur og underholdning.

På det kulturelle område har Svendborg et blomstrende vækstlag og professionalisme

især indenfor musik og scenekunst. Blandt byens kulturelle fyrtårne er det stærke,

brede musikliv og performance- og oplevelsesøkonomien er ved at få fodfæste.

Etablerede og kendte kulturinstitutioner er Baggårdteatret og det moderne

naturhistoriske museum Naturama. events som det årlige Fødevaremarked Kulinarisk

Sydfyn, Rottefælderevyen og Danmarksmesterskaber i dressur på Broholm Gods har

også medvirket til at sætte Svendborg på Danmarkskortet.

Det aktive Sydfyn

Svendborg har som idrætsby stærke traditioner inden for både bredde- og eliteidræt.

Over 100 idrætsklubber tegner kommunens farverige idrætsbillede inden for blandt

andet gymnastik, basketball, håndbold, sejl- og ridesport. I 2003 blev der etableret

en idrætsklynge, Sport Study Sydfyn, for at styrke sport og idræt og wellness som

vækstskaber på Sydfyn. I 2007 er Svendborg blevet Team Danmark Elitekommune,

og der er fl ere tværgående initiativer på vej for at koble sport med uddannelse,

sundhed, oplevelsesøkonomi og viden.

Politisk situation og nærdemokrati

Svendborg Kommune ledes af Byrådet, en demokratisk valgt gruppe med 29 politiske

repræsentanter. I byrådet er 10 partier repræsenteret, heraf 2 lokale lister. Venstre

(kommunens største ”borgerlige” parti) har ved seneste kommunevalg i 2005 overtaget

borgmesterposten, efter at byen gennem 50 år havde haft socialdemokratiske

borgmestre. Der er politisk enighed om ansøgningen om medlemskab af Cittaslownetværket,

og medlemskab af netværket er derfor ikke i fare for at falde bort ved

eventuel ændret politisk sammensætning af byrådet.

Strukturreform

1. januar 2007 trådte en ny organisatoriske struktur i Danmark i kraft. Baggrunden

var et ønske om en ændret struktur- og opgave-fordeling, for at skabe en enklere

indgang til det offentlige for borgere og virksomheder. Konsekvensen blev, at

amterne blev nedlagt, og en del af de 275 kommuner slået sammen i en frivillig

proces. Der fi ndes derfor i dag fem nye regioner og 98 kommuner i Danmark. Ved

denne kommunalreform blev Svendborg Kommune lagt sammen med de to mindre

nabokommuner Egebjerg Kommune og Gudme Kommune. Svendborg Kommune med

byen Svendborg på 27.200 indbyggere udgør nu i alt 59.000 indbyggere.

Svendborgs overordnede vision og værdier

Den overordnede vision for Svendborg Kommunen lyder: ”Vi vil udnytte vores unikke

placering ved det Sydfynske Øhav og gennem en fremtidssikret infrastruktur sammen

skabe stadig udvikling og høj borgerservice. Svendborg Kommune skal således blive

det naturlige valg for bosætning, uddannelse og erhverv”. Det skal bl.a. understøttes

gennem en unik kulturudvikling kendetegnet ved mangfoldighed, kvalitet og fornyelse

i sammenhæng med områdets maritime særpræg, den rige kulturarv og de kreative

miljøer. Som Sydfyns største by har Svendborg en særlig opgave i at tilbyde et varieret

boligmarked, specialiserede kultur- og uddannelsestilbud og et intenst byliv.


Den nye Svendborg Kommune har vedtaget, at der skal arbejdes værdibaseret.

Værdierne vil være den platform, der giver selvstændige, fl eksible og ansvarlige

medarbejdere de bedste muligheder for at levere den service, som politikerne ønsker

– og som borgerne og erhvervslivet forventer. De fi re værdier er:

• Helhed i opgaveløsningen

• Borgeren i centrum

• Læring og udvikling

• Trivsel

Svendborg Kommune har nedsat et udvalg for nærdemokrati. Udvalgets opgave er

at sætte fokus på dialogen mellem kommune og borgere, med særligt fokus på

kommunens lokalområder, borgernes ønsker og forventninger til inddragelse, samt

formulering af politikker i forbindelse med nærdemokrati. Udvalget skal inddrages i

forhold til at skabe dialog med borgerne om bl.a. Cittaslow. De konkrete initiativer kan

være aktiviteter og handlinger, der strækker sig fra høringer, cafémøder, vægaviser

over politikudarbejdelser, erfaringsudvekslinger m.m.

Forarbejdet til og forankring af Cittaslow i Svendborg

Initiativet til at Svendborg Kommune skal blive den første danske by som medlem af

Cittaslow bevægelsen, blev taget i sommeren 2006. Her besøgte Orvietos borgmester

Stefano Mocio sammen med direktøren for Cittaslow Pier Giorgio Oliveti Svendborg.

Besøget var i den weekend, hvor Kulinarisk Sydfyn afholdte sit årlige arrangement -

det store Fødevaremarked på havnen i Svendborg den 24. og 25. juni 2006 med ca. 75

udstillere af kulinariske specialiteter og mere end 15.000 besøgende. Orvieto havde

en stand på fødevaremarkedet under ledelse af Riccardo Marcucci. Delegationen fra

Orvieto blev vist rundt i Svendborg by af daværende borgmester i Svendborg Jørgen

Henningsen, samt turistchef Niels Baarvig og EU-konsulent Karl Morten Pedersen.

Det var før kommunalreformen, da Svendborg Kommune havde et indbyggertal på

43.000, og hvor byen Svendborg dengang ligesom i dag har 27.200 indbyggere.

Inden afrejse inviterede borgmester Stefano Mocio til genbesøg i Orvieto den 4. – 8.

oktober 2006.

På genbesøget i Orvieto blev Svendborgs borgmester Jørgen Henningsen ledsaget

af turistchef Niels Baarvig og EU-konsulent Karl Morten Pedersen, samt formand og

næstformand for foreningen Kulinarisk Sydfyn, Torben Folkmann og Mikael Hansen. De

to kokke Torben Folkmann og Mikael Hansen serverede på Palazzo del Gusto i Orvieto

en middag med specialiteter fra Svendborgs lokalområde. Ved kommunalreformen pr.

1. januar 2007 gik Svendborg Kommunes borgmester Jørgen Henningsen på pension,

og den nye borgmester for Svendborg Kommune blev Lars Erik Hornemann.

Den 2. maj 2007 sendte Svendborgs borgmester Lars Erik Hornemann et brev til

borgmester Stefano Mocio, hvori det blev meddelt, at Svendborg Byråd havde besluttet

at søge medlemskab af Cittaslow. Svendborgs borgmester Lars Erik Hornemann,

samt kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf, den nye turistchef Carsten Nielsen

og EU-konsulent Karl Morten Pedersen deltog i 2nd International CittaSlow Meeting

in Pollica Salerno, Italy 11. – 13. maj 2007.

Den 24. maj 2007 fremsendte Svendborg Kommune en anbefaling fra Convivium

Leader Hans Skjerning Slow Food Fyn om Svendborg Kommune som første danske

medlem af Cittaslow til Raimondo Cusmano, Slow Food International Offi ce.


Med henblik på at udarbejde en ansøgning om medlemskab af Cittaslow samt

udbredt kendskabet og ejerskabet til Cittaslow er der nedsat en styregruppe og en

arbejdsgruppe i Svendborg Kommune.

Styregruppen har aktuelt følgende medlemmer:

Kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf

Kultur- og Plandirektør Mogens Petersen

Planchef Jan Carlsson

Sekretariatschef Martin Andersen

Planlægger Helle Juul Kristensen

Planlægger Nille Hedegaard

Turistchef Carsten Nielsen

EU-konsulent Karl Morten Pedersen

Arbejdsgruppen har følgende medlemmer fra styregruppen:

Planlægger Helle Juul Kristensen

Planlægger Nille Hedegaard

Turistchef Carsten Nielsen

EU-konsulent Karl Morten Pedersen

Beskrivelsen af de 55 kriterier er uddelegeret til kommunens enkelte afdelinger, som

har den største indsigt på de enkelte områder. Herved får afdelingerne også et større

ejerskab til Cittaslow.

For at udbrede kendskabet og i videst muligt omfang engagementet omkring Cittaslow

er der udarbejdet en interessentanalyse.

Endelig er der udarbejdet en vision for Svendborgs arbejde med Cittaslow, som er

følgende:

Som en del af Cittaslowbevægelsen arbejder Svendborg på at etablere

netværk med nogle af de andre Cittaslow- byer i verden, der også

er medlem af Cittaslow-familien. Målet er, via disse netværk, at dele

erfaringer på en række områder fra slowfood over bæredygtig udvikling

og beskyttelse af omgivelserne til at skabe rammer om det gode liv.

Med Cittaslow forstår vi ”den tænksomme by”/ ”en gæstfri by”, der

tænker sig om for at fi nde frem til holdbare og unikke løsninger i forhold

til kommunens overordnede vision og værdier.

Med respekt for Svendborg kommunes overordnede vision ”Sydfynsk

udvikling” vil vi som Cittaslow by lægge vægt på følgende:

- Vi bruger de moderne og teknologiske løsninger på en kreativ måde

med afsæt i de lokale særpræg, traditioner og historie.

- Med udsyn og omtanke fi nder vi de mest bæredygtige løsninger.

- Vi udvikler os og møder tidens udfordringer med særlig opmærksomhed

på kvalitet i tilværelsen (det gode liv)

- Vi samarbejder med et bredt spektrum af lokale aktører.


Visionen:

Vi vil optimere mulighederne for, at alle kan leve og opleve ”det gode

liv” i Svendborg. Vi vil udvikle os med udsyn og omtanke. Derfor skal

Cittaslow konceptet understøtte alle beslutninger og initiativer.

Handlingsplaner i relation til Cittaslow

I forhold til det videre arbejde med at implementere Cittaslow-tankegangen er der

nedsat et Cittaslowsekretariat i Svendborg Kommune, bredt funderet i hele kommunen

og organisatorisk placeret i direktørområdet for Kultur og Planlægning. Cittaslowsekretariatet

og –styregruppen har ansvar for at sikre forståelse og udbredelse af

Cittaslow-fi losofi en i den kommunale administration og blandt byens borgere og

brugere. Styregruppen vil primo 2008 blive udvidet, så den har både offentlige

og private aktører for at sikre en bred forankring af projektet i den kommunale

administration og i byen i øvrigt. Her vil blandt andet lokale fødevareorganisationer,

turistorganisationer mm. blive involveret.

En af Cittaslow-sekretariatets første opgaver i 2008 bliver at udarbejde handlingsplaner

for, hvordan henholdsvis et dansk, nordisk og nordeuropæisk Cittaslow-netværk kan

initieres. Den formulerede vision for Svendborgs forståelse af Cittaslow omsættes

til en handlingsplan, der mere direkte anviser initiativer og projekter til fremme af

Cittaslow. Vi forestiller os helt konkret at invitere en række eksterne interessenter

til et opstartsmøde, som kan kick-starte processen med at udbrede Cittaslowtankegangen

i Svendborg. Handlingsplanen vil også rumme forslag til fi nansiering af

de konkrete ideer.

Internationale kontakter

Svendborg Kommune har i dag følgende venskabsbyer:

Hansestadt Stralsund Tyskland

Kuopion Kaupionski Finland

Jönköbing Kommun Sverige

Bodø Kommune Norge

Aasiaat Kommune Grønland

Assisi Italien

Bozhou Kina

Stezyca Polen

Dolny Kubin Slovakiet

Svendborg Kommune arbejder også med udvikling af Technical Visit. Technical Visit

Svendborg er et internationalt studiebesøgsprogram, hvor Svendborg Kommune

udbyder sin offentlige know how til udenlandske fagfolk især fra Østasien. Projektet

påtænker et offentligt-privat samarbejde (inklusiv en form for privat medfi nansiering)

med i udviklingen af nye forretningsområder indenfor oplevelsesøkonomiens område.

Projektet ønsker fremadrettet at udvide sin målgruppe fra østasien til også at inkludere

Europa.

Venskabsbysamarbejdet indeholder næsten udelukkende kulturelle og mellemfolkelige

samarbejder i varieret omfang, hvormod Cittaslow og Technical Visit mere er netværk

og udviklingsorienterede projekter.


Ollerup gymnasiaster

Hyggelige Korsgade i Svendborg


Børn ved Rantzausminde skole.

Den historiske Mølledam i Svendborg.


Dansk netværk for Cittaslow

Svendborg Kommune er i opstartsfasen i forhold til at igangsætte et dansk netværk

af Cittaslow–byer. Der er taget en indledende kontakt til seks andre danske byer

om interesse for medlemskab af Cittaslow. De kontaktede byer omfatter både byer

i Region Syddanmark, og i andre dele af Danmark. Udover et dansk netværk vil

Svendborg Kommune gerne arbejde for og deltage i et nordisk bynetværk i første

omgang sammen med Cittaslow byerne i Norge og Sverige.

Slowfood bevægelsen i området

De første frø til Cittaslow ansøgningen blev sået i forbindelse med 3 lokale kokkes

besøg på Fødevaremessen i Torino i 2001. Året efter i 2002 tog de initiativet til

Kulinarisk Fødevaremarked, som nu har været afholdt 6 gange i Svendborg og er

blevet det klart største fødevaremarked i Danmark med fokus på kvalitetsfødevarer.

Initiativet har spredt sig, således at der i år også har været afholdt Farmers Markets,

Ostefestival, Ølsmagning, Mad-opera, chokoladeaftener m.m.m.

Afholdelse af disse aktiviteter har samtidig medført, at det sydfynske område i dag

betragtes som det førende område i Danmark m.h.t. sunde fødevarer, kulinariske

oplevelser og en veludviklet gastronomisk indsigt - alt sammen noget der passer

perfekt ind i Cittaslow- tankegangen. På den baggrund har Svendborg også været

det naturlige sted at afholde den nationale ”Æblefestival” og fi nale i ”Egnsspecialitetkonkurrencen”,

og der er allerede planer om nationale Vin- og ølfestivaler i det

kommende år.

Foreningen Kulinarisk Sydfyn, som står bag fødevaremarkedet er naturligvis i en tæt

kontakt med Slowfood Convivium Fyn, der blev etableret i 2006. Herudover fi ndes

der en række andre kulinariske netværk, f.eks. Smagen af Fyn, Ø ma’ m.fl ., som

ligeledes er med til at sætte fokus på kvalitetsfødevarer i området.

Begrundelsen for Svendborgs ansøgning om medlemskab i Cittaslow

Mange af kommunens gennemførte og igangværende aktiviteter ligger på linje med

Cittaslow-tankegangen, og er fastlagt i kommunens budgetter. Det drejer sig blandt

om byomdannelse i den historiske bymidte og på havnen og byudviklingsprojektet

i Tankefuld, projekter for forskønnelse af byens rum, trafi ksikkerhedsprojekter,

forbedring af vilkårene for bløde trafi kanter, projekter til fremme af bæredygtighed,

bykvalitet, sundhed og kreativitet. Der er desuden fl ere private initiativer, især

på fødevareområdet og lokale produkter, som også ligger i tråd med Cittaslowprincipperne.

Det store byudviklingsprojekt, Tankefuld, vest for Svendborg, er et område på 800

hektar, der over de næste 25-30 år skal omdannes til landskabsby. Området skal

udbygges i overensstemmelse med Cittaslow-principperne, og have fokus på høj

livskvalitet, global tænkning på lokalt niveau og bæredygtighed i bred forstand.

Havnen er under omdannelse med overvejelser om kulturhus, bibliotek og steder

til ophold og bevægelse. Der er konkrete planer om udbygning af Svendborg

Idrætscenter. Og der er overvejelser om etablering af P-huse, byrumsudvikling og

nye erhvervsarealer i forbindelse med Svendborg-motorvejens indføring.

Svendborg Kommune arbejder i øjeblikket på en planstrategi, som udstikker

retningslinier og visioner for de næste 12 år. Her indgår Cittaslow allerede. I løbet af

de næste to år skal planstrategien opfølges af en kommuneplan, der konkretiserer


visionerne med en række initiativer og handlingsplaner. Her vil Cittaslow-kriterierne

kunne anvendes til at vurdere og kvalifi cere de enkelte projekter. Svendborg

Kommune har netop i oktober 2007 fået bevilget penge under det såkaldte Plan09program

under Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, til forbedring af

kommuneplanlægningen. Projektet, der hedder ”Rammer for det gode liv – planlægning

med udsyn og omtanke” handler om at bruge Cittaslow som afsæt for en diskussion

af kvalitet med en række interessentgrupper inden for tre temaer: Svendborg by,

landskabet og det nye byområde Tankefuld. Tanken med projektet er at udvikle nye

redskaber til brug i planlægningen, og afprøve dem i en konkret planlægningsmæssig

kontekst. Cittaslow bliver således en del af de overordnede planlægningsværktøjer,

der anvendes i Svendborg, men vil samtidig indgå som vurderingsparameter, og

vil gennem Plan09 blive udbredt til en række danske kommuner, der måtte have

interesse for værktøjet.

Svendborg Kommune ser samtidig medlemskab af Cittaslow-netværket som en

mulighed for at lære af andre byers erfaringer med implementering af Cittaslow og

kunne indgå i strategiske samarbejder og udviklingsprojekter i netværket. Samtidig

ønsker Svendborg også at bidrage til opbygningen af et nordeuropæisk Cittaslownetværk

og gå i dialog om, hvordan en moderne Cittaslow ser ud.

Svendborg Kommunes medlemskab af Cittaslow-netværket vil være et kvalitetsstempel,

der vil understrege kommunens nuværende kvaliteter og identitet, og kommunens

ønske om at skabe rammer om det gode liv for borgere, virksomheder og besøgende.

Svendborgs historie og borgernes udbredte tolerance betyder at forudsætningerne er

til stedet for at opnå et stærkt samarbejde mellem kommunen og byens borgere om

at gennemføre Cittaslowtankegangen på alle niveauer i Svendborg.


Borgerinddragelse i Tankefuld nær Svendborg.

Den fremtidige Landskabsby ved Tankefuld.


Kulinarisk Sydfyn - glade markedsdage

Gammel Svendborg havn.


!" ##

$ %

&' ( %

) % ( % *

% !

+ ,

- %* #* * . %! * "% % * + ,/

!" ' % * * % #' * ! % ## 0/ * # %%

% # % % % ( % # 1% 2

0

0

!" ## 0

$ % 0

&' ( % 0

) % ( % * % ! + , 0

3 0

"

# $ % & &

$

!'()*+#(','

4 " #

# %

* " #

7 # %

* % *

% 8

5 1* * * ( % .

. ( ! 1* * * # 1

%

* * ! * %% * 2

5 " * ! * # 1* *

4 # * # # % ! !"

7 % ! % % % " *

! " * % % 8

9 % ( % ( % * % %

* * ' ! " * % % *

% %* # '* * % % *

9 % # 1% % # #

7 % * *

" * #

* * ! * %% * 2

) * * %% * % ! %

7 ( % ! ! * # % %

!

4 * % * # # * : #

!

6 2.

& #

6 2. %! *

## ;% #

1% *3

& # *

% %!"**


. * *

#

##

*

"

# * #

# *

( ##

*

#

4 " #

" * *

( % *

( % %

= % *

##

* #

4 " #

# *

*?

< 3./ '*@ *

! * 8%

7 * *# % !' % * %% #

!' % # %

7 ( * * ( ; % #

!' % # %

. %! * ## ( % * /1 *

* % * ( ( % !

# ! ( % ## # % % 1 %

!

* * ! * %% * 2

. %! * ## # # * % *

# %( ## # * * % * 1

% # 1% % (1 %! * % % %

! * ( 1 7 %!"**

7 * * * *! " *

## !"* * . % % #

* % 88 # % "!"**

* # ! " * % * % %

# %*1 ( " !

*! % # # '* *


( %

( % *

." #

( % *

% 8 %

9

'## %

# *

# # *

! ##

*

• 6 * * # ' * < 3./ '* 1

## !"* * # %( *

% % #

• 5 ' * < 3./ '* 1

!"* * % ## ! / *

* * %*1 %

• A * * * * % % 1 1

*' ' % ( % # % # *

% 8 * # %% ' * # * %

! * '

• 6 1 % # *!"* *

( '**

" % % # % % %

* % % * #' * %

! * ## # %(% %*

• 7 ' * !"* * #

* #* *# *( %

## !"* *# % ## %

!"* * % !

• B" # ' * %

# % * "% ' 1

% ! * % '**

% * * % %

## #1 * ' % 1

* # 1% # # * *

5# 1% ( * % #' #( %( ! *

( 7 # *% # %

* * ! * %% * 2

A* # ( # ! % % 1 ##

( ## %

- % % ! % " % # 1%

## * # " 1 *

* % * # 1%

7 # % ## ! !"**

*% ' % % %

*1 1 % *

. " %% * * 1 '* *

4 * % % #1 * ! % # %

" 1 % #( % # ! *

"% !

* * ! * %% * 2

7 * # # * ( %

#( %

. * * ## % # 1%

# % ; # % % *

4 *' % % ## 8% *

* # %!" % *

## # ( ##

7 # * 8 / ' % * *

(1 %(' # * 0

* * ! * %% * 2

7 *' % % 8% * *

!"** # % % # %

'% * * * ## # ! % ' # %

( % % * ( # ! # %

* # % ## & % # 1 *

'# *

## * % * % ( %

.5 * 8 8

6 2. %! *

## ;

% # 1%

*3

& #

6 2. %! *

## ;

% # 1%

*9 '* *

# ! % # %

% # 1%

*3

& # * %

6 2. %! *

## ;


4 6. .5

.5 *.6

7 *

6* % /

'-./%0,/1 ,1/

+#(','

& # 1%

# %! *!

8

% * * *# % %

" * " # % ! 8 8

## % * * 1 ' ##

# " * " # ? % !@ % #

* * #( % 1 *!

." # % ! % *

# * 1 % % * % #( % 7 %%

% # ( % 1 % #( % %

% *

7 ! ! * # # * 1

#( % % " #

4 % #( % % % 4 6. * .5

8 8

* * ! * %% * 2

! % # % # * 1

#( % # % % ! % !

* # # * % ' # % *

* # % % * % #( % ##

( ( % % % % ! % *

** ## ! " ( 1

% * % * ## !% *

!' %"* * % * % 1 ( % % # %

" * # ( % % ! %

( ( % ' * * * * * *( %

! * #( % * * *

! %% * ! % ?$ 6* % @

## ( % * % $

6* % / * % # 1% ! % % 2

/ ( % * ## # #' *

!' %"* * % *

/ 9 % ' 1 ( / *

/ ) *< * 1 !' %"* *( %

/ 6 % (1 % * ** ! *

/ ) % %

/ > # ! 1 % * *

/ 4 * *# " *

* * ! * %% * 2

*. % ? @ # % ' 8

# # %+( # % ( % ! %

*!' !1 % ( %8 * #

%* * % # #

## % * * %

7 ! ( % % * ( % *

% # 1%

*3

91! *" % *

% %!"**

6 2. %! *

##

91! *" % *

' ! %

6 2. %! *

## ;

% # 1%

*3

& # *

% %!"**


= % *

( %8 *

*

6%* * ( %

% * #

D !"* * *

% D

( %8 %

%

! %

*

# %

8 # # % *

# 1% 7 # * %

!"1% # % 1 * ! (

* * ! * %% * 2

4 * ! % # % * ## *

# 1% #' 1 ## ( ## % %

( % * # * % %*

! 8( # 8

)"1% ( ! ! ( %8

# % % #1 ' * # # # %

( %8 D " 1 # " ( %8 D

' # % * # *( % * % *

'# 1 ' % # # # *

= %8 % # *' * *( % "

#* ( # #1 ' * # * # *

( %8 % %* * * * !"* *

* % * * '*

- % % * " * #!"* * %

!"* * % * '* ( % '*

## # !"*( # * % % %

#" %*( % ( % * *' * *( % * %

3 *' * *( % % " #* * #

( %8 % #1 #2

6 % % ! % ## ' *1 %

# ! % %!"** D * '* ! % 1

%' ( %8 * ( %

! % # *

> %*' * "% *

% # '* * % %

#!"* * " '* % 1 #

# %( %8 ' %

= % # 1% ## *

% ( %8 #1 ' * *% #1

%# ( % * 4 * *

1 * ( % ( %8 % *# %% *

## ! " ## % # 1% *

= %8 1% * % *

'* * "

6 2. %! *

## ;

% # 1%

*9 '* * #

% # 1%

*3

91! *" %

* * ! * %% * 2

# # ( %8 *

1 ## ( ## % * % # % >

( % * % * ! *

. %! * ## ! * ( 8 *

1 *( % ( % ( %8 %

. # ! 6 2. %! *

## ;

% # 1%

*9 '* * #

%

*3

# 1%

. %! *( % 1 ! % # % * %

# 2

• - % '* * " ! * # 1% %

* * * * %

! % # % ! % *

% ! # *( %

• 3 ( % % * 4* ! * *

. %! * ## D % ## (

## # %! * 1 *

91! *" %

6 2. 7.)

? ! @

>" ! *. %! *

## ;

% # 1%

*9 '* * *

*3

91! *" % *


5 *

# %* %* *

% ( % ( % %

" 7 ( # % %

# .

* # - * *# % " % %

%* * 9 ! ' %*

! * % % ! % % *

% % ## # % 1

' *

• . %* * *%

' * * 1 #

( (

• %% * = %8 1% #

. %! * ## ' 1%

# % '** *% # %! * %

" 1% % ! % # % "

• 7 ! % # % *' * *( % '* *

% * # % !

%

• 7 ! #'

. %! * % # 1% % ( % * *

* . %! */ # 1% *

& %# / # 1% % * 1

"% # 1% 4* ! */ # 1% ( %

' ! # ( % 8

' # % % *

' >" 3 ! (

## ! *! % %

!

4 * * %!"* * %

! % % # % # % ! %

% * % # % '* *

* * ! * %% * 2

9 ? D @ ( %

# % 88 1 8" ( % / "*( % *D

## +" * # *

# * % * E1% .

>' % ( % # * ## ( 1

# % # * #

% * 7 * * ! % % ( %

" "% # * 1

# "% %' % 7 #1 %

! % # % ' % %' %

. %! *( * ' * # %

* %* * !"# % %

" !1% ( * % * ! % % 7

* 1! * % ! ( '

1 %

. 8 ( % * * # *

* # '8 8 ! % %

! * % # % % * ! %*

7 ' * ( %

!"* * #' * %? # % #

* @ % % % 8 % ! *

* *

7 ! % ( % *

8 % # * " !1%

* * ! * %% * 2

7 1 # ' #

% %!"**

6 2. %! *

## ;

% # 1%

*3

91! *" %


9 % #

* 1 %

( %

%

( 8

4 %

1! * % 1

##

( 1 % ! * 1 # #

! * % ( % * % ) * #1

!% * # % 1 ( % %

# % 1! * % %

= % 1

* * % % % (

%1 * ? ' % @

> % !"# % 1 % *!"

% # *( % ( % * * *# %

* # !1% ## * (

)"# % # * % * % ( % 7

! 2

• 6 * % 8 # %% %

* * ! ( % #

• 6 '** " !" # 1 ( 1

* % * # . %( % * ! '*

% # ! !"% !#

)" % * A !"% 3 " * %' / *

# % 8

4 # % '* * ! % !" '

*! % % % #' !" # 1%

##

% " !" % * 3 % %'

1 % # % ( % *

! '* ! # 1 % C % * % C *

C % * % C

* * ! * %% * 2

9 '* * " !" # ( % % ( * %

* ! * * *

* ?, ( ( *# @

7 % * 1! * % ##

! * 8 / F! * % %

8 ! 8 ( ( % . %! * & %#

*- . * % '! 1! * %

( ' ## (' *

## 8 ! - . * 1 %

8 % ## !! ** % # %

! * # *( % ! " % ##

8 % % * ##

1! * % 7 '* ( % %

1! * %

23 4 0& 3

% *D % * D

3 % * D

> % * D

23 4 0

53

% * D

3 % * D

5 % * D

3 % * D

> % * D

#1 % * *

6 2. %! *

## ;

% # 1%

*9 '* *

& # *

% %!"**

6 2. %! *

##

) * 8

& #


4 9 ! 8E

?) * 8 @

4 + /+

C. %( % *

!! - . *

# % * * % *

23 4

5 &6 "

% *D % * D

3 % * D

> % * D

* * ! * %% * 2

7 # # % ## 1! * %

* ! * * 1 . %! * ##

( ## % ) * ## ( ## %

* # ! * *C%* *C * ! *

* ' ## 8 *% # % '

(' ** % ## 1! * %

## ( ) * 8 ! ( ! *

1 (' ! % ## 8 *

% ( % * #" %*( %

( % * * ) * 8 !

* # ! " * ! * *

% 2

• 9


• . D % * *

• > *

• ('

• > "%

• ) *

• . 8

• = ! % '*

• ) %D *!% *

• ."* *

• 9 % * % *

• ."* / *! % * *

• -

• 4 % # ; % 1 * *

• E1% * % * 1 !"** *

• . % %" ! '#

• 6 * # %

• 3 % * 8 * %

• . * '

• )

• . # *! ) * 8

) * 8 8 1 1%( . %! *!" *

% * 1 & %# *- . *

# 1 * " * # ! *

*( % 1% * % * # % *

* ('

! * * # * * #

# / *! % *

* * ! * %% * 2

7 # # . %! * ## ) * 8

! * * 1 ## ( ## % 7

%!"**

%% % ## # % %

CG %* * % * C % % ##

6 2. %! *

##

& #

6 2. %! *

## ;


$ C

%

! *

) 1! * /

% %

# %

! * ! (

) * 8 . %! * ## 1 % #

! * #' %* * % *

. %! * ## ( % *

. %( % % %# * % * *

% # 1% . 8 *. %( % -

%( % . %! * ' %

# % ## ( ! % 1 ##

%( % D !1% % * ' !

## ( * ! *

# *( % % # ! * (

' * % %

. %( % * %* * ! *

# * %* *( * ( %%

%; % *( %% C% * % C

. %( % ' 1 % % " *

C C # %' * 1 % % " *

C C # * # '

' ' * "

) % * # # *

1 "* * ( "

# % " ** % ! % #

## ! % ! % % # %

%( % * # % * . %)"

' %% * * '

%( % % *1 * # % '

%( %

* * ! * %% * 2

7 ! % # %( * % ! * %% *

4 % % # #' ##

( ## % 7 %!"**

5# 1% " #' * # % % * *

C$ C

) . %! * ' * * # *

' * # %! >" ( %!"5%

. %! *( # * % *! *

' !" *("** * !"# *

! # % % '% ! *

# % # ( % # *

8 !

7 ! % % * 1 1 " * *

% % % % ! * * % %

% % * #1 *

# '* * * * 1 ( %

> * " * % 2

• 3' # ! % # #

## *( % # *

* # # H&

3 % * > # " ##

• . # # % * !" #

% ! !"I J

• > ! D # *

• > 9/ %

$' * 1! * % , %

* * ! * %% * 2

) % # ! % # # *!

% * . # # % *

% # 1% . 8

*. %( % #

##

) * 8

& #

6 2) 8( /

* *

% *# %

3 !

. %! * ##

91! *" %


%(',7,'

58/1!!7,

= % *

! * *

*

(

!"* *

!"8 *;

*

( '

9

# % #

*

% #

# % "

(' ' #

9 #

## * ! *

** %

*

#( % *

7 % ## ## # %

" % ! % ##

K # % * * ! * ' %*

!"* *

## ( !"* * ! % * % * # 1

* # %*#1% ( # *( % %

* ! * ' %* !"* *

)" "

7 * * * *# #

. %! *!" -' * % * ( % %

# * % # 8

% % ' 1 % ! %

L6 L * L # L . %! *

##

" ( % ( # 1%

( ( % ( ' % D % # # #

% ' * % '* * *

#% ( # 1%

* * ! * %% * 2

- % % ! % ## % *

# # * *! *

E # % 1

! *

. % * !" # * % %

* *

## ( % * # !"

( % ( % ! * ! * 7

!" #% % *# %( ! 1

% ** !"# % * ' # ! * # %

9 ! % !"# ( %

% %*( %

% * * * # %

# '* ! " % # *

# * ! * *( ! ( 7 # B *

#( % 1 * ! (' # %

1* * ) * * " ! * ! *

7 # ' E1% 1 # #' *

' %* % ! ('

* * ! * %% * 2

7 ( % ! % % C) % *C *

8" # * ) * %% * '* *

# 7 # *! *

(' " ( % # % 1* *

. %! * ## ( % ( 1

% ! % # ( % * ##

1 % %' % ' * ! *

# ## * ! "% % %

# % * ##

! *

= " # *# " * ! *

% % * * ! % ##

6 2. %! *

## ;

% # 1%

*9 '* *

# ! % # %

% # 1%

*3

& # *

% %!"**

6 2.

. %! *

## ;% #

1% *

9 '* *

# ! % # %

% # 1%

*3 # 9

& #

6 2. #

. %! * ##

( % # 1%

*3 (

% * !

! %

# % #

##


. # %

%

% 8

*% *

1

%

6 *

%! % #

%

* *

# # %

# * !/

%

( % #

! *

9 * ## *

% * *

! % * #

! *

# %

## # %% ! * *1 *

# % !' %"* * % * " *

% ! " * ( % ! % # %

( % * !# %# ! *

#( %; 7 % ! * %

#1 % ! * # %* ( % * *

% * #1 "% #

( % * ! ! % * *# * * %' %

. % ( ## ! % # %

* # % 1 ! * % *

# 1 ## % ##

# 91 ! ** %( % 1 ! * *

!

6! % # %* ! * ** % *

#( % * 1 % * % * * *

' ! %

* * ! * %% * 2

6! % % ' % *# % ##

! * * ( # # # %

## *

7 * ( ( ##

( 1 ! * * ## (

5 % * ! *

7 ( ( % * % #! /# *

* * # * % / *

7 ( 1 * % *

7 * % ' * # # ' %

*8

7 % % ( 1 "C6 % (1 %! *C #

% ! * # * % (1 % *

!" % * # 1% ! ##

# ! * ! %!"**

## ! # ! * 1

* " !" % * # 1%

# * 1 ( % ' #1 "

' # 1 9 * %

8 ! * !" ' 4 %

' *! "

## ( !" ' % %

8 ' % . (

' % % # * ! * . %! *!"(

# % % #

7 % # ! * #

! * 1 " ( / *

! * # 1%

* * ! * %% * 2

4 # * # % !"*( !

# # ! * # % * #

* ! * # % *

7 7 # 1 * # #

% ! * *#" %*( % ! * %

%* * * ##

# %

. %! * ## * % 3/ *

& # *

! %

6 2. %! *

## ;

% # 1%

*3

& #

6 2. %! *

## ;

% # 1%

*3

91! *" %

6 2. *

. %! * ##

& # *

% %!"**


?% * # %

## @

9 * ##

! % * #

* ;#

*


%

## ! *

* 1 !"

( 8 #

(# %(7

+/#91 ,7/

F *

*

%

"

%

( "

9 * ##

!

%

* *

*

!" ## % * 1 ' % %

#' !" # % #

!" # # " ## (' * # #

!"# % *( # 1% # % #%

! #1

9 % ## # !

*' * * !" # 1% ( 1

4 * #* ! % '* * 1*1 *% ! %

1 % # * '* ! %

* * ! * %% * 2

9 '* * % ( * % *

! * ?, ( ( *# @

. %! * 1 # 1% * #

."%" % 1 * ! * % % ! * ( %

( % B % *3" %% *

C6%* * C % * 1

% + , 8

$* % ( % % ' * > # % #

' % % ! 1 % 8 %

( = ##

*1 % * % * %

. %! *( ' * % % %

*% # # (1 % ' * % * %*

% # % ' ! ' %

% % * % #( % % %

# #

% # 1% *9 '* * %

* * (1 % '

- "% * ( % #' # 1

! % * # *( %

* * ! * %% * 2

4 * % 1 % # % * #' * # 1%

! % # %+ , D ( % 91

## + ,N ( ## %

91 % # 1% ( . %! * ! # %

' * * # ' % # *

8 . %! * ' % # # !"

D ! * # # * & . E"#

E1 > / /> . *, + $ % ! *

* *. %! * ## # *

7 # * # *( % ! * * *

# % % * # #

) O< * 3 > % 7

" . * % # *9 % * %

## ( * *# * %* * *

% # 1% *9 '* *( ! %

# %% 8 * . %! *

## % # % * % %

* * # > " * ##

# * ( * # (

# 1%

4 ! % * % . %! *

) **1 % *B # ?# % (

# #@ 4 # . %! *> % *

% # 1%

*9 '* *

91! *" % *

% %!"**

6 27 % !

# * # 1% 1

'

! % %

+ ,

91! *" % *

% %!"**

6 2. %! *

## ;

% # 1%

*9 '* *

# ! % # %%

*% ##

% 1%

? 1%

. # 1%

< *% # 1% #

. %! *

%' # @

%%

*%

(

& # *

% %!"**


% # % ."%"

E ' % " %% * #

C. %C *7 # # / ! 7 1

) ( # & % ( * 1 # % ' . %! *

1 %

% *!"1% C / C # %

1 % * ## (' *# % # 1%

# # ' '* % * *%

# 7 % % * #

% * # 1% 2

• ' *

• ! * *


• (

• 4

! % % 1 # # 2

• 4 ! ) ! / %' ( 1 ( D

# ( # % % * % * *

. % C1 %C "#! # # %

! '* * *

• . ! * # * % # %!" # %

* % D % 2

*! '* ;' *

%"!

• 5#% ) * *

C * ( C C! * # % %C

# % '

• . ' * D 1 % *D

! * 6 O. * . %" # %

. . %"."%"

. %! *( # %' !" ' % %

!1% ! %% / * %' * %

%' * * . %! * %'

. # ! % ! %' " *

. . %"."%" # ! % # # ##

%% * * ##

% * ' 3 # 7 #

4 ## )"1% ( % *

%' * % %' % *

- ## ( ## % %

% . %! * *% * *

!"* * % ! "%"

*

## ( 1 ' " * % * *

%# * * *! * %% * *

%* 8

* * ! * %% * 2

B" * % ' # % " # 1% *

! * * * # % # ' 2

• '* * . %! * ;

* 8

• . ! " * ## (' *# #

( *!" '* *

• ." * *! # % !


% *

' * * #

% * % # *

% * ."%" 7 ( % !

> # # ( % ( #1 % 1 / *

## #1 %

* * ! * %% * 2

."%" *' % /! '* #

% ( ! *

% # ! * % * # * / *

#

91 ) / *< * / # 1% "% ## % %

% * * #' * # %% * *(

( # % !

< % * ( # % ! * % D

% # # % ( * *

% ! * ' %*( % % ' % # % 2

• -' * ## ' * ! % *

* " #1 %

• & # 1 #1 % 8

*(

• .' % 1 #' *

#1 %

• - % *#1 % % %( % /

# * / * ! *

• 6 % ! * *%*

! * *

• ) * # %

• 5 *% * # *

! % # %# % *#1 %

4 ' ## % * *

( ' # % ' ## * #

C) # % *! '* C * 1 % %

% . %( % 1%

## * *# % '* *

C. % % *) '* C % * *

( % % * % ( %

! * % * = % * %

1 * ' * *

% % * %% * ! ! % * # %

* * # *

< % * ' * * # % * % # *

* % % * # * #2

• %7 #

.# * >" AL#

7 % # *

& # *

% %!"**

6 2. %! *

## #'

% # 1% )

*< *

& # *

% %!"**


9 * ##

! %

# %

*

* % *

( ( %

*' % %

= % *

##

*

*

) " %

* #

= % *

% *

* %! *

* * ! * %% * 2

• 6 %! % 8 , 1 *

* # # ( ! "% *%

1 % # 1%

• 6 %! % # # # % ;

! '* ! "% * %( % *

• & # ! % * ' % ! *

' * # 1 ' %

## (' * ( % # % *! '*

. %! * ## ( % *

. %( % 7 % # 1% C C ( #1

# ## ! %

> % " *. %( % " ! * #

* ** ? * #@ #

% * # # % % % ##

' * * * * * *

## % * *1 *

# % % % % 2


* *

#' *

%

9 #

## %

%

%

) "

*

(1 % %

% %

%

. %! *

":0,./';79

9 #

# %

( % % *

% % 1!

! #

% %

# %

9 #

9

%%

* / " #

# *

('

# % #

* * ! * %% * 2

. % * * 7

> % 4(

7 ' % ## %

% %

? ."%" @

7 ! % ! % "% * * * 1

# 1%

* * ! * %% * 2

A* # % * % % * # %

" ( % % # %

6 % % 8 ( % ! "

* # % % * *

7 1 ."%" '

% % % *% # 1%

? # '! !' % 6Q - ."%" *

( 8 ."%" $ # * @ 7

% ( * % # *( % '

% * # % * *C! % *C 1

."%" , ! *> % # %

/ * (1 % ' % 1 # '!

! % * % (1 % '

' * 1 % * # % # # #

* * ! * %% * 2

& #' # 1 % 1 ! % ! *

( % # * %

7 % % * * 1 # 1% * #

* * # > ! * " *

> % " 4 % % % (' **

! * * > ! * 1% * %

! # * # % *

! 8( *

> * % % %

* #' % * % % (

# * % * % *

= %*1 * 1 "

6(' ** # ; # ; ! 8( % "

"%*

* * ! * %% * 2

7 * #' ## *

! * *% " # %

! * ( %

& #

6 27

%

# 1% # %

! *

. %! * ##

91! *" %

6 2) 8( /

*

. %! * # *

. %! * ##

& #

6 2. *

! 8( *

& #

- % % 4


. % *

!

) 8( # %

!"* %

+ ,

. %! *

' '

! ## #

R #' L

3 % '

1* %

* %

' ( %

!"# %

!"% # 1%

B1 ! ' % %

( ( * %% =

% % * !"% %% ! # 1%

* * ! * %% * 2

. # + , % ' * 1 # %

* # * ! * . %! * #

C*' ( %C

7 % % 8"

* ? ! @ * 1 ."%"

% %A( % 7 %

% ' ! 8" / * % %

%

A * # % % 8" * C /

% C

## # %

* * ! * %% * 2

7 #1 ! " % %

* 8 *;

# % * '

7 % % * ! 8( % 8 '

. %! * # + , !" ! % # %

* + , % '**

* ## % + ,/

# % # ! ( % * % # %+ ,/

. %! *

* * ! * %% * 2

7 ! % ! * 1 ! * 7

( ## % % %( % *

% + . , $ * % * '

*' * * # % % #

5# 1% * % * *

9 #' * > # / *

> ! * ** % %* ! ' *

% % # % * *

#' * 9 #' * S

! ## T% % ( #' * %!"%

% * %#' * * 1

% #1% "% * * " * # ! *

# # * % * % %! %

( %U

* ! #' * # % "% *( %

#' * * * ' % # * ! *

* *' * * 1 ! * %

# ( %% ' *

* ' # %% ! " * ! *

= % * " * !

#' * * *

7 1*1 '* * * % *

!" * % # %( ! 1 ! %

8 ! % ! * (

= % * !" # % % 1 #

( % #

9 # % # * * ( * %

*' * *( % "*( % * ( %

6 2. %! *

## #

3 !

B # ;.

.

91! *" % *

% %!"**

6 2. %! *

##

< % * * '

6 2. *

! 8( /

*

& #

6 2. %! *

##

91*1


= % *

# % *

! * %

! % # %

* #

9 * ##

##

%

#/#

# %+ ,/

8

57 '90,;79

#" 7-90 %5

,'( ',,%0(#<

+ ,/

+ / ,

#' 1

##

!

* * ! * %% * 2

4 ' '* *

- % 8 ! * 1 ## %

# 1% *! *# # % *

) % ! % * % ! % % * *

! % ! % * # =

% * 9 9 ( ## ' ('

# % * ##

3 % % # * %9

* * ! * %% * 2

. # + , % ' # *

" ! * % # # % # %

. %! * # *' !"

7 # * * ## # # *

+ , . %! * ##

!" % * 3 % > ## 9E/

% * * 1 # 8

."%" + 8E * 5 1 .

> # ' . %! *# %. %& 6 *V!

> # % * ! % 1

. %! * ## ( ## %

B" * ' ' %*( ## %

+ . , 8 *! 8( # %

# % * 1 %' % = *

. % %

* * ! * %% * 2

# # % ( ## % ! * # %

% *3- %% * *

!! # & > 1 % 5* 1

%( %# % 1 !"** "*% ##

%#

% * * . %! * ##

* % # 1% # % %% *

* 8

7 %! % * 1 #

% 8 #

* * ! * %% * 2

- # $ # % ( ## %

! * # % % *3- %% *

* !! # & 4 * %

+ ,/!" ' % ! %

* * + ,/ . %! *

)"1% ( ! + ,/ #'

## 1 ## ! 1 . %! *(

1 * % % % !" '

. %! * ## 1 * % %

# + / , ## % ! % # ! %

#'

## ## # % ! % ! %

# % #' # # ! * (

* * ! * %% * 2

6 2. %! *

## *

3 !

& # *

%!"**

6 2+ ,/

" *

91! *" %

6 2+ . ,/

91! *" %

6 2. %! *

##

91! *" %


9 * ## %

%! %

% !

!"! '*

M ! % #

#

+ ,/

!"

*( % !"

* 1

+ ,/

8

9 * ## %

# #

%

8 ?* 1

( ## @ ' %

* "*

# * ## *

# %

= % * + , ##

% ! % # $ # % #

% *3- # ! * % * * ! * % #

# = ## ( ## % 8 *

! 8( # * * * # # #

7 ! % ! M ! % #

+ , . %! * ## *# % %

% % + ,/!" ' M ! % %

% * * ! 8 " * ##

( ## %

9 # % ! % ! %

## + , . %! *

* * ! * %% * 2

B1 . %! *( 1 * % % %

+ ,/!" ' % !

# ( # ## ( ## % *

* # %

* % * * * % * %

# *( % " * # 1 % # %

! * % * ! % 1 ! ** ' % (

( #' * . %! * ##

!"% * * % # % ! % *

** ! (

" * % % % *

*; % ( # ( ! (

' # # %% * %

# ' % ! % = ! % "**

'% * * % % ## # 1

# # % * ( % # %! ## ! *

*

* ! *' % % * %

* % ? % *

9 % C9 * ##

* *!

* % C@

7 % * * . 8

% % ## * % * ##

! % # % 8 * % ' % *

"* 7 ##

% # % % % %

*' * * *( % 4 %

. 8 * #( % . %! * ##

*# % * % % # 1% * % %

% * . %( % = ## ;

' * / # 1% ! % ! % 8 #

(' (' % "% %* *

( ' %

. %! * ## * * ' * % *

' ' % * % !

. %! *V % %' * % 8 *

* # * ' # ! % # %# * *

# %! *

91 ## ( ## % % % #

# ## * 1 # 1% * 1

6 2. %! *

## *

+ ,/

" *

91! *" %

6 2. %! *

## *

+ , " *

91! *" %

6 2. %! *

## * '

% # 1% )

*< *

% # 1% . 8

*. %( %

% # 1%

*9 '* * 3

## #

%

*( %

& # *

% %!"**


A #

( % *

%

%! % *

# # *

8 ,/ 8

#

% % *

# #

+ ,/

##

# #

* %! %

#

%

# %

%

* # %

%% *

L# * % L

*

* *

*

%! % *

# # *

+ ,! '*

%

( ## % . ' % # . % # *

. %! *V % 1%

3 * * # 1 %* ## ! % # %

## % * # % *

= ! % # # ! % *# *( % !1%

% ## *% % *1 * *

> *( % ! % ( 1 # %

+ , 8 * . %! * ## #

+ , % * * * % *

%!"** # ! % # %% C % ' ' C

* * ! * %% * 2

## ( ## % % ( % % #

( # > 1 ## # % ! % #

## %

* ## ' % ** (

1 # %+ , * * ! %*

. %! * ## + ,/ " * (

# . %! * ! % # %

+ , 4 % % % % ! % %

" % ' # % %! %

* % ! % # %+ , L

## ( 1 * # #

* * ' # % % * /; #

9 ( % % + ,/

! %#

'* * % ! * # # + ,

% /

9 # % ! % * *( % * %

% ! % # %+ ,

* * ! * %% * 2

7 */ * # # % * *

! *

. %! * ## % ! % ! %

# # #1 1 ! * ! %

% # # # # % 8

#1 * ! % # % * + ,

% ! % ## " %

* # * 1 *# %% # %

* * ! * %% * 2


%% * ' *

."%% < 6 ! *

< # ' # )"/

*$ % ! "

! % # %% * * # * %

+ ,/!" ' % % ! %

" - % * + ,/

!" ' % ! % # * *

## *( % * %% *

# * % * * * *

% '

* * ! * %% * 2

. 4 % % % !

( ## % # + , 1 . %! * ##

( ## % * # ( # % # %

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!