Vestlige Kattegat og tilstødende fjorde 2002 ... - Mariager Fjord

mariager.fjord.dk

Vestlige Kattegat og tilstødende fjorde 2002 ... - Mariager Fjord

Vestlige Kattegat og tilstødende fjorde 2002 2. Sammenfatning

2. Sammenfatning

Nordjyllands Amt og Århus Amt fører som led i det

nationale overvågningsprogram (NOVA) tilsyn med

fjorde og kystnære områder. Denne rapport indeholder

en beskrivelse af status for miljøtilstanden i

Vestlige Kattegat og i de tilstødende fjorde, Randers

Fjord og Mariager Fjord i året 2002, med baggrund

i undersøgelser af næringstoftilførsler, hydrogra fi,

vandkemi, plankton, bundvegetation og bundfauna.

Udover resultater fra det nationale overvågningsprogram

er relevante resultater fra de regionale

programmer inddraget. Sammenfatning for temarapporteringerne

om hydrografi i Hevring Bugt og om

det kraftige iltsvind i Kattegat i 2002 findes i afsnit

8.1 og 8.2.

Klimatiske forhold

De klimatiske forhold er af væsentlig betydning for de

fysiske og biologiske forhold i vandområderne. Nedbøren

har betydning for afstrømning af ferskvand og

dermed udvaskning af næringsstoffer. Vindenergien

har betydning for opblanding af vandmasserne og

er desuden af betydning for vandskiftet. I 2002 var

nedbøren især stor i perioderne januar-februar og

juni-juli og var i Nordjyllands og Århus amter 25-30

% større end normalt. De seneste 5 år har nedbøren

i gennemsnit ligget omkring 20 % over normalnedbøren.

I 2002 var nedbøren især stor i perioderne

januar-februar og juni-juli.

Der har tilsyneladende vist sig en tendens i vores

vindklima til en øget hyppighed af østenvind. Til trods

for den større hyppighed af østenvind, er det stadig

dage med vestenvind, der repræsenterer den største

andel af vindenergien. I 2002 var august og især

september præget af svag vind og kun få dage med

kraftig vestlig vind. Vestenvindens andel af den samlede

vindenergi udgjorde i 2002 64 %. Denne andel

har i perioden 1982-2002 varieret fra 59 % i 1999

til 92 % i 1989. Erfaringen har vist, at få dage med

kraftig vestenvind har stor betydning for nedblanding

af iltholdigt vand og nedbrydning af springlaget.

Mariager Fjord

Fysiske forhold

Saltholdigheden i Mariager Fjord var i 2002 lavere

end normalt både ved overflade og bund. Årsgennemsnittet

af saltholdigheden ved overfladen på

14,3 ‰ var blandt de laveste i perioden 1989-

2002 (14,1-17,2 ‰), mens årsgennemsnittet

ved bunden på 18,9 ‰ var det laveste i samme

periode (18,9-22,5 ‰). Saltholdigheden har været

faldende siden 1998. Årsagen var antageligt en

kombination af stor afstrømning, lille tilførsel fra

Kattegat og relativt lav saltholdighed i Kattegat som

følge af stor udstrømning fra Østersøen ved sydøstlige

vindretninger.

Temperaturen i den øvre vandmasse var i 2002

højere end normalt, specielt i august-september.

Sommergennemsnittet på 18,1 °C var det højeste

i perioden 1989-2002 (15,3-17,5 °C). Temperaturen

i den dybe del af fjorden var hele året nær

langtidsgennemsnittet.

Sigtdybden i Mariager Fjord var i 2002 lavere end

normal, specielt i august-oktober. Sommergennemsnittet

på 2,2 m var det laveste i perioden 1989-

2002 (2,2-4,0 m). Fra begyndelsen af 1980’erne

til begyndelsen af 1990’erne var der en signifikant

stigning i sommergennemsnittet fra ca. 2 m til ca.

3,5 m. Stigningen skyldes et fald i mængden af

planteplankton som følge af forbedret spildevandsrensning.

I perioden 1989-2002 var sigtdybden

signifikant faldende. Dette fald skyldtes store

mængder af planteplankton i årene efter iltsvindet i

1997, dels på grund af nedsat muslingegræsning,

og dels på grund af store næringssalttilførsler i de

nedbørsrige år.

Stoftilførsler

Kvælstof

Den samlede tilførsel af kvælstof fra land og atmosfære

til Mariager Fjord var i 2002 på i alt 1733

tons, og dermed den højeste i undersøgelsesperioden.

Store tilførsler blev målt i årene 1984-

88, 1994-95 samt 1999-2001 (ca. 1450-1700

tons/år), mens tilførslerne i de øvrige år lå på et

relativt ensartet niveau (ca. 1100-1300 tons/år).

Variationerne skyldtes primært forskelle i nedbøren.

Hvis der korrigeres for variationen i nedbøren er

der en reduktion i den samlede tilførsel af kvælstof

på 5 - 10 %, som skyldes den forbedrede spildevandsrensning.

Vandmiljøplanens mål om en 50 %

reduktion af kvælstoftilførslen i forhold til niveauet

Side 7

More magazines by this user
Similar magazines