Forslag til Kommuneplan 2009-2021 - Middelfart Kommune

ungdomshuset.middelfart.dk

Forslag til Kommuneplan 2009-2021 - Middelfart Kommune

Forslag til Kommuneplan

2009-2021

Middelfart Kommunes egen del


Titel:

Forslag til Kommuneplan 2009-2021,

Middelfart Kommunes egen del

Udarbejdet af:

Middelfart Kommune

Tryk:

Planforslaget findes i elektronisk version,

som kan læses på: www.middelfart.dk/kommuneplan.

Kort:

Ortofoto – © Copyright COWI A/S

Matrikelkort – © Copyright KMS

Grundkort – © Copyright Grundkort Fyn A/S

Henvendelse om planforslaget:

Middelfart Kommune, tlf.: 8888 4798,

mail: vibeke.norby@middelfart.dk

Udgivelse:

Marts 2009

2


Forslag til

Kommuneplan

2009-2021

Middelfart Kommunes

egen del

3


Indhold.

Forord................................................................................................................. 5

Læsevejledning .................................................................................................. 6

1. Indledning ...................................................................................................... 8

2. Forudsætninger ............................................................................................ 11

2.1 Økonomi .................................................................................................. 11

2.2 Befolkning ................................................................................................ 13

2.3 Byggemønster og arealbehov ...................................................................... 15

3. Bymønster .................................................................................................... 17

4. Arealudlæg og arealudpegninger.................................................................. 21

4.1 Arealbehov til boliger ................................................................................. 21

4.2 Erhvervsarealer ......................................................................................... 22

4.3 Ændringer i forhold til tidligere planlægning................................................... 23

5. Supplerende hovedstruktur og retningslinjer ............................................... 24

5.1 Klima og energi ......................................................................................... 25

5.2 Vindmøller ................................................................................................ 27

5.3 Fleksibel skovrejsning ................................................................................ 29

5.4 Naturparken Hindsgavl Dyrehave ................................................................. 30

5.5 Naturkvalitetsplanlægning........................................................................... 32

5.6 Kulturmiljøer............................................................................................. 37

5.7 Tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone............................................... 41

6. Kommuneplanrammer .................................................................................. 44

6.1 Generelle rammebestemmelser ................................................................... 46

6.2 Rammebestemmelser for de enkelte områder ................................................ 52

7. Bilag ........................................................................................................... 221

4


FORORD

Byrådet fremlægger hermed Forslag til Kommuneplan 20092021, Middelfart

Kommunes egen del. Dette planforslag udgør sammen med Forslag til Kommuneplan

20092021 for Trekantområdet den samlede Kommuneplan for Middelfart Kommune.

Kommuneplanforslaget blev vedtaget af Middelfart Byråd d. 2. februar 2009, og det

besluttedes samtidig at sende planforslaget i høring i perioden d. 24. marts – d. 20. maj

2009.

Kommuneplanforslaget konkretiserer de visioner, mål og handlinger, som er formuleret i

vores vision "Sammen bygger vi broer til fremtiden", Trekantområdets fælles planstrategi

og Middelfart Kommunens Agenda 21 strategi.

For at orientere om forslaget og drøfte det med borgerne inviterer vi til 2 åbne

borgermøder. Møderne afholdes d. 16. og d. 20. april 2009 og tid og sted vil blive

annonceret i pressen samt på hjemmesiden.

Forinden borgermøderne vil vi mødes med lokaludvalgene og LAG'en, så man i de enkelte

lokalsamfund kan starte debatten op.

Byrådet ser nu frem til en god debat om Kommuneplanforslaget, og vi håber mange vil

deltage i drøftelsen af, hvordan vi sammen udvikler Middelfart Kommune.

Steen Dahlstrøm

Borgmester

5


LÆSEVEJLEDNING

Denne "Kommuneplan 20092021, Middelfart Kommunes egen del" er en del af

Middelfartplanen.

Middelfartplanen samler den strategiske planlægning for Middelfart Kommune i ét

overordnet og samtidig dynamisk dokument. Byrådet ønsker hermed, at

Middelfartplanen skal være det grundlæggende og bærende element i den strategiske

udvikling af Kommunen.

Indholdet i Middelfartplanen og de enkelte deles indbyrdes sammenhæng er illustreret i

figuren.

Visionen, Agenda 21 strategi og Planstrategien er de overordnede dokumenter, der

angiver retning for den efterfølgende politikudarbejdelse og kommuneplanlægning.

Kommuneplanen i Planlovens forstand består af en hovedstruktur, nogle retningslinjer

samt kommuneplanrammer for lokalplanlægningen.

Politikkerne udarbejdes løbende og offentliggøres på hjemmesiden i takt med, at de

bliver vedtaget.

Det fremgår af figuren, at Kommuneplanen udgøres af 2 dele:

Forslag til Kommuneplan for 2009-2021 for Trekantområdet

- findes i et særskilt dokument og indeholder Kommuneplanens hovedstruktur samt

fælles retningslinier.

Forslag til Kommuneplan for 2009-2021, Middelfart Kommunes egen del

- er dette dokument og indeholder forudsætninger og baggrundsmateriale for

kommuneplanlægningen, retningslinjer og udpegninger, der alene har interesse for

Middelfart Kommune samt kommuneplanrammer for lokalplanlægningen.

Den samlede Kommuneplan er primært web-baseret og kan tilgås fra Middelfart

Kommunes hjemmeside, hvor der også er linket til Trekantområdets hjemmeside. Her

kan også de tilhørende kort ses i en større detaljeringsgrad.

6


1. INDLEDNING

Byrådet vedtog i 2007 visionen for den

ny Middelfart Kommune – "Sammen

bygger vi broer til fremtiden".

Visionen blev formuleret sammen med

Kommunens borgere på baggrund af en

dialog om, hvordan vi ønsker Middelfart

Kommune skal se ud i fremtiden.

Visionens bærende dele er:

• Oplevelser i fællesskab

• Service i samspil

• Udvikling gennem vækst

• Læring og uddannelse hele livet

• Ud i naturen

• Borgere i form

Middelfart Kommune er et attraktivt vækstområde for bosætning og erhverv, og det skal

vi vedblive at være. Med afsæt i vores fantastiske beliggenhed og naturgivne kvaliteter i

landskab og natur ønsker Byrådet, at Middelfart Kommune skal være den grønne

vækstkommune. Her inddrages natur- og miljøhensyn naturligt i Kommunens virke og i

borgernes hverdag.

Men det er ikke nok at have en vision, man skal også kunne virkeliggøre den. Og Byrådet

har valgt denne vej: Med dialogen med borgerne og interessenter som den

grundlæggende metode og med identiteten som Den grønne vækstkommune, vil vi

gennem konkrete handlinger og projekter vise, at vi kan få vækst og bæredygtighed til at

følges ad.

Kommuneplanen er et af redskaberne til at gøre målene fra Visionen, Planstrategien og

Agenda 21 strategien mere konkrete. Planen leverer desuden det

administrationsgrundlag, der skal styre udviklingen i den retning, Byrådet ønsker.

Byrådets plan

Vi vil føre en aktiv bosætningspolitik, hvor der tilbydes et varieret udbud af bygge- og

bomuligheder. På den måde vil vi styrke vores position som attraktivt

bosætningsområde, hvor også virksomhederne tiltrækkes af nærhed til kvalificeret

arbejdskraft.

8


Bolig- og erhvervsområder skal derfor planlægges omhyggeligt. I vores fysiske

planlægning indtænker vi grønne områder, infrastruktur og kollektiv trafik, kvalitet i

arkitektur, trafiksikkerhed og tilgængelighed for alle samt forebyggende og tilpassende

tiltag i forhold til klimaforandringer.

Vi vil gennem planlægningen også være med til at give rammerne for et mangfoldigt

kulturliv og vi vil værne om kulturarven. Sammen med udvikling af

oplevelsesmulighederne i naturen på land og i vand vil det medvirke til at styrke

turismen.

Vi vil afveje hensyn og sætte beskyttelsen af natur- og landskabsinteresser højt således,

at vækst ikke kun defineres som byudvikling. De særegne kvaliteter i landsbyer og på

landet skal der værnes om og styrkes. Principper som bæredygtighed, klima og sundhed

skal tænkes ind overalt i udviklingen, uanset om den foregår i byen eller på landet.

Kommuneplanen udgør hermed sammen med politikkerne Byrådets målrettede plan for

Den grønne vækstkommune.

Baggrund for Kommuneplan 2009 - 2021

Der har været to store udfordringer omkring denne Kommuneplan 20092021.

Den ene udfordring er, at det er den første kommuneplan for den ny Middelfart

Kommune. Der er tale om en ny geografi bestående af de tidligere Ejby, Middelfart og

Nørre Aaby kommuner. De enkelte byer og omkringliggende områder i den ny samlede

kommune er blevet vurderet med henblik på at fastlægge deres karakter af f.eks.

bosætningsby, landsby, naturområde, landbrugsområde m.m. En vigtig konsekvens heraf

har været at fastlægge det nye bymønster – og dermed beslutningen om, hvor

byudvikling mest hensigtsmæssigt skal ske.

Den anden udfordring er beslutningen om at lave en stor del af kommuneplan 2009

2021 i fællesskab med de øvrige 5 kommuner i Trekantområdet: Billund, Fredericia,

Kolding, Vejen og Vejle. Formålet er at lave en planlægning, der ser på tværs af

kommunegrænserne i det Trekantområde, hvor vi deler en lang række vilkår og

udviklingsmuligheder. Risikoen ved denne samlede planlægning kan være, at det lokale

særpræg "drukner" i den fælles plan. Men da de øvrige dokumenter i Middelfartplanen

(visionen, politikkerne og denne Middelfart Kommunes egen del af kommuneplanen)

tager afsæt i vores egen Middelfart Kommune søger vi hermed at opnå både den lokale

forankring og udsynet lidt ud over kommunegrænsen.

Tilgangen til kommuneplanarbejdet har været, at vi bygger videre på den gode

planlægning, der er udført i de tre tidligere kommuner og i Fyns Amt. Vi har ikke smidt

barnet ud med badevandet, men har gennemgået de eksisterende kommuneplaner og

regionplan og har langt hen ad vejen bibeholdt indhold og intentioner i planerne.

Det betyder, at tidligere udlagte, ikke udnyttede arealer til byformål fra de tidligere

kommuneplaner med enkelte undtagelser er bibeholdt. Og det betyder, at indholdet og

beskyttelsen fastlagt i regionplanens retningslinier for det åbne land og tilhørende

arealudpegninger er fastholdt. De hidtidige arealudlæg og –udpegninger er suppleret

med ny planlægning i overensstemmelse med vores mål og beslutninger om bymønster i

den ny kommune. De nye udpegninger samt de ændringer, der er foretaget, er

gennemgået i bilaget.

9


Forhold til nabokommunerne

Planlægningen for Middelfart Kommune er i sagens natur koordineret med

nabokommunerne i Trekantområdet. I forhold til Middelfart Kommunes 2 fynske

nabokommuner - Assens og Nordfyns kommuner - har de to kommuner fået udkast til

kommuneplanforslag for Trekantområdet tilsendt i efteråret 2008 ligesom de to

kommuner har orienteret den anden vej om deres kommuneplanprocesser. Der har

været afholdt møde på administrativt niveau, hvor forhold af fælles interesse drøftedes,

herunder byudvikling, vindmølleplanlægning, stiplanlægning m.m.

Status er, at der ikke umiddelbart er konfliktstof på tværs af kommunegrænserne, men

at der er et ønske om et samarbejde om forhold af fælles interesse, f.eks. omkring

etablering af en kyststi langs Lillebælt. Der vil blive arbejdet videre med forhold af fælles

interesse, og det er aftalt, at kommunerne holder hinanden gensidigt orienteret om

kommuneplanprocesserne.

Retsvirkninger

Der henvises til Indledningens afsnit om retsvirkninger i Kommuneplan 20092021 for

Trekantområdet.

10


2. FORUDSÆTNINGER

2.1 Økonomi

Redegørelse for Byrådets økonomiske politik sker hvert år i forbindelse med

budgetlægningen ligesom det besluttes, hvilke økonomiske tiltag Byrådet vil igangsætte.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 og overslagsårene 2010 – 2012 fastsatte

Byrådet 4 centrale pejlemærker for den videre udvikling af Middelfart Kommune:

• Understøttelse af fortsat vækst i erhverv og beskæftigelse.

• Fastholdelse af en offensiv investeringspolitik i forhold til udvikling af kommunens

servicetilbud.

• Et fornuftigt serviceniveau – ikke mindst til de, der har størst behov.

• Løbende effektivisering af kommunens opgaveløsning, så der leveres mest mulig

service for skattekronerne.

I budget 2009 redegøres desuden for hvilke økonomiske tiltag, Byrådet igangsætter. I

resten af planperioden frem til 2021 vil mange af de beskrevne tiltag videreføres og

videreudvikles ligesom der vil komme nye til.

Det er vigtigt for Byrådet at skabe attraktive rammer for erhvervsdrivende, borgere og

ansatte. Byrådet har derfor en række overordnede økonomiske mål:

• Levere mest mulig service til borgerne for skattekronerne ved også fremover at

arbejde ihærdigt med at forbedre arbejdsmetoder, procedurer mv., så der sker en

løbende effektivisering af kommunens opgaveløsning.

• Fastholde en udviklingsstrategi på den kommunale indsats de kommende år, hvor

der i en presset økonomisk situation stadig skal føres en offensiv

investeringspolitik, så der er plads til nytænkning, udvikling og nye tiltag.

• Sikre et fornuftigt serviceniveau – ikke mindst til de, der har størst behov.

• Have en beskatning, der er konkurrencedygtig i forhold til omliggende kommuner

- ikke mindst Trekantområdets købstæder.

• Opnå balance eller overskud på det skattefinansierede område inkl. renter og

afdrag på lån samt dækning af indskud ved etablering af støttet boligbyggeri.

• Have et anlægsniveau på ca. 45 mio. kr. (2005-prisniveau) på det

skattefinansierede område.

• Nedbringe den del af gælden, der betales via skatterne (skattegælden), og

udelukkende foretage låneoptagelse, hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er

en forudsætning for Kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter. Ved

større salg og engangsindtægter bliver provenuet anvendt til nedbringelse af

langfristet gæld, så det økonomiske råderum bliver større.

11


12

• Have en stram økonomisk styring. Tillægsbevillinger uden for det lovbundne

område, skal til enhver tid finansieres via omstillinger. Tillægsbevillinger på

lovbundne områder finansieres om muligt ved træk på et forud opbygget

økonomisk råderum.

• Taksterne (ekskl. afgifter til staten) på de brugerfinansierede områder stiger

langsommere end prisudviklingen.


2.2 Befolkning

Middelfart Kommune er pr. 1/1 2007 sammenlagt af de 3 tidligere kommuner: Ejby,

Middelfart og Nørre Aaby. Kommunen er 29.876 ha stor.

1. januar 2008 var der 37.274 indbyggere i Middelfart Kommune. De foregående år har

der været stor vækst i antallet af indbyggere - befolkningstilvæksten har således de

seneste 5 år været på 4,7%. Dette har givet Middelfart Kommune en 1. plads både i

Trekantområdet og på Fyn, og en 18. plads på landsplan (Danmarks statistik).

Der laves og vedtages hvert år en befolkningsprognose for Middelfart Kommune. Den

seneste er fra april 2008, og nedenstående oplysninger stammer herfra. Er man

interesseret i mere detaljerede informationer kan befolkningsprognosen i sin fulde længe

ses på hjemmesiden.

Den forventede fremtidige befolkningsudvikling fortæller, at vi i 2019 vil være 39.393

indbyggere – en stigning på 2.121 personer i den kommende 12 års periode. Det svarer

til en gennemsnitlig vækst på 176 personer om året. I 2019 vil vi derfor forventeligt

være 5,7% flere indbyggere i Middelfart Kommune end 1. januar 2008.

Befolkningstilvæksten vil forventeligt være størst i de kommende tre år, hvorefter

væksten vil jævne sig til ca. 120 indbyggere hvert af de sidste 4 år i perioden.

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indbyggere 37.274 37.632 37.968 38.221 38.418 38.621 38.771 38.908 39.041 39.159 39.275 39.395

Vækst pr. år 358 335 253 198 202 151 137 132 118 116 120

Tabel: Befolkningsudvikling 2008-2019 for Middelfart Kommune.

40.000

39.000

38.000

37.000

36.000

35.000

2002

Hidtidig og forventet befolkningsudvikling

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

År pr. 1. januar

Figur: Hidtidig og forventet befolkningsudvikling 2002-2019; Middelfart Kommune. Bemærk: Aksen

skærer ikke ved 0.

Det har stor betydning hvordan befolkningstilvæksten fremkommer – hvilke grupper

vokser og hvilke falder. Det som især er værd at holde øje med i de kommende år er om

tendenserne frem mod 2019 holder på følgende områder:

2013

• Vi kan forvente ca. 274 færre 0-6-årige i 2019 i forhold til i dag. Et fald på

8,7%.

• Der bliver færre unge erhvervsaktive, som også er i den fødedygtige alder – de

26-42-årige. 1401 færre i 2019 end i dag. Det svarer til et fald på mere end

17%.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

13


• De ældre erhvervsaktives faktiske tal stiger med 8,2%, svarende til 747

personer.

• Antallet af 17-66-årige holdes nærmest konstant selv om befolkningstallet

stiger med 2121 personer.

• Vi får en kraftig vækst af pensionister: De unge pensionisters (67-74 år)

andel forøges med 55,9 % i forhold til 2008. 1456 flere 67-74-årige betyder, at

vi i 2019 vil være 2605 personer i aldersgruppen. Andelen af de over 80-årige

stiger med 29%. Fra 1667 i 2008 til 2151 i 2019.

Sammenfattende vil udviklingen i de forskellige aldersgrupper fortsat medføre et

stigende udgiftspres på ældreområdet, et uændret pres på folkeskoleområdet, mens

udgiftspresset på børneområdet vil aftage. Særligt er der en stor udfordring på

ældreområdet, også set i forhold til resten af landet – det viser prognosen målt på

"Ældrebrøken":

Ældrebrøken.

Ældrebrøken bruges af flere offentlige instanser, som en indikator for den kommende

omsorgsopgave i forbindelse med ældreplejen. Den beregnes ud fra antallet af ældre (65

– 99 år) set i forhold til borgere i den erhvervsaktive alder (17 – 64 år). En ældrebrøk på

30 betyder altså, at der er 30 ældre for hver 100 borgere i den erhvervsaktive alder. For

perioden 2005 – 2019 ser prognosen for hhv. Middelfart Kommune, Region Syddanmark

og Danmark ud, som vist i figuren.

45

40

35

30

25

20

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

År

Ældrebrøken

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Middelfart

Region Syddanmark

Danmark

Figur: Ældrebrøken. Tallene er samlet fra hhv. Middelfart Kommunes befolkningsprognose 2008 og

Danmarks statistik ”Statistikbanken”s folketal og fremskrivning tabeller Bef 607 og 7A08.

Mens Middelfart Kommune i 2005 havde en ældrebrøk på 26,5 ventes den at stige til

over 40 i 2019. Som det ses af figuren forventes Middelfart Kommune at have en

ældrebrøk større end både Region Syddanmark og Danmark som helhed; gennem hele

perioden.

14


2.3 Byggemønster og arealbehov

Boligbyggeri og arealforbrug hører sammen, særligt når der er tale om inddragelse af

nye arealer til boliger og erhvervsformål. Men boligudbygning kan også ske uden at nye

arealer inddrages til byformål – gennem byomdannelse, byfortætning eller huludfyldelse.

Behov for nye arealudlæg i Kommuneplanen er baseret på en analyse af statistik fra de

foregående år samt forventningen til fremtiden.

Boligbyggeri

Det hidtidige boligbyggeri i Middelfart Kommune fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 7 Fuldført byggeri i Middelfart

Summen af kommunerne: Middelfart Nørre Aaby Ejby Gennemsnit

Alle Sidste Sidste

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 15 år 5 år 3 år

Total 72 45 129 82 90 261 98 194 168 198 152 306 446 244 244 182 278 311

Åben-lav 10 16 39 50 52 92 70 71 41 83 49 83 126 145 166 73 114 146

Tæt-lav 35 28 49 16 20 52 15 83 51 58 88 135 253 55 5 63 107 104

Etage 26 0 41 11 10 117 13 40 71 48 13 44 44 40 62 39 41 49

Øvrige 0 1 0 4 8 0 0 0 1 9 2 2 23 0 11 4 8 11

Boligbyggeriets relative fordeling:

Åben-lav 14% 36% 30% 65% 63% 35% 71% 37% 25% 44% 33% 32% 30% 60% 71% 42% 44% 49%

Tæt-lav 49% 64% 38% 21% 24% 20% 15% 43% 31% 31% 59% 52% 60% 23% 2% 36% 41% 35%

Etage 37% 0% 32% 14% 12% 45% 13% 21% 44% 25% 9% 17% 10% 17% 27% 22% 16% 16%

NB: Oplysningerne vedr. etage-boliger stammer fra KSDB's opgørelse over flerfamiliehuse

Tabel: Fuldført byggeri i Middelfart Kommune, 1992 – 2006 (fra Befolkningsprognosen 2008)

Det fremgår, at der i den seneste 5-års periode (2002 – 2006) er bygget gennemsnitligt

278 nye boliger i Middelfart Kommune og i den seneste 10-års periode (1997 – 2006)

gennemsnitlig 231 boliger. Af disse er ca. 80% boliger af typen åben-lav eller tæt-lav.

Boliger som oftest bygges i nye arealer til boligformål.

Det forventede fremtidige boligbyggeri er i befolkningsprognosen angivet til en

gennemsnitlig vækst på ca. 200 nye boliger pr. år, fordelt på 51% parcel, 29% tæt-lav

og 20% etagebyggeri.

Vurderingen af arealbehovet for byggeri af nye boliger i planperioden er baseret på tal for

de seneste års boligbyggeri (230 nye boliger årligt de seneste 10 år). Ser man på de

seneste 5 år har antallet været højere (278 boliger pr. år). Men da boligefterspørgslen i

nogen grad er påvirket af konjunkturerne - som nu er vendt fra høj- til lavkonjunktur -

vil den kraftige boligefterspørgsel, som vi har set de seneste år sandsynligvis ikke

fortsætte med samme styrke de næste par år.

Middelfart Kommune er - med sine egne kvaliteter som bosætningskommune og som en

del af Trekantområdet og det østjyske bybånd - en kommune, som må forventes fortsat

at være et vækstområde og dermed tiltrække tilflyttere. Dette understøttes også af

tendensen til, at tilflytningen til byerne øges, særligt i Hovedstadsområdet og i det

østjyske bybånd.

En anden afgørende faktor i vurderingen af behov for arealudlæg er, at der må være en

vis fleksibilitet i arealudlæggene i forhold til byggemuligheder i alle de af kommunens

byer, der indgår i bymønsteret (hovedby, centerbyer og lokalbyer) – se kapitel 3. Det er

derfor nødvendigt at udlægge større arealer end det antallet af forventede nye boliger

tilsiger.

15


Der er forventning til og forhåbning om, at en del af boligudbygningen vil ske i form af

byfortætning primært i Middelfart by, og dette forhold indgår derfor også i

behovsvurderingen af nye arealudlæg.

Åben lav boligbebyggelse

16


3. BYMØNSTER

Byrådets mål for byudvikling og bosætning er beskrevet i Forslag til Kommuneplan 2009

2021 for Trekantområdet (kapitlerne 2.1 og 2.2).

Det fremgår bl.a., at vi ønsker velfungerende by- og lokalsamfund, hvor vi bygger videre

på deres styrker, identitet og særpræg. Vi vil være kendetegnet ved vores attraktive

bosætningsmuligheder, hvor der er varierede boligområder og fokus på kvalitet.

Det har for den nye Middelfart Kommune været vigtigt at fastlægge det nye bymønster.

De sammenlagte kommuners tidligere bymønster er ikke længere gældende, og der skal

nu tænkes i nye sammenhænge og relationer mellem byerne, landsbyerne og

landområderne. De 3 gamle kommuners hovedbyer (Ejby, Middelfart, Nørre Aaby), der

tidligere har skullet rumme alle nødvendige servicefunktioner og måske har konkurreret

med hinanden er nu en del af den samme kommune og skal forsøge at finde en ny

balance og position i kommunens bymønster.

I Middelfart Kommune – som i det øvrige Trekantområde - opererer vi med et bymønster

af følgende bytyper:

• Hovedby (på kort: rød)

• Centerbyer (på kort: blå)

• Lokalbyer (på kort: grønne)

• Landsbyer

Bytyperne er ud fra en vurdering baseret på byernes/områdernes størrelse, forhistorie og

den hidtidige tendens omkring udvikling i områderne, kombineret med en vurdering af

områdernes funktioner og kvaliteter og det fremtidige bosætningsmønster.

17


Bymønster og bosætning

Middelfart er naturligt kommunens hovedby. Det forventes, at størstedelen af den

fremtidige udvikling vil ske i Middelfart. Både af miljømæssige årsager (jf. principper for

nye arealudlæg i kapitel 2.1 Byudvikling i Kommuneplan 20092021 for

Trekantområdet) og på grund af den service og de kvaliteter der er i hovedbyen.

Planlægningen skal styrke Middelfart i samspillet med de øvrige hovedbyer i

Trekantområdet og på Fyn. Det gælder inden for områder som bosætning, kultur,

detailhandel, erhverv og privat og offentlig service.

Der er udpeget 3 centerbyer (Ejby, Nørre Aaby og Strib) og 5 lokalbyer (Brenderup,

Båring-Asperup, Gelsted, Harndrup og Kauslunde). Alle byer fungerer nu i større og

mindre grad som bosætningsbyer, og de bør have/gives muligheder for at udvikle sig

yderligere. De har alle servicetilbud som skoler og daginstitutioner samt et vist

handelsliv. Centerbyerne har desuden mere detailhandel, privat og offentlig service og

god kollektiv trafikbetjening.

Endelig er der de øvrige landsbyer og landbebyggelser, der har forholdsvis få indbyggere.

Alle, på nær Fjelsted, er beliggende udelukkende i landzone. Udviklingen i landsbyerne

skal ske ved at styrke de kvaliteter, som karakteriserer de enkelte områder. I disse

landsbyer og landbebyggelser er der ikke grundlag for byudvikling, men nye boliger vil i

meget begrænset omfang kunne etableres ved huludfyldning og i de afgrænsede

landsbyer.

Erhverv

Erhvervsområderne har historisk været knyttet op på bymønsteret og forholdet til den

overordnede infrastruktur. I dag er de største samlede erhvervsområder beliggende i

Middelfart, Nørre Aaby, Båring-Asperup og Ejby. Mens der i Brenderup, Gelsted,

Kauslunde og Harndrup er udlagt mindre erhvervsområder. Derudover findes der

arealudlæg i det åbne land typisk for enkeltvirksomheder, som Gelsted Bygningsindustri

og Munck/asfaltvirksomhed.

Der stilles i dag større krav end nogensinde til erhvervsvirksomheder, specielt i forhold til

de miljømæssige aspekter. Derfor sker udlæg af nye erhvervsområder i tilknytning til de

eksisterende erhvervsområder. Samtidig koncentreres nyudlæggene omkring tre

områder, nemlig Middelfart, Nørre Aaby/Båring-Asperup og Ejby. De tre byområder vil

samtidig kunne tilbyde mulighed for mange forskellige kategorier af virksomhedstyper.

Det er Byrådets mål, at der sikres fortsat gode erhvervsmuligheder og at udviklingen kan

ske flere steder i Kommunen.

De eksisterende erhvervsområder i Nørre Aaby, Brenderup, Gelsted, Harndrup og

Kauslunde fastholdes, men der gives ikke udvidelsesmuligheder for disse. Der er med de

nuværende udlæg stadig mulighed for etablering af yderligere erhvervsvirksomheder i

området, men i indeværende planperiode forventes interessen for erhvervslokalisering

fortrinsvis at ske i Middelfart, Båring-Asperup og Ejby. Derfor er der i planperioden for de

øvrige erhvervsområder primært en forventning om at fastholde og udvikle de

nuværende erhvervsvirksomheder samt inddrage uudnyttede arealudlæg, som allerede

er udlagt.

For nogle af Kommunens erhvervsområder vil der på sigt kunne åbnes mulighed for

omdannelse af enkelte af disse erhvervsområder til anden anvendelse, f.eks. til center-

eller boligformål, hvis områderne ikke fremover er egnet til erhvervsformål. Det kunne

være eksempelvis være et område som Industrivej i Middelfart, som allerede i dag er

delvist udnyttet til boligformål. En blanding af boliger og erhverv stiller skærpede

18


miljøkrav til de virksomheder, som kan placere sig i området, og det kan derfor være

sværere at tiltrække erhvervsvirksomheder til områder som disse. Tilsvarende kan der

overvejes omdannelse af de centralt beliggende erhvervsområder langs Stationsvej i

Brenderup til andre byformål, f.eks. til en kombination af center- og boligformål.

Det bemærkes, at Middelfart Kommune fortsat fastholder Middelfart Trafikhavn som

erhvervshavn.

Detailhandel

For Middelfart Kommune er det vigtigt at sørge for et godt handelsliv både for

Kommunen under et og for de enkelte bysamfund. Middelfart Kommune kan med

detailhandelsbestemmelserne fastlægge arealudlæg til detailhandel, både for dagligvarer

og øvrige udvalgsvarer, udover planlovens detailhandelsbestemmelsernes maksimale

størrelse i Kommunens største handelsbyer (Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby).

Middelfart Kommune har i 2007 foretaget en detailhandelsanalyse af hele Kommunens

detailhandel. Her blev detailhandelens situation og behov for arealramme til detailhandel

udover lovgivningens rammer undersøgt. Det fremgår af analysen, at Middelfart

Kommune under ét har en fornuftig dækningsgrad af butikker/omsætning i forhold til

antal indbyggere, men at der er behov for udlæg af en arealramme udover lovens

muligheder i de fire største handelsbyer i den kommende planperiode.

Målet med den øgede arealramme er fortsat udvikling af de enkelte bymidter som

centrum for detailhandel. Det er vigtigt at give de største bysamfunds handelsliv

vækstbetingelser, således de fastholder og udbygger deres tiltrækningskraft til gavn for

hele Kommunen.

Middelfart by er hovedby, hvor der gives en større ramme til detailhandel, mens der for

de øvrige byer sikres en mindre ramme. Arealrammen er til nye butikker og eksklusiv

eksisterende butiksarealer.

Arealrammen til detailhandel kan kun udnyttes indenfor de enkelte byers

bymidteafgrænsning.

Gadeparti i Middelfart

19


Bymidteafgrænsning

Udpegningen af bymidteafgrænsningen for Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby er

identisk med byernes hidtil udlagte rammeområder til butiksformål. Der har med

udgangspunkt i detailhandelsanalysen fra 2007 ikke været behov for ændring i

bymidteafgræsningen for de nævnte byer. Tilsvarende er der foretaget statistiske

afgrænsninger af de enkelte byers bymidte, jævnfør retningslinierne i bekendtgørelse om

afgrænsning af bymidter, for at undersøge behovet for ændring af de udpegede

bymidter. På baggrund af beregningerne sammenholdt med detailhandelsanalysen

vurderes det ikke at være aktuelt at ændre de allerede udpegede bymidteafgrænsninger.

Der blev dog i detailhandelsundersøgelsen påpeget vigtigheden af, at specielt Strib,

Nørre Aaby og Ejbys bymidter ikke får en udstrækning, som er for stor i forhold til det

antal butikker, som de enkelte områder har. Udviklingen indenfor detailhandel og de

udlagte bymidteafgrænsninger for detailhandel vil blive fulgt nøje, således at der fortsat

kan sikres bæredygtige handelscentre i de fire byer.

I løbet af planperioden skal der ske en nærmere vurdering af udviklingen indenfor

detailhandel og vurderes om afgrænsningen af de nævnte bymidter er tidssvarende og

om der skal foretages justeringer i afgræsningen eller andre tiltag, som vil kunne styrke

detailhandlen i de enkelte områder. Eventuel udvidelse af de udpegede bymidter kan kun

ske på baggrund af den statistiske metode, jf. bekendtgørelse om afgrænsning af

bymidter og bydelscentre.

Udover bymidteafgrænsningerne er der i kapitel 2.4 med tilhørende kortmateriale i

kommuneplan for Trekantområdet udpeget områder til særlig pladskrævende butikker.

Der er udpeget et areal omkring erhvervsområderne langs Jyllandsvej, Fynsvej og

Bogensevej til særlig pladskrævende butikker, som ikke kan indpasses indenfor

bymidteafgrænsningen. statistik afgrænsning, jævnfør bekendtgørelse om afgrænsning

af bymidter og bydelscentre.

20


4. AREALUDLÆG OG AREALUDPEGNINGER

4.1 Arealbehov til boliger

For at imødekomme behovet for arealer til nye boliger i planperioden er der udlagt nye

arealer i de fleste bysamfund. I Kommuneplan 20092021 for Trekantområdet er der i

kapitel 2.1 Byudvikling fastlagt principper for udlæg af konkrete nye områder. Disse

principper har indgået som kriterier for valg af områder for boligudbygning, men alle

principper kan i sagens natur ikke imødekommes i alle områder. I bilaget er de enkelte

nye arealer beskrevet nærmere og vist på kort.

De nye udlæg er afstemt i forhold til den restrummelighed, der er i de eksisterende

kommuneplanlagte arealer. Der er udlagt flere arealer, end befolkningsprognosens

forventede 200 boliger pr. år, nemlig ca. 280 boliger pr. år. Dels af hensyn til fleksibilitet

i udbudet og dels af hensyn til forventningen om fortsat vækst i området, jf.

forudsætningerne beskrevet i afsnit 2.3.

Den eksisterende restrummelighed pr. jan. 2009 er opgjort til i alt 210 ha eller ca. 2.100

boliger. I beregningen benyttes et forventet bruttoarealforbrug på 600 m² for tæt-lav og

1.200 m 2 for åben-lav. Desuden forventes små 20 % (omtrent svarende til andelen af

etage-boligbyggeri) af boligbyggeriet at ske ved byfortætning og byomdannelse og

dermed uden yderligere arealforbrug.

By

Rummelighedsopgørelse for boliger i Middelfart Kommune

Nye boliger i

eksisterende

arealer: restrummelighed

Antal

boliger i

nye

arealudlæg

Antal

boliger i

udtagne

arealer

Antal boliger

ved byfortætning

og

byomdannelse

Boliger

I alt

Hovedby

Middelfart 908 400 0 400 1.708

Centerbyer

Ejby 515 0 50 565

Nørre Aaby 105 0 0 50 155

Strib 290 125 0 100 515

Lokalbyer

Brenderup 73 45 22 0 96

Gelsted 65 25 25 0 65

Harndrup 62 27 0 0 89

Båring 57 53 0 0 110

Kauslunde 0 25 0 0 25

Landsbyer

Vejlby 15 0 23 0 -8

Føns 5 8 0 0 13

Gamborg 0 7 0 0 7

I alt

2.095 715 70

600 3.340

Skema: Opgørelse over rummelighed samt antal boliger i nye arealudlæg i kommuneplanen.

21


4.2 Erhvervsarealer

For erhvervsarealer er det vurderet, at der ud fra erfaringerne med solgt erhvervsareal i

de seneste år (mellem 50.000 m 2 til over 500.000 m 2 i 2006) i de gamle kommuner kan

forventes et arealforbrug på ca. 200.000 m 2 pr. år, i alt 240 ha i planperioden.

Restrummeligheden er opgjort til ca. 140 ha. Der udlægges nye 110 ha i

kommuneplanen til totalt ca. 250 ha.

Område

Rummelighedsopgørelse for erhverv i Middelfart Kommune

Restrummelig

hed (ha)

Nye

arealudlæg

(ha)

Arealer, der

udtages (ha)

I alt

(ha)

Middelfart 66 90 0 156

Ejby 36 0 0 36

Båring-Asperup 27 20 0 47

Brenderup 3 0 0 3

Gelsted 9 0 0 9

Harndrup 2 0 0 2

I alt

143

110

Skema: Opgørelse over rummelighed samt antal ha i nye arealudlæg til erhverv i

kommuneplanen.

Erhvervsområde i Middelfart med motorvejen og Fiberline i forgrunden

22

0

253


4.3 Ændringer i forhold til tidligere planlægning.

En samlet oversigt over de større ændringer i arealudlæg og arealudpegninger, der er

foretaget i den ny kommuneplan findes i bilaget.

Derudover indeholder Kommuneplanen arealudlæg og –udpegninger, der stammer fra de

3 kommuneplaner og Fyns Amts regionplanen, som Kommuneplan 20092021 afløser.

Der er desuden udpeget nye lavbundsområder (det var ikke gjort i Fyns Amts regionplan)

og statens udpegning af særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder er medtaget.

Derudover er der foretaget mindre ændringer, justering af grænser og lignende.

Føns Vang Sø ved vintertide

23


5. SUPPLERENDE HOVEDSTRUKTUR OG

RETNINGSLINJER

Langt størstedelen af Kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjerer er indeholdt i

Kommuneplan 20092021 for Trekantområdet.

Middelfart Byråd ønsker dog supplere Kommuneplanen for Trekantområdet på nogle

områder. Det gælder områder, hvor Middelfart Byråd vil noget særligt – og mere – end

de øvrige byråd. Og det gælder områder, hvor der er forhold, der særligt gør sig

gældende for Middelfart kommune, og som derfor ikke er medtaget i Kommuneplan for

Trekantområdet.

Det gælder områderne:

24

• Klima og energi

• Vindmøller

• Skovrejsning

• Naturparken Hindsgavl Dyrehave

• Naturkvalitetsplanlægning


5.1 Klima og energi

I Kommuneplanen for Trekantområdet er klimaspørgsmålet behandlet, og det er her, der

er opstillet mål for kommunernes indsats:

Mål:

Trekantområdet vil bidrage til, at:

• anvendelsen af fossile brændsler reduceres med 15 %

inden 2025

• andelen af vedvarende energi øges til mindst 30 % af

energiforbruget frem mod 2025

• spareindsatsen forøges til 1,25 % årligt i 2025

• fremme projekter til udvikling og fremme af bæredygtig

energi

Trekantområdet vil sætte fokus på konsekvenserne af

klimaforandringerne og integrere klimatilpasning i fremtidig

planlægning og administration.

Klima og energi har stor bevågenhed i Middelfart Kommune og vi har tidligt sat

handlinger i gang på flere områder. Indsatsen på klima- og energiområdet er med til at

virkeliggøre Byrådets vision om "Middelfart Kommune - den grønne vækstkommune".

Baggrund.

Tidligere har mange kommuner fokuseret på nødvendigheden af at spare på energien for

at bekæmpe den øgede drivhuseffekt og deraf følgende klimaændringer. Med denne

Kommuneplan vil Middelfart Kommune påpege nødvendigheden af, at det også er

nødvendigt at tilpasse sig de igangværende klimaforandringer. Klimaforandringer handler

både om forebyggelse og tilpasning.

Stern-rapporten fra 2006 indeholdte økonomiske beregninger over, hvad den globale

opvarmning kan komme til at koste i 2050, hvis der ikke skrides til handling omgående.

I et økonomisk perspektiv vil manglende handling koste 20% af det globale

bruttonationalprodukt mod 1 % af det globale bruttonationalprodukt, hvis vi går i gang

omgående. Der er således fordelagtig økonomi i klimaforebyggelse og tilpasning nu.

Spørgsmålet der trænger sig mere og mere på, er hvor fundamentalt menneskets

livsform vil blive påvirket, hvis indsatserne ikke er tilstrækkelige.

Handlinger.

Middelfart Byråd tager ansvar for forebyggelse og tilpasning af klimaforandringer. Dels

fordi det er nødvendigt, og dels fordi det er billigt at ”gøre noget nu frem for at vente”.

Klimaforandringer et derfor et centralt tema i Middelfart Kommunes Agenda 21 strategi,

der blev vedtaget i 2007. Strategien bliver efterfølgende udmøntet i en konkret

handlingsplan for en bæredygtig udvikling, hvor vi sætter yderligere fokus på udvikling

og igangsætning af konkrete initiativer på klima- og energiområdet.

Middelfart Kommune har allerede igangsat en række konkrete initiativer, der forebygger

og tilpasser til klimaforandringerne. Det drejer sig om energirenoveringsprojekter i

offentlige og private bygninger efter økonomisk attraktive finansieringsmodeller (ESCO –

Energy Service Company), kloakeringsprojekter i millionklassen med meget mere.

25


Endvidere er Middelfart Kommune Klimakommune med Danmarks Naturfredningsforening

og Klimakommune under Kommunernes Landsforening. På landsplan betegnes Middelfart

som progressiv inden for klima- og energiområdet – en position vi vil arbejde for at

beholde.

Hvad angår den fysiske planlægning og klima- og miljørigtigt byggeri og byomdannelse

gav Byrådet borgerne en tidlig ”klima-julegave” i forbindelse med en byrådsbeslutning

den 1. december 2008. Det skete i form af et sæt retningslinier for klima- og miljøvenligt

byggeri og byomdannelse.

Middelfart Byråd har besluttet:

• at der i kommende lokalplaner om boligbyggeri skal være krav om, at

boligbyggeri opføres som lavenergibebyggelse (energiklasse 1),

• at der tilsvarende skal arbejdes for, at kommunens fremtidige bygninger skal

opføres som energiklasse 1,

• at energikrav i kommende lokalplaner for erhvervsbyggeri skal vurderes konkret i

de enkelte tilfælde og,

• at der i kommende lokalplaner skal være krav om, at regnvand skal søges

nedsivet/opsamlet på egen grund.

Dertil kommer en række retningslinier, der skal opfattes som pejlemærker. Det er bl.a.

retningslinier, der skal modvirke anvendelse af kemikalier i byggeri, der er

sundhedsskadelige.

Det betyder at byggeriet vil have et energiforbrug, der er 50% lavere end byggeri, der er

godkendt i 2006. Det lavere energiforbrug betyder mindre CO2 udledning, og er dermed

med til at forebygge klimaforandringer.

Boligrenovering med solfanger

Bestemmelser om, at regnvand skal søges nedsivet/opsamlet på egen grund medfører,

at kloakkerne ikke belastes unødvendig meget ved kraftig skybrud. Dermed er

bestemmelsen et vigtigt element i klimatilpasningen.

Det er simple retningslinier, der har stor effekt. Kravene er fastlagt i de generelle

rammer for lokalplanlægning, jf. kapitel 6.1.

26


5.2 Vindmøller

I Forslag til Kommuneplan 20092021 for Trekantområdet har kommunerne opstillet

følgende mål vedrørende vindmøller:

Mål:

Trekantområdet vil bidrage til, at mindst 30% af energiforbruget

i 2025 er dækket af vedvarende energi.

For at realisere målet er det nødvendigt at se på vindmølle-energi og i kommuneplanen

udpege vindmølleområder, hvor der vil kunne opstilles møller til at tilvejebringe den

vedvarende energi.

Den vindmølleplanlægning, der er medtaget i kommuneplanforslaget, er imidlertid ikke

opdateret. Det skyldes, at der i perioden op til vedtagelsen af forslaget er kommet ny

lovgivning om vedvarende energi og der er sket en teknologisk udvikling, således at de

vindmølleområder, som er optaget i kommuneplanforslaget fra de gamle regionplaner

ikke længere må betegnes som helt tidssvarende.

Kommunerne har derfor i Kommuneplanforslaget for Trekantområdet tilkendegivet:

Det vil vi:

Arbejde videre med vindmølleplanlægningen for at understøtte

en bæredygtig udvikling og skabe rammerne for at realisere

målet om, at 30% af energiforbruget dækkes af vedvarende

energi i 2025.

Middelfart Byråd ønsker derfor at igangsætte en ny vindmølleplanlægning, der tager

højde for den teknologiske og lovgivningsmæssige udvikling, der er sket siden Fyns Amt

udpegede vindmølleområder i regionplanen.

I øvrigt er tilkendegivelsen om at arbejde videre med vindmølleplanlægningen helt i tråd

med Byrådets vision om at være den grønne vækstkommune.

Vi vil derfor særskilt starte en egentlig vindmølleplanlægning op, der forholder sig til de

nuværende teknologiske og lovgivningsmæssige forhold. Når et forslag til vindmølleplan

er udarbejdet vil det blive sendt i separat høring og vindmølleplanen vil blive vedtaget

som et tillæg til den ny kommuneplan. Indtil da er det vindmølleområderne fra Fyns

Amts regionplan 2005, der er medtaget i kommuneplanen, se kortet.

27


Signaturforklaring:

Kort: Vindmølleområder i Middelfart Kommune.

28


5.3 Fleksibel skovrejsning

I Trekantområdets fælles hovedstruktur lægges der nu op til, at de enkelte kommuner

kan anvende den fleksible skovrejsningsmodel, hvor man ved en mere aktiv indsats kan

bidrage til at øge skovandelen yderligere. Den fleksible skovrejsningsmodel giver private

jordejere, som gerne vil rejse skov med statsligt tilskud, mulighed for at komme

hurtigere på banen, fordi kommunen henvender sig speciel til dem og modellen ikke er

bundet op til planperioden.

Middelfart Kommune vil tilslutte sig den fleksible skovrejsningsmodel for både at øge

naturandelen og forbedre miljøet samt de rekreative betingelser for kommunens borgere

mest muligt.

Offentlig støtte til privat skovrejsning kom tidligere generelt kun på tale, hvis man lå

inden for et skovrejsningsområde udpeget af amtet. Lå man udenfor, kunne man nok

rejse skov, men ikke med statsligt tilskud. Udpegningen af områder, hvor skovrejsning er

ønsket, skete som en vejledende og langsigtet planlægning. Det er altså helt frivilligt, om

ejere af jord i disse områder vil plante skov. Resultatet er faktisk, at der ikke blev rejst

særlig meget skov og slet ikke nok til at få succes i forhold til det nationale mål om en

fordobling i løbet af 80-100 år.

Det har vist sig at den fleksible skovrejsningsmodel, der inddrager den private lodsejers

ønske om etablering af ny skov er en effektiv måde at øge skovandelen. Derfor vil

Middelfart Kommune tilslutte sig modellen, og som udgangspunkt hvert andet år (eller

efter behov og resurser) være proaktiv og invitere private lodsejere til at komme med

forslag om nye skovområder. Kommunen vil så vurdere de indkomne forslag og i givent

falde lave tillæg til kommuneplanen.

Ved udpegningen af nye skovrejsningsområder skal der dog også tages hensyn til

geologiske, kulturhistoriske og landskabelige interesser. Det er derfor vigtigt at

udpegningen af skovrejsningsområder hver gang tager udgangspunkt i en konkret

vurdering af det enkelte landskab, dets særlige karakter, værdier og

landskabsoplevelsen, også set i større sammenhæng. Skovrejsning kan være med til at

understrege landskabets karakteristika, men kan også føre til en sløring af værdifulde

landskabstræk eller udsyn. Skovrejsning kan også ske ved at integrere ikketræbevoksede

arealer i det nye skovområde. Eksempelvis indeholder Skov- og

Naturstyrelsens skovrejsningsprojekter nu typisk op til 10-40 % åbne arealer. Det giver

gode muligheder for at tage hensyn til de forskellige naturinteresser samt til de

geologiske, kulturhistoriske og landskabelige bevaringsværdier.

29


5.4 Naturparken Hindsgavl Dyrehave

Mål

• Den indhegnede dyrehave skal anvendes til offentlig naturpark og dyrehave

med rekreative muligheder og udflugtsaktiviteter.

• Områdets særlige landskabelige karakter som herregårdslandskab skal bevares

og styrkes.

• Der etableres ny natur, så naturindholdet og kvaliteten samlet set øges og

karakteristiske træer og beplantninger bevares.

• Forudsætningerne for formidlingen af natur- og kulturhistorie skal forbedres og

tilgængeligheden af de tidligere dyrkede arealer øges for besøgende via udvidet

stisystem.

Redegørelse til mål

Visionen for ”Naturparken Hindsgavl Dyrehave” er at udvikle de naturmæssige

og kulturhistoriske forhold og de rekreative muligheder på Hindsgavlhalvøen, samt at

bidrage til en bedre formidling af disse forhold.

Det vil være muligt i forbindelse med Dyrehaven at skabe og udnytte synergieffekter

mellem de forskellige delområder af Byrådets vision, som fremgår af Middelfartplanen:

• Ud i naturen

• Læring og uddannelse hele livet

• Borgere i form

• Oplevelser i fællesskab

5.4.1 Middelfart – Retningslinje for Naturparken Hindsgavl

Dyrehave

Retningslinje – Naturparken Hindsgavl Dyrehave

Området skal anvendes som dyrehave og naturpark med ikke-støjende rekreativ

anvendelse. Der må ikke opføres ny bebyggelse i området. Der må dog etableres

enkle faciliteter, der er nødvendige for områdets udflugtsaktiviteter, hvis de er

forenelige med Hindsgavlhalvøens særlige landskabs- og bebyggelsesmiljø.

Områdets særlige landskabelige karakter som herregårdslandskab skal sikres og

styrkes og karakteristiske træer, beplantninger og særlige kig bevares.

Indenfor området skal der prioriteres projekter for ny natur, naturforbedring og

naturformidling.

Indenfor området skal der ikke meddeles tilladelse efter Planlovens §35 til forhold,

som kan tilsidesætte de landskabelige værdier eller naturforbedringsinteresserne.

Området fremgår af kortet.

30


Redegørelse

Hindsgavlhalvøen er beliggende mellem Lillebælt og Fænøsund og rummer dermed helt

specielle landskabelige, naturmæssige samt kulturhistoriske værdier som det gælder om

at bevare og styrke. Halvøen er allerede i dag et vigtigt nærrekreativt område for

Middelfart. Der er store muligheder for at udvikle området yderligere, så det bliver en

udflugtslokalitet af regional betydning, hvor kultur, natur og rekreative værdier går hånd

i hånd. Middelfart Kommune er ejer af en stor del af halvøen, hvorfor det er oplagt at

Middelfart Kommune stiller med dette partnerskabsprojekt rammerne til rådighed for

udviklingen af et unikt rekreativt naturområde. Den videre udvikling af området vil være

en proces over årene, hvor det gælder om at producere og videreudvikle de gode

oplevelser i fællesskab for fremtiden.

I direkte tilknytning til selve dyrehaven etableres der et attraktivt velkomst- og

aktivitetsareal som indbydende område og indgang til naturoplevelserne i dyrehaven.

Området skal omfatte parkeringsmuligheder, informationscenter, opholdsarealer,

naturlegeplads, evt. en mini-zoo med klappedyr og motionsbane.

Flere detaljer til hele projektet ”Naturparken Hindsgavl Dyrehave” fremgår af

Kommunens projektbeskrivelse fra september 2008.

Kort: ”Naturparken Hindsgavl Dyrehave”

31


5.5 Naturkvalitetsplanlægning

Mål

• Naturværdierne i det åbne land må ikke forringes og skal tilstræbes styrket.

• Arealer til natur skal udvides og befolkningens adgang til naturområderne skal

øges ud fra en prioriteret indsats og administration, som er fastlagt via

naturkvalitetsplanlægningen.

Redegørelse til mål

Dette afsnit om naturkvalitetsplanlægning er en kommunespecifik tilføjelse til

naturafsnittet i Kommuneplan 20092021 for Trekantområdet, idet ikke alle kommuner

har lavet en naturkvalitetsplanlægning.

På naturområdet venter os i de kommende år store udfordringer. Vi skal sikre den

eksisterende natur med dens biologiske mangfoldighed samt leve op til internationale

forpligtelser. Ændring af tilstanden i åbne vandløb, søer, moser, heder, ferske enge,

overdrev og strandenge, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 samt ændring af

sten og jorddiger, som er omfattet af Museumslovens § 29a må normalt ikke finde sted.

Naturkvalitetsplanlægning er en måde hvorpå kommunerne får et redskab til at prioritere

og forvalte naturarealer på baggrund af en viden om deres naturkvalitet og/eller

naturpotentiale.

5.5.1 Middelfart – Retningslinje for naturkvalitetsmål

Retningslinje - naturkvalitetsmål

Med henblik på at varetage de biologiske bevaringsinteresser i det åbne land må der

ikke efter plan-, miljølovgivningen og anden relevant lovgivning meddeles tilladelser til

aktiviteter, der kan påvirke naturområder i et omfang, som kan hindre opfyldelsen af

de fastlagte naturkvalitetsmål.

Alle søer med et overfladeareal større end 100 m² har som udgangspunkt en

basismålsætning, som indebærer, at de skal have et naturligt og alsidigt plante og

dyreliv, der ikke er eller kun er svagt påvirket af menneskelig aktivitet.

Naturkvalitetsmål for de enkelte naturområder fremgår af kortbilag, og

målsætningskategorierne er defineret i skemaet.

32


Skema: Målsætninger for naturarealer i Middelfart Kommune med definition af

målsætningskategorier.

33


Kort: Naturkvalitetsmål for Middelfart Kommune

34


Redegørelse

Naturkvalitetsplanen opstiller en målsætning for de enkelte områders naturkvalitet.

Målsætningskategorierne fremgår af skemaet vist i skemaet, som også viser, hvilke

parametre der lægges vægt på ved bedømmelse af, om målsætningerne er opfyldt eller

ej. Målsætningerne for de enkelte naturområder fremgår af kort. Vedrørende kvalitetsmål

for vandløb henvises til de kommende statslige vandplaner.

Naturkvalitetsmålene er fastsat på baggrund af en række parametre, herunder

• områdernes aktuelle naturindhold (naturmæssige værdisætning), for så vidt dette

er kendt

• områdernes størrelse og struktur

• historiske oplysninger om områdernes naturindhold og kontinuitet i driftsformen

• vurdering af potentialet for genopretning i og omkring de pågældende

naturområder

• vurdering af områdets aktuelle og potentielle betydning landskabsøkologisk set,

som dele af sammenhængende naturområder, potentielt sammenhængende

naturområder eller økologiske forbindelser.

De beskyttede og målsætte naturtyper i Middelfart kommune omfatter i alt knapt 1.900

ha fordelt på 789 større og mindre lokaliteter. Beskyttet natur inklusive søer udgør knapt

7 % af kommunens areal, hvorimod ca. 9,5 % af det samlede danske areal er registreret

som beskyttet natur.

Af skemaet fremgår, hvorledes naturområderne er fordelt på de 4

målsætningskategorier, hvoraf A, naturområder af international eller national betydning,

er den højeste og D, naturområder af regional eller lokal betydning, er den laveste

målsætning.

Det er mest lidt større sammenhængende lokaliteter, som f.eks. ved Gamborg, Føns og

Flægen ved Tybrind Vig, Ejby Mose og Brænde og Stor Å, der er højest prioriterede,

mens et stort antal mindre områder er lavere målsat. 43 % af Middelfart Kommunes

naturarealer er omfattet af den højeste kategori og vurderes dermed at være vigtige

levesteder og spredningskilder for sjældne arter i Danmark og på Fyn. De mindre og

mere spredt liggende lavere målsætte områder fungerer som spredningskorridorer og

levesteder for mere almindelige dyre- og plantearter.

Søer og vandløb er ikke medtaget i figuren, fordi søerne som udgangspunkt har en

basismålsætning, og vandløbenes målsætning ikke er sammenlignelig med nedenstående

målsætning.

Der er stadig ikke fuldt og systematiseret kendskab til arters og naturtypers udbredelse

og der kan derfor med ny viden vise sig at være flere særligt værdifulde naturområder.

Det er derfor vigtigt, at den systematiske vidensopbygning på området fortsætter.

Naturplanlægningen er tænkt som en løbende proces, hvor målsætningsgrundlaget

tilbagevendende ajourføres på baggrund af en vurdering af de valgte indsatsers effekt.

35


9%

22%

Fordeling af naturområderne på de 4

målsætningskategorier

26%

43%

Figur: Arealmæssig fordeling af naturområderne på de 4 målsætningskategorier.

A: Naturområder af

international eller

national betydning

B: Naturområder af

national eller regional

betydning

C: Naturområder af

regional betydning

D: Naturområder af

regional eller lokal

betydning

Naturkvalitetsplanlægning er udviklet til at forvalte og prioritere naturarealer på

baggrund af deres naturkvalitet.

Middelfart Kommune bruger naturkvalitetsplanlægningen i forbindelse med følgende

opgaver:

36

FAKTABOKS

• Naturen og dens potentialer skal tænkes ind i den overordnede planlægning.

Når kommunerne laver kommuneplan og udlægger nye bolig og

erhvervsområder er det vigtigt at hensynet til eksisterende natur og udbygning

af naturen indgår som et element i planlægningen.

• Til brug for prioritering af den aktive indsats til bevaring og styrkelse af

naturværdierne, gennem naturpleje, naturgenopretning og administration af

tilskudsordninger til varetagelse af naturhensyn.

• Til brug for fastlæggelse af de økologiske forbindelsesområder,

• At kunne vurdere, hvor naturarealet eventuelt bør udvides,

• Administration af naturbeskyttelsesloven, lov om miljøgodkendelse af husdyr,

miljøbeskyttelsesloven m.fl. Naturkvalitetsplanlægningen bruges som grundlag

for at kunne vurdere konkrete ansøgninger på, så naturen bevares bedst

muligt når de enkelte ansøgninger behandles.

• Endvidere giver vedtagne kvalitetsmål grundlag for målrettet at kunne følge

udviklingen i naturens tilstand, herunder effekten af forskellige indsatser.

• Viden om den lokale natur, når der skal ske formidling.


5.6 Kulturmiljøer

I kapitel 4.2 i Kommuneplan 20092021 for Trekantområdet er udpegning af

kulturhistoriske værdier og retningslinje herfor behandlet.

Retningslinjen lyder:

Retningslinje – kulturhistoriske værdier:

Inden for de udpegede kulturmiljøer må der kun

planlægges for og udføres aktiviteter inden for byggeri,

anlæg, råstofgravning med videre, hvis der tages hensyn til

de kulturhistoriske bevaringsværdier og det kan godtgøres,

at de beskyttelses- og bevaringsmæssige interesser ikke

tilsidesættes.

Med henblik på at kunne varetage beskyttelseshensyn bedst muligt er det relevant at

kende udpegningsgrundlaget og beskyttelsesinteresserne. I Middelfart Kommune bevares

derfor en opdeling af kulturmiljøerne i følgende kategorier, som er mere detaljeret end

Trekantområdets fælles udpegninger:

• Særligt bevaringsværdige landsbyer

• Særligt bevaringsværdige landsbyejerlav

• Særligt bevaringsværdige hovedgårdsejerlav

• Særligt bevaringsværdige kystkulturmiljøer

• Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder

Særligt bevaringsværdige landsbyer.

Med henblik på varetagelse af de kulturhistoriske beskyttelsesinteresser er der tidligere

på hele Fyn blevet udpeget 23 særligt bevaringsværdige landsbyer samt 11 særlig

bevaringsværdige landsbyejerlav.

For 10 af disse landsbyers vedkommende er ejerlavene samtidigt udpeget som særligt

bevaringsværdige. Disse 10 byer med ejerlav udgør ud fra en vurdering af den

kulturhistoriske helhed de højest prioriterede repræsentanter for udskiftningstidens

landsby på Fyn. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at ejerlav og landsby ved

administration og planlægning mv. skal betragtes som en helhed og ikke som to adskilte

og uafhængige elementer.

I Middelfart Kommune er landsbyerne Kærby, Holse, Føns og Sdr. Aaby udpeget som

særligt bevaringsværdige landsbyer på grund af de velbevarede middelalderlige

strukturer. Sdr. Aaby er en af de 10 landsbyer på Fyn, hvor dens ejerlav samtidig er

udpeget som særligt bevaringsværdig.

De særlige bevaringsværdige landsbyer og landsbyejerlav er vist på kortet.

Særligt bevaringsværdige hovedgårdsejerlav

Hovedgårdene har sat deres præg på landskabet med deres store bebyggelsestomme,

vidtstrakte marker, stengærder, alleer og skove. Hovedgårdlandskaber indgår som et af

kriterierne i forbindelse med udpegningen af landskabelige interesseområder. Fyns Amt

har tidligere vurderet at ud af de 123 hovedgårde rummer 18 helt særlige

kulturhistoriske bevaringsinteresser, herunder Wedellsborghalvøen. Wedellsborg

37


Hovedgård anses som en typisk anlægstype med mange udviklingskarakteristika, der

sætter Wedellsborg i en særklasse blandt de fynske hovedgårde.

Middelfart kommune har derudover udpeget Hindsgavlhalvøen, idet halvøen rummer en

række kulturspor og kulturmiljøer over et langt udviklingsforløb fra tidlig middelalder

frem til i dag.

Kystskov på Hindsgavl mod Lillebælt

Halvøen fremtræder med betydelige kulturspor fra tidlig middelalder med den markante

kystnære borgbanke frem til det nuværende herregårdslandskab med fredede og

bevaringsværdige bygninger fra 17- og 1800 tallet med tilhørende historiske parkrum,

beplantninger, alleer og åbne herregårdslandskaber.

Området bærer endvidere fortsat præg af repræsentative bevaringsværdige

landarbejderboliger under herregården, f.eks. ved Hindsgavl Bro, Engelsborg og

Kongebro. Halvøens skovbevoksede kystområder mod nord bærer ligeledes en række

kulturspor fra de historiske kystnære forsvarsanlæg og skanser fra 1600 årene og senere

fra 1800 tallet.

Fra nyere tid kan f.eks. nævnes kulturspor ved de omfattende anlæg til jernbane, vej og

gammel Lillebæltsbro, der har præget herregårdslandskabet ved Kongebro. Også

Søbadets placering og bebyggelse i 1900 tallets første halvdel er eksempler på nyere

kulturspor.

Det særlige bevaringsværdige hovedgårdsejerlav er vist på kortet.

Særligt bevaringsværdige kystkulturmiljøer

Fiskeri og skibsfart har igennem århundreder præget store dele af kysten og sat sig

fysiske spor. Ophør af aktiviteterne har mange steder medført funktionstømning af

bygninger og anlæg ved kysten. En del af disse anlæg står i fare for at forsvinde inden

for de nærmeste år.

38


Fyns Amt foretog i samarbejde med de fynske kulturhistoriske museer i årene 2000-

2001, en undersøgelse af kystens kulturmiljøer, der havde til formål at registrere og

vurdere de fysiske anlæg, der udgør samlede kulturmiljøer og beskrive dem således, at

materialet kunne benyttes som et redskab i den fysiske planlægning både lokalt og

regionalt og som informationsmateriale til beboere og andre interesserede.

Undersøgelsen har vist, at sporene efter kystkulturmiljøer er under pres, og at der er

behov for en særlig indsats for at sikre de relativt få velbevarede kystmiljøer på rimelig

vis. I forbindelse med undersøgelsen er der på Fyn udpeget 60 særligt bevaringsværdige

kystkulturmiljøer, der vurderes at være af overordnet interesse. I Middelfart Kommune er

der registreret 33 kystkulturmiljøer, heraf er 4 vurderet som særlige bevaringsværdige:

• Skrillinge Strand Fiskerleje

• Ronæs bro, Købmandsgård: Unik som næsten komplet bevaret handelshavn

udenfor købstadsmiljøet

• Fønsskov, Kystfiskerplads

Middelfart, Søkøbsted

De særlige bevaringsværdige kystkulturmiljøer er vist på kortet.

Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder

De særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder omfatter områder som rummer en stor

koncentration af betydningsfulde kulturspor fra såvel forhistorisk som historisk tid.

I Middelfart Kommune findes der fire særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder, som

omfatter Hindsgavls kyststrækning med voldsted og skanser, 2 områder ved Føns og et

større område i Håre Bjerge med gravhøje og højryggede agre.

De særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder er vist på kortet.

Fortidsminder

De fleste fortidsminder er fredede og omgivet af en 100 meter beskyttelseslinie. De

fredede fortidsminder er omfattet af både museumsloven og naturbeskyttelsesloven, som

betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af fortidsminderne og at der ikke

må ske ændringer af arealerne inden for en afstand af 100 meter fra fortidsmindet. Der

må eksempelvis ikke graves ved fortidsmindet, smides en bunke marksten, nedgraves

dræn eller vandledninger, bygges, tilplantes eller plantes læhegn. Almindelig

landbrugsdrift må finde sted, dog skal der holdes en 2 m dyrkningsfri bramme til selve

fortidsmindet. Kulturarvsstyrelsen administrerer museumslovens bestemmelser om

beskyttelse af selve fortidsminderne og 2 meter bræmmerne omkring dem, mens

kommunen administrerer naturbeskyttelseslovens bestemmelse om 100 meter

beskyttelseslinien omkring fortidsminderne.

Arkæologiske kulturarv

Kulturarvsstyrelsen har kortlagt særligt bevaringsværdige arkæologiske lokaliteter – de

såkaldte kulturarvsarealer. Registreringen omfatter både kulturarvsarealer af national og

regional betydning i det åbne land og i bevarede dele af de middelalderlige bykerner.

Kortlægningen skal hjælpe bygherrer og myndigheder, så de allerede i en tidlig fase kan

se, om et areal har særlig arkæologisk betydning eller ej. Dermed er der mulighed for at

placere et byggeri, så det ikke generer det arkæologisk følsomme område. Bygherren

undgår derved alvorlige forsinkelser i byggeriet og store udgifter til evt. arkæologiske

undersøgelser. En ændret arealanvendelse i forbindelse med byggeri, kan efter

museumslovens § 27 indebære krav om forudgående arkæologisk undersøgelse.

39


Kort: Trekantområdets samlede kort viser alene tilstedeværelsen af de kulturhistoriske værdier, men viser ikke,

hvilket kulturhistoriske element det er. Det var tidligere til at se i regionplanen og det sikres hermed fortsat.

40


5.7 Tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone

5.7.1 Middelfart – Retningslinje for tilbageførsel af arealer fra

byzone til landzone

Retningslinje - tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone

Arealerne vist med skråskravering på kortbilag A – C tilbageføres med

kommuneplanens endelig vedtagelse fra byzone til landzone

Redegørelse

I forbindelse med gennemgangen af allerede kommuneplanlagte, men uudnyttede

arealer, er det vurderet, at en række mindre arealer bør tilbageføres fra byzone til

landzone, da planlægningen for arealerne ikke længere er aktuel. Det drejer sig om 3

områder:

A. I Brenderup har ejeren af ejendommen Rugårdsvej 216 begæret en del af

ejendommen tilbageført til landzone. Ejendommen grænser op til det åbne land og

placeringen af den eksisterende bebyggelse i området hindre en hensigtsmæssig

bebyggelse af området. På den baggrund udtages arealet af planlægningen.

B. I den sydlige del af Brenderup – nord for Rugårdsvej og syd for Skovhaven - ligger et

areal der siden 1975 har været omfattet af en byplanvedtægt, der giver mulighed for

udstykning af området i 13 parcelhusgrunde. Vejadgangen til området er

problematisk ligesom området ligger i en afstand af godt 50 meter fra

rensningsanlægget. Sammenholdes dette med den lange periode, hvor arealet ikke

har været udnyttet, vurderes det, at udbygningen af Brenderup bør ske andet sted.

Tilbageførslen forudsætter ophævelse af byplanvedtægten.

C. I Ejby er et cirka 2,9 ha i henhold til rammebestemmelserne udlagt til

landbrugsformål uden mulighed for opførelse af bebyggelse. Arealet er beliggende i

byzone. Da arealet alene kan anvendes til landbrugsformål er det ikke relevant, at

have opretholdt en planlægning for området.

41


Kortbilag A. Del af matr. nr. 2o Skovshøjrup By, Brenderup, med et areal på cirka 0,5

ha.

Kortbilag B. Matr. nr. 14bl, 14ak, 11d samt del af 12d alle Brenderup by, Brenderup.

Området har et samlet areal på cirka 1,7 ha.

42


Kortbilag C. Matr. nr. 10ct Ejby By, Ejby, med et areal på cirka 2,9 ha.

43


6. KOMMUNEPLANRAMMER

Kommuneplanens rammedel skal indeholde rammer for alle de områder i Kommunen,

hvor der forventes gennemført lokalplaner og det er via rammerne offentligheden har

mulighed for at vurdere, hvordan kommuneplanen gennem lokalplanlægningen vil

påvirke bygge- og anvendelsesmulighederne i de enkelte områder.

Plandistrikter

Kommunen er inddelt i 11 plandistrikter

00 Middelfart midtby

01 Middelfart

02 Strib

03 Kauslunde

04 Båring-Asperup

05 Nørre Aaby

06 Brenderup

07 Ejby

08 Gelsted

09 Fjelsted-Harndrup

10 Wedellsborg-halvøen

Hvert plandistrikt er igen opdelt i rammeområder, der hovedsageligt er afgrænset ud fra

en vurdering af deres anvendelse f.eks. overvejende boligformål, erhvervsformål osv..

Der er tilstræbt en opdeling med nogenlunde ensartet bebyggelse og anvendelse inden

44


for hvert enkelt område. Grænserne følger i princippet ejendomsskel eller markante

fysiske træk såsom levende hegn eller lignende.

Rammeområderne er opdelt på følgende anvendelseskategorier:

B: Boligområde

BE: Blandet bolig og erhverv

C: Centerområde

E: Erhvervsområde

O: Offentligt område

R: Rekreativt område

S: Sommerhusområde

T: Tekniske anlæg

L: Landsbyer

Å: Det åbne land

Nummereringen af de enkelte rammeområder indeholder bogstavbetegnelse for

anvendelsen, det overordnede plandistrikt nr., og endelig en fortløbende nummerering

inden for det enkelte plandistrikt og inden for hver anvendelseskategori. (B.02.01 -

boligområde i Strib)

Rammernes opbygning

Rammerne for lokalplanlægningen består af

• de fælles retningslinjer for Trekantområdet

• de generelle rammebestemmelser og

• rammebestemmelserne for de enkelte områder.

De generelle ramme bestemmelser gælder for al lokalplanlægningen i hele kommunen,

dog tilsidesættes de hvis, der under det enkelte rammeområde er fastsat nærmere

bestemmelser for et eller flere af emneområderne.

For hvert enkelte rammeområde angives den planlagte anvendelse for området, en

beskrivelse af status for området, bestemmelser om bebyggelsens omfang og

udformning, etageantal og højde, opholds- og friarealer og parkering. Derudover vil

nuværende og fremtidige zoneforhold være angivet ligesom gældende lokalplaner og

partielle byplanvedtægter (BP) inden for områderne er nævnt.

45


6.1 Generelle rammebestemmelser

Boligområder

Grunde til åben-lav bebyggelse må ikke udstykkes med et grundareal på mindre end 700

m². For tæt-lav bebyggelse må der ikke udstykkes grunde mindre end 400 m² inklusiv

eventuel andel i fællesarealer for den pågældende bebyggelse.

I de områder der alene er udlagt til boligområde kan der etableres visse former for

erhverv f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende

liberale erhverv samt dagpleje og lignende. Det er dog en forudsætning,

• at erhvervet drives af beboerne af boligen,

• at erhvervslokalerne indrettes i boligdelen,

• at udnyttelsen til liberalt erhverv eller lignende ikke ved skiltning, parkering eller

på anden måde ændrer ejendommens karakter af beboelsesejendom og/eller

områdets karakter af boligområde.

• at parkering sker på egen grund

Ved udlæg af nye åben-lav boligområder skal det sikres, at der udlægges fælles opholds-

og friarealer med et areal svarende til mindst 10 % af det samlede boligområde.

Arealerne skal etableres som større sammenhængende arealer, der i form og

beliggenhed vil kunne indgå som samlingspunkt for boligbebyggelsen.

Ved øvrig boligbebyggelse skal der udlægges friarealer svarende til mindst 100 % af

etagearealet. I forbindelse med bebyggelse i Middelfart midtby kan kravet til friareal

reduceres, men som minimum skal der udlægges mindst 25% af etagearealet. Til friareal

regnes også tagterrasser og store altaner.

Eksisterende friarealer i boligområderne skal bibeholdes som friarealer.

Erhvervsområder

Nyudlagte erhvervsområder skal friholdes for boligbebyggelse, undtagelsesvis kan der i

enkelte erhvervsområder etableres bolig i tilknytning til erhvervsformål, portnerbolig

o.lign.

Ved lokalplanlægning af nye erhvervsområder skal der sikres grønne friarealer ved udlæg

af større arealer som friholdes for bebyggelse eller oplag/benyttelse. Ligeledes skal der i

lokalplanlægningen sikres mulighed for afskærmning af udendørs oplag. Oplag skal

placeres bag bebyggelse eller anden afskærmning i forhold til overordnet vejnet.

I forlængelse af realisering af Trekantområdets kommuneplans retningslinjer omkring

skiltepolitik, arkitektur, beplantning og belysning m.m. for erhvervsområder vil de blive

indarbejdet i lokalplanlægningen af erhvervsområderne.

Centerområder – bymidteafgrænsning

Erhverv.

Der kan inden for centerområderne gives mulighed for erhvervsvirksomheder inden for

miljøklasse 1-3, hvis det vurderes hensigtsmæssig i forhold til boligbebyggelsen.

46


Detailhandel.

Der udlægges følgende arealramme til detailhandel inden for bymidteafgrænsningerne:

Middelfart.

Der udlægges en arealramme i planperioden på 18.000 m² til øvrige udvalgsvaregrupper

og 6.000 m² til dagligvarebutikker. Der kan etableres detailhandelsbutikker med et

maksimal bruttoetageareal på 3.000 m² for dagligvarebutikker og butikker på maksimal

1.500 m² for øvrige udvalgsvarebutikker. Enkelte rammeområder har fastsat en lavere

maksimal butiksstørrelse, hvilke fremgår af rammerne.

Gadebillede fra Middelfart

Strib.

I Strib udlægges en arealramme på 2.300 m² til udvalgsvaregrupper og 1.500 m² til

dagligvarebutikker. Her kan der udvides eller nyetableres butikker med en maksimal

bruttoetageareal på 2.000 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker,

dog under hensyntagen til den maksimale ramme for dagligvarebutikker og

udvalgsvarebutikker.

Nørre Aaby.

For Nørre Aaby udlægges en arealramme på 1.500 m² til udvalgsvaregrupper og 1.500

til dagligvarebutikker. Her kan der udvides eller nyetableres butikker med en

maksimal bruttoetageareal på 2.000 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for

udvalgsvarebutikker, dog under hensyntagen til den maksimale ramme for

dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker.

47


Ejby.

I Ejby udlægges en arealramme på 2.300 m² til udvalgsvaregrupper og 1.500 m² til

dagligvarebutikker. Her kan der udvides eller nyetableres butikker med en maksimal

bruttoetageareal på 2.000 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker,

dog under hensyntagen til den maksimale ramme for dagligvarebutikker og

udvalgsvarebutikker.

Øvrige områder:

I kommuneplanlagte centerområder uden for de nævnte bymidteafgrænsninger kan der

etableres eller udvides butikker, såfremt den samlede butiksstørrelse ikke overstiger

1.000 m² for dagligvarebutikker og 100 m² for udvalgsvarebutikker. Der er for disse

områder tale om, at der kan etableres enkeltstående butikker/butikker til områdets

daglige forsyning.

Tilsvarende kan der i boligområderne ud mod indfaldsvejene i Middelfart: Brovejen,

Assensvej og Jyllandsvej, samt mindre del af Østergade i Nørre Aaby og mindre del af

Nørregade i Ejby, ligeledes etableres dagligvarebutikker, såsom kiosk, på op til 250 m²

og udvalgsvarebutikker på op til 100 m². Eksisterende lokalplanlagte dagligvarebutikker

langs indfaldsvejene i Middelfart kan dog udvides til 1.000 m² svarende til gældende

lovgivnings størrelse for dagligvarebutik til områdets forsyning.

Udover bymidteafgrænsningerne er der i kapitel 2.4 med tilhørende kortmateriale i

kommuneplan for Trekantområdet udpeget områder til butikker for særlig pladskrævende

varegrupper. Der er udpeget et areal omkring erhvervsområderne langs Jyllandsvej,

Fynsvej og Bogensevej til butikker for særlig pladskrævende varegrupper, som ikke kan

indpasses inden for bymidteafgrænsningen. Der kan her indplaceres butikker for særlig

pladskrævende varegrupper, som byggemarkeder, trælasthandel og bilforhandlere.

Tilsvarende kan der her placeres møbelbutikker, såfremt de ikke kan indpasses inden for

bymidteafgrænsningen. Der kan etableres to butikker på op til 5.000 m², i alt maksimal

10.000 m², til butikker for særlig pladskrævende varegrupper inden for området.

Erhvervsområdet Nyvang er samtidig aflastningsområde for bymidten i Middelfart.

Landsbybebyggelse

Der er udarbejdet en landsbyramme for følgende landsbyer: Blanke-Roerslev, Fjelsted,

Føns, Gamborg, Røjle, Vejlby, Fjellerup, Holse, Husby, Håre, Kærby, Sønder Åby,

Tanderup, Udby, Bro, Mosegård og Indslev-Tårup. Landsbyrammen skal sikre, at de

kvaliteter, som de enkelte landsbyer har bevares, men at der samtidig gives mulighed for

diverse aktiviteter, som er naturligt forekommende i landsbyen, det være sig mulighed

for mindre erhvervsvirksomheder eller offentlige formål.

Boligbebyggelse

Der kan opføres enkelte boliger i løbet af planperioden indenfor landsbyafgrænsningen.

Opførelse af nye boliger skal som udgangspunkt ske ved huludfyldning. Ved opførelse af

nybyggeri vægtes bevarelse af den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse samt de

tilhørende landhaver højt. Ved nybyggeri skal eksisterende hegn og beplantning søges

bevaret.

For Bro, Føns, Holse, Kærby, Mosegård og Sdr. Åby vægtes de bevaringsværdige

bygninger og miljøer særligt højt og ny bebyggelse eller anlæg m.v. skal ske under

hensyntagen til disse.

Kommuneplanrammerne for de nævnte landsbyer er udarbejdet med henblik på

lokalplanlægning af alle seks landsbyer og herigennem sikring af landsbyens

bevaringsværdige bygninger og miljøer. Der er i dag udarbejdet bevarende lokalplan for

48


fire af de seks landsbyer (Føns, Kærby, Mosegård og Sdr. Åby), som også fastlægger

byggemulighederne for eventuelt kommende byggeri m.m.

Erhverv

Der vil kunne ske etablering af mindre erhverv, som enten er naturligt hjemmehørende i

en landsby eller erhverv, som i omfang anses for egnet at placere inden for

landsbyrammen, dog kun inden for miljøklasse 1-4.

Erhverv kan etableres i eksisterende overflødige driftsbygninger samt i eksisterende

erhvervsbygninger. Etablering af mindre virksomheder skal ske under hensyntagen til

landsbyens struktur og særlige kvaliteter. Der kan etableres bl.a. kontor, og mindre

håndværk og produktionsvirksomheder.

De større erhvervsmæssige landbrugsejendomme udelades af landsbyrammen.

Reguleringen af disse skal ikke ske igennem kommuneplanrammer.

Øvrige aktiviteter

Der kan ske etablering af offentlige formål, som f.eks. kirke, børneinstitution,

forsamlingshus, skole o.lign. inden for landsbyrammen.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er fastlagt til maksimalt 30 og en

maksimal bygningshøjde er 8,5 m og maksimalt to etager. Dog kan tæt/lav boligformål

og offentlige formål gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 40.

Erhvervsmæssig nødvendige driftsbygninger m.m. kan dog opføres i henhold til

byggelovens almindelige bestemmelser.

Landsbyerne er som udgangspunkt beliggende i landzone og vil ved eventuel

lokalplanlægning forblive i landzone.

Bevaringsværdig bebyggelse

For plandistrikterne 00 Middelfart midtby, 01 Middelfart, 02 Strib og 03 Kauslunde er der

i 1993 udarbejdet et kommuneatlas.

Bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 1, 2, 3 og 4 ifølge SAVE-registreringen

i kommuneatlas fra 1993 er i denne kommuneplan registreret som bevaringsværdige og

må ikke nedrives, ændres eller ombygges uden en konkret vurdering og en tilladelse fra

Byrådet, jf. nedenfor.

Ved bevaringsværdige bygninger skal udvendige ændringer i form af om- og tilbygninger,

herunder facadeændringer, udskiftning af tage, vinduer, døre og kviste ske i

overensstemmelse med den enkelte bygnings oprindelig byggeskik, arkitektur og

materialevalg.

Bygninger i bevaringsværdige miljøer skal ombygges og istandsættes under hensyntagen

til bygningernes oprindelige udseende, byggeskikken og områdets særlige karakter. Ved

lokalplanlægning skal der fastsættes bevaringsbestemmelser, der sikre de udpegede

værdifulde bygnings- og kulturmiljøer.

Fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger inkl. bevaringsværdi kan ses på

www.middelfart.dk

En bygning der i henhold til kommuneplanen er bevaringsværdig må ikke nedrives, før

nedrivningsanmeldelsen har været offentlig bekendtgjort i 4-6 uger og Byrådet har

meddelt ejeren om de i henhold til planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivning,

49


jf. § 18, stk. 1 og 2 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger. Dette gælder

ikke bygninger der i henhold til en lokalplan eller byplanvedtægt er omfattet af forbud

mod nedrivning.

Miljøklasser

Der er for hver kommuneplanramme fastlagt, hvilke typer miljøklasser af erhverv, som

er muligt at etablere inden for det enkelte rammeområde. Igennem miljøklassesystemet

fastlægges hvilke typer erhverv, som der gives mulighed for i forhold til den enkelte

kommuneplanramme, det gælder både i forhold til boligområder, erhvervsområder,

centerområder osv.

Klassifikationen inden for den enkelte miljøklasse sker på baggrund af Håndbog for Miljø

og Planlægning (Miljøministeriet 2004), som beskriver de forskellige erhvervstyper i

forhold til miljøklasse 1-7, hvor klasse 1 typisk er kontorerhverv, mens de højeste

miljøklasser vedrører erhvervsvirksomheder, som tung industri o. lign. Erhverv i

miljøklasse 1 kan placeres sammen med boliger, mens de højeste miljøklasser skal

placeres i rene erhvervsområder.

Kommuneplanrammerne opbygges, så der kun gives mulighed for miljøklasse 1 i

traditionelle boligkvarterer, som f.eks. parcelhuskvarter, mens der gives mulighed for op

til miljøklasse 2 i boligområder, som er beliggende nær bymidte, i centerområder eller

langs hovedfærdselsårer. Typisk for de områder vil der være boliger kombineret med

forskellige typer erhverv, som miljømæssigt kan indpasses med boliger. Etablering af

erhverv i disse boligområder skal ske under hensyntagen til eventuelle afstandskrav, som

lovgivningen foreskriver eller eventuelle anbefalinger, jævnfør Håndbog om Miljø og

Planlægning

I erhvervsområderne vil der afhængig af det enkelte område være mulighed for de fleste

miljøklasser.

Parkering

Ved opførelse af ny bebyggelse eller nyindretning af bebyggelse skal der sikres følgende

antal p-pladser på egen grund:

Boliger:

2 p-pladser pr. åben/lav bolig

1½ p-plads pr. tæt/lav bolig

1½ p-plads pr. etagebolig

1 p-plads pr. ungdoms-/ældrebolig

Erhverv:

1 p-plads pr. 25 m² ved butikker

1 p-plads pr. 50 m² ved kontorer, klinikker og lignende

1 p-plads pr. 100 m² ved øvrige erhvervsformål

Øvrige formål:

Der skal sikres tilstrækkeligt parkeringsareal på egen grund til dækning af

parkeringsbehovet.

Arealer eller pladser til lastbilparkering må kun indrettes i forbindelse med

erhvervsområder.

For alle områder gælder, at der skal sikres arealer til cykelparkering.

50


I forbindelse med etablering af parkeringsarealer skal det i videst muligt omfang sikres,

at regnvand kan nedsives på egen grund.

Stier

Ved planlægning for nye områder skal der udlægges cykel- og gangstier i området samt

sikres forbindelse til omkringliggende områder/stinet

Tilgængelighed

Veje, stier og udendørs opholdsarealer skal af hensyn til handicappede brugere så vidt

muligt udformes efter anvisningerne i DS-håndbog 105 ”Udearealer for alle”.

Lavenergi

Byggeri til boligformål skal opføres som lavenergibebyggelse klasse 1. Begrebet

lavenergibebyggelse defineres i henhold til bygningsreglementet.

Endvidere skal kommunale bygninger så vidt muligt opføres som energiklasse 1 og der

skal i forbindelse med lokalplanlægningen for erhvervsbyggeri tages stilling til om der

skal stilles krav om lavenergibebyggelse.

Regnvand

Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse er, at der installeres anlæg til opsamling

af regnvand på den enkelte ejendom. Vandet kan bruges til wc-skyl, tøjvask,

havevanding og lignende. Hensigten er at undgå unødig belastning af kloaksystem når

det er muligt.

Bevaringsværdige biotoper

Ved lokalplanlægningen skal det vurderes, om lokalplanområdet indeholder

bevaringsværdige beplantninger eller andre biotoper som skal søges bevaret gennem

lokalplanens bestemmelser. Det kan f.eks. dreje sig om store træer, levende hegn, små

vandhuller eller andre velegnede levesteder for dyr og planter.

Ved naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal der sikres en bufferzone

på minimum 10 meter rundt om naturområdet. Bufferzonen skal friholdes for bebyggelse

og faste anlæg og fremstå som et grønt ekstensivt plejet areal.

Drikkevandsinteresser

Se retningslinje ”Byudvikling og grundvand” i Kommuneplan for Trekantområdet.

Støj – vej, jernbane, erhverv, støjende rekreative anlæg m.m.

I henhold til planlovens § 15a må der i en lokalplan kun udlægges støjbelastede arealer

til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af

afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Se endvidere retningslinje ”Planlægningszoner for støj” i Kommuneplan for

Trekantområdet.

51


6.2 Rammebestemmelser for de enkelte områder

Rammebestemmelserne er opdelt efter plandistrikt, startende med distrikt 00 Middelfart

midtby. Der er for hvert plandistrikt indledningsvist lavet en kort beskrivelse af det

pågældende distrikt. Beskrivelsen efterfølges af et rammekort over distriktet, og herefter

følger rammebestemmelserne for de enkelte områder i plandistriktet.

Signaturforklaring til rammekortene:

52

Boligområde (B)

Blandet bolig og erhverv (BE)

Erhvervsområde (E)

Centerområde (C)

Rekreativt område (R)

Sommerhusområde (S)

Offentligt område (O)

Tekniske anlæg (T)

Det åbne land (Å)


Middelfart midtby

Plandistrikt 00

Middelfart midtby

Kommuneplandistrikt Middelfart midtby består af centerbyen Middelfart inklusiv den gamle

bydel i Middelfart.

I distriktet bor der cirka 4800 (2008-tal) og området afgrænses af Lillebælt/Snævringen og

plandistrikt Middelfart.

Der findes børnehave, skole, ældrecenter samt bibliotek i området. Derudover er der gode

indkøbsmuligheder med udgangspunkt i gågaden/bymidten af Middelfart by.

Byudvikling

Den primære byudvikling i området skal ske som byfortætning, da alt er bebygget. Der

forventes en boligudbygning i planperioden på 30-50 boliger. Der ønskes både mulighed for

boliger, butikker, kontorer og mindre erhvervsvirksomheder uden produktion

Distriktet udlægges i kommuneplanen til hovedsagelig centerområde og område for

detailhandel. Egentlig erhvervsudlæg skal ske i tilknytning til de eksisterende

erhvervsområder i Middelfart, Nørre Aaby/Båring og Ejby.

Målsætning

Kommuneplanen skal sikre fortsat gode muligheder for udvikling af midtbyen i Middelfart i

forhold til byfortætning af boliger, detailhandel og andre centerfunktioner. Det er dog

væsentligt, at udviklingen sker under hensyntagen til det bevaringsværdige købstadsmiljø.

53


Middelfart midtby

Plandistrikt 00


Middelfart midtby

B.00.01

B.00.02

B.00.03

Område nr. B.00.01 B.00.02 B.00.03

Betegnelse Gl. Vestergade-Buggesgade Torvet-Algade Grønnegade-Knorregade

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 1-3 etager

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet

Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 2-3 etager

Boligområde. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet. Eksisterende

erhvervsarealer kan

bibeholdes til erhverv i form

af mindre liberale erhverv,

kontorer, kunsthåndværkere

og virksomheder uden

egentlig produktion

Miljøklasse 1 - 1 1 - 2 1 - 2

Maks. bebyggelsesprocent 100 110 80

Maks. etageantal 2,5 2,5 2,5

Maks. højde i meter 12,0 12,0 12,0

Omfang og udformning Ved nybyggeri skal

eksisterende karréstruktur

bevares og bebyggelsen

tilpasses den omgivende

bebyggelse med hensyn til

tagform, materialevalg, farve

m.v.

Opholds- og friareal Ved nybyggeri og

byfornyelse prioriteres det

højt at skabe gode friarealer

i karréernes midter

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Ved nybyggeri skal

eksisterende karréstruktur

bevares og bebyggelsen

tilpasses den omgivende

bebyggelse med hensyn til

tagform, materialevalg, farve

m.v.

Ved nybyggeri og

byfornyelse prioriteres det

højt at skabe gode friarealer

i karréernes midter

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 1-3 etager

Boligområde. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet. Eksisterende

erhvervsarealer kan

bibeholdes til erhverv i form

af mindre liberale erhverv,

kontorer, kunsthåndværkere

og virksomheder uden

egentlig produktion

Ved nybyggeri skal

eksisterende karréstruktur

bevares og bebyggelsen

tilpasses den omgivende

bebyggelse med hensyn til

tagform, materialevalg, farve

m.v.

Ved nybyggeri og

byfornyelse prioriteres det

højt at skabe gode friarealer

i karréernes midter

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Gældende lokalplaner 23.02 - 23.16 - 23.20 23.12 - 23.16 - 23.22 23.12 - 23.16 - 23.22

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 55


Middelfart midtby

B.00.04

B.00.05

B.00.06

Område nr. B.00.04 B.00.05 B.00.06

Betegnelse Kongebrovej-Skovgade Hessgade-Skovgade Melfarparken-Behrendtsvej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 1-3 etager

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet

Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 1-3 etager

Boligområde. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet. Eksisterende

erhvervsarealer kan

bibeholdes til erhverv i form

af mindre liberale erhverv,

kontorer, kunsthåndværkere

og virksomheder uden

egentlig produktion

Miljøklasse 1 - 1 1 - 2 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 80 60 60

Maks. etageantal 2,5 2,5 3

Maks. højde i meter 12,0 12,0 12,0

Omfang og udformning Ved nybyggeri skal

eksisterende karréstruktur

bevares og bebyggelsen

tilpasses den omgivende

bebyggelse med hensyn til

tagform, materialevalg, farve

m.v.

Opholds- og friareal Ved nybyggeri og

byfornyelse prioriteres det

højt at skabe gode friarealer

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Ved nybyggeri skal

eksisterende karréstruktur

bevares og bebyggelsen

tilpasses den omgivende

bebyggelse med hensyn til

tagform, materialevalg, farve

m.v.

Ved nybyggeri og

byfornyelse prioriteres det

højt at skabe gode friarealer

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Etageboliger

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Boligområde. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet

Eksisterende friarealer skal

bibeholdes

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Gældende lokalplaner 23.16 23.16 BP 6+tillæg

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Middelfart midtby

B.00.07

B.00.08

B.00.09

Område nr. B.00.07 B.00.08 B.00.09

Betegnelse Hessgade-H.P.

Johansensvej

Hessgade-Blindebomsvej Stationsvej-Hessgade

Generel anvendelse Boligområde Blandet bolig og erhverv Blandet bolig og erhverv

Områdets status Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Fritliggende

huse, men i Hessgade

sammenbyggede

købstadshuse i 1-1½ etager

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet

Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 1-2½ etager

Boligområde, der er del af

bymidteafgrænsningen.

Udover boliger kan placeres

institutioner, butikker samt

mindre erhverv i form af

liberale erhverv, kontorer og

virksomheder uden egentlig

produktion. Detailhandel, se

generelle rammer

Miljøklasse 1 - 1 1 - 2 1 - 2

Maks. bebyggelsesprocent 30 60 70

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 10,0 10,0 10,0

Omfang og udformning Ved nybyggeri skal

eksisterende

bebyggelsesstruktur bevares

og bebyggelsen tilpasses

den omgivende bebyggelse

med hensyn til tagform,

materialevalg, farve m.v.

Opholds- og friareal Ved nybyggeri og

byfornyelse prioriteres det

højt at skabe gode friarealer

i karréernes midter

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Ved nybyggeri skal

eksisterende

bebyggelsesstruktur bevares

og bebyggelsen tilpasses

den omgivende bebyggelse

med hensyn til tagform,

materialevalg, farve m.v.

Ved nybyggeri og

byfornyelse prioriteres det

højt at skabe gode friarealer

i karréernes midter

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 1-2½ etager

Boligområde, der er del af

bymidteafgrænsningen.

Udover boliger kan placeres

institutioner, butikker samt

mindre erhverv i form af

liberale erhverv, kontorer og

virksomheder uden egentlig

produktion. Detailhandel, se

generelle rammer

Ved nybyggeri skal

eksisterende

bebyggelsesstruktur bevares

og bebyggelsen tilpasses

den omgivende bebyggelse

med hensyn til tagform,

materialevalg, farve m.v.

Ved nybyggeri og

byfornyelse prioriteres det

højt at skabe gode friarealer

i karréernes midter

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Gældende lokalplaner 23.16 23.16 23.08 - 23.16

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 57


Middelfart midtby

B.00.10

B.00.11

B.00.12

Område nr. B.00.10 B.00.11 B.00.12

Betegnelse Teglværksgade-Nygade Bjerggården-Stationsvej Solgården-Jernbanegade

Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv Blandet bolig og erhverv Blandet bolig og erhverv

Områdets status Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 1 - 2½ etage

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde, der er del af

bymidteafgrænsningen.

Udover boliger kan placeres

institutioner, butikker samt

mindre erhverv i form af

liberale erhverv, kontorer og

virksomheder uden egentlig

produktion. Detailhandel, se

generelle rammer

Etageboliger Etageboliger

Boligområde, der er del af

bymidteafgrænsningen.

Udover boliger kan placeres

institutioner, butikker samt

mindre erhverv i form af

liberale erhverv, kontorer og

virksomheder uden egentlig

produktion. Detailhandel, se

generelle rammer

Miljøklasse 1 - 2 1 - 2 1 - 2

Maks. bebyggelsesprocent 50 60 130

Maks. etageantal 2 3 3

Maks. højde i meter 10,0 12,0 12,0

Omfang og udformning Ved nybyggeri skal

eksisterende karréstruktur

bevares

Opholds- og friareal Ved nybyggeri prioriteres det

højt at skabe gode friarealer

i karréernes midter

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Der kan ikke opføres

yderligere bebyggelse ud

over mindre udhuse og

lignende

Ved nybyggeri og

byfornyelse prioriteres det

højt at skabe gode friarealer

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 23.16 BP 21

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Boligområde, der er del af

bymidteafgrænsningen.

Udover boliger kan placeres

institutioner, butikker samt

mindre erhverv i form af

liberale erhverv, kontorer og

virksomheder uden egentlig

produktion. Detailhandel, se

generelle rammer

Der kan ikke opføres

yderligere bebyggelse ud

over mindre udhuse og

lignende

Ved nybyggeri og

byfornyelse prioriteres det

højt at skabe gode friarealer

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser


Middelfart midtby

B.00.13

B.00.14

B.00.15

Område nr. B.00.13 B.00.14 B.00.15

Betegnelse Elmegade-Viaduktvej Viaduktvej-H P Priors Vej Gl. Banegårdsvej-Odensevej

Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv Boligområde Blandet bolig og erhverv

Områdets status Fritliggende enfamiliehuse Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 1-2½ etager

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde, der er del af

bymidteafgrænsningen.

Udover boliger kan placeres

institutioner, butikker samt

mindre erhverv i form af

liberale erhverv, kontorer og

virksomheder uden egentlig

produktion. Detailhandel, se

generelle rammer

Boligområde. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet

Miljøklasse 1 - 2 1 - 1 1 - 2

Maks. bebyggelsesprocent 50 70 70

Maks. etageantal 2 2,5 2,5

Maks. højde i meter 10,0 12,0 12,0

Omfang og udformning Ved nybyggeri skal

eksisterende

bebyggelsesmønster

fastholdes

Ved nybyggeri skal

eksisterende karréstruktur

bevares

Opholds- og friareal Ved nybyggeri og

byfornyelse prioriteres det

højt at skabe gode friarealer

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 1-3 etager

Boligområde, der er del af

bymidteafgrænsningen.

Udover boliger kan placeres

institutioner, butikker samt

mindre erhverv i form af

liberale erhverv, kontorer og

virksomheder uden egentlig

produktion. Detailhandel, se

generelle rammer

Ved nybyggeri skal

eksisterende karréstruktur

bevares

Ved nybyggeri og

byfornyelse prioriteres det

højt at skabe gode friarealer

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Gældende lokalplaner 23.03 - 23.06 -23.12 23.11 - 23.12

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 59


Middelfart midtby

C.00.01

C.00.02

C.00.03

Område nr. C.00.01 C.00.02 C.00.03

Betegnelse Middelfart Havnefront Kulturøen Gimbels Gyde-Torvet

Generel anvendelse Centerområde Centerområde Centerområde

Områdets status Boliger med restauration og

rekreative havnearealer.

Centerfunktioner - del af

bymidte

Områdets fremtidige

anvendelse

Hovedcenterområde med

butikker, liberale erhverv,

restaurationer, kollektive

anlæg og offentlige formål.

Detailhandel, se generelle

rammer

Kulturøen og boliger.

Centerfunktioner - del af

bymidte

Hovedcenterområde med

butikker, kontorer, liberale

erhverv, restaurationer,

mindre ikke generende

værksteds- og

prouktionsvirksomheder,

boliger, kollektive anlæg og

offentlige formål.

Detailhandel, se generelle

rammer

Miljøklasse 1 - 4 1 - 3 1 - 3

Maks. bebyggelsesprocent 50 50 110

Maks. etageantal 3 2,5 2,5

Maks. højde i meter 11,0 12,0 12,0

Omfang og udformning Max. bebyggelsesprocent

øst for Havnegydens

forlængelse 50. Området

vest for Havnegydens

forlængelse kan ikke

bebygges - undtagen dog

bygning til Turistkontor og en

åben pavillion til offentlige

formål

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 1-2½ etager.

Centerfunktioner - del af

bymidte

Hovedcenterområde med

butikker, kontorer, liberale

erhverv, biografer,

restaurationer, mindre ikke

generende værksteds- og

prouktionsvirksomheder,

boliger, kollektive anlæg og

offentlige formål.

Detailhandel, se generelle

rammer

Forretningsgadekarakteren i

Algade-Østergade skal

bevares. Antallet af boliger

skal bevares. Ved nybyggeri

skal eksisterende

karréstruktur bevares

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Gældende lokalplaner 23.21 - 23.25 23.21 23.12 - 23.16 - 23.22 - 23.28

- BP 17

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Middelfart midtby

C.00.04

C.00.05

C.00.06

Område nr. C.00.04 C.00.05 C.00.06

Betegnelse Havnegyden-Gimbels Gyde Kappelsbjerg-Havnegade Søndergade-Algade

Generel anvendelse Centerområde Centerområde Centerområde

Områdets status Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 2-3 etager.

Centerfunktioner - del af

bymidte

Områdets fremtidige

anvendelse

Hovedcenterområde med

butikker, kontorer, liberale

erhverv, biografer,

restaurationer, mindre ikke

generende værksteds- og

prouktionsvirksomheder,

boliger, kollektive anlæg og

offentlige formål.

Detailhandel, se generelle

rammer

Stationsbebyggelse.

Centerfunktioner (erhverv,

boliger, butikker) - del af

bymidte

Hovedcenterområde med

butikker, kontorer, liberale

erhverv, restaurationer,

mindre ikke generende

værksteds- og

prouktionsvirksomheder,

boliger, kollektive anlæg og

offentlige formål.

Detailhandel, se generelle

rammer

Miljøklasse 1 - 3 1 - 3 1 - 3

Maks. bebyggelsesprocent 110 180 90

Maks. etageantal 2,5 2,5 2,5

Maks. højde i meter 12,0 12,0 12,0

Omfang og udformning Forretningsgadekarakteren i

Algade-Østergade skal

bevares. Antallet af boliger

skal bevares. Ved nybyggeri

skal eksisterende

karréstruktur bevares

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 1-2½ etager.

Centerfunktioner - del af

bymidte

Hovedcenterområde med

butikker, kontorer, liberale

erhverv, biografer,

restaurationer, mindre ikke

generende værksteds- og

prouktionsvirksomheder,

boliger, kollektive anlæg og

offentlige formål.

Detailhandel, se generelle

rammer

Forretningsgadekarakteren i

Algade-Østergade skal

bevares. Antallet af boliger

skal bevares.Ved nybyggeri

skal eksisterende

karréstruktur bevares

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Gældende lokalplaner BP 16 23.26 23.16 - 23.22 - BP 17

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 61


Middelfart midtby

C.00.07

C.00.08

C.00.09

Område nr. C.00.07 C.00.08 C.00.09

Betegnelse Nygade-Søndergade Nygade-Jernbanegade Østergade-Elmegade

Generel anvendelse Centerområde Centerområde Centerområde

Områdets status Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 1-2½ etager.

Centerfunktioner - del af

bymidte

Områdets fremtidige

anvendelse

Hovedcenterområde med

butikker, kontorer, liberale

erhverv, biografer,

restaurationer, mindre ikke

generende værksteds- og

prouktionsvirksomheder,

boliger, kollektive anlæg og

offentlige formål.

Detailhandel, se generelle

rammer

Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 1-2½ etager.

Centerfunktioner - del af

bymidte

Hovedcenterområde med

butikker, kontorer, liberale

erhverv, biografer,

restaurationer, mindre ikke

generende værksteds- og

prouktionsvirksomheder,

boliger, kollektive anlæg og

offentlige formål.

Detailhandel, se generelle

rammer

Miljøklasse 1 - 3 1 - 3 1 - 3

Maks. bebyggelsesprocent 90 90 90

Maks. etageantal 2,5 2,5 2,5

Maks. højde i meter 12,0 12,0 12,0

Omfang og udformning Forretningsgadekarakteren i

Algade-Østergade skal

bevares. Antallet af boliger

skal bevares. Ved nybyggeri

skal eksisterende

karréstruktur bevares

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Forretningsgadekarakteren i

Algade-Østergade skal

bevares. Antallet af boliger

skal bevares. Ved nybyggeri

skal eksisterende

karréstruktur bevares

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 23.05 - 23.13 - 23.16 - 23.22

- BP 19

Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 1-2½ etager.

Centerfunktioner - del af

bymidte

Hovedcenterområde med

butikker, kontorer, liberale

erhverv, biografer,

restaurationer, mindre ikke

generende værksteds- og

prouktionsvirksomheder,

boliger, kollektive anlæg og

offentlige formål.

Detailhandel, se generelle

rammer

Forretningsgadekarakteren i

Algade-Østergade skal

bevares. Antallet af boliger

skal bevares. Ved nybyggeri

skal eksisterende

karréstruktur bevares

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

23.16 - 23.22 - 23.23 23.22 - BP 21

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Middelfart midtby

C.00.10

C.00.11

O.00.01

Område nr. C.00.10 C.00.11 O.00.01

Betegnelse Stationsområdet Hans Bangsvej-Østergade Middelfart Kirke

Generel anvendelse Centerområde Centerområde Område til offentlige formål

Områdets status Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 1-2½ etager.

Centerfunktioner - del af

bymidte

Områdets fremtidige

anvendelse

Hovedcenterområde med

butikker, kontorer, liberale

erhverv, restaurationer,

mindre ikke generende

værksteds- og

prouktionsvirksomheder,

boliger, kollektive anlæg og

offentlige formål.

Detailhandel, se generelle

rammer

Bevaringsværdigt

købstadsmiljø. Overvejende

sammenbyggede

købstadshuse i 1-2½ etager.

Centerfunktioner - del af

bymidte

Hovedcenterområde med

butikker, kontorer, liberale

erhverv, restaurationer,

mindre ikke generende

værksteds- og

prouktionsvirksomheder,

boliger, kollektive anlæg og

offentlige formål.

Detailhandel, se generelle

rammer

Miljøklasse 1 - 3 1 - 3 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 60 90 40

Maks. etageantal 2,5 2,5 1

Maks. højde i meter 12,0 12,0 10,0

Omfang og udformning Forretningsgadekarakteren i

Algade-Østergade skal

bevares. Antallet af boliger

skal bevares. Ved nybyggeri

skal eksisterende

karréstruktur bevares

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Kirke

Zoneforhold Byzone Byzone byzone

Offentligt formål herunder

kirke.

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Gældende lokalplaner 23.09 23.07 - 23.22 23.12 -23.16 - 23.22

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 63


Middelfart midtby

O.00.02

O.00.03

O.00.04

Område nr. O.00.02 O.00.03 O.00.04

Betegnelse Ældrecenter Skovgade Vestre Skole Administration ved

Østergade

Generel anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Område til offentlige formål

Områdets status Ældrecenter Skole Rådhus og brandstation

Områdets fremtidige

anvendelse

Ældrecenter eller andre

offentlige eller private

institutioner

Offentligt formål herunder

skole, kulturelle og sociale

institutioner

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 80 90 50

Maks. etageantal 2,5 3,5 2

Maks. højde i meter 10,0 15,0 10,0

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone byzone Byzone

Offentligt formål herunder

rådhus og brandstation

Se generelle

rammebestemmelser

Gældende lokalplaner 23.17 23.18 23.22 - BP 15

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Middelfart midtby

R.00.01

T.00.01

Område nr. R.00.01 T.00.01

Betegnelse Middelfart Havnefront Parkering ved Havnegade

Generel anvendelse Rekreativt område Teknisk anlæg

Områdets status Skibsværft og småbygninger Parkeringsplads og

parkeringshus

Områdets fremtidige

anvendelse

Offenligt område - kulturelle

og rekreative anlæg,

parkering mindre værft samt

kommunal havn. Der kan

etableres mindre kiosk på

max. 50m² bruttoetageareal

med mulighed for salg af

dagligvarer

Miljøklasse 1 - 4 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 10 180

Maks. etageantal 2,5 3

Maks. højde i meter 8,0 10,0

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 23.16 - 23.21 107

Offentligt område til

parkeringsplads herunder

parkeringshus

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 65


Middelfart

Plandistrikt 01

Middelfart

Kommuneplandistrikt Middelfart består udover hovedbyen Middelfart af Hindsgavl halvøen.

I distriktet bor der cirka 9500 (2008-tal), hvoraf næsten alle bor i Middelfart.

Området afgrænses mod syd og vest af Snævringen/Lillebælt, mens det mod nord afgrænses

af motorvejen/plandistrikt Strib. Mod øst grænser området op til plandistrikt Kauslunde.

Der er syv børnehaver, to skoler samt ældrecenter i området. Derudover er der god forsyning

med dagligvarebutikker, mens udvalgsvarehandlen hovedsageligt findes i Middelfart midtby.

Byudvikling

En del af den fortsatte byudvikling af Middelfart by vil foregå i plandistrikt Kauslunde, da

Middelfart by i dag er fuldt udbygget. Arealudlæg til byudvikling er sket under hensyntagen til

at Hindsgavl halvøen skal friholdes for egentlig byudvikling.

Der er således ikke udlagt nye arealer til byudvikling i plandistriktet i denne kommuneplan,

men der er fortsat planlagte men uudnyttede arealer i området til såvel boliger som erhverv.

Der forventes for Middelfart en boligudbygning i planperioden på 400 boliger.

Middelfart distriktet indeholder Kommunens største samlede erhvervsområder. Der udlægges

i kommuneplanen ikke yderligere arealer til industri i området, men i tilknytning til de

eksisterende erhvervsudlæg er der i nabodistriktet Kauslunde udlagt erhvervsområde, som

grænser op til erhvervsområderne i Middelfart.

Målsætning

Kommuneplanen skal sikre fortsat gode muligheder for byudvikling af Middelfart, som

Kommunens hovedby med en kombination af nye boligområder og byfortætning af

eksisterende områder.


Middelfart

Plandistrikt 01

67


Middelfart

Plandistrikt 01


Middelfart

B.01.01

B.01.02

B.01.03

Område nr. B.01.01 B.01.02 B.01.03

Betegnelse Pigekvarteret, Adlerhusvej Kongebrovej, Adlerhusvej Teglgårdsvej, Fasanvej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Åben/lav Overvejende åben/lav Overvejende åben/lav

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 2

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 10,0 10,0 10,0

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet.

På ejendomme med direkte

adgang til Brovejen, kan der

etableres erhverv i form af

mindre liberale erhverv, små

butikker og kontorer og små

virksomheder uden egentlig

produktion. Detailhandel, se

generelle rammer

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Gældende lokalplaner 23.16 - 24.02 23.16 23.16

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 69


Middelfart

B.01.04

B.01.05

B.01.06

Område nr. B.01.04 B.01.05 B.01.06

Betegnelse Skovgården Damgården, Brovejen Bjergbanksvej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Etageboliger Etageboliger Etageboliger

Områdets fremtidige

anvendelse

Etageboligområde. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet

Etageboligområde. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 50 60 60

Maks. etageantal 3 3 3

Maks. højde i meter 12,0 12,0 12,0

Omfang og udformning Der kan ikke opføres

yderligere bebyggelse ud

over mindre udhuse og

lignende

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Der kan ikke opføres

yderligere bebyggelse

udover mindre udhuse og

lignende

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Etageboligområde. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet

Der kan ikke opføres

yderligere bebyggelse

udover mindre udhuse og

lignende

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser


Middelfart

B.01.07

B.01.08

B.01.09

Område nr. B.01.07 B.01.08 B.01.09

Betegnelse Brovejen, Vestre og Østre

Hougvej

Vestre Hougvej Østre Hougvej, Færøvej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Overvejende åben/lav Åben/lav Åben/lav

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet.

På ejendomme med direkte

adgang til Brovejen, kan der

etableres erhverv i form af

mindre liberale erhverv, små

butikker og kontorer og små

virksomheder uden egentlig

produktion. Detailhandel, se

generelle rammer

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 2 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 10,0 10,0 10,0

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og andet byggeri

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 22.05 - 22.09 - 22.12

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 71


Middelfart

B.01.10

B.01.11

B.01.12

Område nr. B.01.10 B.01.11 B.01.12

Betegnelse Brovejen, Assensvej Ø-kvarteret, nord Ø-kvarteret, syd

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Overvejende åben/lav Åben/lav Åben/lav og tæt/lav

bebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet.

På ejendomme med direkte

adgang til Assensvej, kan

der etableres erhverv i form

af mindre liberale erhverv,

små butikker og kontorer og

små virksomheder uden

egentlig produktion.

Detailhandel, se generelle

rammer

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 2 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 10,0 10,0 10,0

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og andet byggeri

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 28.15 BP 1+tillæg - BP 5+tillæg -

BP 18

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

27.02 - BP 5+tillæg - BP 18


Middelfart

B.01.13

B.01.14

B.01.15

Område nr. B.01.13 B.01.14 B.01.15

Betegnelse Strandvejen, Skovsvinget Falstervej Odensevej, Gl.

Banegårdsvej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Overvejende åben/lav Delvis ubebygget med få

større erhvervsbygninger

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med tæt/lav,

åben/lav, tæt/høj og åben/

høj. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 5 2

Maks. højde i meter 10,0 17,0 10,0

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten må

ikke overstige 30 for området

som helhed. Bebyggelse i

området skal opføres under

hensyntagen til, at udsigten

fra området ved Jyllandsvej

henover området i vidt

omfang bevares.

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 30.04 - 30.09 - 30.11 - BP 11

+tillæg

30.10 23.27

Overvejende åben/lav

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 73


Middelfart

B.01.16

B.01.17

B.01.18

Område nr. B.01.16 B.01.17 B.01.18

Betegnelse Jyllandsvej, Havevej Odensevej, Brovejen Hollænderkvarteret

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Overvejende åben/lav Overvejende åben/lav Overvejende åben/lav

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 2 1 - 2

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 10,0 10,0 10,0

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og andet byggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 28.04 - 28.05 - 28.06 - 28.10 28.03

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet.

På ejendomme med direkte

adgang til Assensvej, kan

der etableres erhverv i form

af mindre liberale erhverv,

små butikker og kontorer og

små virksomheder uden

egentlig produktion.

Detailhandel, se generelle

rammer

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og andet byggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser


Middelfart

B.01.19

B.01.20

B.01.21

Område nr. B.01.19 B.01.20 B.01.21

Betegnelse Bælt-kvarteret, Assensvej Vandværksvej, Skrillingevej Skrillingevej, Assensvej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Åben/lav og tæt/lav

bebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Åben/lav og tæt/lav

bebyggelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet.

På ejendomme med direkte

adgang til Assensvej, kan

der etableres erhverv i form

af mindre liberale erhverv,

små butikker og kontorer og

små virksomheder uden

egentlig produktion.

Detailhandel, se generelle

rammer

Miljøklasse 1 - 1 1 - 2 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 10,0 10,0 10,0

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og andet byggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Åben/lav og tæt/lav

bebyggelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Gældende lokalplaner 28.01 - 28.02 - BP 18 28.09 - BP 4 28.11 - 28.12 - 111 - BP 4

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 75


Middelfart

B.01.22

BE.01.01

C.01.01

Område nr. B.01.22 BE.01.01 C.01.01

Betegnelse Boligområde ved

Toftegården

Teglgårdsparken Centerområde ved Kløvervej

Generel anvendelse Boligområde Blandet bolig og erhverv Centerområde

Områdets status Ubebygget Ældre institutionsbyggelse

omdannet til blandet erhverv

og offentlige formål og

boliger

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Erhvervsvirksomheder og

institutioner, herunder

kontorer, samt offentlige

formål og boliger

Miljøklasse 1 - 1 1 - 4 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 30 45 50

Maks. etageantal 2 3,5 1

Maks. højde i meter 10,0 16,0 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Der skal holdes en høj

standard mht. bygninger og

friarealer

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Butiksområde med offentlig

formål og boliger - del af

bymidte

Centerområde med butikker,

liberale erhverv,

restaurationer, kollektive

anlæg, boliger og offentlige

formål. Detailhandel, se

generelle rammer

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Gældende lokalplaner 100 22.10 28.06 - 28.14 - 28.16

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Middelfart

E.01.01

E.01.02

E.01.03

Område nr. E.01.01 E.01.02 E.01.03

Betegnelse Hindsgavl Slotområdet Kongebrogården Slengeriksvej, Brovejen

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Herregårdsbebyggelse.

Hotel- og kursusvirksomhed

Områdets fremtidige

anvendelse

Hotel- og kursusvirksomhed Gartneri

Hotel og kursusvirksomhed Hotel og kursusvirksomhed Erhvervsområde til gartneri,

kontor, lager, værksted,

service og produktion

Miljøklasse 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 30 50 45

Maks. etageantal 2,5 2 2

Maks. højde i meter 12,0 10,0 10,0

Omfang og udformning Der skal holdes en høj

standard mht. bygninger og

friarealer. Ud over bygninger

til den landbrugsmæssige

drift kan der højst bygges

200 m²

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Ikke yderligere bebyggelse

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 25.02 24.01

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 77


Middelfart

E.01.04

E.01.05

E.01.06

Område nr. E.01.04 E.01.05 E.01.06

Betegnelse Byggecentrum Hotel ved Brovejen Trafikhavn

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Udstillings-, hotel- og

kursusvirksomhed

Områdets fremtidige

anvendelse

Udstillings-, hotel- og

kursusvirksomhed

Hotel og kursusvirksomhed Udnyttet ældre

havneerhvervsområde

Hotel og kursusvirksomhed Erhvervsområde til kontor,

herunder undervisning,

lager, værksted, service og

produktion samt

erhvervshavn

Miljøklasse 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 40 60 55

Maks. etageantal 1 2,5 2

Maks. højde i meter 9,0 12,0 12,0

Omfang og udformning Bebyggelse, beplantning o.l.

skal ske under nøje

hensyntagen til

omgivelserne, bl.a. det

bevaringsværdige landskab

ved Hindsgavl

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 25.07 104 23.24

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser


Middelfart

E.01.07

E.01.08

E.01.09

Område nr. E.01.07 E.01.08 E.01.09

Betegnelse ITW V. Hougvej, Grønlandsvej Ringgården, Strandvejen

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Udnyttet ældre

havneerhvervsområde

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

herunder undervisning,

lager, værksted, service og

produktion samt

erhvervshavn

Udnyttet mindre

erhvervsområde

indeholdende plejehjem og

psykiatrisk hospital

Erhvervsområde til hotel,

kontor, herunder

undervisning, lager,

værksted, service og

produktion samt offentlige

fomål, som plejehjem og

hospital

Miljøklasse 1 - 6 1 - 6 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 75 40 45

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 10,0 10,0 10,0

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 22.08 - 22.12 30.06

Institutions- og

kontorbebyggelse

Kontor, herunder

undervisning, og offentlige

formål

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 79


Middelfart

E.01.10

E.01.11

E.01.12

Område nr. E.01.10 E.01.11 E.01.12

Betegnelse Sjællandsvej, Fynsvej Andelsskolen, Skovsvinget Comwell

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Udnyttet ældre

erhvervsområde med

overvejende fabriks- og

lagerbygninger

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Hotel- og kursusvirksomhed Hotel- og kursusvirksomhed

Kursus- og skolebebyggelse Hotel og kursusvirksomhed

Miljøklasse 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 50 30 40

Maks. etageantal 3 2,5 2

Maks. højde i meter 13,0 14,0 10,0

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 30.01 - 30.02 - 30.10 - BP 11

+tillæg

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

30.05 30.07 - BP 11

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Middelfart

E.01.13

E.01.14

E.01.15

Område nr. E.01.13 E.01.14 E.01.15

Betegnelse Nyvang Bogensevej, motorvej Langelandsvej, Lollandsvej

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Delvist udnyttet

erhvervsområde samt

bydels- og aflastningscenter

for detailhandelsbutikker

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

herunder undervisning,

lager, værksted, service og

produktion samt offentlige

formål

Delvist udnyttet blandet

erhvervsområde

Erhvervsområde til kontor,

herunder undervisning,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 45 40 50

Maks. etageantal 3 3 3

Maks. højde i meter 14,0 13,0 13,0

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 29.08+tillæg 29.08 BP 4

Udnyttet blandet

erhvervsområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion samt særlig

pladskrævende butikker, se

generelle rammer for

detailhandel

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 81


Middelfart

E.01.16

E.01.17

E.01.18

Område nr. E.01.16 E.01.17 E.01.18

Betegnelse Vandværksvej, Mandal Allé Bogensevej Fynsvej, Staurbyvej

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Udnyttet blandet

erhvervsområde

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion samt særlig

pladskrævende butikker, se

generelle rammer for

detailhandel

Delvist udnyttet

erhvervsområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 50 50 50

Maks. etageantal 3 4 3

Maks. højde i meter 13,0 16,0 13,0

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 29.03 29.07 29.09

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Udnyttet blandet

erhvervsområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion samt særlig

pladskrævende butikker, se

generelle rammer for

detailhandel

Se generelle

rammebestemmelser


Middelfart

E.01.19

E.01.20

E.01.21

Område nr. E.01.19 E.01.20 E.01.21

Betegnelse Odensevej, Alsvej Hovedvejen, Fynsvej Damgårdvej, Værkstedsvej

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Udnyttet blandet

erhvervsområde

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Udnyttet blandet

erhvervsområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 50 50 50

Maks. etageantal 3 3 2

Maks. højde i meter 10,0 13,0 10,0

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Landzone. Overføres til

byzone

Gældende lokalplaner BP 7

Udnyttet blandet

erhvervsområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 83


Middelfart

O.01.01

O.01.02

O.01.03

Område nr. O.01.01 O.01.02 O.01.03

Betegnelse Grimmerhus Kirkegård ved Kongebrovej Kirkegård ved Vesterløkke

Álle

Generel anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Område til offentlige formål

Områdets status Museumsbygning Kirkegård Kirkegård

Områdets fremtidige

anvendelse

Grimmerhus eller andre

offentlige eller private

institutioner

Offentligt formål herunder

kirkegård med kapel og

andre tilhørende faciliteter

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 40 10 10

Maks. etageantal 2 1 1

Maks. højde i meter 10,0 10,0 10,0

Omfang og udformning Der kan kun opføres

bebyggelse, som er

nødvendig for områdets

anvendelse

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Offentligt formål herunder

kirkegård med kapel og

andre tilhørende faciliteter

Der kan kun opføres

bebyggelse, som er

nødvendig for områdets

anvendelse

Se generelle

rammebestemmelser


Middelfart

O.01.04

O.01.05

O.01.06

Område nr. O.01.04 O.01.05 O.01.06

Betegnelse Politistationen ved Brovejen Gigtsanatorium ved

Alderhusvej

Ældrecentret Fænøsund

Generel anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Område til offentlige formål

Områdets status Politistation Gigtsanatorium Ældrecenter med tilhørende

boliger

Områdets fremtidige

anvendelse

Offentlige eller private

institutioner, herunder

politistation

Offentlige eller private

institutioner

Miljøklasse 1 - 3 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 50 50 40

Maks. etageantal 1 2 2

Maks. højde i meter 8,0 10,0 10,0

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 23.16 22.10

Ældrecenter eller andre

offentlige eller private

institutioner

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 85


Middelfart

O.01.07

O.01.08

O.01.09

Område nr. O.01.07 O.01.08 O.01.09

Betegnelse Østre Skole Middelfart Sygehus Skoler, Skrillinge

Generel anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Område til offentlige formål

Områdets status Skole Sygehus Skoler

Områdets fremtidige

anvendelse

Skole eller andre offentlige

eller private institutioner

Sygehus eller andre

offentlige eller private

institutioner

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 60 80 40

Maks. etageantal 2 4 1,5

Maks. højde i meter 10,0 20,0 10,0

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 22.01 BP 18

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Skoler eller andre offentlige

eller private institutioner

Se generelle

rammebestemmelser


Middelfart

O.01.10

R.01.01

R.01.02

Område nr. O.01.10 R.01.01 R.01.02

Betegnelse Rådhus og Brandstation ved

Fynsvej

Galsklint Camping Hindsgavl Camping

Generel anvendelse Område til offentlige formål Rekreativt område Rekreativt område

Områdets status Rådhus og brandstation Campingplads Campingplads

Områdets fremtidige

anvendelse

Offentligt formål såsom

offentlig administration,

brandstation og andre

assistance-/

redningsrelaterede

funktioner

Campingplads eller lignende

rekreative formål

Miljøklasse 1 - 4 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 50 15 15

Maks. etageantal 3 1 1

Maks. højde i meter 13,0 5,0 5,0

Omfang og udformning Slangetårn må opføres i 18,0

m højde. Bebyggelse til

støjfølsomme anvendelser så

som kontorer o.l. må ikke

placeres nærmere vejmidter

end 30,0m Max. 45 graders

taghældning

Opholds- og friareal Ubebyggede arealer må ikke

anvendes til oplag

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Der kan kun opføres

bebyggelse, som er

nødvendig for områdets

anvendelse

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Landzone Landzone

Gældende lokalplaner 109 25.04

Campingplads eller lignende

rekreative formål

Der kan kun opføres

bebyggelse, som er

nødvendig for områdets

anvendelse

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 87


Middelfart

R.01.03

R.01.04

R.01.05

Område nr. R.01.03 R.01.04 R.01.05

Betegnelse Hindsgavl aktivitetsområde Kongebrohavn-området Middelfart Feriecenter

Generel anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Rekreativt område

Områdets status Ubebygget areal Kulturelt- og rekreativt

område

Områdets fremtidige

anvendelse

Offentligt formål i form af

aktivitetsområde i

forbindelse med Hindsgavl

Naturpark i form af

naturlegeplads,

informationshus, parkering

m.m. Desuden kan den

nordlige del af arealet

anvendes til campingformål

Kulturelle og rekreative

formål, herunder roklub

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 10 10 15

Maks. etageantal 2 2 1

Maks. højde i meter 8,5 6,5 8,0

Omfang og udformning Området skal friholdes for

bebyggelse bortset fra

informationshus samt mindre

overdækkede

opholdsmuligheder, desuden

kan mindre servicebygninger

til campingpladsen

etableres. Bebyggelsen skal

tilpasses terrænet og må kun

delvis fremstå i 2 etager

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive

landzone

Se generelle

rammebestemmelser

Feriehuse

Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 24.01 - 103 25.01

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Feriecenter eller lignende

rekreativt formål

Se generelle

rammebestemmelser


Middelfart

R.01.06

R.01.07

R.01.08

Område nr. R.01.06 R.01.07 R.01.08

Betegnelse Stadion ved Adlerhusvej Sportsplads ved Adlerhusvej Lillebæltshallerne

Generel anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Rekreativt område

Områdets status Stadion og klubhus Sportsplads og klubhus Skole, hal m.v.

Områdets fremtidige

anvendelse

Offentligt rekreativt formål

heruder stadion eller

lignende

Offentligt rekreativt formål

herunder sportsplads eller

lignende

Miljøklasse 1 - 6 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 10 40 20

Maks. etageantal 1 2 2

Maks. højde i meter 8,0 10,0 15,0

Omfang og udformning Der kan kun opføres

bebyggelse, som er

nødvendig for områdets

anvendelse

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

og miljøer skal bevares

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Der kan kun opføres

bebyggelse, som er

nødvendig for områdets

anvendelse

Bevaringsværdige bygninger

og miljøer skal bevares

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone Byzone

Offentligt rekreativt formål

herunderkommunedækkende

kulturelle og rekreative

formål så som

undervisningsinstitutioner,

sportshaller og -baner,

lystbådehavn og turistanlæg

Se generelle

rammebestemmelser

Gældende lokalplaner 22.02 - 22.03 - 22.06 - BP 1

+tillæg - BP 5+tillæg

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 89


Middelfart

R.01.09

R.01.10

T.01.01

Område nr. R.01.09 R.01.10 T.01.01

Betegnelse Golfbanen Kolonihaver ved Hyllehøjvej Rasteplads ved Jyllandsvej

og Skovsvinget

Generel anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Teknisk anlæg

Områdets status Golfbane Kolonihaver Rasteplads med parkering

Områdets fremtidige

anvendelse

Golfbane, badestrand,

opholdsarealer m.v.

Rekreativt formål herunder

kolonihaver

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 10 10 10

Maks. etageantal 2 1 1

Maks. højde i meter 8,5 4,5 5,0

Omfang og udformning Der kan kun opføres

bebyggelse, som er

nødvendig for områdets

anvendelse

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive i

landzone

Der må kun opføres et hus

med tilhørende udhus,

drivhus eller lignende max.

35 m² på den enkelte

havelod. Facadehøjde max.

3,0 m. Bebyggelse må ikke

anvendes til helårsbeboelse

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 27.01 28.12 29.02

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Teknisk anlæg herunder

rasteplads,

parkering,udsigtstårn med

restaurant og lignende

rekreativt formål

Der kan kun opføres

bebyggelse som er

nødvendig for områdets

anvendelse og drift.

Udsigtstårn kan dog opføres

med max. bygningshøjde

150 m

Se generelle

rammebestemmelser


Middelfart

T.01.02

T.01.03

Å.01.01

Område nr. T.01.02 T.01.03 Å.01.01

Betegnelse Genbrugsstation ved

Hovedvejen

Transformerstation ved

Vandværksvej

Generel anvendelse Teknisk anlæg Teknisk anlæg Landområde

Områdets status Genbrugsstation Transformerstation med

tilhørende bygningsanlæg

Områdets fremtidige

anvendelse

Teknisk anlæg til

genbrugsstation, vejeanlæg

og sortering af farligt affald

og lignende formål

Teknisk anlæg for offentlig

eller private institutioner eller

anlæg

Miljøklasse 1 - 4 1 - 1 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 20 10

Maks. etageantal 2 1 1,5

Maks. højde i meter 10,0 8,5 8,5

Omfang og udformning Særlige masteanlæg må

opføres i maks. højde 12,0 m

Opholds- og friareal

Det åbne land - Middelfart

Jordbrugsområde med

spredt bebyggelse

Jordbrugs- og

skovbrugsområde med

tilhørende anlæg og

beboelse samt naturområde

Landbrugsbebyggelse og

tekniske anlæg kan have en

større højde end 8,5 meter

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner Forslag 123 28.08

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 91


Strib

Plandistrikt 02

Strib

Kommuneplandistrikt Strib består udover centerbyen Strib af landsbyerne Vejlby, Røjle og

sommerhusområdet Vejlby Fed.

I distriktet bor der cirka 5800 (2008-tal), hvoraf den overvejende del bor i selve Strib.

Området afgrænses mod nord og vest af Lillebælt, mens det mod syd afgrænses af

motorvejen.

I Strib er der fire børnehaver, en skole, ældrecenter samt bibliotek. Derudover er der skole i

Vejlby. Der er kun indkøbsmuligheder i Strib.

Byudvikling

Den primære byudvikling i området skal ske i Strib, hvor der er udlagt større samlede arealer

til boligudbygning. Der forventes for Strib by en boligudbygning i planperioden på 300-400

boliger.

Mulighederne for byudvikling af Strib by er stærkt begrænset i forhold til Lillebælt, Røjle Mose

mod øst og Staurbyskov mod syd. Arealudlæg til byudvikling er sket under hensyntagen til

disse.

Eneste større arealudlæg uden for Strib by er i Vejlby, hvor der gives mulighed for udstykning

af et område med mulighed for ca. 10 parceller.

Stribdistriktet har ikke større samlede erhvervsområder og der udlægges i kommuneplanen

ikke yderligere arealer til industri i området. Det eksisterende erhvervsudlæg vurderes, at

være tilstrækkeligt, samt at det overordnet er ønskeligt at nyudlæg af større

erhvervsområder sker i tilknytning til de eksisterende erhvervsområde i Middelfart, Nørre

Aaby/Båring og Ejby.

Målsætning

Kommuneplanen skal sikre fortsat gode muligheder for byudvikling af Strib samt mindre

byudvikling i Vejlby. Derudover vil der ved huludfyldning kunne ske boligbyggeri i landsbyen

Røjle.


Strib

Plandistrikt 02

93


Strib

Plandistrikt 02

Strib


Strib

B.02.01

B.02.02

B.02.03

Område nr. B.02.01 B.02.02 B.02.03

Betegnelse Tjærepletten, Sønder Allé Strib Havn Nørre Allé, Korsvejs Allé

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Åben/lav og tæt/lav

bebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Overvejende tæt/lav

boligbebyggelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav samt offentlige

rekreative formål. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 10,0 10,0 10,0

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Åben/lav

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 32.03 - 32.04 - 32.17 - 32.33 32.14 - 32.32 32.29

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 95


Strib

B.02.04

B.02.05

B.02.06

Område nr. B.02.04 B.02.05 B.02.06

Betegnelse Søborg Allé, Gl. Slotsvej Strandvejen, Vestergade Strib Landevej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Overvejende åben/lav Overvejende åben/lav Delvis ubebygget

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 10,0 10,0 10,0

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 32.02 - 32.27 32.28

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser


Strib

B.02.07

B.02.08

B.02.09

Område nr. B.02.07 B.02.08 B.02.09

Betegnelse Ny Billeshavevej,

Røjlemosevej

Brændeskovvej Strandvejen, Rudbæksbanke

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Åben/lav Åben/lav og tæt/lav

bebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 10,0 10,0 10,0

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Gældende lokalplaner 106 - 32.07 - BP 7+tillæg -

BP 8+tillæg

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart. Forholdet til

oliedepot ved

Brændeskovvej skal

vurderes i henhold til

bekendtgørelse nr. 106 af

01.02.2000 om risiko for

større uheld med farlige

stoffer

Se generelle

rammebestemmelser

Åben/lav

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

32.24 32.13

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 97


Strib

B.02.10

B.02.11

B.02.12

Område nr. B.02.10 B.02.11 B.02.12

Betegnelse Sofiendalvej, Abelonelundvej Abelonelundvej Nord Oliedepotet

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Overvejende åben/lav Ubebygget Tidligere oliedepot

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 10,0 10,0 12,0

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart. Forholdet til

oliedepot ved

Brændeskovvej skal

vurderes i henhold til

bekendtgørelse nr. 106 af

01.02.2000 om risiko for

større uheld med farlige

stoffer

Se generelle

rammebestemmelser

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri.

Udstykning og bebyggelse

skal ske efter en samlet plan

for hele området.

Forholdet til oliedepot ved

Brændeskovvej skal

vurderes i henhold til

bekendtgørelse nr. 106 af

01.02.2000 om risiko for

større uheld med farlige

stoffer

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Landzone. Overføres til

byzone

Gældende lokalplaner 32.05 - 32.08 - 32.10 - 32.16

- 32.18 - 32.19 - 32.26 - BP

8 + tillæg - BP 7 + tillæg

101

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Strib

B.02.13

B.02.14

BE.02.01

Område nr. B.02.13 B.02.14 BE.02.01

Betegnelse Abelonelundvej Syd Strandvejen Sofiendalvej, Strib Landevej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Blandet bolig og erhverv

Områdets status Ubebygget Åben/lav Museum

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 40

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 10,0 10,0 10,0

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Landzone. Overføres til

byzone

Se generelle

rammebestemmelser

By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Erhvervsvirksomheder og

boliger samt offentlige

formål, som museum

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone

Gældende lokalplaner 32.13 32.15

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 99


Strib

C.02.01

C.02.02

E.02.02

Område nr. C.02.01 C.02.02 E.02.02

Betegnelse Vestergade Centerområde ved

Billeshavevej

Brogården

Generel anvendelse Centerområde Centerområde Erhvervsområde

Områdets status Centerområde med butikker,

kontorer, liberale erhverv,

restaurationer, boliger og

offentlige formål - del af

bymidte

Områdets fremtidige

anvendelse

Centerområde med butikker,

kontorer, liberale erhverv,

restaurationer, mindre ikke

generende værksteds- og

prouktionsvirksomheder,

boliger, kollektive anlæg og

offentlige formål.

Detailhandel se generelle

rammer

Centerområde med butikker,

kontorer, liberale erhverv,

restaurationer, boliger og

offentlige formål - del af

bymidte

Centerområde med butikker,

liberale erhverv,

restaurationer, kollektive

anlæg, boliger og offentlige

formål. Detailhandel se

generelle rammer

Miljøklasse 1 - 3 1 - 4 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 50 50 25

Maks. etageantal 2,5 2 2

Maks. højde i meter 12,0 8,5 10,0

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 32.26

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Kursusejendom, kontor o.lign

samt offentlige formål. Ikke

feriehoteller.

Kursusbebyggelse

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser


Strib

O.02.01

O.02.02

O.02.03

Område nr. O.02.01 O.02.02 O.02.03

Betegnelse Strib Skole og sportsanlæg Strib Kirke Ældrecenter ved

Rudbækshøj

Generel anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Område til offentlige formål

Områdets status Skole og svømmehal Kirke Ældrecenter

Områdets fremtidige

anvendelse

Skole, sportsplads eller

andre offentlige eller private

institutioner eller anlæg

Kirke eller andre offentlige

eller private institutioner eller

anlæg

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 40 40 30

Maks. etageantal 2 1 1,5

Maks. højde i meter 12,0 10,0 8,5

Omfang og udformning Der må kun opføres

bebyggelse som er

nødvendig for kirken og

kirkegårdens drift

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Ældrecenter med tilknyttede

boliger eller andre offentlige

institutioner

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone By- og landzone. Overføres

til byzone

Gældende lokalplaner 32.23 32.25

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 101


Strib

O.02.04

O.02.44

R.02.01

Område nr. O.02.04 O.02.44 R.02.01

Betegnelse Strib Idrætsefterskole Døgninstitution ved

Bogensevej

Strandareal ved Strandstien

Generel anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Rekreativt område

Områdets status Skole, idrætshaller,

kursusvirksomhed eller

lignende samt tilknyttede

boliger

Områdets fremtidige

anvendelse

Offentligt formål såsom

skole, idrætsanlæg,

sportshal og andre offentlige

eller private institutioner

Døgninstitution Strandareal med

småbebyggelser

Landbrug samt

døgninstitution med boliger,

serviceareal og tilhørende

faciliteter

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 15 40 5

Maks. etageantal 2 1,5 1

Maks. højde i meter 8,5 8,5 5,0

Omfang og udformning Ny bebyggelse skal tilpasses

de eksisterende bygninger

Nyopførelser ved

gårdanlægget skal tilstræbes

en god helhedsvirkning. Tag

skal være sadeltag med 45

grader taghældning

Opholds- og friareal Eksisterende beplantning

uden for byggefelterne skal

så vidt muligt bevares

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Rekreativt formål

Zoneforhold Byzone Landzone Landzone

Gældende lokalplaner 112 34.13

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Der må kun opføres mindre

bygninger, som er

nødvendige for områdets

anvendelse. Områdets

småhuse kan dog

genopførees i deres

eksisterende lovlige omfang.

Facadehøjden må ikke

overstige 2,5 m

Se generelle

rammebestemmelser


Strib

R.02.02

R.02.03

R.02.04

Område nr. R.02.02 R.02.03 R.02.04

Betegnelse Strandareal ved Strandvejen Sportsanlæg ved

Brændeskovvej

Daghaver ved Gl. Strandvej

Generel anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Rekreativt område

Områdets status Ubebygget areal bortset fra

mindre bådhuse

Områdets fremtidige

anvendelse

Idrætsanlæg, klubhus og

idrætshal

Rekreativt formål Rekreative formål,

sportsanlæg eller andre

offentlige eller private

institutioner eller anlæg

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 10 10

Maks. etageantal 1 2

Maks. højde i meter 5,0 10,0

Omfang og udformning Der må kun opføres mindre

bygninger som er

nødvendige for områdets

rekreative anvendelse.

Facadehøjden må ikke

overstige 2,5 m

Opholds- og friareal Bådeoplæg er tilladt på en

mindre del af området

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Primær bygninger skal være

tradiotionelle grundmurede

bygninger med sadeltag på

30-40 graders taghældning

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Landzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 32.21 - 32.30 32.13

Ubebygget areal

Private haver, daghaver,

opholdsarealer og andre

lignende rekreative formål

Der må ikke opføres

bebyggelse på området

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 103


Strib

R.02.05

R.02.06

R.02.07

Område nr. R.02.05 R.02.06 R.02.07

Betegnelse Lillebæltshalvøen Rideskole Christiansdal Røjle Klint Camping

Generel anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Rekreativt område

Områdets status Ubebygget areal Landbrugsbygninger,

rideskole

Områdets fremtidige

anvendelse

Rekreative formål Rideskole med tilhørende

ridefaciliteter

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 10 13 15

Maks. etageantal 1 2 1

Maks. højde i meter 5,0 12,0 5,0

Omfang og udformning Der må kun opføres mindre

bygninger som er

nødvendige for områdets

rekreative anvendelse.

Facadehøjden må ikke

overstige 2,5 m

Opholds- og friareal

Bebyggelse skal tilpasses

områdets øvrige

arkitektoniske og visuelle

miljø

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Landzone, Overføres til

byzone

Gældende lokalplaner 32.20

Se generelle

rammebestemmelser

Campingplads

Landzone Landzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Ferieformål herunder

campingplads

Der må kun opføres mindre

bebyggelse, som er

nødvendige for områdets

rekreative anvendelse

Se generelle

rammebestemmelser


Strib

R.02.40

S.02.01

S.02.40

Område nr. R.02.40 S.02.01 S.02.40

Betegnelse Vejlby Fed Camping Dæmningen Vejlby Fed nord

Generel anvendelse Rekreativt område Sommerhusområde Sommerhusområde

Områdets status Campingplads og offentligt

område

Områdets fremtidige

anvendelse

Rekreativt formål,

campingplads eller lignende

rekreative formål

Sommerhusbebyggelse Sommerhusbebyggelse

Ferieformål,

sommerhusbebyggelse og

lignende

Miljøklasse 1 - 6 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 10 15 15

Maks. etageantal 1 1 1,5

Maks. højde i meter 6,0 5,0 8,5

Omfang og udformning Facadehøjden må ikke

overstige 3,0 m. Tagets

vinkel med lodretteplan må

ikke overstige 55 grader.

Pladsen kan udvides med op

til 120 enheder

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Sommerhusområde og

byzone

Se generelle

rammebestemmelser

Ferieformål, herunder

sommerhusområde,

feriekolonier og offentlige

formål

Bygningens facadehøjde må

ikke overstige 3,0 m. Max.

55 graders taghældning

Bygningens facadehøjde må

ikke overstige 3 m Max. 55

graders taghældning

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Sommerhusområde Sommerhusområde og

byzone

Gældende lokalplaner 34.01 34.01

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 105


Strib

S.02.41

T.02.01

T.02.40

Område nr. S.02.41 T.02.01 T.02.40

Betegnelse Vejlby Fed syd Rensningsanlæg ved

Strandvejen

Losse- og fyldplads ved

Vejlby

Generel anvendelse Sommerhusområde Teknisk anlæg Teknisk anlæg

Områdets status Sommerhusbebyggelse Rensningsanlæg Losse- og fyldplads

Områdets fremtidige

anvendelse

Ferieformål, herunder

sommerhusområde,

feriekolonier og offentlige

formål

Rensningsanlæg eller andre

offentlige eller private

institutioner eller anlæg

Miljøklasse 1 - 1 1 - 4 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 15 25 10

Maks. etageantal 1,5 2 1

Maks. højde i meter 8,5 12,0 5,0

Omfang og udformning Bygningens facadehøjde må

ikke overstige 3,0 m. Max.

55 graders taghældning

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Sommerhusområde og

byzone

Gældende lokalplaner 34.01- 34.03 - 34.07 - 34.08

- 34.12

Der må kun opføres

bebyggelse som er

nødvendig for områdets

anvendelse

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone Landzone

32.09 34.06

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Offentligt formål herunder

losse- og fyldplads

Der må kun opføres

bebyggelse som er

nødvendig for områdets

anvendelse og drift

Se generelle

rammebestemmelser


Strib

L.02.30

L.02.40

Å.02.01

Område nr. L.02.30 L.02.40 Å.02.01

Betegnelse Røjle Vejlby Det åbne land - Strib

Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv Blandet bolig og erhverv Landområde

Områdets status Landsbybebyggelse Landsbybebyggelse Jordbrugsområde med

spredt bebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Miljøklasse 1 - 4 1 - 4 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 30 30

Maks. etageantal 2 2 1,5

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner 34.05 34.11

Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen. Indenfor

beskyttelseszonen omkring

kirken må hensynet til

kirkens frie beliggenhed ikke

tilsidesættes

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

Jordbrugs- og

skovbrugsområde med

tilhørende anlæg og

beboelse samt naturområde

Landbrugsbebyggelse og

tekniske anlæg kan have en

større højde end 8,5 meter

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 107


Kauslunde

Plandistrikt 03

Kauslunde

Kommuneplandistrikt Kauslunde består udover lokalbyen Kauslunde af landsbyen Gamborg.

Området er et af de tyndest befolkede områder i Kommunen. Der bor således kun cirka 1100

(2008-tal) i området, hvoraf den overvejende del bor i Kauslunde.

Området afgrænses mod nord af motorvejen, mod vest af plandistrikt Middelfart, mod syd af

Gamborg Fjord og mod øst af plandistrikt Nørre Aaby.

Der er en børnehave i Kauslunde og derudover er der en skole, som dog ikke ligger i

Kauslunde by, men i den vestlige del af distriktet i tilknytning til Middelfart by. Der er ingen

indkøbsmuligheder i distriktet.

Byudvikling

Den primære byudvikling i området skal ske i Kauslunde. Et større boligområde er imidlertid

udlagt uden for Kauslunde, i tilknytning til Middelfart by. Hovedparten af byudviklingen i

plandistriktet vil ske i dette område, som vil opfattes som en del af Middelfart by, selvom det

er beliggende i plandistrikt Kauslunde. Der forventes en samlet boligudbygning i planperioden

på ca. 100 boliger.

Der udlægges et større samlet erhvervsområde mellem Hovedvejen og Motorvejen i

forlængelse af de eksisterende erhvervsområder i Middelfart plandistrikt. De eksisterende

erhvervsudlæg i Kauslunde fastholdes, men overordnet er det ønskeligt, at nyudlæg af større

erhvervsområder sker i tilknytning til de eksisterende erhvervsområde i Middelfart, Nørre

Aaby/Båring og Ejby.

Målsætning

Kommuneplanen skal sikre fortsat byudvikling af Kauslunde, samt medvirke til den fortsatte

byudvikling af plandistrikt Middelfart. Derudover er der åbnet mulighed for en mindre

boligudbygning i Gamborg.


Kauslunde

Plandistrikt 03

109


Kauslunde

Plandistrikt 03

Kauslunde


Kauslunde

B.03.01

B.03.02

B.03.03

Område nr. B.03.01 B.03.02 B.03.03

Betegnelse Kauslunde nord for banen Thorsvej Kauslunde syd for banen

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Overvejende åben/lav Ubebygget Overvejende åben/lav

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri. Ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Landzone. Overføres til

byzone

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri. Ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone

Gældende lokalplaner 35.02 35.02

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 111


Kauslunde

B.03.04

B.03.20

E.03.01

Område nr. B.03.04 B.03.20 E.03.01

Betegnelse Mølleløkken Vandværksvej Sydøst Koesmosevej, Heimdalsvej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Erhvervsområde

Områdets status Åben/lav Ubebygget Delvist udnyttet

erhvervsområde med

blandet erhverv

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 45

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 10,0 10,0

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri.

Udstykning og bebyggelse

skal ske efter en samlet plan

for hele området under

hensyntagen til den

kystnære placering

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Landzone. Overføres til

byzone

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone

Gældende lokalplaner 35.02 35.04

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Kauslunde

E.03.02

E.03.20

O.03.01

Område nr. E.03.02 E.03.20 O.03.01

Betegnelse Hasserisvej Erhvervsområde syd for

motorvej

Øvelsesplads ved

Koesmosevej

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Område til offentlige formål

Områdets status Ubebygget Ubebygget Øvelsesbygninger

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 6 1 - 6 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 50 10

Maks. etageantal 2 2,5 2

Maks. højde i meter 10,0 13,0 10,0

Øvelsesplads eller andre

offentlige eller private

institutioner eller anlæg

Omfang og udformning Der må kun opføres

bebyggelse som er

nødvendige for områdets

anvendelse og drift

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Landzone. Overføres til

byzone

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart. Der skal

minimum friholdes 150 m

bredt bælte til økologisk

korridor langs vandløbet til

Møllemaeden

Se generelle

rammebestemmelser

Landzone. Overføres til

byzone

Se generelle

rammebestemmelser

Landzone

Gældende lokalplaner 35.01

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 113


Kauslunde

O.03.20

R.03.01

R.03.30

Område nr. O.03.20 R.03.01 R.03.30

Betegnelse Hyllehøjskolen Sportsanlæg ved Sportsvej Camping Svinø

Generel anvendelse Område til offentlige formål Rekreativt område Rekreativt område

Områdets status Skole og sportshal Idrætsanlæg Campingplads

Områdets fremtidige

anvendelse

Offentligt formål såsom

skole, hal og andre offentlige

og private institutioner

Sportsanlæg eller andre

offentlige eller private

institutioner eller anlæg

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 40 10 10

Maks. etageantal 1 2 1

Maks. højde i meter 10,0 10,0 5,0

Omfang og udformning Der kan kun opføres

bebyggelse som er

nødvendige for den

rekreative anvendelse

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Landzone

Gældende lokalplaner 28.13 35.03

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Ferieformål herunder

camping

Der kan kun opføres

bebyggelse som er

nødvendige for den

rekreative anvendelse

Se generelle

rammebestemmelser


Kauslunde

L.03.01

L.03.30

Å.03.01

Område nr. L.03.01 L.03.30 Å.03.01

Betegnelse Kauslundevej Nord Gamborg Det åbne land - Kauslunde

Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv Blandet bolig og erhverv Landområde

Områdets status Landsbybebyggelse Landsbybebyggelse Jordbrugsområde med

spredt bebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Miljøklasse 1 - 4 1 - 4 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 30 30

Maks. etageantal 2 2 1,5

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner

Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

Jordbrugs- og

skovbrugsområde med

tilhørende anlæg og

beboelse samt naturområde

Landbrugsbebyggelse og

tekniske anlæg kan have en

større højde end 8,5 meter

Bevaringsværdige bygninger

eller miljøer må ikke

forringes jf. kommuneatlas

Middelfart

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 115


Båring-Asperup

Plandistrikt 04

Båring-Asperup

Kommuneplandistrikt Båring-Asperup består udover lokalbyen Båring-Asperup af landsbyerne

Blanke-Roerslev og Kærby samt sommerhusområderne ved Båring Vig.

I området bor der cirka 1800 (2008-tal), hvoraf den overvejende del bor i selve Båring-

Asperup.

Området afgrænses mod nord af Båring Vig, mod øst af plandistrikt Brenderup, mod syd af

plandistrikt Nørre Aaby og mod vest af plandistrikt Strib.

Der er 2 børnehaver i Båring samt skole. Der er også indkøbsmuligheder i Båring.

Byudvikling

Den primære byudvikling i området skal ske i Båring-Asperup, hvor der er udlagt større

samlede arealer til byudvikling. Der forventes for Båring-Asperup en boligudbygning i

planperioden på 100 boliger.

Mulighederne for byudvikling af Båring-Asperup by er stærkt begrænsede i forhold til de store

landskabelige- og geologiskeinteresser, som findes i området. Arealudlæg til byudvikling er

sket under hensyntagen til disse.

Der udlægges desuden et større samlet erhvervsområde syd for motorvejen i tilknytning til

plandistriktets større eksisterende erhvervsområde ved motorvejen.

Målsætning

Kommuneplanen skal sikre fortsat gode muligheder for byudvikling af Båring-Asperup.

Derudover vil der ved huludfyldning kunne ske boligbyggeri i plandistriktets øvrige

bysamfund.

Kommuneplanrammen for Kærby skal sikre landsbyens bevaringsværdier.


Båring-Asperup

Plandistrikt 04

117


Båring-Asperup

Plandistrikt 04

Båring - Asperup


Båring-Asperup

Plandistrikt 04

Båring Vig

Båring Ege

119


Båring-Asperup

B.04.01

B.04.02

B.04.03

Område nr. B.04.01 B.04.02 B.04.03

Betegnelse Skovgyden Middelfartvej Nord Lundegårdsbakken

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Åben/lav Ubebygget Ubebygget bortset fra

enkelte gårdbebyggelser

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav.

Der må max. etableres én

bolig

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 1 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Gældende lokalplaner 63 89 108

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Båring-Asperup

B.04.04

B.04.05

B.04.06

Område nr. B.04.04 B.04.05 B.04.06

Betegnelse Enghøjvej Lindegaardsvej Hindballevej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Ubebygget bortset fra

enkelte gårdbebyggelser

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Åben/lav Åben/lav samt delvis

ubebygget

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Gældende lokalplaner 93 72

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 121


Båring-Asperup

B.04.07

B.04.08

B.04.09

Område nr. B.04.07 B.04.08 B.04.09

Betegnelse Samsøvej Lyøvej Vest Kærbyvej m.m

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Åben/lav Tæt/lav Åben/lav og Tæt/lav

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med tæt/lav.

Der må desuden placeres

enkelte institutioner til

betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 1 2

Maks. højde i meter 8,5 6,0 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Tagene på

beboelsesbygningerne skal

være symmetriske tage med

min. 25 grader og max. 35

grader taghældning

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 20 - 35 - 48 19 64 - 77

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser


Båring-Asperup

B.04.10

B.04.11

C.04.01

Område nr. B.04.10 B.04.11 C.04.01

Betegnelse Drejøvej Fynsvej Øst Byvejen

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Centerområde

Områdets status Åben/lav Ubebygget Centerområde med butikker

til områdets forsyning,

boliger, erhverv og offentlige

formål

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav.

Der må desuden placeres

enkelte institutioner til

betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 1 2

Maks. højde i meter 8,5 6,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri.

Bebyggelse skal ske under

hensyntagen til de

landskablige vædier i

området

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Landzone. Overføres til

byzone

Centerområde med butikker,

liberale erhverv,

restaurationer, kollektive

anlæg, boliger og offentlige

formål. Detailhandel, se

generelle rammer

Ny bebyggelse skal følge

stedlige tradition.

Taghældning 25-45 grader

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone

Gældende lokalplaner 61 - 77 14 - 30 - 35 - 64

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 123


Båring-Asperup

E.04.01

E.04.02

E.04.03

Område nr. E.04.01 E.04.02 E.04.03

Betegnelse Vest for Hedegårdsvej Hindballevej Fabriksvej-Tværvejen

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Ubebygget Mindre udnyttet

erhvervsområde

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 50 45 50

Maks. etageantal 3 2 2

Maks. højde i meter 16,0 8,5 10,0

Omfang og udformning Det bebyggede areal må

ikke overstige 50% af

grundarealet. Skorstene,

siloer og antennemaster må

dog have en højde, der ikke

overstiger 25 m

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Det bebyggede areal må

ikke overstige 40% af

grundarealet. Ingen

grundstørrelse må overstige

3.500 m²

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Landzone. Overføres til

byzone

Delvist udnyttet

erhvervsområde med

blandet erhverv

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Det bebyggede areal må

ikke overstige 50% af

grundarealet. Skorstene,

siloer og antennemaster må

dog have en højde, der ikke

overstiger 25 m

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone

Gældende lokalplaner 90 29 51 - 104

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Båring-Asperup

E.04.04

O.04.01

O.04.02

Område nr. E.04.04 O.04.01 O.04.02

Betegnelse Erhvervsområde syd for

Motorvejen

Båring Forsamlingshus Båring Skole og boldbaner

Generel anvendelse Erhvervsområde Område til offentlige formål Område til offentlige formål

Områdets status Ubebygget Forsamlingshus Skole og boldbaner

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Forsamlingshus eller andre

offentlige eller private

institutioner eller anlæg

Miljøklasse 1 - 6 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 50 40 40

Maks. etageantal 2 1,5 2

Maks. højde i meter 10,0 8,5 11,0

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Landzone. Overføres til

byzone

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 36 14

Skole, skoleudvidelse,

børneinstitutioner, idrætshal

og lignende samt

sportsplads eller andre

offentlige eller private

institutioner eller anlæg

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 125


Båring-Asperup

O.04.03

O.04.04

O.04.31

Område nr. O.04.03 O.04.04 O.04.31

Betegnelse Båring Efterskole Asperup Kirke og Børnehus Tvillingegården Båring Vig

Generel anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Område til offentlige formål

Områdets status Efterskole Kirke og børneahave Aktivitetshus

Områdets fremtidige

anvendelse

Efterskole med tilknyttede

bygninger og rekreativt

område eller andre offentlige

eller private institutioner og

anlæg

Kirke og kirkegård,

børneinstitution eller andre

offentlige eller private

institutioner eller anlæg

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 25 40 40

Maks. etageantal 3 1,5 1

Maks. højde i meter 8,0 8,5 6,0

Aktivitetshus for ældre eller

andre offentlige eller private

institutioner eller anlæg

Omfang og udformning Den eksisterende

bygningsmasse må ikke

udvides

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdig

beplantning bevares

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Landzone

Se generelle

rammebestemmelser

Gældende lokalplaner 64 Forslag 116

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Båring-Asperup

R.04.01

R.04.02

R.04.30

Område nr. R.04.01 R.04.02 R.04.30

Betegnelse Grønt område langs

Kærbyvej

Sportsplads og grønt

område ved Kærbyvej

Campingplads ved

Elmevangsvej

Generel anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Rekreativt område

Områdets status Lokalt parkområde Idrætsanlæg og klubhus Ubebygget område

Områdets fremtidige

anvendelse

Rekreativt formål, grønt

område

Rekreativt formål,

sportsplads eller andre

offentlige eler private

institutioner eller anlæg

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 10 40 5

Maks. etageantal 1 1,5 1

Maks. højde i meter 4,0 8,5 4,5

Omfang og udformning Der må kun opføres mindre

bebyggelse som er

nødvendig for områdets

formål. Maks. samlet

bebyggelse 30m²

Sportshal må dog opføres i

maks, bygningshøjde 11,0 m

Ferieformål herunder

campingplads

Der må kun opføres

bebyggelse, som er

nødvendig for områdets

formål. Den samlede

bebyggelse må ikke

overstige 700 m². Den

samlede belægning på

pladsen må ikke overstige 64

enheder

Opholds- og friareal Campingpladsen skal

omgives af

beplantningsbælte

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold By- og landzone By- og landzone Landzone

Gældende lokalplaner 1 26

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 127


Båring-Asperup

R.04.31

R.04.32

R.04.33

Område nr. R.04.31 R.04.32 R.04.33

Betegnelse Strandareal ved Molevej Båringskov Camping Skovlund Camping

Generel anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Rekreativt område

Områdets status Strandareal Campingplads Campingplads

Områdets fremtidige

anvendelse

Rekreativt formål, offentlig

strandareal

Ferieformål herunder

campingplads

Miljøklasse 1 - 1 1 - 6 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 10 10 10

Maks. etageantal 1 1,5 2

Maks. højde i meter 4,0 8,5 5,5

Omfang og udformning Max. facadehøjde 3,0 m. Der

må kun opføres mindre

bebyggelse som er

nødvendig for områdets

formål

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Der må kun opføres

bebyggelse, som er

nødvendig for områdets

anvendelse. Eksisterende

bygninger over 8,0 m må

genopføres med samme

højde og bygningskrop. Den

samlede belægning må ikke

overstige 100 enheder

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Sommerhusområde Landzone Landzone

Gældende lokalplaner 34 27 - 59

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Ferieformål herunder

campingplads

Der må kun opføres

bebyggelse, som er

nødvendig for områdets

anvendelse. Eksisterende

bygninger over 8,0 m må

genopføres med samme

højde og bygningskrop. Den

samlede belægning må ikke

overstige 400 enheder. Der

må ikke ske yderligere

udstykning

Se generelle

rammebestemmelser


Båring-Asperup

R.04.34

R.04.35

R.04.36

Område nr. R.04.34 R.04.35 R.04.36

Betegnelse Naturområde ved Skovlund

Camping

Strandareal ved Båring Vig Rekreativt område nord for

Båring Ege

Generel anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Rekreativt område

Områdets status Naturområde Strandareal Strandareal

Områdets fremtidige

anvendelse

Rekreativt formål, herunder

naturområde i tilknytning til

Skovlund Camping

Rekreativt formål, offentlig

strandareal

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 5

Maks. etageantal 1

Maks. højde i meter 3,5

Omfang og udformning Der må kun opføres mindre

bebyggelse som er

nødvendig for områdets

formål

Opholds- og friareal Der må på området ikke

opføres anlæg til

campingpladsfaciliteter

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Der må kun opføres mindre

bebyggelse som er

nødvendig for områdets

formål

Se generelle

rammebestemmelser

Rekreativt formål, offentlig

strandareal

Der må ikke opføres

bebyggelse i området

Der må ikke ske bebyggelse

på arealet

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Landzone Sommerhusområde Sommerhusområde

Gældende lokalplaner 59 - 69 62 62

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 129


Båring-Asperup

S.04.30

S.04.31

S.04.32

Område nr. S.04.30 S.04.31 S.04.32

Betegnelse Sommerhusområde ved

Pilevangen, Båring Vig

Sommerhusområde

Eskelunden, Kildevangen og

Kildevænget, Båring Vig

Sommerhusområde ved

Bøgevangsvej Båring Vig

Generel anvendelse Sommerhusområde Sommerhusområde Sommerhusområde

Områdets status Sommerhusbebyggelse Sommerhusbebyggelse Sommerhusbebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Ferieformål,

sommerhusbebyggesle og

lignende

Ferieformål,

sommerhusbebyggelse og

lignende

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 10 15 10

Maks. etageantal 1,5 1,5 1,5

Maks. højde i meter 7,0 6,0 6,0

Omfang og udformning Bygningens facadehøjde må

ikke overstige 3,0 m. Max.

55 graders taghældning

Opholds- og friareal Det fælles opholdsareal må

ikke bebygges

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bygningens facadehøjde må

ikke overstige 3,0 m.

Taghældning mellem 45 og

55 grader

Det fælles opholdsareal må

ikke bebygges, eller

anvendes til oplag eller

lignende

Se generelle

rammebestemmelser

Ferieformål,

sommerhusbebyggelse og

lignende

Bygningens facadehøjde må

ikke overstige 3,0 m.

Taghældning mellem 45 og

55 grader

Det fælles opholdsareal må

ikke bebygges, eller

anvendes til parkering, oplag

eller lignende

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Sommerhusområde Sommerhusområde Sommerhusområde

Gældende lokalplaner 45 34 18

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Båring-Asperup

S.04.33

S.04.34

S.04.35

Område nr. S.04.33 S.04.34 S.04.35

Betegnelse Sommerhusområde ved

Skovfogedhusene, Båring

Vig

Sommerhusområde ved

Båring Vig

Sommerhusområde ved

Skovfogedhusene, Båring

Vig

Generel anvendelse Sommerhusområde Sommerhusområde Sommerhusområde

Områdets status Sommerhusbebyggelse Sommerhusbebyggelse Sommerhusbebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Ferieformål,

sommerhusbebyggelssle og

lignende

Områderne må kun

anvendes til

sommerhusbebyggelse. Der

må ikke etableres kiosker,

butikker eller lignende

Miljøklasse 1 - 2 1 - 1 1 - 2

Maks. bebyggelsesprocent 15 10 15

Maks. etageantal 1,5 2 1,5

Maks. højde i meter 6,5 6,5 6,5

Omfang og udformning Bygningens facadehøjde må

ikke overstige 3,0 m.

Taghældning mellem 45 og

55 grader

Opholds- og friareal Det fælles opholdsareal må

ikke bebygges, eller

anvendes til parkering, oplag

eller lignende

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

På hver selvstændig

ejendom må kun opføres en

beboelse, max. grundareal

130 m² og etageareal max.

152 m².

Kommunalbestyrelsen kan

dog tillade, at der på hver

parcel desuden opføres en

gæstehytte eller lign. på

max. 10 m², såfremt der ikke

indrettes køkkenfaciliteter

eller lignende

Fælles opholds- og friarealer

må ikke bebygges eller

anvendes til oplag eller lign.

Se generelle

rammebestemmelser

Ferieformål,

sommerhusbebyggelse og

lignende

Bygningens facadehøjde må

ikke overstige 3,0 m.

Taghældning mellem 45 og

55 grader

Det fælles opholdsareal må

ikke bebygges, eller

anvendes til parkering, oplag

eller lignende

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Sommerhusområde Sommerhusområde Sommerhusområde

Gældende lokalplaner BP 6 92 BP 6

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 131


Båring-Asperup

S.04.36

T.04.01

L.04.40

Område nr. S.04.36 T.04.01 L.04.40

Betegnelse Sommerhusområde Båring

Ege, Båring Vig

M/R-station ved

Hedegaardsvej

Blanke-Roerslev

Generel anvendelse Sommerhusområde Teknisk anlæg Blandet bolig og erhverv

Områdets status Sommerhusbebyggelse M/R Station Landsbybebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Ferieformål,

sommerhusbebyggelse og

lignende

Teknisk anlæg for offentlige

eller private institutioner eller

anlæg

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 10 40 30

Maks. etageantal 1,5 1 2

Maks. højde i meter 7,0 4,0 8,5

Omfang og udformning Bygningens facadehøjde må

ikke overstige 3,0 m.

Taghældning mellem 45 og

55 grader

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Skorstene må opføres med

max.højde på 35,0 m

Se generelle

rammebestemmelser

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen. Indenfor

beskyttelseszonen omkring

kirken må hensynet til

kirkens frie beliggenhed ikke

tilsidesættes

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Sommerhusområde Byzone Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner 62 16

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Båring-Asperup

L.04.50

Å.04.01

Område nr. L.04.50 Å.04.01

Betegnelse Kærby Det åbne land - Båring -

Asperup

Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv Landområde

Områdets status Landsbybebyggelse Jordbrugsområde med

spredt bebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Miljøklasse 1 - 4 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 30

Maks. etageantal 2 1,5

Maks. højde i meter 8,5 8,5

Omfang og udformning Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

og miljøer skal bevares

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner 87

Jordbrugs- og

skovbrugsområde med

tilhørende anlæg og

beboelse samt naturområde

Landbrugsbebyggelse og

tekniske anlæg kan have en

større højde end 8,5 meter

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 133


Nørre Aaby

Plandistrikt 05

Nørre Aaby

Kommuneplandistrikt Nørre Aaby består udover centerbyen Nørre Aaby af landsbyerne Føns

og Udby.

I området bor der cirka 4000 (2008-tal), hvoraf den overvejende del bor i selve Nørre Aaby.

Området afgrænses mod nord af plandistrikt Båring-Asperup, mod øst af plandistrikt Ejby,

mod syd af Lillebælt og mod vest af plandistrikt Kauslunde.

I Nørre Aaby er der to børnehaver, en skole, ældrecenter samt bibliotek. Derudover er der

børnehave i Føns. Der er kun indkøbsmuligheder i Nørre Aaby.

Byudvikling

Den primære byudvikling i området skal ske i Nørre Aaby. Der er ikke udlagt nye arealer til

byudvikling i denne planperiode, men der er fortsat uudnyttede arealer inden for de allerede

kommuneplanlagte områder. Erhvervsområdet med det tidligere Kähler & Breum ændres med

denne kommuneplan desuden til boligområde. Der forventes for Nørre Aaby en

boligudbygning i planperioden på 200-250 boliger.

Eneste arealudlæg udenfor Nørre Aaby er i Føns, hvor der inden for landsbyrammen er givet

mulighed for udstykning af et mindre område med ca. 5-10 boligparceller.

I Nørre Aaby plandistrikt udlægges der ikke større nye samlede erhvervsområder. Det

eksisterende erhvervsudlæg vurderes at være tilstrækkeligt, samt at det overordnet er

ønskeligt at nyudlæg af større erhvervsområder sker i tilknytning til de eksisterende

erhvervsområde i Middelfart, Nørre Aaby/Båring og Ejby.

Målsætning

Kommuneplanen skal sikre fortsat gode muligheder for byudvikling af Nørre Aaby. Derudover

er der åbnet mulighed for en mindre boligudbygning i Føns og der vil ved huludfyldning kunne

ske boligbyggeri i Udby. Kommuneplanrammen for Føns skal sikre landsbyens

bevaringsværdier.


Nørre Aaby

Plandistrikt 05

135


Nørre Aaby

Plandistrikt 05

Nørre Aaby


Nørre Aaby

Plandistrikt 05

Føns

137


Nørre Aaby

B.05.01

B.05.02

B.05.03

Område nr. B.05.01 B.05.02 B.05.03

Betegnelse Margaardvej Margaardvej Nordøst Margaardvej, Grønnegade

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Åben/lav Ubebygget Etageboliger

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 50

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 32 - 38 - 68 - 68.1 38 84

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Etageboligområde. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet

Ny bebyggelse i området må

kun opføres med en

taghældning mellem 15

grader og 45 grader

Se generelle

rammebestemmelser


Nørre Aaby

B.05.04

B.05.05

B.05.06

Område nr. B.05.04 B.05.05 B.05.06

Betegnelse Solvænget Nord for Solvænget Østervangen og

Kløvermarken

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Overvejende tæt/lav Ubebygget Åben/lav

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 1

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 46 - 67

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 139


Nørre Aaby

B.05.07

B.05.08

B.05.09

Område nr. B.05.07 B.05.08 B.05.09

Betegnelse Hjørnet Del af Østergade Æblehaven, Udsigten m.m

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Etageboliger Overvejende åben/lav Overvejende åben/lav

Områdets fremtidige

anvendelse

Etageboligområde. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

og der kan etableres erhverv

i form af mindre liberale

erhverv, små butikker og

kontorer og små

virksomheder uden egentlig

produktion

Miljøklasse 1 - 1 1 - 2 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 50 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Ny bebyggelse i området må

kun opføres med en

taghældning mellem 15

grader og 45 grader.

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Gældende lokalplaner 23 10 - 57 - 65

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Nørre Aaby

B.05.10

B.05.11

B.05.12

Område nr. B.05.10 B.05.11 B.05.12

Betegnelse Albuen Kongsgaardsvej Øst Koldinghuse Nord

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Tæt/lav bebyggelse Åben/lav Åben/lav

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Gældende lokalplaner 57 3 - 42 - 57

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 141


Nørre Aaby

B.05.13

B.05.14

B.05.15

Område nr. B.05.13 B.05.14 B.05.15

Betegnelse Vibyvej Syd Vibyvej Nord Vibyvej m.m.

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Ubebygget bortset fra

ejendommene nord for

Vibyvej

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Etageboliger Åben lav

Etageboligområde. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 95 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 11,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Gældende lokalplaner 53

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone Byzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser


Nørre Aaby

B.05.16

B.05.17

B.05.18

Område nr. B.05.16 B.05.17 B.05.18

Betegnelse Kähler og Breum Søndergade Aavænget m.m.

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Ubebygget tidligere

erhvervsområde

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Åben/lav Åben/lav

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

og der kan etableres erhverv

i form af mindre liberale

erhverv, små butikker og

kontorer og små

virksomheder uden egentlig

produktion

Miljøklasse 1 - 1 1 - 2 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal Langs Viby Å skal der

etableres offentlig sti.

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og andet byggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner BP 13

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 143


Nørre Aaby

B.05.19

B.05.20

B.05.21

Område nr. B.05.19 B.05.20 B.05.21

Betegnelse Bøgeparken Birkevej Klyngerne

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Etageboliger Åben/lav Tæt/lav

Områdets fremtidige

anvendelse

Etageboligområde. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 50 30 30

Maks. etageantal 3 2 2

Maks. højde i meter 10,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner BP 10 39 8

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser


Nørre Aaby

B.05.22

B.05.23

B.05.24

Område nr. B.05.22 B.05.23 B.05.24

Betegnelse Bøgevej Skolevænget Søndermarken

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Åben/lav og tæt/lav

bebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Åben/lav Åben/lav, tæt/lav og delvis

ubebygget

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 28 - 54 - 82 39 86

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 145


Nørre Aaby

B.05.25

C.05.01

C.05.02

Område nr. B.05.25 C.05.01 C.05.02

Betegnelse Koldinghuse Syd Østergade Svinget

Generel anvendelse Boligområde Centerområde Centerområde

Områdets status Åben/lav Centerområde med butikker,

kontorer, liberale erhverv,

restaurationer, boliger og

offentlige formål - del af

bymidte

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Centerområde med butikker,

liberale erhverv,

restaurationer, kollektive

anlæg, boliger og offentlige

formål. Detailhandel se

generelle rammer

Miljøklasse 1 - 1 1 - 4 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 30 65 65

Maks. etageantal 2 2,5 2,5

Maks. højde i meter 8,5 10,0 10,0

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Ny bebyggelse skal følge

stedlige tradition.

Taghældning 25-55 grader

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 22 -74 - 78 - 84 31

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Centerområde med kro,

butikker og boliger - del af

bymidte

Centerområde med butikker,

liberale erhverv,

restaurationer, kollektive

anlæg, boliger og offentlige

formål. Detailhandel, se

generelle rammer

Ny bebyggelse skal følge

stedlige tradition.

Taghældning 25-55 grader

Se generelle

rammebestemmelser


Nørre Aaby

E.05.01

E.05.02

E.05.03

Område nr. E.05.01 E.05.02 E.05.03

Betegnelse Industrivej Industrivej Syd Margaardvej

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Større delvist udnyttet

erhvervsområde

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Udnyttet erhvervsområde Mindre udnyttet

erhvervsområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 45 45 45

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 11,0 12,0 8,5

Omfang og udformning Det bebyggede areal må

ikke overstige 50% af

grundarealet. Skorstene,

siloer og antennemaster må

dog have en højde op til 15

m

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Det bebyggede areal må

ikke overstige 50 % af

grundarealet. Skorstene,

antennemaster, fritstående

siloer, silotårn samt

inddækkede siloer må dog

have en højde, der ikke

overstiger 26,5 meter

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 71 79 32

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Ingen grundstørrelse må

overstige 3.500 m²

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 147


Nørre Aaby

E.05.04

E.05.05

O.05.01

Område nr. E.05.04 E.05.05 O.05.01

Betegnelse Nørre Aaby Erhvervspark Grandvej Egely ved Søndergaardsvej

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Område til offentlige formål

Områdets status Udnyttet erhvervsområde.

Nørre Aaby Erhvervspark

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Delvist udnyttet

erhvervområde.

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 6 1 - 6 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 45 45 25

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Ingen grundstørrelse må

overstige 3.500 m²

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 10 70

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Sikret døgninstitution

Område til offentligt formål,

sikret døgninstitution og

andre offentlige eller private

institutone eller anlæg

Se generelle

rammebestemmelser


Nørre Aaby

O.05.02

O.05.03

O.05.04

Område nr. O.05.02 O.05.03 O.05.04

Betegnelse Real- og efterskole ved

Skolevej

Efterskolen Eisbjerghus Kongshøjcentret ved

Æblehaven

Generel anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Område til offentlige formål

Områdets status Skoler Efterskole Ældrecenter og rekreativt

område

Områdets fremtidige

anvendelse

Skole, sportsplads og andre

offentlige eller private

institutioner samt mindre

bebyggelse til skolerne

Skole, sportsplads og andre

offentlige eller private

institutioner samt mindre

bebyggelse til skolerne

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 40 40 40

Maks. etageantal 2 1 2

Maks. højde i meter 10,0 8,5 9,0

Omfang og udformning Sportshaller og lignende må

dog opføres i maks. 11,0 m

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold By- og landzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 75 57

Ældrecenter, lægehus,

kollektive boliger og andre

offentlige eller private

institutioner

Alderdomshjemmet må dog

opføres i maks. 9,0m

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 149


Nørre Aaby

O.05.05

O.05.06

O.05.07

Område nr. O.05.05 O.05.06 O.05.07

Betegnelse Nørre Aaby Kirke Efterskole ved Olav Nielsens

Vej

Skole, Idrætshal og

Børnehave ved Idrætsvej og

Mikkelsbro

Generel anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Område til offentlige formål

Områdets status Kirke Efterskole Skole, idrætsanlæg og

børnehave

Områdets fremtidige

anvendelse

Område til offentlige formål

kirke eller andre offentlige

eller private institutioner eller

anlæg

Skole, sportsplads,

børnehjem og andre

offentlige eller private

institutioner eller anlæg

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 40 40 40

Maks. etageantal 1 1,5 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Der må kun opføres mindre

bygninger, som er

nødvendige for områdets

anvendelse

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Sportshaller og lign. må dog

opføres med max. højde

11,0 m

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone By- og landzone Byzone

Gældende lokalplaner 42 110 39 - BP 6

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Skole, idrætsanlæg,

børnehjem og andre

offentlige eller private

institutioner eller anlæg

Sportshaller og lign. må dog

opføres med maks højde

13,0 m

Se generelle

rammebestemmelser


Nørre Aaby

O.05.40

R.05.01

R.05.02

Område nr. O.05.40 R.05.01 R.05.02

Betegnelse Vesterdal Ungdomsskole Byskov nord for

Kløvermarken

Skøjtebane og bypark

Trekanten i Nørre Aaby

Generel anvendelse Område til offentlige formål Rekreativt område Rekreativt område

Områdets status Offentligt område til

efterskole

Områdets fremtidige

anvendelse

Offentlig formål så som

skoler, sportsplads eller

andre offentlige eller private

institutioner

Byskov Bypark, område til skøjteløb,

krolf og lignende

Rekreative formål, bynær

skov

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 25

Maks. etageantal 1

Maks. højde i meter 8,5

Omfang og udformning Der må kun opføres

bygninger til områdets

anvendelse som ungdoms-

og efterskole. Idrætshal må

opføres med maks. højde

10,0m

Der må ikke opføres

bebyggelse i området

Rekreativt formål, herunder

skøjtebane, krolf og lignende

samt bypark

Der må ikke opføres

bebyggelse inden for

området. Der kan dog

opstilles faste genstande for

områdets anvendelse

Opholds- og friareal Arealet må ikke udstykkes til

bebyggelse

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive i

landzone

Se generelle

rammebestemmelser

Landzone Byzone

Gældende lokalplaner 47 83 57

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 151


Nørre Aaby

R.05.03

R.05.04

R.05.05

Område nr. R.05.03 R.05.04 R.05.05

Betegnelse Grønt område ved

Kagvænget

Kolonihaver ved Kagbanken Idrætsanlæg ved Idrætsvej

Generel anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Rekreativt område

Områdets status Grønt område Kolonihaver Idrætsanlæg

Områdets fremtidige

anvendelse

Reakreativt formål såsom

grønt område

Rekreative formål,

kolonihaver

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 25 40

Maks. etageantal 1 2

Maks. højde i meter 4,5 8,5

Omfang og udformning Der må ikke opføres

bebyggelse i området

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Der må kun opføres et hus

med tilhørende udhus,

drivhus eller lignende på den

enkelte havelod. Der må ikke

etableres marketenderi eller

anden form for udsalg.

Bebyggelse må ikke

anvendes til helårsbeboelse

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Landzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 42 39

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Rekreativt område til

skoleudvidelse, klubhuse,

eventuel udbygning af

idrætshallen med yderligere

hal og svømmehal,

idrætscenter med

overnatning

Gymnastiksal, hal eller

lignende med tilhørende

facilitetsrum, kan tillades

opført i en maksimal

bygningshøjde på 13,0 meter

over terræn

Se generelle

rammebestemmelser


Nørre Aaby

R.05.50

S.05.50

S.05.51

Område nr. R.05.50 S.05.50 S.05.51

Betegnelse Ronæs Strand Camping Vigen Føns Juul Nielsensvej Føns

Generel anvendelse Rekreativt område Sommerhusområde Sommerhusområde

Områdets status Campingplads Sommerhusbebyggelse Sommerhusbebyggelse,

Sommerhuse på lejet grund

Områdets fremtidige

anvendelse

Ferieformål herurnder

campingplads

Ferieformål,

sommerhusbebyggelse og

lignende

Miljøklasse 1 - 6 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 5 10 10

Maks. etageantal 1 1,5 1,5

Maks. højde i meter 6,5 7,0 7,0

Omfang og udformning Området skal friholdes for

anden bebyggelse end de

for driften nødvendige

bygninger. Søværts

strandbeskyttelseslinien må

bebyggelse opføres max. 5,5

m over terræn. Den samlede

belægning må ikke overstige

250 enheder

Opholds- og friareal Campingpladsen skal

omgives af et

beplantningsbælte i en

bredde af 2-3 meter

bestående af vegetation, der

er naturligt forekommende i

området

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Maks. facadehøjde 3,0 m.

Der må ikke indrettes

bebyggelse til butikker,

kiosker eller lignende

Se generelle

rammebestemmelser

Ferieformål,

sommerhusbebyggelse og

lignende

Der kan ikke forventes

tilladelse til genopførelse

eller udvidelse af

sommerhuset og der må ikke

foretages noget form for

byggearbejder uden

forudgående tilladelse

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Landzone Sommerhusområde Sommerhusområde

Gældende lokalplaner 50 12 12

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 153


Nørre Aaby

S.05.52

T.05.01

T.05.02

Område nr. S.05.52 T.05.01 T.05.02

Betegnelse Vedbendvej og Holmevej i

Føns

Kraftvarmeværk ved

Grønnegade

Jernbaneareal gennem

Nørre Aaby

Generel anvendelse Sommerhusområde Teknisk anlæg Teknisk anlæg

Områdets status Sommerhusbebyggelse Kraftvarmeværk Jernbaneareal og

sparebassin

Områdets fremtidige

anvendelse

Ferieformål,

sommerhusbebyggelse og

lignende

Teknisk anlæg herunder

kraftvarmeværk

Miljøklasse 1 - 1 1 - 6 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 10 40 5

Maks. etageantal 1,5 2 1,5

Maks. højde i meter 7,0 9,2 8,5

Omfang og udformning Maks. 3,0 m i facadehøjde

Tagets vinkel med det

vandrette plan må ikke

overstige 55 grader. Der må

ikke indrettes bebyggelse til

butikker, kiosker eller

lignende. Ny bebyggelse

skal holdes 3,5m fra skel og

8,0m fra vejmidte

Opholds- og friareal Matr. nr. 42x Føns by, Føns

skal friholdes for bebyggelse

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Intet punkt af en bygnings

ydervæg eller tagflade må

overstige 9,2 meter over

terræn, skorstene dog maks.

35 meter. Maks.

grundstørrelse 3500 m²

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Sommerhusområde Byzone Landzone

Jernbaneareal, sparebassin

eller andre offentlige eller

private institutioner eller

anlæg, herunder grønt

område

Der er indrettet

lastbilparkering på området

I det grønne område må der

ikke etableres nogen form for

bebyggelse. På matr. nr. 7dx

er etableret et

underjordisk sparebassin

Se generelle

rammebestemmelser

Gældende lokalplaner 12 49 10 - 41 - 82

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Nørre Aaby

T.05.03

L.05.40

L.05.50

Område nr. T.05.03 L.05.40 L.05.50

Betegnelse Sparebassin ved

Søndergade

Udby Føns

Generel anvendelse Teknisk anlæg Blandet bolig og erhverv Blandet bolig og erhverv

Områdets status Sparebassin Landsbybebyggelse Landsbybebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Sparebassin eller andre

offentlige eller private

institutioner eller anlæg

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Miljøklasse 1 - 1 1 - 4 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 30 30

Maks. etageantal 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5

Omfang og udformning Der må ikke opføres nogen

form for bebyggelse

Opholds- og friareal

Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen. Inden for

beskyttelseszonen omkring

kirken må hensynet til

kirkens frie beliggenhed ikke

tilsidesættes

Miljø Bevaringsværdige bygninger

og miljøer skal bevares

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner 81 13 - 80

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 155


Nørre Aaby

Å.05.01

Område nr.

Å.05.01

Betegnelse Det åbne land - Nørre Aaby

Generel anvendelse Landområde

Områdets status Jordbrugsområde med

spredt bebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Miljøklasse 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent

Maks. etageantal 1,5

Maks. højde i meter 8,5

Jordbrugs- og

skovbrugsområde med

tilhørende anlæg og

beboelse samt naturområde

Omfang og udformning Landbrugsbebyggelse og

tekniske anlæg kan have en

større højde end 8,5 meter

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Brenderup

Plandistrikt 06

Brenderup

Kommuneplandistrikt Brenderup består udover lokalbyen Brenderup af landsbyerne Bro,

Holse, Indslev-Tårup og sommerhusområdet Varbjerg og Bro Strand.

I området bor der cirka 2500 (2008-tal), hvoraf den overvejende del bor i Brenderup.

Området afgrænses mod nord af Båring Vig, mod øst af plandistrikt Fjelsted-Harndrup og

kommunegrænsen mod Nordfyns Kommune, mod syd af plandistrikt Ejby og mod vest af

plandistrikt Båring-Asperup.

Der findes børnehave, skole og ældrecenter i området. Derudover er der indkøbsmuligheder i

Brenderup.

Byudvikling

Den primære byudvikling i området skal ske i Brenderup, hvor der er udlagt større samlede

arealer til byudvikling. Der forventes for Brenderup en boligudbygning i planperioden på 100

boliger.

Brenderup rummer flere eksisterende mindre erhvervsområder. Det eksisterende

erhvervsudlæg vurderes at være tilstrækkeligt, hvorfor der ikke udlægges yderligere arealer

til industri i området. Samtidig er det overordnet ønskeligt at nyudlæg af større

erhvervsområder sker i tilknytning til de eksisterende erhvervsområde i Middelfart, Nørre

Aaby/Båring og Ejby.

Målsætning

Kommuneplanen skal sikre fortsat gode muligheder for byudvikling af Brenderup. Derudover

vil der ved huludfyldning kunne ske boligbyggeri i Indslev-Tårup. Kommuneplanrammerne for

Bro og Holse skal sikre landsbyernes bevaringsværdier og der er ikke planlagt for nye boliger

i de to landsbyer.

157


Brenderup

Plandistrikt 06


Brenderup

Plandistrikt 06

Brenderup

159


Brenderup

Plandistrikt 06

Varbjerg – Bro


Brenderup

B.06.01

B.06.02

B.06.03

Område nr. B.06.01 B.06.02 B.06.03

Betegnelse Skovbakken Mejerivej og Fruerhøjvej Mejerivej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Tæt/lav Åben/lav, tæt/lav og delvis

ubebygget

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med tæt/lav.

Der må desuden placeres

offentlige institutioner såsom

boliger til ældre

handicappede, herunder

dagcenter

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 40 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 11,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Gældende lokalplaner B103 B37 - B37.2 - B123

Ubebygget

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri.

Udstykning og bebyggelse

skal ske efter en samlet plan

for hele området

Se generelle

rammebestemmelser

Landzone. Overføres til

byzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 161


Brenderup

B.06.04

B.06.05

B.06.06

Område nr. B.06.04 B.06.05 B.06.06

Betegnelse Egelunden Vest for Rugårdsvej Brenderup midt

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Åben/lav og tæt/lav Åben/lav Åben/lav

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone

Gældende lokalplaner B50 BP 2 - B56

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Brenderup

B.06.07

B.06.08

B.06.09

Område nr. B.06.07 B.06.08 B.06.09

Betegnelse Syrenvej Øst for Fruerhøjvej Fruerhøjvej/Rugårdsvej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Tæt/lav Åben/lav samt uudnyttet

område til tæt/lav

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Ubebygget

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Miljø Langs Rugårdsvej skal der

etableres et 25 meter bredt

plantbælte og langs

Fruerhøjvej et 20 meter bredt

plantebælte

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner B56 B53 B94

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 163


Brenderup

B.06.10

B.06.11

C.06.01

Område nr. B.06.10 B.06.11 C.06.01

Betegnelse Bøgelundsvej Brenderup Kirkeby Stationsvej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Centerområde

Områdets status Åben/lav Åben/lav Centerområde med butikker

til områdets forsyning,

boliger, erhverv og offentlige

formål

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav.

Der må desuden placeres

enkelte institutioner til

betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

og der kan etableres erhverv

i form af mindre liberale

erhverv, små butikker og

kontorer og små

virksomheder uden egentlig

produktion

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 40

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættet til 40 ved tæt/lav

og andet byggeri. Ny

bebyggelse skal tilpasses

eksisterende landsbypræg

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Centerområde med butikker,

liberale erhverv,

restaurationer, kollektive

anlæg, boliger og offentlige

formål. Detailhandel, se

generelle rammer

Bebyggelse bag

facadebebyggelsen må

maks. være 6 m høje.

Taghældning mellem 25-55

grader

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone

Gældende lokalplaner B56 B45 - B74 - B113 BP 2

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Brenderup

C.06.02

E.06.01

E.06.02

Område nr. C.06.02 E.06.01 E.06.02

Betegnelse Brenderup kirkeby v/Vejrupvej - vest v/Vejrupvej -øst

Generel anvendelse Centerområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Centerområde med butikker

til områdets forsyning,

boliger, erhverv og offentlige

formål

Områdets fremtidige

anvendelse

Centerområde med butikker,

liberale erhverv,

restaurationer, kollektive

anlæg, boliger og offentlige

formål. Detailhandel, se

generelle rammer

Mindre udnyttet

erhvervsområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 4 1 - 6 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 50 25 45

Maks. etageantal 2 1 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner B87 B76 B34

Mindre udnyttet

erhvervsområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 165


Brenderup

E.06.03

E.06.04

E.06.05

Område nr. E.06.03 E.06.04 E.06.05

Betegnelse Olsons Maskinfabrik v/Stationsvej Fruerhøjvej/Skolevej

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Mindre udnyttet

erhvervsområde

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Mindre udnyttet

erhvervsområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 4 1 - 4 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 45 45 45

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 10,0 10,0

Omfang og udformning Området må ikke udstykkes

yderligere

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner B27 B76 BP 2

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Mindre udnyttet

erhvervsområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Se generelle

rammebestemmelser


Brenderup

E.06.06

E.06.10

O.06.01

Område nr. E.06.06 E.06.10 O.06.01

Betegnelse Klodeparken Store Landevej v/Indslev Brenderup Dagcenter

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Område til offentlige formål

Områdets status Delvist udnyttet

erhvervområde

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Mindre udnyttet

erhvervsområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 6 1 - 3 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 50 10 40

Maks. etageantal 2 2 1,5

Maks. højde i meter 8,5 9,5 8,5

Omfang og udformning Grunde må ikke udstykkes

med et areal, der er større

end 4500 m²

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Dagcenter

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner BP 2 B109

Offentlig formål så som

dagcenter, beskyttede

boliger eller andre offentlige

eller private institutioner

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 167


Brenderup

O.06.02

O.06.03

O.06.04

Område nr. O.06.02 O.06.03 O.06.04

Betegnelse Skovbørnehave bag

Stationsvej

Brenderup Realskole Brenderup Forsamlingshus

Generel anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Område til offentlige formål

Områdets status Skovbørnehave Skole Forsamlingshus

Områdets fremtidige

anvendelse

Offentligt formål såsom

børnehave og andre

offentlige eller private

institutioner

Offentlig formål så som

skoler, sportsplads eller

andre offentlige eller private

institutioner

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 40 40 40

Maks. etageantal 1,5 1,5 1,5

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Landzone. Overføres til

byzone

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone Byzone

Gældende lokalplaner BP 2 BP 7

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Offentligt formål såsom

forsamlingshus og andre

offentlige eller private

institutioner

Se generelle

rammebestemmelser


Brenderup

O.06.05

R.06.01

R.06.02

Område nr. O.06.05 R.06.01 R.06.02

Betegnelse Brenderup Skole og kirke Sportsplads ved Bogensevej Campingplads ved

Brenderup

Generel anvendelse Område til offentlige formål Rekreativt område Rekreativt område

Områdets status Kirke og skole Sportsplads Campingplads

Områdets fremtidige

anvendelse

Offentlig formål så som kirke,

skoler, sportsplads eller

andre offentlige eller private

institutioner

Reakreative formål,

sportsplads eller andre

offentlige eller private

institutioner eller anlæg

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 40 10 10

Maks. etageantal 1,5 1,5 1

Maks. højde i meter 8,5 8,5 6,0

Omfang og udformning Der må kun opføres mindre

bygninger, som er

nødvendige for områdets

anvendelse

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Landzone. Overføres til

byzone

Gældende lokalplaner B87

Ferieformål herunder

campingplads

Der må kun opføres

bebyggelse der er nødvendig

for områdets anvendelse.

Der må ikke placeres

bebyggelse og/eller

campingvogne inden for

åbeskyttelseslinien. Der kan

max. etableres 200 enheder

Se generelle

rammebestemmelser

Landzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 169


Brenderup

R.06.03

R.06.30

R.06.31

Område nr. R.06.03 R.06.30 R.06.31

Betegnelse Sportsanlæg, hal Brenderup

Kirkeby

Rekreativt offentligt areal ved

Bro - og Varbjerg Strand

Rekreativt offentlig areal ved

Strandgårdsvej

Generel anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Rekreativt område

Områdets status Sportsplads Badestrand - lystbådehavn Offentligt strandareal

Områdets fremtidige

anvendelse

Reakreative formål, hal,

klubhus, sportsplads eller

andre offentlige eller private

institutioner eller anlæg

Rekreativt formål,

badestrand med tilhørende

parkerings- opholdsarealer,

lystbådehavn eller lignende

rekreative formål

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 10 10 10

Maks. etageantal 1,5 1 1

Maks. højde i meter 8,5 4,0 4,0

Omfang og udformning Maks. bygningshøjde for

halbyggeri dog 10 m. Der må

ikke opføres boliger på

området, undtaget matr. nr.

2q, der kan udstykkes til

selvstændig ejendom, som

kan anvendes til lokale

erhvervsforhold, dog ikke

handel med dagligvarer

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Maks. facadehøjde må ikke

overstige 2,5 meter. Der må

kun opføres bygninger som

er nødvendig for områdets

anvendelse, toilet, kiosk

Se generelle

rammebestemmelser

Rekreative formål,

opholdsareal

Zoneforhold Byzone Sommerhusområde Landzone

Gældende lokalplaner B87 B25 - B16 B77

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Der må kun opføres

toiletbygning nær centret i

rammeområde S.06.31

Se generelle

rammebestemmelser


Brenderup

R.06.32

R.06.33

S.06.30

Område nr. R.06.32 R.06.33 S.06.30

Betegnelse Campingplads ved Lille

Brogårdsvej

Golfbane ved Bro Søvej m.fl.

Generel anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Sommerhusområde

Områdets status Campingplads Landbrugsareal Sommerhusbebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Rekreativt formål,

campingplads eller lignende

rekreative formål

Rekreativt område golfbane Ferieformål,

sommerhusbebyggelse og

lignende

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 10 10 10

Maks. etageantal 1 1,5

Maks. højde i meter 4,0 6,0

Omfang og udformning Der må kun opføres

bygninger som er nødvendig

for områdets anvendelse

Der må ikke opføres

nybyggeri i området,

faciliteter for områdets

anvendelse skal indrettes i

eksisterende bygninger

Opholds- og friareal Der må ikke ske

terrænændringer i større

omfang end nødvendigt for

tee- green- og udslagssteder

Miljø Beskyttede diger og

naturtyper skal respekteres

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Landzone Området skal forblive

landzone

Gældende lokalplaner B40

Bebyggelsesprocenten for

den enkelte ejendom er max.

12,5. Der kan udpeges et

mindre areal i området til

forretninger for områdets

daglige forsyning

Fælles opholds- og friarealer

må ikke benyttes til andre

formål og må ikke bebygges

Se generelle

rammebestemmelser

Sommerhusområde

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 171


Brenderup

S.06.31

S.06.32

T.06.60

Område nr. S.06.31 S.06.32 T.06.60

Betegnelse Strandgårdsvej Bro- og Varbjerg Strand Fyldplads m.m. i Køstrup

Generel anvendelse Sommerhusområde Sommerhusområde Teknisk anlæg

Områdets status Feriecenter Sommerhusbebyggelse Fyldplads og skydebane

Områdets fremtidige

anvendelse

Ferieformål, feriecenter,

sommerhusbebyggelse og

lignende

Ferieformål,

sommerhusbebyggelse og

lignende

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 16 10 10

Maks. etageantal 1,5 1,5 1

Maks. højde i meter 8,0 6,0 6,0

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten for

den enkelte ejendom er max.

12,5. Der må inden for

området opføres butikker,

kiosker og lignende for

området samt

centerfaciliteter, reception,

restaurant, fælles lokaler

svømmehus m.v.

Bebyggelsesprocenten for

den enkelte ejendom er max.

12,5. Der kan udpeges

enkelte ejendomme/ et

mindre areal, der kan

anvendes til forretninger til

områdets daglige forsyning

Opholds- og friareal Fælles opholds- og friarealer

må ikke benyttes til andre

formål og må ikke bebygges

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Sommerhusområde Landzone

Gældende lokalplaner B77 B16 - B25 - B26 - B32 B111

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Anlæg til offentlige eller

private institutioner eller

anlæg herunder

grusgravning, fyldplads,

omlastestation, flugtskydning

m.v.

Arealet skal anvendes på en

sådan måde, at terrænet kan

reguleres efter endt

anvendelse. Området skal

færdiggøres med et jordlag

og tilplantes

Se generelle

rammebestemmelser


Brenderup

L.06.40

L.06.41

L.06.60

Område nr. L.06.40 L.06.41 L.06.60

Betegnelse Bro Holse Indslev-Tårup

Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv Blandet bolig og erhverv Blandet bolig og erhverv

Områdets status Landsbybebyggelse Landsbybebyggelse Landsbybebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Miljøklasse 1 - 4 1 - 4 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 7,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

og miljøer skal bevares

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive i

landzone

Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40

Bevaringsværdige bygninger

og miljøer skal bevares

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner I65 - I112

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 173


Brenderup

Å.06.01

Område nr.

Å.06.01

Betegnelse Det åbne land - Brenderup

Generel anvendelse Landområde

Områdets status Jordbrugsområde med

spredt bebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Miljøklasse 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent

Maks. etageantal 1,5

Maks. højde i meter 8,5

Jordbrugs- og

skovbrugsområde med

tilhørende anlæg og

beboelse samt naturområde

Omfang og udformning Landbrugsbebyggelse og

tekniske anlæg kan have en

større højde end 8,5 meter

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Ejby

Plandistrikt 07

Ejby

Kommuneplandistrikt Ejby består udover centerbyen Ejby af landsbyen Mosegård.

I området bor der cirka 2700 (2008-tal), hvoraf den overvejende del bor i selve Ejby.

Området afgrænses mod nord af plandistrikt Brenderup, mod øst af plandistrikt Gelsted, mod

syd af plandistrikt Wedellsborg halvøen og mod vest af plandistrikt Nørre Aaby.

Der er to børnehaver, en skole, ældrecenter samt bibliotek i Ejby. Derudover er der

indkøbsmuligheder i Ejby.

Byudvikling

Den primære byudvikling i området skal ske i Ejby. Der er ikke udlagt nye arealer til

byudvikling i denne planperiode, idet der fortsat er uudnyttede arealer inden for de allerede

kommuneplanlagte områder vest for Ejby. Der forventes for Ejby by en boligudbygning i

planperioden på 100-130 boliger.

Ejby har et af kommunes større samlede erhvervsområder. Der udlægges i kommuneplanen

ikke yderligere arealer til industri i området, da det eksisterende erhvervsudlæg vurderes at

være tilstrækkelig.

Målsætning

Kommuneplanen skal sikre fortsat gode muligheder for byudvikling af Ejby. I landsbyen

Mosegård skal bevaringsinteresserne sikres og eventuel boligbyggeri skal ske på baggrund af

lokalplanen for landsbyen.

175


Ejby

Plandistrikt 07


Ejby

Plandistrikt 07

Ejby

177


Ejby

B.07.01

B.07.02

B.07.03

Område nr. B.07.01 B.07.02 B.07.03

Betegnelse Vest for Ejby Kirke Gl. Ejby Ejbyvej Syd

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Ubebygget Blandet landsbybebyggelse Ubebygget

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

og der kan etableres erhverv

i form af mindre liberale

erhverv, små butikker og

kontorer og små

virksomheder uden egentlig

produktion

Miljøklasse 1 - 1 1 - 2 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri.

Udstykning og bebyggelse

skal ske efter en samlet plan

for hele området og der skal

sikres grønne landskabskiler

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Landzone. Overføres til

byzone

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og andet byggeri. Ny

bebyggelse skal tilpasses

eksisterende landsbypræg

Se generelle

rammebestemmelser

Landzone. Overføres til

byzone

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone

Gældende lokalplaner E124

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Ejby

B.07.04

B.07.05

B.07.06

Område nr. B.07.04 B.07.05 B.07.06

Betegnelse Nørregade nord for

Anlægsvej

Søndergaardsvej, Landbovej

m.fl.

Stjernevængekvarteret

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Åben/lav bebyggelse med

enkelte gårdanlæg

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

og der kan etableres erhverv

i form af mindre liberale

erhverv, små butikker og

kontorer og små

virksomheder uden egentlig

produktion

Åben/lav Åben/lav

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 2 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 7,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og andet byggeri.

Bebyggelse skal placeres i

gadelinje

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal Eksisterende friarealer skal

bibeholdes

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner E5 - E23 E105

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 179


Ejby

B.07.07

B.07.08

B.07.09

Område nr. B.07.07 B.07.08 B.07.09

Betegnelse Bærhaverne Kingstrupvej Vest Kingstrupvej Øst

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Overvejende tæt/lav Åben/lav Åben/lav

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal Eksisterende friarealer skal

bibeholdes

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri.

Bebyggelse skal placeres i

gadelinje

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner E12 - E49 - 118 E49

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri.

Bebyggelse skal placeres i

gadelinje

Se generelle

rammebestemmelser


Ejby

B.07.10

B.07.11

B.07.12

Område nr. B.07.10 B.07.11 B.07.12

Betegnelse Ved Nr. Åbyvej Algade Bredgade

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Åben/lav Åben/lav Etageboliger

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

og der kan etableres erhverv

i form af mindre liberale

erhverv, små butikker og

kontorer og små

virksomheder uden egentlig

produktion

Miljøklasse 1 - 1 1 - 2 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 60

Maks. etageantal 2 2 3

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og andet byggeri.

Bebyggelse skal placeres i

gadelinje

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner E105 E14 - E98 - E105

Etageboligområde. Der må

desuden placeres enkelte

institutioner til betjening af

boligområdet

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 181


Ejby

B.07.13

C.07.01

C.07.02

Område nr. B.07.13 C.07.01 C.07.02

Betegnelse Holmelundskvarteret v/Jernbanegade Nørregade

Generel anvendelse Boligområde Centerområde Centerområde

Områdets status Åben/lav Butiksområde med offentlig

formål og boliger - del af

bymidte

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Centerområde med butikker,

liberale erhverv,

restaurationer, kollektive

anlæg, boliger og offentlige

formål. Detailhandel, se

generelle rammer

Miljøklasse 1 - 1 1 - 4 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 30 100 75

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 10,0 10,0

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal Eksisterende friarealer skal

bibeholdes

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsens langs Algade

kan opføres som sluttet

bebyggelse. Ny bebyggelse

skal følge stedlige tradition.

Taghældning 25-55 grader

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Butiksområde med offentlig

formål og boliger - del af

bymidte

Centerområde med butikker,

liberale erhverv,

restaurationer, kollektive

anlæg, boliger og offentlige

formål. Detailhandel, se

generelle rammer

Bebyggelsens langs

Nørregade kan opføres som

sluttet bebyggelse. Ny

bebyggelse skal følge

stedlige tradition.

Taghældning 25-55 grader

Se generelle

rammebestemmelser

Gældende lokalplaner BP 4 - E41 - E98 E72 - E105 E81 - E97 - E105 - E120

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Ejby

C.07.03

E.07.01

E.07.02

Område nr. C.07.03 E.07.01 E.07.02

Betegnelse Algade Ejby Erhvervspark Syd for Motorvejen

Generel anvendelse Centerområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Butiksområde med offentlig

formål og boliger - del af

bymidte

Områdets fremtidige

anvendelse

Centerområde med butikker,

liberale erhverv,

restaurationer, kollektive

anlæg, boliger og offentlige

formål. Detailhandel, se

generelle rammer

Ubebygget Delvist udnyttet

erhvervområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 4 1 - 6 2 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 75 45 45

Maks. etageantal 2 3 2

Maks. højde i meter 10,0 20,0 10,0

Omfang og udformning Grunde må ikke udstykkes

med et areal, der er mindre

end 2500 m²

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner E14 - E105 E48

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Grunde må ikke udstykkes

med et areal, der er mindre

end 2500 m²

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 183


Ejby

E.07.03

E.07.04

E.07.05

Område nr. E.07.03 E.07.04 E.07.05

Betegnelse Industrivej - Fabriksvej Nord Industrivej - Fabriksvej Syd Vest for Algade

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Delvist udnyttet

erhvervområde

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Delvist udnyttet

erhvervområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 2 - 6 2 - 6 2 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 45 45 45

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 10,0 10,0 8,5

Omfang og udformning Grunde må ikke udstykkes

med et areal, der er mindre

end 2500 m²

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Grunde må ikke udstykkes

med et areal, der er mindre

end 2500 m²

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner E48 E48

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Delvist udnyttet

erhvervområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Se generelle

rammebestemmelser


Ejby

E.07.06

E.07.07

E.07.08

Område nr. E.07.06 E.07.07 E.07.08

Betegnelse Kingstrupvej(savværket) Jernbanevej Vest for Algade(teglværket)

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Delvist udnyttet

erhvervområde

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Delvist udnyttet

erhvervområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 4 1 - 4 2 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 45 45 45

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner

Delvist udnyttet

erhvervområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 185


Ejby

O.07.01

O.07.02

O.07.03

Område nr. O.07.01 O.07.02 O.07.03

Betegnelse Ejby kirkegård Ejby Kirke Børnehaven Myretuen

Generel anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Område til offentlige formål

Områdets status Kirkegård Kirke Børnehave

Områdets fremtidige

anvendelse

Offentligt formål herunder

kirke og kirkegård og andre

tilhørende faciliteter

Offentligt formål herunder

kirke og andre tilhørende

faciliteter

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 10 40 40

Maks. etageantal 1 1 1,5

Maks. højde i meter 8,5 6,0 8,5

Omfang og udformning Der må kun opføres

bebyggelse som er

nødvendige for kirken og

kirkegårdens drift

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Der må kun opføres

bebyggelse som er

nødvendige for kirken og

kirkegårdens drift

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 19

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Offentligt formål såsom

børnehave og andre

offentlige eller private

institutioner

Se generelle

rammebestemmelser


Ejby

O.07.04

O.07.05

R.07.01

Område nr. O.07.04 O.07.05 R.07.01

Betegnelse Ejby Skole, Idrætshal m.m. Ejby gamle rådhus Bynær skov ved Solvænget

Generel anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Rekreativt område

Områdets status Skole, hal idrætshal m.m.,

samt Falckstation

Områdets fremtidige

anvendelse

Offentligt formål såsom

skole, idætsanlæg, sportshal

børnehave og andre

offentlige eller private

institutioner

Administration Bynær skov

Offentligt formål såsom

offentlig administration,

bibliotek og andre offentlige

eller private institutioner

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 40 40 10

Maks. etageantal 2 2 1

Maks. højde i meter 10,0 9,0 6,0

Offentligt rekreativt formål

såsom bynær skov/bypark

Omfang og udformning Facader maks. 2,5 m over

terræn. Der må kun opføres

bebyggelse så som

spejderhytte, udsigtstårn,

eller bygninger, der er

nødvendige for områdets

anvendelse

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Landzone

Gældende lokalplaner BP 1 - E110 - E118 24 E79

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 187


Ejby

R.07.02

R.07.03

T.07.01

Område nr. R.07.02 R.07.03 T.07.01

Betegnelse Kingstrupvej Ejby Mose Jernbaneareal i Ejby

Generel anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Teknisk anlæg

Områdets status Grønt område Grønt område Jernbaneareal

Områdets fremtidige

anvendelse

Offentligt rekreativt formål

såsom grønt område med

agilitybane

Offentligt rekreativt område Teknisk anlæg for offentlig

eller private institutioner,

stationsbygning og P-anlæg

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 3

Maks. bebyggelsesprocent 5

Maks. etageantal 1,5

Maks. højde i meter 8,5

Omfang og udformning Der må kun opføres

bebyggelse, der er

nødvendig for områdets

anvendelse

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Der må ikke opføres

bygninger ud over et

fugleudkikstårn og

observationsskjul

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Landzone Landzone Byzone

Gældende lokalplaner E80

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Se generelle

rammebestemmelser


Ejby

L.07.30

Å.07.01

Område nr. L.07.30 Å.07.01

Betegnelse Mosegård Det åbne land - Ejby

Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv Landområde

Områdets status Landsbybebyggelse Jordbrugsområde med

spredt bebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Miljøklasse 1 - 4 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 30

Maks. etageantal 2 1,5

Maks. højde i meter 8,5 8,5

Omfang og udformning Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

og miljøer skal bevares

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner BA 70

Jordbrugs- og

skovbrugsområde med

tilhørende anlæg og

beboelse samt naturområde

Landbrugsbebyggelse og

tekniske anlæg kan have en

større højde end 8,5 meter

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 189


Gelsted

Plandistrikt 08

Gelsted

Kommuneplandistrikt Gelsted består af lokalbyen Gelsted samt det tilhørende landdistrikt.

I området bor der cirka 2300 (2008-tal), hvoraf den overvejende del bor i selve Gelsted.

Området afgrænses mod nord af plandistrikt Fjelsted-Harndrup, mod øst af

kommunegrænsen mod Assens Kommune, mod syd af plandistrikt Wedellsborg halvøen og

mod vest af plandistrikt Ejby.

Der er to børnehaver og en skole i Gelsted. Derudover er der indkøbsmuligheder i byen.

Byudvikling

Den primære byudvikling i området skal ske i Gelsted, hvor der er udlagt større samlede

arealer til byudvikling. Der forventes for Gelsted by en boligudbygning i planperioden på 50-

75 boliger.

Gelsted har flere mindre erhvervsområder. Der udlægges i kommuneplanen ikke yderligere

arealer til industri i området, da de eksisterende erhvervsudlæg vurderes at være

tilstrækkelige, samt at det overordnet er ønskeligt at nyudlæg af større erhvervsområder sker

i tilknytning til de eksisterende erhvervsområde i Middelfart, Nørre Aaby/Båring og Ejby.

Målsætning

Kommuneplanen skal sikre fortsat gode muligheder for byudvikling af Gelsted.


Gelsted

Plandistrikt 08

191


Gelsted

Plandistrikt 08

Gelsted


Gelsted

B.08.01

B.08.02

B.08.03

Område nr. B.08.01 B.08.02 B.08.03

Betegnelse Gelstedvej Vest Gelstedparken Grønnegadekvarteret

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Ubebygget Tæt/lav Overvejende åben/lav

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 40 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri.

Udstykning og bebyggelse

skal ske efter en samlet plan

for hele området

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Landzone. Overføres til

byzone

Se generelle

rammebestemmelser

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Gældende lokalplaner G125 G119 - G121

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 193


Gelsted

B.08.04

B.08.05

B.08.06

Område nr. B.08.04 B.08.05 B.08.06

Betegnelse Tåruplundvej Fredensgade/nord for

Birkehøjvej

Øst for Tårupvej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Åben/lav og ubebygget Tæt/lav Ubebygget

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med tæt/lav.

Der må desuden placeres

enkelte institutioner til

betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 40 40

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Boligområde med tæt/lav.

Der må desuden placeres

enkelte institutioner til

betjening af boligområdet

Udstykning og bebyggelse

skal ske efter en samlet plan

for hele området

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Landzone. Overføres til

byzone

Gældende lokalplaner G29 G52 - G93

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Gelsted

B.08.07

B.08.08

B.08.09

Område nr. B.08.07 B.08.08 B.08.09

Betegnelse Birkehøjvej Gelsted Syd Nord for Hylkedamvej v.

Hønnerupvej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Åben/lav Åben/lav Ubebygget

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal Eksisterende friarealer skal

bibeholdes

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Gældende lokalplaner G2

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri.

Udstykning og bebyggelse

skal ske efter en samlet plan

for hele området

Se generelle

rammebestemmelser

Landzone. Overføres til

byzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 195


Gelsted

B.08.10

B.08.11

B.08.12

Område nr. B.08.10 B.08.11 B.08.12

Betegnelse Lunge Søndergade/Møllevej Lunghøj

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Åben/lav Overvejende Åben/lav Åben/lav

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

Gældende lokalplaner G83 G20 - G116 G83

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Gelsted

BE.08.01

C.08.01

C.08.02

Område nr. BE.08.01 C.08.01 C.08.02

Betegnelse Holmegården, bolig erhverv

og kultur

Gl. Odensevej Søndergade

Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv Centerområde Centerområde

Områdets status Blandet bolig, erhverv og

offentlig formål.

Holmegården

Områdets fremtidige

anvendelse

Blandet bolig- og

erhvervsformål og offentlig

formål

Centerområde med butikker

til områdets forsyning,

boliger, erhverv og offentlige

formål

Centerområde med butikker,

liberale erhverv,

restaurationer, kollektive

anlæg, boliger og offentlige

formål. Detailhandel, se

generelle rammer

Miljøklasse 1 - 6 1 - 4 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 60 40 40

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Området må ikke yderligere

udstykkes.

Bebyggelsesprocenten for

matr. nr. 6a Lunge By

Gelsted må ikke overstige

60. For øvrige ejendomme er

bebyggelsesprocenten 30.

Bebyggelsen må ikke

opføres med mere end 1½

etage. Bygningshøjden må

ikke overstige 8,5 m over

terræn

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelse bag

facadebebyggelsen må

maks. være 6 m høje. Ny

bebyggelse skal følge

stedlige tradition.

Taghældning 25-55 grader

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner G 126 21 36

Centerområde med butikker

til områdets forsyning,

boliger, erhverv og offentlige

formål

Centerområde med butikker,

liberale erhverv,

restaurationer, kollektive

anlæg, boliger og offentlige

formål. Detailhandel, se

generelle rammer

Bebyggelse bag

facadebebyggelsen må

maks. være 6 m høje. Ny

bebyggelse skal følge

stedlige tradition.

Taghældning 25-55 grader

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 197


Gelsted

E.08.01

E.08.02

E.08.03

Område nr. E.08.01 E.08.02 E.08.03

Betegnelse Erhvervsområde i Kingstrup Værkstedsvej Nord for Tømmervej

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Delvist udnyttet

erhvervområde

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Delvist udnyttet

erhvervområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 6 1 - 6 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 45 45 45

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Der må etableres en bolig

inden for området

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Begrænset mulighed for

boliger i området

Se generelle

rammebestemmelser

Ubebygget

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Landzone. Overføres til

byzone

Gældende lokalplaner

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Gelsted

E.08.04

E.08.05

E.08.08

Område nr. E.08.04 E.08.05 E.08.08

Betegnelse Ved Taruplundvej / Tårupvej Galvanovænget Erhvervsområde i Hønnerup

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Mindre udnyttet

erhvervsområde

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Delvist udnyttet

erhvervsområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 2 1 - 6 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 45 45 45

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 10,0 8,5

Omfang og udformning Der må etableres en bolig

inden for området

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner 119

Mindre udnytet

erhvervsområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 199


Gelsted

E.08.09

E.08.10

E.08.11

Område nr. E.08.09 E.08.10 E.08.11

Betegnelse Industri øst for Gelsted Gelsted Bygningsindustri Hylkedamvej

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Mindre udnyttet

erhvervsområde

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Udnyttet erhvervsområde til

enkeltvirksomhed

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 45 60 45

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 16,0 10,0 10,0

Omfang og udformning Højst 50% af grunden må

bebygges. Området må ikke

udstykkes yderligere

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner G85 G85

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Udnyttet erhvervsområde til

enkeltvirksomhed

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Området må ikke udstykkes

yderligere

Se generelle

rammebestemmelser


Gelsted

O.08.01

O.08.02

R.08.01

Område nr. O.08.01 O.08.02 R.08.01

Betegnelse Erhvervsskole ved Kingstrup Gelsted Skole Boldbaner syd for

Koldinghave

Generel anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Rekreativt område

Områdets status Erhvervsskole Skole og sportshal Fodboldbaner

Områdets fremtidige

anvendelse

Offentligt formål såsom

erhvervsskole med

tilhørende nødvendige

helårsbeboelser

Offentligt formål såsom

skole, klubhus sportshal eller

andre offentlige eller private

institutioner

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 40 40 40

Maks. etageantal 1,5 2 1,5

Maks. højde i meter 8,5 11,0 8,5

Omfang og udformning Der må kun opføres

bygninger som er nødvendig

for områdets anvendelse,

herunder

beboelsesbygninger

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Offentligt rekreativt formål

såsom klubhuse,

fodboldbaner o.l. offentlige

bygninger af almennyttig

karakter

Der må kun opføres

bebyggelse, der er

nødvendig for områdets

anvendelse

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Landzone Byzone Landzone. Overføres til

byzone

Gældende lokalplaner G18 G7

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 201


Gelsted

R.08.02

R.08.03

R.08.04

Område nr. R.08.02 R.08.03 R.08.04

Betegnelse Grønt område bag Gelsted

Byvej

Lunge Golfbane Rekreativt område ved

Holmegården

Generel anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Rekreativt område

Områdets status Grønt område Ubebygget landbrugsareal Grønt område,

markedsplads

Områdets fremtidige

anvendelse

Offentligt rekreativt formål

såsom grønt område evt.

agilitybane

Rekreativt formål såsom

golfbane

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 10 10

Maks. etageantal 1 1,5 1,5

Maks. højde i meter 5,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Der må kun opføres

bebyggelse, der er

nødvendig for områdets

anvendelse

Eksist. bebyggelse inden for

området må kun anvendes til

beboelse for ejer samt

faciliteter for områdets

anvendelse. Der skal

udlægges byggefelt for

eksist. bebyggelse og

udvidelse af denne

Opholds- og friareal Eksist. sø, hegn og markant

beplantning tilstræbes

bevaret

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive i

landzone

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner G84 G101

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Offentligt rekreativt formål

såsom grønt område

markedsplads,

idrætsfaciliteter,

spejderanlæg, teltplads m.v.

Der må kun opføres

bebyggelse, der er

nødvendig for områdets

anvendelse

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone


Gelsted

T.08.01

Å.08.01

Område nr. T.08.01 Å.08.01

Betegnelse Transformerstation ved

Hønnerupvej

Det åbne land - Gelsted

Generel anvendelse Teknisk anlæg Landområde

Områdets status Transformerstation med

tilhørende bygningsanlæg

Områdets fremtidige

anvendelse

Teknisk anlæg for offentlig

eller private institutioner eller

anlæg

Miljøklasse 1 - 6 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 10

Maks. etageantal 1,5 1,5

Maks. højde i meter 8,5 8,5

Omfang og udformning Master må ikke have en

højde, der overstiger 20,0 m

Opholds- og friareal Anlægget skal sløres visuelt

med beplantning

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner G102

Jordbrugsområde med

spredt bebyggelse

Jordbrugs- og

skovbrugsområde med

tilhørende anlæg og

beboelse samt naturområde

Landbrugsbebyggelse og

tekniske anlæg kan have en

større højde end 8,5 meter

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 203


Fjelsted - Harndrup

Plandistrikt 09

Fjelsted-Harndrup

Kommuneplandistrikt Fjelsted-Harndrup består udover lokalbyen Harndrup af landsbyerne

Fjelsted og Fjellerup.

I distriktet bor der cirka 1800 (2008-tal), hvoraf den overvejende del bor i Harndrup.

Området afgrænses mod vest og nord af plandistrikt Ejby og plandistrikt Brenderup, mod øst

af kommunegrænsen til Nordfyns Kommune og mod syd af kommunegrænsen til Assens

Kommune.

Der er børnehave og skole i Fjellerup. Derudover er der indkøbsmuligheder i Harndrup.

Byudvikling

Den primære byudvikling i området skal ske i Harndrup, hvor der er udlagt større samlede

arealer til byudvikling. Der forventes for Harndrup by en boligudbygning i planperioden på

30-50 boliger.

Fjelsted-Harndrup har ikke større samlede erhvervsområder og der udlægges i

kommuneplanen ikke yderligere arealer til industri i området. Det eksisterende

erhvervsudlæg vurderes at være tilstrækkeligt, samt at det overordnet er ønskeligt, at

nyudlæg af større erhvervsområder sker i tilknytning til de eksisterende erhvervsområde i

Middelfart, Nørre Aaby/Båring og Ejby.

Målsætning

Kommuneplanen skal sikre fortsat gode muligheder for byudvikling af Harndrup samt mindre

byudvikling i Fjelsted og Fjellerup.


Fjelsted - Harndrup

Plandistrikt 09

205


Fjelsted - Harndrup

Plandistrikt 09

Harndrup


Fjelsted-Harndrup

B.09.01

B.09.02

B.09.03

Område nr. B.09.01 B.09.02 B.09.03

Betegnelse Hjortbjergvej Nord Skovvej og Overgade Skovvej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Åben/lav Åben/lav Overvejende ubebygget

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Landzone. Overføres til

byzone

Gældende lokalplaner

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri.

Udstykning og bebyggelse

skal ske efter en samlet plan

for hele området

Se generelle

rammebestemmelser

Byzone By- og landzone. Landzone

overføres til byzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 207


Fjelsted-Harndrup

B.09.04

B.09.05

B.09.06

Område nr. B.09.04 B.09.05 B.09.06

Betegnelse Knorreløkken Den gamle del af Harndrup

ved Kirken

Syd for Rugårdsvej

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Tæt/lav Åben/lav Ubebygget

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med tæt/lav.

Der må desuden placeres

enkelte institutioner til

betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 50 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri.

Udstykning og bebyggelse

skal ske efter en samlet plan

for hele området

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Landzone. Overføres til

byzone

Gældende lokalplaner FH106

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Fjelsted-Harndrup

B.09.07

B.09.08

B.09.09

Område nr. B.09.07 B.09.08 B.09.09

Betegnelse Juelsmindevænget Juelsmindevej Åvængets forlængelse

Generel anvendelse Boligområde Boligområde Boligområde

Områdets status Åben/lav Åben/lav Åben/lav og ubebygget

Områdets fremtidige

anvendelse

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner FH9 FH14

Boligområde med åben/lav

og tæt/lav. Der må desuden

placeres enkelte institutioner

til betjening af boligområdet

Bebyggelsesprocenten kan

fastsættes til 40 ved tæt/lav

og institutionsbyggeri.

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 209


Fjelsted-Harndrup

C.09.01

E.09.01

E.09.02

Område nr. C.09.01 E.09.01 E.09.02

Betegnelse Stengade Stævnegårdsvej Harndrup Beton

Generel anvendelse Centerområde Erhvervsområde Erhvervsområde

Områdets status Centerområde med butikker

til områdets forsyning,

boliger, erhverv og offentlige

formål

Områdets fremtidige

anvendelse

Centerområde med butikker,

liberale erhverv,

restaurationer, kollektive

anlæg, boliger og offentlige

formål. Detailhandel, se

generelle rammer

Delvist udnyttet

erhvervsområde

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 4 1 - 6 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 35 50 45

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 10,0

Omfang og udformning Bebyggelse bag

facadebebyggelsen må

maks. være 6 m høje. Ny

bebyggelse skal følge

stedlige tradition.

Taghældning 25-55 grader

Opholds- og friareal

Miljø Langs Stengade skal sikres

areal til vejtræer

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Grunde må ikke udstykkes

med et areal mindre end

1500 m² eller større end

3500 m²

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner FH30

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Erhvervsvirksomhed med

særlig beliggenhedskrav.

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Se generelle

rammebestemmelser


Fjelsted-Harndrup

E.09.03

E.09.04

O.09.01

Område nr. E.09.03 E.09.04 O.09.01

Betegnelse Ved Fjelsted Skov Erhvervsområde ved

Ridderstien

Harndrup Kirke

Generel anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde Område til offentlige formål

Områdets status Delvist udnyttet

erhvervsområde. Fjelsted

Kro m.m.

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til hotel-,

kontor, lager, værksted,

service og produktion

Asfaltvirksomhed m.m. Kirke og kirkegård

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Miljøklasse 1 - 6 1 - 7 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 40 10 25

Maks. etageantal 2 2 1,5

Maks. højde i meter 8,5 30,0 8,5

Omfang og udformning Del af området omfattet af

råstofindvindingstilladelse.

Produktionsanlæg m.m. kan

tillades opført med en højde

på maksimalt 30 meter

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Byzone Byzone

Gældende lokalplaner FH 53 - FH108 FH55 - FH55-2 FH6

Offentligt formål herunder

kirke og kirkegård og andre

tilhørende faciliteter

Der må kun opføres

bebyggelse, som er

nødvendig for områdets

anvendelse

Se generelle

rammebestemmelser

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 211


Fjelsted-Harndrup

O.09.02

R.09.01

R.09.02

Område nr. O.09.02 R.09.01 R.09.02

Betegnelse Forsamlingshuset i Harndrup Harndrup gamle Grusgrav Humlemagasinet

Generel anvendelse Område til offentlige formål Rekreativt område Rekreativt område

Områdets status Forsamlingshus Naturområde Besøgshave

Områdets fremtidige

anvendelse

Forsamlingshus, bibliotek

eller andre offentlige eller

private institutioner eller

anlæg

Offentligt rekreativt formål

såsom lokalt naturområde

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 2

Maks. bebyggelsesprocent 30 15

Maks. etageantal 1,5 1,5

Maks. højde i meter 8,5 8,5

Omfang og udformning Der må ikke opføres

bebyggelse inden for

området

Offentligt rekreativt formål

herunder park og

besøgshave

Der må kun opføres

bebyggelse, som er

nødvendig for områdets

anvendelse. Max.

bebyggelse 120m²

Opholds- og friareal Der må ikke skiltes eller

reklameres i området

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Byzone Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner H117

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone


Fjelsted-Harndrup

R.09.03

R.09.04

R.09.05

Område nr. R.09.03 R.09.04 R.09.05

Betegnelse Hulvej ved Fjellerupvej i

Harndrup

Naturområde ved Åkrogen

Sportspladsen i Harndrup

Generel anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Rekreativt område

Områdets status Hulvej Naturområde Sportsplads

Områdets fremtidige

anvendelse

Offentligt rekreativt formål ,

bevarelse af gammel hulvej

Offentligt rekreativt formål,

naturområde

Miljøklasse 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Maks. bebyggelsesprocent 40

Maks. etageantal 1,5

Maks. højde i meter 8,5

Omfang og udformning Der må ikke opføres

bebyggelse inden for

området. Der må ikke

etableres faste anlæg

nærmere vejens midte end

10,0 m. Der må ikke

etableres nogen form for

belysning på vejen

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdig

beplantning skal bevares

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold By- og Landzone. Området

skal forblive i landzone

Gældende lokalplaner FH78

Der må ikke opføres

bebyggelse inden for

området

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

Rekreativt formål herunder

sportsanlæg eller andre

offentlige eller private anlæg

Der må kun opføres

bebyggelse, der er

nødvendig for områdets

anvendelse

Se generelle

rammebestemmelser

Landzone. Overføres til

byzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 213


Fjelsted-Harndrup

R.09.22

R.09.23

L.09.30

Område nr. R.09.22 R.09.23 L.09.30

Betegnelse Fjelsted Speedway Forlystelsespark m.m. v/

Fjellerupvej

Fjellerup

Generel anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Blandet bolig og erhverv

Områdets status Speedwaybane Forlystelsespark Landsbybebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Rekreativt formål,

knallertkørsel,

speedwaykørsel,

flugtskydning, parkering og

anden støjende

fritidsaktivitet

Rekreativt formål,

forlystelsespark,

campingplads m.m. Hvor der

er mulighed for

råstofindvinding må der ikke

etableres bebyggelse/

aktiviteter, der kan

vanskeliggøre en sådan

indvinding

Miljøklasse 1 - 7 1 - 7 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 25 10 30

Maks. etageantal 1,5 1 2

Maks. højde i meter 8,5 8,5 8,5

Omfang og udformning Der må kun opføres

bebyggelse, der er

nødvendig for områdets

anvendelse

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner FH39 FH42

Højden af bygninger må ikke

overstige 8,5 meter. Højden

af aktivitetsanlæg må ikke

overstige 12 meter

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone


Fjelsted-Harndrup

L.09.40

Å.09.01

Område nr. L.09.40 Å.09.01

Betegnelse Fjelsted Det åbne land - Fjelsted-

Harndrup

Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv Landområde

Områdets status Landsbybebyggelse Jordbrugsområde med

spredt bebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Miljøklasse 1 - 4 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 30

Maks. etageantal 2 1,5

Maks. højde i meter 10,0 8,5

Omfang og udformning Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen. Inden for

beskyttelseszonen omkring

kirken må hensynet til

kirkens frie beliggenhed ikke

tilsidesættes

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner FH58

Jordbrugs- og

skovbrugsområde med

tilhørende anlæg og

beboelse samt naturområde

Landbrugsbebyggelse og

tekniske anlæg kan have en

større højde end 8,5 meter

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 215


Wedellsborg halvøen

Plandistrikt 10

Wedellsborg-halvøen

Kommuneplandistrikt Wedellsborg halvøen består af landsbyerne Husby, Sdr. Åby, Håre og

Tanderup.

I distriktet bor der cirka 950 (2008-tal), hvoraf den overvejende del bor i de fire landsbyer.

Området afgrænses mod nord af plandistrikterne Ejby og Gelsted, mod øst af

kommunegrænsen til Assens Kommune og mod syd og nordvest af henholdsvis Lillebælt og

plandistrikt Nørre Aaby.

Der er børnehave og skole i Tanderup. Distriktet rummer ikke indkøbsmuligheder.

Byudvikling

Der er ikke planlagt egentlig byudvikling i området. Der er dog mulighed for huludfyldning i

de fire landsbyer i distriktet. Der er et erhvervsområde i distriktet for en enkelt virksomhed

og der udlægges ikke yderligere erhvervsområder i planperioden.

Målsætning

Kommuneplanen sikre, at ny boligbyggeri kun kan ske ved huludfyldning i distriktets

landsbyer. Naturinteresserne vægtes højt i området, hvorfor der ikke kan ske egentlig

byudvikling i distriktet.

Kommuneplanrammen for Sdr. Åby skal sikre landsbyens bevaringsværdier.


Wedellsborg halvøen

Plandistrikt 10

217


Wedellsborghalvøen

E.10.01

R.10.01

L.10.01

Område nr. E.10.01 R.10.01 L.10.01

Betegnelse Hygind Smedie Offentligt areal ved Sdr.

Aaby Strand

Husby

Generel anvendelse Erhvervsområde Rekreativt område Blandet bolig og erhverv

Områdets status Erhvervsområde til lettere

industri.

Områdets fremtidige

anvendelse

Erhvervsområde til kontor,

lager, værksted, service og

produktion

Badestrand Landsbybebyggelse

Rekreativt formål,

badestrand med tilhørende

parkeringsplads og

opholdsarealer

Miljøklasse 1 - 4 1 - 1 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 45 10 30

Maks. etageantal 2 1 2

Maks. højde i meter 9,5 4,0 7,5

Omfang og udformning Maks. facadehøjde 2,5 m.

Der må ku opføres

bygninger, som er

nødvendige for områdets

anvendelse, toiletbygning,

kiosk o.l.

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner HY115

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen. Inden for

beskyttelseszonen omkring

kirken må hensynet til

kirkens frie beliggenhed ikke

tilsidesættes

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone


Wedellsborghalvøen

L.10.02

L.10.03

L.10.04

Område nr. L.10.02 L.10.03 L.10.04

Betegnelse Sdr. Aaby Håre Håre Trekant

Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv Blandet bolig og erhverv Blandet bolig og erhverv

Områdets status Landsbybebyggelse Landsbybebyggelse Landsbybebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Miljøklasse 1 - 4 1 - 4 1 - 4

Maks. bebyggelsesprocent 30 30 30

Maks. etageantal 2 2 2

Maks. højde i meter 7,5 7,5 7,5

Omfang og udformning Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen.

Taghældning skal være på

mellem 45 og 55 grader

Opholds- og friareal

Miljø Bevaringsværdige bygninger

og miljøer skal bevares

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner S 89

Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen 219


Wedellsborghalvøen

L.10.05

Å.10.01

Område nr. L.10.05 Å.10.01

Betegnelse Tanderup Det åbne land -

Wedellsborg-halvøen

Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv Landområde

Områdets status Landsbybebyggelse Jordbrugsområde med

spredt bebyggelse

Områdets fremtidige

anvendelse

Landsby - primært

boligformål med mindre

erhverv, herunder landbrug,

og butikker, som kan

indpasses uden

genevirkninger for

omgivelserne. Derudover

kan etableres offentlige

formål, som skole, kirke,

sportsplads, forsamlingshus

m.v. til områdets brug

Miljøklasse 1 - 4 1 - 6

Maks. bebyggelsesprocent 30

Maks. etageantal 1,5 1,5

Maks. højde i meter 7,5 8,5

Omfang og udformning Ved erhverv og offentlig

formål kan

bebyggelsesprocenten være

40. Ny bebyggelse skal

tilpasses den eksisterende

landsbybebyggelse og ny

bebyggelse skal fortrinsvis

udfylde huller i

landsbystrukturen. Inden for

beskyttelseszonen omkring

kirken må hensynet til

kirkens frie beliggenhed ikke

tilsidesættes

Opholds- og friareal

Miljø

Andet Se generelle

rammebestemmelser

Zoneforhold Området skal forblive i

landzone

Gældende lokalplaner

Jordbrugs- og

skovbrugsområde med

tilhørende anlæg og

beboelse samt naturområde

Landbrugsbebyggelse og

tekniske anlæg kan have en

større højde end 8,5 meter

Se generelle

rammebestemmelser

Området skal forblive i

landzone

HUSK Se altid de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen


Nye arealudlæg

i forslag til Kommuneplan 2009-2021

Bilag


Bilag.

Oversigt over arealudlæg i

Forslag til kommuneplan 20092021.

Nye arealudlæg til boliger. ......................................................................................................................................................223

A. Nye boligområder, byudvikling..........................................................................................................................................223

B. Nye områder, afgrænsning af landsbyer. ............................................................................................................................227

C. Omdannelse af eksisterende kommuneplanlagte arealer. ......................................................................................................229

KORT - boliger. ..................................................................................................................................................................230

Nye arealudlæg til erhverv......................................................................................................................................................240

A. Nye erhvervsområder, byudvikling ....................................................................................................................................240

KORT - erhverv. .................................................................................................................................................................242

Nye arealudlæg og arealreservationer til øvrige formål................................................................................................................244

A. Nye områder, større turistanlæg .......................................................................................................................................244

B. Nye områder, større fritids- og idrætsanlæg .......................................................................................................................245

C. Nye områder, friluftsområder ...........................................................................................................................................246

D. Nye vejreservationer.......................................................................................................................................................247

KORT – øvrige arealudlæg og arealreservationer. ....................................................................................................................248

Nye arealudpegninger i det åbne land.......................................................................................................................................253

A. Ny udpegning til skovrejsning ...........................................................................................................................................253

B. Ny udpegning til særlig økologisk forbindelsesområde ..........................................................................................................254

C. Ny udpegning til kulturmiljø .............................................................................................................................................254

KORT – nye arealudpegninger i det åbne land.........................................................................................................................255

Udtagne arealer og arealreservationer......................................................................................................................................259

KORT – udtagne arealer og arealreservationer. .......................................................................................................................262

Notat...................................................................................................................................................................................268

Overordnede bindinger for udlæg af nye byudviklingsmuligheder i Båring-Asperup.......................................................................268

222


Nye arealudlæg til boliger.

A. Nye boligområder, byudvikling

OSD = Område med Særlig drikkevandsinteresse

OD = Område med drikkevandsinteresse

Nr. og

plandistrikt

1. Middelfart

(B.03.10 –

Kauslunde)

2. Strib

(B.02.12)

Størrelse

Ha/boliger

37 ha

ca. 400

boliger

6,5 ha

ca. 75

boliger

Beskrivelse Konfliktbeskrivelse Samlet vurdering

”Øst for Vandværksvej”

Arealet er beliggende i

umiddelbar forlængelse af den

eksisterende by syd for

jernbanen i den sydvestlige del

af Middelfart.

”Oliedepot”

Arealet er beliggende

umiddelbart øst for Strib, syd

for Billeshavevej.

Arealet er i dag et nedlagt

oliedepot

Arealet er omfattet af:

• Kystnærhedszonen

• En del af området er

inden for OSD

• Sammenhængende

landskabsområde

• Der er beskyttede

naturtyper (sø og mose)

• Jernbanestøj på en del

af arealet

Arealet er omfattet af:

• Kystnærhedszonen

• OSD

• indvindingsopland til

Staurbyskov Vandværk

• Der er beskyttede

naturtyper (dige og sø)

• Delvist omfattet af

skovbyggelinie

Arealet er naturligt at inddrage til

byudvikling i forhold til principperne

om udbygning indefra og ud.

Det er en naturlig udvidelse af

boligområdet umiddelbart mod vest.

Der skal i lokalplanlægningen tages

højde for beskyttelsesinteresserne

(drikkevand, natur) samt

jernbanestøj.

Der er behov for omdannelse af det

tidligere oliedepot.

Anvendelse som boligområde

vurderes at være den bedste

alternative anvendelse og arealet vil

- trods dets karakter af en

undtagelsesvis ”knopskydning” af

byen - være en naturlig forlængelse

af det nye boligkvarter umiddelbart

vest herfor.

Der skal i lokalplanlægningen tages

højde for beskyttelsesinteresserne

(drikkevand, natur, skovbyggelinie).

223


Nr. og

plandistrikt

3. Strib

(B.02.13)

4. Brenderup

(B.06.03)

5. Båring

(B.04.04)

Størrelse

Ha/boliger

6,1 ha

ca. 50

boliger

5,5 ha

ca. 45

boliger

3,2 ha

uudnyttet

– 6,9 ha i

alt

ca. 32

boliger

Beskrivelse Konfliktbeskrivelse Samlet vurdering

”Syd for Abelonelundvej”

Arealet er beliggende i den

syd-østlige del af Strib.

”Mejerivej”

Arealet er beliggende i den

nordlige udkant af Brenderup,

mod Middelfart-Bogense

landevejen

”Enghøjvej”

Arealet er beliggende mellem

Hedegaardsvej og Byvejen,

nord for Lindegaardsvej.

Arealet er omfattet af:

• Kystnærhedszonen

• OSD

• Delvist omfattet af

skovbyggelinie

• Skovrejsning uønsket

Nærhed til den eksisterende

minkfarm Strib Landevej

96.

Arealet er omfattet af:

• Kystnærhedszonen

• OD

• Skovrejsning uønsket

Arealet er omfattet af:

• Kystnærhedszonen

• Den sydlige del er

omfattet af

kirkebeskyttelse og

kirkebyggelinie

• Større

sammenhængende

landskabsområde

• OD

• Støj fra Hedegaardsvej

på den vestlige del

Arealet er en naturlig udvidelse af

byen og er omgivet af eksisterende

byzone mod vest og nord.

Arealudlægget vil begrænse

minkfarmens udvidelsesmuligheder.

Desuden risiko for lugtgener i den

sydligste del af arealudlægget. Der

skal tages højde for dette i den

nærmere planlægning og udnyttelse

af arealet.

Arealet er beliggende tæt på

Stationsvej (dagligvareforsyning og

busforbindelser) og i umiddelbar

forlængelse af den eksisterende by.

Dermed en naturlig udvidelse af

byen.

Arealet er omgivet af

kommuneplanlagte arealer og er en

fortætning af byen øst for

Hedegaardsvej.

Der skal ved lokalplanlægning tages

hensyn til

kirkebeskyttelsesinteresser samt

støj fra Hedegaardsvej på den

vestlige del.

Øvrige bindinger vurderes ikke at

være relevante for de uudnyttede

arealer

224


Nr. og

plandistrikt

6. Båring

(B.04.11)

7. Gelsted

(B.08.01)

Størrelse

Ha/boliger

2,7 ha

ca. 21

boliger

2,5 ha

ca. 25

boliger

Beskrivelse Konfliktbeskrivelse Samlet vurdering

”Fynsvej/Skarøvej”

Arealet er beliggende ved

Fynsvejs forlængelse mod øst

”Vest for Gelstedvej”

Arealet er beliggende i den

nordvestlige del af Gelsted,

over for skolen.

Arealet er omfattet af:

• Kystnærhedszonen

• Større

sammenhængende

landskabsområde

• OD

Arealet er omfattet af:

• OD

• Støj fra jernbanen

Båring har behov for rimelige

udviklingsmuligheder. Båring-

Asperups muligheder herfor er

vanskelige, se bilag om de

overordnede bindinger sidst i

nærværende notat.

Efter en besigtigelse af arealerne

omkring Båring har forvaltningen

vurderet, at arealet er et attraktivt

område til byudvikling i tilknytning

til byens bymæssige bebyggelse, så

for spredt byudvikling undgås.

Ved planlægning for området skal

der ud fra landskabelige hensyn

tages særlige hensyn til indpasning

af ny bebyggelse i henhold til

reliefforholdene, så friarealerne

kommer til at ligge højest i terrænet

så de lange udkig fra Middelfartvej

mod syd forstyrres mindst muligt.

Arealet er beliggende i tilknytning til

den eksisterende by og bl.a. tæt på

skolen.

Der skal ved lokalplanlægning og

udnyttelse af arealet tages højde for

støj fra jernbanen. En

støjafskærmning vil tillige afhjælpe

støjproblemer i eksisterende

bebyggelse.

225


Nr. og

plandistrikt

8. Harndrup

(B.09.06)

9. Kauslunde

(B.03.02)

Størrelse

Ha/boliger

3,4 ha

ca. 27

boliger

2 ha

ca. 25

boliger

Beskrivelse Konfliktbeskrivelse Samlet vurdering

”Rugårdsvej (vest)”

Arealet er beliggende lige nord

for udstykningen

Juelsmindevænget og syd for

Rugårdsvej, udenfor den

eksisterende byafgrænsning.

”Thorsvej”

Arealet er beliggende i den

sydøstlige del af Kauslunde.

Arealet er omfattet af:

• OSD

• Indvindingsopland til

Brenderup vandværk

• Kirkebyggelinie

Arealet er omfattet af:

• Kystnærhedszonen

• OSD

• Delvist støj fra

jernbanen

• Skovrejsning

Udlæg af arealet giver sammen med

de eksisterende udlæg fleksible

udbygningsmuligheder i Harndrup.

Vejadgang til arealet er problematisk

– skal vurderes nærmere.

Udlægget er en naturlig afrunding af

Kauslunde mod øst, i tilknytning til

den eksisterende byzone og er

beliggende stationsnært.

226


B. Nye områder, afgrænsning af landsbyer.

Nr. og

rammedistrikt

10. Føns

(L.05.02)

Størrelse

Ha/boliger

2 ha

op til 8

boliger

Beskrivelse Konfliktbeskrivelse Samlet vurdering

”Syd for Fønsvej”

Området er beliggende i den

østlige del af Føns, lige uden

for den eksisterende

byafgrænsning.

Arealet er omfattet af:

• Kystnærhedszonen

• OD

• Delvist støj fra

skydebane

• Kirkebyggelinie

• Sammenhængende

landskabsområde

• Føns by er omfattet af

bevarende lokalplan

Der er til et tidligere forslag

til lokalplan nedlagt veto fra

Miljøcenter Odense (mgl.

særlig planmæssig

begrundelse, i strid med

regionplanens retningslinie

vedr. byudvikling alene i

bymønsterbyer, mgl.

redegørelse for påvirkning

af de bevaringsmæssige

interesser i Føns).

Miljøcenteret anbefalede, at

arealudlæg afventede en

samlet planlægning for hele

Kommunen.

Føns er udpeget som

landsby i Kommuneplanens

bymønster, hvor der ikke

kan udlægges nye områder

til egentlig byudvikling.

Der er væsentlige

beskyttelsesinteresser i Føns og

landsbyen ligger i

kystnærhedszonen.

Det vurderes, at der ikke bør ske en

egentlig byudvikling (større arealer,

mange boliger).

Det vurderes, at en mindre

udvidelse af byafgrænsningen mod

øst vil være muligt under kraftig

hensyntagen til bevaringsinteresserne

i/af byen, jf. rammebestemmelserne.

227


Nr. og

rammedistrikt

11. Gamborg

(L.03.30)

Størrelse

Ha/boliger

0,8 ha

5-7 boliger

Beskrivelse Konfliktbeskrivelse Samlet vurdering

”Østerbyvej”

Arealet er beliggende langs

Østerbyvej mellem Østerbyvej

3 og 19.

Arealet er omfattet af:

• Kystnærhedszonen

• OD

• Sammenhængende

landskab

• Den vestlige del inden

for kirkebyggelinie

Arealerne syd for

Østerbyvej er habitat-,

fuglebeskyttelses- og

internationalt

beskyttelsesområde.

I henhold til

kommuneatlasset for gl.

Middelfart Kommune

fremgår følgende om det

aktuelle område: ”Langs

Østerbyvejs sydside ligger

en række fine gamle gårde i

et regelmæssigt forløb.

Gårdbebyggelsen danner

sammen med den varierede

beplantning langs vejen et

tæt og homogent forløb,

der ligger i en meget god

sammenhæng med det

åbne dyrkede land mod

nord.”

Det vurderes, at der ikke bør ske en

egentlig byudvikling (større arealer,

mange boliger).

Det vurderes, at en udfyldning af

husrækken på den nordlige side af

Østerbyvej vil være mulig idet det

via rammerne for lokalplanlægning

af området sikres, at bebyggelse på

arealet skal harmonere med

gårdbebyggelsen på den modsatte

side af vejen.

228


C. Omdannelse af eksisterende kommuneplanlagte arealer.

Nr. og

rammedistrikt

12. Nørre

Aaby

(B.05.16)

Størrelse

Ha/boliger

2,6 ha

ca. 35

boliger

Beskrivelse Konfliktbeskrivelse Samlet vurdering

”Kähler & Breum grunden”

Arealet er beliggende vest for

Søndergade og afgrænset mod

syd af Viby å. Naboområderne